24. Květen 2024     dnes má svátek: Jana

METYLOVICE
oficiální stránky obce

1388

Hanko Frýdlant přijímá v léno pro sebe a sirotky bratra svého oppidum Friedberg /Místek/ a lesy, které k témuž městečku náležejí a kteréž slují lesy frýdberské – nynější „Místečák“ vesnici Swenser-Sviadnov a pustou vesnici Swerwemsdorf, nynější Metylovice a pustou vesnici Quittendort-Hodoňovice.
Tedy v roce 1388 byla naše vesnice připojena k lénu Frýdlantskému. Před tím v roce 1359 patřila k panství Hukvaldskému. Musela tedy býti ves naše buď veřejnými nepokoji nebo vpádem nepřátel rozbořena a spustošena.
Nyní nastává mezera v dějinách Metylovic asi 50 let a teprve v roce

1437

Za krále Sigmunda se objevuje . Král Sigmund v jeho 50.roce uherského, 27.římského, 17.českého a 4.roce císařského panování totiž 25.února 1437 na den apoštola Matouše v Praze dává své zboží do zástavy Čapkovi ze San za to, že přidal se v odboji po porážce u Lipan k němu. V listině je vyjmenováno více vsí a mezi mini jsou také METYLOVICE.

1439

Za dva roky pak nato, listinou ze dne 29.března 1439 danou na hradě Hukvaldech /Acta et skripta Hochwald/ /Castrorum Hukvald/ na neděli pak novou obnovuje Čapek ze San, pán na hradě Hukvaldech /Castrorum Hukvald/ a potvrzuje rychtáři obce Motylovic Velikovi dle staré, ale již zničené listiny jemu náležející práva.
Dává mu dědičně v majetek rychtu se dvěma volnými lány a třemi dělníky, má bráti užitek z krčmy /Rutscham, tabernam/, jednoho kováře, pekaře, řezníka, ševce, má pobírati třetí peníz ze soudních pokud vyjímaje podvod, vraždu, žhářství, které si Čapek sám ponechává. Bere příjmy z mlýnu o jednom složení na břehu větší Ostravice. Má právo honební a lovecké na veškerou zvěř a taktéž právo rybolovu.
Za to jsou rychtář a jeho nástupcové povinni jedním dělníkem /clava, cam buča/, 2 nebo 3 dni na mostě pevnosti na zavoláni pracovati a vedle toho vykonávati služby, které také ostatní rychtáři povinni vykonávati jsou. Obyvatelé vesnice Metylovic mají dovolávati se svého práva až v městečku Brušperku /Oppido Brunsperk, Braunsberg/.

Svědkové: Pasyon Urbanovitz Hradu Hukvaldů, Jan z Kateřinic, Katerdorf, Pavel z Kateřinic, Jakub z Rybí, Anders Z Trnávky /Anders von Frnavia/ a dělníci Martin Kabát, Jan Rzeglo, Lain z Kozlovitz.

1567

Celých 100 let nemáme ničeho ve zprávách o Metylovicích /aspoň pisateli není známo/, až teprve v roce 1567. 20.dubna na neděli Jubilate potvrzuje biskup Vilém na zámku Kroměříži listinou vydanou prostřednictvím hukvaldského hejtmana pana Jaroše Sitakovského z Perkova metylovického fojta Thomase v jeho právech i tři k témuž fojtství náležející sedláky odkupuje, osvobozuje fojta od povinnosti vypraviti jednoho muže vyzbrojeného i s koněm, dává mu do volného užití 1 a ½ lánu polí směrem ku Lhotce a 2 a1/2 lánu směrem k Frýdlantu, jednoho mlýnu o jednom složení bez poplatků a konečně jedné pily za činži o svatém Janě za 30 grošů bílých.
Naproti tomu má fojt právo spravovati úřad rychtářský, daně a poplatky /činži/ vybírati a odváděti a každoročně vpraviti fůru na ryby k ostravským nebo kelčským rybníkům.

1612

Správný obraz o poměrech v tehdejších dobách podává nám starý pergamen z roku 1612 za vlády arcibiskupa knížete z Dietrichsteinů.
Pergamen psán je pěknou češtinou o mnoho správnější než jakou můžeme číst na druhé listině vydané o celých 100 let později – z roku 1705. Je uschován v městském museu místeckém.
Pergamen vyzvednut byl a vzat do úschovy pány dvěma Přecechtělem, lékařem v Místku a Linhartem, profesorem na gymnasiu též v Místku.
Podávám zde doslovný opis listiny na pravém pergamenu psaném krásným písmem:

Ve jméno Nejsvětější a nerozdílné Trojice Boha Otce Syna i Ducha Svatého Amen. My František z Boží milosti Svatého Římského kostela tytule svatého Silvestra kardinál z Dyetrychsteyna biskup olomuczky, kníže, královské české kaple hrabě, jeho královské Milosti uherského a českého krále království a zemí dědičných protektor.
Na věčné a budoucí časy známo činíme tímto listem naším, wssechniem wuobec a zvláště kdež náleží, že jsou před nás předstoupili robotný fojt, starší a všecka obec dědiny Metylovic, lidé poddaní ku panství Hukvaldskýmu, přináležející věrní milí. Poníženě nás prosíce, abychom prohlídnouce k jejich chudobě a nouzi, zvláště v tyto těžké časy jim níže psanou milost a lásku učinili a pro budoucí bezpečnost tímto listem naším vysadili a nadali.
Když My jak z přirozené naší k chudým lidem náklonnosti tak prohlídajíce k snížené jejich prosbě, aby budoucně a dáleji pod Námi a budoucími biskupy olomouckými tím lépe živnosti své provozovati a povinnosti Nám i zemi naležity vykonávati mohly, tuto v níže psaných artikulích obsaženou milost na budoucí časy jim Metylovským, nynějším i budoucím činíme.
Předně jakož jsou bývali povinni ti, kteříž koní neměli na řece naší slové Neladná, když se koliv jim poručilo ryby loviti a též ryby ti kteří koně z nich chovají na zámek náš Hukvaldský přivážeti, od čehož předkové naší slavné paměti upustili jim předepsanou řečku i s těmi povinnostmi v roční plat uvedli, tak že z té řečky a za ty povinnosti každoročně do důchodův našich devět zlatých dávají, toho My při tom zuostati a platu zcela a zouplna zanecháváme.
Druhé jsou též Metylovští povinni byli dvůr neboližto folvark kozlovsky orati a zdělávati i louku při témž dvoře obdělávati za kteroužto robotu, aby jí prosti byli, uvolili se každoročně dvaceti zlatých čísla moravského dávati jakož jsou tak dávali a dávají, toho též při témž způsobu pozustavujeme a je aby k témuž dvoru tak jakž se nadpisuje orbou a děláním, jako ani dotčené louky klizením povinni nebyli, je odseče a budoucích našich biskupův olomouckých osvobozujeme a prázdna činíme.
Však na tento nížepsaný způsob, že jsou se mimo vyš dotčený plat z té řeky devět zlatých a za ty roboty dvoru kozlovského dvaceti zlatých každoročně vycházející podvolili ještě jedenácti zlatých čísla vejš psaného dávati, tak aby toho všeho v jedné sumě čtyřiceti zlatých za jeden zlatý třiceti groši a za jeden groš sedm peněz bílých počítajíc učinilo, kteroužto sumu do důchodův našich každoročně polovici o svatém Jiří a druhou polovici o svatém Václavě zcela odvozovati mají.
K tomu povinni budou, což jsou i předešlé činili, obory, kterouž pod zámkem naším Hukvaldy máme padesáte mesel a více neb méně, jak který rok potřeba káže opravovati a dělati a v též oboře trávu seci, usušiti a do kop pro zvěř shrábati.
I tem šedesátečtyři špalky nebo klady pro pilu swiedniovskou svésti každoročně mají a povinni budou. Též uhlí milírského do kovárny na zámek náš Hukvaldy, což se kolivěk ku potřebě téhož zámku našeho na palivu přivážeti bez odpornosti povinni jsou ano i dobrovolně se podvolili což jsou i předešle volně činili.
Též povinni budou k skotu valašskému v mově od Ge.V.K.Msti zaraženému louku za Kunčicemi na šíř jednoho lánu a na dýl čtrnácte čtvrtí, jakž jim vyměřena jest sami séci, usušiti a seno do stodoly svésti a skliditi.
Podle čehož také všelijaké poplatky do duchodův našich povinné peněžité i jiné, tolikéž vína našeho šenkování, jakož jsou i předešle podle jiných vykonávali, podobně vykonávati, budoucně povinni budou. Při kterýchžto všechněch vypsaných peněžitých platech a dělných robotách my svrchu položený František kardynal biskup olomoucký, je fojta starší a všecku obec dědiny Metylovic nynější i budoucí od sebe a budoucích našich biskupů olomouckých zcela a ůplně pozůstavujeme, a aby mimo to jakž se nadpisuje v nic víceji od Nás i budoucích našich biskupův olomouckých oni metylovští nynější i budoucí potahováni a nuceni nebyli kromě robot k stavení vedle obyčeje a řádu země jimiž každý poddaný pánům svým povinnem je tomu konečně chceme a to ustanovujeme.
Což oni Metylovští vděčně přijmouce povinné v tomto nadání zejména obsažené platy a povinnosti s tím lepší hotovostí vykonávati mají a povinní budou. Toho pro jistotu a pevnější zdrženi davši My list tento na pergamenu vepsati, v něm jsme se vlastní rukou podepsali a k němu pečeť naši větší s jistým naším vědomím přivěsiti poručiti račili. Jehož jest datum na zámku našem Kroměříži ve středu po neděli Jubilate tj. šestnáctého dne měsíce máje Leta paně tisicího šestistého dvanáctého počítajíc

