05. Červenec 2020     dnes má svátek: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Od pondělí 25. května 2020 dojde k ukončení omezení prázdninového provozu příměstských autobusů, ke kterému došlo z důvodu omezení školní docházky v souvislosti s koronavirem. Veškeré informace k jízdním řádům nalezenete na webových stránkách http://www.portal.idos.cz a www.kodis.cz
Z důvodu bezpečnosti cestujících je ve všech prostředcích veřejné dopravy pravidelně prováděna desinfekce vozidel tak, aby se co nejvíce snížilo riziko přenusu bakterií a virů.
I
nformace o ukončení omezení dopravy


Starota obce Lhotka vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky v Mateřská škola Lhotka, p. o.
Konkursní řízení

Platnost od 11. 5. 2020:

 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Celebrant, ministranti ani kostelník se do počtu 100 lidí nepočítá.


Vládní usnesení ze dne 30. 4. 2020 podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, zavazuje všechny veřejné bohoslužby tak, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla zpřísňoval a měnil.

Od 11. 5. 2020 platí pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti:

 max. 100 osob
   (rozhodčí, sportovci, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií)
 bez šaten a sprch
 sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti (včetně trenérů) roušku mít musejí po celou dobu
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry
 po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek
 povoleno pořádání sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody, …) při splnění výše uvedených podmínek

Zdraví Vaše a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší priorita. Proto Vás vyzýváme, abyste v současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 dodržovali hygienická a bezpečnostní opatření při pohybu v muzeu:

1. Je omezena kapacita jednotlivých prohlídek i celková kapacita návštěvníků objektu:
• Výstava obrazů Lenky Schmidtové ....... max. 6 osob najednou ve výstavní síni
• Stálá expozice Kožane město .................... max. 6 osob najednou v expozici
2. Dodržujte odstupy ve vzdálenosti minimálně 2 metry.
3. Vstup do objektu je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem pro všechny věkové kategorie od 2 let věku.
4. Před vstupem do místností stálé expozice je nutné použít desinfekci na ruce.
5. V případě naplnění kapacity návštěvníků nebudou další návštěvníci do objektu vpuštěni.
6. Návštěvník se zjevnými příznaky respiračního onemocnění nebude do objektu vpuštěn.
7. Bez dodržení těchto podmínek nebude návštěvník do objektu vpuštěn, popř. může být vykázán bez náhrady vstupného.
9. Pokud není stanoveno jinak, platí v běžné otevírací době běžná výše vstupného. Otevírací doba: sobota 14:00 – 16:00 neděle 14:00 – 16:00
Vstupné: dospělí 20 Kč děti a důchodci 10 Kč děti do 6 let ZDARMA

Oznámní o projednávání návrhu "Změny územního plánu Metylovice" jejíž součásti jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Metylovice.
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování návrhu územního plánu Metylovice

Čtvrtý dětský tábor ve Lhotce pod Ondřejníkem příměstského typu

Každé ráno své dítě v areálu MŠ Lhotka odevzdáte a odpoledne se s ním opět přivítáte :) Na děti čeká spoustu zajímavých tématických činností, včetně celodenního výletu. V prvním ročníku jsme s dětmi cestovali časem, v druhém ročníku jsme putovali za pokladem a třetí ročník patřil malým námořníkům, kteří vypluli vstříc dobrodružství. Co nám přinese čtvrtý ročník? Na to si musíte počkat do 24. 8. 2020, kdy společně s dětmi tábor zahájíme. Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách obce Lhotka. Vyplněné přihlášky posílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo je můžete osobně odevzdat na OÚ ve Lhotce. Bližší informace u vedoucí tábora Kristýny Kotalové, tel. +420 724 562 403.

Příměstský dětský tábor Lhotka

V úterý 5. května 2020 v 16.00  hod. u pomníku padlých uctíme památku padlých vojáků v 1. a 2. světové válce a 75. výročí ukončení 2. světové války.
Přítomné žádáme o dodržení všech hygienických nařízení, zejména zakrytí úst a nosu ochrannou rouškou, respirátorem, ústěnkou apod. a dodržení odstupu 2 m.

Informace k zápisu do mateřské školy Metylovice
Informace k zápisu do MŠ

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych se vyjádřil k jednání zastupitelstva konaného 21. dubna 2020, o jehož konání se vyskytují různé, často i protichůdné a nepravdivé informace.

Jak jistě víte nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo. Výkonným orgánem je pak rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, vykonává část její pravomoci starosta obce. Jelikož u nás v Metylovicích radu obce nemáme, tak o většině návrhů rozhoduje zastupitelstvo obce. Proto se scházíme pravidelně 1x měsíčně, abychom zvládli projednat všechny body programu zastupitelstva, kterých se každý měsíc nasbírá docela dost. V letošním roce se konala dvě zasedání, a to v lednu a v únoru. Jednání zastupitelstva obce naplánované na 24. března, muselo být na základě Pokynu Ministerstva vnitra odloženo. V té době se totiž mohlo zastupitelstvo konat pouze za podmínky, že bude jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné s možností projednávat jen omezený okruh bodů.

