05. Červenec 2020     dnes má svátek: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Pondělí  8.00 - 12.00  13.00 – 16.30
Středa   8.00 - 12.00  13.00 – 16.30

Žádáme občany, aby omezili návštěvu obecního úřadu na minimum a preferovali elektronickou komunikaci s úřadem na těchto adresách:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obecní úřad taky můžete kontaktovat na telefonních číslech:
starosta – 558 686 255, 731 414 352 
místostarosta – 734 670 676 
Růžena Vrbová a Magda Čupová – 558 686 129, 737 345 110

Žádosti nebo podání, která nepotřebují potvrzení úřadu, prosím, vhazujete do poštovní schránky umístěné u vchodu
do budovy.
Při vstupu na obecní úřad používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
a desinfekci, která je umístěna v 1. poschodí budovy.

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury na svém jednání „per rollam“ dne 9. 4. 2020 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek a na financování výstavby, modernizace nebo opravy místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou pro rok 2020.
Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 168 akcí za 566,124 mil. Kč. I přes navýšení rozpočtu nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny všechny žádosti, které splnily pravidla pro poskytnutí příspěvku. Celkově bylo předloženo 326 žádostí (cca 50% úspěšnost). Mezi schválenými žádostmi je i ta naše z Metylovic, a to na akci „Metylovice – chodník, úsek 1 a 2“ (od kostela, přes Vrchovinu až po pana Uhláře před ovocným sadem). Díky této dotaci obec ušetří na stavbě chodníku 85% z uznatelných nákladů tj. cca 5 mil. Kč, které mohou být využity na další investiční akce v obci. Projekt se připravoval od roku 2015 a i přes „porodní bolesti“ se nám jej v roce 2018 podařilo dotáhnout do fáze stavebního povolení. Samotné stavbě chodníku předcházely ještě související projekty. Jednak to byla demolice rodinného domu č.p. 16, který stál v plánované trase chodníku a také přeložka 5 ks betonových sloupů nadzemního vedení NN (realizovaná v roce 2018). Tyto sloupy byly rovněž v kolizi s pěší komunikací, a tak se musela u společnosti ČEZ vyřídit a uhradit jejich přeložka. Jsem rád, že jsme nedali na slova nejmenovaného pana zastupitele, který prosazoval stavbu chodníku již v minulém roce, a to i přesto, že nebyl vybrán zhotovitel na realizaci stavby a nebyla ještě zpracována ani projektová dokumentace pro provedení stavby, tzv. realizační dokumentace. Tato realizační dokumentace tvoří jednu ze základních příloh zadávacího řízení pro výběr zhotovitele a bez ní nelze výběrové řízení provést.
Jsem osobně velmi rád, že jsme byli úspěšní, přestože podání žádosti o dotaci prostřednictvím společnosti Na míru, spol. s.r.o. nemělo 100 % podporu v zastupitelstvu. Mrzí mě, že se někteří zastupitele při projednávání tak důležité akce zdrželi hlasování. Chtěl bych velmi poděkovat zástupcům společnosti Na míru, spol. s.r.o., konkrétně Kamile a Davidu Hyšplerovi, za zpracování úspěšné žádosti o dotaci ze SFDI.
V současné době máme ještě v hodnocení na Centru pro regionální rozvoj i druhou žádost o dotaci „Metylovice – chodník, úsek 3“ (od trafostanice v Pasekách po autobusovou zastávku u Sosny), kde žádáme o finanční příspěvek ve výši cca 2 mil. Kč.
Takže hurá do obou staveb.

Ing. Lukáš Halata
starosta obce

Na základě zákona č. 256/2019 Sb., dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. snížené sazba D/H, tedy na 10 %.

Cena v Kč/m3:

Voda pitná (vodné)                 41,10 (bez DPH)   45,21 (včetně DPH)
Voda odvedená (stočné)         36,50 (bez DPH)   40,16 (včetně DPH).