Ka Dytrychstein archiv
Sek: Laube Vice
And.Posthumowicz
Secretarius

Na rubu listiny stojí psáno:
Jeho vysoce knížecí Milostpan pan náš milostivý Vaši tuto nadání Metylovským poddaným svým k ponížené prosbě jejich prosbě zase navracovati a jich při něm zcela a zouplna pozustavovati na ten způsob, aby se vedle něho poslušně i jinačeji k G.V.K Msti jak se na věrné poddané náleží chovali. Jestli pak by se proti tomu čeho dopustili tedy se s jím jsou se nyní potkati měli, potom by se potkali
Decretum e cancellaria principis
Ultima Xmbris 1612

Andreas V.Posthumovicz

Secretarius

1653

V roce 1653 10.listopadu vysvěcen byl bisk.Gobbarem zdejší chrám.

1657

V tomto roce potvrdil arcivévoda Leopold Vilém listem daným ve Vídni dne 21.února 1657 /potvrzení kapituly ze dne 8.června t.r./ výsady dané metylovickým kardinálem Dietrichsteinem výnosem vydaným na zámku Kroměříži ve středu po neděli Jubilate, t.j. dne 16.května 1612, jehož obsah úplný jest napsán na stránce předcházející.

1665

Až do roku 1665 přifařeni byli metylovičtí do Místku. V tomto roce ale bylo dovoleno listem vydaným na Hukvaldech dne 23.listopadu arcibiskupem Karlem z Lichtenšteinů obyvatelům obcí: Frýdlantu, Ostravice, Čeladné, Pstruží a Metylovic povolení zříditi místo vlastního faráře svým nákladem, vystavěti na své útraty faru ve Frýdlantě, ze svého majetku přepustiti pozemek faráři k používání a jemu také ze svých prostředků dávati a poskytovati odměnu za vykonávání svého úřadu peněžitou i v naturáliích. Listina ta byla v přítomnosti biskupa, správce /regenta/ biskupského panství Jana Náklade Reiter, Hornberga, ostravského děkana, Jiřího /Georg/ Kaveldia /Kaveldius/ a místeckého faráře Pavla Nolanského, vyhotovena a pečetí města Příbora opatřena.

Robota na panství hukvaldském byla jedna z nejtěžších robot vůbec. Poddaní hukvaldští musili pracovali 156 dní do roka pěší, s koňmi pracovali na polích, na loukách i v železárnách ve Frýdlantě. Osmělili se tedy občané metylovičtí podati poníženou prosbu dne 27.července roku 1705 panství hukvaldskému o zmírnění roboty. Jak byla vyřízena, podávám zde doslovně znění listiny, jež v odpověď byla vydána. /Listina tato uschována je v museu v Místku. Převzata byla pány Přecechtělem, lékařem v Místku a profesorem K.Linhartem také z Místku/.

Jménem J.V.C a K ML.pana pana Carla, hercoga lotrinského a barrského, svaté římské říše knížete, velkého priora řádu neliteňského v Kastilii a Regionu a královské české kaple hraběte, a od téhož biskupství olomuckého in Temporalibus nařízeného administratury regirunku, čelny obczi dědini Metylovicz při panství hochwaldským na jejich memorial pod presentátum dne 27.července teď minulého roku ku resoluci, tak jak ste uniženě žádali, abyste
Nejprve oněch robot, jež se k hamrům konají sproštěni byli, /pročež/ a milostivá vrchnost to učiniti nemůže, aby skrze takové sproštění vás, jiní a rovněž milí poddaní samí a tím více obtíženi byli, pročež vedle jiných tam dále robotovati buděte, a nynčkom však o mnoho lehčeji tu robotu zbyvati můžete, když milostivá vrchnost ten čas to hamerské hospodářství ne tak tuze jako před tím zažívá, následovně za druhé i dříví již v umenšeném počtu k hamrům plaviti máte, za třetí poněvadž i milostivá vrchnost na panštinu to jest přadení každoročně, nyní hodný přídavek od lnu, konopu aneb kudeje vám darovati ráčí, nemáte příčinu sobě v tom další stížnost vésti, nýbrž-dle obyčeje zemského zachovejte a přaďte, za čtvrté ale bude se vám za robotu každý ten den počítat, jenž při oboře co spravovati budete, a za páté zaporučilo se hetmanu a polesnému, aby dobrým hospodářům dříví na stavení za slušnější peníze, a kde se činiti dá i v bližej odprodali, za šesté kdy vás milostivá vrchnost k hlásce nařídí a potřebovati bude, ten čas žáden plat za hlásky dáti nemáte, co se vlastně při oficírech nařídilo, a napodobně za sedmé nežádá se od vás stran řeky Čeladné, kteroužto vrchnost drží, žáden plat, jak beztoho sami v vašem memoriálu to uznáváte, a když jemu za osmé v robotních dnech kunčicku louku sečením zděláte, nemáte ani co tam sobě naříkat, pročež vděčně panskou Milost sobě važte, že totiž vás přes právo nikoliv nepřetahuje, ani budoucně přetahovati nemíní. Vedle čehož tedy se řiďte

Decretum in consilio sua Serenitatis in temporalibus constituti administratura
Regimini Epatu Olom is
V Olomouci dne 25ho Novembris 1706

Vilém hrabě Kolovrat
in temp.administator

Waclav Franz Carl Svob.Pan z Košina
Co-administrator

Carl Ferd.z Schwetz
tejna rada

Concordare cum suo originali testor
Justinu a S.Francsco Coll.
Prib s.t.Rector

Služby boží ve zdejším chrámu konány byly faráři nebo kaplany z Frýdlantu, jak tomu nasvědčuje přípis faráře z Frýdlantu Dominika Stabla, kterýžto byl vydán ve Frýdlantě 20.května 1741 ohledně nároků tehdejších farářů nebo jich kaplanů na oběd nebo v hotovosti vyplacených 30fl. Za odsloužení služeb božích v kostele v Metylovicích.

Fojt Franz Šigut
1741 dobyli Olomouc Prusové
1756 Olomouc napadena Bedřichem pruským

Od roku 1755 vyskytují se zprávy častější, takže kroniku možno soustavně vésti. V obecním archivu nachází se kontribučenský rejstřík od roku 1755 až do roku 1784. Podávám tuto obsah rejstříku z r.1755 hodně obšírně, v ostatních rocích budou jen nejdůležitější data.
Naše vesnice patřila za Marie Terezie ku kraji přerovskému.
Přerovský kraj
Kontribučenský registřík
k Vysoce.Kníže: biskupskému panství
Hochwaldskému patřícý
diediny Metylowitz

Pro Anno Militari
1755

Na starých Reštách zůstala tato Obec Metylovská dle Registříku od roku 1754 dlužna totiž
Na ty Rešta dle hlavního zemského vyrovnání až do roku 1748 inclusive in omnibus Fundus ještě 329 floren.21kr.1 6/8D.
Nato se v tomto 1755 roce odvedlo titiž
Na hotově dne 3. May 13fl.54kr
10.May 8kr
10.Augusta 12fl 42kr 3 D
23.Augusta 1fl 19kr 6/8D
Suma toho odvodu 28fl 3kr 3 0/8D
Po odtahnutí toho zůstává až do posledního října 1755 ještě
v reště 301fl 17kr 2D
Nadvýšky od předešlých let:
Naproti čemuž má obec dle hlavního Vyrovnání v Roku 1749 na takových nadvyškách, po odtáhnutí toho, co giž skrze prošlé Léta na ně poraženo jest ještě až do posledního Října 1755 k pohledávání ….
Nato se w tomto Roce na běžícý Povinnost porazilo genž se odpisuje, totiž
Pro Termino..
Suma teg Porážky..
Po odtahnutí tegto Porážky zůstává geště až do posledního října 1755 Nadwegšku..

