20. Květen 2022     dnes má svátek: Zbyšek

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Konkursní řízení na ředitele Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková organizace 
Vyhlášení konkursního řízení

Dřevěný přístřešek - čekárna u autobusové zastávky Metylovice – Dvořáček je opět na svém staronovém místě a bude tak moci chránit čekající občany před nepříznivým počasím. Ještě chybí napojit světlo v zastávce na síť veřejného osvětlení.


zastvka u Dvoka 1

zastvka u Dvoka 3

zastvka u Dvoka 4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
                    
                          Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice –
                                           návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání


Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace obce Metylovice dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – návrhu opatření obecné povahy a konání veřejného projednání

V souladu s ust. § 20 a § 52 odst. 1 stavebního zákona bude návrh Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – návrh opatření obecné povahy s odůvodněním, který se týká všech vlastníků nemovitostí, které jsou řešením Změny č. 2 dotčeny, vystaven k veřejnému nahlédnutí
                       
                                                                                od 14. dubna 2022 do 25. května 2022

na Obecním úřadě Metylovice, Metylovice 495 a na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí, na odboru regionálního rozvoje a stavebním úřadě, v budově na Náměstí č. p. 9, v kanceláři č. 57 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek od 8.00 do 12.00 hodin – nejlépe po telefonické domluvě.
Současně je nahlížení do návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice umožněno dálkovým přístupem na webových stránkách obce Metylovice: https://metylovice.cz/vse-o-metylovicich/uzemni-plan-obce (webové stránky obce Metylovice „https://www.metylovice.cz“ – odkaz „O METYLOVICÍCH“ – odkaz „Územní plán obce“ – odkaz „Návrh Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – etapa veřejného projednání“).

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – návrhu opatření obecné povahy včetně odůvodnění se uskuteční
                 
          ve středu 18. května 2022 od 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. 495, 739 49 Metylovice

Na veřejném projednání bude zajištěn odborný výklad fyzickou osobou oprávněnou k projektové činnosti ve výstavbě (projektantem).

K veřejnému projednání pořizovatel zve jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a oprávněné investory a to nejméně 30 dnů předem samostatným oznámením.

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení Změny č. 2, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tedy do 25.05.2022 (včetně) může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (viz předchozí odstavec) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a především vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Podle ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

K připomínkám a námitkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Adresa pro zasílání připomínek:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí č. 9, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
„otisk razítka“

Mgr. Jakub Jiroušek, v.r.
oprávněná úřední osoba
referent odboru regionálního rozvoje
a stavebního úřadu

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úředních deskách Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a Obecního úřadu Metylovice min. po dobu 30 dnů.

Tato vyhláška se dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Evidenční číslo písemnosti:


Vyvěšeno dne:   14. 04. 2022                                                                                                        Sejmuto dne: ..................................................


Úřední razítko úřadu


Růžena Vrbová
Jméno, příjmení, podpis                                                                                                                    Jméno, příjmení, podpis

Velikonoční neděle, kterou si užije každý. V dopoledních hodinách tradiční zabijačka pro dospělé, a od oběda až do noci hudební program se vším všudy. Pro ty nejmenší je přichystán dětský program od 14:00 - 17:00, kde třešničkou bude zábavné cirkusové vystoupení aneb žonglérská show v podání mistra Jana Hlavsy. To všechno a ještě více už v neděli 17. dubna 2022 v areálu fotbalového hřiště u Hospůdky na hřišti v Metylovicích!

 imrvere velikonocemetylovice fbpost

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy:  107776
Obec:  Metylovice
Skut. zahájení:   
Plán. zahájení orientačně:  06.04.2022 08:00
Plán. ukončení orientačně:  06.04.2022 15:00
Dotčená oblast:  Viz mapka
Způsob náhradního zásobování:  Umožněno předzásobení


Odstávka vody

Moravskoslezský kraj a jednotlivá města mj. již schválila, anebo se ke schválení připravují, bezplatnou přepravu na linkách veřejné dopravy v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.
Na stránkách www.kodis.cz jsou aktuální údaje o možnostech  bezplatné přepravy v rámci ODIS, i v ukrajinském jazyku.

Bezplatná přeprava - čeština

Bezplatná přeprava - ukrajinština