Dne 6. 4. 2020 bylo publikováno usnesení vlády č. 151/2020 Sb., dle něhož bylo s účinností od 7. 4. 2020, po dobu trvání nouzového stavu, možno konat zasedání zastupitelstva obce a jiných kolektivních orgánů obce za dodržení stanovených podmínek. V případě osobní účasti členů zastupitelstva stanoví krizové opatření dvě povinnosti: Povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 metry. Dále je formou doporučení stanoveno, aby v případě osobní účasti došlo k oddělení členů zastupitelstva obce od ostatních osob vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru. Zároveň musí být zachována možnost uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva dle § 93 odst. 3 zákona o obcích (zasedání zastupitelstva obce je veřejné). Proto se jednání zastupitelstva obce Metylovice konalo dne 21. 4. 2020 v sokolovně ve dvou od sebe oddělených prostorách. V kinosále zasedali členové zastupitelstva a tělocvična byla určena pro veřejnost. Prostor pro občany byl ozvučen, aby bylo slyšet, co se projednává, a aby všichni přítomní občané měli možnost se přes bezdrátový mikrofon ke každému bodu vyjádřit.

Program jednání zastupitelstva tvořily z velké části body, které se již měly projednávat na březnovém zasedání (veřejnoprávní smlouva s SK Metylovice, dodatky ke smlouvám o dílo na realizaci akcí Metylovice – chodník, úsek 1,2 a 3, rozpočtová úprava nebo příkazní smlouvy na technický dozor investora a koordinátora u staveb chodníků). Dále byl program doplněn např. o výběr zhotovitele na prodloužení vodovodu, o schválení účetních závěrek obce a základní školy anebo také o Dohodu s SmVak o činnosti a umístění stavby „Chodník Vrchovina – Žukov“ v ochranném pásmu vodního díla. Pokud jsme nyní v obci nechtěli zastavit stavební činnosti (realizaci chodníků – úsek 1,2 a 3, rozšíření vodovodu), projekční činnosti (chodník Vrchovina – Žukov, chodník ZŠ – dolní konec) a platbu faktur (rozpočtová úprava č. 3), tak nebyl důvod déle čekat a konání zastupitelstva odkládat. Svolal jsem tedy zastupitelstvo na základě usnesení vlády č. 151/2020 Sb. a dle § 93 odst. 1 zákona o obcích.

V úterý 21. 4. 2020 cca 5 minut před zahájením řádně svolaného zastupitelstva mi pan místostarosta sdělil, že s konáním zastupitelstva nesouhlasí, protože se dnes informoval na hygieně a na ministerstvu zdravotnictví, kde mu údajně sdělili, že konání zastupitelstva v tomto stylu je zakázané. Žádné písemné vyjádření hygieny ani ministerstva mi však nepředložil.
S úderem 17 hodiny jsem zasedání zastupitelstva zahájil. Přítomno bylo 6 z 11 zastupitelů (Lukáš Halata, Jaroslav Svolinský, Jiří Závodný, Leona Pavlásková, Jakub Farný a Tomáš Rabas). Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. Asi po 10 minutách dorazil, na podnět pana místostarosty, zástupce Policie ČR. Zeptal se mě, na základě čeho jsem zasedání svolal. Předal jsem mu tedy k prostudování usnesení vlády č. 151/2020 Sb. Zástupce policie po obhlídce prostor sokolovny neshledal důvod k ukončení či rozpuštění zasedání zastupitelstva – byly dodrženy rozestupy 2 metry, všichni měli ochranné prostředky (rukavice i roušky) zastupitelé seděli v místnosti oddělené od veřejnosti. Určitě jsme dodrželi větší hygienické podmínky a opatření než např. v super a hobby marketech nebo jiných obchodech. Nakonec byl celý program projednán až na body, ke kterým měl připravit podklady pan místostarosta, např. „Program na poskytování návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů“ nebo „Zpracování architektonické studie zateplení a rekonstrukce hasičských zbrojnic“.
Do dnešního dne mě nikdo z hygieny ani z ministerstva vnitra či ministerstva zdravotnictví nekontaktoval a nedostal jsem ani žádnou relevantní informaci, že by svolání zastupitelstva bylo nezákonné.
Jen pro informaci, zasedání zastupitelstva se v okolních obcích konalo ještě dříve než u nás, například 16. 4. Malenovice, 16. 4. Čeladná a 20. 4. Lhotka.