Běžicý Powinnost
Od roku 1749 až do posledního Ržijna 1755 wostala toto Obec w Reště…
Nowá Powinnost na tento Wogenský 1755 Rok.
Dle Wrchnostenského Rozwržení přicházý tegto Obcy prostředkem wypsaných 12 Sacunkůw aneb Dáwek každá od Usedlých po 39 fl14Kr 11/24 d a Hofferů neb podruhůw po ..fl..kr..d pospolu 39 fl. 14kr. 11/24d w následujících Termínách k Rukam Contribučenskýho Vegběrčiho odwesti totiž
za termín Sacunky
Ržíjna 1754 2 78fl. 28kr. 22/24d
Listopadu 3 117fl. 42kr. 1 9/24d
Prasince 1 39fl 14kr. 11/24 d
Ledna 1756 2 78fl. 28kr. 22/24 d
Února 1 39fl. 14kr. 11/24d
Března 1 39fl. 14kr. 11/24d
Dubna
Máge
Cžerwna
Cžerwence
Srpna 1 39fl. 14kr. 11/24d
Září 1 39fl. 14kr. 11/24d
Suma 12 šaz. 410fl. 19kr. 1 1/3d
Extra = Powinnost strany w tomto Roce přibylých Hofferů neb Podruhůw, a giných Případnosti, totiž ….

Napraweni Chib neb Weystawkůw..
Summa noweg Povinnosti 470fl. 49kr. 1 1/3d
Na tuto Powinnost jest odwedeno totiž:
Předně se odpisuge ten Nadwegšek, co se v předešlým Roce přes Powinnost víc odvedlo….
Na hotových Penězých odwedeno skrze Burmistra
Dne 19 8bris 1754 26 fl. – kr. –d
23 9mbris 40
29 Do 30
22 12mbris 12
18 January 1755 26
25 Do 4fl. 48 kr
1 Febr. 8
15 Febr. 10
22 Febr. 13
8 Marty 5
15 Marty 12
21 Marty 5
20 Aprilis 10
10 May 10
14 May 37
31 May 26
21 Juny 12
5 July 10
23 aug 18 40 2
30 aug 33
6 septmbris 15
13 septmbris 4
20 septmbris 28
24 septmbris 26
4 8bris 3 57
Summa hotowého Odvodu 434 fl. 49 kr. 3d

Zemská srážka
Předně na ten, od předešlých Lét dle hlavního Wyrownání do Rou 1748 wypadnutý Nadwegšek, gak se guž napřed proukazuje se tuto poráží….
Strany od Ohně, Wod a Powětří trpicý Škody od Země wynahraženo totiž – Strany Roku 1754 od Wod trpícý Škody od země uznana Bonifikace za jeden rok se odpisuje 36fl.
Ittem Strany Roku 1755 od Wod trpicy Škody od zemie wynahražena Bonifikace 63fl.40kr.2d.
Summa Porážky 99fl 40kr 2d
Strany ubilých Hofferů nebo Podruhů
Poraženo 0 fl 0 kr 0 d
Wrchnostenská Powinnost

Strany při tegto Obcy užíwajících Poddanských Gruntův, totiž In Ordinárii Ku Koncy posledního Ržijna 1754 zůstalo v Reště …..
K tomu jest powinna tegto Obcy z těch užiwajícých Contribučenských Případnostech s Přirážkou na newyhnutelné Wydání na geden Každý Šacunk po –fl.-kr.-d contribucowati, což ročně činí totiž –fl.-kr.-d.
Extra-Powinnost -fl.-kr.-d
Summa noweg Povinnosti i s pozůstalým restem -fl.-kr.-d.
Nato odvedeno -fl.-kr.-d
Prostředkem zemské porážky -fl.-kr.-d.
Summa odwodu y s Pořážkami –fl.-kr.-d.
Po odtáhnutí toho zůstává Rest do posledního Měsýce Ržigna 1755 –fl.-kr.-d.
Naproti tomu ale Nadwegšek na Srážku budoucí Powinnosti -fl.-kr.-d.

Masyteg Powinnosti
Od předešlého Roku zůstalo v reště –fl.-kr.-d.
Nowa Powinnost za Rok 1755
Dle Wrchnostenského Rozwržení přicházý od tegto Obce k odvedení jak následuje:
Od celey Obce celey rok vypadá powinnost 6fl. 50kr –d.
Extra
Od nově přibylých Cansumentův fl. kr. d.
Summa noweg Powinnosti s pozůstalým starým restem 6fl. 50kr. –d.
Nato odvedeno v hotovosti
Dnie 2. August 1755 1fl. 32kr. 3d.
16.August 1755 5fl. 17kr. 1d.
Od ubilých Consumentůw se odpisuje –fl. -kr. – d.
Summa hotového Odwodu i s pořážkou 6fl. 50kr. –d.
Po odtažení toho zustáwá Rest -fl. –kr. –d

Powinnost Contribučenského též Nádavku z pučeného obilí.
Od Roku 1754 zůstává tato Obec na to gi zapůjčené Obilí Contribučenské spolu s Nádavkem /mimo toho co Wrchnost zapůčila/ v Restě
Žito neb pšenice Riž neb žito Ječmen Hrách Oves

Nowá Powinnost
K tomu se přiráží co tegto Obcy del Reversu w tomto 1755Roce z toho we forotě pozůstalé ho Poddaným patřicýho Contribučenské. Obilé zapůčeno gest totiž dne…
Suma toho w tomto 1755 Roce nowě zapůčeného Contribučenského Obilí
Pšenice 0 žito 0 ječmen 0 hrách 0 owes 0
Od toho z předwypučeného Poddane, Contribučenského obilí přijde Nádavku odwesti od M 8t po 8t.
Mimo toho gest powinna tato Obec od toho od Vrchnosti wlastně zapučeného obilí dle posledně prošlýho Patentu de Dato 25 Junii 1751 Nádawku odwésti totiž. Od vypučených mír, žita neb pšenice po 8t, od -mír žita neb rži po 8t, od -Mir Gečmene po 8t, od-Mir Hrachu po 8t, od –Mir owsa po 8t.
Summa těch Nádavků …
Na opaweni Cysarskych Cest

Dle zemskýho Uložení wypadá Powinnost od 1ho 9mbris 1754 do posledního 8bris 1755 za celey rok 16fl. 48kr. 1d
Nato odwedeno 28.ho 1755 8fl. 24kr.
2.ho aug. 8fl. 24kr. 1d
Summa odwodu 16fl. 48kr.1d
Rest za Rok 1755 0
Nadweyšek 0

Že wšechno, co w tomto Registříku potaženo a zapsano gest, v Skutku a w Pravdě pozustáwa /mi taky přes tu nadepsanou Powinnost nic wicegi sme neodwedli/ y taky že ta /gak zemská, tak Wrchnostenská Porážka se nám w skutku stala/ což my tyto dwa sobě rowné Registříky totižto geden k Počtu Contribučenskému přináležegicý našým Podpisem /a wždy w Rukouch magicý Obecní Pečetí potwrzugeme/ genž se stalo. Na Hukvaldech dnie 1ho 8bris 1755
Frantz Šygucht
fogt
Matieg Kubala
burmister
Z obce Jan Kowal
Jan Bilek /syn Ondry Bílka – syn Pavla Bílka z Palkovic, přiženil se do Metylovic k dceři fojta Kubale/
Dne 8ho 9mbris Roku 1755 předstoupili wšychni Poddani a respectiwe Contribuenti této Obce Metylowské wyznawagic, že w tomto Roce nic wiceg než 12.Dáwek neb Sacunků představenému Contrib.Andrešowi Mathiaschowi odwedli, y taky že gednomu každému to co zde odepsáno gest, náležitě se porazilo. Item že ten Reštowní Wegkaz idejně niž podepsaného examinirowán a náležitě za Contribuentama bez všeho odporu, aneb Zapírání vynalezen gest, to mým wlastním Ruky podpisem, a s přitlačením vžiwagicý Pečeti potwrzuju, genž se stalo na Hochwaldech die e Anno at Supra

1756

Z roku tohoto není zpráv

Počet obecní Contrybučenský dědiny Metylowitz pukrmistrem Janem Kopalem na příjem a Wydaní Peniez Contrybučenských od 1ho Nowemb.1756 až do posledního Octobus 1757. U přítomnosti Kurdu a Celey Obce učinený dne 12.Sepmbris 1757Příjem Peněz
Po oučiněném a zawřeným Fogtu zůstalo za pukrmistrem v Restě od roku 1756 0fl. 0kr. 0d

Nowy Přijem
W tomto roce 1757 přijal Burmistr s přiznaním Ouřadu a obce totiž předně 8.Skladek po 27fl.39kr 3d. spolu 221 fl.18kr.-d.
Item jednu skladku která vynáší 27fl. 57kr. –3d
Na staré resta 28fl – kr 1d
Na Masyty Accio 6fl. 37kr. 1d
Na Cysarsku cestu 16fl. 48kr.
Přitom se zde do Přijmu Nadweyšek potahuje od předešlého roku 1756 a syce na měsíčná Povinnost dle knižky 82fl. 44kr. 1d
Item zustalý nadweyšek z masitého Accisu 22kr.
Item za Přijem se uvadí dle knížky Contrybučenské zemská Sražka strany trpícy Wodní škody 1757 132fl.13kr.1d
Summa wšeho přijmu 516fl. 1kr. 2d

