23. Květen 2024     dnes má svátek: Vladimír

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Starosta obce: Ing. Lukáš Halata
Ředitel školy: Mgr. Alena Kořínková
Farář: P. Bronislav Wojnar

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Leden:
Paní Ing. Milada Cigánková – Fialová předložila studii na rozšíření stávajícího hřbitova. Zastupitelstvo schválilo její II. variantu. Vzhledem k rozšíření hřbitova zastupitelstvo souhlasilo, aby na daném pozemku provedla hydrologický průzkum firma AZ GEO. Starosta podepsal smlouvu s ČSAD. Zajistí pro tento rok svými autobusy obslužnost obce. Zastupitelstvo schválilo, aby se na nezastavěném pozemku v Třešňovém sadu postavila hospodářská budova a v Pasekách dva rodinné domky. Vzalo na vědomí, že pozemky na Pajurkovicích, které byly v minulosti obhospodařovány, jsou zařazeny do územního plánu. Vypovědělo smlouvu o dotaci pro paní Holubovou, která je v péči Domova důchodců ve Frýdlantě n. O. a pro pana Bražinu, který žije v Domově důchodců v Brušperku.

Únor:
Zastupitelstvo rozhodlo, aby starosta podepsal smlouvu na hydrologický průzkum s firmou AZ GEO v Ostravě. Souhlasilo, aby obec přispěla na podporu včelstev v základní organizaci v Palkovicích i ve Frýdlantě. Mezi jejich členy patří i několik občanů Metylovic. Schválilo, aby firma Digis z Ostravy – Poruby aktualizovala katastrální mapu obce. Souhlasilo s poskytnutím dotace na činnost místního souboru Beseda. Vzalo na vědomí, že se stanovily nové podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy. Při velikém počtu dětí je třeba upřednostňovat zájemce ze středu obce a z dolního konce. Děti z Pasek rodiče po absolvování školky většinou přihlásí do 1. třídy do Frýdlantu n. O. Předškoláky, kteří se nedostali do místní školky, rodiče z dolního konce vozí do Palkovic a pak je tam většinou přihlásí i do školy. Zastupitelstvo schválilo, aby stavební firma Adam Kopřiva vybudovala v domě č. 98 vodoinstalaci, kanalizaci, topení a vyměnila okna, a to vše v hodnotě 1.446.000 Kč.

Březen:
Zastupitelstvo schválilo skácení už hodně prohnilých a suchých starých lip kolem Obecního úřadu. Zaniklo tak stromořadí, o němž se zmínil v 1. knize obecní kroniky pan učitel Műller. Zastupitelstvo souhlasilo se stavbou v nezastavěném území obce v Pasekách u vodárny. Schválilo finanční příspěvek obci Palkovice, která nám za to umožní položení kanalizace pod jejich cyklostezkou kolem sjezdovky. Odhlasovalo, aby Ing. arch. Aleš Bílek spolupracoval se stavebním úřadem ve Frýdlantě n. O., který je pořizovatel územního plánu. Pověřilo pana Jiřího Liberdu stavebním dozorem při opravě objektu č. 98. Pan Biolek Stanislav informoval zastupitelstvo o stávajících úpravách pojistných smluv na Obecník a školu. Vzalo na vědomí informace starosty o zpracování projektové dokumentace nového sociálního zařízení na Myslivecké chatě. Zároveň je starosta informoval o plánované cyklostezce v areálu Koňské nebe. Vzalo na vědomí nabídku Ing. Karlického, že zajistí větší aktuálnost internetových stránek obce. Zamítlo jeho návrh na vytvoření informační komise a navrhlo, aby se zapojil do činnosti kulturní komise. Odložilo nabídku paní Kellerové k odkoupení rodinného domku do doby, než bude zjištěn stav budovy a výše požadované ceny. Zamítlo poskytnout finanční příspěvek na činnosti denního stacionáře, kam dojíždí hendikepovaný občan obce. Neschválilo proplacení požadované částky firmě Ing. Pavla Spusty Real Development Service v souladu s vyjádřením právního zástupce obce.

Duben:
Schválilo přepracování pojistných smluv týkajících se budov ve vlastnictví obce. Zplnomocnilo starostu ke všem právním úkonům souvisejících s výkonem práv akcionáře Obec Metylovice na Valné hromadě společnosti Frýdecká skládka. Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Kožane město – muzeum Metylovice. Zastupitelé odhlasovali, aby byla podepsaná smlouva o dílo s firmou Profector strategy, která zajistí přípravu a projekt Základní škola Metylovice. Vydalo souhlas se stavbou rodinného domu v nezastavěném území obce na pozemku Na Fojtství. Pověřilo starostu, aby vybral zodpovědnou osobu, která bude hlídat dodržování dotačních titulů. Starosta tím pověřil účetní obecního úřadu Ing. Magdu Čupovou.

Květen:
Schválilo bezúplatný převod pozemku z Pozemkového fondu obci Metylovice. Jedná se o cestu od horního kravína k panu Bačovi. Schválilo odběr vzorků prostřednictvím sond na pozemku kolem kostela na základě cenové nabídky Ing. Čajky. Pověřilo starostu, aby podepsal kupní smlouvu s firmou REHOS. Jde o nákup malotraktoru a přídavných zařízení. Schválilo povolení výjimky v počtu dětí ve třídě mateřské školy z 24 na 25 dětí. Rovněž povolilo výjimku z průměrného počtu žáků ve třídě základní školy. Pověřilo starostu podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací s Moravskoslezským krajem. Bude se týkat parkovacích míst před školou. Vzalo na vědomí informaci starosty a pana Jiřího Liberdy o pokácení lip před Sokolovnou z důvodu špatného růstu. Zamítlo stavbu rodinného domu v nezastavěné části obce pod Odborným léčebným ústavem.

Červen:
Schválilo vypracování projektu na odvodnění pozemků kolem kostela. Odsouhlasilo položení betonových žlabů kvůli odvodnění cesty u pana Uhláře. Souhlasilo se stavbou mimo zastavěné území vedle paní Jaklové. Schválilo koupi dvou silničních zrcadel. Vzalo na vědomí informaci starosty a Ing. Kulhánka o žalobě Ing. Spusty na společnost Obec-Invest. Vzalo na vědomí žádost o pronájem stavebního pozemku (na místě bývalé skládky) pro umístnění RC dráhy pro rádiové řízení modelů aut.

Červenec:
Schválilo podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi o provozování vodovodu. Schválilo opravu výtluků na místních komunikacích u Kaštanu a u pana Trnečky. Vzalo na vědomí rezignaci Milana Tomáška na funkci místostarosty, předsedy stavebního výboru i na mandát člena zastupitelstva ze zdravotních důvodů a osobních důvodů. Vzalo na vědomí informace starosty, které se týkaly stavebně sanačních prací základů kostela, a předalo věc stavebního výboru. Vzalo na vědomí informaci starosty o zakoupení dopravních značek B 13 – zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. Vzalo na vědomí informaci starosty o návrhu na změnu programové skladby místní kabelové televize. Šlo o požadavek zařadit do programu televizi NOE. Protože by se kvůli tomu musela vyřadit jiná televize, navíc kabelovka s digitalizací končí, nebude se už nic měnit. Vzalo na vědomí informaci starosty o možnosti využití služeb Sběrného dvora ve Frýdlantě. Občané Metylovic tam mohou bezplatně ukládat elektrospotřebiče.

Srpen:
Odstoupením místostarosty pana Tomáška postoupila do zastupitelstva paní Marta Michalcová za KDU-ČSL. Zároveň se stala členkou kulturní komise. Zastupitelstvo schválilo veřejnou volbu místostarosty. Od 1.9. bude neuvolněným místostarostou na poloviční úvazek Jiří Liberda. Byl zvolen i do čela stavebního výboru. Schválilo úplnou smlouvu o zřízení věcného břemena s ČEZ. Vzalo na vědomí informaci starosty o žádosti Mysliveckého sdružení. Požadují, ab obec koupila lákadla na kůrovce. Správce obecního lesa to nedoporučil. Majitelé okolních soukromých lesů lákadlo nepoužívají. Mohlo by se tak stát, že by se do obecního lesa stáhli kůrovci z celých Metylovic.

Září:
Schválilo úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou. Když obec získá dotaci, musí nejdříve vybranou investici uskutečnit a investora zaplatit. Teprve po třech měsících od proplacení faktury přijdou peníze z dotace na účet. Úvěr zajistí včasné proplacení proinvestované částky. Pověřilo starostu k podpisu smlouvy o dílo „Stavební úpravy veřejného prostranství v centru obce Metylovice“ s firmou PSVS a.s. Praha. Schválilo proplacení zahraniční pracovní cesty starostovi a místostarostovi. S představiteli rakouské obce, která měla kdysi podobné problémy s nezaměstnaností, hovořili o cestách, které vedou k řešení. Pověřilo starostu, aby podepsal smlouvu s Ing. arch. Václavem Cvičkem z Kozlovic. Jmenovaný bude mít technický dozor při obnově centra obce. Schválilo zakoupení cyklistického dresu pro cyklohlíky Policie České republiky. Vzalo na vědomí informaci starosty, že obec nezískala dotaci na opravu Obecníku, který je ve velmi špatném stavu. Jedním z možných řešení je prodej nájemci panu Přibylovi. Bod byl odložen do dalšího zasedání.

Říjen:
Na jednání obecního zastupitelstva se dostavil nový vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Palkovicích. Nadporučík Ing. Pavel Nesid seznámil přítomné s plány do budoucna a požádal o náměty a připomínky. Na tak finančně náročnou investici, jako je stavba nové školy nemůže vypsat výběrové řízení obec. Do zastupitelstva přišel Ing. Zdeněk Uher, zástupce firmy Unitender, která se podobnými výběrovými řízeními zabývá. Vytápění mateřské školy elektřinou je drahé. Zastupitelstvo rozhodlo, že se do budovy zavede plyn. Ze tří firem vybrali zastupitelé firmu PEVA plast a pověřili starostu, aby s ní podepsal smlouvu. Zastupitelstvo zamítlo uzavřít smlouvu s firmou Sharp o zabezpečení servisu na multifunkční zařízení. Došlo k názoru, že zařízení je v záruční době. Schválilo všemi hlasy, aby byl uskutečněn projekt „Revitalizace centra obce.“ Schválení bylo nutné k poskytnutí úvěru.

Listopad:
Schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. Dotuje se doprava o sobotách a nedělích. Schválili smlouvu o dílo s firmou Archaia Olomouc. Provede záchranný archeologický průzkum ostatků, které byly odkryty v části 1. hřbitova při stavbě „Revitalizace centra obce“. Souhlasili se stavbou na pozemku na Žukově, který leží mimo zastavěné území obce. Vzalo na vědomí žádost myslivců o dotaci na vybudování sociálního zařízení u Myslivecké chaty. Schválilo přijetí nabídky firmy Unitender zastoupenou Ing. Šonovským, která nabízí komplexní zadání veřejné zakázky na stavbu základní školy. Projednalo a odložilo žádost LUTO o proplacení jimi vyrobené dřevěné stavby, která slouží pro uzamčení popelnic chatařů. Schválilo smlouvu o budoucí smlouvě se Správou silnic. Na Pajurkovicích a Čupovicích se musí posílit tlak vody ve vodovodu. Starosta informoval o soudním řízení s Ing. Spustou. Dle rozsudku je obec povinna uzavřít se žalobcem do tří dnů od nabytí právní moci kupní smlouvu. Právní zástupce obce doporučil zastupitelstvu podat odvolání ke krajskému soudu. Vzalo na vědomí žádost Tělocvičné jednoty na proplacení nákladů na novou elektroinstalaci v promítací místnosti kinosálu. Bude sloužit členům TJ jako klubovna a úschovna sportovního nářadí.

Prosinec:
Nesouhlasilo s návrhem aktualizace státní energetické koncepce republiky, která by v případě odsouhlasení vládou znamenala otevření přímé cesty k devastaci Beskyd. Projednala žádosti o vydání stanoviska ke stavbě fotovoltaické elektrárny na pozemku vedle horního kravína, na pozemku před štěrkovnou a na pozemku za čtyřproudovou dálnicí. Ani jednu žádost zastupitelstvo neschválilo. Schválilo návrh obce na bezúplatný převod Sokolovny z vlastnictví Tělocvičné jednoty do majetku obce Metylovice.

ROZPOČET OBCE

Příjmy Výdaje
Daň z příjmu FO ze závis. čin. 2.236.000 Veter. péče 17.000
Daň z příjmu FO z SVČ 245.000 Správa lesa 9.000
Daň z příjmu FO kapit. výnosy 203.000 Lesní hospod. 57.000
Daň z příjmu PO 2.519.000 Silnice 538.000
Daň z příjmu PO za obce 64.000 Ost. zálež. pozem, komun. 3.764.000
DPH 5.038 000 Veřejn. sil. doprava 69.000
Odvody za odnětí zem. půdy 7.000 Vodní hospodářství 33.000
Popl. za odnětí les. pozemků 1.000 Kanalizace 541.000
Popl. za komun. odpad 780.000 Základní škola 2.408.000
Popl. ze psů 25.000 Kino 64.000
Popl. za láz. nebo rekr. pobyt 27.000 Knihovna 19.000
Popl. za užív. veř. prostr. 2.000 Muzeum 162.000
Popl. ze vstupného 7.000 Kultura 157.000
Popl. z ubyt. kapacity 11.000 Církev 9.000
Správní poplatky 24.000 Rozhlas 26.000
Daň z nemovitosti 326.000 Sdělovací prostředky 29.000
Dotace na volby 21.000 Klub důchodců 5.000
Neúčelová dotace 123.000 SPOZ 11.000
Dotace z úřadu práce 116.000 Tělovýchova 653.000
Dotace na malotraktor 986.000 Ostatní záj. činnosti 8.000
Dotace na upgrade Czech Point 48.000 Bytové hospodářství 267.000
Lesní hospodářství 204.000 Nebyt. hospodářství 64.000
Zemědělská činnost 41.000 Rozvoj bydlení 27.000
Těžební průmysl 56.000 Veřejné osvětlení 458.000
Kinosál 7.000 Pohřebnictví 105.000
Knihovna 2.000 KTR 200.000
Kultura 31.000 Územní rozvoj 90.000
Rozhlas 2.000 Komunální služby 5.000
Noviny a zpravodaj 8.000 Nebezpečný odpad 88.000
Tělovýchova 136.000 Komunální odpad 1.388.000
Bytové hospodářství 298.000 Velkoobjemový odpad 89.000
Nebytové hospodářství 246.000 Veřejná zeleň 2.254.000
Pohřebnictví 12.000 Úpravy č. 98 1.717.000
KTR 190.000 Domovy 49.000
Komunální služby 48.000 Bezpečnost a veř. pořádek 7.000
Za odpad v kontejnerech 99.000 Požární ochrana 144.000
Od Ekohomu za odpad 288.000 Zastupitelstvo obce 985.000
Správa v ochraně živ. prostř. 5.000 Volby do Evropského parl. 19.000
Domovy 10.000 Bankovní výdaje 27.000
Místní správa 12.000 Ostatní činnosti 160.000
Příjmy z fin. operací 65.000
Fin. vypoř. min. let 1.000
Ostatní činnosti 9.000
Příjmy celkem 14.581.000 Výdaje celkem 18.239.000
Počáteční stav k 1.1.2009 3.784.800
Splátky úvěrů 650.000
Nový úvěr 3.575.000
Financování celkem 6.709.800

UDĚLALO SE V OBCI
Tento rok byl pro hospodaření v obci velmi náročný. Kvůli krizi se snížily příjmy z daní téměř o 18 %, ale přesto se podařilo udělat řadu věcí.
Obec vyčlenila na investice 4,3 mil. korun. Většina z této částky šla na opravu domu č. 98. V suterénu již našli útočiště pracovníci, kteří pečují o zeleň v obci i s potřebným strojovým parkem. První poschodí, které je určeno pro muzeum, je rovněž opraveno a čeká se jen na přidělení dotace. Ta uhradí vnitřní zařízení.
Je vypracovaná urbanistická studie pro Metylovičky.
Obnovilo se staré vedení pro osvětlení v Pasekách.
Je hotová dešťová kanalizace v Pasekách.
Je připravená projektová dokumentace pro stavbu nové školy.
Hydrogeologický průzkum na pozemcích určených k rozšíření hřbitova je ukončen.
Byly vymalovány místnosti na obecním úřadě a pořízena nová podlahová krytina. Pracoviště Czech Pint bylo vybaveno digitální tiskárnou, kopírkou a skenerem až do formátu A3, novým monitorem, čtečkou čipových karet, čtečkou QR kódu, sluchátky a mikrofonem.
Místo stávajícího elektrického topení se v místní mateřské škole vybudovalo plynové.
U pana Uhláře se kvůli odvodnění cesty položily žlaby.
Na dolním konci a v Pasekách se kvůli bezpečnosti silničního provozu umístila zrcadla a za dolním kravínem se postavila značka B 13.
U pana Trnečky a u kaštanu se opravily výtluky na silnici.
Protože uspěla žádost o dotaci na úpravu intravilánu, koupila si obec malotraktor, rozmetadlo na sypké hmoty, drtič – štěpkovač větví, mulčovač, návěs, parkovou sekačku s košem a dvacet dva ovocných stromků. V třešňovém sadu byly vykáceny uschlé stromy a místo nich zasazeny polokmeny rynglí a švestek. Jámy vykopali Zbyněk Drozd, Milan Tomášek a Bob Juřica. Stromy zasadila paní Marta Michalcová.
Díky iniciativě pana Milana Hajduška, starosty Sokola, byly přepsány všechny čtyři knihy metylovských kronik do elektronické podoby. Byla to náročná práce. Díly jeho úsilí si teď každý může přečíst kroniky na internetu. Navíc s textem psaným strojově se lépe pracuje než s textem psaným ručně.
Starosta obce, Ing. Lukáš Halata, zařídil, aby občané mohli bezplatně uložit ve sběrném dvoře ve Frýdlantě n. O. všechny druhy monitorových počítačů, telefonní přístroje, tiskárny, kalkulačky a televize.
Velikým úspěchem je získání dotace na obnovu středu obce ve výši 92,5 % nákladů.

ÚPRAVA STŘEDU OBCE
Letos doznal významné změny pohled na střed obce. Již dlouho se mluvilo o tom, že při zvýšeném silničním provozu jsou chodci v zatáčce u kostela v nebezpečí.
Celá věc nebyla jednoduchá. Bylo třeba rozebrat zídku u kostela a vybagrovat po celé délce dva metry zeminy. Pokusím se vypsat vše, co tomu předcházelo, i to, co následovalo.
Samozřejmě, především bylo nutné sehnat peníze, neboť výše nákladů, kterou stavba potřebuje, vysoce překračuje možnosti obce. Starosta poslal žádost o dotaci, v únoru tohoto roku se obec dověděla, že jí byla přiklepnuta. Celkové náklady na stavbu budou 8,5 miliónu, dotace uhradí 7,9 miliónu, obec doplatí 600.000 korun. Nejdříve se vykácelo staré lipové stromořadí u obecního úřadu a odstranil plůtek jak před úřadem, tak před sloupkem se soškou Panny Marie Pomocnice. Ten byl přenesen ke kostelu.
Na rekonstrukci pracují zaměstnanci firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, kterou zastupitelé vybrali ve výběrovém řízení. Práce začaly v říjnu a mají být ukončeny v květnu příštího roku. Nejdříve se rozebrala zídka u kostela. Překvapilo mne, že kameny neočíslovali. Následně byla odbagrovaná zemina podél cesty kolem kostela v šířce dvou metrů. Následně stroje asi na čtrnáct dnů utichly a nastoupili archeologové. Zkoumali kosterní pozůstatky odkrytých hrobů z bývalého hřbitova kolem kostela. Vyslala je firma Archaia Olomouc. Tyto práce platila obec. Podle vyjádření pracovníků, vesměs mladých lidí, kteří se tiše dotýkali štětečkem kostí našich předků, šlo hlavně o kosterní pozůstatky dětských hrobů. Pozorovala jsem jejich práci a nabyla dojmu, že s našimi dávno zemřelými občany za jejich těžkého a tvrdého života nikdo tak jemně nezacházel jako teď citlivé ruce archeologů.
Po ukončení prací odvezli nálezy ke zkoumání do Opavy a pak by měly být uloženy v muzeu. Obec dostane zprávu a výsledku bádání. Možná se dovíme něco nového o stáří tohoto zřejmě 1. hřbitova v Metylovicích. Dle názorů některých občanů by bylo vhodnější, kdyby kosterní pozůstatky našich předků byly po přezkoumání vráceny do Metylovic a uloženy do společného hrobu.
Potom se opět ozvala těžká mechanizace. Zároveň nastoupilo ošklivé počastí, které práci dělníků znesnadňovalo. Musela jsem obdivovat jejich nasazení, kdy v dešti pracovali při elektrickém osvětlení i večer. Nešlo totiž jednoduše položit na vybagrovanou plochu chodník. To už bude jen poslední tečka za náročnou akcí.
Nejdříve bylo třeba vykopat protlaky, kterými se protáhne hlavní řad splaškové kanalizace, která tudy v budoucnu povede. Musela se nechat vyrobil dna kanalizačních šachet přesně na míru, aby se do nich mohla v budoucnosti bez problémů napojit splašková kanalizace. Situaci navíc komplikuje zatrubněný potok, který se klikatí někde pod pravou polovinou vozovky směrem od Vrchoviny. Musí se podkopat, aby měla kanalizace správný sklon. Pod novým chodníkem bude i dešťová kanalizace, která zachytí vodu ze střechy kostela i z přilehlých pozemků. Navíc bude třeba přeložit betonový sloup elektrického vedení. Firma ČEZ, která o podobných věcech rozhoduje, vybrala firmu Ing. Bartečka. Vedení nízkého napětí se uloží do země a vzdušný prostor kolem kostela už nebudou křižovat dráty. Zároveň se začal upravovat chodník za obecním úřadem, vedoucí od kostela ke starému hřbitovu. Byly pod ním uloženy telefonní kabely. Musely se přeložit do betonových chrániček, protože podél chodníku mají svá ochranná pásma vodovod a plyn.
Ve druhé polovině prosince udeřily mrazy a zastavily práce až do příštího jara. A proč se hned nepočkalo se všemi pracemi až na jaro? Ve schváleném finančním a platebním harmonogramu byla podmínka, aby do 30.10. byla provedena práce v hodnotě patnácti procent celkových nákladů.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARMALENTU
Konaly se v pátek 5. června 14 – 22 hodin a v sobotu 6. června 8 – 14 hodin. Volilo se jako vždy v přízemí základní školy. Protože ke sčítání hlasů došlo až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie, znamenalo to v praxi, že pracovnice obecního úřadu Ing. Magda Čupová a Růžena Vrbová mohly přistoupit ke sčítání až v neděli v pozdních nočních hodinách a v pondělí časně ráno. Z tohoto důvody byly v pondělí zrušeny na obci úřední hodiny.
Do Evropského parlamentu kandidovalo třiatřicet stran. Osm z nich u nás nezískalo žádné hlas, dvacet jedna stran volilo jen pár voličů.
Občanská demokratická strana získala 108 hlasů
Česká strana sociální demokracie 92 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy 62 hlasů
KDU-ČSL 51 hlasů
K volbám přišlo 30,54 % oprávněných voličů.
V rámci České republiky volilo 28 % občanů, kteří do Evropského parlamentu vybrali 22 europoslanců. I v rámci republiky dopadly volby stejně jako v Metylovicích. Zvítězila ODS, na druhém místě se umístila ČSSD, následovala KSČM a KDU-ČSL.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH
Farnost pravidelně zajišťuje slavnost Tří králů a Cestu do Betléma. Tyto akce zmíním v kapitole Kultura. Mimoto se snaží místní kněz ve spolupráci se scholou nabídnout dětem a mládeži možnost zajímavě trávit volný čas. Několik chlapců strávilo společně s dětmi z Palkovic pár dnů o jarních prázdninách. Čekala je spousta her, byli si zaplavat, líbily se jim promítané filmy.
8. května uspořádala farnost zájezd do Olomouce. Průvodce je provedl katedrálou, navštívili společenství Blahoslavenství v Dolanech.
V květnovém čísle Katolického týdeníku vyšel článek Terezy Holé „Jak Klárka a Anetka „zavinily“ mateřské centrum“. Autorka popisuje, jak se postupně uskutečňovala myšlenka maminky Dagmar Vyvialové na založení mateřského centra v Metylovicích. Společenská místnost na faře i vstřícnost pana faráře umožnila, že se dobrý nápad stal skutkem. Maminky si ujasnily, co od setkání očekávají. Ověřily si, že otázka víry nebo nevěry je nerozděluje. Navzájem se tolerují. Spojují je radosti i starosti s dětmi, které vždy u kávy nebo čaje proberou. Vyslechnou se, popovídají si. I děti se tu těší na společnou hru.
Na smažení vaječiny, která byla spojena s oslavou Dne dětí, přišlo více než třicet dětí. Schola pro ně připravila bezvadné soutěže, za získané body si mohli „nakoupit“ různé dobroty. K večeru si zahráli volejbal. Líbilo se tam nejen dětem, ale i rodičům a seniorům.
Farní tábor pro děti začal 4. července v krásném přírodním prostření na Hrčavě. Během pobytu symbolicky putovali do Compostely. Nechybělo napětí ani dobrodružství, děti mají na co vzpomínat.
O pouti vystavovala v kapli sv. Barbory své obrazy paní Marcela Brodová, která žije v Dobré, ale narodila se v Metylovicích, kam se stále vrací. Skupinky lidí, které průběžně vcházely nebo odcházely z kostela, svědčily o zájmu jak o výstavu, tak i o „letecký“ pohled na Metylovice z věže farního kostela.
Již tradičně slaví naše i palkovské děti s rodiči konec prázdnin u Kahánků. V přátelském rodinném prostředí, kde se děti mohou vydovádět a dospělí si popovídat. Navíc si děti mohou pohladit zvířata, která kdysi byla součástí života na vesnici, ale dnes už jsou pro většinu z nás exotikou.
Několik desítek posluchačů zaplnilo v neděli 20. prosince v 15 hodin místní kostel. Přišli si poslechnout pěvecký a varhanní koncert souboru Lašan z Brušperku. Provedené skladby i varhanní doprovod přispěly k umocnění adventního ztišení.
Mládež farnosti chtěla společně strávit i poslední dny občanského roku. Společně s otcem Wojnarem odjeli na faru v Dobraticích, aby naplnili několik dní sportem, hrou i vážným zamyšlením.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Do základní školy chodí 41 dětí. První třídu se třinácti dětmi učí paní učitelka Táňa Liberdová. Paní ředitelka má ve třídě čtyři druháky a šest třeťáků. Pan učitel Prokop se stará o osm čtvrťáků a deset páťáků.
Vyučování je pro učitele velmi náročné. Blíže se okamžik, kdy do školy nastoupí silné ročníky. Ale pochybuji, že se jedná o trvalý trend. Jde zřejmě o děti, jejichž rodiče si postavili v obci nový dům. Ale i ti budou mít těžko více dětí. Navíc se domnívám, že i počet novostaveb v obci nebude růst do nekonečna.
O děti v družině se stará paní Čeřovská. Děti z pěveckého kroužku vedeného paní Kotzurovou vystupují na různých místních slavnostech. Stále pracuje keramický kroužek vedený paní Danielou Muchovou. Psaní na počítači učí paní ředitelka každý den. Zájem o kroužek je veliký a počítače jsou jen čtyři. Pod vedením paní ředitelky cvičí i skupinka mažoretek. Děti se zájmem o sport soustřeďuje kolem sebe pan učitel Prokop a na výuku náboženství přichází do školy p. Bronislav Wojnar.
Škola se snaží naplňovat dva projekty. Prvním inspiruje děti, aby se zábavnou formou prostřednictvím soutěží co nejvíce věnovaly učení. A tak prvňáci a druháci vidí vzor ve včelách, které pilně a neúnavně létají z květu na květ. Třeťáci chovají celý školní rok ovečky. Čím větší školní úspěchy, tím větší stádo (samozřejmě jen na papíře). Čtvrťáci a páťáci zase pomyslně putují regionem. Je jasné, že kdo dojde nejdále, má studijní výsledky nejlepší. Jen nejlepší a nejaktivnější se ke konci školního roku mohou dostat do cíle. Nehodnotí se jen prospěch, ale i aktivita žáků, s níž reprezentují školu.
Škola pokračuje i v projektu Hrajeme si s kamarády, protože děti si ho velice oblíbily. Nejenže nemají čas o přestávkách zlobit, ale aniž si to uvědomují, cvičí se v trpělivosti, obratnosti a vytrvalosti. Děti hrají mezi sebou ve třídě. Vítězové se potom na školní úrovni utkají mezi sebou. Odměnou jsou jim pěkné barevné diplomy a drobné ceny.
Nabídka her je velmi pestrá. Jen namátkou: skákání žabek, pexeso, rybolov, anglické a české kvarteto, židličkové stavby, skleničková hra, kloboučku hop, puzzle, domino, člověče nezlob se, hlavolamy, kuličky, kostky, blechy, černý Petr, dáma, mikádo, sudoku a další. Je to neuvěřitelná nabídka starých, klasických her, na které by děti vlivem počítačů už možná zapomněly. Když je v zimě hodně sněhu, zdobí okolí školy sněhové stavby dětmi vytvořené.
Některé pomůcky pro hry s kamarády si vyrábějí i samy v hodinách pracovní výchovy, což ukazuje, jak je celý učební i výchovný program spolu provázaný.
Již loni jsem se zmínila, že TJ Sokol věnoval škole pingpongový stůl. Děti to tak nadchlo, že učitelé museli napsat týdenní pořádek, aby se dostalo na všechny. Zpočátku míčky spíše prošlapávaly, než zasahovaly, postupem času zničených míčků ubývalo a žáci se naučili dobře pálku ovládat. V červnu už mohla škola uspořádat veliký turnaj v ping-pongu.
V rámci hudební výchovy byl pro děti připraven vzdělávací program o píšťalových varhanách. Nebylo to jen o technických informacích. Děti se mohly zaposlouchat do varhanních skladeb Johanna Sebastiana Bacha. Možná to bylo pro některé první setkání s vážnou hudbou.
Dnešní výuka jazyků neznamená jen biflování slovíček. Děti se seznamují s životem zemí, jejichž jazyku se učí. Žáci 4. a 5. ročníku si v hodině povídali o svátku Halloween, který se slaví v anglicky mluvících zemích. Zároveň si pod vedením paní učitelky vyřezali a vydlabali dýni. Při zapálené svíčce si zahráli i několik hallowenových her.
Již od malička se děti seznamují se zdravou výživou. Nejenom se o ní učí, ale své znalosti uplatní při Dni zdravé výživy. Prvňáčci aspoň určí různé druhy zeleniny a ovoce. Mají to mnohem těžší, než jsme to kdysi mívali my. Na trhu je nyní nepřeberné množství různých cizokrajných druhů. Druháci a třeťáci připravili dobrý ovocný salát. Nejvíce se vytáhli čtvrťáci a páťáci. Všem nabídli sojové maso s pórkem.
Děti nejsou žádní peciválové. Škola se snaží, aby se rozvíjely i tělesně. Od začátku září do půli listopadu jezdily na plavecký výcvik. O prvním prázdninovém dnu si čtvrťáci a páťáci vyšlápli na Lysou, ti mladší se spokojili s Ondřejníkem. Bylo neuvěřitelně krásné počasí a tak se výlet vydařil.
Na okrskovém kolem ve florbalu ve Frýdlantě n. O. vybojovaly děti 3. místo.
Do naší školy chodí také Šimon Kopřiva. Je teprve druhák, ale už sportuje v oddíle řecko-římského zápasu a dosahuje pozoruhodných výsledků. Zápasil na Memoriálu Karla Boháčka a F. Krále ve volném stylu v Plzni, zúčastnil se i mezinárodních závodů v Plzni. V Memoriálu Josefa Musila v Olomouci stanul na stupních vítězů.
Do školy přišel za dětmi i etnograf Václav Michalička, aby jim vyprávěl, jak žili jejich předci. Četné dotazy svědčily o živém zájmu žáků.
Na výzvu vychovatelky z družiny se děti vrhly na sběr již neplatících padesátníků. Podařilo se jim sesbírat 1012 mincí. Psímu útulku ve Frenštátě p. Rad. tak věnovaly 506 korun.
Čtrnáct dnů před vánocemi děti spolu ve škole večer oslavily vánoce. Tento zvyk, který škola před časem zavedla, se ujal a děti ho mají rády. Přispívá ke sblížení mezi dětmi navzájem a upevňuje důvěru mezi dětmi a učiteli.
Ve škole se nezanedbává ani dopravní výchova, která je každým rokem aktuálnější vzhledem ke stále se zvyšujícímu provozu na silnicích. Při jízdě na kole na dopravním hřišti ve Frýdlantě se děti naučí dopravním značkám i předpisům.
Na výlet odjely děti do ZOO Ostravy. Prohlídka zvířat v rozsáhlém areálu zoologické zahrady byla zpestřena možností účasti při krmení orangutana. Ti odvážnější si mohli sáhnout i na živého hada. Do psího útulku v Třanovicích přivezli konzery a piškoty. Vedoucí útulku potěšila všechny sdělením, že žádný pes tam nežije dlouho, každý se dostane do rodiny. Vyvrcholením výletu byla jízda na koních v jízdárně na Morávce.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do školky přijali 25 dětí, třináct dívek a dvanáct chlapců. Bohužel, z kapacitních důvodů nemohli přijmout všechny zapsané děti. Prvního dne se nováčci seznámili s učitelkami a „tetou“ Radkou i mezi sebou navzájem. Prohlédly si celou školku a začaly si zvykat na režim dne. Školka se otevírá v půl sedmé, poslední děti odcházejí v 16 hodin.
Na podzim přivítali ve svých prostorách dvě divadélka, která zahrála dětem známé pohádky. Ani Mikuláš na ně nezapomněl. Ve druhém pololetí je čekala dvě veřejná vystoupení, a tak pod vedením učitelek pilně nacvičovaly.
Maminkám předvedly ke Dni matek pohádku o Koblížkovi, přednesly básničku a nakonec se k nim rozběhly s vlastnoručně vybarvenými panenkami.
Na oslavu založení obce se děti velice těšily. Učitelky s nimi nacvičily krátké pásmo básniček a písniček, které ukončily tancem ve dvojicích. Dětský den oslavili na fotbalovém hřišti. Rada rodičů pro ně připravila řadu zajímavých soutěžních her.
V posledním týdnu před prázdninami se rozloučili se šestnácti předškoláky. Předali svým kamarádům drobné pozornosti, které jim budou připomínat chvíle strávené ve školce. Závěrečné opékání párků jim tentokrát zkazil déšť.
Ke každoročně se opakujícím chřipkám a angínám se letos přidala mononukleóza a plané neštovice.
Učitelky se při své práci s dětmi inspirují rámcovým školním programem, který je zaměřen na ekologii. Od útlého věku učit žít děti v souladu s přírodou.
Podle názoru učitelek je spolupráce jak se základní školou, tak s obcí i s rodiči dobrá.

KULTURA V OBCI

TŘI KRÁLOVÉ
Třetího ledna se rozešlo po vesnici devět skupinek koledníků, aby na dveře domů napsali křídou K + M + B a letopočet. Písmena nejsou iniciály tří mudrců, ale znamenají v latině „Bůh žehnej tomu domu“. Do zapečetěné kasičky jim lidé vkládali svůj příspěvek pro potřebné. Složení skupinek bylo opravdu pestré. Koledovaly i děti, které ještě nechodily do školy. Na druhé straně se zapojila i trojice mladých, dospělých chlapců, kteří místo zpěvu hráli na dechové nástroje. Pro velikou zimu postupně zamrzaly, takže nakonec hrála jen trubka. I tak to lidé uvítali. Sbírka vynesla 40.220 korun.

CESTA DO BETLÉMA
Mráz štípal do tváří, ale neodradil nikoho z těch, kteří se 11. ledna v 17 hodin sešli v místním kostele, aby spolu prožili jubilejní, 10. ročník Cesty do Betléma. Scénka přiblížila divákům postavu biblického krále Šalamouna, který před uvedením do úřadu neprosil o moc a bohatství, ale o moudrost. Na všechny zapůsobila scéna, kdy král rozhodl při dvou žen o jedno dítě vpravdě „šalamounsky“. Jeho postava není pro nás jen příkladem, ale i výstrahou, že nikdo není automaticky až do konce života imunní před pokušením „obětovat cizím bohům“. Oživení vyvolal příjezd královny ze Sáby. Nebylo to krása královny, která přiměla diváky k potlesku, ale monumentálnost velblouda, ze kterého sestoupila.
Následoval klasický výjev Nařízení o sčítání lidu. Po vyzvání jsme se vydali hledat právě narozeného Ježíše. Byl to zvláštní pohled, když široký proud tří set lidí zaplavil sinici a putoval za hvězdou. Mnozí drželi v rukou lampičky, lucerny nebo aspoň baterky. Nebe zářilo hvězdami, pod nohami křupal sníh. Vystoupili jsme na kopeček nad fotbalovým hřištěm. Cestou jsme míjeli veliké ohně, u kterých se hřáli zkřehlí pastýři. Předjeli nás Tři králové na koních. Když jsme minuli domek manželů Mertových, uviděli jsme i my jasnou hvězdu a chlév se svatou rodinou, před níž právě adorovali zmínění králové. Marie a Josef kolébali dítě. V jesličkách leželo miminko manželů Tomáškových. Svým dechem ho zahříval poník a telátko. K sváteční atmosféře přispěly i koledy, které hrála dechovka z Fryčovic.

BÁLY
Plesovou sezónu zahájil hasičský bál, který byl jako vždy dobře připravený a tradičně velmi navštívený.
Sportovní klub, oddíl kopané připravil v polovině února Valentýnský bál. Nejvíce na něho budou vzpomínat pan Michal Bílek se svou přítelkyní Miroslavou Židkovou. Vyhráli totiž v tombole 1. cenu – let balonem. Plout vzduchem budou až v létě za příznivého počasí.
O týden později uspořádala rada rodičů dětský maškarní bál. Parket v sokolovně ovládly princezny i čarodějnice, Karkulky, zvířátka a mnoho dalších. Sál byl zaplněn rodiči, babičkami a dědečky. Dospělí i děti se shodli v názoru, že se ples vydařil.
Sezónu tradičně uzavřely Šibřinky, které se konaly 28.2.

JÍZDA LEDOVÝM KORYTEM
Mohlo by se zdát, že studený měsíc leden nahrává spíše aktivitám v teple za zavřenými dveřmi. Ale v Metylovicích to neplatí. Mimo Tří králů, kteří putují po vesnici i v mrazivém počasí a Cesty do Beltéma, jejíž účastníky rovněž zima neodradí, pořádá kulturní komise pro odvážlivce Jízdu ledovým korytem. Celé akci vždy předchází pečlivá příprava, neboť organizátorům leží na srdci nejen dobrá zábava s příchutí adrenalinu, ale i bezpečnost účastníků.
Proto pečlivě připravili trať dlouhou čtyřicet metrů. A pak už sjížděl jeden za druhým na pneumatikách a ozvěna odrážela nadšený výskot dětí. Mimořádný zájem vzbudila Anička Stodůlková, která sjela s maminkou celý úsek na molitanové matraci obalené igelitovým pytlem.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků, které zavedla starostka paní Petrová, se tak vžilo, že si dnes rodiče novorozených dětí už ani nedovedou představit, že by se slavnostního vítání nezúčastnili. A letos bylo koho vítat. V obci se narodilo neuvěřitelných dvacet tři dětí. Jestli je staré přísloví pravdivé, budeme žít v míru, protože se narodilo jen osm chlapců a patnáct děvčátek.
Ve vyzdobeném sále zahájily slavnost rozjásané hlásky dětského souboru Pěnička pod vedením paní Kotzurové. Sourozenci narozených dětí, kteří chodí do školky nebo do základní školy, přivítali své sestřičky a bratříčky recitačním pásmem.
Po projevu starosty se rodiče zapsali do pamětní knihy a na památku dostali drobné dárky. Hlavní tíha zajištění zdařilého průběhu nesla kulturní komise, vydatně pomohly seniorky.

PÍSNIČKY NAŠÍ BABIČKY
Klub seniorů se zasloužil o příjemné odpoledne 2. dubna. Pozval do místního kinosálu Zdeňka Černohouze a Mirka Krahulce s pořadem „Písničky naší babičky“. Sálem zněly oblíbené písně Karla Hašlera, Fanouše Mikuleckého, Jaromíra Vejvody, Karla Vacka, staropražské písničky i lidové písně ze všech koutů naší vlasti. Že se pořádající „trefili“ do vkusu posluchačů svědčil zcela naplněný sál. Přítomní si navíc zazpívali spolu s účinkujícími.

BESEDA NAD METYLOVSKÝÁMI KRONIKAMI
V sobotu před Květnou nedělí se v sokolovně uskutečnilo setkání zájemců o metylovskou historii. První z otazníků, které vířily hlavami organizátorů z Tělovcivčné jednoty, zda bude o akci zájem, byl zodpovězen ještě před začátkem akce. K sokolovně se sjížděla auta, prázdná sedadla se rychle zaplňovala. Vedení Sokola pružně reagovalo a rychle přistavovalo další židle, aby všichni mohli pohodlně sedět a nemuseli stát.
Tento večer měl být slavnostním otevřením opraveného kinosálu. Nikdo z přítomných by nepoznal, že zde před osmi měsíci spadl strop. Každý vnímal, jak je tu pěkně a útulně.
Otcem myšlenky umožnit občanům, aby se mohli seznámit s místními kronikami, byl starosta Sokola pan Milan Hajdušek. Již při vstupu do kinosálu obklopila příchozí tichá hudba. Na jevišti jemně a nevtíravě preludoval na klávesy Jožka Vráblík, které postupně střídal s houslemi nebo saxofonem.
Pan Vráblík je absolvent konzervatoře, učí na Lidové umělecké škole ve Vratimově. V Metylovicích má chatu nad Dvořáčkem. Hraje prý snad na všechny hudební nástroje kromě klarinetu.
Celý pořad vtipně, nenuceně a zároveň vkusně moderoval pan Milan Hajdušek. Přivítal občany i zástupce Obce Sokolské, poděkoval sponzorům a všem, kteří se byť sebemenším způsobem podíleli na zprovoznění sálu.
A pak už se rozezněly housle, které mistrně ovládala Lenka Liberdová, na klavír doprovázela paní profesorka Římanová. Její hru i následné vystoupení místní Besedy s písněmi „Z pod Onřejníka“ odměnili posluchači bouřlivým potleskem.
Následovala četba zajímavých úryvků z našich kronik. Lenka Kotyrová, žákyně 5. ročníku, přečetla ze školní kroniky zápis, jak se žák vloupal kdysi do Obecního hostince a ukradl doutníky, kterými podělil spolužáky. Příběh vyvolal bouři smíchu. Z obecní kroniky přečetl úryvek pan Vavřín Michalec. Ing. Aleš Bílek vystoupil se zápisem v sokolské kronice z roku 1959. Členové Sokola tehdy nacvičili Blodkovu operu „V studni“. Četba byla umocněna krátkým zvukovým záznamem sboru téže doby „Zapálíme si na horách hranice starodávné“. Byl to bohužel jen kratičký kousek, ale ti, kteří tehdy operu u nás zažili, nebo v ní dokonce účinkovali, a teď byli přítomni v sále, si uvědomili – byla to tehdy krása.
Již zmíněný pan Vráblík vybral z Műllerovy kroniky několik peprných písniček, jak je zapsala i s notovým doprovodem v třicátých letech paní učitelka Štěpánka Bílková a opatřil je hudebním doprovodem. Zazpívali je sólově Vlaďka Kožuchová, Renata Spustová a pan Mrkva.
O přestávce si posluchači prohlíželi a se zájmem listovali ve vystavených kronikách. První tři díly obecní kroniky zapůjčil Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku, k nahlédnutí byl i současný čtvrtý díl. Své kroniky vystavila škola, hasiči, Sokoli i volejbalový oddíl.
Ve druhé části večera hovořil pan magistr Michalička o své výzkumné práci v Metylovicích i o řemenářské tradici u nás a odpovídal na četné dotazy, které svědčily o zájmu publika. Zajímavé a zároveň úsměvné byly některé domněnky o původu názvu obce. Při zakládání tu bylo mnoho motýlů – tudíž Mėtylovice. Podle druhé verze jsme se kdysi jmenovali Tylovice, dva feudálové se o obec tahali a křičeli Mé Tylovice. Že se obec s největší pravděpodobností jmenuje po lokátorovi, zřejmě někomu připadá příliš všední a prozaické.
Otázek bylo opravdu mnoho, ale čas neuvěřitelně pokročil a tak byl ve 22 hodin oficiálně ukončen. Ale organizátoři, členové Besedy a ti nejvytrvalejší posluchači si s panem Michaličkou při neformální besedě povídali ještě do pozdních nočních hodin. Naši občané byli příjemně překvapeni přístupem, neokázalostí a skromností etnografa a ten byl zase potěšen, jak ho místní obyvatelé srdečně mezi sebe přijali.

SLET ČARODĚJNIČEK
Neuvěřitelných čtyřicet pět malých i trochu větších čarodějniček a čarodějů se slétlo u břízek. A neměli to vůbec jednoduché. Čekaly je různé soutěže, při kterých jim žádné čáry nepomohly. Ale úplně bez kouzel to taky nebylo. Mimo obyčejných břízek tam pro jednoho odpoledne vyrostl kouzelný strom, na němž vykvetlo cukroví. Děti si je mohly trhat jako odměnu za splněný úkol. Jejich bystré oči také nacházely v trávě na louce oříšky proměněné v bonbony.
V neposlední řadě se těšily na vyhlášení nejpozoruhodnější nebo nejkrásnější masky. Ale je možné, že rodiče byli ještě více napjati, než děti. Ve starší kategorii zvítězila Verunka Závodná, v nejmladší Alička Vránová. Všechny okouzlil malinký čarodějník Tomášek Halata.

DEN MATEK
Děti z mateřské i základní školy si za pomoci učitelů připravily pro maminky k jejich svátku pořad Kafemlýnek. Z tohoto kouzelného dřevěného mlýnku namlel ředitel cirkusu desítky umělců. Maminky a babičky mohly obdivovat břišní tanečnici, bez dech sledovat provazochodkyni, obdivovat drezúru koní a šelem i půvabné krasojezdkyně. Artisté předvedli nevídané cviky, vrhač šipek mířil vždy na střed a fakír předváděl čísla, při nichž tuhla krev v žilách. Také kouzelník překvapil svými dovednostmi. Klaun, který se na jevišti motal všem do cesty a do řeči skákal i řediteli, vyvolal u všech uvolněné veselí.
Nakonec děti maminkám popřály, poděkovaly a předaly květiny. Na úspěšném průběhu akce měla mimo učitelů základní školy svůj podíl i místní KDU-ČSL.

710 LET OBCE
Od oslav sedmi set let obce uplynulo již deset let. Obecní zastupitelstvo rozhodlo si toto výročí připomenout slavnostním způsobem. První termín byl stanoven na 30. května. Ale protože se do obce donesly zprávy, že k tomu datu připravuje obecní oslavy i sousední Lhotka, odložili je naši zástupci na 6.6. Bylo to zbytečné, protože si tento termín nakonec zvolila i Lhotka, takže si obě akce nakonec stejně konkurovaly. Množství návštěvníků u nás to zřejmě neovlivnilo. Přišlo asi 520 lidí, všechny lavičky byly plné.
Už v pátek se to na fotbalovém hřišti hemžilo. Míhali se tam členové zastupitelstva, hasiči, fotbalisté, myslivci i Sokoli a chystali prodejní stánky, lavice a stoly.
Obavy, zda lidi neodradí poměrně vysoké vstupné, se nakonec nepotvrdily. V předprodeji stál lístek 150 korun, na hříšti 230 korun. Děti do patnácti let měly vstup zdarma a připravené atrakce mohly využívat rovněž zdarma. V sobotu od rána byli pořadatelé udržováni v napětí, jak to dopadne s počasím. Předpověď byla dosti špatná. Zatímco dopoledne bylo jenom pošmourno, kolem poledne se obloha zatáhla a zdálo se, že každou chvíli spustí liják. Ovšem neuvěřitelné se stalo skutkem. Nejen, že ani nekáplo, ale v průběhu odpoledne se oteplilo, takže všechno nakonec klaplo.
Sobotní slavnost zahájil starosta spolu s lašským králem Zdeňou Vilušem I. a v Metylovicích poprvé zazněla lašská hymna. Na pódiu se roztančily páry z místní Besedy a tím navodily radostný začátek dlouhého programu. Vystoupení dětí mateřské a základní školy uvedly mažoretky z 5. třídy, které se svého úkolu zhostily s patřičnou důstojností. Tomáš Piska a Eva Šigutová výborně zvládli roli moderátorů. Děti z mateřské školy začaly písní „My jsme žáci“ z večerníčku „Mach a Šebestová“. Zpívaly s takovou vervou, že nepotřebovaly ani mikrofony. Poté nám předvedly, jak si dříve hrávaly děti. Nastoupily vyzbrojeny hráběmi a košíky. Bylo to milé, ale osobně se domnívám, že tyto předměty nesloužily kdysi k dětským hrám. Byly to spíše atributy práce, kterou dříve děti vykonávaly od útlého dětství.
I následující pásmo hádanek a písniček bylo vtipné a bezprostřední. Program vyvrcholil svižným aerobikem, který profesionálně předcvičovala žačka Adélka Karteczková. Nesmím opomenout ani vystoupení Kačky Pečínkové, která obecenstvo seznámila snad se všemi zajímavostmi Metylovic. Vystoupení žáků uzavřel opět průvod mažoretek. Děti odcházely z pódia za mohutného potlesku diváků.
Na živou reakci publika navázala všemi příznivci očekávaná cimbálová muzika Satina a exhibice Taekwo-do. Účinkovalo devět sportovců z Místku. Čtyři muži, z nichž jeden byl Radim Tomášek z Metylovic, jedna žena, dva chlapci a dvě dívky. Jedna byla úplně malá, snad osmiletá. Diváci se shodli, že by se jí nechtěli dostat do rukou. Takovou měla razanci. Požární útok místních mladých hasičů měl úspěch. Děti ho provedly s plným nasazením. Vystoupení zpěváka Jakuba Smolíka mohli díky reproduktorům poslouchatř i ti, kteří si vstupenku nekoupili.
Veliký ohlas měla Netradiční olympiáda místních spolků. Za SPV soutěžily Růžena Vrbová, Martina Mertová, Eliška Kulhánková a Kamila Hajdušková. Fotbalisty reprezentoval Jan Bílek zvaný Satík, Radoš Kulhánek, Zbyněk Drastich, Pavol Zelenák. Pozadu nezůstal ani Senior klub a do soutěže vyslal Ivu Mališovou, Marii Herotovou, Ivu Halatovou a Leu Karasovou. Nastoupená družstva čekala překážková dráha a volná disciplína. Fotbalisté si zvolili jízdu na koni, děvčata z SPV předvedly cvičení se stuhami při hudbě z Mrazíka a seniorky oslnily písní, kterou vytvořily přímo k této oslavě.
Atmosféra byla dobrá a s následujícími hodinami se ještě stupňovala. Když v podvečer zpěvačka Petra Janů vyzvala diváky, aby přišli na pódium, nenastalo rozpačité ticho. Ve chvilce ho zaplnily tančící páry.
I děti si přišly na své. Byl pro ně přichystán kolotoč, skákací hrad, malá trampolína, čtyřkolky, malí poníci a oslík.
Ve dvacet hodin začala taneční zábava se skupinou R.U.M. Ve 22 hodin ji přerušil ohňostroj, ale pak pokračovala do časných ranních hodin.
Musím připomenout, že pro hladové žaludky byly připraveny bramboráky, langoše, párky v rohlíku a srnčí guláš. Žízeň se hasila ve stánku hasičů.
Součástí oslav byla na obecním úřadě výstava „Jak se v Metylovicích vyráběl bič“. Kvůli nedostatku prostoru jen na malé ploše. Připravil ji pan magistr Michalička. Mimo předmětů, které se z Valašského muzea vrátily do obce, darovali občané ještě poříz, nože na krájení bičů, jeden dětský krpec, ručku, řemínky a pásky, to vše od pana Ing. Josefa Luňáčka, vnuka majitele firmy Vavřína Bílka. Díky panu Karlu Čupovi jsme získali brus na nože a kůži, která byla zpracována ještě na dubeno, to znamená ledkem a ne tříslem. Pan Jan Bílek (od Cyrilky) přispěl řezáčkem na kůži a Zdenka Volná bičem. Bohužel o připravované výstavě nebyla zmínka ani na internetu ani v novinách, dokonce ani na plakátech. Teprve v sobotu ráno se objevily u silnice před obecním úřadem dva poutače. Zároveň probíhala v místním kostele v kapli sv. Barbory výstava fotografií o minulosti i současnosti obce. Sokoli, hasiči, Sportovní klub i jednotliví občané zapůjčili fotografie z historie i současnosti. Zajímavé fotografie zapůjčila paní Libuše Šimková, jejíž zemřelý manžel byl vášnivý fotograf amatér a šestaosmdesátiletý Břetislav Vlček, rodák z Metylovic, který nyní žije v Místku. Tabla vytvořila předsedkyně kulturní komise Leona Pavlásková, Běla Mačejovská a pisatelka. S časovým odstupem se mi zdá, že výstava postrádala myšlenku. Přesto se domnívám, že Leona Pavlásková vyvinula veliké úsilí a odvedla kus práce.
Pro zájemce byla v sobotu i v neděli zpřístupněna věž kostela. Zájem byl tak veliký, že někteří účastníci zvažovali, zda jich není na plošině příliš mnoho a zda to prkenná podlaha vydrží. Překrásný pohled na Metylovice byl doplněn výkladem pana Vavřína Michalce a pana Václava Žídka o zvonech a věžních hodinách.
V neděli byla v místním kostele sloužena slavnostní mše za všechny lidi v obci, které předsedal místecký děkan Josef Maňák. V homilii podtrhl, že základem dobré obce jsou dobré rodiny. První čtení přečetl starosta Ing. Lukáš Halata, druhé místostarosta Milan Tomášek, přímluvy přednesl Jiří Liberda. S obětními dary přistoupili Vojtěch Halata a Ing. Radoš Kulhánek. Přede mší i po ní vyhrávala před kostelem dechovka z Fryčovic. Pan starosta po slavnostní mši pozval na oběd místního kněze p. Wojnara, pana děkana i kostelníky.

POUŤ
Pouť k sv. Vavřinci se letos vydařila. Bylo pěkné, teplé počasí. K obvyklým atrakcím, které o pouti očekáváme, přibyly letos další. Ti, kdo měli zájem o dobrou fyzickou kondici, se mohli z věže podívat na vesnici. V kapli sv. Barbory vystavovala své obrazy malířka Marcela Brodová, která se v obci narodila. Poté, co její tvorbu obdivovali lidé ve Fulneku a v Dobré, mohli se s ní seznámit i naši občané. Součástí výstavy byl i obraz pana Vítězslava Liberdy z Metylovic a několik obrázků Ladislava Němce, zemřelého strýce paní Marcely.
Velikou pouťovou atrakcí se stal let horkovzdušného balónu. Nyní již manželé Michal a Mirka Bílkovi ho vyhráli na Valentýnském plese. Díky příznivým povětrnostním podmínkám se v podvečer vznesl nad Metylovice balón řízený zkušeným pilotem panem Ing. Josefem Doleželem, generálním ředitelem Hanácké kyselky. Mírný vánek ho zanesl nad Ondřejník, let pokračoval nad Lhotkou a Kozlovicemi, Tichou a Frenštátem. Balón přistál na louce za bývalými sovětskými kasárnami ve Frenštátě pod Radhoštěm. Podle svědků bylo přistání ukázkové. Balón letěl sto minut a urazil 22 kilometrů. Protože první vzduchoplavci, bratři Montgolfierové, byli prý za svůj výkon povýšeni Ludvíkem XVI. do šlechtického stavu, stalo se tradicí, že se novopečení současní vzduchoplavci stávají fiktivními držiteli obcí, u kterých přistáli. A tak jsou nyní manželé Bílkovi „hrabaty von Frenštát“.

SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH DRUŽSTEV
Letos se konal již 17. ročník této recesní hasičské soutěže. Nejdříve začali na hřišti kolem hadic pobíhat kočky, potkani i kráva. Nebyl to zázračný přírodní úkaz, ale mladší žáci v kostýmech. Starší vystoupili jako „celebrity ze záhrobí“ a na své si přišli fanoušci Machaela Jacksona, Waldemara Matušky, Johna Lennona nebo Marylin Monroe. Dospělí vytvořili družstva zdravotníků, starších 40-ti let, Šigutů, žen, čtyři a jedna. Klienti sociálního ústavu Náš svět z Pržna se představili jako žlutí soptíci, sociální pracovníci z tamního zařízení jako těhulky. I další týmy si volili originální kostýmy nebo označení. Vítězem soutěže se po pěti letech stalo družstvo Bílků.

