15. Duben 2024     dnes má svátek: Anastázie

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Další setkání členů klubu seniorů bude ve čtvrtek 7. března 2024 od 15.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Umělá inteligence: jak funguje a jak ji využít v praxi?
To se můžete dovědět na přednášce RNDr. Jaroslava Vrby v pátek 1. března 2024 v 19.00 hod. v kinosále místní sokolovny.

AI 1

OBEC OSTRAVICE

Adresa: Ostravice 577, 739 14 Ostravice
IČO: 002 97 046
Telefon: 558 412 541
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Internet: www.obec-ostravice.cz

OZNÁMENÍ

Starostka obce Ostravice vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2024 na obsazení pracovního místa.

Druh práce
: referent/ka stavebního úřadu Obecního úřadu Ostravice

Počet obsazovaných míst
: 1

Platové zařazení
: 9. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe, možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s platnými právními předpisy.

Místo výkonu práce
: Obec Ostravice - Obecní úřad v Ostravici

Pracovní poměr
: na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup
: po ukončení výběrového řízení dle dohody

Charakteristika vykonávané prác
e:
Výkon státní správy na úseku stavebního úřadu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, řešení přestupků a stížností na svěřeném úseku.

Požadované vzdělán
í: kvalifikační požadavky podle ust. § 30a zákona
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonné předpoklady
:
- státní občan ČR nebo cizí státní občanství s pobytem v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka

Požadované dovednosti
:
- uživatelská znalost práce na PC
- samostatnost, spolehlivost, kreativita
- umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
- výhodou je praxe v oblasti veřejné správy, znalost problematiky na úseku stavebního úřadu, znalost spisové služby GINIS, příp. zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
- základní znalost právních předpisů upravujících problematiku správního řízení a územně samosprávných celků
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu a povolení k pobytu, jde-li
o občana cizí státní příslušnosti
- datum a podpis uchazeče
- kontaktní adresu, telefon, email

Doklady, které uchazeč k přihlášce připojí
:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- originál výpisu z evidence rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový domovský stát nevydává, doloží čestným prohlášením
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky: do 11.3. 2024 do 10:00 hodin
Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popř. emailem se zaručeným elektronickým podpisem, na podatelnu obecního úřadu v době úředních hodin podatelny na adresu:
Obec Ostravice - Obecní úřad Ostravice
Ostravice 577
739 14 Ostravice
v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č. 2/2024 – „Referent/ka stavebního úřadu“, s uvedením adresy uchazeče.

Součástí výběrového řízení bude ústní pohovor s vybranými uchazeči.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu ve výběrovém řízení vznikly. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou poté skartovány. Uchazeči budou vyrozuměni
o výsledku po ukončení výběrového řízení emailem, popř. telefonicky.

V Ostravici dne 6. 2. 2024

Mgr. Pavlína Stankayová
starostka obce Ostravice

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Záměr pronájmu části nebytových prostor (za účelem provozování pohosinské činnosti) v přízemí budovy zázemí SPORTOVNÍHO KLUBU METYLOVICE, Metylovice č.p. 466, o celkové výměře 285 mzájemci, který předloží nejlepší nabídku, viz Výzva k podání nabídky.