Wydání
Na staré Resta
Dle knížky na tento Rok gest odvedeno hotovýma Peniezi 28fl.3kr.1d.
Na bežici mesicnu dawku
Předně se odpisuge od předešlého Roku pozustaly Nadweyšek, který již do Přignu potažen gest dle Knížky 82fl. 44kr. 1d
Na hotových penězích burmistr odvedl 250fl. 15kr. 3d.
Zkrz zemsku na hoře giž do Přijmu potaženu zemskou Poražku dle knížky s na místě hotově odepsalo 132fl. 13kr. 1d
Purmistrovi od Wybirani 12.štacunkův dle Patentu se pasiruje a za Wydani kladě á 6.kr. 1fl.12.kr.
Na Nasyteg Accis
Dle knížky w temto Roce i z nadwegškem od předešlého Roku odwedeno 6fl. 37kr.1d.
Na opraweni Cysarských cest
Jak knížka vykazuje zaplaceno jest 16fl. 48kr. 1d
Extra
Za wydani se klade co tak po učiněnem Počtu od předešleho 1756ho Roku Obnos Burgmistrowi vynahraditi měla 5fl.24kr. 1d.
Summa všeho wydání 523fl. 18kr. 1d
Porownaje Příjem s Wydáním, tehda Wydani Přijem přewyšuje totiž o 7fl. 16kr. 3d.
Které obec Burgmistrowi vynahradit powinna bude
Na spise podepsáni
Frantz Schigut, fogt
Jan Kowal, burmistr
Joseph Juřica za uřadu
Jan Halata za obec
Dne 10.sembris 1757. Spis vyhotoven na Hukvaldech 31.8bris 1757.
Poplatky vybírány
Od zákupního fojta 20kr 1d
16.sedlakův po 12kr.2d 3fl. 36kr.
17.zahradníků po 6kr. 3d 1fl.34kr. 2d
7 chalupníkův po 3kr.2d 24kr. 2d
28 hoferůw po 1kr.2d 42kr.

V tomto roce zemřeli dva chalupníci Jan Kupča a Josef Juřica.
Kontribučenský, který na Hukvaldech vybíral kontribuci jmenoval se Johann Mart.Bayer vrchní úředník Anton J.

1758

Dle hlavního vyrovnání zemského zůstala obec od roku 1748 dlužna 245fl.10kr.3d
A zaplatila v r.1758 28fl. 30kr. 3d
V restě na příští rok zůstává 217fl. 7kr.3d
Nová povinnost na rok 175á rozpočtena byla na 12 šacunkův a to od usedlých po 27fl.10kr, od hoferův a podruhů po 27kr. 2d., což činilo za celý rok 331fl. 33kr. Burmistr Jan Kowal odvedl v tomto roce 326fl.

Na masitý akcis mělo býti odvedeno a také splněno od zákupního fojta 20kr.1d.
Od 16 sedlákův po 13kr.2d 3fl.36kr.
Od 14 zahradníků po 6kr.2d. 1fl.34kr.2d
Od 7 chalupníků po 3kr.2d. 24kr.2d
Od 26 hoferů po 1kr.2d 39kr.
Což činilo úhrnem 6fl.34kr.1d

Zemská srážka
Strany pod datum 4.Juny 1758 z Kojetína do Wyškowa odvezených 10C Sena dle Certifikatu se odpisuge 1fl.47kr.

Strany pod datum 26.Juny z Místka do Eywanowik se odpisuje 23fl. 1kr. 2d.
Strany pod datum 23.July z Wyškowa do Leytomyšle odwezených 48 Měchůw owsa, dle Certifikatu se odpisuge 27fl. 16kr. 2d
Na woganske fury se odwedlo 40fl. 19kr.

Potvrzení příjmu peněz hukvaldským kontribučenským Janem Mart.Bayerem stalo se 1.xmbris 1758, kterežto potvrzení podepsali
Frantz Šinut, fojt
Jan Koval, burmistr
Josef Juřica za úřadu
Ignác Merta za obec
Anton J. za vrchnost

1759

Na starých restách zůstala obec dlužna od r.1758 217fl. 7kr. 9d.
Roku 1759 se splatilo a srazilo 16fl. 46kr.
Zůstává zbytek 200fl. 21.kr. 3d.
Nová povinnost na vojenský rok 1759 předepsana usedlým po 27fl.10kr., hoferům či podruhům po 27kr.3d. splatných ve 12 lhůtách
Obnášela celkem 331fl. 33kr.-d.
Na to odwedeno burmistrem 172fl. 12kr. –d.
Zemská srážka činila
Strany na Panství wogakom odevzdaných 84C sena se odpisuge 84fl.
Strany z Frýdenthalu Armádě odwezeného Prowiantu se odpisuge 6fl. 51kr. 1d.
Strany z Místku do Hranic odwezené muky a ovsa se odpisuge 15fl.3d.
Strany z Přibora do Braunsperka odwezeney muky a owsa se odpisuje 9fl.36kr.1 2/8d
Strany z Hollomuce wyprawených a navracených 7C. 31fl.23.kr. 2d.
Strany z Hollomuce do ..odwezených 100 Miechuw Owsa 40fl.
Strany z Uherského Hradistie do Hollmuce odwezeneg Muky a owsa 18fl. 17kr. 3 2/8d
Celkem 205fl. 8kr. 3 2/8d
Summa hotového odwodu a srážek 377fl.20kr. 3 2/8d
Naproti tomu ale Nodwegšek na Porážku budoucy 1760 roční Povinnosti 45fl. 47kr. 3 2/8d
Na wogenské fůry odwedeno 40fl. 19kr.
Na masytou powinnost odwedeno 6fl. 34.kr. 1d
Peníze odváděl burmistr Jan Koval contribučenskému Joh. Mart.Bayerovi.
Za obec metylovickou dne 10.xmbris 1759 podepsali Frantz Schiguth, fojt, Jan Koval, burmistr, Josef Juřica za uřadu, Martin Joh.Uhlář, vrchní za vrchnost.

1760

Na starých restách zůstalo 200fl.21.kr. 2d.
Nebylo splaceno ničeho zůstalo zase 200fl. 2kr. 3d.
Na novou povinnost 1760 předepsáno ve 12lhůtách vybrati od usedlých po 26fl. 54kr. 3d, od podruhů po 19kr. 3d. což činilo za celý rok 326fl. 54kr.
Hotově odvedl dne 16.února 1760 burmistr Jan Koval 202fl. 16kr. 2 2/8d
Zemská srážka
Strany trpícy ohnivů Škodu Jakubovi Kubalovi za 3leta uznana bonificatia za rok se odpisuje
10fl. 30kr. – d.
Strany zweženia do Moravsky ostrawy wezeneg Muky a Ovsa 4 fl. 21.kr. 3d.
Strany z Hollomuce do dworzůw wezeného prowiantu Nasledownie se odpisuje tudíž
Dnie 14.Januara 5fl.20kr.
17.Januara 5fl.
29.Januara 5fl.20kr.
17.Febr. 5fl. 20kr.
Strany z Hranic do Místku wezeneg Muky a Owsa 10fl. 13.kr.
Strany z Hollomuze do dvorcůw sezeného proviantu 5fl. 14kr.
17.Marty 5fl. 20kr.
29.Marty 5fl. 20kr.
12.Aprilis 8fl.
27.Aprilis 8fl.
Strany z ollstanu do Mohelnice sezeného sena 4fl.16kr. – d.
Strany z dworzůw do Hollomuce wezeného Prowiantu 15fl. 58kr.
Strany z ….do Litomyšle wezeného proviantu 7fl. 12kr.
Strany z Hollomuze do Frydenthalu wezeného proviantu 4fl. 38kr. 1d
Strany z Hollomuze do Frywaldu vezeného proviantu 6fl. 2d
Strany z Holomuce do Landskoronu vezeneg Muky 4fl. 56kr.1d
Strany z Hochwalduw do Holomuce vezeneho owsa 37kr.
Celkem se sráží 124fl. 37kr. 2d.
Suma hotowého odvodu i srážek 326fl. 54kr.
Nebylo ani přebytku ani nedoplatků
Na válečnou daň odvedeno 141fl. 17kr. 1d
Masytá powinnost rozvržena na 12 částek takto od zákupního fojta 20kr.1d
Od 16.sedlákův po 13kr. 2d. 3fl. 36kr.
Od 14 zahradníkůw po 6kr. 3d. 1fl. 34kr. 2d
Od 7 chalupníkův po 3kr. 2d. 24.kr. 2d.
Od 26 hoferův po 1kr. 2d. 39kr.
Uhrnem 6fl. 34kr.1d.
Peníze placeny byly kontribučenskému úředníku Jos.M.Bayerovi.
Rejstřík podepsali 10.prosince 1760
Za Obec Fran.Schigut fojt, Jan Michalec za vrchnost, Jan Koval, burmistr za obec, Martin J.Uhlář vrchní, Juřica za uřad