CESTA K PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Děti s rodiči se sešli u sokolovny a pokračovali přes Čupovice kolem vrbek na fotbalové hřiště. Cesta byla zpestřena pohádkovými postavami, které po příchozích vyžadovaly splnění úkolů. Nejdříve narazili na Křemílka (Pavel Šigut), ten se spokojil s básničkou nebo písničkou. Horší už to bylo na mostku, na kterém seděli dva vodníci (Zbyněk Drastich a Kristina Tkáčová) a požadovali, aby děti chytily rybu. Na louce poletoval motýl Emanuel kolem Makové panenky (Martin Němec, Kristina Žižková). Děti se nemusely vznášet, jen jimi hozený kroužek musel přesně doletět na kovovou tyč. U lesa se někteří trochu polekali, protože Netvor držel v zajetí Krásku (Aleš vyvial, Hanka Praussová). Všechny děti potěšil Krteček s žábou (Katka Štarchoňová, Leona Pavlásková). Neptun s mořskou pannou (Lukáš Halata a Zdenka Halatová) je vyzkoušeli z Kimovy hry. Aby ukončily nebezpečný souboj mezi princem a drakem (Otakar Kulhánek, Radomír Kozel), musely děti co nejrychleji vyhrát pexeso. Sněhurka a trpaslík (Jana Pavlásková a Dan Merta) přichystali překážkovou dráhu a na jejím konci se mohly rozběhnout ke kýžené Perníkové chaloupce. Čekala je ježibaba a Jeníček s Mařenkou. Zábavné odpoledne bylo korunováno sladkým perníkem a opékanými párky. Radost pořadatelům udělala účast šedesáti dětí.

ONDRÁŠ
Svěží dílko o zbojníku Ondřášovi sehráli studenti ostravské konzervatoře 24.10. v sokolovně. Škoda, že mnoho sedadel zůstalo neobsazeno. Nehrálo se na jevišti, k vybavení stačilo pár stolů a několik židlí. Lašské mluvené slovo střídaly lidové písně i tance. Studenti hráli, zpívali a tančili s plným nasazením. Hra měla spád a švih, byla radostná a svěží. Divákům se představení líbilo, ti, co nepřišli, mohli litovat.

DRAKIÁDA
Tradiční drakiáda neměla letos příliš štěstí na počasí. Přesto se na hřišti sešli příznivci této zábavy, i když účast byla proti minulým ročníkům trochu slabší. Převahu měly děti z Odborného léčebného ústavu. Ale i tak se všichni dobře pobavili. Kulturní komise, která každoročně drakiádu pořádá, připravila pro majitele nejkrásnějšího draka vyrobeného doma dobrou odměnu. Malé pohoštění přišlo všem vhod.

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Za týden po představení Ondráš se opět scházeli v podvečer ke kinosálu občané. Tentokrát na Misijní koncert, který pořádala Základní umělecká škola Leoše Janáčka ve Frýdlantě n. O. ve spolupráci s obecním úřadem. Sál se tentokrát zcela zaplnil. Důvodem byla možná i skutečnost, že mezi vystupujícími byly i děti z Metylovic, které přišli podpořit rodinní příslušníci.
Koncert zahájila houslová kapela žáků umělecké školy i se svou učitelkou, nadanou houslistkou Lenkou Liberdovou, která byla zároveň iniciátorkou večera. Potlesk si zasloužili i sólisté na klarinet a hoboj. Následující sólové vystoupení houslistky slečny Lenky bylo strhující. Prostor dostali i metylovští absolventi. Andrea Klusková doprovázela na klávesy sólisty dechových nástrojů a pak sólově zahrála několik skladeb. Vít Habernal zazpíval píseň Metylovské hůrky a vlastní skladu a hrál na kytaru. Doprovázeli ho jeho přátelé Michal Krutílek na violončelo a Jakub Smeja na dřevěný bubínek. O přestávce jsme viděli krátký film o misiích v Paraguaji, kam je určen výtěžek koncertu. Druhou část koncertu uzavřel závěrečným vystoupením smyčcový orchestr.
Vystoupení dětských muzikantů bylo zdařilé a posluchači je odměnili bouřlivým potleskem. Věřím, že jejich spokojenost se odrazila i v obsahu kasiček, se kterými se mladí muzikanti po skončeném koncertě rozběhli mezi diváky.

KRMÁŠ
Krmáš odstartoval v sobotu 7.11. v 10 hodin na fotbalovém hřišti. Fotbalisé připravili pro hosty domácí zabijačku. Na příznivce tradičního venkovského krmáše čekaly jelita, jitrnice, tlačenka, vepřové maso i uzená žebra a kolena. Každý si mohl vybrat. Zahřívali se medovicí nebo vařonkou. Komu se zdálo, že krmášové hody na hřišti byly kaloricky příliš vydatné, mohl nadbytečné hodnoty odbourat tancem se skupinou Krakatit.
V neděli každý krmášoval doma. V pondělí díky fotbalovému oddílu se pokračovalo od 17 hodin v sokolovně. Hrála hudba Meteor a tanečníci se mohli těšit i z netradičních výher v tombole.

MIKULÁŠ POD ŠIRÝM NEBEM
Kdo zná provoz v Metylovicích ve večerních hodinách, byl jistě v pátek 4.12. překvapen. Před 17. hodinou stálo podél cesty mnoho aut a všude skupinky lidí. Při bližším pohledu zjistil, že jsou to děti v doprovodu rodičů, případně babiček nebo dědečků. Všichni měli namířeno do parčíku na místě starého hřbitova.
Byl osvětlen, z reproduktorů se linuly koledy. Kdo překonal ostych a přistoupil blíže, mohl zahlédnout vystoupení Besedy s rozkošnými čertíky v pásmu určeném právě tomuto večeru. Připravila a nacvičila ho paní doktorka Ševčíková. Pořad byl vtipný, měl spád, hovořilo se v něm metylovštinou našich babiček a připomínaly se v něm tehdejší dávné zvyky.
Zatímco čertíci z Besedy byli milí, dovádiví a hraví, davem posluchačů se občas protlačilo ošklivé, velké čertisko s pytlem na zádech. Mezi dětmi to zašumělo. Některé se blíže přitiskly ke svým rodičům, jiné se rozplakaly. Ale slyšela jsem i hlásek pětiletého chlapečka, který hlásil tatínkovi: „On má v tom pytli asi Venouška, moc ve školce zlobí“.
Pak už vše zastínila záře, v níž přicházela velebná postava Mikuláše v doprovodu andělů s pochodněmi. Nesli veliký koš plný dárečků. Děti začaly jednotlivě přistupovat před vysokou postavu z jiného světa, která si pro lepší komunikaci s nimi dřepla, aby se maličkým přiblížila. Děti zpívaly, přednášely, odříkávaly násobilku a odpovídaly na otázky Mikuláše. Bylo vidět, že Mikuláš přichází z končin, kde se všechno ví, neboť většinu dětí oslovoval křestním jménem. Bylo jich neuvěřitelné množství. Záhy začalo být zřejmé, že se na všechny nedostane. Ale s prázdnou odešlo jen pár dětí a žádné slzičky se neobjevily. Případnou lítost si vynahradily v koutku u buchet a čaje. Byly tak dobré, že si je prý někteří návštěvníci nabírali i do tašek. Navíc byli pro děti připraveni koníci, na kterých se mohly povozit.

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Bohaté kulturní dění v obci ukončila 26.12. Štěpánská zábava, kterou v sokolovně uspořádal Sportovní klub, oddíl kopané. Těm, co přišli včas a zaplatili zlevněné vstupné i opozdilcům, kteří už museli hradit plné vstupné, hrála k tanci skupina HEC.

SPORT V OBCI

SPORTOVNÍ KLUB
Valná hromada se sešla 21. března. Místopředseda JUDr. Antonín Fajkus přivítal hosty – starostu Sokola Milana Hajduška, starostu hasičů Milana Pečinku a starostu obce Ing. Lukáše Halatu. Předseda Ing. Radomír Kulhánek vyzvedl vše, čím sportovci vylepšili sportovní areál, a netajil se s plány do budoucna. Klub nechal zpracovat projekty na stavbu tribuny, chtějí opravit šatny a sociální zařízení a vybudovat beachvolejbalový kurt.
Předsedové oddílů přednesli zprávy o jejich činnosti. Za fotbalisty hovořil Lukáš Drastich, o volejbalistech Ing. Lumír Hajdušek. Za ženy z SPV vystoupila Martina Mertová a za nohejbalisty Radomír Ševčík. Zprávu za kulturisty přednesla v zastoupení Růžena Vrbová. S finančním hospodařením klubu seznámila přítomné Jana Drmelová. Starosta obce připomenul, že kvůli finanční krizi vázne finanční příliv peněz i na sport. Starosta Sokola poděkoval sportovcům za pomoc při opravě kinosálu, za možnost tréninku a pořádání hasičské soutěže na fotbalovém hřišti.

FOTBAL
Osmnáct let se udržel náš fotbalový oddíl v I. B třídě. Letos tam končí. Sami fotbalisté přiznávají, že prohráli, co se dalo. „Dařilo“ se jim prohrávat i na domácím hřišti. Pouze jednou remizovali a v Kateřinicích vyhráli o jednu branku.
Při mnoha zápasech měli dle jejich názoru dobré výkony, ale na výsledku se to neprojevilo. Navíc mají hráči dojem, že některé zásahy rozhodčích nebyly vůči nim spravedlivé.

MEMORIÁL ONDŘEJE ŠPRLY
Mezi sebou se utkala družstva našich žáků s družstvy z Vítkovic, Starého Města a Korně. Ta jako vždy vyhrála. Naši hoši obsadili 2. místo. Díky sponzorům získaly týmy nejen poháry a diplomy, ale i dárkové balíčky. Lukáš Halata z Metylovic byl vyhlášen nejlepším fotbalistou. Na memoriálu bylo nejcennější, že všichni chlapci hráli podle pravidel a rytířsky. Po celý zápas nepadl ani jeden trest ze strany rozhodčích.

VOLEJBAL
Již osmdesát let uplynulo od okamžiku, kdy Miloš Čupa založil v Metylovicích volejbalový oddíl. K této příležitosti připravili volejbalisté na sobotu 22. srpna sportovně – společenské setkání všech dosud žijících bývalých i současných volejbalistů, kteří prošli zdejším oddílem.
Členové výboru vydali pro všechny účastníky brožuru, v níž byly zaznamenány všechny významné události ze života oddílu včetně fotografií a zajímavých písemných záznamů. V klubovně na hřišti připravili výstavku historických i současných fotografií, kroniky, alba a poháry.
Řada osobních aut před fotbalovým hřištěm a plně obsazené lavičky před restaurací Na Hřišti svědčily, že hosté přišli v plném počtu. Vystavené fotografie, které dokumentovaly počátky volejbalu a pokračovaly snímky z let šedesátých až po ty současné, obléhali hlavně pamětníci. Hlouček šedovlasých mužů hledal na fotografiích z 60. let sebe i své kamarády, které život rozprášil nejen do všech koutů naší země, ale i do Kanady (Vladan Luňáček) a do Austrálie (Antonín Skotnica). Listovali v silných albech, nostalgicky vzpomínali u vystavených pohárů. Závěrem se všichni utkali v šestkovém volejbalu.

MEMORIÁL MILOŠE ČUPY
Jeho 55. ročník se nekonal jako v minulých letech poslední srpnovou neděli, ale navázal na sobotní oslavy. Pozvánku dostalo dvaadvacet družstev, která se zúčastňují krajských přeborů v I. a II. třídě a všechna družstva OP ve Frýdku-Místku. Kladně na ni reagovalo dvanáct týmů. Osmdesát hráčů se rozdělilo do tří skupin po čtyřech družstvech. Kdo obsadil ve skupině první nebo druhé místo, postoupil do semifinále. Zvítězily Palkovice, naši stanuli na třetí příčce. Hráčům fandilo sto příznivců volejbalu, kteří ocenili kreativní hru všech zúčastněných. Pořadatelé neopomněli zajistit tradiční koláče, které se prodávají od 1. ročníku memoriálu, to znamená od 1. září 1946.

SPORT PRO VŠECHNY
Vždy v září, po prázdninách přicházejí děti do tělocvičny. Cvičí na nářadí a hrají hry. V příhodném počasí chodí na fotbalové hřiště, kde je pro pohyb více možností.
Cvičitelky dětí se inspirovaly soutěží netradičních družstev při obecních oslavách a na konci školního roku připravily svěřencům podobnou soutěž.
Musely proběhnout překážkovou dráhou a prolézat pytlem, samozřejmě na čas. Když děti zjistily, že dalším úkolem je výkop na fotbalovou bránu, byly všechny nadšené z tak jednoduchého úkolu. Teprve pak se dověděly, že budou mít při tom zavázané oči. Výsledky byly překvapující. Lepší trefu měla děvčata.
Nejvíce děti nadchla džberovka, z které nadšené stříkaly nejen na připravené plechovky, ale hlavně na vše kolem sebe, protože voda děti nesmírně inspiruje.
Soutěž pro děti připravily Vlaďka Drastichová, Běla Mačejovská, Katka Štarchoňová a Růžena Vrbová.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
I letos uspořádal místní Sokol tradiční pingpongový turnaj, o který je veliký zájem. Hraje se ve dvojicích. Organizátoři dbají, aby součet žebříkového postavení obou hráčů byl vyšší než 250 a hra páru byla vyrovnaná. Turnaj si v okolí získal dobré jméno. Letos se do sokolovny sjelo patnáct družstev. Přijeli z Ostravy, Polanky, Stonávky, Frýdlantu n. O., Kozlovic, Dobré, Oldřichovi, Palkovic a nechyběli samozřejmě naši.
Je velice sympatické, že hráči hráli v pohodě, takže hlavní rozhodčí Mojmír Vančura neměl vlastně žádnou práci. Díky sponzorům byly i ceny, vydanou energii si hráči opět nabili v baru OKO.
Následoval turnaj žáků do patnácti let. Přijelo 24 dětí z Frýdlantu n. O., Kozlovic, Lhotky, Palkovic, Třince, Dobré a všichni včetně našich si pochvalovali, jak dobře si zahráli.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Na Valné hromadě 3. ledna si hasiči zvolili nového starostu. Miroslav Juřica totiž ze zdravotních důvodů odstoupl z funkce. Zvolen byl Milan Pečínka.
Prví akcí hasičů v novém roce je vždy příprava bálu. Letos nebylo jasné, zda se vůbec do stanoveného termínu podaří připravit sál do vyhovujícího stavu. Starosta Sokola jim to slíbil a zároveň požádal o pomoc při úklidu. A tak 23.1. a 30.1. přišlo na pomoc dvacet pět hasičů. Mužů, žen i dětí. Uklízeli jeviště, myli podlahy, stoly, židle, zkrátka vše, co potřebovalo očistit. Příští den se mohlo plesat. Bál byl jako vždy dobře připravený a zajištěný. Hasiči se nemusí bát nízké návštěvnosti. Přicházejí místní i přespolní. Nechyběli ani přátelé z družební organizace v Turzovce.
V únoru se vyslaní delegáti zúčastnili Výroční valné hromady družební organizace v Turzovce. Tam vznikla myšlenka uspořádat společný česko-slovenský večírek.
V březnu si členové výjezdové jednotky, nositelé dýchací jednotky i řidiči zásahových jednotek osvěžili, případně doplnili svou odbornost, aby byli dobře připraveni na soutěžní sezonu. Denisa a Zuzana Bílkové měly na starosti organizaci odborek pro strojníky, kronikáře, preventisty a cvičitele, na které k nám přijeli mladí hasiči z Frýdlantu n. O., Nové Vsi, Pstruží a Pržna.
U ohňů letos jednotka nezasahovala, ale poskytovala technickou pomoc obecnímu úřadu.
7. února čistili kanál u Myslivecké chaty, 16. května asistovali v Pasekách při pálení klestí, 18. května večer odklízeli nebezpečné naplaveniny z hlavní cesty po přívalovém dešti, 22. května čistili kanály v obci, během května zalévali v Třešňovém sadu nově vysazené stromky, 1. června čistili kanály v Pasekách, 10. června čistili kanály na dolním konci a 11. prosince čistili silnici u kostela, která byla znečištěna při pracích ve středu obce.
Zájem o květnový zájezd byl značný. Vše měli spolehlivě zajištěno manželé Juřicovi. Výletníci se zastavili na Macoše a projeli se na říčce Punkvě. Poobědvali ve vesnici Křtiny a prohlédli si vojenské muzeum na Výpustku. Ve Svatobořicích se ubytovali a pobyli ve vinném sklípku. Druhý den si zpestřili prohlídkou leteckého muzea v Kunovicích.
Hasiči se podíleli na přípravě obecních slavností. Požární útok mládeže byl přímo součástí programu.
První červencovou sobotu byl na místním fotbalovém hřišti 43. ročník pohárové soutěže, který je zároveň jednou ze soutěží Moravskoslezské ligy. Počasí šlo pořadatelům na ruku. Přijelo 54 družstev, což je opravdu nápor, ale naši vše zvládli na výbornou. Vyhráli muži z Vrbice a ženy z Jistebníka. Při požárním útoku se zranil hasič z Bukovce. Zdravotnická služba, kterou mají naši hasiči vždy připravenou, prokázala připravenost a profesionalitu.
V srpnu odjel plný autobus soutěžících i diváků na mezinárodní hasičskou soutěž do Turzovky. Přitom také doladili podrobnosti společného večírku, který se uskutečnil v říjnu v kulturním domě v Turzovce.
Hasiči se spolu setkávají i mimopracovně. Společně slaví narozeniny, smaží vaječinu, grilují, tvoří jedno veliké společenství. Jejich webové stránky navštívilo více než sto tisíc návštěvníků. Jsou aktuální a zajímavé. Výsledky a fotografie jsou obohaceny rozhovory se členy sboru, anketami, dokonce i rubrikou vaříme s SDH. Starají se o ně Michal Bílek a Honza Izvorský, fotografuje Kristina Ryšková.
Do pohárových soutěží naši poprvé přihlásili šest družstev, poprvé se zapojil tým žen nad 35 let. Soutěže začínají v květnu na Pržně. Družstvo mužů A soutěžilo ve 34 soutěžích. Osmkrát zvítězilo, třikrát bylo na druhém místě a dvakrát na třetím. Mimoto objeli patnáct kol Moravskoslezské ligy. Ta byla pro muže v první polovině úspěšná, ve druhé to bylo horší, takže nakonec byli šestí.
Družstvo mužů B se zúčastnilo 30 soutěží. Nejlepší výsledek, čtvrté místo, získali na noční soutěži v Kozlovicích. Družstvo žen závodilo ve 34 soutěžích. Čtyřikrát zvítězili, třikrát obsadili druhé místo, dvakrát třetí. V Moravskoslezské lize se umístily na devátém místě, pouze o jeden bod za osmými Vlčovicemi. Nejúspěšnější bylo družstvo nad 35 let. Z osmi startů si připsalo čtyři vítězství a tři druhá místa.
O mladé hasiče se velmi dobře stará Denisa Bílková a Zuzka Bílková. Mladší i starší žáci se účastnili celoroční okresní hry Plamen. Celkově starší skončili pátí, mladší devátí. Od jara do podzimu se snažili soutěžit v co největším počtu pohárových soutěží. Největším úspěchem mladších žáků bylo třetí místo a u starších čtvrté místo. Zásluhy Denisy Bílkové o hasičskou mládež byly oceněny na Valné hromadě 11. okrsku, která se konala v Hodoňovicích.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Jednatel Jaroslav Pink vypracoval pro obecní kroniku tuto zprávu o činnosti v roce 2009:
„Myslivecké sdružení hospodaří v pronajaté polní honitbě. V tomto sdružení je šestnáct členů a čtyři hosté, kteří zabezpečují ochranu zvěře před negativními vlivy, provádějí přikrmování, sčítání, zvyšování úživnosti honitby a v neposlední řadě i lov zvěře, kterou tak udržují v optimálních stavech v souladu se zájmem držitele honitby.
V honitbě je vybudován dostatečný počet krmných zařízení, do kterých je v době strádání zvěře dostatečně předkládáno krmivo jak objemové, tak i jadrné.
Prováděly se i ozdravné akce u spárkaté zvěře. Pro zvýšení úživnosti honitby bylo zřízeno 5 políček o výměře 0,50 ha.
Jedním z největších problémů, které se každoročně snažíme řešit a ovlivnit ve prospěch zvěře, jsou srážky s motorovými vozidly. Proto jsme instalovali zradidla okolo sinice 1. třídy Frýdek-Místek – Frádlant n. O. I přesto tuto snahu máme bohužel velké ztráty jak na drobné, tak i spárkaté zvěři.
V roce 2009 odpracovali členové a hosté pro myslivost a ochranu přírody 997 hodin. Do ochrany přírody a zvěře se zapojil také pan starosta Ing. Lukáš Halata a zaměstnanci OÚ.
Obecní úřad přispěl finanční částkou, která byla myslivci využita ve prospěch zvěře, a to zakoupením části krmiv pro dobu strádání. I nadále jsme se na internetové stránce, kterou nám vytvořili zaměstnanci úřadu, snažili informovat občany o naší zálibě.
Již z uvedeného přehledu, který ovšem zahrnuje jen část našich aktivit, je vidět, že naše činnost je stále pestrá. A že i přes občasné nezdary se budeme snažit co nejvíce pomáhat přírodě.“
V obecním Zpravodaji varovali myslivci občany před měchožilem bublinatým. Je to liščí tasemnice, kterou se může nakazit i člověk, pokud sní lesní plody bez předchozího ubytí nebo tepelného zpracování. Onemocnění postupuje velmi pomalu. Trvá i několik let, než se projeví. A pak už je pozdě. Larvy zatím proniknou do všech orgánů. Zemře až 90 % nakažených lidí, zbytek je odkázán na celoživotní léčbu.

KLUB SENIORŮ
Na první čtvrtek v únoru připravila výroční členská schůze setkání místních seniorů. V restauraci Pod Lipami se jich sešlo padesát. Tentokrát bylo setkání velmi slavnostní. Přijeli mezi ně členové Literárního klubu Petra Bezruče, kteří sehráli scénku „Jeden den poštovního úředníka Vladimíra Vaška v Místku“. Napsal ji a režíroval magistr Oliva z Frýdlantu. Hra měla veliký úspěch. Hosté z Literárního klubu se tu cítili dobře. Všichni si pochutnali na guláši, který bývá v restauraci pana Přibyly opravdu výborný, k čaji přišel vhod i dobrý koláč.
V březnu bývá již tradičně Den otevřených dveří na stanici Hasičské záchranné služby ve Frýdku-Místku. Několik seniorů si společně zajelo techniku prohlédnout. Nadpraporčík Lumír Halata, který v obci bydlí, je přístupným a srozumitelným způsobem seznámil s technikou výcviku, hovořil s nimi o zásazích i mimořádných událostech, které musí hasiči ve své službě řešit.
Skupina 22 seniorů odjela 25. března linkovým autobusem do Kozlovic, aby tam v hospůdce Na Fojtství ochutnali kvasnicové pivo z nově otevřeného pivovaru. Aby jim nestouplo do hlavy, objednali si k němu i krajovou specialitu. Takto posilněni si prohlédli malotřídku, jejíž expozice je rovněž Na Fojtství.
O výlet 24. dubna na Floru Olomouc nebyl veliký zájem. Přihlásilo se málo lidí a tak autobus doplnili senioři z Frýdlantu. Přesto se výlet zdařil. Počasí jim přálo a prohlídka Flory je vždy inspirující.
Na tradičním smažení vaječiny se sešlo 43 seniorů. Pochutnali si na smaženici, pobavili se, zavzpomínali a domluvili se na dalších akcích. Pravidelně někteří jezdí do Bašky, kde se pro seniory promítají dobré filmy za snížené vstupné.
Na výlet do Polska odjeli 24. září. Nejdříve zastavil autobus v lázních Ustroni, aby si mohli prohlédnout zajímavé stavby a potěšit se květinovou výzdobou. Kousek od Ustroně vede lanovka na Čantorii, která je vyvezla nahoru. Čekal je tam dvoukilometrový výšlap do kopce, ale téměř všichni to zvládli. Čantorija patří z jedné strany do Polska a z druhé naší republice. Na české straně je rozhledna, z níž je překrásný rozhled. Závěr výletu už byl méně náročný.
Společně oslavili svátek sv. Mikuláše. Byla to zároveň i oslava Vánoc a Nového roku. Pěkně si nazdobili stůl, vyměnili si drobné dárečky, ale hlavně vyprávěli a vzpomínali. Čím je člověk starší, tím více vzpomíná na dětství i dávno zemřelé rodiče. A právě potřeba popovídat si, potěšit se spolu, zvyšuje počet seniorů, kteří se o prvních čtvrtcích scházejí.
Je třeba ale zdůraznit, že za místními seniory stojí kus práce a že bez jejich pomoci už se řada společenských akcí v obci neobejde.

MATRIKA

NAROZENÍ
Narodilo se 17 dětí, jedenáct chlapců a šest děvčat. V lednu, únoru a březnu se vždy narodily tři děti, teprve v červnu se narodilo další a v srpnu jen jedno. V září se narodily čtyři děti, jedno v listopadu a jedno v prosinci. Deset narozených dětí se narodilo do zatím bezdětných rodin, šest dětí bylo druhorozených. Jedno narozené dítě čekalo v rodině pět sourozenců. Jen devět dětí se narodilo v manželství. Děti dostaly běžná, obvyklá jména. Výjimku tvoří Thea a Ammy.

ÚMRTÍ
V obci zemřelo 12 lidí, pět žen a sedm mužů. V lednu zemřeli čtyři lidé, v únoru dva, v březnu rovněž dva, v červnu jeden, v listopadu tři. Průměrný věk zemřelých žen byl 84 roky. Nejstarší ženě bylo 91 let, nejmladší 75 let. Průměrný věk mužů byl 61 let. Nejstarší muž zemřel v 86 letech, nejmladšímu bylo teprve 16 let.

MANŽELSTVÍ
Letos bylo uzavřeno sedm manželství. Jen v jedné dvojici byli oba snoubenci z Metylovic. V ostatních párech byli z Metylovic čtyři ženiši a dvě nevěsty. Pět mužů se ženilo poprvé, dva mužI vstupovali do manželství jako rozvedení. Čtyři nevěsty se vdávaly poprvé, jedna byla rozvedená, u dvou žen nebyl stav uveden.
Průměrný věk ženichů byl 32 let. Nejmladší měl 28 let, nejstarší 49 let. Průměrný věk nevěst činil 31 let. Nejmladší bylo 26 let, nejstarší 47 let.
Jedno manželství bylo uzavřeno v metylovském kostele a jedno v kostele ve Frýdlantě. Na úřadě ve Frýdlantě byla uzavřena čtyři manželství, ve Studénce jedno.

ROZVODY
V letošním roce se rozvedly dva páry. U jednoho manželství po mnoha letech s pěti již dospělými syny.

STĚHOVÁNÍ
K 31.12.2009 žilo v obci 1639 občanů, z toho je devět cizinců s dlouhodobým vízovým pobytem – tři Ukrajinci, jeden Maďar a dva Korejci. Pouze papírově zde žijí tři děti z Venezuely. Rodina zde krátce žila, pak se odstěhovala a zapomněla odhlásit děti.
Do obce se letos přistěhovalo 43 lidí, z toho patnáct žen, patnáct mužů a třináct dětí. Rozloženo na měsíce se v lednu přistěhovali čtyři, v únoru čtyři, v březnu dva, v květnu sedm, v červnu šest, v srpnu deset, v září dva, v říjnu tři, v listopadu dva, v prosinci tři.
V rámci Metylovic se přestěhovalo pět lidí. Na obecní úřad se evidenčně přihlásilo pět mužů.
Odstěhovalo se 21 lidí, osm mužů, sedm žen a šest dětí. V únoru se odstěhovali dva, v březnu šest, v dubnu jeden, v červnu tři, v červenci jeden, v září jeden, v říjnu jeden, v listopadu jeden.
V tomto roce bylo u nás kolaudováno osm domů. Dva byly postaveny v Pasekách, dva na Pajurkovicích. Nový domek vyrostl také u fotbalového hřiště a v ulici za panem Kokoškou. Vedle horního kravína si majitelé postavili dřevostavbu a také u cesty vedoucí z Vrchoviny na Lhotku vyrostl další nový dům.

Skladba obyvatel je následovná:
děti do 18 let 305 devětaosmdesátiletí 1
šedesátiletí 25 jednadevadesátiletá 1
pětašedesátiletí 25 dvaadevadesátiletá 1
sedmdesátiletí 14 pětadevadesátiletá 1
pětasedmdesátiletí 21 devětadevadesátiletá 1
osmdesátiletí 11 stoletá 1
pětaosmdesátiletí 3 šestaosmdesátiletí 7
sedmaosmdesátiletí 2 osmaosmdesátiletí 1

Nejstarší občané:
85 let Vrobel Antonín č. 84
Prašivková Anežka č. 462
Šigutová Naděžda č. 112

86 let Němcová Jitka č. 264
Bialek Josef č. 307
Ustrnulová Zdenka č. 130
Liška Martin č. 355
Faldynová Milada č. 393

87 let Vyvialová Bohumila č. 171 88 let Klimková Jarmila č. 254
89 let Bílková Gabriela č. 414 92 let Mališová Anežka č. 372
94 let Šigutová Božena č. 47 95 let Rašková Vlasta č. 269
99 let Mertová Anna č. 65 100 let Bílková Vojtěška č. 346

STOLETÁ OBČANKA
S prodlužování lidského věku přibývá obcí, v nicht se občané dožívají sta let. Letos se mezi ně zařadily i Metylovice. Před sto lety, 20. dubna 1909, se v Brušperku manželům Josefu a Marii Matějovým narodila jako jediné dítě dcera Vojtěška. Od útlého věku sloužila na statku. V patnácti letech nastoupila jako dělnice do textilní továrny u Hrdličky v Místku. Po znárodnění se přejmenovaly na Slezan. V něm paní pracovala pětačtyřicet let až do svého odchodu do starobního důchodu. Byla výtečnou a spolehlivou pracovnicí, závod ji nepropustil ani v třicátých letech, v době krize. V roce 1931 se provdala do Metylovic za krejčího Dominika Bílka. Byl sirotek, tatínek padl v 1. světové válce, maminka později zemřela. Vychovávala ho babička. A u té manželé také zpočátku žili. Později se přestěhovali do domku Ondřeje a Aloisie Kořených pod školou, kde žili v podnájmu až do konce války.

Rodina se rozrostla o dvě dcery Marii a Miladu. Po válce si postavili rodinný domek na Pajurkovicích.
Manžel pracoval po roce 1948 jako tajemník na Místním národním výboru.
Manželé byli společenští lidé, pamatuji si je jako pravidelné hosty na lidoveckých bálech na Čihadle i na Letních veselicích na hřišti za školou. Starší dcera se provdala do Frýdlantu. Mladší si s manželem za vydatné pomoci rodičů postavili domek hned vedle nich.
Paní Bílková byla dlouho soběstačná. Nyní již řadu let nevychází, má za sebou několik mozkových příhod. Dcera Milada si maminku přestěhovala do svého domu a vzorně o ni pečuje. I díky její péči se paní Bílková dožila tak vysokého věku.
Naše jubilantka se necítí osamělá. Často ji navštěvují vnučky. Krátce před dovršením sta let se stala podruhé prababičkou.
17. dubna jí k významnému výročí přišli blahopřát starosta Ing. Lukáš Halata, místostarosta Milan Tomášek, pracovnice české správy sociálního zabezpečení a kameraman obce Vavřín Michalec.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Existenční minimum činí pro jednotlivce 2.020 Kč.
Životní minimum je pro jednotlivce 3.126 Kč, pro první společně posuzovanou osobu 2.880 Kč, pro nezaopatřené dítě do 6 let 1.600 korun, pro dítě od 6 – 15 let 1.960 korun, pro nezaopatřené dítě do 26 let 2.250 korun.

CENY ZÁKLADNÍCH POTRAVIN V PRODEJNĚ MaJ

rýže 1 kg 22,30 – 33,80 Kč máslo 0,25 kg 27,90 – 32,50 Kč
pohanka 0,375 kg 25,40 Kč hera 0,25 kg 18,50 Kč
luštěniny 0,5 kg 17,20 – 20,50 Kč pl. sýr 12,60 – 16,50 Kč
cukr kg 17,70 – 20,50 Kč smetanové sýry 24,20 – 32,30 Kč
mouky 1 kg 5 – 10 Kč tvarůžky 28,20 Kč
těstoviny 0,5 kg 8 – 16,60 Kč kyška 0,4 l 14,20 Kč
sůl 1 kg 4,10 – 13,40 Kč jogurty 8,30 – 9,80 Kč
kakao 0,10 kg 13,40 – 21,60 Kč mléko 1 l 13 – 16 Kč
granko 0,5 kg 61,10 Kč vejce 10 ks 27 Kč
strouhanka 0,5 kg 11,50 – 20,50 Kč kuřecí čtvrtky 1 kg 52 Kč
melta 0,5 kg 20,50 Kč kuřecí řízky 1 kg 116 Kč
kroupy 0,5 kg 8,80 – 9,60 Kč chléb 1 kg 23,30 – 27,50 Kč
olej 1 l 22,50 – 43,20 Kč rohlík obyč. 1 ks 2 Kč
čaj porcov. krabička 14 – 37 Kč klobásy 1 kg 109 – 156 Kč
marmelády 17 – 20 Kč salámy 1 kg 50 – 120 Kč
brambory 1 kg 6 Kč

KRIMINALITA V OBCI

V letošním roce bylo spácháno deset trestných činů.
Trestné činy proti majetku: 8, z toho:
2x vloupání do motorových vozidel
4x vloupání do budov
1x krádež osobě
1x neoprávněné držení platební karty
Trestné činu proti životu a zdraví:
1x ublížení na zdraví
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:
1x maření úředního výkonu
Občané se dopustili dvaceti sedmi přestupků, z toho:
13 přestupků proti majetku
9 přestupků proti občanskému soužití
3 přestupky proti bezpečnosti provozu
2 přestupky v oblasti alkoholismu a toxikomanie
Když jsem požádala Policii ČR o přehled kriminality v obci, nepočítala jsem s tím, že mi pošlou podrobný popis i s adresami pachatelů. Ale věřila jsem, že se dovím, co se stalo, případně, jak se to stalo. Vždyť i v dávných dobách se takové věci do kronik zapisovaly. Bohužel, dostala jsem jen suchou statistickou zprávu, takže nevím vůbec nic. Kdybych nedostala žádné údaje, bylo by to stejné. Jen by mne zajímalo, jak a odkud získávají podklady o trestné činnosti novináři. Jejich články nejsou v žádném případě suchá statistika.

POVODNĚ

Prudké deště zvedly vody v Moravskoslezském kraji v červnu. Postupně zasáhly i další kraje, hlavně Prachaticko, Strakonicko a Děčínsko, v našem kraji to bylo Jesenicko a Novojičínsko. Povodně přicházejí stále častěji a nečekaněji. Ty letošní si vyžádaly patnáct obětí. Odborníci tvrdí, že škody při povodních zvyšují rozorané meze a nivy, řeky spoutané v betonových korytech a zničené lužní lesy.

Přívalové deště a následná povodeň zasáhly na Novojičínsku přes dvacítku obcí. Velká voda přišla během několika minut a s velikou silou. Živlem bylo poškozeno přes pět tisíc lidí, osm lidí zahynulo.
Naše občany vyburcovaly zprávy o hrůzách v sousedním okrese k pomoci. Na pomoc postiženým přinesli na obecní úřad 25.000 Kč a mnoho věcných darů, nap. mikrovlnné trouby, peřiny, nádobí a podobně. Shromážděné věci odvezli do postižených obcí na své náklady pan Ivan Kahánek a pan Aleš Přibyla.

ZAJÍMAVOSTI

V lednu mne doma navštívil pan Jaromír Kahánek, který píše do Frýdecko-místecka postupně o kronikách a kronikářích našeho regionu. Chtěl napsat také o Metylovicích. Článek vyšel 31.1.2009 i s fotografií, na níž je vidět lokalita Pajurkovic, Čupovic a Klimkovic v pozadí s Čupkem. Byl otištěn i znak obce. Ovšem v samotném článku bylo několik nepřesností. Největší byla ve větě „Bohumil Čupa byl popraven v Breslau stejně jako Miloš Čupa.“ Přitom se jedná o jednu a tutéž osobu.
U domu pana Halaty, zvaného Karabon, stály dva památkově chráněné jilmy. Byly suché a začaly ohrožovat dům. Proto je pan Halata se souhlasem Památkového úřadu schvátil. Nyní máme v obci dvě památkově chráněné lípy – u Dvořáčka vedle kapličky a u Odborného léčebného ústavu.
Přes naši vesnici projíždělo 4. dubna deset ozdobených kočárů, které táhly koně plemene Hafling. Konal se 5. ročník vozatajské jízdy, jejíž start byl letos v Palkovicích na parkovišti u sjezdovky. Kočáry byly obsazené, jízdy se zúčastnilo asi sedmdesát lidí. Krásné počasí učinilo jízdu přes Metylovice, Lhotku a Kozlovice velmi příjemnou. V Kozlovicích koně odpočívaly a lidé si prohlédli muzeum a posilnili se v hospůdce kozlovského pivovaru. Pak pokračovali přes Myslík opět do Palkovic. Vozatajové si na sjezdovce dali oběd, koním musela stačit otýpka sena. Součástí jízdy byla soutěž o nejlépe vyzdobenou bryčku a koně. Byl to už druhý ročník vozatajů našeho okresu. První se pořádal v Janovicích, ten příští plánují v Sedlišti. Jízdy se zúčastnil i metylovský vozataj pan Mirek Bílek z Vrchoviny čp. 12.
Místní kabelová televize mívá ve vysílání časté výpadky. Dosluhují součástky analogového přijímače, který je v provozu třináct let. Nové se už nedají kupit. Nikdo nechce dávat peníze do analogového vysílání, neboť od roku 2011 bude po celé republice vysílání digitální. Karel Kohut z firmy KBP se snaží je aspoň prozatímně opravit. Digitálním vysíláním skončí u nás provoz kabelové televize.
V létě byly v deníku Den uveřejněny fotografie z činnosti Tělocvičné jednoty Orel v Metylovicích z dvacátých let. Poslal je tam pan Friedel z Frýdku. Jeho tchán Arnošt Bílek žil v Metylovicích a byl členem Orla.
29. srpna 2009 uplynulo již šedesát pět let od chvíle, kdy na pomezí Metylovic a Lhotky, v tzv. Jedličí, spadlo hořící letadlo. Zatímco u nás si to zřejmě nikdo ani neuvědomil, ve Slavičíně a okolí si tyto události lidé připomněli důstojným způsobem. 29. srpna 1944 u nich zahynulo 41 letců. Dvacet osm jich bylo ponecháno na slavičínském hřbitově.
Vzpomínkový víkend začal v pátek 28.8. odpoledne položením věnců u památníku nad Šanovem. V sobotu pokračovaly vzpomínkové akce ve Slavičíně. Nejdříve přivítali hosty. Ti nejvzácnější přijeli až ze zámoří. Společně si prohlédli muzeum na Horním náměstí. Je v něm expozice věnovaná tehdejší letecké bitvě. Pietní akt u památníku amerických letců na slavičínském hřbitově ukončil přelet letadel L39 Albatros.
Poté odjeli účastníci do Přečkovic, aby byli přítomni odhalení pamětní desky na domě rodiny Karla Pešaty. Tam totiž ukrývali sestřeleného bočního střelce Saltingse až do konce války. Pamětní desku odhalila Fern Wagner, sestra zachráněného letce.
V doprovodu historických vozidel Veteran Car Clubu odjeli do Rudic na smuteční vzpomínkovou slavnost na hřbitově, kde hrála vojenská hudba. Měla následovat polní mše, ale pro nepřízeň počasí se všichni přesunuli do kostela. Homislie byla věnována osudům a hrdinství dvou sestřelených amerických vojáků, kteří jsou pohřbeni na místním hřbitově. Následovala beseda s občany.
Neděle byla posledním dnem oslav. Dopoledne byla mše v Bojkovicích za přítomnosti zahraničních hostů. Souběžně se na městském úřadě promítaly filmy vztahující se k letecké bitvě. Následovalo položení věnců na Vyškovci a po obědě ještě v Krhově. Po obědě následovala rekonstrukce posledních chvil posádky letounu B-176 a rozbor celé mise 263 i beseda s občany.
Účast na oslavách přislíbil přímý účastník letecké bitvy pan Joseph Owsianik. Byl ve Slavičíně naposledy před dvěma lety, kdy přijal od zastupitelů města čestné občanství. Nemoc mu však nedovolila tak dlouhý let. Oslav se zúčastnili rodinní příslušníci padlých členů posádek a lidé spjatí s asociací veteránů 2. bombardovací skupiny. Přiletěl vnuk bočního střelce J. Owsianika Nic Mevoli i Tod Weiler, synovec pilota Jamese Weilera, který zahynul v Krhově. Přijeli, aby osobně poznali místo, kde ve válce bojovali jejich blízcí. Odjížděli s přesvědčením, že lidé ze Slavičína a okolí nezapomínají na ty, kdo bojovali za jejich svobodu. Hlavním organizátorem slavností byl Roman Sušil, amatérský historik.

O KOM SE MLUVÍ

BIOLOG ONŘEJ HAJDUŠEK
Významný americký vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences uveřejnil studii o zajímavém objevu. Vědcům z přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích se podařilo ve spolupráci s americkou specialistkou na metabolismus minerálních látek Joy Winzerling z Arizonské univerzity objevit u klíštěte nový druh feritinu. Vědci vědí o jeho důležitosti pro rozmnožování klíšťat. Když zaútočili na feritin II. vakcínami, nedokážou klíšťata sát a hynou. Tento objev, který je velmi důležitý, si nechali naši vědci krýt patentem. A proč píši o věci, které vůbec nerozumím, i když chápu, že může zmenšit riziko, které klíšťata představují pro naši populaci? Tým vědců vedl mladý český biolog Ondřej Hajdušek. Syn MUDr. Jany Hajduškové, o níž píši o pár stránek dále a Ing. Lumíra Hajduška, který stojí za obnovením Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka a už dvě desítky let se věnuje mladým volejbalistům v obci.

Svého času trénoval i své dva syny. Možná i díky sportu, který pěstuje vůli, houževnatost a vytrvalost, ve spojení s nadáním, dosáhl Ondřej Hajdušek tohoto úspěchu. Nyní je rok a půl ve Strasburku a věnuje se výzkumu malárie.

MAGISTR VÁCLAV MICHALIČKA
Pan magistr napsal knihu „Jak šel Janek do světa učit se řemesla“. Je určena dětským čtenářům a seznamuje je s řemesly, která byla dříve obvyklá ve vesnicích v Pobeskydí. Janek na vandru prochází vesnicemi i samotami a pomáhá dřevorubcům, naučí se pálit dřevěné uhlí, vyrábět z ovčího mléka sýr, dělat klobouky z chorošů, dělat šindele i proutěné koše, pochytil řemeslo brouskařů, vyrobil si zavírací nůž i březovou metlu, naučil se tkát. Nakonec došel až do Metylovic a viděl, jak se dělají biče. Text doprovázejí líbezné obrázky Ludmily Vaškové a vydalo ji Valašské muzeum v přírodě. 4. srpna mohli posluchači stanice Ostrava zaslechnout pořad Křížem krajem, v němž se redaktor Artur Kubica přijel podívat na výstavku bičů na Obecním úřadě v Metylovicích. Václav Michalička s ním podrobně probral celý proces výroby od vydělávání kůži až po finální výrobek.

DALIBOR KAHÁNEK
V polovině dubna 2009 proběhlo ve Frýdlantu v Čechách mistrovství střední Evropy pro studenty středních zemědělských škol. Do soutěže se přihlásila družstva z Německa, Česka, Polska, Rakouska a Slovenska. Nakonec se soutěže zúčastnilo jedenáct družstev z naší republiky a pět z Německa.
Jednotlivá družstva tvořili dva závodníci a náhradník. Bojovala v sedmi disciplínách – jízda s traktorem a vlečkou, jízda s bagrem, znalost plemen skotu, určení plevelů, skladba motoru, test všeobecných znalostí a zemědělský víceboj, který zahrnoval tradiční disciplíny, např. sekání kosou nebo ruční dojení krávy.
Jízda s traktorem a vlečkou byla jízda zručnosti. Každý závodník předem věděl, co ho čeká a tudíž velmi pečlivě trénoval. Traktorista musel objíždět překážky, otáčet se, vjet přesně do zúženého profilu, kdy o dobrém výsledku rozhodovaly centimetry, zacouvat s vlečkou do garáže, která byla velmi úzká. Chtělo to nejen cvik, ale bylo třeba zachovat si chladnou hlavu, mít dobrý odhad, přesnost, nezmatkovat. To vše zvládl Dalibor na výbornou.
Dvacet plevelů bylo přichystáno pro soutěžící. Některé byly velmi specifické, v našem kraji zcela neznámé. Jiné plevele se vyskytují v bramborářském kraji, jiné tam, kde se pěstuje cukrovka nebo vinná réva. Přesto náš soutěžící poznal a určil dvacet druhů. Test všeobecných znalostí zahrnoval celou škálu otázek od pěstování vinné révy až po líhnutí kuřat. Shrnoval nejen školní učivo, ale obsahoval i praktické otázky, které se nedají vyčíst z knih, ale získají se v praxi, při hospodaření doma. Jen tak mohl odpovědět na otázku, jak dlouho trvá, než se z vejce vylíhne house nebo dobře popsat fáze růstu pšenice.
V technické disciplíně museli chlapci prokázat detailní znalost motoru. Z předložených komponentů vyřadili všechny součástky, které nepatřily do vznětového motoru.
Družstvo studentů se Střední zemědělské a lesnické školy ve Frýdku-Místku, jehož členem byl Dalibor Kahánek, vyhrálo druhé místo. Pro nás je navíc důležité, že v hodnocení jednotlivců stanul na stupni vítězů právě on. V pěti ze sedmi disciplín byl první. Jeho vítězství je o to cennější, že od roku 1993 vítězili vždy jen Němci.
Ale u Dalibora neobdivuji „jenom“ vítězství, ale i jeho skromnost, se kterou se člověk dnes příliš nesetkává. S uznáním hovoří o škole, kde studuje. Je přesvědčený, že ty, kteří mají zájem, mnoho naučí. Mrzí ho, že asi pouhá desetina studentů se zajímá o zvolený obor, většina usiluje pouze o maturitní vysvědčení.
Je přesvědčen, že největší podíl na jeho vítězství má zázemí domova, společná práce při rodinném hospodaření. Vyznal, že jeho vítězství je vlastně vítězství rodičů.
Setkala jsem se s mladým, pracovitým a schopným mužem. Je si vědomý své ceny, ale zároveň si váží rodičů i prostředí, ve kterém vyrůstá.

KARLA KELLEROVÁ
Kdo sledoval pořad České televize Pošta pro tebe, byl jistě překvapen, když se 30. září objevila na televizní obrazovce Karla Kellerová. Vlastně nevím, jaké má teď po provdání příjmení. Z pořadu jsem se dověděla, že se narodila roku 1940 jako Gerlinda Lövová. Holčičku s tímto jménem adoptovala rodina místního řezníka Kellera, která měla dva chlapce. Po adopci jí rodina změnila jméno na Karla Kellerová. Protože jsem o tři roky mladší, znala jsem ji už jako Karlu. Ale věděla jsem, že je adoptovaná. Pamatuji si na zmínku mé maminky v dětství, že podle toho, jak mluví a jaký má přízvuk, určitě pochází z německé rodiny. Blíže jsem se s ní neznala. Byla starší a nebydlela v sousedství. Od té doby, co se provdala do Frýdlantu, jsem ji neviděla.
Až nyní, na televizní obrazovce. Ihned jsem ji poznala. Vlastně se téměř nezměnila. A teprve teď jsem se dověděla příběh člověka, který neví, kam patří. Neví, z jaké je rodiny, jaká je její původní národnost. Adoptivní rodiče jí nic neřekli, neviděla žádné papíry. Neví, zda je Češka, Němka, Židovka. Původní jméno naznačuje, dle mého názoru, židovský průvod.
Její nejranější vzpomínky? Mnoho dětí a ona se s nimi krčí pod palandami před člověkem s vysokými holínkami. Terezín? Pozdější vzpomínka je na koně, které někdo týral. Pořádně si vybavuje jen život v Metylovicích. Na výzvu se přihlásila a do studia televize přišla paní, jejíž dědeček na popud Českého srdce přijal na nějakou dobu dvě děvčata. Jedním z nich byla snad Karla, tehdy ještě Gerlinda. Více už paní nevěděla, byla tehdy dítě.
Karla si nedělala naděje, že by se dalo po tolika letech něco vypátrat. Měla radost, že se přihlásila aspoň ona paní. Možná by stálo za to napsat Pražskému židovskému muzeu, oddělení holocaustu. Tam by se možná dověděla, kdo byli její rodiče, kolik měla sourozenců a zda někdo z jejich rodiny holocaust přežil.

ADRIAN A JULIE BALÁŽOVI
Před vánočními svátky našly děti z místní školy peněženku se značným finančním obnosem, kterou ztratila místní seniorka. Odevzdaly ji účetní obecního úřadu, která zařídila její doručení majitelce. Poctiví nálezci žijí v romské rodině, která v Metylovicích bydlí. Že jde o Romy zdůrazňuji schválně, neboť někteří občané se na ně dívají skrz prsty.
Jeví se mi trochu zvláštní, že majitelka nalezených peněz děti nevyhledala, aby jim poděkovala ani tento chvályhodný čin neoznámila škole.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Oba rodiče MUDr. Jany Hajduškové pocházeli z Podkrkonoší. Po studiích medicíny se tatínek v padesátých letech s manželkou a malým synkem přestěhoval do Ostravy – Mariánských Hor. Otec se postupně vypracoval na primáře očního oddělení v nemocnici na Fifejdách.
Paní Jana se narodila v Ostravě. Ráda na dětství a mládí vzpomíná. Za posledními domy v Mariánských Horách byly lesy a pole. Děti si tam vyhrály jako na venkově. Později si rodiče pořídili chatu na Ostravici a otec začal včelařit. Koníček ho zcela pohltil a tak všechny prázdniny trávila rodina na Ostravici.
Bratr studoval medicínu a sjížděl divokou vodu. To paní Janu lákalo a tak s úsměvem a nadsázkou uvádí, že to byl důvod, proč se taky přihlásila na medicínu. Vystudovala a i na divokou vodu se dostala.
Provdala se za Ing. Lumíra Hajduška, narodily se jim tři děti, bydleli ve Frýdku. Práce měla paní Jana nad hlavu. Děti, povolání, domácnost.
V roce 1980 jí náhle zemřel otec. Zůstalo po něm dvacet včelstev. Ani ona, ani bratr se v mládí o včely nikdy nezajímali. Paní doktorka s humorem vypráví, že když bratr slyší bzučet mouchu, chytá ho kolaps. Zůstalo to tedy na ní. Neuměla vůbec nic. Po tatínkovi zůstala literatura, kterou si prostudovala. Navíc našla i veliký sešit, do kterého si otec v důchodě každý den přesně zapisoval, co který den ve včelách dělal. Dokonce si v sešitě značil, že udělal takovou a takovou chybu a červeně zápis podtrhl. To jí obrovsky pomohlo.
Známý včelař jí ukázal, jak se otevírá úl, ona si podle počasí vybrala v sešitě podobný rok a jela přesně podle něho. Ze zapsaných chyb vyvodila mnoho poučení. Zdůrazňuje, že sešit byl pro ni něco jako kuchařka. Byl zrovna dobrý rok, když začínala. Medu bylo hodně, včelaření ji chytlo a už nepustilo.
Manžel jí při včelaření pomáhá. Ona prý jde na to vědecky, on prakticky. Zpočátku nechtěl, bál se včelího píchnutí. Při včelím rojení, když se sundává roj, lezou po včelaři stovky včel. Ale právě tehdy nejsou včely vůbec nebezpečné. Jsou nacucané medem a sytý tvor nikdy neútočí. Paní Jana přidává několik humorných vzpomínek. Když poprvé sundávali s manželem roj, držela kbelík a on praštil plaňkou od plotu, aby ho sundal. Ale místo kbelíku zasáhl svou ženu a málem ji zmrzačil. Včely opravdu při rojení neublíží, ale ten hukot, to je síla, a proto asi lidé mají strach.
Jednou kupovali včely v Bruntále. Vezli je v autě, na rámcích bylo asi dvacet tisíc včel. Protože byly některé rámky narušené, část včel se dostala ven a začala jim lítat kolem hlavy. Stáli na křižovatce na Rudné. Z vedle stojícího auta to uviděla paní a celá se roztřásla. Okolo stojící řidiči je z hrůzy začali pouštět na červenou, ale oni za celou cestu nedostali jediný píchanec.
Po dvou letech praxe se paní doktorka přihlásila do včelařské školy v Nasavrkách. Stala se svým způsobem raritou. Všichni ostatní, kteří tam studovali, byli už dlouholetí včelaři. Když studia ukončila, vyvstal před ní obrovský problém. Na jedné straně dostala možnost studovat, na straně druhé tím vzala na sebe závazek, že bude pět let přednášet. Ona, která měla obrovský problém s vystupováním na veřejnosti. Český svaz včelařů si tak vychovával své školitele. Zpočátku ji posílali do menších organizací. Přednášela v hospodě. Roztopili kamna uhlím, sedla si k nim i s posluchači. Naučila se mluvit, ztratila před posluchači ostych, začalo se jí to líbit.
Dnes přednáší i na celonárodních akcích pro včelaře i nevčelaře a nemá s tím problém. Připouští, že kdyby si před lety mohla vybrat, zda chce přednášet nebo nechce, nikam by nešla.
Jako učitel včelařství mívá 12 – 15 přednášek za rok. Téměř výlučně přednáší na téma Využití včelích produktů pro zdraví člověka. Vědomosti čerpá nejen z odborné literatury, ale hlavně od zkušených včelařů, se kterými měla možnost na přednáškách diskutovat. O včelích produktech napsala knížku. Je určena všem, kteří se o danou problematiku zajímají. S tímto tématem vystupuje i v rozhlase a televizi. Téma Využití včelích produktů pro lidské zdraví ji velice láká a zajímá. Tím, že je lékařka, může dávat do souvislosti své znalosti medicíny a zkušenosti včelařů. Tyto skutečnosti by jí zřejmě unikly, pokud by byla jen lékař nebo jen včelař.
Stává se, že přijde do její organizace brigádník na vstupní prohlídku třeba až z Jižní Moravy. Všimne si jmenovky a řekne: „Vy se jmenujete Hajdušková? Dědeček je včelař a říkal, že jim nějaká Hajdušková přednášela.“ To ji vždy potěší a váží si toho. Zřejmě mnohem více, než různá vyznamenání a odznaky, které získala. Zmíní je jen tak, mimochodem. Ale uznání prostých, starých včelařů ji těší.
Aby toho snad nebylo málo, byla zvolena předsedkyní Ústředního výboru svazu včelařů v Praze. Kdysi byla v předsednictvu jediná žena. Nyní se situace mění. Podnikatelé jsou zaneprázdnění a tak některé maminky, jejich ženy, které jsou doma, se začínají chytat včelaření a to ji velice těší. Ona sama se už teď snaží od sebe funkce spíše odstrkovat. Nyní už je „jen“ předsedkyní Okresního výboru včelařů ve Frýdku-Místku a předsedkyní Základního výboru včelařů na Ostravici.
Do Metylovic se s rodinou přestěhovala v devadesátých letech. Na fojtství, na parcele, kterou zdědili po rodičích, si postavili domek. Manžel tehdy přivedl děti k volejbalu. Zcela vyplnil jejich volný čas a ony neměly čas na nějaké „hlouposti“. Za to je paní doktorka manželovi velmi vděčná. Jsou v Metylovicích šťastní a spokojení. Paní Jana vidí největší hodnotu v rodině. Vyznává, že kdyby o všechno přišli, děti jim zůstanou. Těší ji, že mají dobrý vztah nejen k rodičům, ale i k sobě navzájem.
Trochu smutně paní doktorka poznamenává, že skladba lidí na vesnici se trochu pozměnila. Dříve každý vesničan považoval za samozřejmost, že brzy ráno kokrhá kohout, štěká pes, na zahrádce lítají včely a sem tak i některá píchne. Teď se tu stěhují lidé z města a některým vadí všechno. I ona musela kvůli předsudkům některých lidí přestěhovat úly mimo zástavbu. I když ví, že už příští rok se to pozná na úrodě na zahrádkách. Ale s vrozeným optimismem dodává: „Teď jsou lidé oslněni technikou, ale to přejde. Člověk přijde na to, že přírodu potřebuje a časem se k ní opět vrátí.“
Včelstva má paní Jana na třech stanovištích. Na Ostravici, v Metylovicích a ve Frýdlantě. Na vrcholu své včelařské slávy měla padesát včelstev. Bohužel, přišel mor včelího plodu a musela jich řadu spálit. Trvá vždy více než rok, než chov obnoví a aspoň tři roky, než se včely dostanou do kondice. Včelaření není činnost, na které by se dalo vydělat. Vyžaduje hodně práce a hodně zápalu. Včelař musí být vyzbrojen teoretickými znalostmi, aby včele nevědomky neublížil nebo je dokonce špatným zásahem zcela nezničil. Navíc musí být i fyzicky zdatný. Nakonec může přijít špatné počasí a včelař přijde i o tři čtvrtiny výnosu.
Na novou sezónu se musí připravovat po posledním medobraní koncem července. Zajistí léčbu, aby byly všechny včely do zimy zdravé, a udělá si zásoby cukru na zakrmení jako náhradu za med, který včelám odebere. Musí myslet i na takové „maličkosti“, aby včely v zimě nerušily větve, které by při větru bouchaly do úlu. Prostě včely musí mít v zimě klid. Ten ale nemá včelař.
V zimě dělá ve sklepě rámky, připravuje mezistěny, ledaco opravuje a ještě než skončí, přijde jaro a začne ten pravý kolotoč.
Nejdříve je třeba prohlédnout včelstvo, zda některé nepřišlo třeba o matku. V dubnu až květnu se včely rozmnožují. Náhle místo jednoho tisíce včel tu má včelař několik desítek tisíc jedinců. A už v půli května je včelstvo připraveno na snůšku. Záleží ovšem na počasí. Když je dlouhá zima a najednou přijde velmi pěkné teplé jaro, neví včelař, kam dřív skočit.
Zdá se mi, že se to nedá ani stihnout – povolání, domácnost, dům, zahrada, včely. Paní doktorka se směje, že stihnout se to opravdu nedá. Ale tím se nikdy netrápila. Vše řeší za pochodu. Na řadu přijde vždy to, co nejvíce hoří.
Děti nemají zatím o včelaření zájem. Dcera je stavařka. Jeden syn dělá genetickou biologii. Jak se zmiňuji na listě 323, podařil se mu významný objev o klíšťatech. Výsledech ho povzbudil k další práci a také rodiče mají z jeho úspěchu radost. Paní Jana doufala, že nejmladší syn převezme po ní ordinaci. Ale toho chytila drápkem a už ho nepustila. Nyní pracuje v Praze. Ale neztrácí naději. Věří, že když bude třeba, některý z nich ji ve včelaření zastoupí.
Maminka kamarádky jí kdysi řekla: „Až se bude život ke stáří schylovat, včely, koně budeš milovat.“ Paní doktorce to vyšlo doslova. Když děti odešly z domova, přibrala si ještě dalšího koníčka – koně. Každý den ho musí projezdit, čistit, krmit. Aby toho snad nebylo málo, připojila se na jízdárně k týmu dalších lidí, kteří se již několik let věnují hiporehabilitaci, která pomáhá mentálně a pohybově postiženým dětem. To znamenalo zase další kurzy a rekvalifikaci. Ale paní Jana říká, že potřebuje přírodu, včely i koně. Nemohla by sedět v kanceláři, musí ven. Její zájmy tvoří protipól zaměstnání, kde se setkává s bolestmi a problémy lidí – svých pacientů, kteří ji vyhledávají. I z Metylovic za ní někteří dojíždějí až do Paskova, kde má ordinaci.
Setkala jsem se s člověkem, který se stal včelařem z donucení a nyní je včelařem z nadšení. Hovořila jsem se ženou vyrovnanou, usměvavou, vyzařující klid a pohodu, která umí se zájmem naslouchat i poutavě vyprávět. Paní Jana je srdečná, bezprostřední, svá. Odcházela jsem obtěžkaná sklenicí medu na ochutnání a brožurou o včelích produktech. S přesvědčením, že pokud je člověk dobrý, chová včely. A tím, že je chová, stává se ještě lepším. Vracela jsem se obohacena setkáním s ženou, která je člověkem v plném smyslu slova.