Záměr pronájmu části nebytových prostor

Výzva k podání nabídky


Čestné prohlášení - fyzická osoba


Čestné prohlášení - právnická osoba

Pokud sledujete hasičský sport, jistě to už víte - dvě družstva našich mladých hasičů se probojovala na místrovství České republiky v Závodu hasičské všestranosti a brannosti!
Hasičských spolků je v naši republice více než 7 tisíc a mají v součtu více než 350 tisíc členů. Jedná se tedy o zcela mimořádný úspěch. Probojovat se na mistrovství republiky se Metylovicím podařilo naposledy v roce 1955. A tehdy se dokonce naši hasiči do 11 let stali mistry.
Děkujeme za vynikající reprezentaci naší obce v krajském kole:
družstvu dorosteců:
Františku Glacovi, Ondřeji Görögi, Jakubu Večeřovi, Tomáši Halatovi ml., Tomáši Halatovi st.
a smíšenému družstvu:
Ondřeji Halatovi, Michaele Kovalové, Sofie Šigutové, Lucii Hajduškové, Elišce Kalivodové
Ale samozřejmě i závodníkům v okresním kole, jejich vedoucím a trenérům.
Mistrovství republiky se uskuteční 6. a 7. 4. ve Vlašimi.
Komu budeme v dubnu konkrétně fandit? V širší nominaci jsou:
František Glac, Ondřej Görög, Jakub Večeřa, Tomáš Halata ml., Tomáš Halata st., Jakub Křížek, Vít Závodný, Ondřej Halata, Michaela Kovalová, Sofie Šigutová, Lucie Hajdušková, Eliška Kalivodová, Nikola Placková.
Fanděte s námi!
-----
Co je Závod hasičské všestranosti a brannosti:
Jedná se týmový orientační běh terénem s plněním úkolů. Soutěžící absolvují několik zastávek s teorií (poznávání turistických značek, stop, stromů a rostlin, otázky z oblasti požární ochrany, tísňová volání atp.), dále střelba ze vzuchovky – 5 x 3 rány na vzdálenost 10 metrů, přeskok vodního příkopu a šplh po vodorovném laně a vázání uzlů.
K běžeckému času na trati se připočítávají trestné minuty za chyby. Teorie obvykle není složitá, proto v závodě obvykle rozhoduje běh a střelba.
Naši dorostenci proto nyní absolvují střeleckou přípravu pod vedením střeleckých trenérů v Centru volného času Astra ve Frenštátu p.R.

hasii

hasii 1

Z důvodu nemoci bude místní knihovna ve čtvrtky 15. a 22. února 2024   u z a v ř e n a.


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice
dne 20. 2. 2024 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Renata Spustová a David Hyšpler)
3. Kontrola plnění usnesení č. 11/2023 ze dne 19. 12. 2023
4. Zprávy výborů
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. arch. Tomášem Šonovským na zpracování PD stavebních úprav požární zbrojnice č.p. 392
6. Pronájem části nebytových prostor v přízemí budovy Metylovice č.p. 466 za účelem provozování pohostinské činnosti
7. Žádost o odkoupení nebo prodloužení pronájmu na dobu neurčitou obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú. Metylovice
8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadu se společností Frýdecká skládka, a.s.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení zemní kabelové přípojky NN 0,4 kV, Metylovice, č. parc. 153/7, NNv, NNk v k. ú. Metylovice
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení zemní kabelové přípojky NN 0,4 kV, Metylovice, č. parc. 1278/2, NNk v k. ú. Metylovice
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na provedení stavby plynárenského zařízení „PREL A, kabel NN k RS Metylovice – stavební úpravy a přístavby Odborného léčebného ústavu Metylovice, číslo stavby 8800112143“ se společností GasNet, s.r.o.
12. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nerealizovaných výnosů z jízdného (protarifovací ztráty) v zóně č. 470 Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS
13. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině obecní knihovny – změna půjčovní doby
14. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině obecní knihovny – ceník služeb a sankcí
15. Stanovení výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro podnikající fyzické a právnické osoby na rok 2024
16. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2024
17. Žádost ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice o souhlasné stanovisko k navýšení kapacity školní jídelny – výdejny
18. Realizace dešťové kanalizace a retenční nádrže v Metylovičkách
19. Rozpočtová úprava č. 12/2023
20. Rozpočtová úprava č. 1/2024

Dejme dětem rodinu je společná všem obcím našeho Moravskoslezského kraje a podporovaná i krajským úřadem – viz stránky www.dejmedetemrodinu.cz

Pstounsk pe

Po fotbalovém plese byly nalezeny klíče. Tyto jsou uloženy na obecním úřadě.

20240212 091154

Ve čtvrtek 8. února 2024 bude místní knihovna, z důvodu nemoci,   u z a v ř e n a.

Podkategorie