1761

Na starých restách zůstala dlužna obec od roku 1748 200fl. 28kr. 3d.
a ničeho v tomto roce nezaplatila.
Nová povinnost na rok 1761 rozdělena ve 12 dávek od usedlých po 26fl. 54kr. 3d., od podruhův po 27kr. 3d, a činila celkem 328fl. 30kr.
K tomu zvláštní zemská přirážka 6fl. 10kr.
Na povinnost tu se hotově odvedlo burmistrem Janem Kovalem 55fl. 12kr. 3d.
Zemská srážka činila
Strany v roku 1759 ohnivu škodu na 3 leta za druhý rok Jakubovi Kubalovi se odpisuje
10fl. 30kr.
Strany v roku 1760 trpící vodní škodu 34fl. 32kr.
Item v tom roce za takovu škodu 50fl. 8kr.
Strany z Místku do Jičína odvezeném Muky 10fl.
Z Hranic do Hollomuce tamodtud dovezeném muky 5fl. 56kr.1d.
Z Holomuce do dvorcův vezenej muky 2fl. 14kr. 1d.
Z Holomuce do Mitvaldů vez.muky a ovsa 12fl. 2d.
Z Ollsan tam vezeného sena 9fl. 26kr.
Z Ollsan tam vezeného sena 10fl. 34kr.1d.
Z Hollomuce do Mitwaldů vezeného ovsa 33fl.
Z dvorců do Hablshardů vezené muky a ovsa 7fl. 20kr.
Z Holomuce do Mittvaldů vezené muky a ovsa 8fl. 56kr.
Z Olsanu do Mittvaldů vezeného sena 11fl. 49kr
Z Frýdenthalu do Bystřice vezené muky ovsa 4fl. 30kr.
Z Ollstanu do Litomyšle vezeného sena 15fl. 45kr. 3d.
Z Ollsan tam odvezeného sena 9fl. 36kr.
Z Hollomuce do Mittvaldů vezené muky a ovsa 21fl.
Z Hollomuce do Hablhardů vezeného ovsa 18fl. 20kr.
Z Ollsanu do Hablhardů vezeného sena 15fl.33kr.
Z Hollomuce do Hablhardů vezeného ovsa
Z Ollysanu do Mittvaldů vezeného sena 18fl. 59kr.1d
Z Hollomuce do Frýdenthalu vezenej muky 4 fl. 30kr.
Z Hollomuce do Hablhardů vezeného ovsa 22fl. 35kr
Z Hollomuce do Mittvaldů vezenej muky 42fl. 7kr.2d.
Z domu do Holomuce vezeného vlastního ovsa 37kr. 3d
Z domu do Frydenthalu vezeného ovsa 4fl. 48kr. 3d
Do Ollstan vezeného vlastního sena 6fl. 7kr.
Z Fulneka do Hermanstatu vezeného sena 27fl. 30kr.
Do Ollstan vezeného vlastního sena 5fl. 3kr. 2d.
Z domu do Holomuce vezeného vlastního ovsa 37kr. 3d
Strany vezených 700 kusův prázdných mečků 7fl. 9kr.
Suma porážek 481fl. 42kr. 2d
Summa Sumarum hotového odvodu srážek 536fl. 55kr.1d
Pro příští rok zůstává přeplatek 200fl. 45kr.
Na masitou povinnost odvedeno zakupním fojtem 20kr.1d.
16 sedláky á 13kr. 2d. 3fl. 36kr
14 zahradníky á 6kr. 3d 1fl. 34kr.2d
7 chalupníky á 3kr. 2d. 24kr 2d
26 podruhy á 1kr 2d 29kr
Celkem 6fl 34kr1d
Na ty 2/3 zavlačeného ovsa dáno 19fl 25kr

Peníze vybíral burmistr Jan Koval a odevzdává kontribučenskému úředníku na Hukvaldech Johann Mart. Bayerovi.
Kontribučenské účty potvrzeny 10.prosince 1761 na Hukvaldech
Za obec fojtem Frant.Schigutem
Burmistrem Janem Kovalem
Za úřadu Ondrou Kovalem
Za vrchnost Martinem Joh.Uhlářem, vrchním.

1763

Na starých reštách dle zemského vyrovnání od roku 1748 zůstala obec dlužna 200fl 21kr 3d i nadále protože toho roku nic na tuto položku nedala.
Nová povinnost rozvržena na 12 splátek a to od sedláků po 26fl 54kr 3d a od podruhů po 25kr což činilo za celý rok 327fl 57kr. K tomu na Extra-Ordinarní zemské vložení přijde od této obce dle Peparticy a to syce dle Proporcy Dáwek aneb Šacunkův složiti totiž 0. Předně na to k vyplaceni gišlých od Wideňského Městského Banco zapůjčených 6 Millionůw repartirovane Qandum ročně 12fl 6kr 2d. Item strany v tomto roce 1763 rozepsaných tak jmenovaných vojanském bayštcier 86fl 11kr. Zemská srážka činila..Strany roku 1762 trpící vodní škody se tejto obcy tento rok odpisuje 106fl 29kr
Strany od jedneho do druhého Magacinu odvezenejch Naturalií 280fl 35kr
Za 131Etl 10 sena po 1fl Etl čítajíc 131fl 6kr
Za odvedeni 85 ovsa 85fl
Strany ztracených koní a vozuv 85fl 22kr 1d
Když se hotový odvod a srážky od vrchní povinnosti odtáhnou, tak zůstává až do posledního října 1763 nadvejšek 896fl 51kr 2d
Na tento nadvejšek dostala tato obec z kasy hotových 78fl 44kr 3d
Item na starý resty jest od toho Nadwejšku přeneseno
Po odtáhnutí toho zůstává ještě Nadvejšek na srážku budoucy 1764 roč.povinosti
818fl 6kr 7d
Z toho nadvejšku zasejc se tito na bonificirování koně a vozy srážají
85fl 22kr 1d
Zůstává tehdy ještě nadvejšek 732fl 44kr 2d
Na masytu povinnost odvedeno toho roku 6fl 29kr 3d, z čehož připadá na zákupního fojta 20kr 1d
Na 16 sedlákův á 13kr 2d 3fl 36kr
Na 14 zahradníkův á 6kr 3d 1fl 34kr 2d
Na 7chalupníkův á 3kr 2d 24kr 2d
Na 23.hoferův po 1kr 2d 34kr 2d
Kontribučenský rejstřík podepsali
Za obec Franz Schigut, fojt, Jan Koval, burmistr, Jan Juřica, Franta Mužný
Za vrchnost M.J.Uhlář

1764

Na starých reštách zůstala obec dlužna 200fl 21kr3d. Nesplatila toho roku ničeho. Nová povinnost pro rok 1764 rozpočtena na 12 splátek od usedlých po 27fl 29kr 3d a od podruhů po 25kr činila 324fl 37kr
Od nově přibylých podruhů Martina Svobody a Jury Židka po 12kr 24kr.
Na tuto povinnost odvedeno dne 29. 1763 skrze burmistra 16fl
12 16fl
23 8fl
6.12. 78fl 44kr 3d
13. Januaris 10 zl

Za prodaní koňů 9zl 35kr
Za mistecké seno 86zl 43kr
Za mistecké seno 52zl 25kr
Za sachský marš 15zl 34kr
K tomu od roku 1763 nadvejšek 732zl 44kr
Od to povinnosti se odpisuje
Strany v roku 1763 trpící ohněm a vodní škody 106zl 59kr
Strany sachského forsponů 7zl 20kr
Strany od jedneho do druhého magazinu odvezenych naturalií 12zl 19kr 1d
Strany dne 1.ho zemřelého Vaclava Mužného skrz 10 miesicuv 80kr
Suma hotového odvodu 1152fl 18kr 2d
Zůstává tedy na příští rok přebytek 816fl 57kr 2d

Masytá povinnost činila
Od 1.zakupního fojta 20kr 1d
Od 16 sedlakův po 13kr 2d 3fl 36kr
Od 14 zahradníkův po 6kr 3d 1fl 34kr 2d
Od 7 chalupníkův po 3kr 2d 24kr 2d
Od 23 hoferův po 1kr 2d 34kr
Od přibylých konsumentův Martina Svobody a Jury Židka 3kr
Celkem 6fl 32kr 3d
Odepsáno bylo stran zemřelého Václava Mužného 1kr 2d
Peníze odváděny Frant.Janu, v rejstříku podepsáni
Za obec Franz Šinut, fojt, Jan Koval, burmistr, Jan Vančura, Mužný
Za vrchnost Martin J.Uhlář, vrchní

Na starých reštách zůstalo 200fl 20kr 3d
Splaceno 38fl 36kr
Na příští rok zůstává 161fl 36kr
Nová povinnost na rok 1765 rozdělena na 12 dávek od usedlých po 27fl 39kr, od podruhů po 26kr, což činilo celkem 335fl 9kr
Na to hotově odvedeno 155fl 1kr
Odepsano na vodní škody 179fl 56kr
Suma odvodu činila 1151fl 6kr 2d
Na příští rok přebytek činil 816fl 87kr
Na masitou povinnost předepsáno od zákupního fojta 80 kr
Od 16 sedlákův po 14kr 3fl 44kr
Od 14 zahradníkův po 7kr 1fl 38kr
Od 7 chalupníkův po 4kr 18kr
Od 27 hoferův po 3kr 1fl 12kr
Sumou 7fl 42kr
Kontribučenský rejstřík podepsali za obec Frantz Schigut, fojt, Jan Koval, burmistr, Ondra Liberda, Franta Mužný
Za vrchnost Martin J.Uhlář, vrchní, Andrea Mirka, počet vedoucí

Podařilo se mi zachrániti listinu z roku 1765, na níž jsou napsána jména všech občanů z Metylovic a proto ji tady doslovně uvádím. Napsána je úředníkem kontribučenským Ondřejem Měrkou, zakladatelem obce Měrkovic.