POČASÍ

Leden
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 7,2 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota – 4 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 3,7 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 6,2 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 5,1 ℃ nejnižší teplota – 12 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 0,5 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 2,8 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,4 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,3 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 1 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
I. dekáda
ráno: 4x jasno, 6x zataženo, 3x sněžení
poledne: 3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 2x sněžení
večer: 1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo
II. dekáda
ráno: 3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x mlha
poledne: 5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 2x sněžení
večer: 3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo
III. dekáda
ráno: 1x oblačno, 10x zataženo, 1x sněžení, 3x mlha
poledne: 3x oblačno, 8x zataženo, 1x sněžení, 3x mlha
večer: 1x jasno, 10x zataženo, 2x sněžení, 2x mlha, 1x déšť se sněhem
nejnižší teplota v lednu: ráno 9.1. – 15 ℃ ze 4. na 5. napadlo v noci 10 cm sněhu
nejvyšší teplota v lednu: poledne 21.1. + 9 ℃ z 5. na 6. napadlo v noci 5 cm sněhu
ze 17. na 18. napadlo v noci 4 cm sněhu

Únor
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 1,3 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,6 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 2,6 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 3,5 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota 0 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 1 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 3 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota 0 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 2,4 ℃ nejnižší teplota – 15 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,3 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 0,8 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
I. dekáda
ráno: 2x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 2x déšť, 1 x vítr
poledne: 1x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 2x vítr, 1x mlha
večer: 5x oblačno, 5x zataženo, 2x vítr, 1x sněžení
II. dekáda
ráno: 10 x zataženo, 5x sněžení
poledne: 1x oblačno, 9x zataženo, 5x sněžení
večer: 1x jasno, 9x zataženo, 5x sněžení
III. dekáda
ráno: 1x jasno, 8x zataženo, 3x sněžení
poledne: 1x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 2x sněžení
večer: 2x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť se sněhem
nejnižší teplota v únoru: ráno 22.2. – 15 ℃ 14.2. napadlo 15 cm sněhu
nejvyšší teplota v únoru: poledne 7.2. + 12 ℃ 16.2. napadlo 15 cm sněhu
24.2. ráno napadlo 10 cm sněhu

Březen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,2 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 7,3 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 3,3 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,4 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 4,1 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 1,9 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 1,5 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 7,1 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 4,6 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
I. dekáda
ráno: 1x oblačno, 9x zataženo, 1x mrholení, 1x sněžení
poledne: 5x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť
večer: 2x oblačno, 8x zataženo, 3x mrholení, 1x déšť
II. dekáda
ráno: 1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x mrholení, 3x sněžení, 1x déšť
poledne: 1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x mrholení, 5x sněžení
večer: 3x oblačno, 7x zataženo, 1x mrholení, 1x sněžení
III. dekáda
ráno: 2x oblačno, 9x zataženo, 3x sněžení, 3x déšť
poledne: 3x oblačno, 7x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť, 1x kroupy
večer: 3x oblačno, 8x zataženo, 1x mrholení, 1x sněžení, 2x déšť
nejnižší teplota v březnu: ráno 19.3. – 6 ℃ 1.3. přiletěli špačci 19.3. 8c. sněhu
nejvyšší teplota v březnu: poledne 28.3. + 15 ℃ 8.3. rozkvetly sněženky a krokusy
20.3. 3 cm sněhu

Duben
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,2 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,9 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 16 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 21 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,8 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 15,7 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 13,2 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6,7 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,3 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,3 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
I. dekáda
ráno: 6x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo, 2x mlha
poledne: 3x jasno, 6x oblačno, 1x zataženo, 1x vítr
večer: 3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo
II. dekáda
ráno: 7x jasno, 3x zataženo, 3x mlha
poledne: 5x jasno, 4x oblačno, 1x zataženo, 1x vítr
večer: 4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo
III. dekáda
ráno: 7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x vítr, 2x velký vítr
poledne: 7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo
večer: 6x jasno, 3x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť, 1x velký vítr
nejnižší teplota v dubnu: ráno 2.4. – 2 ℃ 12.4. rozkvetly stromy
nejvyšší teplota v dubnu: poledne 9.4. + 23 ℃ v 1. dekádě rozkvetly narcisy
poledne 29.4. + 23 ℃ velmi suchý měsíc, jen 2x velmi málo
večer 29.4. + 23 ℃ pršelo

Květen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 8,3 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,2 ℃ nejnižší teplota + 14 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,3 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,2 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19,2 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,8 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,6 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19,9 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 17,2 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
I. dekáda
ráno: 6x jasno, 4x zataženo, 1x déšť
poledne: 4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x vítr
večer: 2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x vítr
II. dekáda
ráno: 5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x vítr
poledne: 4x jasno, 4x zataženo, 2x oblačno
večer: 2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 1x kroupy
III. dekáda
ráno: 2x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 5x déšť
poledne: 1x jasno, 5x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť
večer: 1x jasno, 5x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1 x vichřice
nejnižší teplota v květnu: ráno 14.5. + 2 ℃ od 12.5. – 14.5. opravdoví ledoví muži,
nejvyšší teplota v květnu: poledne 18.5. + 28 ℃ nepříjemný velmi studený vítr
poledne 29.4. + 23 ℃
večer 29.4. + 23 ℃

Červen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 12 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,4 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,3 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,4 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 29 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,6 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,9 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
I. dekáda
ráno: 2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x vítr
poledne: 4x oblačno, 6x zataženo, 2x liják, 1x vítr
večer: 8x oblačno, 2x zataženo, 1x liják
II. dekáda
ráno: 2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 3x déšť
poledne: 2x jasno, 5x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x mrholení
večer: 1x jasno, 7x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť
III. dekáda
ráno: 10x zataženo, 4x déšť, 1x mrholení, 1x liják
poledne: 2x oblačno, 8x zataženo, 2x déšť
večer: 4x oblačno, 6x zataženo, 1x mrholení, 2x liják, 1x průtrž
nejnižší teplota v červnu: ráno 4. a 5.6. + 8 ℃ velmi vlhký, povodňový měsíc,
nejvyšší teplota v červnu: poledne 15.6. + 21 ℃ 24.6. povodně na Novojičínsku,
v Jeseníkách a Jižních Čechách
koncem měsíce rozkvetly lípy

Červenec
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 16,5 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23,4 ℃ nejnižší teplota + 21 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 22,5 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,7 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 26,1 ℃ nejnižší teplota + 19 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 23,8 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 32 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 16,9 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 27,8 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 34 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 27,6 ℃ nejnižší teplota + 17 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
I. dekáda
ráno: 7x oblačno, 3x zataženo, 1x mlha, 1x déšť
poledne: 2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 2x liják
večer: 1x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x liják
II. dekáda
ráno: 6x jasno, 2x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť
poledne: 1x jasno, 8x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť
večer: 1x jasno, 8x oblačno, 1x zataženo, 2x liják, 2x k
III. dekáda
ráno: 8x jasno, 2x oblačno, 1x zataženo
poledne: 3x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x vítr
večer: 2x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 2x liják, 2x vítr, 2x k
nejnižší teplota v červenci: ráno 27.7. + 10 ℃ 21. – 23.7. tropické dny, teplota se
nejvyšší teplota v červenci: poledne 22.7. + 34 ℃ vyšplhala na slunci na více než 50 ℃

Srpen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,5 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,7 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 35 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 23,7 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 29 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 12,8 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,9 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 24,4 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,1 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,5 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 23 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
I. dekáda
ráno: 5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť
poledne: 2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x k
večer: 1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo
II. dekáda
ráno: 7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x mrholení
poledne: 4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť
večer: 5x jasno, 4x oblačno, 1x zataženo
III. dekáda
ráno: 7x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť, 1x k
poledne: 6x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť
večer: 6x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť
nejnižší teplota v srpnu: ráno 15.8. a 31.8. + 8 ℃
nejvyšší teplota v srpnu: poledne 2.8. + 35 ℃

Září
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 9,9 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19,9 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,1 ℃ nejnižší teplota + 14 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 11 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19,1 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 15 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 7,8 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,9 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 15,1 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 21 ℃
I. dekáda
ráno: 4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x mlha, 1x déšť
poledne: 4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo, 1x mrholení
večer: 4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť
II. dekáda
ráno: 1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 3x mlha
poledne: 1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo
večer: 2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 1x mrholení, 1x liják
III. dekáda
ráno: 4x jasno, 6x zataženo, 3x mlha, 1x déšť
poledne: 6x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo
večer: 5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť
nejnižší teplota v září: ráno 26.9., 27.9., 28.9. + 4 ℃
nejvyšší teplota v září: poledne a večer 3.9. + 28 ℃

Říjen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 9,7 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 16,1 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 13,4 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,2 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,6 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 15 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,5 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 1,5 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,3 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
I. dekáda
ráno: 4x oblačno, 6x zataženo, 2x mlha, 1x mrholení, 1x déšť
poledne: 2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť
večer: 7x oblačno, 3x zataženo, 1x mlha
II. dekáda
ráno: 10x zataženo, 2x déšť, 2x sněžení
poledne: 3x oblačno, 7x zataženo, 1x vítr, 1x déšť, 3x sněžení
večer: 10x zataženo, 1x vítr, 1x mrholení, 2x déšť, 1x sněžení
III. dekáda
ráno: 1x jasno, 2x oblačno, 8x zataženo, 1x mlha, 1x déšť
poledne: 1x jasno, 6x oblačno, 4x zataženo, 2x mrholení, 1x déšť
večer: 2x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo
nejnižší teplota v říjnu: večer 31.10. – 2 ℃ 7. a 8. října – nádherné letní dny
nejvyšší teplota v říjnu: poledne 8.10. + 24 ℃ II. a III. dekáda velmi deštivá, všechny
práce na zahradě stojí
13.10. v poledne začalo sněžit, sněžilo
tři dny.

Listopad
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 1,7 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 7,1 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 3,7 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 5,5 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 5,9 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 5,5 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 11 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 6,7 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
I. dekáda
ráno: 2x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 2x mlha, 3x déšť, 1x vítr, 1x velký vítr
poledne: 2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x mlha, 3x déšť, 1x vítr, 1x velký vítr
večer: 1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 2x mlha, 2x déšť, 1x velký vítr
II. dekáda
ráno: 1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť
poledne: 3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo
večer: 2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo
III. dekáda
ráno: 2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x vítr, 1x velký vítr
poledne: 3x jasno, 6x oblačno, 1x zataženo, 1x vítr
večer: 2x jasno, 8x oblačno, 1x velký vítr
nejnižší teplota v listopadu: ráno 1.11. – 4 ℃ 13. a 14.11. velmi hezké dny
nejvyšší teplota v listopadu: poledne 30.11. + 15 ℃ ve II. a III. dekádě sucho, na listopad
teplo, dodělaly se všechny ven. práce.

Prosinec
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 9,7 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 16,1 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 13,4 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,2 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,6 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 4,1 ℃ nejnižší teplota + 0 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,5 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,5 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,3 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
I. dekáda
ráno: 4x oblačno, 6x zataženo, 2x mlha, 1x mrholení, 1x déšť
poledne: 2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť
večer: 7x oblačno, 3x zataženo, 1x mlha
II. dekáda
ráno: 10x zataženo, 1x liják, 1x déšť, 2x sněžení
poledne: 3x oblačno, 7x zataženo, 1x vítr, 1x déšť, 3x sněžení
večer: 10x zataženo, 1x vítr, 1x mrholení, 2x déšť, 1x sněžení
III. dekáda
ráno: 1x jasno, 2x oblačno, 1x mlha, 2x déšť
poledne: 1x jasno, 6x oblačno, 4x zataženo, 2x mrholení, 1x déšť
večer: 2x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo
nejnižší teplota v prosinci: večer 31.12. – 2 ℃ 7. a 8. prosinec dva nádherné teplé dny
nejvyšší teplota v prosinci: poledne 8.12. + 24 ℃ 8.12. bylo celý den přes 20 ℃
II. dekáda byla chladnější, trochu sněžilo, žádné mrazy, jen 16.12. ráno – 1 ℃
III. dekáda – trochu se oteplilo, přes poledne bylo více než 10 ℃, teprve na Silvestra večer klesla na – 2 ℃. Štědrý den byl nevlídný. Bylo zataženo a mrholilo, ale bylo teplo. Ráno + 7 ℃, v poledne + 8 ℃ a večer dokonce + 14℃.

STALO SE V OKOLÍ
Ve Frýdlantě nad Ostravicí opravily České dráhy celou nádražní budovu, která byla postavena začátkem dvacátých let dvacátého století. Historické nádraží si i po opravě zachovalo svůj původní vzhled. Budova byla opravena nejen zvenčí, ale i uvnitř.
Slezan ve Frýdku-Místku je v konkurzu. Byly propuštěny dvě třetiny zaměstnanců. Textilku poslala ke dnu hlavně levná konkurence Asiatů. Posledním hřebíčkem do rakve naší produkce je světová ekonomická krize.

STALO SE V ČESKÉ REPUBLICE

Leden:
1. ledna poprvé převzala Česká republika na půl roku předsednictví v Evropské unii. Hned na počátku musela řešit konflikt v Gaze a plynovou „válku“ mezi Ruskem a Ukrajinou.

Únor:
Naši představitelé krizi podcenili, když tvrdili, že se nás ani nedotkne nebo jen neznatelně. Průmysl se stále propadá. Největší pokles zaznamenala výroba aut, textil a sklo. V Unii byl pád českého průmyslu čtvrtý nejhorší.
Asociace pedagogů se už dlouho snaží zastavit zesměšňování učitelů na internetu. Zástupci učitelů od politiků chtějí, aby jim zákonem zajistili lepší postavení v boji proti nezvladatelným žákům. Stále častěji nyní žáci šikanují učitele.

Březen:
Dva roky a dva měsíce vydržela vláda Mirka Topolánka složená z ODS, lidovců a zelených. Potopili ji dva poslanci zvolení za ODS a dvě poslankyně ze strany zelených. Hlasování o nedůvěře vyvolali opoziční sociální demokraté. Je to vůbec poprvé v historii České republiky, že vláda končí vyslovením nedůvěry. Policie zatkla sedmnáctiletého studenta Gymnázia v Novém Bydžově, který plánoval bombový útok na školu.

Duben:
Neznámí pachatelů vhodili v noci oknem do domku romské rodiny ve Vítkově několik zápalných lahví. Při útoku byla nejvážněji zraněna dvouletá Natálka.
Po svém odstoupení oslovil bývalý premiér Mirek Topolánek šéfa statistického úřadu Jana Fischera. S jeho nominací souhlasil i předseda sociálních demokratů a prezident Klaus. Fischer jmenuje úřednickou vládu, která bude fungovat do říjnových předčasných voleb.

Květen:
Senát hladce schválil Lisabonskou smlouvu. Završil tak parlamentní ratifikaci smlouvy v Česku. Prezident Klaus prohlásil, že je to selhání politických elit. Hlasování přirovnal k mnichovské dohodě a odsoudil senátory ODS, kteří ji nechali projít. On sám s jejím podepsáním nebude spěchat. Oznámil, že vyčká rozhodnutí Ústavního soudu. Zřejmě také čeká na výsledky druhého referenda v Irsku.
Sněmovna schválila řadu protikrizových opatření, na nichž se dohodla bývalá vláda s opozicí.

Červen:
V pražském národním muzeu skončila výstava Republika, jedna z nejúspěšnějších výstav posledních let.
30. června skončilo předsednictví Česka v Evropské unii. Kvůli pádu vlády v jeho průběhu jsme si vyslechli smršť kritiky z ciziny, zejména západní Evropy.

Červenec:
Kanada zavedla po dvou letech znovu víza pro české občany. Reagovala tak na rostoucí počet romských žadatelů o azyl.
Na pražském kongresu dvou a půl tisíc biochemiků zaznělo, že už do dvaceti let budou umět spolehlivě vyléčit rakovinu, a to pomocí rostlinné biochemie.

Srpen:
Nejsilnější politické strany, které se ucházejí o přízeň voličů v krajských a v senátních volbách, zahájily volební kampaň k říjnovým volbám.

Září:
Ústavní soud zrušil zákon o zkrácení volebního období Sněmovny. Předčasné volby v říjnu nebudou. Volit půjdeme v květnu 2010. Prezident Klaus prohlásil, že by se mělo uvažovat „o nové definice pravomocí Ústavního soudu“.
Výkon české ekonomiky ve druhém čtvrtletí klesl v meziročním srovnání o více než pět procent. Je to největší meziroční čtvrtletní pokles našeho hospodářství v jeho novodobé historii.
Amerika upustila od záměru vybudovat v Česku a v Polsku protiraketový štít.
Upozorněním Lidových novin na plagiátorskou aféru proděkana právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni vypukl největší skandál českého vysokého školství od roku 1989.
V sobotu 26. září přiletěl do Česka papež Benedikt XVI. V neděli sloužil mši v Brně Tuřanech, v pondělí ve Staré Boleslavi. Media referovala o návštěvě velice vstřícně a podrobně.

Říjen:
Část české veřejnosti se domnívá, že ustoupení od plánu vystavět v Brdech protiraketový radar, je potupný americký ústupek Moskvě.
Bývalé vedení plzeňské právnické fakulty v čele s proděkanem je podezřelé, že rozdávalo vlivným studentům tituly bez zkoušek. Některým trvalo „studium“ dva měsíce a státnice skládali v neuvěřitelně krátké době.
Klaus podmiňoval svůj podpis pod Lisabonskou smlouvu zárukou, že neznamená pro sudetské Němce možnost vrácení zabaveného majetku. Summit EU v Bruselu schválil výjimku z Listiny základních práv EU pro Česko. Václav Klaus pak podepsal Lisabonskou smlouvu a Česko tím ratifikovalo dokument jako poslední z 27 zemí EU.

Listopad:
Tisíce lidí si v Praze připomínaly 20. výročí pádu komunistického režimu. Největší akcí byl průvod ve stopách studentského pochodu z pražského Albertova na Národní třídu, který se konal 17. listopadu 1989. Kromě Prahy se po republice oslavy téměř nekonaly.
Profesionální voják vedl tajný vojenský výcvik členů organizace White Justice. Byl zároveň jedním ze zakládajících členů. Na svých utajených webových stránkách plánovali extrémisté např. útoky na politiky a vysoko postavené Židy. Struktura, plány, výcvik se podobají struktuře německé levicové teroristické organizace Frakce Rudé armády, která působila v 70. a 80. letech a měla na svědomí vraždy, únosy a bombové útoky.

Prosinec:
Ostravská fakultní nemocnice vlastní unikátní ozařovací přístroj, tzv. kybernetický nůž, který zvyšuje šance na vyléčení u pacientů s rakovinou.

STALO SE VE SVĚTĚ

Leden:
Při izraelské odvetě za raketové útoky Hamasu přišlo v Gaze o život už čtyři sta lidí.

Únor:
Jeden a půl milionu let se po naší planetě prochází člověk. Britsko-americký tým objevil na severu Keni otisk právě tak staré nohy. Navíc vědci z otisku vyčetli, že předchůdce člověka už tehdy neběhal po čtyřech, ale procházel se po dvou. Richard Williams, biskup z velké Británie, popírá plynové komory. Papež jej vyzval, aby se veřejně distancoval od svého postoje ohledně šoa. Williams se Benediktu XVI. omluvil za nepříjemnosti, které mu způsobil, ale svá slova neodvolal.

Březen:
Duchovní vůdce Iránu označil Izrael za rakovinný nádor planety. Vrchní velitel iránských revolučních gard se nechal slyšet, že „iránská raketová obrana může zasáhnout všechny jaderná zařízení ve všech částech země okupované sionistickým režimem“.

Duben:
Při zemětřesní v Itálii zemřely stovky lidí. Epicentrum otřesů bylo v regionu Abruzzo, ale záchvěvy vzbudily ze spánku i lidi ve sto kilometrů vzdáleném Římě. Otřesy poškodilo 15 000 domů, asi padesát tisíc lidí je bez přístřeší.

Květen:
Ozbrojenci zaútočili na sídlo policie ve východopakistánském městě Lahaur. Zabili dvacet čtyři lidí, další tři stovky zranili. Zřejmě jde o odezvu na pokračující vládní ofenzivu proti bojovnému Talibanu.

Červen:
Severokorejská armáda přepravila na odpalovací základnu další raketu dlouhého doletu.
Někteří členové delegace evropských politiků se sešli s představiteli Hamasu, který před dvěma roky převzal v Gaze moc a násilně vyhnal opozici. Evropská unie považuje Hamas za teroristickou organizaci.

Červenec:
Nejméně 140 lidí bylo zabito a 800 zraněno při nepokojích v Ujgurské autonomní oblasti na severozápadě Číny. Jde o nejkrvavější potlačení protestů od masakru na pekingském náměstí Tchien-an-men v roce 1989.
Americký prezident Barak Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv uzavřeli v Kremlu smlouvu o příštím snížení jaderných hlavic.

Srpen:
Sonda Phoenix nabrala zmrzlý vzorek půdy na Marsu. Při rozmrazení vznikla vodní pára, která má stejné složení jako na Zemi.

Září:
Evropská laboratoř jaderného výzkumu vybudovala obří urychlovač částic. Experimenty v tomto světově unikátním zařízení mají zodpovědět základní otázky fyziky i existence světa. Urychlovač totiž umožní vytvořit podmínky, které existovaly jen několik zlomků vteřiny po tzv. velkém třesku, který je považován za počátek existence vesmíru.

Říjen: –

Listopad:
Na světě trpí zhruba miliarda dětí nedostatkem potravy i nedostatkem čisté vody a chybí jim základní lékařská péče.

Prosinec:
Celá Evropa zpřísňuje prohlížení cestujících v letadle. Diskutuje se o zavedení rámů, které dokážou odhalit i plastické výbušniny a chemikálie.

28. února 2010
Marie Bartková, t. č. kronikář

KRONIKA OBCE METYLOVICE – 5. díl

1. díl založen 23. října 1924; psal učitel Josef Műller; uložena v archivu ve Frýdku-Místku
počátky obce – 31.12.1923
2. díl psal učitel Josef Műller; uložena v archivu ve Frýdku-Místku
1.1.1924 – 31.3.1928
3. díl psal ředitel Jaroslav Sčerba; uložena v archivu ve Frýdku-Místku
4. díl psala Marie Bartková
1.7.1990 – 31.12.2009
5. díl píše Marie Bartková
1.1.2010 –

Obec Metylovice PSČ 739 49
Historická země: Morava
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec s rozšířenou působností: Frýdlant nad Ostravicí
Adresa obecního úřadu: Metylovice č. p. 495
Starosta Ing. Lukáš Halata
Oficiální web: http://www.metylovice.cz./ e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poloha obce:
zeměpisná šířka: 49°36´28″
zeměpisná délka: 18°19´51″
nadmořská výška: průměrná 370 metrů, maximální 964 metrů, minimální 300 metrů
katastrální výměra 11,15 km²
katastrem obce prochází rychlostní komunikace I. třídy Frýdlant n. O. – Ostrava
Vzdálenost z Metylovic do Frýdlantu n. O. je 5 kilometrů.
Vzdálenost z Metylovic do Frýdku-Místku je 10 kilometrů.
Vzdálenost z Metylovic do Ostravy je 30 kilometrů.
Počet obyvatel v obci k 1.1.2010 je 1 658 a 600 rodinných domků.
Kronikářka Marie Bartková se narodila 14.8.1943 v Metylovicích č. p. 29. Pracovala jako účetní. Nyní je v důchodě.

starosta obce: Ing. Lukáš Halata
ředitel školy: Mgr. Alena Kořínková
farář: P. Bronislav Wojnar

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

LEDEN
Zastupitelstvo schválilo stavbu jednoho rodinného domu na parcele 525/61, která leží pod Odborným léčebným ústavem mimo zastavěné území obce.
Schválilo podání žádosti o finanční příspěvek z operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR na hasičskou cisternu. Souhlasilo, že pokud bude žádost kladně vyřízena, bude obec tento projekt financovat ve výši 10 % nákladů.
Vzalo na vědomí žádost manželů Lazarových na opravu a zimní údržbu obecní cesty, která vede k jejich nově postavenému rodinnému domu na Pajurkovicích.
Vzalo na vědomí nesouhlas TJ Sokol s návrhem zastupitelstva obce na bezúplatný převod budovy Sokolovny do majetku obce. Pověřilo finanční výbor, aby vypracoval dvě varianty užívání Sokolovny. Buď se bude jednat o ekonomický pronájem, nebo o dlouhodobou nájemní smlouvu. Obec i TJ Sokol se domluvili na patnáctileté nájemní smlouvě.

ÚNOR
Zastupitelstvo schválilo, aby starosta podepsal Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti s ČSAD Frýdek-Místek. Obec tak nebude o víkendech zcela odříznuta od světa.
Schválilo stavbu v nezastavěném území obce na pozemcích parc. č. 138/1 a 140. Jedná se o lokalitu, kde stojí domek čp. 131 pana Božetěcha Němce, čp. 239 pana Miroslava Němce a čp. 517 pana Václava Heřmana.
Vybralo za zpracovatele zakázky „Hodnocení územně plánovací dokumentace obce z hlediska vlivů na životní prostředí“ a souhlasilo, aby starosta uzavřel smlouvu s Ing. Radmilou Kiszovou, protože nabídla nejnižší cenu a nejkratší termín dodání.
Schválilo smlouvu o zprostředkování objednávek paliva mezi prodejcem Agro Beskyd Palkovice a našimi občany.
Souhlasilo s vypracováním dlouhodobé nájemní smlouvy mezi obcí a TJ Sokol. Na základě této smlouvy může obec žádat o dotaci na budovu č. 111 – Sokolovnu.

BŘEZEN
Zastupitelstvo schválilo organizaci výběrového řízení na stavbu základní školy firmě UNITENDER z Ostravy. Zdůraznilo nutnost podmínky, že smlouva o dílo bude s vítězným uchazečem podepsána jen v případě, pokud se obci podaří zajistit finanční prostředky.
Pověřilo starostu k podepsání smlouvy o dílo s firmou Tomola na zhotovení vnitřního vybavení výstavních prostor Koňské nebe – muzeum Metylovice.
Schválilo požadavek zapracovat do návrhu ÚP v lokalitě pod Odborným léčebným ústavem a nad Svatou Annou plochy, na kterých by se mohlo stavět.
Souhlasilo s podáním žádosti o finanční příspěvek z Programu rozvoje venkova na opravy místních komunikací. Schválilo, že obec bude financovat projekt ve výši 10 % z celkových nákladů.
Vzalo na vědomí informaci starosty, že podal na kraj žádost o obnovení spoje z Frýdlantu n. O. do Metylovic v 22.45 hod.

DUBEN
Zastupitelstvo schválilo vypracovanou nájemní smlouvu mezi TJ Sokol Metylovice a obcí Metylovice.
Schválilo pronájem pozemku od Beskyd Agro Palkovice. Jedná se o zastřešený hangár u horního kravína. Obec tam bude parkovat technické prostředky pro údržbu zeleně.
Vzalo na vědomí nabídku na bezdrátový rozhlas.

KVĚTEN
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Koňské nebe – Muzeum Metylovice.
Schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci operačního programu Životní prostředí. Jde o varovný systém obrany před povodněmi v obci Metylovice. Zařízení bude monitorovat stav hladiny místních potoků v kritických místech, např. na dolním konci za kravínem na mostku u pana Němce a na mostku u autobusové zastávky Čihadlo. Zároveň bude spojeno s hydrometeorologickým ústavem, místními hasiči a integrovaným záchranným systémem.
Schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory na nákup 10 ks LED svítidel veřejného osvětlení včetně časovače z Valašského Meziříčí.
Pověřilo starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Pražské silniční a vodohospodářské stavby Praha. Nejdříve je totiž nutné odvodnit základy kostela a přilehlých ploch, které provede firma Install. Poté PSVS Praha upraví zbývající plochy ve středu obce.
Schválilo poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu Metylovice ve výši 40.000 korun na úhradu nájemného za pronájem tělocvičny od 1.1. do 30.4.

ČERVEN
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo s firmou ENVIPARTNER na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt. Protipovodňová opatření obce Metylovice v rámci operačního programu životního prostředí.
Schválilo, aby opravu obecní cesty u Odborného léčebného ústavu provedla firma ALPINE.
Schválilo smlouvu o dílo s firmou EMPESORT, která vymění část veřejného osvětlení.
Schválilo minimální velikost nových stavebních pozemků na nejméně 1 000 m², aby nebyly stavby nalepeny jedna na druhou a mezi domy tak zůstal prostor pro zeleň.
Stanovilo, že minimální vzdálenost oplocení nových staveb od silnice musí být nejméně dva metry, aby v případě potřeby zůstal prostor pro vedení plynu, vody, kanalizace apod.
Schválilo Dodatek ke smlouvě z roku 2001 mezi Obcí Metylovice a Janem Ondračkou v Sedlištích. Jeho firma se stará o odchycené psy. Obec platí jak za odchycení toulavého psa, tak denní náklady 120 Kč na jeho výživu.
Schválilo vyhlášení o pronájmu nebytových prostor v Sokolovně. Dosavadní nájemce, paní Kozlová, končí.
Vzalo na vědomí informace ke studii na rozšíření hřbitova.
Vzalo na vědom výsledky kontroly krajské hygienické stanice v mateřské a základní škole, která shledala drobné nedostatky – málo světla v učebnách, na WC neteče teplá voda.

ČERVENEC
Zastupitelstvo schválilo, aby firma Kaňok zhotovila přístřešek pro popelnice u stolařství Luto za 30.000 Kč.
Schválilo přijetí dotace na projekt Pořízení územního plánu obce Metylovice.
Schválilo, aby obecní cestu na Klimkovice (k panu Kulovi) opravila firma SATON.
Schválilo, aby se pořídily dva nové kotle na tuhá paliva pro Základní školu v Metylovicích.
Schválilo odkoupení pozemku od paní Onderkové. Leží na prženské straně, ale katastrálně patří do Metylovic. Obec i firmy ho využívají jako cestu. K prodeji nedošlo, strany se nedohodly.

SRPEN
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo na rekonstrukci kotelny a výměnu kotlů ve škole.
Schválilo smlouvu o dílo s paní Drahomírou Šidlovou na projektovou dokumentaci na prodloužení vodovodu od fotbalového hřiště k Mertům.
Schválilo smlouvu o dílo s paní Lucií Hlavnovou na odvodnění základů kostela a přilehlých ploch.
Schválilo prodej parcely 2038/6. Jedná se o malý pozemek kolem domku, který původně patřil svazu chovatelů.
Pověřilo pana Venháče, aby zaústil příkopu kolem silničky na Čupek.

ZÁŘÍ
Zastupitelstvo schválilo, aby bylo protaženo pouliční osvětlení až k Mertům za fotbalovým hřištěm.
Schválilo, aby mimo osmdesáti kusů panelů položila firma SATON na cestu Klimkovice i žlaby.
Pověřilo starostu k podepsání mandátní smlouvy s firmou UNITENDER na výkon práv a povinností souvisejících se zadáváním veřejné zakázky na stavební práce „Základní škola“.
Schválilo smlouvu o dílo s firmou ARKAL na zpracování projektové dokumentace na opravu obecní cesty v Pasekách v úseku od paní Michalcové k panu Žižkovi, kterou v květnu zničila povodeň.
Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek Sboru dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje.
Schválilo, aby byla metylovské farnosti proplacena polovina ceny, kterou zaplatila za elektronické ovládání věžních hodin.

ŘÍJEN
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z regionálního operativního programu na akci „Rozvoj zázemí pro sportovní a kulturní činnost v Metylovicích“. Zároveň schválilo zajištění finančních prostředků na spolufinancování v případě získání dotace.
Schválilo, aby autobusovou zastávku u kostela postavila firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby.
Schválilo pořízení sekačky, laviček, stojanů na kolo a nádob pro květinovou výzdobu. Zakoupené předměty budou sloužit na upravených plochách ve středu obce.

LISTOPAD
Zastupitelstvo rozhodlo o připojení neinvestiční dotace určené na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s květnovými povodněmi, která je určena Sboru dobrovolných hasičů.
Schválilo pronájem místnosti v Sokolovně panu Martinu Farkovi. Po dobu patnácti let ji bude používat jako posilovnu.
Schválilo žádost pana Jiřího Handrejcha a pronajalo mu od 27.12. do 29.12. kinosál pro počítačové hry po síti.
Schválilo smlouvu o dílo s firmou HSott na projekt „Protipovodňová opatření obce Metylovice“ za více než dva miliony korun.
Schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Poplatek za odvoz odpadu se od 1.1.2011 zvýší na 450 Kč za každou osobu, která má v obci trvalý pobyt.

PROSINEC
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti s ČSAD Frýdek-Místek.
Zvolilo do školské rady starostu obce Ing. Lukáše Halatu.
Schválilo podepsání smlouvy o dílo s firmou ENVIPARTNER na zpracování digitálního povodňového plánu obce Metylovice a také podepsání mandátní smlouvy s touto firmou. Bude provádět autorský dozor po dobu, kdy se bude tento projekt uskutečňovat.
Schválilo podepsání smlouvy o dílo se společností DIGIS na aktualizaci map z katastru nemovitostí.
Vzalo na vědomí informace starosty o demolici nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků. Jedná se o demolici bývalého rekreačního zařízení Dopravního podniku města Ostravy. Restituenti nemají peníze na rekonstrukci. Objekt je v dezolátním stavu a hyzdí metylovský Čupek.

ROZPOČET OBCE

PŘÍJMY VÝDAJE
daň – závislá činnost 2.283.000
daň – VČ 304.000
daň – kapitálové výnosy 207.000
daň – PO 2.360.000
daň – PO obec 89.000
DPH 5.330 000
odvody za odnětí půdy 2.000
popl. za odpad 786.000
popl. ze psů 25.000
popl. za rekr. pobyt 4.300
popl. z veř. prostor 2.000
popl. ze vstupného 8.000
popl. z ubyt. kapacity 3.000
správní poplatky 27.000
daň z nemovitosti 570.000
dotace – volby parlament 20.700
dotace – volby do ZO 20.680
neúčelová dotace 522.000
dotace z úřadu práce 277.100
dotace – revitalizace 4.648.028
dotace – Koňské nebe 3.433.418
dotace – hasiči 2.100
dotace – hasiči čerpadlo 23.900
dotace – hasiči povodně 1.000
dotace – oprava cesty u OLÚ 600.000    
dotace – sčítání lidu 7.500
lesní hospodářství 45.000
nájmy pozemků 40.000
za těžební vrty 65.000
kanalizace 10.000
základní škola 6.100
kinosál 5.000
knihovna 2.000
muzeum 7.000
kultura 9.000
hlášení rozhlasu 1.000
Zpravodaj – inzeráty 5.000
tělovýchova 57.000
byty 300.000
nebyt. hospodářství 266.000
pohřebnictví 25.000
KTR 160.000
ostatní příjmy 42.000
svoz odpadu – kontejnery 350.000
od EKO-KOMu 186.800
veřejná zeleň 5.000
ochrana životního prostředí 2.000
místní správy 21.000
úroky, dividendy 51.000

veter. správa 23.000
správa lesa 9.000
údržba lesa 89.000
cestovní ruch 3.200
silnice 1.963.000
revitalizace 3.558.000
ČSAD 69.000
vodní hospod. 48.500
kanalizace 1.487.000
ZŠ a MŠ 1.749.322
kino 31.700
knihovna 16.000
muzeum 1.700.000
kultura 71.000
církev 19.000
rozhlas 46.000
Zpravodaj 52.000
důchodci 5.000
SPOZ 11.000
tělovýchova 682.400
ostatní záj. činnost 21.000
byty 284.000
nebyt. hospodářství 94.600
rozvoj bydlení 3.000
veřejné osvětlení 752.000
pohřebnictví 61.000
KTR 268.000
územní plán 334.000
komunální služby 5.000
nebezpečný odpad 50.000
komunální odpad 1.438.000
velkoobjemový odpad 70.000
veřejná zeleň 1.233.800
povodně 48.000
domov důchodců 4.000
požární ochrana 171.900
zastupitelstvo 980.000
volby do parlamentu 20.700
volby do ZO 20.680
sčítání lidu 7.500
místní správa 1.320.000
bankovní výdaje 28.000
ost. finanční operace 89.600
fin. vyp. minul. let 1.100
ostatní činnosti 53.000
rezerva 3.400.218

 

 

celkem příjmy 23.260.226 celkové výdaje 22.392.220

 

UDĚLALO SE V OBCI

Na jaře, jakmile to dovolilo počasí, byla dokončena úprava středu obce. Prostor kolem obecního úřadu prohlédl. Lidé si pochvalují bezpečný chodník od obecního úřadu ke kostelu. V centru obce se rozšířil prostor pro parkování, takže řidiči aut, kteří nakupují, jsou u lékaře, na poště, na obecním úřadu nebo v restauraci Pod Lipami, mohou bezpečně parkovat. Vozovka je přitom volná a přehledná. Oseté plochy se zazelenaly. Místo staré aleje lip vysadila firma čtyři javory před budovou obecního úřadu a dva za ní. Za několik dnů čekalo nejen zastupitele, ale i občany nemilé překvapení. Jeden stromek někdo v noci polámal. Když se stromy zazelenaly, vyšlo najevo, že firma zasadila dřeviny s panašovaným listem, které se do tohoto prostředí nehodí. Za obecním úřadem zůstaly ze starého stromořadí ještě tři staré lípy. Domnívám se, že jsou s konečným výsledkem všichni spokojení. Osobně jsem neslyšela žádné kritické hlasy.
Jako perličku uvádím, že před dokončením prací ve středu obce se zjistilo, že na dolním konci nesvítí veřejné osvětlení a nejde místní rozhlas. Chyba nebyla na straně firmy, která vedení pokládala. Ta postupovala podle projektu. Vina byla na straně projektanta, který tento údaj nezakreslil.
Nově zpevněná cesta za obecním úřadem se začala využívat pro pohřební průvody. Nemusí tak po rušné komunikaci jako doposud. První zesnulou, kterou doprovázeli pozůstalí po této cestě, byla paní Libuše Kopčáková, která byla pohřbena 20. dubna.
Byla vybudovaná vkusná autobusová čekárna na zastávce u kostela.
Firma Tomola zhotovila vybavení výstavních prostor „Kožane město – muzeum Metylovice“.
Firma ALPINE opravila obecní cestu k Odbornému léčebnému ústavu. Opravily se i dvě obecní cesty v Pasekách. Jedna, která spojuje úsek od paní Michalcové k panu Žižkovi a druhá za vodárnou. Také obecní cesta k domu Lazarových na Pajurkovicích už je v pořádku. Osmdesát panelů a žlaby potřebovala firma SATON pro opravu obecní cesty na Klimkovice. Byla hodně rozbitá, navíc je velice strmá.
Obec koupila svítidla LED včetně časovačů a firma EMPESORT vyměnila část veřejného světlení.
Firma Kaňok zhotovila u stolařství LUTO nápaditý přístřešek pro popelnice.
V základní škole byla rekonstruována kotelna a zapojeny dva nové kotle na koks.
Firma Venháč zaústila příkopy podél silničky na Čupek.
Pouliční osvětlení bylo protaženo od fotbalového hřiště k Mertům.
Je hotová projektová dokumentace na odvodnění základů kostela a přilehlých ploch.
Byl znovu obnoven zrušený spoj.
S velikou nelibostí přijali občané informaci, že od nového jízdního řádu v prosinci bude zrušen spoj č. 19, který odjížděl ze železniční stanice ve Frýdlantě v 20.45 hod. a spoj č. 21, který odjížděl v 22:43 hod.
V praxi to znamená, že ti, co nemají auto, mohou odjet z Frýdlantu autobusem nejpozději v 18.45 hod. Ostatní, kteří jsou v práci, na návštěvě, nebo na kulturní akci, musí z Frýdlantu pěšky. K tomuto oznámení nevedla ČSAD snaha o zdravý pohyb občanů, ale ztrátovost linek. Je jisté, že autobusy byly málo obsazené. Ale je také pravda, že několik pasažérů sjetina ČSAD nezaznamenala. Ne proto, že by cestující jeli načerno. Řidič jim jízdenku nedával a cestující ať už z pohodlnosti, únavy nebo ze studu ji po řidiči nevyžadovali. Nejde ani tak o to, že peníze si řidič strčil do kapsy. Papírově klesl už tak nízký počet cestujících na dané lince.
Na obecním úřadě se sešly tři písemné a dvě ústní žádosti, aby se obnovil alespoň spoj pro návrat z odpolední směny. Další žádosti přišly ze Lhotky a Palkovic.
Na krajském úřadě se sešli starostové zmíněných obcí s představiteli ČSAD a vedoucím odboru dopravy, ale neuspěli pro nedostatek finančních prostředků. Při opakované schůzce se našla rezerva z jiného zrušeného spoje a tudíž autobus, který odváží lidi z odpolední směny, už jezdí.

PARLAMENTNÍ VOLBY

Vždy vypukne rozsáhlá kampaň, která s každými dalšími volbami nabývá na větší míře nechutnosti a agresivity. Před čtyřmi lety se zdálo, že už to nemůže být horší. Letos se ukázalo, že může. Naši obec naštěstí „nezdobí“ billboardy. Pokud jsme odolali pokušení zapnout televizi, byli jsme ušetřeni neuvěřitelné špíny, kterou na sebe kandidáti jednotlivých stran navzájem házeli.
V pátek 28. května od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 29. května od 8 hodin do 14 hodin přišlo k urně v základní škole v Metylovicích 909 voličů, což představuje 67 % volební účast. Mohli si vybírat ze sedmnácti politických stran nebo volebních seskupení. Některá zcela propadla, neboť je volili pouze jednotlivci.

VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB V METYLOVICÍCH
1. ČSSD 240 hlasů 26,4 %
2. ODS 140 hlasů 15,4 %
3. Věci veřejné 118 hlasů 13 %
4. KSČM 111 hlasů 12,2%
5. KDU-ČSL 90 hlasů 9,9 %
6. TOP 09 80 hlasů 8,8%
7. SPOZ 46 hlasů 5,06 %
pod hranicí volitelnosti
8. Suverenita 31 hlasů
9. Strana zelených 17 hlasů
10. Moravané 8 hlasů
11. Čes. pirátská strana7 hlasů
12. DSSS 2 hlasy
13. Občané.cz 1 hlas
14. Volte pravý blok 1 hlas

Zdá se mi otřesné, že se v obci našlo 111 občanů, kteří dali svůj hlas komunistům.
K parlamentním volbám přišlo v okrese Frýdek-Místek 61 % voličů.
v Brušperku 70,89% – 1. ČSSD, 2. ODS, 3. KSČM, 4. TOP 09, 5. VV, 6. KDU-ČSL
ve Frýdku-Místku 57,9 % – 1. ČSSD, 2. ODS, 3. VV, 4. KSČM, 5. TOP 09, 6. KDU-ČSL
ve Frýdlantě n. O. 66,46 % – 1. ČSSD, 2. ODS, 3. VV, 4. KSČM, 5. Top 09, 6. KDU-ČSL
v Jablunkově 54,05 % – 1. ČSSD, 2. ODS, 3. KDU-ČSL, 4. VV, 5. TOP 09, 6. KSČM
v Třinci 54,94 % – 1. ČSSD, 2. ODS, 3. VV, 4. TOP 09, 5. KSČM, 6. KDU-ČSL
největší volební účast v obcích: nejnižší volební účast v obcích:
Malenovice 77,48 % 1. ODS Hrčava 51,23 % 1. ČSSD
Krmelín 73,11% 1. ODS Horní Lomná 52,32 % 1. ČSSD
Sedliště 71,52 % 1. ČSSD Mosty u Jab. 53,76 % 1. ČSSD
V drtivé většině obcí a ve všech městech zvítězila ČSSD.
V obcích Bílá, Žabeň, Žermanice se na 2. místo dostali kandidáti KSČM.
V obcích Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Dolní Tošanovice, Horní Lomná, Milíkov, Nižní Lhoty, Písečná byli na 2. místě kandidáti KDU-ČSL.
V obcích Košařisko, Třanovice obsadili 2. místo kandidáti TOP 09.
V obcích Horní Tošanovice, Staříč se na 2. místo dostali kandidáti Věcí veřejných.
V osmi obcích našeho okresu vyhrála ODS. Byly to tyto obce: Dobratice, Hukvaldy, Kaňovice, Krmelín, Malenovice, Pstruží, Smilovice, Vělopolí. V Malenovicích a Vělopolí se na 2. místo dostali kandidáti TOP 09. V ostatních šesti obcích obsadili 2. místo kandidáti ČSSD.
V jediné obci našeho okresu zvítězila KSČM. Staré Hamry 1. místo KSČM, 2. místo ČSSD.
V Moravskoslezském kraji přišlo k volbám 58,19 % voličů.
ČSSD získala 29,13 % hlasů
ODS získala 17,49 % hlasů
KSČM získala 12,61 % hlasů
VV získaly 11,69 % hlasů
TOP 09 získaly 9,99 % hlasů
Ostatní strany nepřekročily hranici 5 %

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Občané měli možnost volit své zástupce do vedení obce v pátek 15. října od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. v přízemí místní školy. Celkový počet osob zapsaných na seznamech voličů byl 1357. K volbám přišlo 625 voličů. Metylovice se tak volební účastí 46,06 % zařadili na předposlední místo mezi obcemi v okrese Frýdek-Místek. Důvodů může být několik. Nebylo z čeho vybírat? Mysleli si, že už je stejně rozhodnuto?
Voliči si mohli vybírat ze dvou kandidátních listin – KDU-ČSL a Sdružení nezávislých. Mohli také zakroužkovat jednotlivé kandidáty, o nichž byli přesvědčeni, že jsou schopní a poctiví.

Kandidátka KDU-ČSL Sdružení nezávislých
Ing. Velička Josef 49 let Ing. Halata Lukáš 30 let
Šigut Pavel ml. 50 let bezpartijní Ing. Kulhánek Radomír 47 let
Michalcová Marta 62 let Pavlásková Leona 28 let
Macháňová Markéta 34 let bezpartijní Bílek Jindřich 36 let
Halatová Jiřina 40 let Rabas Tomáš 38 let
Pěch Radim 31 let bezpartijní Izvorský Jan 29 let
Pavladyová Radomíra 60 let bezpart. Bc. Konečný Miroslav 24 let
Ing. Kotherová Jana 42 let bezpart. Bílek Radim 39 let
Mgr. Baránková Hana 45 let bezpart. Drastich Zbyněk 42 let
Němec Miroslav 47 let bezpart. Šimek Lumír 60 let
Šigut Pavel st. 69 let Tománek Lumír 36 let

Průměrný věk kandidátů za KDU-ČSL činil 48 let, věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším kandidátem byl 38 let. Na kandidátce převažovaly ženy.
Věkový průměr kandidátů za Sdružení nezávislých je 37 let. Rozdíl mezi nejstarším a nejmladším kandidátem je 36 let. Kandidátní listinu zdobí jméno jediné ženy.