Nadace ČEZ vyhlásila mimořádný grantový program na podporu projektů, které pomáhají zmírňovat dopady současné krizové situace. Města, obce i jejich organizace (domovy pro seniory, zařízení pro hendikepované) i další neziskovky působící v obci, které pomáhají se zvládáním mimořádného stavu, mohly požádat o grant až do výše 50 000 Kč. Obec Metylovice získala z tohoto programu příspěvek ve výši 44 000 Kč, který poslouží k nákupu ochranných pomůcek našim seniorům.

Zároveň jsme od Nadace ČEZ obdrželi pro naše občany 350 ks textilních roušek.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu a pomoc.

V současné době jsme schopni uspokojit základní potřeby našich občanů, zejména pak seniorů a hendikepovaných spoluobčanů. Nadále však čekáme na dodávku cca 1 500 ks jednorázových roušek původem z USA, Taiwanu a ČR, které pro obec objednal pan místostarosta.

Ing. Lukáš Halata, starosta

Od pondělí 20. 4. 2020 zahájí firma PORR, a.s. rekonstrukci opěrné zdi (úsek od Čihadla, přes Tomáše Šiguta až po Vladimíra Němce č.p. 135). Termín dokončení je naplánován do 31. 7. 2020. V tomto období bude na výše uvedeném úseku dlouhém cca 120 m probíhat částečná uzavírka silnice III/48416 pro opravu opěrné zdi a okraje vozovky. Provoz zde bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Na tuto rekonstrukci bude už pravděpodobně v příštím roce navazovat celková oprava povrchu komunikace od dolního konce až po Frýdlant nad Ostravicí.
Prosím, respektujte veškeré dopravní pokyny a dbejte zvýšené opatrnosti.

V nejbližší době budu mít kurty připraveny ke hře.

Tenisové kurty za školou budou otevřeny  v nouzovém režimu:

1. Bude otevřen pouze pro současné a bývalé členy a registrované hráče klubu.

2. Za nové registrované hráče klubu budou přijati výhradně občané s trvalým bydlištěm v Metylovicích.

3. Členové a registrovaní hráči budou mít zaplaceny poplatky a příspěvky převodem na účet.

4. Registrace bude provedena bez průtahu po zaslání emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s obsahem

   Jméno a příjmení hráče, datum narození, místo bydliště, tel. číslo pro kontakt, (email adresa), s prohlášením, že chci registraci do TKK pro sebe nebo své dítě,     

   a zaplacení registračního poplatku dle věku 

   Rekreační hráči TKK 
Registrační poplatek dospělí 1000 Kč
Registrační poplatek 15-18 let 600 Kč
Registrační poplatek 12-14 let 300 Kč
Registrační poplatek méně než 12 let 100 Kč

Kč 

       na účet tenisového klubu 239599342/0300.

Souhlas s provozním řádem sportovního areálu vyjádříte vstupem do areálu.

Domluva a objednávka hry na kurtu bude výhradně telefonicky nebo SMS na tel. 603 979891.

5. Tréninky dětí budou probíhat podle přání a domluvy s rodiči.

6. Budou se dodržovat hygienická opatření. 

    a) kromě hry na kurtu se budou nosit všude roušky

    b) budou se udržovat odstupy podle nařízení vlády

    c) hráči se nebudou nikde zbytečně zdržovat ani vcházet do objektů, zbytečně kontaktovat jiné hráče nebo správce kurtů.

    d) předměty a zařízení, se kterými se může hráč dostat do kontaktu, budou pravidelně desinfikovány.

Z MěÚ Frýdlant nad Ostravicí byla vyzvednuta další várka 1 150 ks jednorázových roušek. Jestli někdo z občanů roušky potřebuje, ať se dostaví v úřední dny (pondělí 14 – 17 hodin, středa 9 – 12 hodin) na obecní úřad, kde mu budou zdarma poskytnuty – 5 ks na osobu/týden.

Milí věřící, bratři a sestry,

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce Vám žehnáme

Čeští a moravští biskupové

3. dubna 2020

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

 

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.