Purmistr Mětilowský podle předešlého z hlavního spisování odt následujících vystavenu Powinost wyopominati, a do zdejšího Contribučenstwí w 14ti dniech zajisto odweďte, totižto

Sedláci
1.Franta Schigut, fojt 5
1.pacholek 1chlapec 30
1 diewka 1Wimienkarž 30 6
2. Waclaw Hradečni 1 12
3. Ignatz Swoboda 1 12
1.pohonič 15 1 27
4. Josef Halata 1 12
1.krawarž, 1.chlapec 30
Jann Krkoška, hofer 15 1 57
5. Josef Michalec 1 12
1.chlapec, 1.diewka 30 1 42
6. Matieg Kubala 1 12
1.pacholek 1 15
7. Franta Mužni 1 12
Matieg Kalus 15 1 27
8.Jann Juržica 1 12
1 sin 15 1 27
9. Ignatz Merta 1 12
10.Wáclav Hulen 1 12
1. pacholek 15 1 27
11. Jann Kmoštiak 1 12
1.pacholek 15 1 27
12. Ondra Liberda 1 12
1. pacholek 15
Thomaš Kubala, hofer 15 1 42
13. Ondra Kowal 1 12
1.pacholek, 1.diewka 30
Jann Kowal, Wimienkarž 15 1 57
14.Jura Klimek 1 12
15.Jan Vančura 1 12
16.Christian Čupa 1 12
1.pacholek 15
Jeho Tatik Wiminkarž 15 1 42
17. Ondra Michaletz 1 12
1.sin 15 1 27

Zahradníci
18. Josef Pečinka 36
1.chlapec 15
Jeho matka Wimienkařka 15 1 6
19. Jann Juržica 36
1.Krawarž 15 51
20. Jann Kowal 36
1.pacholek 15 51
21. Ondra Kubala 36
1.žena 15 51
22.Jura Machdoň 36
1.krawarka 15 51
23. Jann Merta 36
24.Walentin Kupča 36
25. Jann Niemetz 36
1.pacholek, 1.diewka 30
Jeho tatík 15 1 21
26. Jann Židek 36
27. Christian Kubanek 36
Tatík Wimienkarž 15 51
28. Ondra Bílek 36
1.sin 15 51
29. Jann Pablan 36
Jakub Liberda, hober 15 51
30. Matiej Šmira 36
31. Matiej Michaletz 36
Jeho matka 15

Chalupnicy
32. Jura Nowosat 36
33. Jan Bačak 36
1.chlapec 15
Jeho bratr hober 15 1 6
34.Jura Gach 36
1.wimienkarž 15
35. Josef Šigut 36
1. krawarka 15
36. Matiej Pitucha 36
37. Jann Šprla 36
1.diewka 15
38. Jeho tatik 15 1 6
Jann Bílek 36
39. Thomaš Swoboda 36
40. Jakub Nikel 36
41. Thomaš Wencel 36
42. Václav Židek 36
Jeho tatík 15 51
43. Jakub Merta 36
44. Jakub Adamec 36
45. Frantz Jurečka 36
46. Josef Walek 36
1.sin 15 51
47. Jann Klimek 36

Hoffeři
48. Frantz Pitucha 1 12
49. Thomaš Bača 36
50.Ondra Michalek 36
51. Wáclaw Agnusek 36
52.Kuba Skurka 36
53. Frantz Kowal 36
54. Josef Liberda 36
55. Jakub Mužný 36
56. Eva Kominarka 15
57. Josef Halata 36
58. Matiej Kupča 36
59. Jann Stefek 36
60. Josef Vančura 36
61. Marina Jurčička 15
62. Jura Kupčak 36
63 Jann Swoboda 36
1.dcera 15 51
64. Martin Bílek 36
65. Josef Machdoň 36
66. Kuba Niemetz 36
67. Matiej Bača 36
68. Ignác Kubala 36
69. Wáclaw Kupča 36
70. Václav Macija 36
71. Jeho matka 15 51
Wáclaw Juřica 36
72. Wdowa Jadamiška 15
73. Josef Juřica 36
74.Josef Jančka 36
Jeho cera 15 51
75. Josef Pečinka 36
76. Jura Liberda 36
77. Josef Čupa 1 12
78. Jann Mužni 36
79. Walentin Židek 36
80. Martin Swoboda 36
81. Georg Židek 36
82. Ignatz Pečinka 15
83.Wáclaw Matuščak 1 12

Hoffeři bez chalupy
84. Ondra Polach 1 12
85. Michal Halata 15
86.Ondra Ondračka 15
87.Jura 15
Bratr jeho 15 30
88. Marina Halatka 15
89. Jura Korženi 15
90. Anna Hajduška 15
91. Jura Kořeni 15
92. Jura Kodiera 15
93. Jura Niemec 15
94. Ignatz Židek 15
95. Jann Niemec 15
96. Josef Kubala 15
97. Franz Pečinka 15
98. Georg Stefek 15
99. Christian Michaletz 15
100.Josef Svoboda 15
Suma celej povinnosti 81 39

Kteražto powinnost, jestliže w 14ti dnich odwedena nebude, tehdy nejenom exekuci, nýbrž i purmistra Arrest nasledowati má.
Dáno na Hochwaldech dnie 24.Febr. 1765
Contribučný

Ze diedina Metelowitze na Povinný pro R.1765 osmdesáte jeden rynsky čistý 39kr náležitie odevzdala.
Jest Holwald dne 23.Marty 1765
Andrea J.Mierka

Z uvedené listiny patrné, že většina jmen zůstala až na dnešní časy a pouze málo jmen bylo nahraženo jinými. Dále, jak bezohledně byla vybírána daň, ač měl obec převýšek 816fl.77kr.

Z tohoto roku zachována jest

Copia

Poznamenani
Jak mnoho diedina Metelowitz starých Reštů a naproti tomu od Zemie na Nadwejškách za forspany, za Regruty, a za odwedeny Oves a Seno až do konce Roku 1766 k očekavani má totižto:
Starých Reštů dle starého hlavního Wyrownání má tato Obec 122fl 37kr.3d
Suma starých Restův
Naproti tomu
Má tato Obec za zemi ustat dle kontribučenských Knižek nových Nadvejšků 816fl57kr2d
Za Odwedeni Oves a Seno do Kralowských Magacinu 270fl40kr3d
Za odwedene Regruty za každého Muže 20fl
Čitajic 60fl
Za Forspany, které se Prajskym Wojakum vykonaly 16fl40
Spolu ma tato obec k očekawání 1164fl18kr1d
Přitom wipada ještě krom toho na celé Panstwi Rest z čeho tato Obec teš Podíl míti bude 739fl19kr2d
Naproti tomu taky ma ještě celé Panstwi Nadweyšek s čeho tato obec ma podíl totižto 1229fl19kr1d
Ittem za Forspany, které se Prajskym Wojakom Vykonaly 51fl 17kr
Summa 1280fl 31kr1d

K tomu třeba poznamenati, že na starých reštach zůstala obec dlužna 161fl36kr
Splatila toho roku 38fl58kr1d
Takže zbyl dluh 122fl 37kr3d
Nová povinnost rozvržena na 12 dávek byla vybírána od usedlých po 27fl 29kr3d
Od podruhů po 26kr a činila uhrnem 335fl 9kr
Na tuto povinnost splaceno hotovými 151fl43kr
Srážky poskytnuty tyto:
S běžicyma pět pro Cento Kouponami, který za tu proměněnou poddacy Šest pro Cento Proviantní Památku se dostali a takowy zde na mistě hotowého Odwodu po Srážce z Casy hotowe vyplacených Peněz se odpisuge totiž
Po dosahnutej hotovosti za Lieferungs Pamatku 107fl16kr2d
Strany 21.Juni 1765 od Powietři trpici škody na 1rok do roku 1760 odepsano 70fl44kr
Item strany na Marši Wojsku dané Přípřeže a ložního Krejcaru též strany w Cantonirujících a postirowanych Stacych odewzdane ložne slamy, dříví k paleni, Světla a Serwice od Roku 1762 v hotovosti podosahnuto 5fl20kr
Bylo odvedeno hotově 1152fl 6kr2d
Takže na příští rok zůstává nadvejšek 816fl57kr2d

Masitá powinnost činila celkem 7fl 42kr
A rozvržena byla takto
Od fojta zákupního 40kr
Od 16 sedlakůw po 14kr 3fl44
Od 14 zahradníkůw po 7kr 1fl 38
Od 7chalupníkůw po 4kr 28kr
Od 24podruhů po 3kr 1fl 12kr

Peníze vybíral Andreas J.Mierka
Podepsali za obec Jan Koval , burmistr, fojt, Franta Mužný, Josef Michalec
Za vrchnost Martin J.Uhlář, vrchní