Členy zastupitelstva byli zvoleni:
1. Ing. Lukáš Halata 451 hlasů 1. v pořadí
2. Drastich Zbyněk 441 hlasů 9. v pořadí
3. Ing. Kulhánek Radomír 373 hlasů 2. v pořadí
4. Pavlásková Leona 409 hlasů 3. v pořadí
5. Bílek Jindřich 384 hlasů 4. v pořadí
6. Rabas Tomáš 357 hlasů 5. v pořadí
7. Izvorský Jan 397 hlasů 6. v pořadí
8. Bc. Konečný Miroslav 368 hlasů 7. v pořadí
9. Šigut Pavel ml. 204 hlasů 2. v pořadí
10. Halatová Jiřina 194 hlasů 5. v pořadí
11. Michalcová Marta 185 hlasů 3. v pořadí

Voliči kroužkováním přesunuli na kandidátce Sdružení nezávislých pana Zbyňka Drasticha z nevolitelného 9. místa na 2. místo. Na kandidátce KDU-ČSL kroužkováním postoupila paní Jiřina Halatová z 5. na 2. místo a pan Pavel Šigut z 2. na 1. místo.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo 10. listopadu v 18 hodin v kinosále. Zahájila ho paní Marta Michalcová a předsedala mu až do zvolení starosty. Když zvolení členové zastupitelstva složili slib, navrhl Ing. Lukáš Halata, aby funkce starosty obce byla vykazována jako uvolněná. Zastupitelstvo obce tento návrh jednohlasně odsouhlasilo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Ing. Kulhánek Radomír navrhl Ing. Halatu Lukáše.
Zastupitelstvo obce Metylovice zvolilo starostou obce Ing. Lukáše Halatu 11 hlasy, což znamená, že si dal hlas i Ing. Lukáš Halata. Po své volbě převzal starosta vedení zasedání. Navrhl, aby funkce místostarosty byla vykonávána jako neuvolněná, což bylo schváleno všemi hlasy. Člen zastupitelstva Pavel Šigut navrhl do funkce místostarosty Ing. Radomíra Kulhánka. Při následném hlasování byl zvolen deseti hlasy, Ing. Kulhánek se hlasování zdržel.
Nové zastupitelstvo schválilo zřízení tříčlenných výborů – finančního, kontrolního, stavebního a kulturního.
Finanční výbor: předseda Jiřina Halatová, členové Leona Pavlásková, Jidřich Bílek
Kontrolní výbor: předseda Zbyněk Drastich, členové Marta Michalcová, Pavel Šigut
Stavební výbor: předseda Bc. Miroslav Konečný, členové Ing. Radomír Kulhánek, Ing. Lukáš Halata
Kulturní výbor: předseda Leona Pavlásková, členové Tomáš Rabas, Jan Izvorský
Ke komunálním volbám přišlo v okrese Frýdek-Mísek 49 % voličů.
Brušperk 64,34 %; 1. místo „Za Brušperk krásnější“ Jablunkov 48,96 %; 1. místo ČSSD
Frýdek-Místek 38,35 %; 1. místo ČSSD Třinec 38,20 %; 1. místo ČSSD
Frýdlant n. O. 49.08 %; 1. místo ČSSD
Obce v našem okrese s nejvyšší účastí voličů:
Horní Lomná 77,16 % voličů; 1. místo KDU-ČSL
Hrčava 74,88 % voličů; 1. místo ČSSD
Žabeň 74,51 % voličů; 1. místo Nezávislí kandidáti
Obce v našem okrese s nejnižší účastí voličů:
Pazderná 40 % voličů; 1. místo Nezávislí kandidáti
Metylovice 46,06 % voličů; 1. místo Nezávislí kandidáti
Návsí 47,06 % voličů; 1. místo Nezávislí kandidáti

KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Místní kněz ve spolupráci s mládeží i dospělými se podílí na řadě zajímavých akcí, kterých se nějakým způsobem zúčastňuje mnoho lidí, ať je to cesta do Betléma nebo zájezdy, které jsou otevřeny všem zájemcům. Letošní zájezd směřoval do zahraničí – 1. zastávka byla totiž v Turzovce, zastavili se ve Francově Lhotě – rodišti litoměřického biskupa Štěpána Trochty. Všichni účastníci si užili příjemnou procházku v krásné zoologické zahradě v Lešné.
Sedm mladých lidí z Metylovic prožilo s ostatními, stejně smýšlejícími mladými lidmi, pěkné společenství na diecézním setkání mládeže v Kravařích. Několik stovek mladých lidí se tu setkalo se svým biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Mezi pěti desítkami organizátorů byl i Dalibor Kahánek z Metylovic. Podle ohlasů to bylo jedno z nejlepších diecézních setkání mládeže.
O prázdninách odjel místní kněz s dětmi na čtrnáctidenní farní tábor. Byly to dva týdny her, soutěží, zábavy i vážného zamýšlení. Děti se učily žít spolu a nést odpovědnost jeden za druhého.
Ale ještě před prázdninami připravila mládež v spolupráci s místním knězem farní odpoledne. Smažila se vaječina a slavil Den dětí. Schola připravila pro své malé kamarády plno her a soutěží.
Počátkem září se farní zahrada opět zaplnila dětmi, mládeží i dospělými, kteří se přišli rozloučit s prázdninami. Nápaditý program nejen pro mladé, výborné občerstvení a časté výbuchy smíchu dokazovaly, že odpoledne bylo připraveno velice dobře.
Na podzim Schola tradičně připravuje Poděkování za úrodu. Letos P. Wojnar slavnost rozšířil o žehnání koním. V uličce vedoucí ke Kahánkům trpělivě čekali pan Mirek Bílek č. p. 12 se třemi Haflingy, pan Ivan Kahánek č. p. 19 s mladou kobylkou i syn Dalibor se svým koněm a pan Lumír Halata č. p. 514 se synem Lukášem a jezdeckým koněm. Vše proběhlo klidně, koně stály jako přibité. Kobylka pana Kahánka měla po úrazu nezhojené zuby a tak jí po obřadu sundal udidlo, aby netrpěla zbytečnou bolestí. Mezitím Dalibor odvedl do stáje svého koně, velikého kamaráda zmíněné kobylky. Když zahlédla klusající koně pana Bílka směrem k Vrchovině, usoudila, že je mezi nimi i její kamarád. Pustila se klusem za nimi. Byla volná, neměla udidlo, a tudíž ji pan Kahánek nemohl ovládat. Při dnešním provozu na silnici hrozilo nebezpečí střetu s vozidlem. Naštěstí vběhla do uličky ke Šprlům, která končí brankou. Tam ji pan Kahánek dostihl.
Farnost využila nabízenou možnost a nahradila starý elektrický stroj ve věžních hodinách elektronickým zařízením. Od října jsou hodiny řízeny radiovým signálem z Frankfurtu a jdou naprosto přesně. Odbíjení hodin je nově napojeno na zvony. Nejvíce práce na nové úpravě věžních hodin odvedl pan Pavel Šigut č. p. 501. O náklady se rovným dílem podělila farnost s obcí.
Farnost každoročně organizuje charitní sbírku Tři krále a Cestu do Betléma. Obě akce již patří ke kulturnímu životu obce a jsou popsány v kapitole Kultura.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zatímco děti se pomalu loučí s vánocemi a zvykají si na nový letopočet ve škole, končí polovina školního roku a začíná druhá. Oblíbený projekt „Hrajeme si s kamarády“ letos ukončili soutěží o nejlepší stavbu z čehokoliv. Děvčata z kroužku mažoretek začala nacvičovat novou sestavu a přijala jméno Světlušky. Zájem o cvičení projevil i jeden chlapec. Sponzor skupiny Pražské silniční a vodohospodářské stavby všem zakoupil jednotné oblečení.
S blížícím se zápisem se děti spolu se svými učiteli začali připravovat na přivítání nových prvňáčků. V hodinách výtvarné výchovy vytvořily papírové medvídky, které budoucí prvňáčci dostali na památku. Předškoláky přivítali „živí medvídkové“ – žáci 4. a 5. třídy a doprovázeli je ke všem stanovištím. Nesmělí adepti nejdříve předvedli svou zručnost, když „šili“ pro dřevěného medvídka oblečení, navlékali z céček náramky a zahráli si malou košíkovou. Na druhém stanovišti je čekalo rozeznávání domácích a divokých zvířat. U třetího poznávali geometrické tvary a přeskupovali čísla. Nakonec rytmicky vyťukávali hudební motiv. Pak už zbývalo sestavit podle předlohy slovo z plastových písmen a namalovat postavičku.
Za každý splněný úkol dostaly pro radost malou odměnu. Děti byly bystré a šikovné, všechny úkoly zvládly na jedničku. Čím to je, že později se začnou otevírat pomyslné nůžky ve výkonech mezi jednotlivými dětmi?
Učitelský sbor se dětem snaží zpestřit výuku. Prvňáci, druháci a třeťáci odjeli s učiteli do Základní umělecké školy ve Frýdlantě n. O. na představení „Příběhy včelích medvídků“. Do děje se tak vžili, že je mrzelo, když po představení zjistili, že žádné pokračování nebude.
Páťáci se vypravili do Základní školy T.G.M., aby se na vlastní oči přesvědčili, co je po prázdninách čeká, pokud se rozhodnou pokračovat právě na této škole. Skupina dětí odjela s vychovatelkou do Základní škody Komenského ve Frýdlantě n. O. na pěveckou soutěž školních družin. Nevyhrály, ale drobné dárečky upevnily jejich rozhodnutí ve zpěvu vytrvat.
Přesto, že byl program ve škole nabitý, dokázali učitelé vytvořit prostor pro návštěvu chovatele plazů, pana Válka z Nýdku. Děti si pochovaly krajtu tmavou, užovku červenou, korálovku, agamu fousatou a gekončíky. Program zaujal nejen děti, ale i zaměstnance školy.
Učitelé kladou veliký důraz na hudební výchovu. A děti se na hodiny velmi těší. Rády si zazpívají písně lidové i umělé, zároveň se seznamují s hudebními skladateli a jejich hudbou. Učí se znát jednotlivé hudební nástroje. Děti prvního až třetího ročníku dokonce nacvičovaly mazurku. Zpočátku byly nesmělé a trošku neobratné, ale vše se obrátilo v radost, když zvládly základní kroky. Navíc výměna partnerek přinesla mnoho humorných situací. Starší žáci se při hodinách vžili do rolí dirigentů, když se snažili nacvičit se „svým souborem“ nějakou píseň.
Děti se rovněž přihlásily do okrskového kola ve vybíjené a dosáhly na pěkné třetí místo. Kluci, kteří preferují fotbal, si zahráli v okrskovém kolem Donald´s cup.
Na představení o Elišce a zlém králi odjeli prvňáci a druháci do Základní umělecké školy ve Frýdlantu n. O.
V květnu se připravovali na oslavu Dne matek. Děti maminkám zahrály Metylovský zvěrokruh. Inspirací byla pohádka o dvanácti měsíčkách oděná do současného hávu. Místo měsíců vystupovala znamení zvěrokruhu a zlá Holana vyslala Marušku do světa zjistit, proč ji lidé nemají rádi a proč je vlastně taková zlá.
V témže měsíci přivítali školáky ze Pstruží. Utkali se s našimi dětmi v sokolovně ve florbalu a odbíjené. Na představení „Duhová víla“ se přístupnou formou dověděly, jak to funguje mezi sluncem, měsícem, hvězdami a naší planetou, jak vzniká duha a vůbec si neuvědomily, že se vlastně učí.
V červnu odjely na výlet do Příkazů u Olomouce na naučný program, který připravil Spolek ručních řemesel ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Olomouci. Pořad měl název Život na Hané aneb „Co ta naša stařenka všeko omět mosele“. Průvodce jim vyprávěl o životě na statku, prošli se vesnicí, aby viděli památky obce a poslechli si něco o její historii, seznámili se s unikátním malým žudrem. Uviděli, jak pracuje kovář, pradlena, tkadlena, síťařka, dráteník a košíkářka. Pro děti, které jsou zvyklé, že maminka jen stiskne knoflík automatické pračky a všechno koupí v supermarketu to byl jistě nevšední zážitek. Navíc to nebyla jen pasivní prohlídka. Kluci i holky si mohli vyzkoušet malování na látku, předení na kolovrátku a ti odvážnější dokonce kování železa. Na závěr si prohlédli stodolu se starým zemědělským nářadím. Zjistili, že mlácení cepem vyžadovalo nejen sílu a zručnost, ale také smysl pro rytmus. Poprvé viděli, jak pracuje burdach, který byl za mého mládí v každé druhé chalupě. Myslím, že měly na zpáteční cestě o čem přemýšlet.
Oslavu dne dětí i závěr školního roku spojila Rada rodičů v jedno odpoledne. Děti ze školy a školky nejen soutěžily a hrály různé hry, ale viděly i výcvik psů. Však se také poslední den školního roku dověděly, jak mají zacházet s vlastním psem i jak se mají chovat, když na ulici potkají toulavého psa, který by je mohl napadnout.
Ještě je třeba připomenout, že ve sběru starého papíru obsadila naše škola druhé místo v soutěži o ekologickou školu. V okrese Frýdek-Místek se dostala v oblasti všestrannosti na 8. místo ze 46 škol.
S nástupem nového školního roku se děti a učitelé dali s obnovenými silami do práce. Učitelé obohacují školní vzdělávací program celoročním projektem, který se týká významných dnů v průběhu kalendářního roku. Vybrali deset témat, na každý měsíc jeden. V září začal první z nich, Evropský den jazyků. A jak to probíhalo? Každý ročník se ze všech členů Evropské unie vylosoval jeden stát. Zjistil si o něm co nejvíce informací a pak ostatním ročníkům předvedli, jak se tam mluví, upozornili na tradice a významná místa, uvedli hlavní město, ukázali vlajku a vyprávěli o řadě dalších zajímavostí. Naši žáci hravou formou „navštívili“ Slovensko, Velkou Británii, Francii, Itálii a Skandinávii. Je to propastný rozdíl proti způsobu, jakým se učily předešlé generace. Žáci se něco našprtali, odříkali a zapomněli.
V září se rovněž dětem věnovali místní hasiči. Předvedli hasičský zásah, děti si mohly spojovat hadice, stříkat na cíl, vylézt do hasičského vozu. Prohlédly si i hasičskou zbrojnici a všechny pomůcky, které hasiči při zásahu potřebují. Čtvrťáci zase odjeli předvést své znalosti na dopravní hřiště ve Frýdlantě n. O.
Na podnět paní ředitelky se žáci 4. a 5. ročníku rozhodli, že budou v ostravské ZOO adoptovat lamu krotkou. Děti každý měsíc vybírají mezi sebou malý obnos, který pošlou jako příspěvek na krmení dotyčného zvířete. Pracovníci ZOO jim písemně poděkovali a poslali dětem fotografii lamy.
V říjnu začal projekt Zdravě jíme. První den třídily děti jídlo za pomoci učitelů podle původu na živočišné a rostlinné a následně je rozdělily na dvě skupiny. Na ty, co zdraví prospívají a na ty, které zdraví nebo tělu spíše škodí. Učily se znát jednotlivé luštěniny a obiloviny. Za odměnu si mohly utrhnout vitamínové lízátko, které se „urodilo na lízátkovníku“. V příštím dnu se seznamovaly s různými druhy ovoce a zeleniny. Nejen očima, ale všemi smysly. Sluch byl sice vyloučen, za to chuť si toho dne přišla na své. Každý si mohl vyrobit a následně sníst ovocný špíz. Znalosti, které načerpaly, využily třetí den při sestavování jídelníčku.
V tomto měsíci také žáci ukončili plavecký kurs a stali se majiteli mokrých vysvědčení.
Vedení školy oslovilo rodiče žáků, aby se zapojili do akce KEŇA. Starší lékárničky, které musí k 1. lednu 2011 nahradit novými, mohou darovat humanitární organizaci ADRA. Ta jejich obsah, především nepoužité obvazy a náplasti, zašle do Keni, kde je potřebují.
V rámci projektu o historii obce navštívily školní děti místní muzeum Kožane město. Rozdělily se na dvě skupiny – mladší a starší. Provázel je pan magistr Michalička, který svůj výklad přizpůsobil věku dětí. Žáci se dověděli, proč se našim lidem říkalo v minulosti švihlaři, viděli krpce, které nosili jejich prapradědové. Poznali, jak náročné bylo vyrobit ze syrové kůže finální výrobek. Ocenili, jak pracovití a fortelní byli předkové, kteří s jednoduchými nástroji dokázali úžasné věci. Prohlíželi si fotografie krásných starých dřevěnic, které už v obci nestojí.
V pátek 17.12. se v 18 hodin děti sešly ve škole. Na společný večer se všechny těšily. Společně nastrojily stromeček, uložily pod něho dárky pro své kamarády a pak se vydaly připravit Štědrý večer svým kamarádům v lese. Po návratu usedly společně se svými učiteli k prostřenému stolu. Čekala je večeře o třech chodech, ochutnali cukroví, které donesli z domova. Učitelé četli staré metylovské pověsti, zkoušeli házet botou, lily olovo a hráli jablka. Po pohádce na dobrou noc se chlapci i děvčata stočili do svých spacáků a spokojeně usnuli. Ráno se plni hezkých zážitků rozešli do svých domovů.
Naši učitelé dělají veš, aby se vize Komenského Škola hrou naplnila.
Pro nedostatek dětí jsou ve škole pouze tři třídy. Sedm prvňáčků a čtyři třeťáky učí společně paní učitelka Liberdová. Ve druhém, nejsilnějším ročníku, je třináct dětí a ty určí paní ředitelka Kořínková. Ve třetí třídě pana učitele Prokopa je šest dětí ze čtvrtého a osm dětí z pátého ročníku.
Paní učitelka Foldynová pracuje jako zástup. S dětmi v družině stále pracuje paní Čeřovská. Ke změně došlo v keramickém kroužku. Vedení se ujala paní Hadvižďáková z Metylovic. Paní Marcela Kotzurová v letošním roce pro veliké zaneprázdnění nevedla pěvecký kroužek Pěnička.
Mnozí rodiče jsou zneklidněni stavem budovy školy. Byla postavena před více než 130 lety, nemá základy a spodní voda zřejmě narušuje její statiku. Proto pravidelně prostřednictvím sond a vrtů zjišťuje statik její stabilitu. Jedna místnost je uzavřena, ale akutní nebezpečí nehrozí. Obecní zastupitelstvo již dvakrát žádalo o dotaci na stavbu nové školy, ovšem neuspělo. Takových obcí je zřejmě veliké množství. Proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo, že požádá o úvěr, aby se mohlo začít se stavbou nové školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

1. září čekala na děti krásně vyzdobená budova. V herně objevily nové hračky, stěny zdobily půvabné obrázky, v šatně objevily nové odkládací věšáky. Jako obvykle byl první den pojat jako Den otevřených dveří. Maminky a tatínkové mohli s dětmi pobýt a společně si prohlédnout prostory školy.
Přišlo 25 dětí. Ředitelkou je paní magistra Alena Kořínková, hlavní učitelkou paní Daniela Muchová, školnicí paní Radoslava Orihelová.
V prvních dnech se učitelky soustředily na adaptaci dětí v novém prostředí, na základní hygienické návyky a řídily se školním vzdělávací programem zaměřeným na ekologii. Nezvykle teplý, barevný podzim umožnil učitelkám i dětem vytvářet z barevného listí půvabné dekorace. Překvapením pro rodiče i jejich potomky byl plavecký výcvik, na který jezdili do Frýdku-Místku s žáky základní školy pouze předškolní děti se svou učitelkou. Druhá paní učitelka se zatím věnovala menším dětem.
Každý měsíc jezdila za dětmi divadélka s pásmy známých i neznámých pohádek. V těch netradičních děti viděly, jak se dělá mouka, poznaly, jaké pomůcky mlynář používá, naučily se rozeznávat jednotlivé druhy obilnin.
V adventu přišel za dětmi Mikuláš a v celé školce zavládla předvánoční atmosféra. Projevilo se to i na výtvarné práci dětí, která vyvrcholila ve vytvoření vánočního svícnu. Každý si odnesl domů ten svůj, aby ozdobil domácí vánoční stůl.
Pojízdné divadélko připravilo pro malé diváky pohádku „České vánoce“, která dětem přiblížila slavení těchto svátků před mnoha lety. Než se všichni rozešli na vánoční prázdniny, oslavili vánoce se svými kamarády a učitelkami v mateřské škole.
Pro Den matek děti nacvičily pásmo básní a písní, které předvedly maminkám v místní sokolovně.
Letos odpadl školní výlet. Mnoho dětí totiž onemocnělo neštovicemi. Dětský den, který pro ně připravila Rada rodičů na fotbalovém hřišti, si pořádně užily. Na konci školního roku se rozloučili s předškoláky. Protože pršelo, proběhla slavnost v budově mateřské školy, kde se oficiálně předškoláci pasovali do stavu školního. Následovala spousta her a uvařený párek byl stejně dobrý, jako kdyby byl opečený na ohníčku.
Mnohé ve škole zazářilo novotou. Prolézačky natřel pan Vyvial, obecní úřad se postaral o opravu střechy. Drahé elektrické vytápění bylo nahrazeno plynovým topením. Šatna dostala nový kabát a sociální zařízení nové baterie.
Učitelky si pochvalují dobrou úzkou spolupráci s radou rodičů i obecním úřadem.

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV

6. ledna se sešli v ostravském Clarion Congress Hotelu zástupci vybraných neziskových organizací z našeho kraje, aby převzali z rukou předsedy správní rady nadačního fondu EVRAZ, Ing. Zbyňka Kvapíka, darovací smlouvy v celkové výši 8,9 miliónů korun. Nadační fond EVRAZ byl zřízen v roce 2006 za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje. Zřizovatelem je EVRAZ Vítkovice STEEL.
Důraz je kladen především na podporu objektů, které pomáhají hendikepovaným dětem a mládeži, zejména těm, kteří jsou postiženi mozkovou obrnou. Mezi největší podpořené objekty patří i sportovní areál, který chce pro děti s neurologickým postižením vybudovat Odborný léčebný ústav v naší obci.
Slavnostní přestižení pásky na novém hřišti bylo naplánováno na 1. červen – Den dětí. Ten se příliš nevyznamenal. Byl to jen další z mnoha deštivých dnů. Všude plno bláta a kaluží.
Dětem to nevadilo, plně je zaujal náhradní program v budově. Moderátorka přivítala ředitele OLÚ MUDr. Dudka, zástupce kraje pana Konečného a zástupce nadačního fondu EVRAZ. Bohužel akustika nebyla dobrá, takže srozumitelnost byla na hraně. Mezi pozvanými hosty byl i náš starosta obce. Po slavnostním přípitku se vzácní hosté stáhli. Aby už vůbec nebylo slyšet vlastního slova, o to se přičinili tři mladíci z Pustějova, kteří hráli na kytary a na bicí. Děti si prohlédly drobné dárky, které dostaly od nadačního fondu – kšiltovky a plyšáky.
Když je moderátorka vyzvala k tanci, zapojilo se jen několik dětí. Napodobovaly různě se svíjející zpěváky, které viděly v televizi. U nikoho z nich jsem nezahlédla smysl pro rytmus nebo radost z pohybu.
Komu z toho rámusu vyhládlo, mohl si posloužit gulášem nebo obloženým chlebíčkem. Zájemci si také mohli koupit výrobky klientů, ať už z keramiky nebo z pedigu. Byly všechny veliké a pěkné.
Na všechny ještě čekalo představení s kouzelníkem a šaškem. Dětem se program líbil. Výjimku tvořily pouze dvě děvčátka, dvojčátka, která ten mumraj neupoutal. Zábavu odmítla a trvala na svém pravidelném programu – výuce hry na flétny.

KULTURA

TŘI KRÁLOVÉ
Ani velmi špatné počasí neodradilo koledníky, kteří se vydali ke všem, kdo byli ochotni otevřít jim nejen domovní dveře, ale i svá srdce. Našlapali se hodně, neboť vyšlo letos jen devět skupinek na rozdíl od loňskách deseti nebo předloňských jedenácti.
Přes stále se horšící ekonomickou situaci v řadě domácností zůstala ruka našich občanů otevřená. Koledníci vybrali 41.959 korun. Je to o dva tisíce více než v minulém roce a dokonce o čtyři tisíce více než předloni. Lidé v Metylovicích znovu dokázali, že nejsou lhostejní vůči těm, kteří pomoc potřebují. A navíc je to důkaz, že Charita, která celou akci pořádala, je důvěryhodná.

CESTA DO BETLÉMA
Schola přiblížila biblickou scénkou divákům dobu, kdy v čele Izraele nestáli ještě králové, ale charismatičtí vůdci. Dobu, kdy byla země čtyřicet dnů v rukou Pelištejců. Tehdy se narodil Samson, Boží zasvěcenec, který měl pomoci svému národu. I on však podléhal vlivu pohanského okolí, spoléhal na svou sílu a ne na Hospodina, a proto upadl do rukou Pelištejců. Byl uvězněn, oslepen, tupen. Teprve ve vězení si uvědomil, že zradil své poslání a vrátil se k Bohu svých předků. Ve chvíli smrti mu Hospodin vrátil sílu, skrze niž se stal osvoboditelem Izraele.
Po tradiční scénce o sčítání lidu jsme se vydali hledat pávě narozeného Mesiáše. Venku se přidávali další a další lidé. Zastávkou u hostince pana Přibyly jsme jen tratili čas – svatá rodina tam nebyla. A tak jsme se nechali vést hvězdou, která nás přivedla na pole do stáje. Viděli jsme Ježíška, Marii a Josefa a hold Tří králů. Koledy dechové kapely dokreslovaly sváteční atmosféru večera. Mezi muzikanty byli i mladí hoši z Metylovic. Na trubku Lukáš Halata č. p. 12 a Vladimír Velička č. p. 168, na lesní roh František Kothera č. p. 161.

JÍZDA LEDOVÝM KORYTEM
Výskot dětí se rozléhal lesem kolem Myslivecké chaty a byl tou nejkrásnější odměnou pořadatelům, kteří pro něj připravili trať dlouhou 750 metrů. Dalo to hodně práce. Úsek musel být bezpečný a ani při rychlé jízdě nesmělo být ohroženo zdraví a životy dětí. A že se nejmladší generaci tato akcí líbí, dokazuje vysoká účast. Přišlo téměř sto mladých závodníků, kteří beze strachu sjížděli ledové koryto na traktorových pneumatikách.
Když se konečně sjíždění nasytili, čekala je vyhřátá Myslivecká chata s občerstvením. Akci každoročně pořádá kulturní komise obecního úřadu a je vždy velmi dobře připravena. Dokazuje to zájem dětí, jejichž počet se každým rokem rozrůstá.

PLESY
Plesovou sezónu zahájil místní sbor dobrovolných hasičů 30. ledna tradičním a nejen u nás, ale i v okolí vyhlášeným bálem. O účast nemusí mít pořadatelé nikdy starost. Mimo místních občanů přijíždějí i tanečníci z okolí. Mezi pravidelné hosty patří přátelé ze zahraničí – z družebního města Turzovka na Slovensku.
K tanci hrály dvě hudby – Premier a Štístko. Veliký úspěch mělo vystoupení souboru Valašský vojvoda z Kozlovic. Půlnoční tombola vyvolala chvíle napětí a také radosti pro ty, kteří vyhráli některou z hodnotných cen. Celý večer vládla příjemná a přátelská atmosféra, a tak mnozí při dobrém jídle a pití vytrvali až do ranních hodin.
Pořadatelé, kteří roznášeli pozvánky, zajišťovali občerstvení, připravovali sál a následně ho uklízeli, měli radost, že jejich práce nebyla zbytečná.
O čtrnáct dní později se v sokolovně veselili fotbalisté a jejich hosté. Tento ples bývá hojně navštíven mladými sportovci a jejich příznivci. Ve velkém sále hrála taneční hudba Premier, v malém sále se tančilo při hudbě skupiny SAGAR. Program byl zpestřen ukázkou sportovního aerobiku. Tanečníci se pobavili i při kulturní vložce místních fotbalistů. Zajímavá byla také tombola. První cena představovala poukaz na víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Sepetná.
Asi nikdo se tak netěší na ples jako děti. Dětský maškarní ples měly v neděli 21.2. odpoledne, rovněž v místní sokolovně. Děti se vyřádily v soutěžích, hrách a samozřejmě si také zatančily. Tombola byla bohatá, nechybělo ani občerstvení. Každé dítě, které přišlo v masce, dostao malý dárek.
Plesovou sezonu v obci ukončily tradiční Šibřinky, které pořádal Sportovní klub.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
O prvním jarním dnu, 31. března se sjížděly k místní sokolovně auta, z nichž vystupovaly dvojice s malými dětmi. Přišly na Vítání občánků, které v obci zavedla bývalá starostka Věra Petrová. Děti z místní školy pod vedením paní Marcely Kotzurové navodily svým zpěvem a přednesem hned zpočátku slavnostní a zároveň rodinnou atmosféru. Verše úvodní básně v přednesu paní Herotové podtrhly krásu, důstojnost a důležitost dobré rodiny. Starosta oslovil všechny přítomné a připomenul nezastupitelnou roli rodičů při výchově dětí. Ti se následně podepsali do pamětní knihy. Členky Klubu seniorů předaly dětem papučky a ponožky, které upletly k tomuto slavnostnímu dni a díky sponzorům také hračky. Děvčata z kulturní komise připravila malé pohoštění, které umocnilo příjemnou atmosféru. I letos se u nás narodilo hodně dětí – šest holčiček a jedenáct chlapců, takže hoši jsou ve výrazné převaze.

ČARODĚJNIČKY
Letos se 1. května slétly čarodějničky i malí čarodějové poprvé na fotbalové hřiště. Přilákala je tam nejspíše výzdoba – všude samé mašličky, pavouci, hadi a netopýři. V takovém prostředí se cítili jako doma. Když podle letového plánu dorazili i ti poslední, začali mezi sebou soupeřit ve čtyřech disciplinách.
Nejdříve se pokoušeli zasáhnout míčkem figurku. Komu se to povedlo, dostal lízátko. Takto posilněni dostali lžičku s míčkem, se kterou museli přejít vymezenou trasu. Na konci stál pařez, ze kterého museli bez úhony seskočit. Všem se to nepodařilo, ale Náladu to nikomu (museli přejít vymezenou trasu) nezkazilo. Aspoň si nemusel za odměnu tahat plyšáky z pavoučí sítě. Také stavění pyramid z válců bylo zábavné, hlavně když se s rachotem rozkutálely. Děti sotva stačily pobrat omalovánky a již tu byla poslední disciplína. Za doprovodu hudby tančily a přitom si předávaly metly. Čas od času náhle hudba zmlkla. Kdo v tom okamžiku držel právě metlu v ruce, musel z kola ven. Nakonec zůstal v kole vítěz, Tomášek Halata.
Všechny děti se dokonale vydováděly. Navíc ty, které přišly v masce, dostaly dárek. Myslím, že je to vhodnější, než když se odmění nejlepší maska. V neoceněných dětech to může vyvolat pocit křivdy. Navíc by to byla odměna za schopnost rodičů a ne dětí. Unavení a přesto rozesmátí čarodějové a čarodějničky se společně s rodiči sesedli u ohně, aby si upekli párky, které pro ně připravily členky kulturní komise.

MUZEUM KOŽANE MĚSTO
V sobotu 7. srpna odpoledne mnoho lidí místo ke kolotočům zamířilo k bývalé řemenářské dílně Sylvestra Bílka, aby byli přítomni slavnostnímu otevření muzea, jehož stálá expozice bude připomínat dlouhou a slavnou historii řemenářství a bičařství v obci, kterou násilně ukončilo znárodnění v roce 1948.
Slavnost byla zahájena státní hymnou a znělkou naší obce. Paní Vlaďka Kožuchová uvedla program ódou na Metylovie v „rodném metylovském jazyku“. Moderátor pan Milan Hajdušek přivítal čestné hosty – starostu Ing. Lukáše Halatu, pana Mgr. Václava Michaličku, ředitelku Muzea Novojičínska paní PhDr. Sylvu Dvořáčkovou, ředitele Valašského muzea pana Ing. Vítězslava Koukala Csc, pana náměstka Valašského muzea Mgr. Radoslava Vlka, manžele Tomolovy, ředitelku odboru národnostní a regionální kultury Ministerstva kultury České republiky PhDr. Zuzanu Malcovou a Daniela Drápalu, předsedu České národopisné společnosti při Akademii věd. Vyjádřil radost z přítomnosti potomků slavných semenářských rodů i těch, kteří „v bičech robili“ a přivítal i ostatní hosty. Starosta obce v projevu zdůraznil, že otcem myšlenky vybudovat v obci řemenářské muzeum je pan magistr Václav Michalička. Zároveň poděkoval všem, kteří mu pomáhali.
Poté vystoupil na pódium Mgr. Václav Michalička a stručně, zajímavě a srozumitelně přiblížil přítomným řemenářskou historii obce. Zdůraznil, že jen díly pochopení všech lidí, které navštívil, se mu podařilo zmapovat historii řemenářství v obci.
Se svým programem vystoupila naše folklorní skupina Beseda a poprvé představila i dětskou část souboru. Sklidili zasloužený potlesk. Diváci rovněž ocenili nádherný výkon houslistky slečny Lenky Liberdové z Metylovic, která je absolventkou Janáčkovy konzervatoře. Na klavír ji doprovázela paní Šárka Židková ze Základní umělecké školy ve Frýdlantě n. O. Na kytaru zahrál a svým výkonem překvapil čtrnáctiletý Dominik Baránek. Populární písně hrál a zpíval pan Josef Vrablík, dlouholetý hudební pedagog z Vratimova, který vede symfonický orchestr. V Metylovicích má chatu. Ochotně se zapojuje do místních akcí, cítí se být naším spoluobčanem.
O žaludky hostů se postarali místní hasiči výborným vepřovým gulášem, Tělocvičná jednota Sokol připravila řemenářský guláš z koňského masa. Žízní také nikdo netrpěl. Ve stáncích byly navíc k dispozici knihy, brožury, propagační materiál, dětské biče, domácí perníčky paní Evy Faldynové. Děti zaujala stará hasičská stříkačka, kterou kdysi k ohni tahaly koně.
Lidé se dobře bavili, domů nikdo nepospíchal. Vždyť se tu, často po mnoha letech, sešli rodáci, kteří měli na co vzpomínat. Postupně, v malých skupinkách si prohlédli vystavené exponáty. Všechny překvapilo profesionální a vkusné uspořádání interiéru. Mnohé, hlavně starší návštěvníky, vystavené předměty dojaly, neboť jim připomněly dětství a mládí. Všichni měli radost, že práce předků došla takového ocenění. Ještě v podvečer do muzea proudily skupinky lidí, vracející se od kolotočů. Byli překvapeni, jak pěkně, přehledně a důstojně je interiér uspořádán. Poslední návštěvníci se rozcházeli kolem 20. hodiny.
Ani o pouťové neděli zájem neustával. Celkem si přišlo prohlédnout vystavené exponáty více než 150 lidí. Mnozí přišli až po uzavírací hodině, ale přesto si mohli všechno v klidu prohlédnout. Po oba dva dny byl vstup do muzea bezplatný. Nyní je vstupné stanoveno na 20 korun pro dospělé. Děti a senioři platí polovic.
Zpráva o otevření muzea proběhla ve všech médiích. Deník a Mladá fronta dnes uveřejnily rozsáhlé informace. ČTK zařadila tuto událost do svého informačního servisu. Na významných internetových portálech se objevily články o muzeu v Metylovicích, zmínka o slavnostním otevření byla i na teletextu České televize.
Ještě před začátkem slavnosti byli na místě přítomni i pracovníci České televize i televize Polar. Hovořili s kurátorem výstavy panem Mgr. Michaličkou a s posledním zde žijícím řemenářem panem Bedřichem Halatou. Ještě v září vyšly články o otevření muzea v Metylovicích v páteční příloze Moravskoslezského deníku a v sobotní příloze Právo.
Musím se ale vrátit o několik let zpátky, kdy přišel do Metylovic pan Mgr. Václav Michalička z Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, aby se pokusil alespoň něco se dovědět o zaniklém řemenářském řemesle. Nikdo, ani on sám tehdy netušil, co z toho vzejde. Troufám si říci, že nikdo, kdo měl něco s řemenářstvím společného, neušel tehdy jeho pozornosti. Díky neobyčejné vstřícnosti lidí, které navštívil na straně jedné a nesmírné trpělivosti na straně druhé, tj. pana Michaličky, získal několik desítek, možná i stovek hodin nahrávek rozhovorů, spoustu starých fotografií, dokladů, nářadí k vydělávání kůží, nebo k výrobě bičů, staré kůže i hotové výrobky, které se ještě porůznu zachovaly po chalupách.
Přišel na poslední chvíli. Nynější nová generace by se z neznalosti těchto předmětů s lehkým srdcem zbavila. Množství materiálu inspirovalo pana Michaličku k rozhodnutí připravit v Rožnově p. R. výstavu o řemenářství. Nebývalý zájem našich občanů, ale i cizích návštěvníků o tuto výstavu přivedl pana magistra na myšlenku vytvořit v Metylovicích stálou expozici řemenářství a bičařství. Navrhl to představenstvu obce. I když se zpočátku jevil nápad jako příliš fantastický, úspěch výstavy v Rožnově p. R. radní přesvědčil a začali o ní uvažovat. Dva základní problémy kde a za co se postupně vyřešily.
Nejdříve se uvažovalo o bývalé dílně Vavřína Bílka na dolním konci. Ale blízké sousedství rodinného domu by ohrozilo soukromí majitelů. Naskytla se možnost odkoupit bývalou dílnu Sylvestra Bílka i se zahradou. Díky dotaci z Regionálního operačního programu ji obec opravila, firma Tomola podle návrhu pana Michaličky vybavila interiér. Část exponátů je v zasklených vitrínách, část mimo ně. Všechny předměty, ať už je místnímu muzeu půjčili nebo darovali občané nebo byly zapůjčeny z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku nebo z Valašského muzea v Rožnově p. R., pochází z Metylovic, neboť je před léty darovali právě naši lidé jmenovaným institucím.
Vzadu na štoku i pódivu je vystaven materiál i nástroje, které sloužily k vydělávání kůží a výrobě bičů. Navíc pan Michalička celý postup nakreslil a popsal, takže návštěvník vidí celý postup. Ve vitrínách i mimo ně jsou typické výrobky, které se vyráběly v jednotlivých firmách, ať už jsou to krpce, které se vyráběly už v 17. století z vepřové kůže, nebo kapice, biče, řemínky, bičišťata, kabely, aktovky, rukavičky, kůže na buben. Protože se nezachoval žádný z míčů, které vyráběla firma Liberda, vyrobil vnuk zmíněného řemenáře volejbalový míč ve třech polohách – od počáteční fáze až po finální výrobek. Jeho bratr vyčistil a zapůjčil dědovu nýtovačku, kterou používal při výrobě vázání na lyže. Stroj vypadá, jako by právě opustil výrobní halu. Je dokonale funkční, takže nás nejdříve napadlo, že by si každý návštěvník mohl přinýtovat kousek kůže. Zvítězil zdravý rozum Milana Hajduška. Upozornil nás, že bychom odpovídali za úrazy, které by se při používání nýtovačky staly.
Návštěvníci si mohou zazvonit na služebním kole z firmy ANTONIA. Vystavené obchodní dopisy dokazují, že objednávky na zboží přicházely do Metylovic z celé Evropy. Atmosféru doplňují staré fotografie představitelů řemenářských rodů a dělníků při práci. Na stěně visí veliký původní vzorník bičů, které majitel firmy nabízel.
Mnozí obdivují kůže, které vydělal pan Vít Mališ. Visí na bidle, které vyrobil pan Josef Kořený. Kdysi stávalo podobné bidlo u každé řemenářské chalupy. Za pěkného počasí se na něm sušily (zbytky) kůže. V expozici chybí snad jen „koláče“. Byly to zbytky kůží, které řemenáři uhnětli v placky a sušili na střechách. Jednou ročně je v pytlích zavezli do družstva, které z nich vyrábělo klíh.
Mimo stálou expozici je v muzeu výstavní místnost. Její exponáty se budou čtyřikrát v roce obměňovat. Ke slavnostnímu otevření muzea vybral pan Michalička staré fotografie dřevěnic. Většina z nich už nestojí, ustoupily nové zástavbě. Vybral také obrázky výrazných metylovských postav z počátku 20. století. Odborná firma předložený materiál zpracovala. Výsledkem je 26 velkoformátových fotografií, které visí ve výstavní místnosti. Provedení je velmi zdařilé. V mnoha případech jsou kvalitnější než původní snímky. Vystavené fotografie vyvolaly veliký zájem v řadách návštěvníků a mnozí si je chtěli koupit. Pan Michalička přislíbil, že připraví k prodeji DVD se starými metylovskými dřevěnkami a se slovním doprovodem. Navíc si mohou ve výstavní místnosti návštěvníci pustit DVD a vidět na vlastní oči, jak vyráběl biče řemenář František Halata, č. p. 141.
Budova byla připravena, úprava interiéru se blížila ke zdárnému konci. Zbývalo připravit vše ke slavnostnímu otevření. Několikrát se proto sešli v sokolovně Aleš Bílek, Milan Hajdušek, Jiří Liberda, Vavřín Michalec a pisatelka, aby se domluvili, co je třeba zařídit. Připravovali suchou i mokrou variantu, neboť bylo třeba počítat se vším. V dešti by byl areál nepoužitelný. Proslovy i program by se musely odbývat v sokolovně.
Především se rozeslaly pozvánky všem, kteří měli něco společného s řemenářstvím a svého času poskytli panu Michaličkovi informace nebo předměty. Těm, kteří žijí v Metylovicích, je paní Vlaďka Kožuchová přinesla osobně. Bylo třeba zajistit občerstvení, prodej publikací, parkovací místa, zdravotní službu a řadu dalších „maličkostí“, které by v případě opomenutí mohly ohrozit plynulý průběh slavnosti. Milan Hajdušek si vzal na starost propagaci akce ve sdělovacích prostředcích.
Předpověď počasí nebyla příznivá. V pátek lilo, i na sobotu byly hlášeny deště. A tak to zřejmě vzali do svých rukou dávní zakladatelé řemenářských rodů. V sobotu dopoledne vysvitlo slunce, nejdříve velmi nesměle. Ale v poledne už hřálo a vysušilo všechno bláto na zahradě před dílnou. A tak se rychle nosily lavice.
Už po 14. hodině tu byli zástupci sdělovacích prostředků. Do půl třetí, kdy byly lavice obsazeny jen sporadicky, vyslovil tatínek pana Michaličky, který přijel až z Orlických hor, obavy, že návštěvnost bude malá. Ujistila jsem ho, že v Metylovicích se stále udržuje zvyk přicházet pozdě. Ve tři hodiny se lavice začaly zaplňovat a dokonce se musely ještě donést další.
Mezi přítomnými byli snad všichni potomci řemenářských rodů od dolního konce až po Vrchovinu. Když nemohli přijet synové nebo dcery, poslali vnuky nebo pravnuky, bratrance a synovce.
Pokud jim to dovolil zdravotní stav, přijeli i někteří z těch, kdo „robili v bičach“. Paní Zdenka Herotová, rozená Mertová, přijela z Pržna, paní Ludmila Poláčková, rozená Pečinková zase z Palkovic. Obě vzpomínaly, že v mládí pracovaly právě v této dílně Sylvestra Bílka. Přihlásila se paní snad z Palkovic, jejíž babička Johana Svobodová „robila v bičach“ od 14 let v dílně Vavřína Bílka. Ale také ti, co vystupovali nebo vše organizačně zajišťovali, případně pomáhali s úpravou interiéru, byli potomci řemenářů.
Jediné, co jsme v sobotu zanedbali, byly zápisy návštěvníků do pamětní knihy. Ta byla sice v muzeu připravena, ale protože to nikdo nepřipomínal, bylo v sobotu zápisů málo. Podle odhadu si v sobotu prohlédlo muzeum více než 400 lidí. V letní sezóně bude otevřeno v sobotu i v neděli od 14 – 16 hodin, v zimě bude otevřeno pouze v neděli. V muzeu většinou provází pan Ing. arch. Aleš Bílek, vnuk bývalého majitele dílny Sylvestra Bílka.
Mimo českých zápisů máme v pamětní knize ruskou azbukou psané poděkování od dívky narozené v Kazachstánu. Švédsky napsal svůj dojem z výstavy muž, který v té zemi žije, podepsala se tam v rodné řeči i návštěva z Itálie nebo z Texasu.
Ale aby nebylo všechno jen růžové. Zaslechla jsem i několik negativních ohlasů z řad našich občanů. Domnívají se, že muzeum je zbytečné, že bude znamenat pro obec jen další náklady a že peníze se měly dát na něco užitečného, např. na postavení nové školy, chodníků apod. Když pominu skutečnost, že peníze, které byly z dotace určeny na muzeum, se nemohou použít na nic jiného, je mi líto, že naše společné „rodinné stříbro“, kterého bychom si měli vážit a být na ně hrdi, někteří zřejmě považují za zbytečnou veteš.
POUŤ
Léto pomalu končí, přichází „svatý Vavřinec“, první podzimec. Metylovjané v kruhu příbuzných a přátel slaví pouť, která byla v minulosti známá široko daleko. Oslava začala již v pátek 6. srpna večer na fotbalovém hřišti pouťovou taneční zábavou, hrála skupina HEC. V neděli 8. srpna při slavnostní mši doprovázela zpěv věřících dechová hudba Huťařka. Děti lákaly pouťové atrakce na fotbalovém hřišti, stánky s pouťovým zbožím obléhali dospělí, mládež i děti. Počasí bylo pěkné, náladu nikomu nezkazila ani krátká odpolední přeháňka. Lidé odpočívali i bavili se na lavičkách, které pro ně nachystali před obecní úřad. K tanci a poslechu jim od 15 hodin až do večera hrála dechová hudba Fryčovjanka pod vedením Petra Strakoše.

SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH DRUŽSTEV
Nevím, ve které hasičské hlavě se před dvaceti lety zrodila myšlenka připravit soutěž netradičních družstev. Ale nápad to byl více než dobrý. Letos už se konal 18. ročník této v širokém okolí známé akce. A proč teprve 18., když první soutěž proběhla již v roce 1991? Poprvé hasiči opatrně sondovali, jak bude veřejnost reagovat, nevěděli, že se bude stále opakovat. V roce 1994 bylo zase tak ošklivé počasí, že k lítosti jak pořadatelů, tak účinkujících se soutěž nekonala.
Od roku 2007 družstva závodí na louce pana Kahánka za obecním úřadem a každý rok čeká diváky něco nového. Mají vždy co obdivovat. Ať už jsou to výkony družstev nebo jejich netradiční oblečení. Letos si zmíněnou akci hasiči naplánovali na 14. srpna. Předpověď počasí nebyla valná. Ve čtvrtek připravili trať, v pátek odpoledne přihlášená družstva trénovala. Organizátoři nic neponechali náhodě, vše měli pod kontrolou. Netušili, že začátek připraveného scénáře se jim zcela vymkne z ruky a postará se o zatím největší překvapení, jaké kdy při předchozích ročnících zažili.
Ještě v sobotu ráno dělalo hasičům počasí starosti. Bylo zataženo a poprchávalo. Ale kolem poledne vše vypadalo jinak. Slunce zvítězilo nad mraky. Zřejmě nechtělo pokazit událost, na kterou se připravovali dva mladí lidé.
Blížila se 15. hodina a všichni, pořadatelé i soutěžící i diváci čekali na zahájení soutěže. A ta byla letos zahájena opravdu netradičně – svatbou dvou mladých členů hasičského sboru Denisy Bílkové a Honzy Izvorského. Popíši ji podrobně v kapitole Zajímavosti z obce. Když se všichni probrali z nečekaného šoku a hlavně uvěřili, že se nejedná o recesi, pokračovala soutěž už v obvyklém rytmu.
Šestnáct družstev z Metylovic, z Nové Vsi, z Pržna, z Ostravy a z Mošnova změřilo své síly i nápaditost.
Namátkou jmenuji Zdravotníky, Čupovice, Šiguty, Bílky, Zahrady Sakura, Cimrmany, kteří obsadili 1. místo. Potěšil rovněž tým mladých hasičů Hmyzí banda. Vystoupili mimo regulérní soutěž, ale vedli si velmi dobře.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
5. prosince přišel mezi děti Mikuláš. Tuto tradiční oblíbenou a hojně navštěvovanou akci pod širým nebem pořádá kulturní komise obecního úřadu. Letos přišlo osmdesát dětí, většinou v doprovodu rodičů. Parčík na starém hřbitově se zcela zaplnil. Letos si připravily program děti z místní školy. Pod vedením paní ředitelky zazpívaly sobě i všem přítomným pro radost. Komu byla zima, mohl se zahřát připraveným čajem, komu kručelo v žaludku, utišil hlad připravenou bábovkou. Velmi rychle se vyprázdnil koš s dárky, které pro děti připravili sponzoři.

BESEDA
V pátek 18. prosince večer praskal ve švech. Zcela zaplněné hlediště svědčilo o velikém zájmu, který folklorní soubor Beseda vyvolává. Všichni se ztišili a zaposlouchali se do pásma Od Martina do Vánoc. Předvedla ho Malá Beseda na vánočním vystoupení Besedy. Posluchači si mohli připomenout dávné slavení před adventní a adventní doby, staré, dnes již zapomenuté zvyky a tradice. Bylo to zároveň poučením pro tančící děti, jak naplněně prožívali jejich předkové adventní vánoční dobu bez televize a bez počítačů.
Musím se vrátit na podzim loňského roku, kdy byla Malá Beseda založena. Uměleckou vedoucí se stala paní MUDr. Melanie Ševčíková. Organizaci a údržbu krojů má na starosti paní PaeDr. Renata Spustová.
Na počátku bylo šest děvčat mladšího školního věku, se kterými nacvičila paní doktorka Otvírání studánek. Poprvé s pásmem vystoupili na květnové výstavě v Domě zahrádkářů ve Frýdlantě n. O. Doprovázela je cimbálová muzika. Pásmo se přítomným líbilo. Úspěch s tímto programem měla děvčata i při slavnostním otevření muzea.
V září se skupina rozrostla o další tři děvčata, navíc se přihlásili i tři chlapci, v pásmu Od Martina do Vánoc už mohli vytvořit šest dvojic.

SPORT

SPORTOVNÍ KLUB
Ve výboru pracovalo jedenáct lidí. Ing. Radomír Kulhánek jako předseda a hospodář, fotbalisty zastupoval Ing. Lukáš Halata, Zbyněk Drastich a Jan Bílek. Ženy z SPV poslaly do výboru Vlaďku Drastichovou a Růženu Vrbovou. Vladimír Míček, který je zároveň místopředsedou, Pavel Suchan a Marcela Boráková jsou z oddílu volejbalu. Za nohejbalisty je ve výboru Rad. Ševčík. Posledním členem výboru byl kulturista pan Fárek, který k 31.12.2010 ukončil své členství ve Sportovním klubu. Nadále bude provozovat kulturistiku jako soukromá osoba.
K poslednímu dni roku měla organizace 238 členů. Zhruba třetinu tvoří fotbalisté, druhou volejbalisté.
V oddíle SPV je 33 žen. V dubnu si Sportovní klub opravil Restauraci na hřišti. Zčásti vyměnili elektroinstalaci, zateplili strop, opravili omítky a vymalovali. Stavební práce si vzala na starost firma Venháč, místnosti vymalovali fotbalisté. Při úklidu pomáhala děvčata z SPV. Ženy stály i za novými záclonami, novou výzdobou a celkově příjemným prostředím v těchto prostorách. Byl rovněž odstraněn téměř havarijní stav koupelen, ať už se to týkalo umyvadel, rozvodů vody, baterií nebo odpadů. Stařičký boiler byl nahrazen novým. Dveře, okna a radiátory dostaly nový nátěr. Většinu prací si sportovci udělali sami.
Koupili nové lavičky, které slouží hlavně při memoriálech a turnajích volejbalistů. Maringotka, která slouží k uchovávání sportovních potřeb volejbalistů a nohejbalistů byla přemístěna na betonový podklad. Podél fotbalového hřiště byly zabetonovány sloupy pro ochranné sítě. Největším úspěchem je vybudování nového plážového kurtu. Náklady byly mnohem nižší, než stanovil rozpočet díky tomu, že řadu věcí si udělali sportovci sami.
Sportovní klub si znovu podal žádost o dotaci na rekonstrukci šaten a umýváren a na přístavbu nového sociálního zařízení.

FOTBAL
Předsedou oddílu byl Zbyněk Drastich, jako místopředseda pracoval Ing. Lukáš Halata, funkci pokladní zastávala Leona Pavlásková. Dalšími členy výboru byli Ing. Radomír Kulhánek, Milan Hajdušek, Pavol Zelenák, Milan Němec a Ota Kulhánek.
V ročníku 2009/2010 skončili muži na 11. místě mezi čtrnácti družstvy. Bylo to zklamání jak pro hráče, tak pro fanoušky. Po roční pauze se vrátil hlavní trenér Tomáš Tvrdý. Fotbalisté věří, že se vše zlepší. Tréninky pod jeho vedením jsou tvrdé, ale dobré. Dorostenci skončili na posledním, devátém místě. Navíc ztrácejí o fotbal zájem, na trénink se jim nechce.
Velmi nadějně si vedou ve fotbale žáci, kteří se probojovali do okresního přeboru. V družstvu je 16 chlapců. Sedm z Metylovic, ostatní dojíždějí ze Lhotky, z Frýdlantu n. O. a ze Pstruží. Mezi nejlepší střelce, kteří se umístili na prvních místech tabulky, patří Michal Pajurek z Frýdlantu n. O. s 27 brankami a Lukáš Halata č. p. 514, který dal 24 branek.
Nedaří se však obsadit přípravku. Již více než rok dělají funkcionáři nábor ve škole, ale bez úspěchu.
V tomto roce bylo pozváno do Korně družstvo žáků i družstvo mužů. Obě dvě obsadila ve svých kategoriích 4. místo.
Na 8. ročníku Memoriálu Ondřeje Šprly se poprvé podařilo porazit hráče z Korně. Vyhráli nad nimi hráči z Dobré, kteří obsadili 1. místo, na druhém se umístil celek ze Staříče, který hrál na memoriálu poprvé. Porazit tradičního vítěze ze Slovenska se podařilo i našim mladým fotbalistům, kteří celkově skončili jako třetí. Čtvrté místo bylo pro Korňu hořké sousto. Doplatila zřejmě na výrazné omlazení týmu. Noví hráči ještě nebyli zkušení. Všechna soutěžící družstva si bez rozdílu pochvalovala dobrou organizaci memoriálu.

VOLEJBAL
Oddíl mužů si v silné konkurenci deseti družstev stále udržuje své postavení v krajském přeboru. Přitom se většinou skládá z hráčů, kteří již delší dobu v naší vesnici nebydlí nebo pracují daleko od obce. Není pro ně jednoduché přijet na pravidelná mistrovská utkání. A přece se jim pořád daří udržet vysokou laťku. Za všechny je třeba pochválit Ivo Lukeše, který nechybí téměř při žádném utkání.
Máme dvě družstva žen. Tým A dobyl v krajské soutěži II. třídy 6. místo. Při jejich nasazení je oprávněná naděje, že se dostanou ještě výše. Družstvo B je mladé, nemá samozřejmě tolik herních zkušeností. V okresním kole obsadili 2. místo.
Je velice nadějné, že mladých volejbalistů přibývá. Žákovské soutěže hrají kluci a děvčata dohromady. V okresní soutěži postoupili do nejvyšší skupiny. Mini žáci do 13 let obsadili 4. místo.
25. května v 9 hodin ráno byl odpískán začátek 19. ročníku dortového turnaje juniorek v odbíjené. Pozvánky dostalo 11 družstev, z toho se do turnaje přihlásila více než polovina. Zasáhly povodně a přijely jen hráčky z Frýdku-Místku, Raškovic a Stříteže nad Bečvou. Naše děvčata se snažila, ale vyhrát se jim podařilo pouze nad dosud nikým nepokořeným Frýdkem-Místkem, což na medaili nestačilo.
Tradiční 56. ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka začal 29. srpna v 8.30 hodin na třech antukových volejbalových kurtech. Při zahájení byl přítomen František Kopecký, místopředseda volejbalového svazu a Ing. Radomír Kulhánek, předseda Sportovního klubu. Naši postavili dvě družstva, přijely týmy z Palkovic, Ostravy, Morávky, Hnojníku, Opavy, Pstruží. Rozdělili se do dvou skupin po pěti týmech. Ve své skupině hrál každý s každým. Do dalších bojů postoupili z každé skupiny ti, co obsadili 1. nebo 2. místo. Ve finále bojovala proti sobě Morávka a Metylovice oddíl A. Vítězství Morávky možná zapříčinily kroupy, které do té doby výborné Metylovice zřejmě rozhodily. Na 3. místě skončilo mužstvo A z Palkovic. Fanoušci vytvořili příjemnou atmosféru. Silný vítr ztěžoval precizní technickou hru. O to více bouřlivě oceňovali každý dobrý výkon. Volejbalovou sezónu ukončil Vánoční turnaj, na němž se utkalo 6 družstev.
Výbor oddílu je devítičlenný. Předsedou, hospodářem, organizačním pracovníkem žáků a minivolejbalu a druhým trenérem je Ing. Lumír Hajdušek. Lukáš Drastich trénuje muže, Pavel Suchan je organizační pracovník mužů a trenér mládeže, Kuba Farný organizuje družstvo kadetek a trénuje mladší žáky a žačky, Marcela Boráková je trenérkou a organizační pracovnicí družstva žen. Dalšími členy výboru jsou Vladimír Miček, Vavřín Pečinka, M. Bouška, Michal Gurecký.
Z 86 členů volejbalového oddílu je 26 členů mládežnických družstev.

SPORT PRO VŠECHNY
Děvčata všeho věku se pravidelně od podzimu do léta scházejí každé úterý v tělocvičně, aby si cvičením úměrným jejich věku protáhly kostru. Navíc si popovídají a tím si srovnají psychiku. Po Novém roce společně pokoří Ondřejník. V létě hrají tenis, zajdou si společně na bazén, chodí na vycházky.
V letním období spolu vyráží na výlety kombinovanou dopravou. Částečně autobusem, částečně po svých. Letos v červenci si rozšířily obzory a utužily kamarádství společným výletem do Kozlovic. Ranním autobusem dojely na Myslík. Od kaple se vydaly pěšky k myslikovským Lurdám. Po krátkém odpočinku a malém občerstvení pokračovaly po vlastních nohách do Kozlovic. V zamyšlení prošly křížovou cestou, odpočinuly si ve Mlýně při kávě. Podhoráček je zavezl do pivovaru na Fojtství, kde na ně čekal předem objednaný oběd a kozlovické pivo. Obojí bylo výborné. V expozici Stará škola vzpomínaly na mladá léta, výlet ukončily v cukrárně. Při zmrzlině nebo zákusku s kávou příjemně uběhlo čekání na autobus, který je zavezl zpátky do Metylovic.
V září uspořádaly 1. ročník tenisového turnaje v dobových kostýmech. Ženy se také scházejí při stavění a kácení máje, společně smaží vaječinu.
Nepřehlédnutelná je jejich pomoc při organizování a průběhu Krmášové zábavy. Také při Šibřinkách odvedou veliký kus práce. S ochotou samozřejmě pomůžou na všech akcích, které pořádá kulturní komise při Obecním úřadě v Metylovicích.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
V tomto roce už nepůsobí v TJ oddíl tenisu, který tvořili členové rodiny Karlických, neboť přešel pod nově zřízené občanské sdružení. Mladí hráči florbalu – žáci z Kozlovic pod hlavičkou TJ Sokol Metylovice bojovali ve florbalu v utkáních, která pořádaly sokolské organizace. Nyní se začlenili do sportovní jednoty v Kozlovicích. Na druhé straně se činnost místního Sokola obohatila o nesoutěžní oddíl badmintonu. Díky dotaci z České obce sokolské si koupili badmintonové stojany, sítě, čtyři špičkové rakety a kvalitní košíky. Hráči badmintonu ze Sportovního klubu nalajnovali na podlahu tělocvičny hřiště. Střídají se na něm zájemci ze Sportovního klubu a Sokola.
Hlavním sportem v Sokole je v současnosti stolní tenis. Velká část členů ho hraje rekreačně. I na činnosti Sokola se podepsala těžká ekonomická krize. Klesají příspěvky od Sokolské župy, je těžké získat sponzory. Přesto se jim daří získávat menší finanční částky od (sympa) firem nebo příznivců.
Následkem silných dešťů v květnu poškodila spodní voda podlahy ve sklepě a v šatnách, zničila omítku a zvedla parkety v kinosále. Zatékalo i střechou. Menší škody si opravili sami. Místostarosta jednoty Jiří Liberda velmi kvalitně opravil podlahu v kinosále. Sokolská župa poslala mimořádný příspěvek na pomoc při opravách následků povodně. Po mnoha urgencích přišla teprve v září finanční částka na úhradu škod od České podnikatelské pojišťovny.
Po dvou letech vyjednávání se v březnu podařilo Sokolu uzavřít s Obcí Metylovice důležitou nájemní smlouvu na patnáct let. Tělocvičná jednota jako vlastník předala nájemci – obci Metylovice celou sokolovnu, aby mohla být využita pro tělovýchovu, sport a kulturu. TJ Sokol se ve smlouvě zavazuje použít veškeré nájemné pouze k havarijním opravám a úpravám investičního charakteru. Smlouva je kompromisem, který je přijatelný jak pro Sokol, tak pro obec. Bez této smlouvy by obec nemohla žádat o dotace na opravu Sokolovny.
Členové svépomocí přetvořili omšelou bývalou kabinu na promítání filmů v útulnou klubovnu. Vybourali nadbytečnou zděnou příčku, steré nevyhovující okno nahradili plastovým. Rekonstrukcí prošla elektroinstalace, na stropě jsou nové podhledy i nové osvětlení. Zřídili přívod vody i odpad, vyměnili topné těleso, obložili a vymalovali stěny. Zbývá vyměnit starou almaru za vestavěnou skříň a nasadit nové dveře s bezpečnostním zámkem.
V zimě vyměnili v celé budově nefunkční ventily na radiátorech. Ušetřily se tím náklady na vytápění. Není už nutné vytápět celý objekt, nýbrž jen potřebné prostory.
Členové Sokola zajišťovali slavnostní otevření muzea. Ve svém stánku nabízeli vlastnoručně vyrobené suvenýry a koňský guláš. Starostou Tělocvičné jednoty je Milan Hajdušek, dalšími členy výboru jsou Aleš Bílek, Vlastislav Foldyna, Jiří Liberda, René Schmidt, Josef Karlický a Jaroslav Baran.

