18. Červenec 2024     dnes má svátek: Drahomíra

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, obec Metylovice, okres Frýdek-Místek

Oficiální název
Důvod a způsob založení
Organizační struktura
Kontaktní spojení
Případné platby můžete poukázat a úřední hodiny

DIČ
Rozpočet v tomto roce
Žádosti o informace
Příjem petic, stížností, žádosti a dalších podání
Opravné prostředky
Formuláře
Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
Nejdůležitější předpisy
Sazebník úhrad za poskytování informací
Výroční zprávy podle zákona č. 106/199 Sb.
Seznam organizací
Živnostenská oprávnění a honební společenstva

1. Oficiální název

Obec Metylovice, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce p. Ing. Lukášem Halatou.

2. Důvod a způsob založení

1. 7. 1990 usnesením 18. plenárního zasedání ONV ve Frýdku-Místku, konaného ve dnech 19. a 26. 6 1990.
Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v r. 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří i nimi s samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce :

zastupitelstvo obce
finanční a kontrolní výbor jako iniciativní orgán zastupitelstva obce
výbory jako iniciativní a poradní orgány zastupitelstva obce
starosta obce
obecní úřad

3. Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 2 zařazení do Obecního úřadu v Metylovicích. Rada obce se v Metylovicích nevolí, nejsou tudíž zřízeny jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu, odbory ani oddělení.

4. Kontaktní spojení

Sídlo úřadu : 739 49 Metylovice č. 495, okres Frýdek-Místek
Starosta: Ing. Lukáš Halata
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.  558 686 255, 731 414 352

Místostarosta: Bc. David Hyšpler
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 734 670 676
 
datová schránka: ib8bncg

účetní: Jiřina Nytrová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 558 686 129, 737 345 110


podatelna, pokladna: Růžena Vrbová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 558 686 129, 737 345 110

oficiální www stránka : www.metylovice.cz
https://www.facebook.com/metylovice/

Úřední deska : otočná vývěsní skříňka před budovou Obecního úřadu v Metylovicích + online úřední deska

5. Případné platby můžete poukázat

Banka : KB, a.s.
Číslo účtu : 27-3599820227/0100

Platby lze uhradit i v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Metylovicích v úředních hodinách :
Pondělí, středa : 9.00 – 12.00 14.00 – 16.00 hod.

6. IČO

00 53 59 91

7. DIČ

CZ 00535991

8. Rozpočet

https://metylovice.cz/obecni-urad/rozpocet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet, závěrečný účet a rozpočtový výhled:
- jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese https://metylovice.cz/obecni-urad/rozpocet
- je možno nahlédnout do jejich listninné podoby na obecním úřadu na adrese Metylovice 495, 739 49 Metylovice, kancelář finanční oddělení, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu v Metylovicích, 739 49 Metylovice č. 495, v kanceláři podatelny Obecního úřadu v Metylovicích.

Ústně lze podat žádost

telefonicky
osobně
Písemně lze podat žádost

poštou
předáním písemné žádosti na podatelnu
protokolem sepsaným o poskytnutí informace
elektronickou poštou lze podat žádost

zasláním písemné žádosti na adresu podatelny rTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
zasláním písemné žádosti prostřednictvím datové schránky ib8bncg

10. Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání

Směrnice se zpracovává

11. Opravné prostředky

O odvolání rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy (mimo autoremedury, o které rozhoduje orgán, který vydal rozhodnutí – v daném případě Obecní úřad Metylovice), jedná-li se o správní řízení nebo řízení dle zvláštního předpisu, ale odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu v Metylovicích se podává u tohoto úřadu odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádost o poskytnutí informace, se podává písemně poštou na podatelně v kanceláři podatelny obecního úřadu, do 15. dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí) v případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se za to, že byl odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.


12. Formuláře

S žádosti o poskytnutí formuláře je možno se obrátit přímo na Obecní úřad v Metylovicích nebo stáhnout online. (13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací)

Informace poskytne Obecní úřad v Metylovicích podle konkrétních požadavků občanů.
Další zdroje na www.portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Obecně závazné vyhlášky obce Metylovice (hypertext. odkaz)

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

50,– Kč za každou započatou 1/2 hodinu výkonu a za každou
Další náklady spojené s pořízením kopií a odesláním informací :
Kopírování :

2,- Kč formát A 4 jedna strana
3,- Kč formát A 4 oboustranně
4,- Kč formát A 3 jedna strana
6,- Kč formát A 3 oboustranně

Poštovné : dle sazebníku Čs. Pošty

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

 Výroční zprávy obce Metylovice podle §18

17. Seznam organizací

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace ( od 1. 1. 1995)
Obecní knihovna, Metylovice, okres Frýdek-Místek, právní forma – organizační složka
Sbor dobrovollných hasičů Metylovice – oraganizační složka

18. Živnostenská oprávnění a honební společenstva

Obec Metylovice není Živnostenským úřadem.
Na území obce Metylovice působí toto honební společenstvo :
* Honební společenstvo Metylovice – zastoupené starostou, panem Ladislavem Němcem, bytem Metylovice č. 291. Uživatelem honitby je Myslivecké sdružení Metylovice, se sídlem v Metylovicích.