1767

Na staré rešta zaplaceno 19fl28kr1d,takže
Na příští rok zůstává 103fl 9kr 2d
Nová povinnost pro rok 1767 činila 335 fl 9kr
Od sedláků vybíráno po 27fl 29kr, od hoferů 26kr
Na tuto splaceno 215fl 23kr 3/8d
Odečteno
Strany pod datum 14.Januar 1767 trpícy ohnivu škodu na 1rok tuto se odpisuje pro R.1767
13fl26kr
Ittem strany pod datum 1.2.a 3.Juni 1766 trpící wodné škody na 1rok v tomto 1767roce se odpisuje 71fl26kr 1 4/8d
Suma 84fl52kr 1 4/8d
Celkový nadwejšek činil 782fl 4kr
Další nadvejšek:
„A protož tejto Obci do biežicy Povinnosti v tomto Roce z nadwejšku se porazilo 34fl53kr2d, ittem dle ewentualního hlawního Wyrownání w Brnie dne 1ho July znovu tejto Obcy nadwejškuw přirostlo 374fl 25kr 4/8d
suma všeho nadwejšku 1156fl29kr 1/8d
Na masitém povinnosti odwedeno tolik co roku minulého
Rejstřík na Hukvaldech dne 7.prosince 1767 podepsali
Za obec Jiřík Kořinek, fojt, Jan Kowal, burmistr, Matěj Kubala, za obec
Za vrchnost M.J.Uhlář,vrchní, Andreas Fr.Mierka, počet vedoucí

1768

Na staré rešta zaplaceno 9zl 16kr 2d
Zůstává obec dlužna 93zl 23kr
Nová povinnost pro rok 1768 činila 335zl 9kr
Rozvržena na 12 šacunkův, vybíráno od usedlých po 27zl 29kr 3d a od podruhů po 26kr a splaceno na ni hotových 308zl 21kr
Suma hotového odvodu i s nadwejšekem 1464fl 50kr 4/8d
Z toho nadwejšek činil 1129fl 41kr 4/8d
Z tohoto nadwejšku se porazilo 26fl 48kr
Diedina Metelowitze bude powinna na zaplacení Czysarsko Kralowskej na Hochwaldech držené komisi odwesti 17kr 7d. Item polnimu od advocata fury 52kr
Metilowsky Burmistr zaplatil hlavní dáwky na rok 1769 72fl 51kr
Ittem za linirovaný papír 18kr
Na Hochwaldech dne 25.febra1769 podepsán Mierka
Na masitém povinnosti odvedeno
Od zákupního fojta 40kr
Od 16 sedlákůw po 14kr 3fl 44kr
Od 14 zahradníkůw po 7kr 1fl 38kr
Od 7 chalupníkůw po 4kr 28kr
Od 24 hoferůw po 3kr 1fl 12kr
Celkem 7fl 42kr
Na rejstříku vyhotoveném na Hochwaldech dne 1.prosince 1768 podepsáni
Za obec Jiřík Kořenek, fojt, Jan Kowal, burmistr, Jan Wančura, Matěj Michalec
Za panství Andrea Fr.Mierka

1769

Na staré rešta se zaplatilo 29fl 23kr
Zůstává v reštu na příští rok 64fl
Nowá povinnost činila 335fl 9kr
Rozvržena byla na dvanáct splátek jako v roce minulém a odwedeno na ni burmistrem Janem Kovalem hotově 287fl20kr 2/8d
Celkový odwod činil 1464fl 50kr 4/8d
Z toho nadwejšek 1129fl 41kr 4/8d
Masitá powinnost splacena v té výši i v tom rozvržení jako roku minulého.
Na kontribučenském rejstříku vyhotoveném dne 20.prosince 1760 na Hukvaldech podepsáni
Za obec Jiřík Kořinek, fojt, Jan Koval, burmistr, Franz Mužný z obce
Za vrchnost Andreas Fr.Mierka, počet vedoucí, M.J.Uhlář, vrchní

1770

Na starých reštách zůstala obec dlužna dle zemského vyrovnání z roku 1648 do posledního října 1769 64fl
Na to se w hotovosti odwedlo
W roku 1769 prži zemském Casi z nadwejškovej 28 pro Cento wypadnutej Sumy na staré rešta zadrženém /sumy/, jak při koncy se sem přenašejí 27fl 38kr
Ittem vedle pod datum 10.ho July 1770 prošlyho cýsarského kralowského dworskiho Dekretu neymilostiwější prohlídnutého 36fl 22kr
Suma hotowého odwodu 64fl
Čímž všechny staré rešty byly vyplaceny.
Nová powinnost pro rok 1770 byla 335fl 9kr
A rozdělena jako minulý rok na splátky
Na tuto powinnost splaceno hotově 167fl 42kr
K tomu připočítává se „strany w roku 1769 trpící wodní škody na 1 rok w tomto 1770 roku se odpisuje 79fl 7kr
Ittem z těch při koncy vypadnutejych nadweyškowjch á 28 pro Cento Couponůw na tento 1770 rok za hotové se odpisuje 87fl 49kr
Strany zemřelého hofera Ondřeje Michalce od 1ho 8bris 1769, deto Josefa Liberdy 30kr
Summa odwodu hotowého i se srážkami bylo 1464fl 50kr 4/8d
Když se od celkového odvodu odečte povinnost zůstane nadvejšek 1129fl 41kr 4/8d
Když tehdy tento Nadwejšek roku 1769 smlouvou mezy Césarsko kralowským Erarium a Weloslawnými p.p. Stavy na 28 pro Cento reducirowany byl nasledowně pro Cento 72fl odpadlo, pročež se tuto ty odpadle defcelcirujou 813fl 22kr 27/25
A tak po prchni Sražce zůstalo tyto obci nadweyškuw k příštímu Wynahražení s obdrženýma a 28 pro Cento Couponama 316fl 18kr 22/25d
K tomu se přiráží co tejto Obcy nad nadwejšky ze 272fl 1kr 3d k lepšimu vypada
8fl 14kr 3d
Ittem vypadnutého Interese 6fl 46kr 3d
W sumie 331fl 20kr 22/25
Z tej Sumy ty w Roku 1769 na staré rešta zadržene jak napřed se přenašejí 27fl 38kr
Ittem na běžící rok1771 k odepsání zůstává 87fl 49kr 1
Součet předcházejících 2 položek činí 115fl 24kr 1d
A tak na příští 1771rok k odepsaní pozůstává 215fl 52kr 3 81/25d
Masyta powinnost činila 7fl 42kr
Protože ale „Strany zemřelého hoferka Ondřeje Michalca od 1.8bris 1769 se odpisuje 3kr
Detto Josefa Liberdy 3kr
A zaplaceno bylo 7fl 48kr
Zůstává Nadwejšek 6kr
Kontribučenský rejstřík dne 28.prosince 1770 na Hukvaldech podepsali za obec Jiřík Kořinek, fojt, Jan Kowal, burmistr, Krystyjan Čupa, Ondra Lyberda
Za vrchnost M.J.Uhlář, vrchní, Andreas Fr.Mierka, početvedoucí

1771

Staré rešta byly minulým rokem vyrovnána
Nová povinnost pro rok 1771 byla 334fl 39kr
Na to splaceno hotově 48fl 57kr
Na srážkách
„Strany w roku 1770 trpicy krupobitnej škody na 1 rok v tomto 1771 roku se odpisuje
85fl 57kr
Summa Summarum hotového Odvodu byla 350fl 44kr 21/25d
Nadwejšek činil 16fl 8kr 21/23d
Na nowou powinnost masytou pro rok 1771 odwedeno bylo:
Od 1 fojta zákupního 40kr
Od 16 sedlákův po 14kr 3fl 44kr
Od 14 zahradníkůw po 7 kr 1fl 38kr
Od 7 chalupníkůw po 4kr 28kr
Od 22 hoferůw po 3kr 1fl 6kr
Ittem od 5 w nowie přibytnych vrchnostenských
Pasekaři po 3 kr 15 kr
Celkem 7fl 51kr
Kontribučenský rejstřík podepsali na „Hochwaldech“ dne 16ho Decembris /prosince/ 1771 za obec Jura Kořinek, fojt, Jan Kowal, burmistr, Frantz Mužny, Jan Pitucha z obce
Za vrchnost Martin J.Uhlář, vrchní, Andreas F.Mierka, početvedoucí

1772

Rok 1772 byl velice neúrodný. Krajina naše stržena byla živelními pohromami.