Díky tomu, že jsme se opět po dvou měsících sešli, sice ne v plném počtu, ale alespoň v usnášeníschopném stavu, jsme nezastavili chod obce, ba naopak jsme pomohli jejímu dalšímu rozvoji. Můžeme tak pokračovat ve stavbě chodníků, můžeme zahájit stavbu vodovodu, schválili jsme finanční podporu místním spolkům (zahrádkářům, myslivcům, Janě Šimkové a jejímu mysliveckému kroužku, aj.).
A rovněž jsme uzavřeli tolik diskutovanou veřejnoprávní smlouvu s SK Metylovice, o které bych vás chtěl informovat podrobněji. V žádném případě se nejedná o DAR obce Metylovice Sportovnímu klubu jak je někdy mylně (a možná i záměrně) uváděno.
Veřejnoprávní smlouva se Sportovním klubem Metylovice je uzavřena na poskytnutí účelové dotace na provedení rekonstrukce zázemí na fotbalovém hřišti, na kterou je již několik let vydané stavební povolení. Dotace bude Sportovnímu klubu uvolňována dle fakturace. Ta bude probíhat 1x měsíčně. Sportovní klub takovouto fakturu předloží vždy obci, a pokud bude odpovídat odsouhlasenému soupisu prací technickým dozorem investora, zástupcem investora (někdo z SK) a pověřeným zástupcem obce, pak obec poskytne Sportovnímu klubu dotaci, rovnající se částce požadované v předmětné faktuře. Spolek je navíc povinen předložit obci průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2021 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Kromě jiného je spolek dále povinen předložit obci závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, nejpozději do 60 kalendářních dnů od kolaudace stavby.

I když veškeré zázemí (budova s hospůdkou, šatnami a umývárnami) zůstává nadále ve vlastnictví obce, tak investorem bude na základě smlouvy o výpůjčce Sportovní klub, který za finanční prostředky obce provede technické zhodnocení této budovy, která pořád je a bude majetkem obce. A proč tedy bude investorem Sportovní klub? Protože SK má stále možnost žádat o investiční dotace na obnovu sportovních zařízení např. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo třeba i z nově vzniklé Národní sportovní agentury. Pro obce žádný takový dotační titul v současné době neexistuje. A kdyby dotace vyšla, tak by to bylo pro nás všechny jen další plus.
Investiční akce, které máme stavebně připravené, tj. máme přinejmenším vydané platné stavební povolení, se nyní realizují (chodník od kostela až po Paseky, sběrný dvůr a kompostárna), tak proč nerekonstruovat zázemí na hřišti, když máme vyřízené stavební povolení a na bankovním účtu obce cca 47 mil. Kč? Na co čekat, až nám ty peníze „sežere“ inflace? Jiná větší investiční akce není v této chvílí na obci připravena. Teprve se projektují další etapy chodníků směrem na Lhotku a dolní konec nebo se zpracovává technickoekonomická studie na likvidaci splaškových vod. Proto je snad lepší peníze investovat do dalšího rozvoje obce a ne je nechat ležet na účtu bez nějakého zhodnocení. Vždyť areál SK Metylovice využívají místní spolky – Sbor dobrovolných hasičů (tréninky, pohárová soutěž a závod TFA), Spolek rodičů (dětský den, pálení žákovských), Klub seniorů (smažení placků, vaječiny, párků, výroční schůze), obec Metylovice (Den obce, pouť, předvánoční jarmark, pohádkové cesty, čarodějnické slety, trojsešup), Základní a mateřská škola (hodiny tělesné výchovy, vycházky s dětmi, McDONALD'S CUP), Odborný léčebný ústav Metylovice (pohybové aktivity dětí s obezitou), nájemce hospůdky (letní kina, pivní slavnosti, oslavy životních výročí), Psí škola FENIX (závody v psím sportu Obedience) a v neposlední řadě i SK Metylovice (dortový turnaj mládeže, Metylovice CAP, memoriál Ondřeje Šprly, memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, noční turnaj starých gard, branný závod Medvědí stezka, letní fotbalový kemp, soutěžní fotbalová a volejbalová utkání, tréninky fotbalu, volejbalu a nohejbalu, cvičení dívek a žen ASPV, stavění a kácení máje a spousty dalších akcí). To zázemí neslouží a nebude sloužit jen jednomu spolku či několika jedincům, ale všem. Areál je již nyní přístupný veřejnosti, což se už dnes málokde vidí. Ve většině obcí jsou sportovní areály oploceny a slouží pouze sportovním oddílům.

Proto by se někteří jedinci z řad občanů, ale především zastupitelů mohli nad sebou zamyslet.
Možná by bylo dobré méně mluvit a začít více pracovat. Rok čekáme na výkresy na projekt chodníku od školy na dolní konec. Již rok mohly být opraveny komunikace nad svatou Annou, na Žukově a u horního kravína. Rok řešíme opěrnou stěnu za hospůdkou na hřišti. Více jak rok se mluví o zpracování technickoekonomického zhodnocení nakládání s odpadními vodami – vše v gesci stavebního výboru, především však místostarosty obce. Pořád se tvoří jen nějaké studie, hledají se další právní názory a důležitá rozhodnutí se stále odkládají. Vezměte už prosím všichni konečně odpovědnost do svých rukou a přestaňte se chovat alibisticky. Byli jste zvoleni občany, tak za ně rozhodujte. Zatím to vypadá, že některým zastupitelům snad ani o občany a jejich blaho nejde.

Je obtížné pracovat v období virové infekce, ale daleko náročnější je pracovat v prostředí nedůvěry …

Ing. Lukáš Halata
starosta obce Metylovice