MYSLIVCI

Zatímco my se těšíme na „Hromnice, kdy je o hodinu více“, pro myslivce je pro tuto dobu charakteristické jiné přísloví – „Na Hromnice půl krajíce a půl píce“. Pomalu totiž dochází zásoby pro zvěř. A také přísloví dobré pro sedláky „Únor bílý, pole sílí“ vnímají jinak. Pokud je sněhu mnoho a navíc je zledovatělý, ustává lov. Je třeba, aby byl v lese klid a zvěř nemusela prchat vysokým tvrdým sněhem, který ji může zranit.
V zimě nosí myslivci do krmelců seno a letniny, přidávají zrní a jablka. Pokud je sníh vysoký, cestu ke krmelcům prošlapávají. Když zimní počasí přetrvává, jet třeba přikrmovat i v březnu. Střídání teplého a mrazivého počasí není pro zvěř dobré, a tak jim myslivci do krmelců přidávají kvůli vitamínům šípky a jeřabiny.
Na jaře zase dělají členům Mysliveckého sdružení starost občané, kteří vypalují trávu a křoviny. Kromě toho, že zahyne užitečný hmyz, vezmou za své úkryty zvěře a zpěvného ptactva.
I v létě je plno práce. Natírají mladé stromky, aby je neokusovala zvěř, a budují zvěřní políčka. Pod Čupkem kolem dálnice instalovali plašící zařízení, neboť tam často dochází k usmrcení zvěře projíždějícími auty.
Na myslivecké chatě vybudovali sociální zařízení. Na materiál přispěl obecní úřad, modernizaci elektroinstalace sponzoroval Jan Kielar. Ostatní práci si udělali sami. Nejvíce hodin odpracovali Václav Halata, Stanislav Pink a Pavel Merta.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Je těžké rozhodnout, čím vlastně u hasičů začít. Jejich činnost je bohatá a různorodá. Snad tím, co je jejich nejvlastnějším posláním – pomoc druhým při ohrožení života a majetku. Dnes už se nejedná jen o požáry, ale i o odstraňování následků různých živelních pohrom.
Aby byli na opravdu profesionální úrovni, prošli členové výjezdové jednotky jako každý rok pravidelným školením. Proškolení čekalo i na řidiče výjezdových zásahových vozidel. Letos jim přidali kurs o zacházení s motorovými posilami. Stále častěji jsou vysílání k odstraňování následků orkánů, k likvidaci padlých stromů. A že jsou naši hasiči připravenu čelit všem nárokům na ně kladeným, se přesvědčili mjr. Ing. Maroš Šimko, velitel stanice ve Frýdku-Místku a starosta obce při velmi důkladné kontrole, která prověřila schopnost naší jednotky. Obstáli velmi dobře. Výborné teoretické znalosti projevili prakticky při výjezdech.
17.4. po 21. hodině vyjelo 5 členů k požáru – chytly saze v komíně.
27.4. před 22. hodinou přijelo 8 hasičů k požáru na Klimkovicích. Majitel zapálil domek určený k demolici. Když se mu zdálo, že je po ohni, odjel, aniž zajistil dozor. Sousedé se cítili ohroženi, a proto zavolali hasiče.
V únoru vyslali početnou delegaci na výroční schůzi do Turzovky, se kterou mají dlouhodobé družební vztahy a byli přátelsky přijati. Než přijde jaro, usilovně pracují na opravách požární techniky, aby v soutěžích neselhala. Z podnětu výboru SDH bylo uděleno nejvyšší vyznamenání Zasloužilý hasič panu Jaroslavu Herotovi a druhé nejvyšší vyznamenání Řád sv. Floriána panu Sylvestru Pavláskovi.
Sylvestr Pavlásek
se narodil v roce 1943 v Metylovicích. Vyučil se valcířem a až do odchodu do důchodu pracoval ve Válcovnách plechu v Lískovci. Bylo mu dvanáct let, když naši mladí hasiči zvítězili v celorepublikové soutěži v Brně. A tehdy ho napadlo, že by vlastně chtěl být jedním z nich. Po rozhodnutí následoval čin, vždyť hasičskou zbrojnici viděl z okna. Od té doby uplynulo již 45 let a Sylva zůstal hasičům věrný. Za tu dobu prošel vším, co práce v hasiči přináší. Dělal strojníka, obsluhoval stříkačku, byl řidičem, vozil hasičský potěr na nejrůznější soutěže. Během celého roku opravoval a udržoval hasičskou techniku. Řád sv. Floriána obdržel jako výraz ocenění za dlouholetou obětavou práci pro naplnění hasičského poslání a zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb.
Zajímalo mne, proč právě sv. Florián se stal patronem hasičů a díky veliteli sboru panu Vladimíru Bílkovi, jsem se to dověděla. Florián pocházel z Norika a byl důstojníkem římské armády. Území, kde se narodil, dnes patří Rakousku, ale v jeho době bylo součástí římské říše. Za císaře Diokleciána dal místodržitel usmrtit mnoho křesťanů. Florián jim chtěl pomoci, byl zatčen a týrán. Protože se nezřekl Krista, byl vydán do rukou katů. Ti mu 4. května 304 přivázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky. Stal se prvním rakouským svatým. Jeho tělo bylo nalezeno a pochováno poblíž dnešního Lince. Nad hrobem později postavili chrám a benediktinský klášter. Jeho uctívání se rozšířilo zejména mezi venkovany. Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů a pekařů. Na sochách nebo obrázcích je obvykle představován v oblečení římského důstojníka. Atributem je nádoba s vodou. Řád sv. Floriána je jedním z největších vyznamenání a uděluje se členům a jednotám Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za mimořádné výsledky. Je to výběrové vyznamenání. Má tvar rovnoramenného osmihrotového kříže v pozlaceném provedení. Vnitřní kruh je červený, na něm je položen medailon s hlavou sv. Floriána se dvěma plameny a nápisem SV. FLORIÁN. K řádu náleží diplom a stuha.
Jaroslav Herot
převzal Nejvyšší hasičské vyznamenání Zasloužilý hasič v pátek 12. listopadu v Přibyslavi. V místním sboru dobrovolných hasičů je třetí, který takové vyznamenání obdržel. (František Michalec v roce 2001, František Židek v roce 2005.) Narodil se v roce 1933 v Metylovicích. Jako mladík přihlížel, když hořela stará Fojtíkova dřevěnice vedle Sokolovny. Tehdy si řekl, že bude hasičem. Po návratu z vojny se definitivně rozhodl a stal se, jak se tehdy říkalo, požárníkem. Pracoval v Normě ve Frýdlantě, ale jeho volný čas patřil místnímu sboru. Začal jezdit na Tatře, kde mu byl učitelem již dávno zemřelý Mojmír Šigut. Později přešel na Tatru 805. Z řadového člena se stal velitelem sboru. Tuto funkci vykonával 21 let. Jako velitel se staral o zabezpečení techniky, školení a výjezdy. Byl velitelem okrsku a jako rozhodčí obsazoval soutěže nejen v celém frýdecko-místeckém okrese, ale dokonce i na krajské soutěži v Olomouci.
V roce 1998 sice skončil ve funkci velitele, ale dále ve sboru pracoval. Spoustu volného času věnoval údržbě a opravám veškeré hasičské techniky. Ještě v minulém roce pomáhal při všech akcích. Nyní, kvůli nemoci, přestal aktivně pracovat.
Jeho nejhorším zážitkem z řady výjezdů byl požár Sokolské chaty na Ostravici. Zahynulo při něm sedm lidí – dvě ženy a pět dětí. Vzpomínka na tu hrůzu mu niky nevymizela z paměti.
Titul zasloužilý hasič je výběrové vyznamenání, které se uděluje za celoživotní práci pro dobrovolné hasiče. Uděluje ho Výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Při předání titulu je vyznamenaný zapsán do Pamětní knihy zasloužilých hasičů. Dostane medaili, diplom a klopový odznak. Uděluje se v Přibyslavi. Pana Herota tam zavezl jeho přítel, hasič Slávek Juřica.
Od dubna se naplno rozbíhá příprava hasičů na soutěže. Letos se do Moravskoslezské ligy přihlásilo družstvo mužů i družstvo žen. Týden před vypuknutím soutěžní sezóny tradičně postavili na školní zahradě máj a druhý den, prvního května „přiletěly na koštěti hasičské čarodějnice“ za zahradu k Veličkům pod Čupkem.
Soutěže tradičně začínají 8. května na okrskové soutěži na Pržně a pokračují až do podzimu. Dopoledne soutěžili, odpoledne početná delegace sboru odjížděla do Turzovky na tradiční oslavu sv. Floriána.
První červencovou sobotu se do Metylovic sjížděla z blízkého i vzdáleného okolí družstva mužů a žen i se svými fanoušky na 44. ročník pohárové soutěže. Je to jedna z nejstarších soutěží v Moravskoslezském regionu. První ročník u Myslivecké chaty byl v roce 1967. Tehdy se tam družstva ještě vešla. Jak léta plynula, počet přihlášených družstev se zvyšoval a hasiči se díky pochopení místních fotbalistů přesunuli na fotbalové hřiště, kde je více prostoru.
Naši muži v této soutěži zvítězili poprvé v roce 1975. Před čtyřmi lety se soutěž rozšířila o družstva v kategorii mužů nad 35 let.
Příprava i samotný průběh je nesmírně náročný. Je to vlastně maturitní zkouška pro všechny členy ať už je jejich práce vidět nebo zůstává jakoby skryta. Ale jakékoliv selhání by vidět bylo. Naši tuto „maturitu“ složí vždy na výbornou. Pracují s velikým nasazením a nesmírnou obětavostí. O soutěžící je po všech stránkách dobře postaráno.
Letos závodilo 55 družstev. Atmosféra byla jako vždy výborná, počasí se vydařilo. Novinkou byly trubky vuvuzely, které závody provázely. Domácím družstvům se v pohárové soutěži příliš nedařilo. Nejlepší výkon předvedli muži z družstva C, obsadili 10. místo. Na druhé straně všechny místní potěšilo, že tato soutěž byla v anketě hodnocena jako druhá nejlepší soutěž Moravskoslezské lity.
Na konci téhož měsíce odjela početná skupina hasičů na oslavu 120 let založení sboru v Turzovce. Druhého dne se tam účastnila 38. ročníku mezinárodní soutěže hasičských družstev o Pobeskydský pohár. V polovině srpna vrcholí příprava Soutěže netradičních družstev. O ní podobně jako o hasičském bále se píše v kapitole Kultura.
Družstva mužů se letos zúčastnila 32 soutěží a třikrát vyhrála. U žen to bylo 26 soutěží a rovněž tři vítězství. Nejúspěšnějším hasičským celkem je družstvo veteránů (nad 35 let), kteří v osmi soutěžích šestkrát zvítězili.
Mladší a starší žáci soutěžili v Plamenu. Těm mladším to zřejmě nestačilo, a tak se objevili ještě na čtyřech závodech. Celkově se do soutěží zapojilo ve všech kategoriích padesát metylovských hasičů ve věkovém rozmezí 51 let.
Je třeba připomenout i hasiče Rudu Mališe. Absolvoval několik individuálních soutěží TFA = nejtvrdší hasič přežije. Soutěžící simulují práci při skutečných zásazích. Ve Stonavě vyhrál, v celkovém hodnocení soutěže skončil šestý.
8. září uspořádal SDH pro žáky naší školy Hasičské dopoledne. Nebyla to jen přednáška o historii sboru. Seznámili se s hasičskou technikou, která byla jistě především pro kluky velikým magnetem. Děti si mohly vyzkoušet různé uzly a hlavně – stříkat na terč. Neznám dítě, které by si rádo nehrálo s vodou. Třeba se některé z nich zachytí drápkem a rozšíří řady mladých hasičů.
Dvě mladé členky Krista Ryšková a Bára Šigurová prošly školením v Malenovicích, aby mohly zastávat funkci vedoucích mládeže a v případě potřeby tak zastoupit stávající velice schopné vedoucí – Zuzku Bílkovou a Denisu, nyní již Izvorskou.
Několik členů dělalo regulovčíky při průjezdu cyklistického závodu i při Cestě do Betléma. Jiní drželi čestnou stráž o velikonocích u Božího hrobu v místním kostele. Při otevření muzea Kožane město připravili pro návštěvníky výborný guláš.
Místní hasiči jsou jedna veliká rodina. Společně slaví narozeniny, loučí se se svobodou, oslavují narozeniny dítěte, společně grilují, mnozí spolu jezdí na dovolenou. S rodinami se účastní tradičního vánočního výšlapu na Solárku a samozřejmě nemohli chybět ani při výplazu na Monte Čupelo.

SENIOŘI

4. ledna se v místní sokolovně konala výroční schůze, které se zúčastnilo 48 seniorů. Paní Herotová zhodnotila pestrou činnost v uplynulém roce. Pan starosta, Ing. Lukáš Halata, ve svém vystoupení zdůraznil dobrou spolupráci seniorů s obecním úřadem. Všechny seniory příjemně naladilo vystoupení pěveckého sboru Radost z Frýdku-Místku. Téměř každý senior si odnášel z bohaté tomboly nějakou maličkost. Chutné občerstvení bylo příjemnou tečkou za společně stráveným dopolednem.
Původní termín výletu na Opavsko kvůli povodním o týden odložili. Náhradní termín vybrali dobře, slunce je provázelo celý den. Zámek Kravaře stojí v rozlehlém parku se stoletými stromy. Uvnitř je čekala expozice „Jak bydleli páni z Eichendorfu v 18. století“. Po první světové válce sloužily tamní prostory hospodářské a hospodyňské škole. Od roku 1971 je zámek otevřen. Slouží zároveň jako muzeum a kulturní centrum. V Kravařích má vyhlášenou cukrárnu paní Jeřábková. V úterý a ve čtvrtek prodává prajzké koláče. Senioři ochutnali a shledali, že jsou výborné. Krátké zastavení v Opavě někteří využili k prohlídce muzea, jíní nabírali síly u oběda. Arboretum ještě neslo stopy po povodních, ale nádherně rozkvetlé rododendrony všechny účastníky zájezdu uchvátily.
Ráno to ještě nevypadalo dobře, dopoledne navíc sprchlo. Ale odpoledne červencové sluníčko všechny stopy po dešti zahladilo a přilákalo 37 seniorů, kteří přinesli na fotbalové hřiště dohromady 151 vajec. Ale nepřišli jen kvůli vaječině, ale kvůli příležitosti být spolu, popovídat si a zazpívat staré lidové písničky.
Tentokrát jim počasí nepřálo. Přesto se sedmnáct odhodlaných seniorů nenechalo odradit. Linkovým autobusem odjeli do Frýdlantu, přestoupili na motorový vlak, a vystoupili v Ostravici zastávka. Pěšky došli k rozlehlé zahradě, která obklopuje Bezručův srub. Tam na ně čekal pan Šerk, který Petra Bezruče osobně znal, a proto ho mohl přiblížit nejen jako básníka, ale především jako člověka. Se zájmem si prohlédli dobové fotografie a přečetli méně známé básně. Nezapomenutelným zážitkem byl poslech záznamu básníkova hlasu z magnetofonového pásku.
Protože se seniorky rády vidí, setkaly se letos i o prázdninách. Oslavily společně kulatá výročí. Je jim prostě spolu dobře. Ale nebaví se jen pohodlně usazené v židlích. Ty, které se na to cítily, odjely společně autobusem do Kozlovic a pak vláčkem Podhoráčkem na Hukvaldy. Prošly se v oboře, pohladily lišku Bystroušku. Nakonec si všechny společně odpočinuly v cukrárně. Unavené, ale v dobré náladě se společně vrátily domů.
18. listopadu přišla mezi seniory do kinosálu paní Bc. Marie Vysloužilová z Poradenského centra Charity ve Frýdlantě n. O. Nejdříve vystoupily mažoretky z místní školy a pak už se ujala slova paní Vysloužilová a objasnila přítomným majetkoprávní vztahy. Hovořila o dědictví, věcných břemenech. Poradila, jak postupovat při zadlužení, které je dnes dosti častým problémem. Ochotně odpověděla na všechny dotazy. Škoda, že přišlo jen málo lidí.
Setkání 2. prosince se na první pohled lišilo od ostatních. Místnost byla vyzdobená, na stole připravené chlebíčky a cukroví. Pod stromečkem byl nachystaný košík, do kterého příchozí pokládali malé balíčky, až se zcela naplnil. Mnohé dárky byly velice vtipné, o smích nebyla nouze. Strávili spolu příjemné odpoledne a podvečer, s chutí si společně zazpívali známé koledy.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOŇSKÉ NEBE

Již při otevření muzea oznámil pan Milan Hajdušek, že v obci bude založeno občanské sdružení Koňské nebe. Vyzval přítomné, kteří mají zájem rozvíjet a podporovat činnost muzea, aby se přihlásili.
V pátek 22.9. se v klubovně sokolovny sešlo několik lidí, kteří o občanské sdružení projevili zájem. Přítomen byl i starosta obce, který vznik sdružení přivítal a přislíbil podporu obce.
Po přečtení stanov přihlášku podepsali: Milan Hajdušek, Aleš Bílek, Jiří Liberda, Vít Mališ, Renata Spustová, Věnomír Merta, Jiří Čupa, Vavřín Michalec, Lukáš Halata, Kamila Hajdušková, Antnonín Hajdušek a pisatelka. Předsedou sdružení byl zvolen Aleš Bílek, místopředsedou Milan Hajdušek, hospodářem Jiří Liberda. Předsedou kontrolní komise je Věnomír Merta, dalšími členy výkonné rady Renata Spustová a Jiří Čupa.
Na sobotu 11. prosince večer připravilo občanské sdružení besedu s panem Magistrem Václavem Michaličkou. Pořadatele příjemně překvapilo, že většina sedadel byla obsazena. Díky promítaným starým filmům o tradiční rukodělné práci v Beskydech jsme si my starší připomenuli, jak se kdysi v lesích ručně kácely stromy a pak se pomocí koní stahovalo dřevo z lesa do vesnice nebo na pilu. Pozorovali jsme domácí výrobu šindele, košů a proutěných metel, obdivovali práci domácích tkalců. Metly i koše se před sto lety dělaly podomácku i u nás. My starší jsme se vrátili ve vzpomínkách do svého mládí. Naši vnuci zase poznali, kolik síly a fotele museli vynaložit předkové, aby se uživili. Po promítání odpověděl pan Michalička na dotazy diváků. Mnozí si koupili knihu Daniela Drápaly a Václava Michaličky, která dokumentuje slovem i obrazem zaniklou rukodělnou výrobu v Beskydech. Jedna kapitola je věnovaná vydělávání kůží a výrobě bičů. Na jedné fotografii „mjozdři“ kůži pan Josef Kořený, na druhé šlape pan Valentin Šigut č. p. 31 kůže ve džberu. Také knížka pro děti „Jak šel Janek do světa učit se řemesla“, kterou napsal pan Václav Michalička, šla na odbyt.
Na poslední předvánoční odpoledne připravilo občanské sdružení vernisáž výstavy fotografií a vyřezávaných modelů „Dřevěné kostely v Beskydech a na Valašsku“. Organizátory potěšila účast i zájem lidí. Výstavní síň se zcela zaplnila. Na vernisáž přišli autor námětu pan magistr Jaromír Polášek a výrobce modelů pan Jiří Bližňák se svou ženou. Oba dva poutavě vyprávěli o dřevěných kostelích, které se staly jejich celoživotním osudem. Vyprávění zaujalo všechny přítomné, o čemž svědčí živá debata, která se později rozvinula. Lidé odcházeli s dobrým pocitem, že něco pěkného viděli a zajímavého slyšeli.
Poslední akcí občanského sdružení v tomto roce byl vánoční koncert 30.12. v místním kostele, který se uskutečnil ve čtvrtek v 17 hodin ve spolupráci s místním knězem a obecním úřadem. V prostorách kostela zazněly v podání Smíšeného pěveckého sboru Lašan z Brušperku vánoční zpěvy a koledy. Lavice se zcela zaplnily, atmosféra byla dobrá. Posluchači však při příchodu marně hledali pokladničku, do níž chtěli vložit dobrovolný příspěvek. To organizátoři opomenuli.

ZAJÍMAVOSTI

NARODILA SE PŘED STO LETY
Milá, usměvavá, drobná stařenka. Sto let bych jí opravdu nehádala. Vzácné výročí oslavila paní Anna Mertová 26.7. v restauraci U Fucimana ve Frýdlantě n. O. v kruhu svých dětí a jejich rodin. Poseděla s nimi celých šest hodin. Jistě nerozuměla, o čem se u stolu hovoří. V ruchu hovoru několika desítek lidí se i mnohem mladší ztrácejí. Ale v žádném případě se nenudila. Vždy si měla s kým povídat. Děti i vnoučata se postupně střídaly u její židle, aby si se svou maminkou, babičkou a prababičkou popovídali.
O dva dny později, 28. července v 17 hodin děkovala jubilantka se všemi dětmi při mši v místním kostele za dar svého života. Bylo to slavnostní a zároveň prosté. Paní Mertovou přivezly děti na křesle, na kterém vzpřímeně a soustředěně sledovala celý průběh mše. Otec Petr, kněz z Frýdlantu, navodil přátelskou atmosféru a přesto jednou upadl do rozpaků. Na otázku, kdo o maminu pečuje, se z lavic ozvalo: „My všichni!“ A on přivezl jedinou kytici pro toho, kdo se o maminku stará. Podal paní Mertové Eucharistii a ona se zřetelně a nahlas modlila Otče náš, Zdrávas Královno i vlastní modlitbu, kterou se doma denně modlí.
Nikomu nezasvěcenému by nenapadlo, jak těžký život má paní Mertová za sebou. Narodila se ještě v Rakousko-Uhersku na území dnešního Polska v roce 1910. Maminka procházela z Kozlovic, ale vdala se do městečka nebo vesnice na území Haliče. Pravděpodobně žila s manželem a dětmi v dnešním Bialsku-Bialem. Tatínek pracoval jako železničář. Rodina měla pravděpodobně šest nebo sedm dětí, když otec zemřel. Paní Mertová byla tehdy velmi malá a tu dobu si nepamatuje. Podle svědectví nejstarší sestry Anděly tatínek maminku bil. Po smrti manžela se maminka i s dětmi vrátila z Polska do Kozlovic. Šli pěšky, nejmladší miminko nesla na rukou. Neměla nic, ani důchod po manželovi.
Zpočátku bydleli u matčiny sestry, jedli jen jednou denně. Později střídali podnájmy. Živili se všelijak. Maminka posluhovala, pracovala u sedláků. Děti sbíraly borůvky a chodily s nimi pěšky do Příbora na trh. Přesto, že se stěhovali z místa na místo, dokázala maminka i v těchto podmínkách udržovat bílé povlečení a vydrhnutou podlahu.
Již jako dítě musela paní Mertová do služby. Nejdříve nastoupila v Bystřici p. Hostýnem v rodině stavitele Bednaříka. Chodila s jejich dětmi do školy, ale před odchodem musela zamést a vytřít. I po návratu ji čekala práce. Byla tam zřejmě za byt a stravu. Sloužila vlastně jako služka, ale chovali se k ní pěkně. Protože se chtěla naučit vařit a péct, našla si později službu u pekaře. Nebyl hodný, obtěžoval ji a maminka si ji vzala k sobě domů. Tehdy jela poprvé vlakem. Nakonec se octili i v Metylovicicích, bydleli v podnájmu u Pavla Židka v Pasekách.
Jak se seznámila s manželem, si již nepamatuje. Měl podobný osud. Pocházel z devíti dětí, bydleli v dřevěnici v Ondřejníku. Shořela, když byli všichni na poli. Děti pak musely do služby k sedlákům, pan Merta spával v chlévě. Teprve po letech se rodině podařilo postavit malý domek č. 222. Dnes v něm bydlí pan Mojmír Bílek, jeho manželka je neteří zmíněného pana Merty.
Za svého manžela se provdala mladá v roce 1928. Manžel byl velice šikovný, pracoval na pile Mališ na Pržně. Dělal údržbu celé pily. Zaměstnavatel poskytl rodině bezplatné ubytování až do roku 1938, kdy se jim podařilo postavit v Ondřejníku rodinný domek. Pan Merta chodil v Ondřejníku do práce v zimě v hlubokém sněhu, žádné rozhrnování traktory nebylo. Měli krávu a hospodářství, o to se zase starala paní Mertová. Nebyl to lehký život.
Když začalo znárodňování, postavil se pan Merta za rodinu Mališových. Svědčil, že jsou to dobří lidé. Mališi jim to nezapomněli. Celá léta přicházeli přát panu Mertovi i jeho ženě k narozeninám a jmeninám. Když si šla v devadesátých letech dcera manželů Mertových, paní Emilka, koupit na pilu na Pržně nějaké trámky, Mališův syn jí řekl: „Jeden dostanete zdarma za tatínka a jeden za maminku“. Když pilu na Pržně znárodnili, chodil pan Merta pracovat do Frýdlantu n. O. vedle parku.
V manželství byla spokojená. S úsměvem říká: „Na to jídlo bylo vždycky, a to bylo hlavní“. Po krušném životě, který prožila v dětství a mládí, byla za spořádané manželství vděčná. V Ondřejníku žili izolovaně, nikam nechodili. Na společenský život nebyly ani peníze. Ale mezi rodinami, které v Ondřejníku žily a byly navíc spřízněné (měli tam domky nebo chaty sourozenci z obou stran), byly živé vztahy. Chodívali navzájem na besedu a tak jí lidé z Metylovic, které vlastně ani nezná, nechyběli. Manžel hrál jako samouk na klarinet a tak bývalo doma i veselo. Nepamatuje si ale, že by hrával v nějaké kapele.
Vychovali pět dětí, dva chlapce a tři děvčata. Nejstarší dcera paní Mertové stojí na prahu osmdesátky, nejmladší má přes šedesát let. V dospělosti se rozletěly po světě, ale později si všechny postupně postavily na Žukově, poblíž rodné chalupy chaty. A tak je teď zase celá rodina pohromadě.

NEBYLA TO RECESE
Když Honza Izvorský a Denisa Bílková začali spolu hovořit o svatbě, byli zajedno v názoru, že nechtějí klasickou svatbu. Považovali ji za rutinní záležitost a té se chtěli vyhnout. Oba fandí hokeji a nejdříve je napadlo, že se nechají oddat v přestávce mezi třetinami. Zvažovali pro a proti a zatím je předběhla jiná dvojice. Nechtěli se opakovat. Pozvolna se vynořil nápad uzavřít sňatek při Soutěži netradičních družstev. Dlouhá léta jsou zapálenými hasiči, navíc všichni přátelé ze Sboru dobrovolných hasičů by byli při tom.
Svatba měla být pro všechny překvapením a tak museli udržet přípravy v tajnosti. Ač je to téměř neuvěřitelné, podařilo se. Samozřejmě, několika málo lidem to říci museli, ale všichni dokázali držet jazyk za zuby do poslední chvíle. Především navštívili matrikářku, aby zjistili, zda je něco takového možné. Paní Vargová, která žije v Metylovicích, souhlasila a zároveň jim poradila, co všechno je třeba udělat. Nejdříve si museli zajistit souhlas manželů Kahánkových, na jejichž louce souhlas probíhá, zda jsou srozuměni s úředním aktem. Odnášeli si souhlas i slib mlčení. Dalším z řady byl starosta obce. Slíbil, že je sezdá i že zachová svěřené tajemství. Také svědci mlčeli jako hrob. Ale vyvstal další problém. Nevěsta, která už nemá tatínka, si přála, aby ji k oddávajícímu vedl bratr. Ale ten měl právě v tu sobotu odjet na dovolenou a neviděl důvod, proč by měl kvůli hasičské soutěži něco na svých plánech měnit. Museli s pravdou ven. Slíbil mlčení i účast. Jen doporučil, aby to ještě řekl mamince nevěsty. Nemusela by překvapení zvládnout. Dověděla se to dva dny před svatbou. A tak už osm lidí střežilo jejich tajemství. Slouží jim ke cti, že opravdu nikomu nic neřekli.
Největší zatěžkávací zkoušku mlčenlivosti museli podstoupit snoubenci, když čtrnáct dnů před svatbou odjeli s přáteli na společnou dovolenou do Řecka. Ne, že by je „svrběl“ jazyk. Spíše se obávali, aby se jen tak mimochodem neprokecli. Zvládli to. Vrátili se ve čtvrtek před svatbou. Zůstal poslední problém a ten nemohli ovlivnit – počasí. Kdyby lilo, byla by soutěž odvolaná. V pátek s nic netušícími kamarády připravovali louku na soutěž a Denisa trénovala na sobotní závody. Nikoho nenapadlo, že je to kamufláž, že příští den už nemůže závodit v družstvu Bílků, protože změní příjmení.
V sobotu ráno jemně pršelo. Dopoledne jeli s ostatními hasiči na soutěž do Staré Vsi. V poledne už bylo jasné, že odpoledne bude slunečné. Hasiči jásali veřejně „soutěž bude“, Denisa s Honzou skrytě „svatba bude“.
Blížila se třetí hodina odpoledne. Honza pobíhal po louce v bermudách a tričku s reklamou na pivo. Matrikářka už seděla v obecenstvu a trochu se zděsila – myslela, že je to oděv k svatbě. Denisa dorazila na soutěž v bílé sukni a hezké halence. Od kamarádek si vyslechla, co blbne, jak v tom bude závodit. Těsně před začátkem se Honza rychle převlékl do oblečení, které barevně ladilo s oblečením Denisy, a začal moderovat. Přivítal přítomné a vyzval je, aby všichni vytvořili špalír. Mlžil, že neví, o co jde, a běží se na špalír podívat. Svědek Ruda Mališ přisunul do čela špalíru předem přichystaný stůl s bílým ubrusem a pustil pochod, který si snoubenci, ctitelé Járy Cimrmana, vybrali. Nad loukou se rozezněl hlas Zdeňka Svěráka „Pojď, Járo, do chomoutu“. Nevěsta bleskurychle vytáhla z igelitky kytici, kterou zajistila svědkyně, zavěsila se do bratra a kráčela špalírem k Honzovi.
Protože v minulém roce závodilo v „Netradičce“ družstvo svatebčanů, lidé se zpočátku domnívali, že jde o recesi. Ale po slovech matrikářky a starosty si začali uvědomovat, že Denisa a Honza uprostřed svých kamarádů a nejbližší rodiny právě uzavřeli manželství.
Nejdříve to pochopila Anička Bílková, roz. Šigutová a vykřikla: „co bude s družstvem Bílku?“, ale to už zněly písně Jarka Nohavici a všichni novomanželům blahopřáli. Nakonec je kamarádi hodili do kádě s vodou. Když se převlékli, Honza pokračoval v moderování. Soutěž netradičních družstev, která začala netradičně, mohla pokračovat. Ani družstvo Bílků nepřišlo zkrátka. Denisu nahradila sestra. Možná, že Honza s Denisou založili novou tradici. Ale případní následovníci už nikdy nebudou první.

AMBROŽ BÍLEK
Když jsem v zimě třídila archiv, všimla jsem si v dopise sestry Edigny Bílkové věty, kterou jsem dříve přešla bez povšimnutí. Psala, že se v Praze sešla s generály, kteří znali Ambrože Bílka. Uvědomila jsem si, že můžu ještě něco zachytit z Ambrožova života, ale že také s každým dalším dnem můžu něco nenávratně prošvihnout.
Daniel Baránek, který pracuje pro občanské sdružení Post bellum mi dal telefonní číslo armádního generála Tomáš Sedláčka, který by mohl o Ambrožovi něco vědět. První telefonický rozhovor s panem generálem znamenal pro mne šok. Ozval se svěží, rázný hlas, který jsem přisoudila synovi nebo vnukovi. Ale byl to dvaadevadesátiletý (ročník 1918) pan generál osobně. Počítala jsem s tím, že budu muset do Prahy. Když pan generál zjistil, kde Metylovice leží, usoudil, že by to byla ztráta času. Byl Ambrožům spolužák, ale ne kamarád. Setkali se v Anglii. Nabídl, ať mu napíšu otázky, na které písemně odpoví. Pan generál je slepý, odpověď psala dle diktátu jeho přítelkyně.
Mezitím proběhl v televizi pořad „Oni to nevzdali“. Vystoupil v něm pan generál Sedláček a ve své řeči zmínil i spolužáka Ambrože Bílka. Všimli si toho i televizní diváci z Metylovic. Byl mezi nimi Ambrožův prasynovec Michal Bílek.
Odpověď na otázky jsem od pana generála dostala 11.6. Z něho uvádím: „S Ambrožem Bílkem jsem se seznámil ve vojenské akademii v roce 1937-38. Byli jsme ve stejné učebně D5, kde nás bylo celkem asi 40, ale nějak blíže jsem se s ním během toho roku nestýkal. Vím, že byl jedním z prvních, který utekl do Polska po rozpadu armády. Dostal se tak do Francie do cizinecké legie, s podmínkou na pět let, protože nebyla ještě válka. Po vypuknutí války byl uvolněn a převelen do Anglie k 1. dělostřeleckému pluku, 3. oddíl v městečku Portel. Dělostřelci nebyli nasazeni na frontě, protože nebyl ukončen výcvik. V Anglii jsem se s ním setkal v Chomeley, kde se brigáda soustřeďovala po ústupu z Francie. Byli jsme oba nezařazení důstojníci, ale já jsem byl zařazen v dělostřeleckém oddílu a Ambrož u VKPUV, takže se naše cesty rozdělily. Zda žádal do britské armády nevím, vím, že byl odeslán koncem roku 1943 k naší jednotce v Rusku, kde byl zařazen k tankové brigádě jako velitel praporu. V Rusku jsem se s ním nikdy nesetkal. Podle mne veškeré verze ohledně jeho zranění jsou vymyšlené. Nejpravděpodobnější je, že byl zasažen střepinou při dělostřeleckém přepadu a zemřel na následky zranění v nemocnici v Rzeszowě, tolik jsem se aspoň dověděl. Považuji za nesmysl, že by Ambrož podlehl komunistické propagandě, už proto, že byl členem Orla, jak píšete. Ambrož má bustu na Dukelském pohřebišti. Požádal jsem pana Vaňourka, který je velkým znalcem tankové brigády na východě, aby se podíval do archivu a pokud tam nalezne nějaké podrobnosti o Ambrožovi, aby vám je poslal na váš email. S pozdravem Tomáš Sedláček.“
Pan poručík Vaňourek ohlásil svůj příjezd na neděli 20.6. na 14 hodin. Protože vznikly problémy se zapůjčením věcí, které se po válce vrátily do Metylovic, měla jsem k dispozici pouze několik fotografií a písemnosti z archivu mého tatínka. Pan Poručík nebyl zklamaný, neboť mezi nimi byla Ambrožova fotografie v uniformě československého důstojníka, kterou neznal. Vše si pečlivě ofotil a pak do 17 hodin vyprávěl mnoho zajímavého o historii naší armády. Pan poručík je zřejmě pravou rukou armádního generála Sedláčka. Shromažďuje fakta z vojenských archivů a snaží se zachránit před zničením památky po důstojnících 2. odboje a lidech 3. odboje.
Podle slova pana poručíka je armádní generál Sedláček stále velmi činorodý. Záleží mu na tom, aby bylo Ambrožovo jméno vytesáno na pamětní desce na vojenské škole ve Vyškově a jmenovitě uveden v Hranicích, kde studoval a byl vyřazen a ve Frenštátě, kde sloužil do rozpuštění armády.
Postupně se mi podařilo shromáždit většinu věcí z Ambrožovy pozůstalosti – vojenský kufr, uniformu, alba, deníčky, dopisy. Pan poručík přijel podruhé v sobotu 14. srpna odpoledne. Vypůjčil si alba, některé fotografie byly z jeho hlediska zajímavé. Setkání se účastnili pan František Michalec (jeho babička byla sestrou matky Ambrože) a pan Vladimír Bílek, syn Ambrožova bratra Benedikta.
Potřetí přijel pan poručík v pondělí 28.9. odpoledne. Vrátil alba a vypůjčil si další věci. Litoval, že nejsou k dispozici všechny zápisníky, především z Ruska. Přítomni byli pan František Michalec, synovec Vladimír Bílek s manželkou Aničkou a Pavel Halata, syn Ambrožovy neteře Evy. Pan Michalec je přesvědčen, že pro zápisník z východní fronty si přišli asi dva roky po válce k Ambrožově matce nějací důstojníci a odnesli ho.
Poručík nám sdělil, že usilují o Ambrožovo povýšení in memoriam. Nastalo překvapení na obou stranách. Pan poručík byl udiven, že na škole visí pamětní deska majora Ambrože Bílka. V žádném armádním rozkaze nenalezl zmínku, že by byl Ambrož in memoriam povýšen. My z Metylovic jsme zase nemohli uvěřit, že Ambrož majorem není. Není pravděpodobné, že by si to pan profesor Josef Luňáček, podle jehož návrhu se deska odlévala, vymyslel. Metylovští patrioti by mne asi upálili, pokud by zjistili, že následkem mých aktivit přišel Ambrož o hodnost. Pan poručík v tom nevidí problém. Zařídí Ambrožovo dodatečné povýšení a Ambrožovi příbuzní budou o tom písemně vyrozuměni.
V květnu přišel starostovi dopis od Sdružení pro výstavbu památníku československým vojákům ve Skotsku. Památník – válečný hrob bude připomínat několik stovek českých a slovenských vojáků, kteří tam prošli tvrdým výcvikem poblíž malého přístavu Arisaig. Byl odhalen 11. listopadu 2009. Nyní chce Sdružení usadit 71 kamenů. Na nich budou vytesána jména těch, kteří ve válce padli. Mezi nimi bude i jméno Ambrože Bílka, který tímto výcvikem prošel před odjezdem do SSSR. Obec Metylovice Sdružení nepřispěla. Zastupitelstvo se domnívá, že stačí, když je na místní škole Ambrožova pamětní deska.

DALŠÍ VERZE O BOMBARDÉRU, KTERÝ SPADL 29.8.1944 V JEDLIČÍ
Pan Ing. Petr Váňa mi přinesl brožuru Poslední let amerického bombardéru č. 118 dne 29. srpna 1944 nad obcemi Čeladná, Nová Ves, Malenovice, Baška, Hodoňovice, Palkovice, Metylovice a Lhotka, kterou napsal pan Stanislav Tofel z Čeladné. Před časem mne pan Tofel navštívil. Špatně jsem ho asi pochopila. Domnívala jsem se, že publikace se bude věnovat hlavně čeladenským občanům, kteří zahynuli ve 2. světové válce a jen okrajově se bude týkat bombardéru č. 118. Zmínil, že přijde přečíst v naší kronice vzpomínky pamětníků na tuto událost, ale už nepřišel.
Kontaktoval se zřejmě s kronikářem Šupinou z Palkovic a Ing. Váňou z Frýdlantu. Pomocí sponzorů se podařilo brožuru vydat. Obsahuje mnoho fotografií a vzpomínek pamětníků z Palkovic, Čeladné, Hodoňovic, Bašky. Je zde také několik vět z dopisu pilota Garlanda, který přišel do Metylovic začátkem srpna 1999.
Překvapila mne zmínka na str. 32, že pilot, poručík Garland dosedl s padákem na Kamenci v Hodoňovicích. Tu už je zřejmě poslední verze příběhu, který se odehrál nad naší obcí před 66 lety.
První pilot Garland a druhý pilot Zupan navštívili v roce 1994 místo, kde před padesáti lety havarovalo jejich letadlo. Podle uvedené brožury uvádím jejich krátký životopis.
Leo A. Zupan se narodil v červenci 1918. Dosud žije ve městě Ashland, stát Oregon. V době, kdy vstoupil do amerického letectva, pracoval v obchodním domě v Ashlandu. Má za sebou dvě desítky vojenských misí a po sestřelení v roce 1944 byl zajat a konce války se dočkal v zajateckém táboře Stalag Luft I. (Barth, na baltském pobřeží). Po válce pracoval od roku 1962 jako úspěšný podnikatel s realitami.
William T. Garland se narodil 28. června 1916 v Seattlu a vyrůstal ve Vancouveru. V roce 1938 se přestěhoval do Phoenixu. Za II. světové války se zúčastnil jako pilot 29 misí a se svým letadlem byl sestřelen nad naším územím. Rok strávil v německém zajateckém táboře Stalag Luft I. Po návratu do vlasti se oženil s Georgianou Isham z Phoenixu a společně vychovali tři děti – Garyho, Susan a Dana. V Phoenixu byl dlouhá léta místostarostou a také působil jako předseda společnosti Garland Steel. V roce 1970 podnikání ukončil. Po odchodu do důchodu se s manželkou přestěhovali do Sedony, kde se zabýval indiánskou etnografií, zvláště indiánskou bižuterií. V roce 2008 umírá manželka Georgiana a 25. června 2008 zemřel na zápal plic William Garland.

VÝPLAZ NA MONTE ČUPELO – II. ročník
Konal se ve vší parádě. Počasí bylo sice větrné, ale cesta na Čupek byla díky prohrnutí traktorem schůdná. Překvapila mne veliká účast. Když jsem před jedenáctou přicházela k zastávce Čihadlo, vynořil se ze zatáčky průvod lidí pestrého věkového složení s obecní vlajkou a dvěma hasičskými standartami. Senioři, děti, mládež, zástupci střední generace zaplnili cestu vedoucí na Čupek. Když jsme vystoupali k vodárně, promísily se naše řady s Čenda spolkem, který přicházel z hodoňovické strany. Nesli vlajku spolku, mnozí byli v netradičních oděvech. Jeden z nich, v klobouku ověšeném různými cingrlátky, měl dokonce na zádech přivázanou kuchyňskou židli. Nevím, zda si chtěl na ni nahoře sednout, nebo to byl výraz nějakého trestu. Na Čupek přišli i lidé z prženské strany. Prostranství před bývalým rekreačním střediskem se zcela zaplnilo nejen lidmi, ale i koňmi a psy různých velikostí a ras. Lidé se bavili, nabízeli k zahřátí vlastní zdroje z různých plaskaček nebo něco k zakousnutí. Nad tím hemžením se nesl hlas Vavřína Michalce, který akci moderoval.
Čekání na příchod krále Viluše vyplnil zpěv ženy do amplionu. Doufám, že mezi přítomnými nebylo mnoho muzikálních lidí. Asi by tuto situaci neunesli. Těsně před polednem dorazil na vrchol lašský král a okamžitě zmizel v chumlu svých nejvěrnějších poddaných. Jen jsem zahlédla, jak mu jedna žena na kolenou holduje. Nebylo slyšet ani proslov. Organizátoři podcenili akustickou stránku celé akce. V podstatě nebylo rozumět. Působilo to na mne jako jeden velký chaos.
Nejpěknější na celé akci se mi zdál právě ten výstup nahoru. Protože bylo větrno a nahoře to bylo obzvláště cítit, začali jsme se rozcházet. Někteří pěšky, jiní na saních, další na koních. Teprve z Mikroregionu jsem se dověděla, že účastníci dostávali účastnické listy, které podepisoval lašský král a Dajana Zápalková. Přečetla jsem si, že král Viluš nás ujistil, že se nemusíme bát ekonomické krize, neboť Laši jsou už na stopě ukrytému pokladu zbojníka Ondráše.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Václav Židek se narodil 18.9.1944 v Metylovicích. Maminka Bernardina Mertová se narodila v Metylovicích. Tatínek Ludvík se přistěhoval ze Lhotky. Pracoval v Armaturce, což byla slévárna ve Frýdlantě, kde se vyráběly předměty z litiny. Ve volném čase opravoval sousedům šicí stroje, hodinky i hodiny. Byl mistr na slovo vzatý. Za působení p. Václva Ingra si vzal na starost i věžní hodiny. Syn Václav byl tak od dětství obklopen hodinovými stroji, rád pozoroval tatínka při práci a chytal první rozumy.
Dobře si pamatuje, jak tatínek začínal. U hodin na věži se rozbilo staré kolo a bylo třeba nové. Tehdejší předseda MNV Robert Židek se zasadil, aby obec kolo zaplatila. To staré je do dnešních dnů uloženo ve věži. Ještě před šedesáti lety bylo třeba hodiny každodenně natahovat. Nikdo už nespočítá „kolik vysokých hor“ zdolal jeho tatínek, když každý večer musel vyšlapat desítky schodů k hodinovému stroji. Těžká práce ve slévárně, odpoledne práce na poli, večer výstup do věže. Někdy pana Židka zastoupila manželka. Když Václav trochu povyrostl, vystřídal oba rodiče a zajišťoval denní natahování on. Na schodech nebylo elektrické osvětlení, svítil si baterkou.
Na vojnu odešel do Jemnice v okrese Třebíč. Rodiče už byli starší, a tak ho v té době zastoupil další obětavý člověk z vesnice, pan Bohuslav Halata. Když se vrátil z prezenční služby, začali se pan Petr Fojtík č. p. 19 a pan Ladislav Čupa č. p. 31 zabývat myšlenkou předělat věžní hodiny tak, aby bily jednotlivé čtvrti. A také se jim to podařilo. Vše potřebné si udělali v „kuzni“ Albína Fojtíka č. p. 17. Pochopitelně, Vašek při tom nemohl chybět.
Neuplynulo mnoho času a přišel další nápad – předělat vyzvánění na elektrický pohon. Náročného úkolu se ujal pan František Michalec starší. Pro Vaška to znamenalo rozebrat na věži hodinový stroj a vše odnést k Michalcům na Pajurkovice. V jejich dílničce vše potřebné vysoustružili, složili, vyzkoušeli, opět rozebrali, vynesli na věž a opět složili. Neuvěřitelná mravenčí práce doslova na koleně. Jací to museli být zapálení fandové. Profesí byli zcela jinde, chodili do práce, odpoledne mnohý z nich pracoval ještě na poli a přece dokázali takové dílo. Vrozená inteligence, manuelní zručnost, nesmírná pracovitost, houževnatost a nadšení pro věc dokázaly neuvěřitelné věci. Odpadl denní namáhavý výstup na věž. Stačilo vystoupat k hodinám jednou za půl roku. Ale práce Václavovi neubylo, spíše naopak.
Zprávy o jeho schopnostech a pracovním nasazení se šířily po celém okolí a pro něho to znamenalo další práci, kterou ovšem niky neodmítl. Do kaple na Myslíku přivezli z Mořkova použité věžní hodiny. Potřebovali odborníka, který by je uvedl do chodu. Křesnička, žijící na Myslíku, si vzpomněla na kmotřence a Vašek přijel. Ke spokojenosti všech myslikovských farníků hodiny složil a uvedl do chodu. Když se začalo v kostelích zavádět elektrické zvonění, opět přišla Vaškova ochota, pracovité ruce i um k uplatnění. Zavedl elektrické zvonění nejen na Myslíku, ale i v Kozlovicích, ve Lhotce, na Čeladné, ve Frýdlantě, ve Starém Městě, v poutním kostele ve Frýdku, v Hladkých Životicích, v Pustějově a v Kujavách. Pravidelně ho dvakrát ročně volají do Lhotky, neboť při změně času si neumějí hodiny sami nařídit.
V Rychalticích dělal elektrické zvonění někdo jiný. Ovšem, po každé bouřce se porouchalo. Nakonec zavolali pana Václava Židka, který vše předělal a od té doby zvonění funguje. Do kostela ve Velké Bystřici u Olomouce dodal pro jejich zvonění dokumentaci. V Kunčicích p. O. dělal elektrifikaci pro pět zvonů, z nichž jeden pocházel z Metylovic. Dostal se tam, když byly u nás za p. Šrabala pořízeny zvony nové. Jeden z těch původních přišel právě do Kunčic p. O. Nesmím zapomenout ani na kapli na Pstruží. Protože právě tam se stala dnes už úsměvná historka. Ve své době to však až tak veselé nebylo.
Na Pstruží je pomník obětem II. světové války postaven vedle kaple. V jednom roce se začátek vzpomínkové slavnosti kryl s dobou, na kterou bylo nastaveno zvonění. A tak do projevu řečníka se rozezněly zvony, nebylo rozumět ani slovo. Komunisty to rozčílilo. Začali běhat sem a tam a nařizovat: „okamžitě zvony zastavit“. To samozřejmě nešlo. A tak museli řečníci počkat, až zvony dozní.
Za působení p. Navrátila se přistoupilo k rekonstrukci celé elektrické sítě v kostele. Bylo to náročné, vše bylo třeba vysekat, neboť se přecházelo od hliníku k mědi. Nejdříve byli přivoláni „mistři“ elektrikáři z nějaké firmy. Dostali zálohu a pak už je nikdy nikdo neviděl. Vše nakonec zůstalo panu Václavu Židkovi, která se jako vždy zhostil svého úkolu na výbornou a navíc všechnu práci dělal zadarmo. Stejně jako jindy, neboť ať už to bylo v kterékoliv farnosti, vždy říkal tamnímu knězi: „to nedělám pro vás. Vždyť vy jste dnes tu a za rok můžete být někdy úplně jinde. Já to dělám pro kostel“.
Na druhé straně nikdy neopomene připomenout zásluhy jiných. Když potřebovali v kostele nové motorky, přihlásil se pan Merta, žijící v Pasekách, který měl vysoké postavení v Radle. Sehnal požadované motory a dodal je zadarmo. Prý musí také pro Metylovice něco udělat. Přitom to byl člověk nevěřící, aspoň podle ustálených představ.
Když v Metylovicích působil p. Kiwak, dostal na starost i farnost ve Starých Hamrech. A tam se pustil do rozsáhlé a náročné opravy velikého kostela. U toho samořezně nemohl Václav Židek chybět. Zrenovoval elektriku, provedl generálku lustrů. Pamatuji si, že i u nás při malování kostela odmontoval lustry, rozebral je na jednotlivá sklíčka, vyčistil a opět složil.
Na dřívější způsob elektrického zvonění nedá Vašek dopustit. Na ten, který se zavedl do kostela letos, se dívá kriticky. A to kvůli transistorům, které jsou velice citlivé. Stačí prý jedna pořádná bouřka a přestanou fungovat.
A ještě jedna příhoda z doby zcela nedávné. Ležel po infarktu na ARU, když mu zazvonil mobil. Paní z fary na Ostravici ho prosila, aby tam přijel, nehrají varhany. Nemohl, ale aspoň poradil. Zeptal se, zda u nich nebyla bouřka a pak doporučil, aby se podívala, zda nejsou vyhozeny pojistky. Po chvíli žena telefonovala znovu a děkovala za radu.
Václav Židek žil s rodiči v malém domku. Když se oženil, vlastníma rukama a s velikým přispěním otce postavil nový dům. Lidem ve vesnici opraví všechny budíky, hodinky, hodiny, rádia a šicí stroje. I ty, kterými se profesionální hodinář už nehodlá zabývat. Několik desetiletí zpívá v kostelním sboru, kam začal chodit ještě jako mladík se svým tatínkem.
O jeho empatii svědčí skutečnost, že věnuje čas bez nároku na odměnu těm, kteří to potřebují. Vím, že pravidelně vozil osmdesátiletou paní Dudovou na různá vyšetření k lékaři, trpělivě čekal, aby ji zase mohl odvézt. Určitě o mnohém nevím, neboť Vašek nepatří k těm, kdo se svými činy vychloubají. Jen mezi řečí opravil elektřinu k varhanám na Pržně, v obřadní síni ve Frýdlantě a v řadě dalších míst.
V devadesátých letech, když jsme ještě patřili do arcidiecéze olomoucké, byl mezi muži z Metylovic, kteří dostali od arcibiskupa Vaňáka ocenění za neúnavnou, obětavou práci pro kostel. V tomto roce mu ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz v září písemně vyjádřil poděkování a uznání za dlouholetou obětavou péči o chod zvonů a věžních hodin v kostele Všech svatých v Metylovicích. Ocenění mu předal p. Wojnar při nedělních bohoslužbách za přítomnosti všech věřících.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

rýže 1 kg 18,20 – 35,10 Kč kakao 0,10 kg 18,40 – 24,30 Kč
kroupy 0,5 kg 7,20 – 9,70 Kč granko 0,5 kg 64,20 Kč
pohanka 0,375 kg 25,60 Kč mletý mák 0,2 kg 21,80 Kč
fazole 0,5 kg 17,40 – 17,90 Kč mák 0,3 kg 16,60 Kč
hrách 0,5 kg 10,40 – 12,80 Kč kokos 0,2 kg 14,80 Kč
čočka 0,5 kg 13,90 Kč mandle 0,10 kg 15,30 Kč
cukr moučka 1 kg 19,20 Kč lískové ořechy 0,10 kg 19,20 Kč
cukr krystal 1 kg 22,50 Kč rozinky 0,10 kg 6,40 Kč
cukr krupice 1 kg 17,90 Kč ovocný chlebíček 0,10 kg 19,20 Kč
cukr kostkový 1 kg 26,80 Kč kandov. kůra 0,10 kg 21,80 Kč
sušené mléko 0,4 kg 96,40 Kč kečup 1 kg 16,60 Kč
mouka hrubá 1 kg 8,50 – 11,60 Kč piškoty 0,12 kg 8,50 Kč
mouka hladká 1 kg 11,50 Kč pudink 1 ks 3,90 – 6,70 Kč
mouka polohr. 1 kg 10,70 – 11,60 Kč protlak 0,115 kg 7,10 Kč
krupice 1 kg 14,80 Kč vanilkový cukr 1 ks 1,10 Kč
ovesné vločky 0,5 kg 10,20 Kč olej 1 l 36,70 – 37,30 Kč
vlasové nudle 0,5 kg 10,90 – 12,80 Kč čaj 1 balení 16 – 27 Kč
kolínka 0,4 kg 16,70 – 18,30 Kč víno 1 l 35 – 60 Kč
špagety 0,5 kg 8 Kč povidla 0,44 kg 32,80 Kč
strouhanka 0,5 kg 18,70 Kč med 1 kg 144 Kč
sirup 1 l 22 – 30 Kč sardinky 1 ks 11 – 16,70 Kč
rum Tuzemák 0,5 l 90 Kč čokoláda 1 ks 11,50 – 21,20 Kč
Metropol 1 l 108 Kč oplatky 1 balení 4,30 – 6,30 Kč
slivovice 0,7 l 240 Kč máslo 0,25 kg 33,30 Kč
slivovice 0,5 l 230 Kč hera 0,25 kg 20,50 Kč
Magister 0,5 l 173 Kč tvaroh 0,25 kg 17,90 Kč
Napoleon 0,7 l 148 Kč plát. sýr 0,10 kg 14,60 – 18,70
pivo 0,5 l 8,70 – 25 Kč kyška 0,4 l 14,20 Kč
cigarety 1 bal. 62 – 74 Kč podmáslí 0,45 l 7,60 Kč
minerálka 1 l 12 – 15 Kč jogurt 1 ks 8,60 – 10,70 Kč
kofola 1 l 25 Kč zakyska 1 ks 10,20 Kč
smetana 1 ks 10,20 Kč banány 1 kg 34 Kč
šlehačka 1 ks 19,40 Kč pór 1 kg 65 Kč
brynza 1 kg 179 Kč mrkev 1 kg 13 Kč
hermelín 0,12 kg 26,10 Kč petržel 1 kg 52 Kč
sádlo 0,45 kg 24,50 Kč celer 1 kg 36 Kč
tvrdý sýr 1 kg 116 Kč česnek 1 kg 155 Kč
měkký sýr 0,1 kg 26,40 – 31,10 Kč citrony 1 kg 26 Kč
vejce 10 ks 23 Kč jablka 1 kg 20 Kč
mléko 1 l 12 Kč cibule 1 kg 13 Kč
nanuky 1 ks 6 – 11,90 Kč jelita 1 kg 61 Kč
nanukový dort 1 ks 19 – 46 Kč jitrnice 1 kg 67 Kč
listové těsto 1 bal. 12 Kč párky 1 kg 62 Kč
mraž. špenát 1 bal. 10 Kč klobásy 1 kg 110 – 137 Kč
mraž. faz. lusky 1 bal. 17,70 Kč angl. slanina 1 kg 119 Kč
rohlíky 1 ks 2 – 3,90 Kč šunka 1 kg 115 – 155 Kč
chléb 1 ks 22 – 28 Kč špek 1 kg 155 Kč
kuř. polév. směs mraž. 1 kg 19 Kč tlačenka 1 kg 97 Kč
kuř. čtvrtky mraž. 1 kg 58 Kč salámy 1 kg 101 – 121 Kč
kuř. játra mraž. 1 kg 45 Kč pomeranče 1 kg 29 Kč
kuř. stehna mraž. 1 kg 65 Kč mandarinky 1 kg 26 Kč
kuř. řízky mraž. 1 kg 123 Kč zelí 1 kg 17 Kč
kuře mraž. 1,5 kg 82 Kč rajčata 1 kg 40 Kč
paprika 1 kg 48 Kč

Základní potraviny za uvedené ceny prodávala v Metylovicích prodejna MaJ manželů Kulhánkových č. p. 201.
V obci žije 723 občanů v produktivním věku, nezaměstnanost dosáhla 12,9 %. To znamená, že je v Metylovicích 93 lidí, kteří nemají práci. V obecní četě, která pečuje o veřejnou zeleň a obecní cesty, pracují dva stálí zaměstnanci – pan Milan Tomášek a pan Zbyněk Drozd. Letos přijala obec na tyto práce tři muže z Metylovic, kteří byli vedeni na úřadu práce. Mimo ně pracují v četě dva muži, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Podle nového vládního nařízení musí každý měsíc odpracovat 30 hodin na veřejně prospěšných pracích.

MATRIKA

NAROZENÍ
Letos se narodilo 18 dětí, osm děvčátek a deset chlapců. Téměř polovina – sedm dětí jsou prvorozenci, devět dětí jsou druhorození. Pouze jedno dítě se narodilo rodině jako třetí. Jména jsou běžná, žádné není exotické, jen jedno je neobvyklé – Mikuláš. Deset dětí se narodilo rodičům, kteří žijí v manželství, osm dětí se narodilo partnerům, kteří nejsou sezndáni. Dvě děti se narodily v lednu a také v únoru. V březnu přišlo na svět jen jedno dítě, v dubnu se narodily dvě děti. V červnu se narodilo pouze jedno dítě, v červenci to byly tři děti a v srpnu dokonce čtyři. Na podzim už to bylo slabší. Jedno dítě se narodilo v říjnu a dvě děti přišly na svět v prosinci.

ÚMRTÍ
Zemřelo 18 lidí, 12 mužů a 6 žen. Průměrný věk mužů, kteří zemřeli, je 69,8 let. Přitom nejstarší zemřel v 84 letech. Nejmladšímu muži bylo 53 let. Průměrný věk žen, které letos zemřely, byl 81,5 let. Nejstarší žena, která zemřela, byla Vojtěška Bílková, nejstarší občanka obce. Bylo jí 101 let. Nejmladší žena zemřela ve věku 73 let. Polovina občanů zemřela doma. Šest zemřelo v Nemocnici Frýdek-Místek, jedna žena zemřela v Nemocnici Třinec. Jeden muž zemřel v kruhu své rodiny v hospici v Ostravě a jeden zemřel na pracovišti v Ostravě. Deset zemřelých přišli doprovodit příbuzní a známí do kostela v Metylovicích a posléze na místní hřbitov. Jeden zemřelý měl poslední rozloučení v kostele v Kunčicích p. O. Se dvěma občany bylo poslední rozloučení v obřadní síni ve Frýdlantě n. O. U pěti osob bylo rozloučení privátní.

SVATBY
V letošním roce bylo uzavřeno 11 sňatků. Pouze u šesti dvojic byly k dispozici úplné údaje. Z nich byli u třech párů oba snoubenci svobodní, v jednom případě byli oba snoubenci rozvedení, v jednom páru jeden snoubenec rozvedený a druhý svobodný a konečně v jednom páru si vdova brala svobodného muže.
Pouze dvě svatby byly uzavřeny v Metylovicích, jedna v kostele, druhá na louce. Ve Frýdlantě se nechaly oddat čtyři páry, další dvojice uzavřela sňatek ve Frenštátě p. R. Na zámku v Raduni se nechala oddat jedna dvojice. Další svatba byla až v Uničově, jedna ve Frýdku-Místku a jedna na Hukvaldech. Nejvíce svateb bylo uzavřeno v červnu tři a v září také tři. V srpnu byly dvě svatby, v lednu, v květnu a v červenci byla vždy jedna svatba.
Ve čtyřech dvojicích byli oba snoubenci z Metylovic. Nejstarší ženich měl 47 let, nejmladší 23 let, průměrný věk byl 33 let. Nejstarší nevěstě bylo 40 let, nejmladší 22 let, průměrný věk byl 22 let. Ve čtyřech párech byla nevěsta starší než ženich, ve dvou párech byli snoubenci stejně staří, ve zbývajících pěti párech byli muži starší než ženy.

ROZVODY
V letošním roce bylo u nás rozvedeno 5 manželství. Ve všech manželstvích jsou děti, v některých případech školou povinné.

