18. Červenec 2024     dnes má svátek: Drahomíra

METYLOVICE
oficiální stránky obce


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice
dne 21. 5. 2024 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Aleš Velička, Jakub Farný)
3. Kontrola plnění usnesení č. 3/2024 ze dne 23. 4. 2024
4. Zprávy výborů
5. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6. Smlouva o dílo se společností STREN TECH s.r.o., na zpracování Místní energetické koncepce obce Metylovice
7. Žádost o směnu části pozemku parc. č. 1861/2 za část obecního pozemku parc. č. 1992/6 v k.ú. Metylovice
8. Smlouva o spolupráci při pořízení dat do digitální technické mapy Moravskoslezského kraje
9. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2024
10. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k.ú. Metylovice
11. Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2023
12. Rozpočtová úprava č. 4

 

 

Dejme dtem rodinu obrzek

Bezdětný pár si jde vyhlédnout dítě do dětského domova... To jsme vídali ve filmech. Dneska je to jiné.

V neděli 5. května proběhne pietní akt u příležitosti 79. výročí osvobození obce Metylovice. Věnce a květiny budou položeny u pomníku padlých, v pamětní desky v základní škole a u budovy sokolovny. Začátek pamětního aktu je ve 15.00 hod.

Přerušení dodávky vody v části obce za stolářstvím LUTO - 6 rodinných domů - předzásobení vodou zajištěno.

Peruen dodvky vody

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 naší obci projede mezinárodní cyklistický závod žen "GRACICE ORLOVÁ 2024". Trasa vede, mimo jiné přes Metylovice, a to od Frýdlantu n. O., přes křižovatku na vrchovině a dále směrem na Lhotku. Na daném úseku se budou závodnice pohybovat přibližně od 15.00 do 15.25 hod. Závod se jede za plného silničního provozu a proto žádáme všechny účastníky provozu i občany o zvýšenou pozornost v tomto úseku.

Kulturní výbor obce Metylovice vás zve na koncert pana Jaroslava Svěceného v Kostele Všech svatých v Metylovicích dne 9.6.2024 v 15.30.
Světoznámého houslistu tentokrát doprovodí hudební skladatel a kytarista pan Lukáš Sommer.
Prodej vstupenek na Obecním úřadě v Metylovicích, TIC Frýdlant nad Ostravicí nebo on-line:
https://connect.boomevents.org/cs/event/9d11a5d8f1274e53a140e0cefa286aa6?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1sVI62L0nlWoBCfzRHW0noWGKajT3E9Jgma8t7c3oniLJ62LUpkgk4Fo0_aem_AUIMnjsSQP4g9CSCCt0RMqwjhpDk8AAgKreekjbN973s5L7OBhUP-fze6SIHvBWMACGZ5y8X2BA80dwH8dMDbb9Y
Plakt Svcen prava

Fotbalisté z Metylovice budou v sobotu 27. dubna 2024, od 9.00 hod., sbírat železný šrot.
Těžší a objemnější kusy můžete nahlásti na tel. číslo 558 686 129.
Šrot nachystejte k příjezdovým komunikacím až v den sběru.

 


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

 obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 5. června 2024 nebo

 ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s         
    odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra k volbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz) nebo na obecním úřadě.

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/městského obvodu.
---------------------------------------------------------
Pozn.:
Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič
 požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU,
 je veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí,
 požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiné obci z důvodu, že je ve věznici, nemocnici nebo podobném zařízení,
 požádal o vydání voličského průkazu a ten mu byl vydán.

Po loňských povedených májových slavnostech ve stylu Harryho Pottera, Vás zveme na 2. ročník - tentokrát ve stylu starých Keltů.

Děti bude opět čekat několik zajímavých úkoly, shlédnou krátké divadlení představení, povoz se na ponících, absolvují loveckou dílnu a školáky dokonce čeká meč, který si budou moci odnést domů. Nakonec budeme "pálit čarodejnici" a upečeme si buřty.

KDY: 4.5.2024 od 14.00
KDE: FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

Těšíme se!

Mjov slavnosti

 


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 23. 4. 2024 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Aleš Velička, Miroslav Konečný)
3. Kontrola plnění usnesení č. 2/2024 ze dne 26. 3. 2024
4. Zprávy výborů
5. Smlouva o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy Metylovice č.p. 466 s paní Dagmar Rozkydalovou
6. Žádost o odkoupení nebo prodloužení pronájmu na dobu neurčitou obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú. Metylovice
7. Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 525/15 v k.ú. Metylovice
8. Realizace dešťové kanalizace a retenční nádrže v Metylovičkách
9. Stanovení výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro podnikající fyzické a právnické osoby na rok 2024
10. Smlouva s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o bezúplatném převodu majetku - mobilní digitální terminály 3. generace
11. Smlouva o dílo se společností STREN TECH s.r.o., na posouzení potenciálu výkonu FVE, přínosů a proveditelnosti v obci Metylovice
12. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2024
13. Rozbor hospodaření obce Metylovice za 1. čtvrtletí 2024
14. Schválení účetní závěrky Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvkové organizace, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2023, včetně inventarizační zprávy za rok 2023
15. Rozpočtová úprava č. 3/2024

 

 

Podkategorie