1773

Nowa powinnost platební pro rok 1773 činila 334fl 39kr
Splaceno na ni hotově 187fl 1 3/23d
Zbytek odpuštěn jak vidno z následujícího:
Jest v tomto roce od země vynahraženo, totiž
Strany W Roku 1772 od Powietři trpicy Škody na 1Rok v tomto 1773 roku se odpisuje
89fl 27kr
Ittem na stawenich deto 7fl 13kr 2
Ittem dle Nejmilostiwiejšiho Cýsarsko Kalowskyho Reskriptu de dato 19.Septembris 1772 na Lany Nejmilostiwějic udielena Poražka z ohledu předešlých neúrodných let na tento 1773 Rok se odpisuje ze 4 51/64 dilu Lanu po 10fl 37kr 2 8/23d
Z Lanu čitajic 50fl 58kr 20/23
Suma poražek 147fl 38kr 8 20/23d
Na masytej povinnosti zaplaceno 7fl 51kr

1774

Nová povinnost na rok 1774 činila 334fl 39kr
Na kterou hotově dáno 268fl 52kr
Zemská srážka:
„Napodobně podle Cýsarsko královského nejmilostivější Decretu na Lany nejmilostivěji upouštěno tejto Obci ze 4 celeych a 51/64dílu Lanu na tento 1774 Rok z lanu po
10fl37kr2 46/76d

Se zase odpisuje 50fl 58kr 2 73/75d
Ittem taky strany z roku 1766 při pro jejich Majetnost císarskou v Ostravě a Příboře danej přípřeži na zběhlé outraty nejmilostivější nahrady se odpisuje 18fl 41kr 1
Summa Extra náhrady 69fl 40kr 3 73/75
Další srážka
„Strany při tejto obci zešlýho hoferského dobytka miesičně 1kr 2d se odpisuje 18kr
Na masytej povinnosti vybráno bylo od fojta zákupního 40kr
Od 16 sedlákův po 14 kr 3fl 44kr
Od 14 zahradníkůw po 7kr 1fl 38kr
Od 7 chalupníkůw po 4kr 28kr
Od 22 hoferůw po 3kr 1fl 6kr
Od 5 vrchnostenských pasekařu po 3kr 15kr
Od 12 při tejto obci w novie přirostlých hoferův od 1.ho vbrus 1773 36kr
Summa novej povinnosti 8 fl 27kr
Kontribučenský rejstřík podepsali dne 28.Novembris 1774 za obec Jiřík Kořinek, fojt, Jan Kowal, burmistr, Jan Pitucha
Za vrchnost Andreas Mierka početvedoucí a Martin Uhlář vrchní

Poddaní hukvaldští stěžovali si v roce 1772 na svoji vrchnost ke gubernu do Brna proti přetěžování v robotách. Hukvaldská vrchnost zase stěžovala si na své poddané, že neplní svých povinností vůči vrchnosti.
Spor tento řeší výnos c.k. gubernia v Brně daný dne 6.února 1773 krajskému úřadu v Přerově „ohledně stížnostipoddaných proti vrchnosti svých podaaných proti přemíře robot a povinnosti a obvinění vrchnosti svých poddaných pro nekonání a zbývání robot a povinnosti. Tento výnos je obsáhlý a rozpadá se ve 3.části.
V části prvé v odstavcích 1,2,3 až 6 se praví, že vrchnost má právo vyžadovat různé způsoby robot jako: daleké fůry, spřahování, nehledě ani k patentu jeho milosti z roku 1738, ale má také právo vyžadovati čtyřspřežné fury. Zato nemá právo vyžadovali roboty: jako plavení dříví a dovoz železné rudy ku hamrům. Poddaní z Rychaltic a z Metylovic nepřihlížeje k privilegiím z roku 1571 a 1612 jsou povinni i nepravidelnými robotami.
V odstavci 4 se povídá, že vrchnost nemá povinností odváděti poddaným dřevo i když platí poplatky za dřevo.
5.Vrchnost má právo na pořádkovou činži v obnosu 4fl. od obcí Rychaltic a Sklenov od překupníků od roku 1581.
7.Poddaní a sice obyvatelé hamerských dědin jsou zproštěni „odměry“, tj. ve 3 dnech poraziti 3 vídeňské sáhy dříví a dopraviti je ku hamrům ale vykonávání těchto prací jako nepravidelné roboty nařízeny.
8.Poddaní jsou zproštěni robot, které se týkají obory a změněny v poplatek ročních 3fl, které se mají správci obory odváděti.
9.Poddaní jsou povinni odváděti dále daň na zámeckého mušketýra.
10. V tomto odstavci uvádí se zrušení robot domkařů Klokočova a Rychaltic
11.Obyvatelé Chlebovic nejsou povinni žádné zvláští roboty vykonávati.
Druhý oddíl obsahuje pasus:
1.trvání roboního dne
2.výměru robot
3.určuje, že vrchnost po vykopání rudy na pozemcích poddaných je povinna díry zasypati a srovnati
4.poddaní jsou povinni platiti obilní daň z daně základní
5,7,9. Osahuje jednotlivosti
6. pravidelné roboty totiž poražení dříví ku miliřům změněny jsou v nepravidelné
8.vrchnost má doručiti ku odvádění zrna pytli
10.obyvatelé hamerských vesnic nemají býti nuceni ku přepravě dříví, taveného železa a litiny
11,12. obsahují jednotlivosti
13.Frýdlanstským se přiznává, že nemusí v čas senných žní páliti uhlí malířské
14. frýdlantské příkopy mají býti příslušně čištěny
Část třetí

1775

Nová povinnost na rok 1775 činila 339fl 33kr
na to hotově dáno 177fl 32kr
odepsáno na „vodní škody 132fl 40kr 3d
„Ittem na lany zse nejmilostivěji upouštěno této obci na zběhlý 1775 rok ze 4 51/64 lanu po 6fl 27kr se odpisuje 30fl 56kr 2
Na masytej povinnosti pro rok 1775 vybráno
Od 1 fojta zákupního 40kr
Od 16 sedlakův po 14 kr 3fl 44kr
Od 14 zahradníkův po 7kr 1fl 38kr
Od 7 chalupníkův po 4 kr 28kr
Od 34 hoferův po 3kr 1fl 42kr
Od 5 pasekařův po 3kr 15kr
Sumou 8fl 27kr
Podepsáni na rejstříku kontribučenském 13. XII.1775
Za obec Jiřík Kořínek, fojt, Jan Koval, burmistr, Josef Halata úřadní, Franc čupa za obec
Za vrchnost Andreas Mierka, Martin Uhlář, vrchní

1776

Nová povinnost na rok 1776 činila 339fl 33kr
Na to hotově dáno 225fl 49kr 3d
Odepsáno na škody povětřím 52fl 48kr 3d
A ze 4 51/64 lanu po 6fl 27kr 30fl 56kr 2
Na masytej povinnosti vybráno
Od fojta zákupního 40kr
Od 16 sedlákůw po 14kr 3fl 44kr
Od 14 zahradníkův p 7kr 1fl 38kr
Od 7 chalupníkův po 4 kr 28kr
Od 34 hoferův po 3kr 1fl 42kr
Od 5 vrchnostenských pasekářů po 3kr 15kr
Sumou 8fl 27kr
Podepsáni 15.decembris 1776
Za obec Jiřík Kořínek, fojt, Jan Koval, burmistr, Jan Pavlan z uřadu
Za vrchnost Martin Uhlář, vrchní

1777

Nová povinnost na rok 1777 předepsána v obnose 339fl 33kr
Hotově zaplaceno na ni 308fl 36kr 2
Odepsáno ze 4 51/64 lanu 30fl 56kr 2d
Na masytej povinnosti vybráno
Od 1 fojta zákupního 10kr
Od 16 sedlakův po 3kr 2d 56kr
Od 14 zahradníkův po 1kr 3d 24kr 2d
Od 7 chalupníkův po 1kr 7kr
Od 34 hoferův po 3kr 25kr 2
Od 5 panských pasekářův po 3kr 3kr 3
Sumou 2fl 6kr 3d
Na rejstříku dne 26.Novembris 1777 podepsáni
Za obec Jiřík Kořínek, fojt, Jan Koval, burmistr, Franc Čupa, z obce, Josef Halata
Za vrchnost Martin Uhlář vrchní a J.Drumler počet vedoucí

1778

Nové povinnosti na rok 1778 předepsáno 309fl 24kr
na níž hotově dáno 191fl
ostatní dáno v proviantních naturáliích
Stran do Frýdku odevzdaného sena 78ct
po 40kr tejto obci se odpisuje 52fl
a odpravenými transporty
„Strany z Lipníku do Holomuce odvezeného panského proviantu muky tejto obci se odpisuje 1fl 14
Ittem ze Frýdku až do Lybavy odvezeného 100 ct. Ovsa se odpisuje 35fl
Item z Lipníka až do Bordovic odvezené 35 ct muky skrz 18 mil po 3kr polovičné se odpisuje 15fl 45kr
Dne 24.Juny strany chleba, ovsa a sena ze Frýdku se odpisuje 3fl 20kr
Ittem z Lipníka až do Svitavky odvezené 25 Ct.muky skrz 9 mil po 3kr odepsáno
11fl 15kr
Suma odpisův činila 66fl 24kr
Masytá povinost pro tento rok předepsána nebyla
Podepsáno dne 7.decembris 1778
Za obec Jiřík Kořínek, fojt, Jan Koval, burmistr, Metod Michalec, Jura Juřica
Za vrchnost Martin Uhlář, vrchní, Jos.Joh.Drumler, počet vedoucí