STĚHOVÁNÍ
Do obce se v tomto roce přistěhovalo 50 lidí, odstěhovalo 20 lidí. Většina se přistěhovala nebo odstěhovala v rámci našeho nebo sousedního okresu. Jeden člověk se přistěhoval z Brna, dva lidé z Jaroměře.
9 lidí se přestěhovalo v rámci obce. Na č. 495 – obecní úřad je přihlášeno 17 občanů. K 31.12.2010 žilo v Metylovicích 1658 lidí. Zkolaudováno bylo letos sedm rodinných domů. V obci je nyní 600 domovních čísel.
Nejstarší občankou je paní Anna Mertová, čp. 65, která se 26.7.2010 dožila 100 let.
Vlasta Rašková, čp. 269 96 let (ročník 1914)
Božena Šigutová, čp. 47 95 let (ročník 1915)
Anežka Mališová, čp. 372 94 let (ročník 1917)
Gabriela Bílková, čp. 414 90 let (ročník 1920)
Zdenka Bílková, čp. 398 88 let (ročník 1922)
Bohumila Vyvialová, čp. 171 88 let (ročník 1922)
Dále se v letošním roce dožilo 87 let – 2 muži a 4 ženy, 86 let – 1 muž a 2 ženy, 85 let – 4 ženy, 80 let – 4 muži a 5 žen. 4 ženy a 5 mužů se dožilo 75 let, 13 žen a 9 mužů 70 let.

POČASÍ

Leden
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 4,4 ℃ nejnižší teplota – 14 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 0,5 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 2 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 3,4 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota 0 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 3,4 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 0,3 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 3 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 10,9 ℃ nejnižší teplota – 20 ℃ nejvyšší teplota 0 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 6 ℃ nejnižší teplota – 11 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 19 ℃ nejnižší teplota – 19 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
nejnižší teplota v lednu: ráno 24.1., 25.1., 27.1. – 20 ℃
nejvyšší teplota v lednu: poledne 17.1., 18.1., 19.1. + 3 ℃
Celou dekádu většinou zataženo, denně sněžení, 3.1. 15 cm, 6.1. 8 cm, 8.1. 20 cm, 19.1. 10 cm, 9.1. mrznoucí déšť.
Ve II. dekádě zataženo, sněžení.
Ve III. dekádě se vyskytly 2 jasné dny, jinak oblačno nebo zataženo, sněžení slabší.
Od 21. do 28. týdne silné mrazy, 3x ráno vystoupily k – 20 ℃.
9.1. padal zmrzlý sníh, který vytvořil na hromadách sněhu lesklý, tvrdý krunýř, nic podobného nepamatuji. Vypadalo to, jako by byl sníh pokryt sklem.

Únor
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 5,4 ℃ nejnižší teplota – 11 ℃ nejvyšší teplota + 2 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 0,9 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 3,6 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 2,9 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 1,8 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,6 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 1,7 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 8,9 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 4,1 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
nejnižší teplota v únoru: ráno 4.2. – 11 ℃
nejvyšší teplota v únoru: poledne 24.2. + 11 ℃
V I. dekádě se střídala jasná, oblačná i zatažená obloha, bylo větrno, sněžilo jen dvakrát. Silný vítr 3.2. zavál okna a dveře namrzlým sněhem odshora až dolů.
Ve II. dekádě bylo převážně zataženo, větrno nebo mlha, sněžilo hlavně na počátku dekády.
Ve III. dekádě bylo oblačno, beze srážek, pouze 26.2. pršelo.

Březen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 5,4 ℃ nejnižší teplota – 16 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 0,9 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 2,3 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,3 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 7,1 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 3,1 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6,5 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 14,6 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 10,4 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
nejnižší teplota v březnu: ráno 8.3. – 16 ℃
nejvyšší teplota v březnu: poledne 25.3., 26.3. + 18 ℃
V I. dekádě března se opět vrátilo sněžení, na zemi zůstala silná vrstva sněhu.
Ve II. dekádě celé dny hustě sněžilo. 13.3. napadlo 10 cm sněhu, 15.3. 8 cm sněhu. Špačci přilétli až 13.3.. Nad Metylovicemi táhlo 14.3. hejno divokých husí. Teprve 19.3. se rozezpívali ptáci.
V poslední dekádě silný vítr a sucho.

Duben
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,6 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,3 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 9 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. 4,1 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 11,6 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 19 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 11,1 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,8 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 16,8 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 12,5 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
nejnižší teplota v dubnu: ráno 3.4. – 4 ℃
nejvyšší teplota v dubnu: poledne 30.4. + 24 ℃
2. dubna ještě celý den sněžilo.
II. dekáda byla hodně deštivá.
Poslední dubnové dny měly už letní teplotu.

Květen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 9,1 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 14,7 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 13 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. 8,4 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,6 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 10,1 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 19 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 12,8 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,9 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 17,3 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
nejnižší teplota v květnu: ráno 6.5., ráno 16.5., ráno, poledne, večer 17.5., ráno 18.5. + 5 ℃
nejvyšší teplota v květnu: poledne 30.5. + 25 ℃
Velmi deštivý a chladný měsíc. V I. a II. dekádě pršelo každý den, voda už nevsakovala. První letošní bouřka byla 10.5. v poledne, 17.5. napadl na horách sníh, Lysá hlásila 0,45 m sněhu. Přes dvůr Čihadla tekl silný proud vody na cestu. Potok od vylití dělily centimetry. V Pasekách voda poškodila obecní cestu.
V poslední dekádě občasné lijáky, bouřky, 22.5. kroupy. Včely nemohly opýlit stromy. Bude málo ovoce i medu.

Červen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,7 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 22 ℃ nejnižší teplota + 11 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 21,4 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 32 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,3 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,9 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,3 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 32 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 12 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 21 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 20,5 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 20,5 ℃
nejnižší teplota v červnu: ráno 4.6. + 8 ℃
nejvyšší teplota v červnu: poledne 11.6. + 33 ℃
Velmi deštivý měsíc, pršelo každý den, úroda bude slabá.

Červenec
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,7 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,6 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 24,2 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 38 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 18 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 28,7 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 27,7 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 34 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,4 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,2 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 34 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 20,6 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 35 ℃
nejnižší teplota v červenci: ráno 21.7. + 8 ℃
nejvyšší teplota v červenci: večer 2.7. + 38 ℃
Na konci II. dekády a ve III. dekádě mnoho pršelo, z 21. na 22. v noci se prudce ochladilo, ale už v poledne se teploměr vyšplhal na 30 ℃.

Srpen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,2 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 21,5 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 22,4 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,7 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23,8 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 22 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,4 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 21 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,5 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,2 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
nejnižší teplota v srpnu: ráno 29.8. + 6 ℃
nejvyšší teplota v srpnu: večer 13.8. + 30 ℃
I srpen byl velice deštivý. Úroda obilí byla špatná, brambory hnijí.
Poslední den měsíce byl velice nevlídný, lilo, velice větrno a sychravo.

Září
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 7,7 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 14,3 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 19 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 13,4 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 9,5 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 16,5 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 15,1 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 8,4 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 14,4 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 21 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 12,5 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
nejnižší teplota v září: 7.9. ráno, 20.9. ráno + 2 ℃
nejvyšší teplota v září: 24.9. poledne + 21 ℃
Rovněž září bylo deštivé, ve III. dekádě byly navíc velmi silné větry.

Říjen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,7 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 11,6 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 9,1 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,6 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 9,4 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 5,6 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 9 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 6,3 ℃ nejnižší teplota + 6,3 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
První dvě dekády bylo hodně mlhavo. V poslední dekádě byl často silný vítr. První sněhové vločky se objevily 21.10. v poledne, ale na zemi se neudržely.

Listopad
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 9,8 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 14,2 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 11 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6,7 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,4 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 8,3 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 0,1 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,7 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,4 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
nejnižší teplota v listopadu: 30.11. večer – 8 ℃
nejvyšší teplota v listopadu: 2.11. poledne + 20 ℃
I. dekádu provázely silné větry, ve II. dekádě byly časté mlhy. Sněžit začalo 24.11., kdy napadlo 5 cm sněhu a do konce měsíce vytrvale sněžilo.

Prosinec
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 5,1 ℃ nejnižší teplota – 15 ℃ nejvyšší teplota + 2 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 1,4 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 3,2 ℃ nejnižší teplota – 15 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 5,7 ℃ nejnižší teplota – 16 ℃ nejvyšší teplota + 2 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 3,5 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 5,4 ℃ nejnižší teplota – 14 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 3,6 ℃ nejnižší teplota – 13 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 0,3 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 1,2 ℃ nejnižší teplota – 12 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
nejnižší teplota v prosinci: 16.12. ráno – 16 ℃
nejvyšší teplota v prosinci: 23.12. poledne. 23.12. večer, 24.12. poledne + 10 ℃
V I. i II. dekádě vytrvale sněžilo. 15.12. napadlo 15 cm sněhu, 13.12. dokonce 20 cm.
Ve III. dekádě se výrazně oteplilo a silný vítr 23.12. způsobil, že o vánocích nebylo po sněhu ani památky. Na Štědrý den navíc pršelo. Na Štěpána začaly teploty klesat, do konce měsíce pak hustě sněžilo a mrazy klesly k – 10 ℃.

Čeští meteorologové mají nový super počítač, který s velikou přesností dokáže určit, kde a kdy hrozí v nejbližších hodinách živelné pohromy. 9. ledna varovali občany před vydatným víkendovým sněžením. V Ostravě několik desítek minut nejezdily tramvaje. Mezi Ostravou a Olomoucí byla odpoledne na několik hodin uzavřena dálnice D1. Ve sdělovacích prostředcích varovali řidiče, aby nevyjížděli.
3. února vytrvalé sněžení a silný vítr způsobil, že na některých tratích až několik hodin nejezdily vlaky. Navíc se nemohla použít ani náhradní autobusová doprava. Mezi Frýdkem-Místkem a Dobrou se kvůli sněhové kalamitě převrátila sanitka na střechu. Jedna žena neštěstí nepřežila, dvě utrpěly zranění.
V květnu zasáhly Českou republiku vytrvalé deště a způsobily povodně. Zemřel jeden člověk. Zasažena byla zejména Morava. V pondělí 17. května se Karviná změnila na několik hodin v ostrov. Voda ji odřízla od okolního světa. V Českém Těšíně se Olše dostala na historické maximum – 531 centimetrů. V Ostravě zaplavila Odra část slezské metropole a ve městě začala evakuace. V Teplicích nad Bečvou zaplavila voda železniční podjezd a zastavila dopravu z Hranic do Valašského Meziříčí. Provoz se zastavil i na železničních tratích Frýdek-Místek – Lískovec nebo Frýdlant n. O. – Kunčice p. O. Přehrady Těrlicko, Olešná, Šance, Žermanice a Morávka se zcela naplnily a ztratily tak schopnost regulovat množství protékající vody. Ta se valila přes přepad do údolí. Voda opět zalila Troubky. V Kvasicích na Kroměřížsku ze strachu z rozvodněného Panenského potoka odstřelili jeho hráz a velká voda se díky tomu vylila do lužních lesů. Škody po následcích povodní půjdou do miliard.
Beskydy zažily jeden z největších sesuvů půdy. Mezi chatami Slunečná a Gírová nad Mosty u Jablunkova se uvolnil svah a ohrozil nejen domy místních obyvatel, ale i silnici do Hrčavy. Sesuv půdy na ploše několika stovek metrů čtverečních vytvořil kráter hluboký přes dvacet metrů. Když velká voda ustoupila, začala se půda podmáčená vodou sesouvat a trhat domy v Havířově, Bukovci, Vendryni, v Dolních Domaslavicích a v Kunčicích pod Ondřejníkem. V Lidečku na Vsetínsku hrozilo, že sesuv půdy zničí přívod pitné vody. Bezprostředně vedle čističky odpadních vod v Horních Bludovicích se utrhl svah, který hrozil zřícením do nedaleké říčky Lučiny. V Beskydech v květnu několikrát sněžilo. Na Lysé Hoře leželo více, než půl metru nového sněhu.
V červnu znovu udeřily povodně. Nejprve na Moravě a ve Slezsku, pak zasáhly Pardubicko a Severní Čechy. Zemřelo pět lidí. Ničivá vlna smetla turistickou atrakci Českého Švýcarska. Edmundova soutěska je spolu s Pravčickou branou nejvyhledávanější lokalitou a jedno z nejkrásnějších míst v zemi. Romantickým údolím říčky Kamenice se přihnala ničivá povodňová vlna a Edmundova soutěska se změnila v obraz zkázy. Leží v ní hromady naplavených klád a stromů i trosky sedmi lodí, které se na horní Divoké soutěsce utrhly. 9. června se v Kamenici v Hřensku valila více než stotřicetiletá voda. Živel odnesl i dva osmisetkilogramové trámy z opravované hráze Divoké soutěsky. Problémem nebyla ani tak výška vody jako obrovská síla vody. Normálně Kamenicí protéká 2,5 kubíku vody za sekundu, ale při povodni proteklo před půlnocí 134 kubíků. Při takovém průtoku se z těžkých kamenů nesených vodou a utržených lodí staly torpéda, která odstřelovala hráze.
V srpnu meteorologové opět ohlásili extrémní srážky a upozornili, že mohou přijít povodně v Praze, ve Středočeském, Plzeňském, Pardubickém kraji, v Jižních Čechách, Severních Čechách a na Vysočině. 14. srpna se převalila povodeň v Heřmanicích na Frýdlantsku. Obec před čtyřmi léty zvítězila v soutěži Vesnice roku v Libereckém kraji, ve státním kole skončila na třetím místě. Nyní, když se voda vrátila zpět do koryta, je tam koncentrovaná zkáza. Bláto pokrývá podlahy i stěny v domech do výšky jeden a půl metru. Na loukách a v křoví se válel nábytek, několik aut se zachytilo mezi domy. Navíc voda přišla strašně rychle. Blesková povodeň zasáhla Liberecký, Ústecký a Pardubický kraj. Zemřelo pět lidí. Škody jdou do miliard. I malý potůček se dokázal v mžiku změnit v dravou řeku. Zřítily se domy, další se musely demolovat. Voda se valila jako z přehrady. Jedním oknem pronikla do domu, protilehlým vytekla ven. Na pomoc Frýdlantu v Čechách se zapojilo jak město, tak i farnost z Frýdlantu nad Ostravicí.
26.8. se v Olešnici na Blanensku zlověstně zatáhla obloha a najednou začaly kolem domů létat plechy, střechy nebo komíny.
28.8. se nad Vratimovem utvořily dva vzdušné víry. Pohybovaly se od lesa směrem na Havířov. Vichr rval stromy, střechy, ve vzduchu létaly okapy i kmeny. Přírodní jev zničil tři domy a zhruba šedesát metrů dlouhý pruh lesa.
Silné sněžení začátkem prosince opět ochromilo dopravu. Rozšířilo se po celé zemi. V Brně kolabovala doprava, v Praze bourala auta, dálnice D1 byla místy neprůjezdná. Silničáři vyhlásili mimořádnou situaci po celé Severní Moravě. V polovině prosince ochromilo husté sněžení dopravu zvláště na Severu Čech. Napadlo tam až půl metru sněhu. Byly uzavřeny tři desítky silnic, nejvíce v Libereckém, Ústeckém a Karlovarském kraji. Problémy měla i železnice, mimo provoz bylo devět tratí. Na Vysočině blokovala nákladní auta dálnici D1 i hlavní tahy.

STALO SE V OBCI

V prosinci byly v Ostravě vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru separovaného odpadu „ O keramickou popelnici“. Obce i města našeho kraje byly podle počtu obyvatel hodnoceny ve dvou kategoriích – do 4000 obyvatel a nad 4000 obyvatel. Jmenovitě se vyhlašovaly obce, které obsadily 1. – 3. místo. Vesnice, které se umístily na 4. – 10. místě, byly finalisté a jejich pořadí se už přesně neurčovalo. A právě v tomto rozmezí se pohybuje i naše obec. Mělo by být pro nás pobídkou, že sousední Lhotka obsadila 3. místo.
Pan prap. Mgr. Ondřej Plečka, která pracuje u Policie v Palkovicích, nám předal Statistický přehled kriminality a přestupků v naší obci v roce 2010. Bylo spácháno 19 trestných činů a 30 přestupků.

Trestné činy:
4 krádeže, při kterých se pachatelé vloupali do motorových vozidel
4 krádeže v rodinných domech, státních budovách nebo živnostenských objektech
5 prostých krádeží
1 podvod
1 neoprávněné opatření platebního prostředku
2 násilí proti skupině obyvatel (trestné činy proti životu a zdraví)
2 zanedbání povinné výživy (trestné činy proti rodině)
Přestupky:
15 přestupků proti majetku
8 přestupků proti občanskému soužití
4 přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
3 přestupky proti veřejnému pořádku

STALO SE V OKOLÍ

Kůň Age of Jape, který patří starostovi Palkovic, Radimu Bačovi, je králem středoevropského turfu. Zvítězil v nejprestižnějším závodě v Bratislavě Velká cena Slovenska. Získal hlavní cenu v soutěži Kůň roku Slovenské republiky, Hřebec roku a Vytrvalec roku. Na závodě v Prostějově získal ocenění Kůň roku České republiky, Hřebec roku a Vytrvalec roku. V září běžel poprvé přes proutěné překážky v italském Meránu a vyhrál. V říjnu zvítězil v italském Treviso u Benátek v závodě přes překážky. Naposledy v tomto roce vyhrál v překážkovém běhu, který byl v listopadu v Grosettu, který leží kousek od Říma.
Po mnohaletém úsilí se podařilo zajistit pro kapli v Hodoňovicích nové kvalitní zvony. Menší zvod „Bl. Matka Tereza“ o váze 57 kg v tónu A2 zaplatili manželé Kolčářovi (pan Kolčář je ve svých devadesáti letech stále sbormistrem hodoňovickiého sboru), větší „Jan Pavel II.“ o váze 96 kg, tón Fis 2, zaplatili ze sbírek farníci z Hodoňovic.
V pátek 13. srpna ve 20 hodin zazněly poprvé na věži kostela ve Frýdlantě n. O. čtyři nové zvony, které byly odlity ve zvonařské dílně Tomášková – Dytrychová v Brodku u Přerova. Všechny zvony darovali sponzoři, jedním z nich je Valerie Plačková, sedmasedmdesátiletá žena z Frýdlantu n. O. Největší je zvon „Nejsvětější Trojice“. Má průměr 1040 milimetrů, váží 850 kg a je laděný na tón Fis 1. Druhý je „Panna Marie Karmelská“ o průměru jednoho metru a váze 620 kilogramů a tónem Gis 1. Následuje zvon „Sv. Antonín“, má průměr 890 milimetrů, váhu 362 kilogramů, tón H1. Nejmenší je „Sv. Bartoloměj“, váha 282 kilogramů, průměr 770 milimetrů, tón Cis 2.

STALO SE V ČESKÉ REPUBLICE

Leden
Zadlužení Česka se zvýšilo o dalších 179 miliard korun. Celkově dosáhl státní dluh výše 1,18 biliónů korun. Od ledna se zavádí opatření ke snížení schodku státního rozpočtu Zároveň se zvyšují platy ústavních činitelů o čtyři procenta. Předpovědi selhaly, krize trvá. Svědčí o tom statistiky o vývoji české ekonomiky, která byla ke konci roku čtvrtá nejhorší v Evropě.

Únor
Nejvyšší správní soud rozpustil dělnickou stranu, jelikož spolupracovala s neonacisty.
Čeští lékaři dostali poprvé oficiální doporučení, kdy mají přestat se zbytečnou léčbou, která prodlužuje umírání nevyléčitelně nemocného člověka. V beznadějných případech by se měli lékaři podle dokumentu zaměřit hlavně na to, jak zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocného.

Březen
Státní zakázky se v Česku po mnoha skandálech staly synonymem rozkrádání veřejných peněz, které často tečou do firem spřízněných s úředníky či politiky.
Tým Hynka Strnada z Ústavu molekulární genetiky Akademie objasnil, že pokud se podaří zablokovat růstové bílkoviny, které potřebuje nádor ke svému vývoji, lze jeho růst zastavit.

Duben
Na Pražském Hradě podepsali Barack Obama a Dmitrij Medvěděv smlouvu o jaderném odzbrojení.
Výkonná rada ODS přijala rezignaci Mirka Topolánka na funkci předsedy. Vedením strany byl pověřen volební lídr a pozdější premiér Petr Nečas.

Květen
Při předvolebním mítinku v Brně napadl prvního místopředsedu ČSSD Bohuslava Sobotku podnapilý muž a způsobil mu lehká pohmoždění. Strana poté zrušila velké mítinky na náměstích.
Krátce po oznámení výsledků voleb rezignoval Jiří Paroubek na post předsedy ČSSD. Skončili i další lídři – Cyril Svoboda v KDU-ČSL, Pavel Liška ve Straně Zelených a Miloš Zeman ve straně Práva občanů – Zemanovci.
Prezident Václav Klaus vetoval novelu loterijního zákona, která měla zvýšit práva obcí v regulaci hazardu.

Červen
Nový předseda ODS Petr Nečas vyjednával s lídry vítězných stran o nové vládě. Poté, co byl 28. června jmenován premiérem, se 30. června dohodl s lídry TOP 09 a Věcí veřejných na sestavení vlády.

Červenec
V Praze se propadl rozestavěný tunel Blanka. V závalu zůstal bagrista. Záchranářům se ho podařilo vyprostit.
Ani ne pět týdnů po pohřbu litoměřického biskupa Koukla, se vloupali do jeho hrobky zloději a zesnulého okradli.
Povolební průzkumy naznačují, že se v Česku mění zažitý systém dvou silných stran. Teď se z nich stala silná trojka, ve které mají TOP 09, ODS i ČSSD zhruba po dvaceti procentech voličů. Nejsilnější stranou se podle průzkumu stává TOP 09.

Srpen
Nečasova vláda schválila úsporný návrh ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a uzavřela některé ambasády. Jedná se o Jemen, Keňu, Kongo, Kostariku, Venezuelu a generální konsulát v Indii. Propouštět se bude i v Černínském paláci.
Podporou sluneční energie udělal stát chybu, za níž těžce zaplatí firmy i domácnosti. V Česku letos vyrostlo nejvíc slunečních elektráren v historii. Stát jim na dalších dvacet let zaručil, že budou dodávat proud do sítě za velmi atraktivních podmínek. Náklady na státem garantovaný výkup se však promítnou do cen pro zákazníky.
Stát představil konečnou podobu škrtů ve výstavbě nových silnic. Zastaví se i úseky, kterým zbývá do dokončení jen pár měsíců. Na železnici se přestane stavět úplně.

Září
Několik stovek prvňáčků se začalo učit ve školách nové písmo Comenia skript, které připomíná tiskací podobu abecedy.
V 77 letech zemřel ombudsman Otakar Motejl. Novým veřejným ochráncem práv se stal bývalý ústavní soudce Pavel Varvařovský.
Odbory lékařů spustily novou kampaň s názvem „Děkujeme, odcházíme“. Požadují, aby platy lékařů činily 1,5 – 3 násobek průměrné mzdy.

Říjen
Na 1 225 středních školách se uskutečnily státní maturity, v nichž zhruba třetina studentů neuspěla. Naštěstí pro ně šlo jen o generálku.

Listopad
Mezinárodní tým vědců zkoumal ostatky astrologa Tycho de Braha, které byly vyzvednuty v pražském Týnském chrámu.

Prosinec
Na louce u Dobronína na Jihlavsku experti z brněnského Ústavu antropologie zkoumali zlomky kosterních pozůstatků. Mezi 12. – 19. květnem 1945 tam byli ubiti němečtí obyvatelé obce. Zločin údajně spáchali členové revoluční gardy. Muži si v silném dešti museli vykopat vlastní hroby. Opilí vrazi pak oběti bili a rozsekávali rýči. Kdo to přežil, byl zastřelen. Odsunutí Němci události později sepsali. Jedním z podnětů pro vyšetřování případu se stala kniha spisovatelky Hermy Kennelové, která případ popsala.

STALO SE VE SVĚTĚ

Leden
1. ledna se předsednictví Evropské Unie ujalo Španělsko.
14. ledna v 16.53 se třímilionové město Port-au-Prince proměnilo v trosky. Zřítil se parlament, prezidentský palác, školy i nemocnice. Epicentrum se nacházelo v hustě obydlené oblasti, navíc jen v desetikilometrové hloubce. Je to nejhorší zemětřesení za 200 let. Zemřelo na 230 tisíc lidí. Haiti je nejchudší zemí západní polokoule. Nejsou tam nerostné zdroje, není strategicky položena, nikoho nezajímá. Lidé jsou na první pohled podvyživení, ohrožují je nemoci. V zemi vládne korupce, násilí, převraty a časté přírodní katastrofy, hlavně hurikány a tropické bouře. Čtyři pětiny lidí žijí pod hranicí chudoby. Po zemětřesení se ostrov propadl do chaosu. Infrastruktura prakticky neexistuje. Chybí všechno – těžká technika, voda, jídlo, léky. Horké počasí urychluje rozklad, hrozí epidemie.
Z Česka přijela na pomoc ADRA, arcidiecézní CHARITA Olomouc a ČLOVĚK V TÍSNI.

Únor
V Antarktidě se ulomila kra o velikosti Lucemburska a hmotnosti miliardy tun.
Libyjský vůdce Kaddáfi vyzval své soukmenovce k svaté válce proti Švýcarsku.
Francie poprvé odmítla dát občanství muži, který se do země přiženil a nutil svou ženu nosit burku.

Březen
Čtyři silná zemětřesení s intenzitou 5,1 – 7,2 stupně Richterovy škály zasáhly střední část Chile jen několik minut před inaugurací nového prezidenta.
V Africe uctili cestovatele Holuba, který se narodil roku 1847 v Holicích. Desítky tradičně oděných Loziů se sešly před muzeem v zambijském Livingstonu. Bubnovali, tančili. Přišli na slavnostní otevření výstavy předmětů ze sbírky Emila Holuba, který zmapoval jejich život a kulturu.

Duben
Masakr v ruském metru si vyžádal čtyřicet mrtvých. Spáchaly ho tzv. černé vdovy. Sedmnáctiletá vdova po veliteli dagestánských povstalců a dvacetiletá vdova po jednom z vůdců čečenských povstalců.
10. dubna odletělo z Polska do Katyně letadlo, které mělo na palubě téměř sto lidí – prezidenta Kaczynského s manželkou, polskou generalitu, politické i státní špičky, kněze, novináře i potomky zavražděných v Katyni, aby uctili památku dvaceti tisíc polských důstojníků, které před sedmdesáti lety Rusi zavraždili. Ve Smolensku už na ně čekali lidé, připraveni ke smutečnímu aktu. V husté mlze se letadlo zřítilo, rozpůlilo a vzňalo. Všichni zahynuli.
Islandská sopka Eyjafjallajökull začala chrlit na Evropu tisíce tun popílku. Letecká doprava v Evropě byla na několik týdnů ochromena.
20. dubna explodovala v Mexickém zálivu ropná plošina Deepwater Horizon společnosti British Petrol. Zemřelo jedenácti lidí. Každý den uniká do moře čtyři až osm miliónů litrů nafty, která zdevastovala asi 650 kilometrů USA. Je to dosud nejhorší ekologická katastrofa na světě. Svědci hovoří o apokalypse. Místo představovalo přírodní poklad Spojených států. V zálivu zimovalo a hnízdilo 70 % vodního ptactva.

Květen
Eurozóna schválila pomoc silně zadluženému Řecku ve výši 110 miliard eur. Řecko přijalo další úsporná opatření, která v zemi vyvolala protestní demonstrace.
Turecko – izraelské vztahy se prudce zhoršily. Izraelští vojáci zasáhli proti humanitárním plavidlům mířícím do palestinského pásma Gazy. Zemřelo devět tureckých aktivistů.
Jihokorejskou válečnou loď potopilo letos v březnu severokorejské torpédo. Při incidentu se loď rozlomila na dvě části. Zahynulo 46 námořníků. Od počátku vyšetřování Severní Korea svou vinu popírá.
V tomto roce došlo na různých místech Číny k šesti útokům na školy a školky. O život přišlo 17 osob, nejméně dalších sedmdesát bylo zraněno. Dva útočníci spáchali po činu sebevraždu, ostatní byli popraveni.

Červen
Belgie je rozpolcena. Průzkumy naznačují, že se zde nebezpečně radikalizují dva póly desetimilionového státu. Ve Vlámsku mluví 60 % obyvatel nizozemsky, 40 % francouzsky. Přejí si rozdělení, ale nikdo neví, jak to udělat, aby s tím obě strany souhlasily.
Na Slovensku se stala prezidentkou Iveta Radičová.

Červenec
Po půlroční vládě Španělka přešlo od 1. července předsednictví Evropské unie na Belgii.
Francouzská vláda schválila návrh zákona, který zakazuje nosit na veřejných prostorách islámský oděv zahalující tělo i tvář. Učinila tak přes výhrady právníků a zástupců muslimské komunity.
Vědecký tým astronomů ze severoanglického Sheffildu objevil obří hvězdu. Její záře je tak veliká, že přesahuje všechno, s čím se dosud setkali. Teplota na povrchu může překonat hranici 40 tisíc stupňů Celsia. Je to sedmkrát více než teplota povrchu Slunce.
Ukrajinský parlament se shodl, že ho vstup země do NATO nezajímá. Vážně se začíná mluvit o zavedení ruštiny jako druhého národního jazyka. Poslanci Verchovné rady po bouřlivé debatě, při níž létala vajíčka, a sněmovnu zahalil kouř z dýmovnice, schválili, že v ukrajinském přístavu Sevastopol setrvá dalších 25 let 16 200 ruských vojáků a na 40 válečných lodí a ponorek. Rusko na oplátku slíbilo, že Ukrajina bude mít do roku 2042 o 30% levnější plyn. Očima opozice – Ukrajina prodala svou suverenitu.
Baltské moře zarůstá řasami. Podle vědců za to mohou současná vedra, bezvětří a přehnojování zemědělských půd v Evropě. Zelený koberec už je veliký jako Německo a ohrožuje mořský život a lodní dopravu.
Slovenský parlament odmítl finanční pomoc Řecku. Nechce půjčovat peníze, které by si samo muselo půjčit. Vyvolalo to nevoli úředníků v Bruselu.
Britští vědci rozluštili skoro celý nesmírně složitý genetický kód pšenice, která je jedním ze základů potravy pro třetinu lidstva. Pomůže to čelit hrozbě nedostatku potravin ve světě.

Srpen
V chilském dole San José v poušti Atacama uvěznil zával 33 horníků. Bez světla žili v prostoru 50 m². Po sedmdesáti dnech záchranáři horníky vyprostili.
Čínská ekonomika se dostala na druhé místo ve světe – za USA.
Více než půl miliónu lidí bylo evakuováno ze svých domovů v jihopakistánské provincii Sindh, kde se rozšířily nejhorší záplavy země za posledních osmdesát let. Monzunové deště ohrozily jedenáct okresů. Velká voda připravila o život přes 1 600 lidí a postihla přes čtyři milióny osob.
Rozsáhlé požáry v Rusku zabily padesát lidí, plameny pohltily 2 000 domů. Nad Moskvou leží poklička dýmu, viditelnost se v některých místech snížila na pět metrů. Hoří lesy i suchem vyprahlá rašeliniště. Požáry vznikají samovznícením. Ruské požáry zdražují obilí.

Září
Poprvé po téměř dvou letech jednali Palestinci a Izraelci o míru. Pod patronací USA se obě strany sešly ve Washingtonu.

Říjen
Nobelovu cenu za mír získal věznění čínský disident Liou-Siao-po, kterého navrhoval i Václav Havel. Peking proti rozhodnutí ostře protestoval.

Listopad
Sever WikiLeaks zveřejnil skoro čtyři sta tisíc utajovaných amerických dokumentů o válce v Iráku.
Vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum prožili převratných 170 milisekund, kdy se jim podařilo stvořit antihmotu.

Prosinec
Dva jihokorejští vojáci a dva civilisté zahynuli poté, co Severní Korea odstřelovala jihokorejský ostrov Jong-pchong, který leží ve sporném pohraničním pásmu.

29. března 2011
Marie Bartková, t. č. kronikář

Starosta obce: Ing. Lukáš Halata
Ředitel školy: Mgr. Alena Kořínková
Farář: Mgr. Bronislav Wojnar

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
LEDEN
Zmocnilo starostu k hlasování a všem právním úkonům, které souvisejí s výkonem práva akcionáře na mimořádné valné hromadě společnosti Frýdecká skládka.
Schválilo nákup 100 kusů reklamních odznaků se znakem obce.
Schválilo dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt Revitalizace centra obce. Jednalo se o prodloužení termínu dokončení stavby do konce května.
Schválilo způsob veřejné zakázky na stavbu vodovodu Hřbitov – Wiesner. Oslovilo se pět firem. O výběru rozhodla nejnižší cenová nabídka. Zvítězila firma DUFLEX Baška.
Schválilo majitele prodejny s potravinami v budově obecního úřadu pronájmem na dobu neurčitou. Dosud měla prostory pronajaty na dobu určitou.
Rozhodlo, že projektovou dokumentaci „Rekonstrukce budovy TJ Sokol Metylovice“, jejímž cílem bude zateplení Sokolovny, zadá Ing. arch. Petru Bezecnému z Frýdku-Místku.
Pověřilo starostu a místostarostu obce, aby do konce března zajistili znalecký posudek na Obecník, který chce obec prodat. Je v havarijním stavu a peníze na jeho opravu nejsou.
Vzalo na vědomí, že stravování žáků naší základní i mateřské školy zajistí kuchyně 1. Základní školy ve Frýdku-Místku.

ÚNOR
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou INSTALL z Bašky na zakázku „Odvodnění základů kostela a přilehlých ploch“.
Schválilo „Zprávu o vyhodnocení nabídek na stavbu Základní školy Metylovice“.
Vzalo na vědomí informaci starosty, že Ing. Lukáš Karlický založil v obci Tenisový klub.

BŘEZEN
Schválilo žádost Základní školy majora Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice o doplacení nadnormativního úvazku zaměstnanců. Obec totiž udělila škole výjimku v počtu žáků.
Schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 1365/12 z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Obce Metylovice.
Schválilo stanovení pracovního úvazku uklízečky a topiče v sokolovně.
Vzalo na vědomí informaci starosty a ředitelky ZŠ a MŠ, aby byla MŠ v provozu o jarních prázdninách a alespoň měsíc o hlavních prázdninách.
Vzalo na vědomí stanovení kritérií na rozdělení finančních prostředků mezi místní spolky a zájmová sdružení. Jedná se o jedno procento z daní občanů a bude rozděleno mezi spolky, které se věnují práci s dětmi a mládeží.
Neschválilo smlouvu o dílo s KP projekt. Jedná se o demolici bývalého rekreačního střediska na Čupku. Nejdříve je třeba zajistit odborný posudek a uzavřít kupní smlouvu se všemi dědici budovy.

DUBEN
Schválilo návrh na vydání Územního plánu obce Metylovice včetně odůvodnění.
Schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce kvůli přípojce k panu Tabachovi.
Schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Vodovod hřbitov – Wiesner.
Schválilo přijetí daru. Jedná se o pozemek občana, který žije v Německu, nemíní se tu vrátit a pozemek nepotřebuje.
Schválilo smlouvu o dílo s Ing. architektem Tomášem Šonovským na zpracování projektové dokumentace „Úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích“.
Vzalo na vědomí informaci starosty o vyřešení situace v místní mateřské škole. Dosavadní kapacita je nižší, než počet přihlášených dětí. Bude jednáno s ředitelem Odborného léčebného ústavu, zda by tam mohlo být odloučené pracoviště místní školky. Jednalo by se o jednu třídu pro 25 dětí.

KVĚTEN
Schválilo Smlouvu o dílo na projekt Vodovod hřbitov – Wiesner s firmou DUFLEX z Bašky.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou „Pražské silniční a vodohospodářské stavby“, která opraví obecní cestu v Pasekách k Žižkovi včetně vyústění zatrubnění.
Vybralo na opravu obecní cesty na dolním konci firmu ALPINE, stavební společnost z Valašského Meziříčí.
Schválilo dohodu se SmVak Ostrava – jedná se o projekt prodloužení vodovodu u fotbalového hřiště.
Schválilo dohodu se Správou silnic Moravskoslezského kraje, že po určitou dobu nebude dělat žádné zásahy na nově opravené silnici.
Schválilo zadání rozšíření veřejného osvětlení k panu Murkovi na Žukov panu Aleši Veličkovi.
Schválilo postavení dvou až tří domů na pozemcích pod vodárnou, které jsou součástí platného územního plánu.
Schválilo Smlouvu o dílo s Ing. Müllerovou. Zpracuje projektovou dokumentaci na stavební úpravy v OLÚ, které by umožnily zřídit tam jednu třídu mateřské školy.

ČERVEN
Schválilo smlouvu o dílo s firmou ALPINE, která opraví obecní komunikace na dolním konci.
Schválilo přijetí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu na akci „Protipovodňová opatření obce Metylovice“.
Pověřilo starostu, aby podepsal smlouvu o poskytnutí této podpory.
Schválilo smlouvu o dílo s Beskydskou stavební na stavbu školy v Metylovicích. Ve smlouvě je uvedeno, že stavba se uskuteční jen v případě dostatečných finančních prostředků.
Vzalo na vědomí informaci starosty o nabídce realitní kanceláře, která má zájem o pozemky v lokalitě Metylovičky.

SRPEN
Pověřilo starostu k podpisu Smlouvy o dílo s firmou Beskydská stavební na stavbu Základní školy v Metylovicích.
Schválilo žádost o povolení výjimky z průměrného počtu žáků ve třídě pro školní rok 2011/2012, aby se ročníky nemusely spojovat.
Schválilo finanční spoluúčast obce na platbě školného dětem, které navštěvují mateřskou školu Happy day ve Frýdlantě n. O.
Schválilo opravu obecní cesty recyklátem na dolním konci ke kravínu, k panu Tabachovi a za kostelem k panu Jiřímu Čupovi.
Schválilo opravu obecní cesty asfaltem v Pasekách a na Čupovicích.
Schválilo kupní smlouvu na cisternovou automobilovou stříkačku pro místní hasiče.
Vzalo na vědomí informaci starosty o probíhajícím řízení ve věci zrušení části opatření obecné povahy. Jedná se o územní plán obce, navrhovatelkou byla Ivana Fialová. Obec u Nejvyššího správního soudu vyhrála.
Vzalo na vědomí informace starosty o obsazení uvolněného místa učitelky v mateřské škole.

ZÁŘÍ
Schválilo umístění mobilního domku paní Štefkové.
Schválilo rozdělení finančních příspěvků místním organizacím v celkové výši 170.000 Kč. Peníze se rozdělily takto: farnost dostala 16.122 Kč, myslivci 10.711 Kč, TJ Sokol 10.998 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 9.687 Kč, Sportovní klub 119.652 Kč a Beseda 2.830 Kč.
Schválilo smlouvu o dílo s firmou ALPINE na opravu obecní cesty u Mužného. Jde o plochu vedle hlavní silnice u autobusové zastávky v délce tři sta metrů. Všechny obecní cesty na dolním konci jsou teď v pořádku.
Schválilo dodatek ke smlouvě o dílo s firmou ALPINE na opravu obecní cesty k panu Trnečkovi, která nebyla do dřívější ceny zahrnuta.
Neschválilo žádost o dofinancování nadnormativního úvazku limitu zaměstnanců v mateřské škole.
Starosta informoval zastupitelstvo, že 7.9. proběhla 2. schůzka konkursní komise, která má doporučit do funkce ředitelky místní školy kandidátky paní Spustovou nebo paní Kačerovou. Podmínky splnily obě dvě. Spustová získala sedm bodů, Kačerová pět bodů. Členové komise z řad zástupců školy a školní inspekce měli problém pouze s tím, že paní Spustová nemá zkušenosti s výukou na 1. stupni. Proto dali přednost paní Kačerové.
Výběrové řízení mělo pro obec pouze doporučující charakter. Proto se rozhodla, že do funkce ředitelky Základní a mateřské školy bude zvolena PaeDr. Renata Spustová. Její koncepce byla precizní, tuto si obhájila, hovořila konkrétně. Bylo zjevné, že zdejší prostředí dobře zná.

ŘÍJEN
Na mimořádném zasedání schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro nákup cisterny.
Starosta je seznámil se smlouvou o poskytnutí dotace z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do deseti tisíc obyvatel, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 2.400 Kč.
Na běžném zasedání schválilo smlouvu se společností ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na energetické zařízení distribuční elektrizační soustavy Metylovice – Lanča. Smlouva zakládá právo umístit k panu Lančovi podzemní kabelové vedení. Částka za věcné břemeno bude dva tisíce korun.
Schválilo pronájem obecního pozemku panu Tomkovi. Jmenovaný chce zřídit cyklobar a pozemek potřebuje k zajištění parkování.
Schválilo žádost Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy v Metylovicích o finanční prostředky na vedení účetnictví, mzdové agendy a personalistiky do konce roku 2011.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou Wolters Kluwer ČR. Vytvoří databázi systému právních informací ASPI v elektronické podobě. Dosud jsme platili za tyto služby firmě Atlas. Nová nabídka je levnější a srozumitelnější.

LISTOPAD
Schválilo zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na akci „Stavební úpravy mateřské školy“ s Ing. Müllerovou. Jednání o původním návrhu, otevření další třídy v OLÚ, zůstalo na mrtvém bodě. Na řadu přišla další varianta – nové oddělení bude ve stávající školce. Z nevyužívaných prostor se udělá šatna a sociální zařízení pro novou třídu. Výdejna jídla se musí přemístit mezi hernu a jídelnu podle směrnic hygieny. Nové oddělení bude od února v provozu.
Schválilo smlouvu o půjčce s KBB – Karel Kohut. Jedná se o jednoroční zapůjčení televizního kabelového rozvodu.
Schválilo upravený rozpočtový výhled obce Metylovice do roku 2016.

PROSINEC
Schválilo zajištění finančních prostředků na spolufinancování projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla budovy TJ Sokol Metylovice, č. p. 111“. Obec bude žádat o dotaci z operačního programu Životní prostředí.
Schválilo návrh na úpravu cen za služby společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, ale pouze o skutečnou inflaci za rok 2011.
Schválilo dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, aby zajistilo pro občany spojení s okolními obcemi o víkendu. Každý rok ČSAD žádá zaplacení ztrátových spojů, které do obce zajíždějí o sobotách a nedělích a svátcích. Odhadovaná cena za tyto spoje bude 76.200 Kč.
Schválilo příspěvek obce 10.000 Kč na obnovení Bezručovy chaty na Lysé Hoře.
Schválilo návrh dodatku ceny ve smlouvě o dílo s Ing. arch. Tomášem Šonovským za zpracování projektové dokumentace na úpravu a rozšíření hřbitova. Dílo bylo rozšířeno o stavbu nové márnice, neboť stará už je na odpis.
Schválilo, aby se zpracovala žádost o finanční podporu z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, z níž by se v případě úspěchu koupily prolézačky, houpačky a jiné prvky na zahradu mateřské školy.
Schválilo plán investičních akcí na rok 2012.

ROZPOČET OBCE

PŘÍJMY
daň ze závislé činnosti 2.465.000
SVČ 908.000 Kč
kapitálová daň 228.000 Kč
DPO 2.368.000
DPPO za obec 2.000
DPH 5.638.000
odvody za odnětí zemědělské půdy 6.000
odpad 849.000
psi 24.000
poplatky z veřejného prostranství 3.000
vstupné 5.000
správní poplatky 25.000
daň z nemovitosti 567.000
dotace z MSK 420.000
dotace z ÚP 284.000
dotace na opravu cesty Paseky 2.188.000
dotace na sčítání 9.000
dotace na územní plán 222.000
dotace Revitalizace 2.880.000
dotace – protipovodňová opatření 108.000
dotace – lesní technika 75.000
dotace – zalesnění 21.000
dotace – cisterna 402.000
dotace – výdaje hasičů 2.000
lesy 108.000
pozemky 80.000
těžba 75.000
vodní hospodářství 7.000
kanalizace 10.000
kino 8.000
knihovna 1.000
muzeum 1.000
kultura 50.000
rozhlas 3.000
Zpravodaj 6.000
sokolovna 15.000
byty 312.000
nebytové prostory 263.000
pohřebnictví 26.000
KTR 92.000
ostatní příjmy 26.000
za odvoz kontejnerů 57.000
od EKO-KOMu 373.000
ochrana životního prostředí 6.000
požární ochrana 8.000
místní správa 78.000
finanční operace – úroky, div. 61.000
finanční vypořádání dotací 5.000
ostatní činnosti 1.000
celkem příjmy 23.204.000

VÝDAJE
veterinární péče 4.000
lesy – správa 9.000
lesy – údržba 547.000
cestovní ruch 76.000
silnice – údržba 4.760.000
revitalizace 1.844.000
ČSAD 73.000
vodní hospodářství 3.526.000
kanalizace 287.000
škola 1.295.000
kino 24.000
knihovna 17.000
muzeum 95.000
kultura 10.000
církev 16.000
rozhlas 2.000
Zpravodaj 40.000
důchodci 10.000
SPOZ 12.000
sokolovna 718.000
záj. činnost – myslivci 11.000
záj. činnost – hasičský sport 10.000
záj. činnost – TJ 11.000
záj. činnost – sportovní klub 120.000
byty 299.000
nebytové prostory 64.000
veřejné osvětlení 264.000
pohřebnictví 19.000
KTR 176.000
komunální služby 4.000
nebezpečný odpad 91.000
komunální odpad 1.300.000
velkoobjemový odpad 94.000
veřejná zeleň 1.101.000
povodně 2.156.000
požární ochrana 6.087.000
zastupitelstvo 1.020.000
sčítání lidu 3.000
místní správa 1.418.000
bankovní poplatky 26.000
DPPO za obec 2.000
fin. vypořádání min. let 1.000
ostatní činnosti 810.000
celkem výdaje 28.442.000
rezerva 3.016.558
splátky úvěrů 144.000
PS 3.455.000
financování 3.311.00
nový úvěr 5.000.000

UDĚLALO SE V OBCI
Rozšířil se vodovod k fotbalovému hřišti a od hřbitova k panu Wiesnerovi.
Opravily se všechny obecní cesty na dolním konci.
Opravily se obecní cesty v Pasekách.
Odvodnil se kostel.
Dokončila se revitalizace středu obce.
Pořídila se nová cisterna pro místní Sbor dobrovolných hasičů.
V lokalitě nad panem Trnečkou vysadila obec dva tisíce nových stromů, osm set jedlí a jeden tisíc dvě stě buků. Pozemek se předtím vyčistil a oplotil.
Dokončil se územní plán obce.
Pořídila se protipovodňová zařízení – bezdrátový rozhlas, srážkoměr, informační panel pro hluchoněmé.
Vybavila se dílna, máme nový malotraktor, sněhovou frézu a radlici.
Na zastávku u kostela se pořídil infokiosek.
Do sokolovny se koupily nové stoly a židle.
Do sokolovny se koupily nové stoly a židle. Nový nábytek se také koupil do dvou kanceláří na obecním úřadě a do archivu.

SČÍTÁNÍ
Poprvé v historii se sčítaly všechny země EU v jednom roce. Náklady na sčítání v naší republice představovaly 250 korun na osobu. Poprvé se také sčítalo trochu jinak než v předchozích letech. Česká pošta totiž nabídla, že sčítání zajistí její zaměstnanci. Vedení získalo pro funkci sčítacích komisařů pracovníky, kteří po pracovní době roznášeli sčítací formuláře. Rozhovorem s několika sčítacími komisařkami jsem se přesvědčila, že souhlasily „dobrovolně nuceně“. Pod vidinou ztráty zaměstnání se žádná neodvážila tu práci odmítnout. Dovedu si představit, s jakým nadšením ženy, které měly za sebou roznášku pošty ve svém rajonu a doma je čekala domácnost a děti, pobíhaly v cizím okrsku a doptávaly se, kde kdo bydlí, aby mu mohly odevzdat formulář.
2. února začali sčítací komisaři vkládat do schránek informační letáky o sčítání a lístek s termínem, kdy přinesou formulář. Od 7. března přinášeli do domácnosti zelený sčítací list osoby, žlutý bytový list a pro vlastníky domu ještě navíc oranžový domovní list. Okamžikem, důležitým pro vyplnění formulářů byla půlnoc z 25. na 26. března. Vyplněné formuláře se odevzdávaly od 26. března do 14. dubna buď sčítacímu komisaři, odevzdáním na poště nebo odesíláním přes internet.
Nezjišťovala se vybavenost domácností ani příjem lidí. Museli ale odpovědět na otázku, zda má rodina osobní počítač a připojení k internetu. Někteří lidé to považovali za nemístné vměšování.
Byly vytvořeny bezplatné informační linky. Ve sdělovacích prostředcích byly návody na vyplňování. Ze všech stran jsme byli ujišťováni o zabezpečení všech informací. Byli jsme přesvědčováni, jak se důležité získané údaje využijí v náš prospěch. Moc nechápu, proč se to všechno muselo dělat, kdy dle mého názoru je možno všechny dotazované údaje získat elektronicky na příslušných úřadech. Navíc nebyly některé otázky formulovány srozumitelně. Údajně se stalo, že staří lidé, žijící desítky let v manželství, zatrhli, že žijí v registrovaném partnerství, to znamená v homosexuálním vztahu.
Přes veškerou moderní techniku jsem ještě nikdy nezažila při sčítání takové zmatky jako letos. Navíc mi do dnešního dne nejsou známy výsledky sčítání v naší obci.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH
V březnu se začalo s odvodněním kostela. Kolem kostela i v kostele se kopalo. Práce pokračovaly rychle. Na Bílou sobotu už byl prostor před kostelem vysypán hrubým štěrkem, takže se o svátcích už bláto do kostela nenosilo. Během května byly úpravy kolem kostela dokončeny. K hlavnímu i bočnímu vchodu vede nový zpevněný chodník, volné plochy jsou osety trávou a osázeny keři. Před hlavním vchodem jsou v kruhu z dlažebních kostek vydlážděna řecká písmena α Ω. Znamenají: „Já jsem Alfa a Omega, počátek i konec (Zj 21,6). Areál je vybaven novým vkusným stojanem na kola, ovšem v létě zdaleka nestačí. Dvě lavičky zvou k posezení. Do prostoru se vchází novou železnou branou.
Celý prostor je vkusně a důstojně upraven, což oceňují nejen věřící, ale i turisté, kteří do obce zavítají. Kněz ve spolupráci s farností organizuje pro děti zajímavé pobyty o jarních a letních prázdninách, společně všechny generace smaží na farní zahradě vaječinu. Všichni občané se mohou zúčastnit pořádaných farních zájezdů.
Iva Bílková a Mirek Němec pravidelně přivážejí o vánocích Betlémské světlo, které si mohou zájemci odnést do svých domovů. O Třech králích a Cestě do Betléma je zmínka v kapitole Kultura.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hned po Novém roce přijel do školy praporčík Plaček z oddělení Policie v Palkovicích. S žáky hovořil o zneužívání dětí. Poučil je, jak se mají chovat, když je na ulici osloví někdo cizí. Nakonec děti předvedly, co udělají, když jsou samy doma a někdo cizí zazvoní u dveří. O měsíc později v rámci programu Šikana na školách hovořil s dětmi o vzájemných vztazích.
18. ledna předala škola humanitární organizaci ADRA ve Frýdku-Místku obvazový materiál, který ležel ve čtyřiceti nepoužitých autolékárničkách, které děti nasbíraly díky pochopení rodičů.
2. února byl tradiční zápis dětí do první třídy. V přítomnosti učitelů a starších žáků osm nastávajících školáků plnilo různé zajímavé úkoly z oblasti výtvarné, hudební, jazykové, matematické nebo přírodovědné. Všichni obstáli na výbornou.
V březnu odjeli páťáci se svými učiteli do školy v sousedním Frýdlantě, aby se podívali, jak to chodí v šesté třídě. Doufejme, že je po prázdninách přechod na vyšší stupeň zcela nezaskočí.
O Mezinárodním dni vody učitelé dětem přiblížili, že dostatek vody není samozřejmostí, a proto se s ní nesmí plýtvat. Chlapci a děvčata zjistili, kolik námahy musí lidé v mnoha zemích vynaložit, než přinesou do rodiny džbán vody. Děti nezanedbávaly ani sport. Koncem března hrály vybíjenou v okrskovém kole na Čeladné. Čtvrťáci a páťáci si v květnu zakopali v tradiční soutěži Mc Donald´s Cup.
Na jaře se ve škole připravovali na Velikonoce. Ti menší zkoušeli malovat vajíčka, starší pletli tatary. Děti se dověděly, jak se slaví Vánoce v Anglii. Nejen, že se přitom pobavily, ale také si rozšířily slovní zásobu. Ve spolupráci s učiteli připravily ve škole pro rodiče velikonoční jarmark.
Starší žáci si prověřili znalosti z dopravní výchovy ve Frýdlantě n. O. Zopakovali si dopravní značky a uvědomili si, jak se mají chovat na silnici, aby se vyvarovali nebezpečí úrazu.
Tradičně nacvičují učitelé s dětmi vystoupení pro Den matek. Letos ho slavili 13.5. Slavnostní odpoledne se jmenovalo Sluníčko 2011. Provázelo maminky celým programem a zavedlo je na nejrůznější místa zeměkoule, takže poznaly maminky ze všech koutů světa. Nakonec děti zjistily, že ta nejlepší maminka je doma.
Učitelé připravili pro žáky 1. – 5. ročníku Evropský den jazyků. V jednom dni poznali různé státy Evropy, jejich zvyky a jazyk. Prvňáci a druháci se setkali se slovenštinou, která už je pro ně, na rozdíl od starší generace, cizím jazykem. Naučily se slovenskou říkanku a s překvapením zjistili, jak jsou některá česká a slovenská slova téměř stejná. Na tabuli si nakreslili slovenský znak a přečetli výrazy, které naopak češtinu vůbec nepřipomínají. Došlo i na ochutnávku parenice a oštiepku. Nakonec z vlny vytvořili ovečky a jeden chlapec si s chutí zahrál na baču.
Třetí třída se seznámila s azbukou. To už bylo složitější, přesto se některé děti na závěr v azbuce podepsaly. Ti nejstarší se díky internetu toulali Evropou. Upřesnili si, kde která země leží a seznamovali se se zvyky a jazykem vybrané země.
Na školní výlet odjeli do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, protože tam se pořád něco zajímavého děje. V červnu bývá pravidelně u školy přistaven speciální kontejner na papír. Lidé z vesnice mají možnost zbavit se zásob starého papíru a zároveň pomůžou místní škole.
Okrskového kola ve florbalu se zúčastnilo družstvo chlapců naší školy. Metylovice reprezentovali Patrik Velička, Matěj Šigut, Filip Pěch, Dominik Kalanoš, Jakub Pečinka, Šimon Kopřiva, Denis Opálka a Vašek Šigut. S přehledem porazili chlapce z Ostravice, Janovic i Pržna. Těsně o jednu branku podlehli teprve družstvu z Frýdlantu n. O. Družstvo trénuje pan učitel Aleš Prokop.
Poslední dny před prázdninami jsou už pro děti k nepřečkání. Zpestřilo je maňáskové divadlo, které ve škole přivítali už několikrát, a vždy mělo mezi školáky úspěch.
Protože paní ředitelka Alena Kořínková je dlouhodobě nemocná, vyhlásila obec 12.7. konkursní řízení na funkci ředitele Základní a mateřské školy v Metylovicích po dobu pracovní neschopnosti stávající ředitelky. Starosta jmenoval sedmičlennou konkursní komisi v tomto složení: Ing. Lukáš Halata, Ing. Radomír Kulhánek, PhDr. Libuše Jaseiková z krajského úřadu, Mgr. Radmila Závodná, ředitelka ZŠ Pstruží, Mgr. Josef Navrátil, školní inspektor, Mgr. Taťána Liberdová a Mgr. Aleš Prokop.
Ženy přihlášené do konkursu představily svou koncepci rozvoje školy a komise pak s každou z nich jednotlivě hovořila. Nakonec rozhodla, že pro výkon funkce ředitelky jsou vhodné obě kandidátky. Starosta se po dohodě s místostarostou rozhodl jmenovat do funkce ředitele Základní školy mjr. Ambrože Bílka a mateřské školy na dobu určitou paní PaeDr. Renatu Spustovou. Domnívám se, že nová ředitelka má předpoklady, aby se stala duší kulturního života obce.
Po prázdninách připravila nová ředitelka školy ve spolupráci s učiteli třicetiměsíční projekt Škola pro budoucnost. Půjde v něm o inovaci učebních materiálů i o další vzdělávání pedagogů. Škola bude vybavena moderní multimediální technikou. Konkrétně se jedná o interaktivní tabule, notebooky a velkoplošnou televizi. Pomocí těchto zařízení budou žáci a učitelé využívat materiál na webu.
Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Žáci dostávají jednou měsíčně zdarma balíček s ovocem a zeleninou a rovněž ovocní šťávy bez cukru a sladidel. První zásilka dorazila 21. září a u dětí se setkala s příznivým ohlasem.
Chlapci a děvčata se byli podívat v místním muzeu na staré radiopřijímače, které vystavoval místní občan pan Mačejovský. Je zajímavé, že vystavené exponáty nadchly nejen kluky, u nichž se to dalo předpokládat, ale i děvčata. Vyzkoušeli si, jak funguje starý gramofon, prohlédli si stará radia a elektronky. Své zážitky následně zpracovali ve výtvarné výchově a pracovním vyučování.
Díky výbornému nápadu maminky Markéty Macháňové a nemalému finančnímu přispění rodičů a některých místních firem, přijela mezi děti zpěvačka Míša Růžičková s pořadem „Cestujeme se zvířátky“. Byl určen těm nejmenším z mateřské školy, ale k divákům se připojili i prvňáci a druháci. Děti byly nadšené a při pořadu výborně spolupracovaly.
Z podnětu paní ředitelky dochází k setkávání žáků s kronikářkou obce. Děti se dovídají o zvycích a způsobu života svých předků. Je překvapující, jak děti pozorně naslouchají, hodně se ptají a hlavně velice rády prohlížejí staré fotografie, knihy a jiné památky.
V říjnu si škola pořídila nové webové stránky, které jsou často odměňovány a tudíž stále aktuální. Rodiče se mohou podívat, jaké aktivity jsou pro děti připraveny, jaký mají rozvrh hodin a co dělají v družině.
Divadlo Šternberk sehrálo pro žáky první, druhé a třetí třídy loutková představení Hrnečku vař, O zlaté rybce a O Smolíčkovi. Dětem se to velice líbilo, navíc nenásilnou a hravou formou zjistily, že se vyplácí pozorně naslouchat, nebýt chamtivý i jak se vyplácí trpělivost.
Dvakrát navštívil žáky historik Jaromír Polášek a Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. První přednáška se jmenovala „O koňské hlavě a slepcích nohách“. Čerpala z pověstí beskydského kraje. Po druhé hovořil o zbojnících. Povídal si s dětmi o životě Ondráše a jeho kamarádů v místním nářečí.
V adventu děti zaujalo vyprávění knihovnic z Frýdku-Místku, jak se kdysi prožívala adventní doba. Povídalo se o svaté Barboře, Ambrožovi a Lucii.
Na začátek listopadu připravila Rada rodičů, zaměstnanci školy a školky Čarodějnický podvečer. Začalo se v mateřské škole. Přišlo více než šest desítek dětí. Uvítala je učitelka Jarmila Faldynová a Adam Mráček ze školky v kostýmech čarodějů, takže je děti ani nepoznaly. Zájemce čekalo plno úkolů, některé zcela netradiční – hledání tajemství plátěného pytlíku nebo dokonce obalování mumií. Všichni všechno zvládli. Ti nejšikovnější dostali čestný úkol – vyzdobit pravou halloweenskou dýni. Ale to už se u mateřské školy začal řadit průvod rodičů a dětí s lampiony, který přešel ke starému hřbitovu. A tam čekalo to největší překvapení – hrůzostrašná stezka odvahy a velice nápadité světelné i ohňové efekty.
Děti první a druhé třídy odjely na podzim do hvězdárny a planetária v Krásném poli. Děti se díky pohádce Martina hvězda naučily hledat souhvězdí na noční obloze. Pořad Měsíc u krejčího je seznámil se střídáním měsíčních fází.
Markéta Macháňová vyrobila s žáky adventní věnce, které si děti odnesly domů. Ten nejhezčí ozdobil školu. Děti se naučily něco nového a zároveň poznaly, že jejich práce pomáhá vytvořit sváteční atmosféru. V prosinci vytvořila paní Macháňová s maminkami a jejich dětmi vánoční svícny z přírodního materiálu. Jitka Habernalová před jejich očima ozdobila vánoční perníčky, které děti mohly i ochutnat.
Ke konci občanského roku jsou krátké a šedivé dny. Dětem je prosvětlili absolventi herecké konzervatoře v Brně představením Lakomá Barka. Kombinace loutek a živých postav, navíc obohacena písněmi, říkadly a tóny foukací harmoniky se všem velice líbila.
Ani ve školní družině, kterou vede paní Jarmila Faldynová, žáci nezahálejí, nýbrž tvořivě pracují. Připravili výzdobu na halloweenský večer, na vycházkách poznávají stromy a sbírají listy. Po usušení z nich tvoří podzimní skřítky. Také si povídají o zvířatech doma a v přírodě. Motivuje to k výtvarnému projevu.
Kolik dětí chodí u nás do školy, kdo je učí, kdo se stará o chod školy?
1. třída – Mgr. Taťána Liberdová, 7 žáků (2 chlapci, 5 dívek)
2. třída – Mgr. Taťána Liberdová, 7 žáků (2 chlapci, 5 dívek)
3. třída – Jarmila Faldynová, 14 žáků (7 chlapců, 7 dívek)
4. třída – Mgr. Aleš Prokop, 4 žáci (1 chlapec, 3 dívky)
5. třída – Mgr. Aleš Prokop, 6 žáků (4 chlapci, 2 dívky)
Kroužky:
Mažoretky – vede paní Dagmar Mačejovská
Psaní na klávesnici – vede paní Jarmila Faldynová
Sportovní hry – vede Mgr. Aleš Prokop
Turistický kroužek – vede paní Mgr. Taťána Liberdová
Beseda – vede paní PaeDr. Renata Spustová
Náboženství – učí Mgr. Bronislav Wojnar
Úklid: Zdeňka Kaniová
Údržba, topení: Aleš Velička
Školní jídelna: Alena Uhrová
Administrativní pracovnice: Růžena Vrbová
Správce sítě: Mgr. Daniel Hosnédl
Ředitel školy od 1.9.2011: PaeDr. Renata Spustová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po vánočních prázdninách přišly děti plné zážitků, o které se dělily se svými spolužáky a navzájem si ukazovaly dárky, které doma dostaly. Učitelky s nimi hravou formou opakují, co se ve školce naučily, neboť mají před očima termín zápisu předškoláků. Moc jim záleží na tom, aby všichni uspěli.
Před Velikonocemi si děti povídaly o tradicích a zvyklostech, které se vážou k velikonočním svátkům. Navíc do školky přijelo divadélko, které ukázalo, jak se kdysi pletly karabáče i jak si kdysi děti na jaře hrály. Děti si prohlédly malované vajíčka a pokusily se o upletení a ozdobení karabáče. Protože se jim pořád líbil, odměnily účinkující velikonoční koledou, kterou se ve školce naučily.
Po letošním zápisu dětí do mateřské školy se zjistilo, že počet dětí je vyšší, než kapacita školky. Co teď? V základní škole se žádné vhodné prostory pro zřízení další třídy nenašly. Došlo k jednání s vedením Odborného léčebného ústavu, zda by tam bylo možné vytvořit odloučené pracoviště mateřské školy. Dnešní vysoké nároky na hygienické podmínky jednání ztížily. Na třídu s 25 dětmi se musí zpracovat projektová dokumentace a rozpočet. V příštím roce plánuje OLÚ zateplení všech budov, které bude hradit z dotace. Musí se tedy dopředu vědět, zda náš program nenaruší podmínky dotačního programu. Nestačí posudek úředníků kraje, vyjádřit se musí i Ministerstvo zdravotnictví. Teprve na základě jejich kladného stanoviska se může začít se stavebními úpravami. Sen, že od září může část dětí nastoupit do školy v OLÚ, se rozplynul.
Projekt Evropský den jazyků se týkal i dětí v mateřské škole. Dopoledne si vyprávěli o Anglii s maňáskem. Na závěr si zahráli anglickou tleskanou hru, při níž se děti naučily anglické názvy zvířat. Následně je napodobily a vybarvily. Venku si zahrály další anglickou hru, která byla obdobou naší Zlaté brány.
V krásném květnovém počasí chodily na procházky a objevovaly první jarní květiny. Ve výtvarné výchově se je různými technikami pokoušely namalovat. Také se dočkaly odrytí pískoviště, těšily se na to celou zimu.
Samozřejmě oslavily Den matek. Pro maminky nacvičily písničku a vyrobily přáníčka, jak jinak, než ve tvaru srdíčka.
Na výlet se jely podívat do ostravské ZOO, hlavně na malou sloní holčičku.
Od září chodí do školky 28 dětí a učí je paní učitelka Daniela Muchová a Adam Mráček. Je to poprvé v historii mateřské školy v Metylovicích, že děti učí muž.
Školka má nové webové stránky. Rodiče tam najdou náplň hodin, fotogalerii a roční plán školky.
Do Krásného pole na hvězdárnu a planetárium se vydaly i malé děti z mateřské školy. Pohádka o Martinovi a hvězdě nebo Měsíc u krejčího přiblížily hravým způsobem základní pojmy z hvězdného nebe i těm nejmenším.
Děti shlédly loutkové představení Hrnečku vař, O zlaté rybce, O Smolíčkovi. O tom, co viděly, si vyprávěly celou cestu zpátky do školky.
„Cestování za zvířátky“ se zúčastnily i děti z mateřinky. Vystoupení se setkalo s velikým úspěchem. Děti tančily a odpovídaly na otázky zpěvačky. Pořad velmi dovedně rozvíjel jejich vědomosti, ale i taneční a pohybové schopnosti. Nadšené nebyly jen děti, ale i rodiče.
Maminka Markéta Macháňová nepracuje jen s většími dětmi, ale i s těmi nejmenšími v mateřské škole. Připravila si pro ně lepení obrázků ze speciální pěnové hmoty. Děti se přitom učily píli, představivosti a zručnosti. Navíc svým dárkem udělaly radost celé rodině.
6. prosince všichni s napětím očekávali příchod Mikuláše, čerta a anděla. Společně mu zazpívali „Mik, mik, Mikuláš“ a každý jednotlivě přidal básničku nebo písničku. Hlavně kluci se nejdříve vytahovali, jak čerty zvládnou. Ale když jim stáli tváří v tvář, sebejistota se rozplynula. Nakonec vše dobře dopadlo. Strach vystřídalo nadšení z obdarování.
Těsně před Vánocemi přijelo děti potěšit divadélko Smíšek. Maňásci s dospělým hercem zaujali. Pohádka o víle, která dětem přičarovala sníh, se dětem velmi líbila.

KDU – ČSL
Předsedkyní politické strany je paní Marta Michalcová č. p. 199, pokladníkem pan Pavel Šigut č. p. 170, kulturním referentem paní Dagmar Jurečková č. p. 418.
I letos jako každý rok pomáhají členové strany učitelskému sboru s organizací Dne matek. Zajistí pro každou maminku nebo babičku květinu a pro žáky malé pohoštění.
V pondělí 29. srpna vyjeli v šest hodin ráno členové místní organizace a jejich příznivci na pouť na sv. Hostýn. Společně slavili v bazilice mši a prošli v modlitbě jednu z křížových cest. Krásné počasí je zlákalo na rozhlednu, odkud je nádherný výhled po okolí. Na zpáteční cestě se zastavili v Bystřici pod Hostýnem. Místní farář jim pověděl zajímavosti z místní farnosti a také si mohli prohlédnout nový zvon Jiljí, který byl přichystán ke slavnostnímu zavěšení na věž.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Každý další rok začínají hasiči Valnou hromadou, na které si připomenou vše, co v minulém roce udělali. Další akcí, která vzápětí následuje, je vyhlášený bál.
S řádným předstihem se hasiči začali radit, jak co nejlépe oslavit 125. výročí založení sboru. Pan Michal Bílek, který toho ví o historii sboru velmi mnoho, se ujal zpracování brožury a mimořádného Zpravodaje. Obé se mu velice povedlo a bylo důstojným připomenutím uplynulých 125 let. K oslavám se vrátím v závěru kapitoly.
6. února vyslali hasiči jedenáctičlennou delegaci na výroční členskou schůzi do Turzovky. Začátkem března prošli v místní hasičské zbrojnici členové výjezdní jednotky školením a s nimi i ti, co používají při zásahu dýchací techniku. Proškoleni byli i řidiči zásahových vozidel. Strojníci odjeli na školení až do Jánských koupelí a jeden člen našeho sboru se zúčastnil školení rozhodčích.
10. března odjeli do Vyšních Lhot na shromáždění představitelů Sboru dobrovolných hasičů našeho okresu starosta sboru Michal Pečinka a zasloužilý hasič sboru pan František Michalec.
Před 1. májem si hasiči tradičně dovezli strom, oloupali z kůry, nazdobili vršek a postavili na školní zahradě májku. Mladí hasiči navzdory ošklivému počasí celou noc hlídali. Přesto se podařilo někomu strom uřezat. A tak se 1. května opakovalo vztyčení máje. Třetího května tam opět nestál, navíc byl rozřezán na několik kusů. Podle mého tatínka bývalo zvykem spolku máj ukrást, ale vždy jen první noc po postavení. V prvním případě snad šlo o recesi nebo retro, ale když máj shodili podruhé a navíc ještě rozřezali, to už je vandalství.
7. května odjížděla z Metylovic delegace místního sboru do Turzovky na tradiční oslavu svatého Floriána. 8. května tradičně začíná na Pržně okrsková soutěž. Naše ženy vyhrály, muži obsadili 3. místo 4. června sešli se hasiči v hojném počtu při „vytahování pňa“. Tradičního zvyku se nechtějí vzdát, a tak se radili, jak příště lépe zajistit strom proti ukradení.
2. července vypukla na fotbalovém hřišti tradiční pohárová soutěž. Šlo o 45. ročník a zároveň o 5. kolo Moravskoslezské ligy. Sjelo se neuvěřitelných šedesát družstev ze Severní Moravy a dvě ze Slovenska (Turzovka a Podvysoká). Je vidět, že soutěžící jsou u nás spokojeni jak s organizací, tak i se zázemím. Za Metylovice soutěžilo družstvo mužů.
7. srpna byla pouť a zároveň 30. ročník hasičské soutěže o Beskydský pohár. I tam nás reprezentovalo družstvo mužů. Už za týden proběhl další ročník Netradičních družstev.
Zkušení manželé Juřicovi připravili v září pro členy a jejich rodinné příslušníky dvoudenní poznávací zájezd na Jižní Moravu. V Lednici si prohlédli zámek i park, zdatnější vystoupali na věž minaretu. Nádherná byla vyjížďka výletní lodí po řece Dyji. Po dobrém obědě odjeli do vesničky Kobylí, kde bylo domluveno ubytování a prohlídka sklípku. Na zpáteční cestě se zastavili v hřebčíně v Napajedlech a na hradě Helfštýn. Byl to velmi vydařený zájezd, jako ostatně všechny, které Jana a Slávek organizovali.
2. září se splnil sen všech hasičů. V 10.45 přijelo do Metylovic hasičské auto značky MAN 4×4 CAS 20. K slavnostnímu předání v přítomnosti starosty obce a místních hasičů došlo před hasičskou zbrojnicí. O tři dny později odjela „stařenka Máňa“ (vozidlo CAS 25 ŠKODA 706) do Turan na Slovensko. Nová cisterna stála neuvěřitelných 5,4 miliónů korun. Byla financována z projektu Zachovanie životného prostredia a predcházanie rizikám v prihraničnom regióně Beskýd a Javorníkov a z operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenské republiky a České republiky. Spoluúčast obce měla být 10 %, ale díky krajskému Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do deseti tisíc obyvatel, klesly náklady na spoluúčast na 2,5 %, což činilo 140.000 korun. Hasiči pozvali občany na prohlídku nové cisterny v pátek 28. října. Od 15 do 17 hodin si ji mohli zájemci prohlédnout na prostranství před sokolovnou.
Pro školu připravili hasičské dopoledne. Poučili žáky o požární bezpečnosti a předvedli ukázku evakuace dětí ze základní školy.
Hasiči vydatně pomáhají při kulturních akcích v obci. Aby alespoň částečně pokryli náklady na činnost, sbírají každoročně železný šrot. Navíc jsou dobrá parta, jsou rádi spolu. Společně smaží vaječinu, grilují, oslavují. Společně mezi svátky šlapou na Ondřejník a nechybí při silvestrovském výplazu na Monte Čupelo.
Výjezdová jednotka zasahovala osmkrát, dvakrát vyjela k požárům.
23.5. ve 13.30 hod. hořel les v Pasekách – vyjelo sedm členů
6.8. ve 12.30 hod. hořelo v obci osobní auto – vyjelo devět členů
31.7. ve 12.46 hod. vyjeli čtyři členové, aby zlikvidovali hmyz na chatě 0177
9.8. v 19 hod. vyjeli tři členové zlikvidovat hmyz na č. 233
22.8. v 20.05 hod. vyjeli tři členové zlikvidovat hmyz na č. 246
6.9. ve 12.15 hod. vyjeli dva členové likvidovat hmyz na č. 307
19.9. vyjeli dva členové čistit kanalizaci v obci
23.12. v 18.15 hod. vyjeli čtyři členové s navijákem, aby vytáhli z příkopu osobní automobil
Nyní se vrátím k oslavám 125. výročí založení hasičského sboru v Metylovicích. Výbor rozhodl, že slavit se bude dva dny, a to v sobotu 28. května a v neděli 29. května. Díky sponzoru – firmě ANAJ, která patří metylovskému rodáku Vavřínu Pečinkovi, si pořídili spolkový prapor. Grafický návrh zpracovala paní Marcela Brodová, rozená Němcová, rodačka z Metylovic. Velikost postav, nápisů i barvy výšivek konzultovala osobně s šičkou Wailkou Pistovčákovou z firmy Nedvěd v Ostravě – Třebovicích.
Dlouho bylo hezké počasí, ještě v pátek bylo pěkně. Všichni se těšili na sobotu. Na trávníku před sokolovnou chtěli návštěvníkům předvést, jak se hasilo před 125 lety. Měli připravenou původní, stále funkční stříkačku. Bohužel, v sobotu od rána do večera nepršelo, ale lilo. Myslím, že se ve vesnici nenašel nikdo, komu by to nebylo líto.
Ale hasiči se nedali zaskočit. Měli připravenou i mokrou variantu oslav. Slavnostní schůze začala v 15 hodin v kinosále. Hostům byly předány tašky s emblémem 125. výročí založení SDH. Každý dostal publikaci o historii sboru. Napsal ji Michal Bílek ve spolupráci s pamětníkem Františkem Michalcem. Přehledně zpracoval historii sboru od založení až po současnost. Brožura je zajímavá, přehledná, doplněna mnoha fotografiemi. Členové sboru dostali navíc trička s emblémem výročí.
Po úvodním přivítání hostů a zástupců sborů z okolí a z Turzovky, přinesl praporečník zahalený prapor. Byl slavnostně odhalen a předán starostovi Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích. Splnil se sen mnoha generací dobrovolných hasičů v Metylovicích. Následovalo předání vyznamenání. Po ukončení slavnostní schůze a následném občerstvení si účastníci mohli prohlédnout kroniky, fotografie, dokumenty, plakáty a trofeje ze soutěží. Před sokolovnou byla vystavena technika od nejstarší koňky po současnou moderní techniku.
Protože stále lilo, pokračoval program uvnitř. Vystoupily mažoretky, mladí hasiči, taneční soubor malá Beseda. K tanci hrála hudební skupina Štístko. Nádherný večer byl zakončen ohňostrojem.
Následující neděle byla opět slunečná. Před hasičskou zbrojnicí se scházeli praporečníci s prapory z okolních sborů. Za doprovodu dechové hudby kráčeli ke kostelu. Bylo jich hodně. Zahlédla jsem jen prapory z Nové Vsi, Malenovic, Turzovky. Náš prapor, na němž bylo vyšito heslo Vlasti k obraně – bližnímu k ochraně, přinesli do kostela velitel sboru pan Vladimír Bílek a starosta sboru pan Milan Pečinka. Atmosféra byla slavnostní a zároveň dojemná. My starší jsme vzpomínali na známé, nyní již zemřelé hasiče, i že hasičský sbor patří mezi nejaktivnější spolky v Metylovicích. Pomáhá obci i farnosti.
Proto jako ledová sprcha zapůsobila na všechny přítomné homilie kněze, který si vzal jako motiv ke kázání původní heslo hasičů Bohu ke cti a bližnímu k ochraně. Služba bližnímu prolíná celou historii sboru. Ovšem tu kněz nevyzvedl. Tepal je za první část starého hesla – Bohu ke cti, kterou podle jeho mínění nedodržují. Zřejmě nepochopil, že přítomní hasiči nejsou ve sboru katolických hasičů, nýbrž ve sboru dobrovolných hasičů. Domnívám se, že dobro, které hasiči konají, je oslavou Boha, ať už chodí do kostela či nikoliv. Bylo mi nesmírně líto metylovských hasičů, kteří si za roky nepřetržité, těžké a mnohdy nebezpečné práce museli právě v těchto slavnostních chvílích, navíc v přítomnosti zástupců okolních sborů, vyslechnout tato slova. Po bohoslužbě se vydal průvod hasičů v doprovodu dechovky na místní hřbitov. U kříže položili kytici a vzpomínali na všechny hasiče, kteří odpočívající na místním hřbitově.

KLUB SENIORŮ
3. března se sešlo v kinosále padesát seniorů na slavnostní výroční schůzi. Mažoretky z místní školy vnesly svým vystoupením mezi přítomné svižný pohyb a mládí. Pohlazením na duši bylo vystoupení pěveckého souboru Radost z Frýdku-Místku. Písničky, které měli ve svém repertoáru, rozezpívaly všechny přítomné.
Předsedkyně klubu paní Marie Herotová připomněla bohatou činnost klubu v uplynulém roce a zároveň oznámila, že ze zdravotních důvodů odstupuje z vedení klubu. Z téhož důvodu odstoupily i další členky výboru – Jarka Binarová, Anička Pečinková a Jarka Halatová. V následných volbách si senioři zvolili nový výbor: Vavřín Michalec – předseda klubu, Emanuel Karteczka, Ivan Svoboda, Radka Pavladyová – pokladní, Jana Juřicová, Iva Mališová, Ivana Halatová, Olga Slípková a Miluše Tabachová. Starosta obce Ing. Lukáš Halata poděkoval seniorům za práci, kterou přispívají ke zdařilému průběhu různých akcí v obci, ať už je to Vítání občánků, místní pouť nebo krmáš, vánoční trhy nebo výstup na Monte Čupelo. Za vším je drobná, pro povrchního pozorovatele neviditelná, ale o to důležitější pomoc starší generace.
Rádi se spolu první čtvrtek v měsíci scházejí v zasedací místnosti na obecním úřadě, kde si u kávy a čaje popovídají a oslaví soukromá výročí. Společně navštívili 9. března místní muzeum. Mnozí z nich si ještě na výrobu bičů pamatují. Přišli také na vernisáž kreseb Víta Mališe. Zachycené dřevěnky všichni pamatovali, někteří se v nich ještě narodili.
2. června se sešli na hřišti při smažení vaječiny. Přesto, že počasí letos nevyšlo, na dobré náladě jim to neubralo. Proti kapkám vody chránilo čtyřicet seniorů zastřešené posezení na fotbalovém hřišti.
16. června odjeli senioři autobusem do gobelínky ve Valašském Meziříčí a sklárny v Karolince. Dech se tajil nad krásou, kterou vytvořily lidské ruce. Výhled z chaty Kohútek byl nádherný, muzeum ve Velkých Karlovicích zajímavé. Dřevěné sochy na Hutisku – Solanci završily vše pěkné, co si senioři ve vzpomínkách z vydařeného zájezdu odnesli.
7. července se třicet pět seniorů sešlo na hřišti, aby společně opékali párky. Teplé sluníčko připalovalo a tak museli hasit i žízeň. Což díky otevřené restauraci nebyl problém. A protože se jim to líbilo, sešli se znovu 1. září na plackových hodech. Usmažili je z „bio“ brambor, které věnoval místní sedlák pan Ivan Kahánek. Celou organizaci vydařeného odpoledne zajistili manželé Karteczkovi. Báječnou atmosféru umocnila hrou na harmoniku paní Jarka Ručková z Frýdlantu. Pochutnalo si 36 seniorů. Je zajímavé, že se scházejí především ženy. U mužů asi převládá pohodlí.
V předvánočním čase 8. prosince se senioři nesešli na obecním úřadě, ale v restauraci na hřišti, kde je přece trochu více místa. Letos mezi ně zavítal Mikuláš s nebeským i pekelným doprovodem. Na všechny čekalo pohoštění a drobné dárky. Nechyběla ani harmonikářka Jarka Ručková. Její hru doprovázel hlasitý zpět. Všichni senioři si s chutí zazpívali nejen všechny známé koledy, ale i celou řadu lidových písní.

MYSLIVCI
Na rozdíl od části našich obyvatel, kteří se domnívají, že zvěř v našich lesích je přemnožena, jsou přesvědčeni, že tomu tak není. Pokud dochází ke škodám na zemědělských plodinách, je to vina člověka, neboť porušil významnou měrou životní prostředí. Zvířata se ve větší míře shromažďují právě v místech, kde najdou úkryt před motorkáři a tam se i živí.
Volně pobíhající psi představují na jaře smrtelnou hrozbu pro mladé zajíčky a hnízdící ptactvo. Myslivcům také vadí, že se z našich lesů stává smetiště. Lidé tam odhazují igelitové pytle, plechovky, PET láhve.
Starostou mysliveckého sdružení v Metylovicích je pan Stanislav Pink, hospodářem Václav Halata a pokladníkem Ladislav Němec.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOŇSKÉ NEBE
V neděli 3. dubna v 17 hodin se občané sešli v muzeu na vernisáži obrazů Víta Mališe. Místnost vyzdobila Markéta Macháňová velikonočními motivy. Slavnost zahájila děvčata z Malé Besedy, přítomné uvítal místostarosta Ing. Radoš Kulhánek. Pan magistr Polášek z muzea Beskyd ve Frýdku-Místku hovořil o dřevěných stavbách v minulosti. Nic konkrétního jsme se o metylovských chalupách nedověděli. Doprovázela ho maminka s manželkou, které se živě zajímaly o řemenářskou expozici. Slovo dostal i Víťa Mališ. Jeho „projev“ sestával ze dvou holých vět. Malovat začal, aby pro své vnuky zachoval dnes již zaniklé dřevěnky. Návštěvníci podrobně zkoumali každý vystavený obrázek a dohadovali se, kde která chalupa stála. Ti starší si je pamatovali. Neotřelý byl Víťův nápad kresby ofotit, opatřit nápisem Beskydská pošta a vystavit je v arších jako poštovní známky.
Je třeba zmínit, že od dubna má muzeum stálého průvodce. Je jím student Pavel Spusta, prapravnuk řemenářky Antonie Bílkové. S každým novým turnusem v Odborném léčebném ústavu se přijdou děti podívat na expozici a mladý muž je dokáže svým vyprávěním zaujmout. Ing. arch. Aleš Bílek zase provází návštěvníky, kteří přicházejí mimo stanovenou otevírací dobu. Jeho fundovaný výklad návštěvníci velmi oceňují.
V sobotu 4. června v 19 hodin byla při příležitosti 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů vernisáž fotografií a dobových materiálů jak z historie tak současnosti místních hasičů. Vystaven byl i nový, vyšívaný spolkový prapor. V úvodu zahrál na trubku pan Leopold Teichert z Frýdlantu n. O., úvodní slovo přednesl pan Michal Bílek. Poté se věnoval návštěvníkům a odpovídal na případné dotazy. Ve výstavní místnosti vládla příjemná atmosféra. Lidí bylo poměrně málo, neboť zájemci o historii hasičského sboru si mohli výstavu v ještě širší podobě prohlédnout o týden dříve v sokolovně.
V pátek 13. června v 19 hodin pořádalo občasní sdružení besedu s autorem publikace Poslední let amerického bombardéru 118 panem Tőflem z Čeladné a panem Ing. Váňou z Frýdlantu, který jeho práci obohatil cennými radami a připomínkami. Omluvil se kronikář z Palkovic pan Jaromír Šupina, který byl na turistické akci v Jindřichově Hradci. Z jeho zápisů v palkovské kronice pan Tőfel rovněž čerpal. Večer moderoval Milan Hajdušek. Hlediště bylo plné, i když by se ještě nějaká volná židle našla. Překvapilo mne množství mladých posluchačů, kteří se o danou problematiku zajímali. Naopak mne nepřekvapilo, že většinu posluchačů tvořili muži. V bohaté diskusi vystoupili poslední pamětníci. Pan Žabenský, rodák z Metylovic, nyní žijící v Dobré, vzpomínal, jak se jako kluk jel podívat na spadlé letadlo na koloběžce. Hodně vzpomínek nám sdělil i pamětník pan Butora z Frýdlantu. Renata Spustová a Iva Mališová uvedly, že od dětství slýchávaly, že pilota ukrýval pan Boháč z Ondřejníku ve vile Blumensteinů. Hodně se hovořilo o osudu Russella Payna, který podle zápisků palkovského kronikáře spadl na palkovské straně na Mičulkově poli. Podle našich pamětníků to bylo na metylovské straně na Židkově poli. Naši tvrdí, že právě synu pana Židka č. 60, Vladimírovi, zemřel letec na rukou, když mu ještě předtím nabídl své hodinky.
Debata byla opravu živá. Pan Ing. Váňa se navíc ukázal jako odborník přes vojenská letadla a nabízel přítomným k nahlédnutí i ke koupi různé materiály z tohoto oboru. A mužská část obecenstva toho s chutí využila. Ještě dlouho po oficiálním zakončení besedy se tvořily v kinosále hloučky diskutujících mužů.
Vernisáž starých rádií, gramofonů a elektronek byla hojně navštívena. Předměty zapůjčil místní občan pan Jiří Mačejovský ze své sbírky. Přítomní si mohli dokonce vyzkoušet, jak hraje starý gramofon. I v dalších týdnech byl mezi návštěvníky muzea o tuto expozici zájem.
Na vernisáži 9. října večer bylo opět plno. Své fotografie z cyklu „Metylovice jak je neznáte“ představil náš rodák Jaromír Červenka. Výstavu zahájilo vystoupení Malé Besedy, úvodní slovo měl Milan Hajdušek. V prostorách výstavní místnosti si obrazy prohlédlo na pět desítek hostů. Jarek se věnuje fotografování od svých dvaceti osmi let. Začínal s klasickou fotografií, později přešel na digitální techniku. Věnuje se především krajině, zátiší nebo architektuře. Navíc rád zachycuje lidskou činnost. Spolupracuje s výtvarnou skupinou Petra Bezruče na Ostravici, kde také pravidelně vystavuje. Vystavoval i v řadě okolních vesnic. Již při vstupu upoutalo návštěvníky dvoumetrové panorama obce, které zachycuje Metylovice od Lysé hory až po Baděnovice. Je to pohled, který člověk pouhým okem nemůže v přírodě najednou obsáhnout.
Začátkem prosince se sešlo bohužel jen asi dvacet občanů na velice zajímavém pořadu o zbojnících v našem kraji. Malá účast nic neubrala kvalitě programu ani neutlumila zvídavost posluchačů. Místní Beseda hned v úvodu navodila atmosféru zbojnickým tancem. Poté se ujal slova pan magistr Václav Michalička, který fundovaným a přitom pro posluchače zcela srozumitelným způsobem hovořil o působení zbojníků v našem kraji. Jeho přístup nebyl romantický, ale snažil se podle historických pramenů přiblížit posluchačům pohnutky, činy a život těchto mužů, mezi které se zapojili i někteří naši předkové. Konkrétně jmenoval Holoubka a jeho ženu z Metylovic, kteří se přidali k Jánošíkovi. Vyprávění prokládal Petr Sovják z Neubuz u Slušovic písněmi a hrou na gajdy. Dotazy byly četné a svědčily o zájmu posluchačů. Ti, co nepřišli, mají čeho litovat.
Občanské sdružení nežije jen samými výstavami a zajímavými besedami. V tomto roce uspořádalo tři kulturní akce, které oslovily širokou veřejnost, ať už to byl koncert písničkáře Pavla Dobeše, klavírní koncert Ivo Kahánka nebo Vánoční trhy. Píšu o nich v kapitole Kultura.

KULTURA

TŘI KRÁLOVÉ
Již druhého ledna začali procházet vesnicí. Devět skupinek koledníků to vzalo od Pasek až po dolní konec. Nevynechali Čupovice, Pajurkovice, vyšplhali se na Baděnovice, nezapomněli ani na Metylovičky. Zazpívali všem lidem dobré vůle a přijali od nich dar pro potřebné. Celkem vybrali 47.105 korun. Akci organizuje místní farnost.

CESTA DO BETLÉMA
Jako každoročně připravila schola ve spolupráci s dětmi i dospělými tradiční Cestu do Betléma. Předpověď ošklivého počasí se nevyplnila a kostel byl jako obvykle nabitý. V tradiční scénce přiblížili divákům starozákonní knihu Ester. Hlavní postava překoná strach o svůj život a tím zachrání celý národ. Následovala klasická scénka Zvěstování a Josef s Marií se vydali do Betléma ke sčítání lidu. Za nimi následoval mohutný průvod lidí, ke kterým se venku přidávali další. Po zastávce u obecního hostince, kde lidé s pobavením naslouchali vtipné slovní přestřelce mezi neochotným hostinským a ponocným, se tři stovky lidí vydaly hledat narozeného Ježíška. Když ho nalezli ve stáji na fotbalovém hřišti, ještě dlouho setrvali v družném rozhovoru na lavičkách při dobrých koláčcích, horkém čaji a dechovce.

PLESY
Tradičně zahajuje plesovou sezónu v Metylovicích hasičský bál. V kinosále tančily páry podle hudby skupiny Štístko, v tělocvičně hrála kapela Premiér. Náklady na dvě živé hudby jsou pochopitelně dosti vysoké a hasiči proto zvedli vstupné, i když se trochu obávali, zda se to neodrazí na účasti. Stálí návštěvníci hasičských bálů vědí, že je čeká kreativní zábava, příjemná společnost a nápadité pohoštění. Cena vstupenky je v nejmenším neodradila. Dobrou náladu zvedl retro program, se kterým vystoupil soubor Valašský vojvoda z Kozlovic. Všichni byli v pohodě, starosti a stresy nechali venku za dveřmi. Hasičská kuchyně je vyhlášená, i ty nejmlsnější jazýčky si přijdou na své. Za vším stojí desítky hodin práce nadšených dobrovolníků, jejich jedinou odměnou jsou zářící tváře tanečníků.
12. února se v sokolovně sešli fotbalisté a jejich příznivci. Ve velkém sále vyhrávala taneční hudba Premiér, v malém sále pro příznivce diskoték Krakatit. Ve 20 hodin předvedla skupina DragonFre svou UV show. Vyvrcholením byla půlnoční kulturní vložka místních fotbalistů. Na její úroveň se názory různí.
Rada rodičů uspořádala 19. února v tělocvičně tradiční maškarní ples, na který se děti vždy těší a který bývá i hojně navštíven. Letos byl počet účastníků rekordní. Fantazie rodičů, především maminek, neznala mezí, a tak se na parketě pohybovaly nejrůznější pohádkové postavy, mezi nimi se proplétala všelijaká zvířátka, nechyběly klasické víly a princezny. Také hrdinů dětských příběhů tam nebylo málo. Všem se líbilo vystoupení mažoretek. Protože je mezi děvčaty o toto cvičení zájem, vystoupily dokonce skupiny dvě. Nejdříve mladší „Světlušky“ a pak ta dospělejší. Sklidily zaslouženy potlesk. Děti si přišly na své při různých soutěžích a atrakcích. Díky maminkám na ně čekalo bohaté pohoštění a díky sponzorům velmi rozmanitá tombola.
Jako každoročně uzavřely 26.2. plesovou sezónu Šibřinky. Tanečníkům hrál VS-BAND v kinosále, v tělocvičně hrála skupina R.U.M. Všichni ocenili vystoupení skupiny Valašský vojvoda. Program a bohatá tombola přilákají na Šibřinky každoročně mnoho hostů, a proto je vždy vstup pouze na místenky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 6. března se v sokolovně sešli rodiče s dětmi, které se narodily v loňském roce. Slavnost si nenechali ujít ani sourozenci nemluvňat. Přesto, že se loni narodilo devět děvčátek a deset chlapců, na slavnost přišli jen rodiče se čtrnácti dětmi. Žáci místní školy si pod vedením učitelů připravili krátké, ale velice hezké pásmo básniček a písniček. Rodiče potěšila pozornost členek klubu seniorů, které darovaly oslavencům vlastnoručně upletené ponožky a papučky. Významný den bude rodičům připomínat pamětní knížka a bryndáček s názvem obce od kulturní komise. Maminky byly obdarovány květinou. Slavnostní den byl zachycen na fotografiích a CD.

ČARODĚJNIČKY
Nejen čarodějničky, ale i čarodějové se slétli první květnovou neděli na fotbalovém hřišti. Sice trochu poprchávalo, ale to pro ně neznamenalo žádnou překážku. Přístřeší u Restaurace Na Hřišti skýtalo dostatečnou ochranu. Kulturní komise připravila nápadité soutěže. Například v pojídání červů. Pokud se někomu při čtení těchto řádků obrátí žaludek, je to zbytečné. Červi byli želatinoví. Následovalo trhání hadích ocásků. Rovněž ochránci přírody mohou zůstat v klidu. Šlo o papírové ocásky, které měly děti připevněné na zadečku. Kdo si je ochránil nejdéle, vyhrál. Hry ukončila soutěž o nejlepší masku a nejnižší věk pohádkové postavy. Unavené, ale šťastné děti se stopami sladkostí kolem úst usedly se svými rodiči k opékání párků. Nepříznivé počasí snad ani nevnímaly.

VZPOMÍNKA NA PADLÉ
5. května se v 17 hodin sešlo u památníku obětí 1. a 2. světové války asi dvacet lidí, aby uctili památku občanů, kteří v obou světových válkách zahynuli. Po projevu starosty obce a položení kytice přešli k pomníku padlých v kostele. Krátká motlitba, květiny a pokračovali ke škole. U pamětní desky mjr. Ambrože Bílka jim žákyně základní školy připomněla základní údaje z jeho života. U pamětní desky Miloše Čupy na sokolovně vyslechli projev starosty sokola Milana Hajduška a poté se rozešli.

KONCERT PAVLA DOBEŠE
Obec Metylovice a Občanské sdružení Koňské nebe připravili v sobotu 21. července v areálu muzea Kožane město koncert folkového zpěváka Pavla Dobeše. Dlouho před začátkem proudily od Palkovic i od Frýdlantu drobné pramínky jeho fanoušků, aby se u muzea slily v jeden proud, který obsadil přichystané lavičky.
Pavel Dobeš se narodil ve Frýdku-Místku, vydal dvanáct hudebních alb, zpěvníky a také několik knih povídek a soubor vyprávění o své cestě do Ameriky. Hrál, zpíval a bavil. Na kytaru ho doprovázel Tomáš Kotrba. Nejdříve začal novějšími skladbami a byl vždy odměněn nadšeným potleskem. Ale když přišly na řadu jeho staré hity, propuklo nadšení, lidé zpívali s ním. Koncert ukončil písní na přání jednoho posluchače, ale podle ohlasu to bylo i přání většiny zúčastněných.

POUŤ
Tradiční metylovská pouť připadla letos na neděli 7. srpna. Na hřišti děti čekaly tradiční stránky a pouťové atrakce. Kostel Všech svatých zaplnili nejen místní věřící, ale i jejich hosté. Odpoledne před obecním úřadem vyhrávala Huťarka a tančila Beseda.

SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH DRUŽSTEV
O týden později se sešli příznivci soutěže netradičních družstev na louce pana Kahánka za obecním úřadem. Příznivci recese si opět přišli na své. Letos se sice žádné svatby nedočkali, ale i tak se všichni náramně pobavili. V této soutěži nejde ani tak o vteřiny, jako o dobrou zábavu. Na startu se střídala družstva Čarodějnic, Šigutů, Matek na mateřské, Přerostlých žáků 3. B a dalších. První místo obsadily Čupovice, na záda jim dýchala Turzovka, na třetí doběhli Cimrmani. Veliký počet diváků svědčí o oblíbenosti soutěže.

KLAVÍRNÍ KONCERT
30. září v podvečer zněla areálem muzea vážná hudba. Vystoupil mladý, talentovaný klavírní virtuos Ivo Kahánek, který pochází ze sousedních Palkovic. Pořadatelé obecní úřad a občanské sdružení zvažovali, zda budou vhodnější prostory v kinosálu nebo venku. Sám umělec se přiklonil k vystoupení pod širým nebem. V první části koncertu hrál skladby Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Po přestávce zazněla díla Fryderyka Chopina. Kombinace nádherné hudby, hvězdné oblohy a nasvíceného klavíru s umělcem byla pro všech osmdesát posluchačů nevšedním zážitkem.

OCHOTNICKÉ DIVADLO
Na pozvání kulturní komise přijel do Metxlovic v pátek 11. listopadu Ochotnický spolek malenovický, který uvedl komedii „Povídačky o zbojnících aneb Ondráš“. Už před 19. hodinou byl sál nabitý k prasknutí a představení nikoho nezklamalo. Zaujalo mne složení souboru. Zahráli si úplně všichni. Od nejmenších dětí, přes mládež a střední generaci až po ty starší. Navíc bylo vidět, že nejen hrají, ale že si představení přímo užívají a s chutí improvizují. Zřejmě náhlý nápad jednoho zbojníka „na, kousni si, je dobrá, je od Hájka“ (Hájek je řezník ve Frýdlantě), vyvolal nejen velký aplaus v hledišti, ale „odboural“ i herce. Všichni diváci odcházeli spokojeni.

MIKULÁŠ POD ŠIRÝM NEBEM
Letos poprvé uspořádala kulturní komise 3.12. Mikuláše pod širým nebem na fotbalovém hřišti. Prostranství parčíku na místě starého hřbitova už kapacitou nestačí pojmout množství dětí a jejich rodičů, kteří se této akce každý rok zúčastňují. Navíc je u hřiště dost místa k parkování aut. Navíc je na hřišti vybudováno zázemí jak sociální, tak „zateplovací“, což má pro účastníky s dětmi rozhodující význam.

VÁNOČNÍ TRHY U MUZEA
Letos poprvé uspořádalo Občanské sdružení Koňské nebe ve spolupráci s obecním úřadem v neděli 18. prosince vánoční trhy. Nikdo si netroufal odhadnout, jak všechno dopadne. Od 13 hodin byli stánkaři připraveni nabídnout zájemcům vkusné drobnosti, které vesměs vytvořily ruce místních žen. Prodávali svíčky z včelího vosku, perličkové ozdoby na vánoční stromek, originální vkusná blahopřání, kouzelné perníčky, patchworkové maličkosti, drobná keramika. Svůj stánek měla i škola. Nabízela výrobky dětí.
Mrzlo a ve velikém stanu, který půjčili hasiči, byli pořadatelé připraveni. Nabídka pro zahřátí byla dostatečná. Zpočátku se lidé trousili jednotlivě, s přibývajícím časem zástupu houstly a jejich počet stoupl nad tři sta. Lidé nakupovali, bavili se, svařák i horká medovina šly na odbyt.
O zajímavý program se postarala malá i velká Beseda, předvedly se i děti z mateřské a základní školy. V závěru byl slavnostně rozžat vánoční strom a koledy nezpívaly jen děti, ale i dospělí. Většina návštěvníků využila příležitosti a přišla se podívat do muzea. Někteří na řemenářskou expozici, většina na výstavu obrazů Jarka Červenky. Trošku byly zklamané děti, které se těšily na Betlémy, ale skleněné vitríny byly prázdné. Člověk, který je měl přivézt, náhle onemocněl. Poslední návštěvníci odcházeli po 18. hodině. Přesto, že vstupné bylo dobrovolné, byli lidé velice štědří. Organizátoři se shodli, že se akce podařila a chtějí příští rok pokračovat.

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Štěpánská taneční zábava, kterou pravidelně pořádá sportovní klub, oddíl kopané na druhý svátek vánoční v sokolovně byla poslední taneční zábavou v letošním roce. Hrála hudební skupina HEC.

VÝPLAZ NA MONTE ČUPELO
Poslední den občanského roku byl pošmourný, lehce sněžilo. Ale Lachy to neodradilo. S obecními vlajkami i transparenty zájmových spolků stoupali na vrchol Čupku ze tří stran. Ve 12 hodin je pozdravil lašský král, oslovil je náš starosta a pak už se lidé zdravili a bavili navzájem. Shodli se, že jako jednotlivci by se v takovém počasí nahoru nevydali, ale nápad oslavit tento den společně, je vytáhl z teplých domovů.
ZÁJEZDY DO OSTRAVSKÉHO DIVADLA
Paní Marie Čupová, č. p. 313 organizuje zájezdy našich občanů do Moravskoslezského divadla již od roku 2001. Dříve pracovala na MěÚ ve Frýdlantě a jezdila do divadla s tamním kolektivem. Později se připojila k zájezdům, které organizoval pan učitel Haluzík z Palkovic. Počet zájemců v tamní vesnici nebyl tak veliký, aby zaplnil všechna místa v autobuse. Proto jezdil pan Durďák přes Metylovice, Lhotku a Myslík a přibíral zájemce na autobusových zastávkách. Později došlo k neshodám. Palkovjanům se zdálo, že by lidé z Metylovic měli platit za cestu více, když dále jedou.
Paní Čupová byla přesvědčena, že dokážeme autobus zaplnit sami a tak začala organizovat zájezdy pro naše občany sama. Vozí je pan Milka, řidič z Nové Vsi a paní Čupová si spolupráci s ním pochvaluje. Také v Ostravě jí vycházejí vstříc a vybírají pro naše návštěvníky pěkná představení.
Přesto, že bude paní Čupové 74 let, svou činorodostí zahanbuje mladší. Její aktivita je obdivuhodná. V květnu vybírá zálohu na další divadelní sezónu, v červnu rozdá celoroční vstupenky a vybere doplatek. Všechno klape, neboť je velice pečlivá. Nezapře, že léta pracovala jako účetní. Po prázdninách se v sobotu jednou měsíčně v podvečer scházejí na autobusových zastávkách svátečně oblečení a naladění občané, kteří se těší na „své představení“. Kdyby nebylo trpělivé práce paní Čupové, většina z nich by se do divadla nedostala.

KNIHOVNA
Naše knihovnice paní Miluška Kociánová půjčuje knihy padesáti čtenářům z fondu 5 159 knih, který každoročně doplňuje dalšími novinkami. Finanční kvóta činí na jeden rok pět tisíc korun, což při dnešních cenách představuje 15 – 20 nových knih. Ženy jsou evidentně lepšími čtenářkami než muži, do knihovny přicházejí jen tři.
Mezi čtenáři není bohužel ani jedno dítě. Buď mají všechny doma tak bohaté knihovničky, nebo, což je pravděpodobnější, naše děti už nečtou. Což není radostné zjištění. Nejmladší čtenářce je čtyřicet let a tak „mladičká“ je jen jedna. Další jsou o dvacet a více let starší. Ani muži nejsou žádní mladíci. Nejmladší má 65 let, další dva jsou o deset let starší. Stále rády čtou paní Drahomíra Halatová a Božena Blažejová, která si ve svých 83 letech pravidelně přichází knihy půjčovat. Kromě knih knihovna půjčuje časopisy Praktická žena, Květy, Burda, Vlasta, Zahrádkář a Receptář.

BESEDA
7. března se sedm děvčat s rodiči a vedoucí souboru zúčastnilo Dětského lašského bálu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Atmosféra byla výborná, děti se nenudily. Nacvičovaly nové tance, kroky, hrály hry, zpívaly a soutěžily. Všechny děti i dospělí byli nadšeni. Třebaže historie malé Besedy je krátká, děvčata se s chutí zapojila a pohybovala se mezi ostatními, často již zkušenými tanečníky s jistotou a smyslem pro rytmus.
Týden před Vánocemi uspořádala folklorní skupina Beseda ve spolupráci s místní školou vánoční koncert pod názvem „Zima pod horami“. Umělecká vedoucí Melánie Ševčíková přivítala přítomné, kteří zaplnili celé hlediště. Nejdříve se představily mažoretky pod vedením Dagmar Mačejovské. Následovaly děti z mateřské školy, které se zaujetím zpívaly a tančily s rolničkami. Malá Beseda ztvárnila venkovský dvorek v zimě – děti se proměnily v houf štěbetajících vrabců. Mrazíci a sněhové vločky navodili v programu „Chumelí se, chumelí“ atmosféru opravdové zimy. Dospělí členové besedy nás vrátili do doby minulé pásmem „Škubačky“, které obohatili veršovánkami Františky Pituchové. Děti z Besedičky zase hrami a dováděním připomenuly posluchačům jejich vlastní dětství. Nechyběly ani nádherné tóny houslí Elišky Brlíkové a Lenky Liberdové, vystoupila i místní schola. Závěr patřil sboru školních dětí, se kterými si zazpívala i Beseda. Hudební doprovod zajistil Jiří Tesarčík.

SPORT

SPORTOVNÍ KLUB
V čele klubu, který zahrnuje několik oddílů, stojí Ing. Radomír Kulhánek, pomáhá mu místopředseda Karel Miček a jednatelka Růžena Vrbová.

ODDÍL FOTBALU
předseda – Drastich Zbyněk, jednatel – Ing. Halata Lukáš, pokladní – Pavlásková Leona, členové – Ing. Kulhánek Radomír, Pečinka Milan, Zelenák Pavol, Němec Milan, Ing. Halata Marek
Výbor se každých čtrnáct dní pravidelně schází a řeší nejen otázky fotbalu, ale plánuje a zajišťuje mnoho kulturních a společenských akcí v obci. Povedlo se mu vyřešit problém s provozem „Restaurace Na Hřišti“, kterou oddíl dva roky provozuje. Stará se teď o ni místní občan a zároveň fotbalista Otakar Kulhánek.
Družstvo mužů trénuje od ledna Tomáš Tvrdý, který hráčům připravil tvrdý trénink, aby zajistil jejich fyzickou připravenost na zápasy. V úterý probíhal v tělocvičně, ve čtvrtek a v sobotu se běhalo venku. V sezóně se to na výkonech mužstva odrazilo. Na vítězstvích má také zásluhu výborný brankář Valas. Vedoucím družstva je Jiří Šigut.
Vedoucím dorostenců je Pavol Zelenák, hlavním trenérem Ing. Radoš Kulhánek, který se střídá se Zbyňkem Drastichem, Petrem Němcem a Vladimírem Durďákem.
Vedoucím žákovského družstva je Libor Pajurek. Trenéry jsou Ing. Radoš Kulhánek a Petr Němec. Protože je hráčů málo, nepřihlásili je do soutěže. Někteří z nich hostují v současnosti ve Frýdlantě, ostatní přestoupili do dorostu. Velikou nadějí pro žákovské družstvo je nejmladší hráč Denis Opálka.
V červnu byl u nás sehrán žákovský turnaj Memoriál Ondřeje Šprly. Žáci i muži byli pozváni na turnaj v Korni, odkud si chlapci přivezli pohár pro vítěze.
Starší páni si zahráli dvakrát s místními hasiči. Na jaře prohráli, na podzim vyhráli.

ODDÍL VOLEJBALU
Předseda oddílu – Ing. Lumír Hajdušek, který je zároveň hospodářem, druhým trenérem a organizačním pracovníkem žákovských družstev a minivolejbalu. Trenér mužů – Lukáš Drastich, trenér mládeže a organizační pracovník mužů – Pavel Suchan, organizační pracovník juniorek a trenér mladších žáků a žaček – Jakub Farný, trenérka a organizační pracovnice žen – Marcela Boráková, členové výboru – Vladimír Miček, Vavřín Pečinka, M. Bouška, Michal Gurecký.
Oddíl má 104 členů, z toho je čtyřicet sportovců a dorosteneckých nebo žákovských družstev.
Družstvo mužů se již desátý rok drží na 3. místě mezi družstvy okresu. Šestým rokem hraje v I. třídě krajského přeboru.
Družstvo starších mužů se účastnilo zimních halových turnajů Beskydské regionální ligy smíšených družstev. Obsadilo 6. místo z 19 družstev.
Družstvo A žen hrálo v krajském přeboru II. třídy a vybojovalo si 4. místo v konkurenci sedmi družstev. Hráčky spolu hrály poprvé, takže se musely nejdříve sehrát a přesto porazily minimálně jednou všechny týmy v tabulce.
Družstvo žen B hrálo v okresním přeboru a skončilo na posledním místě.
Společné družstvo žáci a žačky skončilo v konkurenci devíti družstev na 4. místě, minižačky dosáhly na 2. místo a minižáci na 10. místo.
20. ročník dortového turnaje juniorek hrálo šest družstev a naše juniorky suverénně vyhrály. Družstvo B, ve kterém hrály vlastně žačky, skončilo na pátém místě.
Muži hráli v létě na turnaji v Raškovicích a v konkurenci 24 družstev se umístila jako šestí. Ženy hrály na turnaji v Brušperku a na smíšeném turnaji ve Studénce.
Tradiční 57. ročník memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka se konal v neděli 28. srpna za účasti 13 družstev. Na turnaj se přišlo podívat sto diváků. Fanoušci viděli řadu velice dobrých výkonů. Utkání se hrála průběžně na čtyřech kurtech. Naši skončili na šestém místě.
Členové sportovního klubu mají šest vlastních trenérů a šest aktivních rozhodčích. Dva I. třídy, jeden II. třídy a tři III. třídy. Tím je zajištěno odborné vedení tréninku a zároveň mohou být naši rozhodčí k dispozici v soutěžích krajského a okresního přeboru.

ODDÍL NEHOJBALU
V sousední Lhotce oslavovali 19. července padesát let nohejbalu. Soupeřilo spolu 13 družstev, mezi nimi i dvě dvojice z Metylovic. Radomír Ševčík s Luďkem Materou a Milan Vyvial s Pavlem Minolem. Obě se probojovaly do finále. Nakonec Radomír Ševčík a Luděk Matera porazili mladíky ze Lhotky a stali se vítězi turnaje. Protože vyhráli již tři roky po sobě, získali do svého držení putovní pohár. Dvojice Vyvial a Minol obsadila třetí místo.

SPV
Oddíl má třicet členek a členů. Ženy cvičí každé úterý. Mimoto chodí na vycházky, na bazén, v létě hrají rekreačně tenis. Stalo se už tradicí, že v lednu společně zdolají Ondřejník. V červenci odjelo sedm žen autobusem do Trojanovic. Pěšky pokračovaly k lanovce, která je vyvezla na Pustevny. Po krátkém odpočinku se vydaly ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. O dva měsíce později si deset žen opět vyšláplo na hory. Autobusem se dopravily na Visalaje a pak šlapaly po svých směrem Bílý Kříž až na Gruň. Byly odměněny nádherným výhledem nejen na Beskydy, ale i na Malou Fatru. Po krátkém odpočinku sešly do Starých Hamer a odtud autobusem domů. Tyto turistické výšlapy vždy perfektně připravuje Martina Mertová.
Na podzim si deset žen zahrálo bowling. Dobře se pobavily, hodně nasmály a zároveň „všechny zvítězily“, protože se žádné z nich nic nestalo.
Oddíl organizoval II. ročník tenisového turnaje „Fešné robky“, hrálo sedm žen a jeden muž. Opět se hrálo v tradičních kostýmech. Hráčky si protáhly tělo a zároveň se výborně pobavily.
Ženy tradičně pomáhají při akcích pořádaných kulturní komisí obecního úřadu, prodávají koláče při memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka, nechybí při přípravě Šibřinek.
Sportovci se snažili vylepšit prostředí fotbalového hřiště i zázemí hráčů. Dokončila se opěrná zídka, což byla několikaletá, těžká a dosti nebezpečná práce. Je hotovo oplocení podél hřiště i se sítí. V kabinkách náhradníků a u kiosku s občerstvením položili dlažbu, kterou daroval Tomáš Boháč. Kolem plážového kurtu položili zámkovou dlažbu a opravili část odvodňovacího kanálu z betonových žlabů při vjezdu.
Natřeli všechny lavičky včetně kabinek i sloupky oplocení na opěrné zídce. Postavili část oplocení a opěrné zídky kolem vagónu. Využili přitom betonové pražce a zbytkové železo, které jim prostřednictvím své firmy daroval pan M. Tomek. V zimě opravili omítky v šatnách pro mužstvo, pořídili nové věšáky a místnosti vymalovali. I umývárna, chodba a šatna rozhodčích dostala novou barvu a zkorodované části ústředního topení nový nátěr. Terénními úpravami docílili rozšíření parkoviště.
Členové pomáhají kulturní komisi obce při akcích pro děti. O krmáši si někteří fotbalisté a jejich manželky vzali na starost zabijačkové speciality. Jen se po nich zaprášilo. Také Šibřinky se vydařily. Členové byli spokojeni s účastí, s hudbou, kvalitním programem i cenami v tombole.
Sportovci také stojí za krmášovou zábavou, fotbalovým plesem a Štěpánskou zábavou.
O sportovní areál se starají pan Němec, pan Lengyel, pan Kocián a pan Moravec. Plochu kosí pan Mitrenga.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Jako celá republika i místní tělocvičná jednota pociťuje následky vleklé hospodářské krize. Sazka, která financovala sport, se rozpadla, takže tento zdroj financování vyschl. Novým zákonem o hazardu se ztížila možnost získat prostředky ze sokolské župy. A tak je organizace odkázána na členské příspěvky, z nichž se 70 % do spolku vrací. Vítaným překvapením byla částka téměř 11.000 z rozpočtu obce. Velmi důležité jsou proto sponzorské dary firmy Metalcut Vlastíka Foldyny, Hanácké kyselky i jakýkoliv dar od jednotlivců. Kromě běžných nákladů splácí totiž Jednota dluh, který vznikl před léty, když minulé vedení koupilo louku nad sokolovnou. Plánovalo postavit tam halu na tenis. Změnou vedení se od této myšlenky upustilo, ale dluh je třeba zaplatit.
Dlouholetým snem členů je obnova jeviště, aby se členové mohli vrátit ke staré, ale dobré sokolské tradici, a tou je divadlo. Poslali proto projekt „Divadlo znovu žije“ nadaci Hunday, ale zatím neuspěli. Rovněž usilují o získání dotace, která by jim pomohla zlepšit ovzduší. Pokud by ji získali, přešli by na topení plynem, vyměnili okna, venkovní dveře a zateplili celý plášť budovy. To jsou veliké cíle, které se nedají dosáhnout bez již zmíněných dotací.
Čelenové na ně nečekají se založenýma rukama, ale svépomocí se snaží udělat alespoň to, na co stačí. Zrekonstruovali bývalou promítací kabinu a proměnili ji v útulnou klubovnu. Vybourali zděnou příčku, pořídili nové plastové okno i plastové dveře. Vysekali elektroinstalaci a odpad, místnost vymalovali a obložili, pořídili minikuchyňku s ledničkou a nechali si na míru vyrobit vestavěnou skříň. Místnost vyzdobili zarámovanými fotografiemi Jarka Červenky.
V objektu sokolovny nechali instalovat nové bezpečnostní a nouzové osvětlení. Práci levně provedl jejich kamarád pan Miloš Židek.
Aktivita členů je dobrá. V případě potřeby jsou ochotni přiložit ruku k dílu.
V jednotě pracuje oddíl stolního tenisu, oddíl badmintonu a oddíl všestrannosti. Zatímco poslední dva jmenované oddíly slouží členům i zájemcům, aby si ve volných chvílích protáhli tělo, neplatí to zcela o oddíle stolního tenisu. I tam jsou hráči, kteří pěstují tenis jen pro radost z pohybu. Zároveň v něm hrají borci, kterým se podařilo udržet A tým stolního tenisu v okresní soutěži. Dobré jméno si udržují tradiční „Velikonoční turnaj“ a „Vánoční turnaj“.
Poslední let bombardéru B 117
Letos se našim sokolům podařila zajímavá a hojně navštívená akce – beseda nad knihou „Poslední let bombardéru B 117“, kterou napsal pan Tofel z Čeladné. Hlediště se zaplnilo pamětníky a k mému překvapení i řadou mladých lidí. Všichni si přišli na své. Podrobný průběh besedy je popsán na str. 70 v kapitole Občanské sdružení Koňské nebe.

MATRIKA

NAROZENÍ
V letošním roce se narodilo 21 dětí. Holčičky jsou v mírné převaze, je jich jedenáct, chlapečků deset. Děvčátka mají ještě jeden primát, narodila se mezi nimi dvojčátka, Valerie a Dominika.
Osm dětí přivítali rodiče jako své prvorozené. Deset dětí čekal doma jeden sourozenec. Tři děti se narodily jako třetí. Šestnáct dětí se narodilo v manželství, tři v partnerském vztahu, u dvou dětí nebyl otec uveden.
V lednu se narodily dvě děti, v březnu čtyři a v květnu tři. Další dvě děti se narodily až v srpnu. V září přišly na svět tři děti a v říjnu rovněž tři. V listopadu se narodily dvě a v prosinci také.
Mezi jmény byli dva Dominici a jedna Dominika, vyskytly se dvě Kláry. Pro většinu dětí vybrali rodiče stará česká jména, některá dostaly jména méně obvyklá.

ÚMRTÍ
Letos v obci zemřelo osm lidí. Na rozdíl od předešlých let zemřelo více žen (5) než mužů (3). Rovněž průměrný věk u žen je poměrně nízký – 72 let, u mužů 71 let. Nejmladší žena zemřela v šedesáti letech, nejstarší v devadesáti. Nejmladší muž zemřel v padesáti šesti letech, nejstaršímu bylo osmdesát let.

SVATBY
Sedm snoubeneckých párů si letos řeklo své ANO. Všichni snoubenci uzavírali sňatek poprvé. Jeden pár pocházel z Metylovic, u ostatních to bylo přesně napolovic. Tři nevěsty si braly muže odjinud a tři ženiši si vybrali manželky mimo naši obec. Průměrný věk nevěsty je letos 28 let. Nejstarší je 35 let, nejmladší 23 let. Průměrný věk ženicha je 31 let, nejstaršímu bylo 35 let, nejmladšímu 27 let.

ROZVODY
Rozvedeno bylo šest manželství. Pouze jedno z nich trvalo deset let. Čtyři se rozpadla po 3 – 4 letech. V jednom případě se partneři rozešli po několika měsících. Třem dětem se rozpadla rodina.

STĚHOVÁNÍ
Do obce se přistěhovalo 57 lidí – 21 žen, 18 mužů, 14 dětí a 4 cizinci. Čeští občané se přistěhovali z okolních obcí nebo sousedních okresů. Odstěhovalo se 10 žen, 5 mužů a 5 dětí. Mimo jedné ženy, která ukončila pobyt v České republice, se lidé stěhovali do sousedních obcí nebo okresů se dvěma výjimkami. Jeden občan se přestěhoval do Uherského Hradiště a druhý do Brna. Sedm žen a čtyři muži se přestěhovali v rámci obce. Šest lidí bylo přihlášeno k evidenčnímu pobytu na č. p. 495, tři osoby se z evidenčního pobytu odhlásily. Žena dostala obecní byt, jeden muž se přihlásil k trvalému pobytu v Metylovicích a jeden ve Frýdku-Místku.
K 31.12.2011 má obec Metylovice celkem 1714 občanů, z toho 7 cizinců. Cizinci s trvalým pobytem jsou Slováci, Ukrajinka, Francouz a Venezuelci. Pořád mi připadá trochu zvláštní, že se Slováci počítají za cizince.

DOMY
Bylo zkolaudováno a číslo popisné přiděleno sedmi rodinným domům. Dva jsou postaveny v Pasekách, dva v Metylovičkách, jeden za fotbalovým hřištěm a dva uprostřed obce. Poslednímu zkolaudovanému domu bylo přiděleno popisné číslo 601.

NEJSTARŠÍ OBČANÉ
101 let Mertová Anna č. 65 – nar. 26.7.1910
97 let Rašková Vlasta č. 269 – nar. 24.7.1914
96 let Šigutová Božena č. 47 – nar. 14.7.1915
94 let Mališová Anežka č. 372 – nar. 13.2.1917
91 let Bílková Gabriela č. 414 – nar. 17.3.1920
89 let se dožily 2 ženy
88 let se dožili 4 ženy a 2 muži
87 let se dožila 1 žena a 1 muž
86 let se dožily 3 ženy
85 let se dožily 4 ženy a 1 muž

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
Ceny potravin v prodejně MaJ v Metylovicích ke konci loňského roku
čokoláda 13,10 – 35,30 Kč
krupička 0,5 kg 10,90 Kč
kandované ovoce 19,20 Kč
sušené meruňky 25,60 Kč
sušené švestky 25,60 Kč
granko 0,25 kg 42,70 Kč
rozinky 0,10 kg 7,50 Kč
mletý mák 0,20 kg 25,20 Kč
mák 0,30 kg 21,80 Kč
kokos 0,20 kg 18,70 Kč
kečup 22,80 Kč
pudink 4,60 – 7,20 Kč
piškoty 12,20 – 18 Kč
protlak 0,19 kg 11,90 Kč
kompot ostružinový 32,10 Kč
kompot ananas 23,90 Kč
kompot meruňky 33,20 Kč
kompot jahody 17,30 Kč
ocet 1 l 13,30 Kč
olej 31,20 – 37,20 Kč
čaj 25,20 – 32,80 Kč
steril. okurky 20 Kč
steril. zelí 22,60 Kč
lečo 22,50 Kč
hrášek 13,20 Kč
hořčice 6,50 – 24,60 Kč
káva 9,30 – 22,80 Kč
víno 1 l 55 – 82 Kč
Metropol 1 l 108
Fernet 0,5 l 144 Kč
rum 1 l 126 Kč
vodka 0,7 l 148 Kč
Becherovka 0,5 l 170 Kč
sirup 1 l 25,30 Kč
povidla 0,4 kg 34 Kč
med 1 kg 130 Kč
rybí konzervy 10,20 – 24,30 Kč
paštiky 9 – 18,70 Kč
vepřová konzerva 25,10 Kč
krůtí konzerva 32,10 Kč
kondenzované mléko sl. 37,20 Kč
plátkový sýr 16,70 – 22,60 Kč
máslo 0,25 kg 35 Kč
Hera 0,25 kg 20 Kč
Omega 0,25 kg 17,90 Kč
tvaroh 0,25 kg 17,90 Kč
pomazánkové máslo 20 Kč
tavený sýr 0,10 kg 24,10 – 30,10 Kč
Lučina 12,10 Kč
kyška 0,4 l 13,80 – 15,90 Kč
podmáslí 1 l 14 Kč
sádlo 0,50 kg 27,40 Kč
sýr tvrdý 1 kg 107 Kč
mléko 1 l 14 – 18,60 Kč
kys. zelí 14,60 Kč
vejce 10 ks 29 Kč
zakyska 11,60 Kč
šlehačka 20 Kč
smetana 11,60 Kč
párky 1 kg 74 – 138 Kč
klobásy 1 kg 116 – 155 Kč
šunka 1 kg 110 – 122 Kč
játrovka 1 kg 85 – 94 Kč
anglická slanina 1 kg 134 Kč
slanina 1 kg 69 Kč
sekaná 1 kg 104 Kč
jitrnice 1 kg 84 Kč
jelita 1 kg 79 Kč
tlačenka 1 kg 99 Kč
salámy 1 kg 105 – 127 Kč
jogurt bílý 6,50 Kč
jogurt ovocný 11,60 Kč
nanukový dort 17 – 46 Kč
nanuky 6,80 – 11,90 Kč
kuřecí polévková směs 17 Kč
kuřecí čtvrtky 1 kg 50 Kč
kuřecí játra 1 kg 51 Kč
kuřecí řízky 1 kg 115 Kč
kuřecí stehna 1 kg 69 Kč
kuře 1,30 kg 67 Kč
makrela mražená 1 kg 79,40 Kč
chléb 0,80 kg 25,40 Kč
sojový rohlík 4,20 Kč
obyč. rohlík 2,30 Kč
pletýnka 3,70 Kč
loupák 4,20 Kč
banány 1 kg 28 Kč
jablka 1 kg 16 Kč
citróny 1 kg 26 Kč
pomeranče 1 kg 20 Kč
mandarinky 1 kg 23 Kč
pór 1 kg 40 Kč
mrkev 1 kg 16 Kč
celer 1 kg 18 Kč
petržel 1 kg 30 Kč
česnek 1 kg 94 Kč
cibule 1 kg 6 Kč
okurky 1 kg 40 Kč
brambory 1 kg 7 Kč
zelí bílé 1 kg 6 Kč
zelí červené 1 kg 18,40 Kč
rajčata 1 kg 40 Kč
paprika 1 kg 50 Kč
uzené 1 kg 128 Kč
minerálky 1 l 12 – 14 Kč
kofola 1 l 25 Kč
pivo 0,5 l 7,50 – 14,50 Kč
cigarety 20 ks 64 – 84 Kč

VÝZNAMNÍ RODÁCI

PROFESOF ALEŠ BÍLEK
V českém hudebním slovníku mne zcela zaskočilo nepřeberné množství údajů o klavírním umění, koncertních vystoupeních i pedagogických schopnostech pana profesora Aleše Bílka. Na domluvené setkání v sobotu 27. srpna jsem šla s malou dušičkou, vědoma si své neznalosti a nepřipravenosti. Vracela jsem se s tichou radostí obohacenou setkáním s člověkem, který si získal posluchače na celém světě a přitom zůstal dle mého mínění prostým člověkem v tom nejlepším slova smyslu.
Svým vyprávěním pootevřel dvířka, jimiž jsem mohla zahlédnout život zcela naplněný tvrdou dřinou, ale zároveň nesmírně bohatý a krásný. Ne pozemskými statky, ale nádhernou hudbou, setkáváním s vnímavými posluchači i významnými interprety a vzpomínkami na zajímavý, barevný svět, který při svých vystoupeních procestoval.
Prababička jeho maminky byla dcerou Antoine Bullanta, který se narodil v roce 1750 v Mělníku. Tehdy tam měl kníže Lobkowicz své divadlo a muzikanty. A právě v jeho kapele hrál na fagot mladý Antoine. Když byl Lobkowicz v roce 1770 jmenován rakouským velvyslancem v Madridu, vzal si sebou i své hudebníky. Neví se, kde mladý Bullant studoval, ale je potvrzeno, že první skladby vydal v Paříži. Muzikanty slyšel hrát v Madridu kníže Stroganov. Přesvědčil je, aby odjeli do Ruska k carskému dvoru. Antoine se tam stal vrchním dvorním kapelníkem. Když Kateřina II. slavila 25 let panování, požádala ho, aby k tomuto výročí složil skladbu pro sbor.
Mimoto napsal asi třicet oper, pochopitelně na ruská témata. V Petrohradě založil Filharmonickou společnost a řídil již až do své smrti v roce 1821. Jeho nejúspěšnější dílo se hrálo v Moskvě až do roku 1853. Dcera se vdala na statek do Zálužan a její potomci už pak zůstali v naší zemi.
Jan Bílek, dědeček z otcovy strany, měl rovněž veliké hudební nadání. Léta hrál ve vojenské kapele na hoboj. Po návratu byl opora zpěváků v kostele. Téměř všechny jeho děti byly hudebně nadané. Úspěchy mnohých vnuků a dnes i prapravnuků v hudbě nebo ve zpěvu přesáhly hranice nejen obce, ale i republiky.
Jedním z jeho synů byl otec pana Aleše Bílka, Sylvestr. Už od dvanácti let hrál ve vojenské kapele a láska k hudbě ho neopustila, ani když se po 1. světové válce vrátil do Metylovic. Založil u nás kapelu a ženský sbor, stal se místním varhaníkem. Samozřejmě měl přitom ještě „normální“ zaměstnání. Vypracoval se na schopného řemenáře a založil rodinu. Aleš, který se narodil v roce 1932, byl nejmladším ze tří dětí manželů Jindřišky a Sylvestra.
Chlapce již od útlého dětství ovlivňovalo rodinné prostředí prostoupené hudbou. V jejich bytě se scházel ke zkouškám místní sbor, starší sourozenci hráli na hudební nástroje. Když mu bylo pět let, začal zkoušet hrát na housle, protože na ně hrála jeho starší sestra. Ale zároveň všude narážel na noty a klavír, na který hrál jeho bratr. A tak již od šesti let začal chodit k tetě Štěpánce, kde cvičil na piáno. Po roce přešel do hudební školy ve Frýdku, později do Místku. Maminka přísně dohlížela, aby každý den dvě hodiny cvičil. Hned za dveřmi pokoje, ve kterém hrál, byla kuchyň. Maminka měla při vaření vše pod kontrolou. Ovšem rodokapsy stejně neuhlídala. Pan Bílek s humorem vzpomíná, že tak dlouhé hraní vydržel jako dítě jen proto, že si při hře tajně četl. V rodinném archivu má fotografii asi z roku 1942. Tehdy mu bylo deset let. Na Čihadle byl koncert, jeho sestra hrála na housle a on vystupoval jako klavírista. Tvrdá cvičení stupnic přinesla výsledek. Když dělal zkoušky na konzervatoř, pozdější kolega za dveřmi bez dechu sledoval, jak tam někdo velice rychle hraje stupnice.
A tak v roce 1947, když mu bylo patnáct let, začal studovat konzervatoř v Brně. Měl štěstí, že se tam dostal před rokem 1948. Jen o rok později znárodnili otcovu firmu. Kvůli okolnostem, které znárodnění doprovázely, by se pravděpodobně později do školy nedostal.
V Brně studoval v letech 1947 – 1951 hru na klavír u Františka Schäfra. Kvůli nemoci – začaly se mu podebírat palce a ukazováčky, což pochopitelně znemožnilo cvičení, přestal na nějakou dobu hrát a pokračoval ve studiu ostatních předmětů. Díky pochopení ředitele školy, který mu studium prodloužil, nakonec úspěšně konzervatoř absolvoval.
V té době panovala ve společnosti tísnivá atmosféra. Bylo to období politických procesů a strach se přenášel jak na studenty, tak i na profesory. Do dnešních dnů si pan Bílek zachoval vzpomínku na ředitele jako na výborného člověka. Napsal mu doporučení na Akademii muzických umění do Prahy přesto, že jako syn velkého řemenáře měl posudek z místa bydliště určitě velmi špatný.
V Praze studoval v letech 1953 – 1958 u Františka Maxiána. Přiznal se, že mu trvalo rok, než se s Prahou sžil. Zpočátku se mu vůbec ve velikém městě nelíbilo. Získali si ho učitelé. V Praze působili nejlepší pedagogové a pan profesor dodnes hovoří o štěstí, které ho potkalo, když mu bylo umožněno studovat právě u profesora Maxiána. Ještě po studiích s ním dlouho spolupracoval. V Praze vládla liberální atmosféra, tam nešlo o politiku, ale především o hudbu.
Poprvé samostatně vystoupil 15.12.1955 v Hradci Králové, v září 1956 hrál na Mezinárodní klavírní soutěži Ference Liszta v Budapešti. Vrátili se až v říjnu, těsně předtím, než v Maďarsku vypuklo povstání. V roce 1958 následovala účast na Čajkovského klavírní soutěži v Moskvě. Veškeré úsilí a čas věnoval cvičení na piáno, teprve v závěru školního roku dělal závěrečné zkoušky z ostatních předmětů.
V době komunismu se hudba stala pro posluchače i umělce únikem do normálního světa. Tam nerozhodovala politická příslušnost, ale schopnost a práce. Každý musel ukázat, co umí. Společně s violoncellistou Václavem Jírovcem a houslistou Františkem Pospíšilem studovali u Františka Zelenky. Ještě v době studií založili Trio posluchačů AMU, s nímž poprvé vystoupili 14. února 1956 v Klatovech. Když získali souhlas vdovy po J. B. Főrsterovi, změnili název na Főrsterovo trio. V květnu 1957 získal Aleš Bílek v Mezinárodní klavírní soutěži Pražské jaro třetí cenu. Byl to veliký úspěch mladého hudebníka. Pamatuji si, s jakou radostí o tom jeho bratr Otakar vyprávěl mým rodičům. Nedokázala jsem to v té době ještě docenit a už vůbec jsem nemohla pochopit, jaký význam to muselo mít pro rodiče, hlavně tatínka, zdeptaného komunistickým vězením.
Pan Bílek podotkl, že i pro Trio znamenal úspěch určitý přelom. Pomohl jim získat kontakt na lidi, které hudba zajímala. Začali je zvát na další koncerty. Umělci se postupně dostávali do povědomí v odborných kruzích.
Získali stipendium Hlávkovy nadace ke studijnímu pobytu na zámku v Lužanech, během něhož nacvičili řadu náročných skladeb. Po absolutoriu na AMU uvažovali, co budou vlastně dělat. Pokračovali stipendijním postgraduálním studiem komorní hry u Ladislava Černého, na kterou se chtěli zaměřit. Tím získali rok. Jejich repertoár byl velice rozsáhlý. Základ tvořily skladby Beethovena, Brahmse, Čajkovského, Dvořáka, Haydna, Mendelssohna, Mozarta, Schuberta, Schumanna, Smetany, Suka, Nováka, Ravela, Šostakoviče, Janáčka, Martinů, Főerstera a dalších. Nechyběly ani skladby současných českých autorů, z nichž mnohé slyšeli posluchači poprvé. Bylo to zároveň období nesmírné dřiny. Pan Bílek cvičil od rána do večera. Vysvětlil mi, že začínající umělec ještě nemá takový repertoár, ze kterého by mohl těžit, takže většinu věcí musí nacvičit. Byl mladý a nadšený a tak vše vydržel.
Nad mladými muži visela hrozba vojny. Kdyby každého z nich poslali k jiné posádce, znamenalo by to pro jejich hudební poslání průšvih. Strachovali se zbytečně. Když hráli jednou na bulharské ambasádě, byli mezi hosty i ministři Kopecký a Nejedlý. Když se po koncertě hovořilo, nadhodili před nimi svůj problém. Ministr Kopecký zařídil, že nemuseli k útvaru, ale společně nastoupili přímo do Armádního uměleckého souboru. Takže i na vojně mohli spolu cvičit a hrát.
Základem jejich uměleckého života byla vystoupení Főrsterova tria. Vystoupili na neuvěřitelných dvou tisících koncertech doma i v zahraničí. Namátkou uvádím např. NDR, Island, Západní Berlín, Španělsko, Maltu, Švýcarsko, Mexiko, Maďarsko, Belgii, Itálii, Švédsko, USA, Japonsko, Norsko, Rakousko nebo Venezuelu.
Pan Bílek také doprovázel jiné hudebníky. Obvykle české nebo cizí houslisty a violoncellisty. V roce 1986 doprovázel v Ženevě violoncellistu Jeana – Paula Bideaua, o pět let později vystoupil v Mnichově na autorském večeru Luboše Sluky společně s houslistou Petrem Messiereurem a violoncellistou Janem Poláškem. V letech 1992 – 1996 spoluúčinkoval s houslisty ve Švédsku, New Yorku a v Norsku s houslistou Šonským. Vystupoval v Symfonickém orchestru československého rozhlasu a v Pražském komorním orchestru hlavního města Prahy. Jako sólista spolupracoval s významnými českými dirigenty mimo jiné s Václavem Smetáčkem, Václavem Neumannem, Jiřím Bělohlávkem, ale také s řadou zahraničních dirigentů. Od roku 1960 se navíc věnoval pedagogické činnosti. Pět let byl externím asistentem na pražské AMU a aspirantem téhož ústavu.
Na podzim roku 1968 mělo Főrsterovo trio vystoupit na festivalu v Jižní Americe. Ale 21. srpna naši republiku obsadily „spřátelené“ armády. Co teď? Letiště nefungovalo, všechny letenky byly staženy z prodeje. Najednou přišel telegram až z Frankfurtu. Měli pro ně tři letenky na jméno od jihoamerické agentury. Protože na letišti v Praze začal 15. září provoz, mohli odletět do Frankfurtu. A odtud dále do Jižní Ameriky. Když přesedali na letadlo do Carakasu, slavný polský hudební skladatel Kryštof, který letěl na hudební kongres, přišel za nimi a řekl: „Pánové, Gomulka je vůl. Zvu vás na panáka“. Události 21. srpna vyvolaly ve světě živý ohlas. Lidé, se kterými se pak setkali v zahraničí, se k nim chovali velice hezky. V cíli jejich cesty, v Méridé, je čekala na letišti česká rodina Brčků, která ve Venezuele žila. Nabídla jim, že tam mohou zůstat. Pocházeli z Plně a z republiky emigrovali v roce 1948. Starší synové studovali vysokou školu a v únoru se zúčastnili studentského pochodu na Hrad. Hrozilo nebezpečí, že je nejen vyhodí ze školy, ale že budou také uvězněni. Podařilo se jim utéct za dosti dramatických okolností. Loď v Marseille, která je měla odvézt do Ameriky, byla přeplněná. Na palubě bylo plno radikálních levičáků i zarytých pravičáků. Vypuklo povstání. Hrozilo, že česká rodina, která utíkala před komunisty z Československa, se nakonec ocitne v Sovětském svazu. Nakonec vyplula k americkým břehům. Ani tam je nečekal lehký život. Byli bez prostředků, peníze vložili do cesty. Otci neuznali československé vzdělání, musel se připravovat na zkoušky. Matka byla velice silná osobnost. V mládí prošla švýcarským penzionátem a teď prala v rodinách prádlo, aby měli na živobytí.
Dr. Brček posléze dostal místo na univerzitě Los Andes v Méridé a jejich synové dostudovali. Na této univerzitě se konal v září roku 1968 Mezinárodní hudební festival, kam bylo Főrsterovo trio pozváno. Po jejich úspěšném vystoupení na tomto festivalu dostali pozvání od rektora k pedagogickému působení na hudební katedře univerzity Los Andes. V květnu 1969 začalo Trio působit v Méridé, začátkem října odjelo na předem plánované turné do Kanady a Anglie a v lednu 1970 se vrátilo do Venezuely dokončit své roční působení na univerzitě v Méridé.
Ve Venezuele viděli nesmírnou bídu, s jakou se zatím na svých zájezdech nesetkali. Nejchudší vrstvy žily v domečcích slepených z banánových krabic. V džungli u Orinoka žili ještě Indiáni v chýších a neznali peníze. Ve Venezuele také žilo dosti bývalých nacistických vojáků.
Na jednom koncertě o přestávce přišla za umělci delegace mužů. Vypadali jako by patřili k nějaké lepší vrstvě domorodců. Jejich vedoucí se chlubil, že každý den poslouchá český rozhlas, který pro Jižní Ameriku vysílal ve Španělštině. Pan Bílek se zeptal, co vlastně poslouchá. „Zprávy“, zněla odpověď. „Vždyť v nich není ani slovo pravdy“, divil se pan Bílek. Všichni kolem náhle ztichli. Jeden z přítomných mu pošeptal, že je to delegace komunistické strany. Tehdy ztuhl jistě i pan profesor. Nevěděl, nakolik jsou tito lidé aktivní. Zda nepoběží žalovat na československé velvyslanectví. Tím by mu zadělali na velké nepříjemnosti. V roce 1990 bylo panu Bílkovi uděleno čestné občanství města Méridé. Tak velice si v Jižní Americe vážili jeho práce.
Po návratu hráli v Karlových Varech jako sólisté. V roce 1972 však vydal krajský tajemník v Plzni zákaz výjezdu všech muzikantů, kteří byli zaměstnaní v západočeském kraji. Hráč z nějaké dechovky zůstal totiž při zájezdu venku. Co teď? Trio mělo nasmlouvané koncerty ve Španělsku. Přece nebudou rušit smlouvu. Vždyť by to tam ani nedokázali vysvětlit. Španělé by nepochopili, že u nás platí takové zákony. Aby mohli odjet, přerušili okamžitě pracovní poměr.
V roce 1973 se Főrsterovo trio stalo jedním z komorních souborů symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Musím připomenout, že pan profesor Bílek vedl v roce 1971 interpretační kursy v Kanadě a po dobu dvanácti let spolupracoval s violoncellistou Apolínem na interpretačních kursech ve Švýcarsku. V roce 1992 koncertoval v Japonsku a vedl interpretační kurs v Sapporu. Byl tam pozván i jako porotce na celonárodní klavírní soutěž.
Do Japonska letěl tehdy z Kodaně. Poprvé viděl Sibiř z ptačí perspektivy. Obdivoval obrovské řeky Ob a Jenisej. Když posádka letadla zjistila, že je mu právě v době letu šedesát let, přišel mu kapitán blahopřát. V Tokiu čekal na přípoj do Sappora. Cítil se už z toho celoživotního cestování unavený. Nebyl úplně ve své kůži, předtím cestoval s přáteli z Főrsterova tria, nyní byl sám. Když přiletělo letadlo z Honolulu, všiml si letušky, která držela ceduli s nápisem Firkušný. Zeptal se, zda by zařídila, aby ho mohl pozdravit. Firkušný pozval pana Bílka do hotelu, ale jemu odlétalo letadlo do Sappora. Domluvili se proto na setkání o měsíc později v Rudolfinu. Pan Bílek vyprávěl, že se tehdy zastyděl za svou únavu, když si uvědomil, že panu Firkušnému je už osmdesát let.
Po domluvě s naší ambasádou zůstal na zpáteční cestě tři dny v Tokiu jako turista. Ale cítil se tam ztracený. Ani nápisy si nemohl přečíst. Na druhé straně všichni, co uměli anglicky a samozřejmě ihned poznali, že je cizinec, se mu snažili okamžitě ve všem pomoci.
Ještě v roce 2001 vedl interpretační kurz v Miranda Ebro ve Španělsku. V roce 2002 mu byla udělena cena Senior Prix.
Zeptala jsem se pana profesora, zda a jak se liší posluchači koncertů v jednotlivých zemích. Podle zkušeností pana Bílka jsou vzdělaní posluchači v Německu. Bylo to vidět i ve Venezuele, kde na vystoupeních bývalo až čtyřicet procent Němců. Po válce už nechtěli mít s Evropou nic společného. Odešli do Jižní Ameriky, protože šlo většinou o doktory a inženýry, tak se tam snadno uživili. Jižní národy, jako Italové a Řekové jsou živější, a proto je na koncertech atmosféra hlučnější. Na severu je to klidnější, ale lidé jsou většinou velmi vnímaví. Zatímco v Německu navštěvují lidé koncerty ve slavnostním oděvu, v Anglii je publikum civilnější. Přijdou klidně ve svetru a texaskách. Ale je vidět, že jim jde o kvalitu hudby, kterou si přišli poslechnout. Podle pana Bílka všude na světě jsou lidé, které hudba zajímá.
Napadlo někdy pana Bílka, aby zůstal venku? Pochopitelně, že napadlo. Zvláště, když dostal nějakou dobrou nabídku. Ale na druhé straně by se mu po Praze velice stýskalo. Navíc Főrsterovo trio mohlo hrát venku. Jiní umělci, co tuto možnost neměli, byli na tom hůře. Však na jejich koncerty v zahraničí chodilo hodně Čechů, kteří museli svou zemi opustit. Mimo poslechu hudby si chtěli vyprávět, chtěli vědět něco o staré vlasti, mnozí si přišli poslechnout politické vtipy, které u nás v té době kolovaly.
Pan profesor nejraději hraje skladby Bedřicha Smetany. I když to není pro pianisty ať už u nás nebo v zahraničí lehké. Smetana měl svou vlastní techniku, která není jednoduchá. Nyní už pan profesor nehraje. Onemocněl a nemohl cvičit. Zlobí ho páteř. Zřejmě se nyní projevilo dlouholeté celodenní cvičení i cestování. Když je člověk mladý a nadšený nad tím nepřemýšlí a tak často neudržuje rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Ale dříve nebo později se to projeví. Životním krédem pana Bílka je přesvědčení, že všude na světě jsou dobří lidé. Lidé, které hudba zajímá.
Přesto, že pan profesor si získal srdce posluchačů a sklízel úspěchy v řadě zemí, na svou rodnou obec nezapomněl. I když dle mého názoru o jeho výjimečnosti tu ví jen málo lidí. Celý život bydleli s manželkou v bytě. Neměli ani chatu, protože o víkendech buď koncertoval, nebo cvičil. Přivítal, když si mohl upravit část domu, který je spojen s jeho dětstvím. Je rád, že se tu může stále vracet. S úsměvem říká, že kde se člověk zrodí, tam se nejlíp hodí. Stojí si za názorem, že muzika otevírá dveře k lidem, boří zábrany mezi nimi a dokáže posluchače oslovit nesrovnatelně lépe než politikové.

ZAJÍMAVOSTI

Náš občan Radim Pěch, čp. 148 převzal na Magistrátu města Ostravy zlatou medaili MUDr. Janského, která se uděluje dárcům krve, když dovršili počet čtyřicet bezpříspěvkových odběrů. Tento mladý člověk, narozený 20.11.1978, otec tří dětí, je pro nás všechny představitelem neokázalé a nezištné pomoci v situacích, kdy jde někomu zcela neznámému o život.
O prázdninách navštívili místní muzeum manželé z Panama City na Floridě. Pan Endy se velice zajímal o bombardér B18, který v srpnu 1944 dopadl a shořel v Jedličí. Jeho tatínek, kterému je 86 let, se o letadla, která bombardovala Ostravu, živě zajímá. Sám byl vycvičen jako radista pro tento typ bombardérů. Jen nízký věk mu zabránil, že už nestačil do bojů u nás zasáhnout. Proto se jeho syn snažil dovědět se o této historické události co nejvíce. Zajel i s manželkou do Jedličí, aby si prohlédli místo, kam letadlo dopadlo. Pan Cviček, který má v sousedství dané lokality dům, je přátelsky přijal. Ukázal dopis a fotografie pana Garlanda, pilota havarovaného letadla, který se v roce 1994 přijel na místo dopadu „svého“ letadla podívat. Všechny údaje o dopadu letadla si pan Endy pečlivě zapisoval a místo řádně nafotil. Také se hodně ptal, mimo jiné i na to, jak u nás lidé smýšlejí o tehdejším bombardování Ostravy. Překvapilo mne, že za největšího Čecha považuje Jana Žižku. Adam Kožuch, mladý muž z Metylovic, v dětství s kamarády několikrát dané místo prozkoumal a přinesl si domů různé střepiny spadlého letadla. Nabídl, že si pan Endy může z toho něco vybrat pro tatínka na památku. Pokud jsem to dobře pochopila, vybral si střepinu z kulometu a náboj.
Naši obec navštívila 27. září paní PaeDr. Eva Lišáková, jejíž dědeček Adolf Fux učil v Metylovicích začátkem 20. století. V roce 1910 odešel do Trojanovic, kde byl až do roku 1924 řídícím učitelem. V Metylovicích bydlel v domku čp. 176 hned vedle školy, který patřil Pavlovi Kuhejdovi. Tam se mu narodily tři z jeho šesti dětí – Oldřich, Božetěch a Božena. Božetěch se stal později otcem paní Lišákové. Bývalý metylovský učitel zemřel v roce 1947 v Lounech, když byla jeho vnučka Eva malým dítětem. Čím byla starší, tím více na něho vzpomínala. Nakonec se s dcerou a vnučkou rozjela na pár dnů do Trojanovic. A odtud už nejsou Metylovice daleko. S dojetím si vyfotila rodný domek svého otce, i školu, kde působil dědeček. Přečetla si pasáže ve školní kronice, které se týkaly jeho působení u nás. Všechny tři se zastavily v místním muzeu a moc se jim líbilo. Ocenily také úpravu středu obce a architekturu kostela.
Článek „Když jsme tam přijeli, klepali si Rusové na čelo“, vyšel v DNES 10.12.2011. Noviny Dnes v pravidelném seriálu rozhovorů se zajímavými podnikateli z Moravskoslezského kraje uveřejnily rozhovor s Vavřincem Pečinkou, majitelem firmy na obráběcí stroje, který se narodil v roce 1974 Aničce a Vavřinci Pečinkovým z Metylovic. Je nejmladší z pěti dětí. Začínal jako brusič ve frýdlantském Ostroji. Postupně se vypracoval a dnes řídí firmu podnikající nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Rusku a v Bělorusku. Podnikat začal v roce 1994, kdy měl živnostenský list na „broušení kovů, s výjimkou nůžek a nožů“. Z výtěžku na svatební koláče koupil první brousící stroj. Na brusce nejdříve pracoval tchán, on pracoval dále v Ostroji jako brusič a později jako technolog. Na své brusce pracoval, když přišel z práce. Později už nešlo stíhat obojí a tak začal podnikat. Je přesvědčený, že kdo chce přežít v podnikání, ten se v současné krizi nemůže soustředit jen na své okolí. Na pracovních cestách projel řadu zemí, např. Rusko, Německo, Austrálii. Hledal nové odbytiště. Pro Rusko se rozhodl v roce 2008. O rok později odjel na výstavu do Petrohradu a od té doby tam podniká. Nejezdí na luxusní dovolené, ale finančně podporuje několik dětských volejbalových klubů. Sám v mládí volejbal hrál, později ho musel kvůli zdravotnímu stavu opustit. Chtěl zkusit, zda se děti nevěnují sportu z lenosti nebo proto, že jim ho nikdo nepřiblíží. Došel k názoru, že z lenosti to není. A tak založil volejbalovou školičku Beskyďáček. Nejdříve ve Frýdlantě, později i ve Frýdku-Místku. Nyní je i v Ostravě pod názvem Ostraváček.

EXPREZIDENT VÁCLAV HAVEL

V neděli 18. prosince dopoledne oznámily sdělovací prostředky, že zemřel Václav Havel. Byl dlouho nemocný, poslední týdny se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil. Přesto tato zpráva občany hodně zaskočila.
Dramatik, disident, vězeň, prezident. Jeho jméno znali lidé na celém světě. Řada významných světových osobností si ho vážila. Doma prorokem nebyl. Mladí komunisté reagovali na jeho smrt tak nehoráznými slovy, že i KSČM se od těchto slov distancovala. Osobně v upřímnost tohoto gesta nevěřím.
V pondělí 19. prosince byla rakev s ostatky vystavena v odsvěceném kostele sv. Anny na Starém Městě. Od roku 2004 jej Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 používala jako kulturní centrum Pražská křižovatka. Během dvou dnů se s prezidentem přišlo rozloučit velmi mnoho občanů. Ve středu ráno se u kostela shromáždily tisíce lidí, aby Václava Havla doprovodili na Pražský Hrad. V čele šla manželka Dagmar, příbuzní a přátelé. A za nimi obyčejní lidé – studenti, mladé dvojice, rodiče s dětmi, staré páry. Někteří měli na kabátě trikoloru, jiní placku s jeho portrétem. Průvod byl tichý, neokázalý a přesto strhující. Znamenal spontánní projev úcty k osobě zemřelého, jeho myšlenkám i postojům. Byl tak dlouhý, že zaplnil celou dvoukilometrovou trasu od Pražské křižovatky až po Loretánské náměstí. Tam skončila občanská, neorganizovaná část rozloučení a začala část oficiální.
Rakev byla přeložena na historickou vojenskou lafetu, kterou táhli kladrubští vraníci. V čele smutečního průvodu pochodovali vojáci, kteří nesli čtyřicet historických praporů z dob československých legií. Následovali vojáci s historickou výzbrojí. Za lafetou s rakví pokrytou státní vlajkou kráčela manželka Dagmar, nejbližší příbuzní a ústavní činitelé v čele s Václavem Klausem. Krátký úsek k Vladislavskému sálu lemovali příslušníci Hradní stráže, několik stovek vojáků. Tisíce lidí obklíčily Hradčanské náměstí, často s českými a slovenskými vlajkami nebo transparenty s Havlovým heslem: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Nádvořím zněly smuteční pochody a údery bubnu. Většina lidí vlastně nic neviděla, ale setrvala na místě, neboť považovala za důležité být bývalému prezidentu na jeho poslední cestě nablízku. Slunce překryly mraky, na zem dopadly dešťové kapky a davem zašumělo – začala plakat i nebesa. Lidé začali tleskat a zvonit klíči.
Vladislavský sál byl zaplněn ústavními činiteli, hejtmany a poslanci. Zvenku sem doléhalo vyzvánění všech pražských zvonů. Zazněly první tóny skladeb v provedení České filharmonie, následoval projev prezidenta Václava Klause. Pak už se každý z přítomných osobně poklonil zemřelému a položil u rakve růži. A jako v Pražské křižovatce i na Hradě ve středu i ve čtvrtek dlouho do noci přicházeli lidé, aby se se zemřelým rozloučili.
Pátek byl na letišti v Ruzyni nebývalý. Přistávaly vládní speciály se čtyřmi desítkami zahraničních delegací. Prezidenti, premiéři, ministři, zástupci šlechty, světoví umělci. V Praze se sešly špičky z celého světa. Přijelo dvanáct současných evropských prezidentů. Jen namátkou připomenu bývalou americkou ministryni zahraničních věcí Madeleine Albrightovou, Hillary Clintonovou, která přiletěla i s manželem, exprezidentem USA. Přiletěl německý prezident, bývalý prezident z Rakouska, generální guvernér z Kanady, předseda Evropské komise, předseda Evropského parlamentu, švédský ministr zahraničí, ministr zahraničí Japonska, vyslanec z Vatikánu a apoštolský nuncius, premiér Velké Británie a řada dalších. Rusko poslalo povinnou oficiální formulaci a zastupoval ho pouze ombudsman pro lidská práva.
Katedrála byla vyhrazena pouze pro zvané hosty. Ostatní lidé sledovali celý obřad venku na obřích obrazovkách. Pokud je mi známo, bylo mezi nimi i jedenáct lidí z Metylovic. Na zemi před obětním stolem v chrámu sv. Víta ležela rakev. Ve dvanáct hodin vyšel z arcibiskupského paláce liturgický průvod, zaznělo Rekviem a Stabat Mater Antonína Dvořáka.
Mše začala minutou ticha. Hlavním celebrantem byl Havlův přítel z vězení arcibiskup Dominik Duka. Úryvek ze starozákonní knihy Job četl herec Josef Abrhám. Sestry z kongregace Karla Boromejského, které v posledních měsících o Václava Havla pečovaly, nesly obětní dary. Kondukt vedl Havlův přítel, bývalý disident biskup Václav Malý. V závěru obřadu promluvil prezident Václav Klaus, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová. Zazněl svatováclavský chorál a státní hymna. Opět se rozezněly všechny pražské zvony a dělostřelecká baterie vypálila na Petříně jedenadvacet čestných salv. Vojáci vynesli rakev na nádvoří a pohřební vůz ji odvezl do strašnického krematoria k soukromému rozloučení.

POČASÍ

LEDEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 1,8 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 7x zataženo, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,5 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 1x vítr, 1x veliký vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,3 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 2x vítr, 1x veliký vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,8 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x déšť, 1x mlha, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 6,2 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x déšť, 1x mlha, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 3,1 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(1x jasno, 9x zataženo, 1x sněžení)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 7 ℃ nejnižší teplota – 15 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. – 1,3 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 2 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 2x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 4,6 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x sněžení)
nejnižší teplota v lednu: 31. ledna ráno – 15 ℃
nejvyšší teplota v lednu: 9. ledna poledne, 14. ledna poledne + 10 ℃

ÚNOR
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 2,4 ℃ nejnižší teplota – 13 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(6x jasno, 4x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,8 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(5x jasno, 5x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,9 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 1x sněžení, 1x vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 3 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(2x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 3x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. 0 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 1 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x sněžení)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 9 ℃ nejnižší teplota – 12 ℃ nejvyšší teplota – 4 ℃
(1x jasno, 7x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. – 3,6 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(4x jasno, 4x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 6,8 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota – 4 ℃
(2x jasno, 6x zataženo, 1x sněžení)
nejnižší teplota v únoru: 31. února ráno – 13 ℃
nejvyšší teplota v únoru: 6. února poledne + 11 ℃

BŘEZEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 5,3 ℃ nejnižší teplota – 11 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 3 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(7x jasno, 2x oblačno, 1x zataženo, 1x sněžení, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,4 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,9 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,6 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,2 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x sněžení)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 0,6 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(6x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,7 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
(6x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 8,4 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(3x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť)
nejnižší teplota v březnu: 2. března ráno – 11 ℃
nejvyšší teplota v březnu: 31. března večer + 18 ℃
8. března ráno začali zpívat ptáci

DUBEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 15,3 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 21 ℃
(2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 1x liják, 2x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 12,9 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(6x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,5 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 12,2 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 11 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x liják, 1x bouřka)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6,5 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,2 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x liják, 2x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,1 ℃ nejnižší teplota + 11 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 5x déšť, 2x bouřka, 1x vítr)
nejnižší teplota v dubnu: 16., 17, 18. dubna ráno – 1 ℃
nejvyšší teplota v dubnu: 22. dubna v poledne a večer + 23 ℃

KVĚTEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,6 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 13,1 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 12 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
(4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo, 1x sněžení)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,1 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
(6x jasno, 2x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 16,4 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
(4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,7 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 2x liják, 1x bouřka)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 12,7 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(8x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 22,5 ℃ nejnižší teplota + 11 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(6x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 3x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,2 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
(6x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka, 1x kroupy)
nejnižší teplota v květnu: 6. května ráno – 1 ℃
nejvyšší teplota v květnu: 18. května večer a 31. května v poledne + 28 ℃
21. května odpoledne napadl 1 cm krup

ČERVEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,6 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,5 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 2x mrholení, 2x déšť, 1x bouřka, 2x vítr, 1x veliký vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 20,5℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
( 4x oblačno, 6x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x veliký vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,1 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(6x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23,9 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 21,1 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(3x jasno, 7x oblačno)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,4 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 22,9 ℃ nejnižší teplota + 17 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 1x liják, 1x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 20,4 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(2x jasno, 7x oblačno, 1x zataženo, 2x liják, 1x bouřka, 2x vítr)
nejnižší teplota v červnu: 3. června ráno, 20. června ráno a 30. června večer + 10 ℃
nejvyšší teplota v červnu: 22. června poledne + 33 ℃
I. a III. dekáda dosti deštivá

ČERVENEC
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,4 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1x bouřka)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,7 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 32 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 20,7 ℃ nejnižší teplota + 11 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
( 3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 16,2 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 26,7 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 35 ℃
(2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 23 ℃ nejnižší teplota + 19 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť, 1x bouřka)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,2 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 9x zataženo, 1x mrholení, 4x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,3 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(3x oblačno, 8x zataženo, 2x mrholení, 3x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,2 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
(3x oblačno, 8x zataženo, 5x déšť)
nejnižší teplota v červenci: 1., 2., 3., 16 července ráno a 1. července poledne + 10 ℃
nejvyšší teplota v červenci: 17. července poledne + 35 ℃
červenec byl poměrně chladný a velmi deštivý

SRPEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,8 ℃ nejnižší teplota + 22 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,4 ℃ nejnižší teplota + 35 ℃ nejvyšší teplota + 35 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 15,9 ℃ nejnižší teplota + 31 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
( 1x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,9 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23,7 ℃ nejnižší teplota + 26 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 22,2 ℃ nejnižší teplota + 27 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
(2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť, 1x bouřka)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,7 ℃ nejnižší teplota + 24 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
(7x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 26,3 ℃ nejnižší teplota + 30 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(8x jasno, 3x oblačno, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 25,1 ℃ nejnižší teplota + 31 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
(4x jasno, 7x oblačno, 1x liják, 1x bouřka, 1x vítr)
nejnižší teplota v srpnu: 31. srpna ráno + 6 ℃
nejvyšší teplota v srpnu: 5. srpna poledne + 35 ℃
17. srpna odpoledne vystoupila teplota na slunci na více než + 50 ℃

ZÁŘÍ
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 11 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 21 ℃
(7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 21,9 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 4x zataženo, 1x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 21,4 ℃ nejnižší teplota + 14 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
( 4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x velmi veliký vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,5 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,7 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(6x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo, 2x mrholení, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,1 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
(7x jasno, 3x zataženo, 1x mrholení, 1x vítr)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 8 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 2 ℃
(8x jasno, 2x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,1 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(7x jasno, 2x oblačno, 1x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,8 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(7x jasno, 2x oblačno, 1x zataženo)
nejnižší teplota v září: 25. září ráno + 4 ℃
nejvyšší teplota v září: 4. září poledne + 30 ℃
pěkné teplé babí léto, poslední dekádu vůbec nepršelo

ŘÍJEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6,4 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 15,9 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(4x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 13,6 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
( 3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 2x déšť, 1x vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,6 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 2x mlha, 1x vítr, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 9,7 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 2x mlha, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,9 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x mlha, 1x velmi veliký vítr)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,2 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 2x mrholení, 1x vítr, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 11,4 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(1x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo, 2x mrholení, 2x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,5 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo, 1x mrholení, 1x veliký vítr)
nejnižší teplota v říjnu: 18. října ráno – 4 ℃
nejvyšší teplota v říjnu: 4. října poledne + 22 ℃
suchý měsíc, poslední dekáda zcela bez deště

LISTOPAD
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,1 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(8x jasno, 1x oblačno, 1x mlha, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 13,9 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(8x jasno, 2x oblačno, 1x mlha)
prům. teplota v 18.00 hod. + 6,4 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(8x jasno, 2x oblačno, 1x mlha)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 3,5 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 2 ℃
(5x jasno, 5x zataženo, 2x mlha)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 3,8 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(5x jasno, 5x zataženo, 2x mlha)
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,2 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(5x jasno, 5x zataženo, 2x mlha)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,8 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 4x zataženo, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 4,9 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 1,7 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo)
nejnižší teplota v listopadu: 12. listopadu ráno – 7 ℃
nejvyšší teplota v listopadu: 6. listopadu poledne + 18 ℃
suchý měsíc, ani jednou nepršelo; 21.11. ráno několik vloček sněhu
v I. dekádě relativně vysoké teploty, ve II. dekádě a začátkem III. dekády ráno mrazy, časté mlhy, smog

PROSINEC
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,6 ℃ nejnižší teplota + 0,4 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x mlha, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,8 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 1x mlha)
prům. teplota v 18.00 hod. + 4 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(4x oblačno, 6x zataženo)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 0,3 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x sněžení, 1x vítr, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,4 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 1,4 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení, 1x velmi velký vítr)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 0,9 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(1x jasno, 10x zataženo, 1x sněžení, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 4 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(11x zataženo, 2x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 2,5 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(2x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 1x déšť)
nejnižší teplota v prosinci: 23. prosince ráno – 9 ℃
nejvyšší teplota v prosinci: 4. prosince večer + 10 ℃
17.12. odpoledne pár sněhových vloček
16.12. večer a v noci vichřice, suchý měsíc
18.12. 1. sníh, napadlo 2 cm
o vánočních svátcích teploty nad nulou
Letos se v našem kraji urodilo hodně švestek a bylo také hodně medu.

STALO SE V OBCI

Edice Krystal nabídla naší obci vytvoření fotografické publikace o Metylovicích. Je na první pohled přitažlivá, cenově přístupná a tudíž dobře prodejná. Vyšla v lednu v nákladu 1 000 kusů a každého na první pohled zaujme pěknými záběry vesnice i fotografiemi místní květeny. Při podrobnější prohlídce lze narazit na několik nepřesností.
Vlastníkům rodinných domků přibyla od 1.1.2011 další povinnost. Podle kominického zákona musí každý, kdo topí pevnými palivy nebo plynem, nechat si jednou ročně prohlédnout komín kominíkem s osvědčením.
V tomto roce byly spáchány dva trestné činy – krádež a vloupání do auta. Přestupku se občané dopustili pětkrát – dvakrát proti majetku a třikrát proti občanskému soužití.
V obci se začátkem roku objevil radar na měření rychlosti projíždějících aut a motocyklů. Ve směru z Palkovic do Frýdlantu je umístěn na pravé straně silnice za obecní cestou na Čupovice. V opačném směru je umístěn po levé straně před domem pana Uhláře.
Kolem místního potoka se v úseku od mostku nad Vavřínem Michalcem až k sokolovně začal nebezpečně rozpadat břeh. Silnice začaly s opravou na podzim v loňském roce a dodělaly ji letos. Už nehrozí nebezpečí, že by do děr, které už byly dosti značné, někdo spadl.
31.5. ukončila firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby svou práci a střed obce opravdu prohlédl, což oceňují nejen místní občané, ale i náhodní návštěvníci.
Chodník od autobusové zastávky k obecnímu úřadu je nejen pěkný, ale i praktický. Nová parkovací místa přispěla k přehlednějšímu provozu na silnici v tomto úseku. Odvodnily se základy kostela a přilehlých ploch, část z nich se zpevnila žulovými kostkami. Součástí areálu kolem obecního úřadu jsou hrací prvky pro děti, lavičky, stojany na kola a nádoby na zeleň, které osadila paní Marta Michalcová.
Nový bezdrátový rozhlas vybudovaný díky dotaci z Operačního programu životního prostředí nahradil stávající a již zcela nevyhovující místní rozhlas.
Někteří občané se obrátili na obecní úřad s žádostí, aby byla vydána obecně závazná vyhláška, která by zakázala užívání hlučných strojů, jako jsou motorové pily, sekačky apod. aspoň v neděli. Věc má však jeden háček. Občanské přestupky se řeší na oddělení správních činností ve Frýdlantě n. O. A za to obec platí. Jen v minulém roce městský úřad vyúčtoval naší obci skoro čtyřicet tisíc. Když někdo vyhlášku přestoupí a soused zavolá policii, bude stát celé jednání naši obec v tomto jediném případě 2.000 korun. Protože nemáme peníze nazbyt, vyzval starosta občany, aby i bez vyhlášky respektovali aspoň v neděli odpočinek svých sousedů.
V přízemí budovy, v níž sídlí obecní úřad, byl zřízen box na odkládání úsporných kompaktních zářivek, výbojek, trubicových zářivek do délky 40 centimetrů a světelných zdrojů s LED diodami.
Metylovice podpořily návrh novely o rozpočtovém určení daní. Obec by díky ní navýšila stávající rozpočet o 2,7 milionu korun. Odpadly by náklady a čas na zpracování žádostí o dotace z různých ministerstev, se kterými většinou stejně neuspějeme. Mohli bychom si naplánovat investiční akce dle důležitosti a ne podle toho, jakou dotaci dostaneme. V případě úvěru by měla obec jistotu, že ho budeme mít z čeho splácet, neboť každý rok dostane stejný objem daní. Tím se naše zastupitelstvo postavilo za „nové přerozdělení daní“, které požaduje starosta Štramberku.
Od 11.11. letošního roku u nás skončila kabelová televize.

STALO SE V ČESKÉ REPUBLICE

Leden
Protestující lékaři začínají ztrácet sympatie lidí. Pobouřily je nápisy na některých sanitkách – „Náš exodus – váš exitus“. Občané došli k názoru, že protesty lékařů nejsou adekvátní. Nemají se tak špatně, aby museli hrozit odchodem, navíc jejich vyhrožování bylo velmi neetické.

Únor
Do křesla náměstka ministra školství se dostal někdejší volební lídr ultrapravicové Národní strany Ladislav Bátora. Nápad na jeho jmenování prý vznikl v okolí prezidenta. Bátora v minulosti označil Václava Klause za „naprosto nedostižný vzor“ a udržuje dobré vztahy s Klausovým tajemníkem Ladislavem Jaklem a vicekancléřem Petrem Hájkem.

Březen
Vojenská policie vtrhla do České televize a hledala spis, který se vztahoval ke kauze bývalého šéfa vojenské tajné služby.

Duben
Ministr dopravy Vít Bárta rezignoval na post ministra. Objevilo se vážné podezření o prorůstání jeho bezpečnostní agentury APL do státní správy.
V pořadu České televize se objevily záběry, jak Václav Klaus na tiskové konferenci v Chile „nenápadně“ sebral protokolární pero. Událost odvysílala všechna světová média a stala se hitem internetu.

Květen
Ministr zemědělství Iva Fuksa uvedl, že v Česku je ohroženo až 45 % orné půdy.

Červen
Po třinácti měsících byla včera otevřena Zlatá ulička v Praze. Kromě zrenovovaných domů tu návštěvníci najdou i stálou expozici, která dokumentuje život na tomto místě v posledních pěti stoletích. Uvidí domek kartářky, zlatnickou dílnu, krčmu či světnici červeného střelce.
16. června ochromila zemi stávka dopravních odborů. V Praze se poprvé zastavilo i metro. Lidé vyrazili do práce pěšky či na kole.

Červenec
Je rok od voleb a vládu nemá skoro nikdo rád. Když ji lidé zvolili, domnívali se, že začne řešit problémy. Opak je pravdou. Lidé ve Strakově akademii spolu nedokážou mluvit, dělají si navzájem podrazy, veřejně se urážejí a navzájem se špiclují.

Srpen
Shromáždění v Rumburku, které začalo jako pokojná demonstrace, se nakonec změnilo v potyčky, šarvátky a pouliční pochod proti Romům. Vedle extrémistů se ho zúčastnili i běžní občané. Zdá se, že velká část obyvatel města se radikalizuje. Vše odstartoval mačetový útok pěti Romů v Novém Boru, který se odehrál 7. srpna v tamní herně. Lidé jsou přesvědčeni, že města ve šluknovském výběžku se stala smetištěm republiky a odkladištěm lidí, kteří nemají žádné vzdělání.

Září
Poslanci vládní koalice včera definitivně schválili, že se od 1. ledna příštího roku zvedne sazba DPH z 10 % na 14 %.

Říjen
V Karlově Studánce šli opět k obecním volbám. Výsledky loňských voleb zrušil soud. V obci se 214 voliči se v minulém roce přihlásilo před volbami k trvalému pobytu v hotelu Džbán 34 lidí, což mohlo ovlivnit výsledek voleb. Hotel má v pronájmu bývalý agent STB Ludvík Zifčák, známý z listopadu 1989. Kandidoval v Karlově Studánce za sdružení Prosperita, které získalo v zastupitelstvu dvě křesla.

Listopad
Badatelé, kteří pracují v klášterním kostele ve Vyšším Brodě, zveřejnili unikátní nález. Pod presbytářem, kde je hrobka šlechtického rodu Rožmberků, objevili díky speciální kameře vzácný prsten. Leží na cínové rakvi Petra Voka, který zemřel roku 1611.
Protest odborářů proti korupci přilákal do Prahy jen několik stovek lidí. Pořadatelé přitom počítali s účastí nejméně pěti tisíc demonstrantů. Když řečníci na Palackého náměstí slovně roztrhali vládu, vydal se průvod demonstrantů na pochod ke Sněmovně.

Prosinec
18. prosince zemřel na Hrádečku ve spánku bývalý prezident Václav Havel.

STALO SE VE SVĚTĚ

Leden
Po divokých protivládních protestech, které trvaly několik týdnů, odstoupil tuniský autoritářský prezident Lin Abidin bin Ah. Při nepokojích zemřelo 220 lidí.
Celý svět sledoval, jak Egyptem otřásly krvavé protesty proti režimu prozápadního prezidenta Husního Murubaka. Ten 11. února odstoupil. Při nepokojích zemřelo 850 lidí. Ve světě sílí obavy z dalšího vývoje v Egyptě. Největší starosti má Izrael.

Únor
Blízkým východem se šíří vlna protestů. Ozvala se i Libye, kde vládne tvrdou rukou od roku 1969 Muammar Kaddáfí. Bouří se celý muslimský svět. Mrtvé hlásí Irák, ozývají se Kuvajťané a Jordánci. Egyptské úřady poprvé od roku 1979 povolily iránským lodím proplout Suezským kanálem. Izrael to zneklidnilo.

Březen
Japonsko zažilo děsivé dny. Severovýchodní část země zasáhlo zemětřesení o síle devíti stupňů Richterovy škály a následné vlny tsunami. Katastrofa způsobila jednu z nejhorších havárií v dějinách jaderné energetiky.

Duben
Obětí tornád, bouří a lokálních záplav na jihu Spojených států je již více než tři sta. Kromě Alabamy jsou dalšími postiženými státy Tennessee a Mississippi.

Květen
Americké komando zabilo Usámu bin Ládina, vůdce teroristické sítě Al-Kaida. Ten stál mimo jiné za útoky na newyorská dvojčata 11. září 2001. Trvalo deset let, než se ho podařilo dopadnout.

Červen
Na jihu arabského poloostrova v Jemenu zuří občanská válka, která zasáhla i hlavní město Saná. Konflikt si vyžádal už tři sta padesát obětí. Byl zraněn jemenský prezident Ali Abdallah Sálih, který stojí v čele země již třicet tři roky.

Červenec
Anders Behring Breivik 22. července zabil v Norsku 77 lidí. Nejdříve odpálil ve vládní čtvrti bombu. Zemřelo sedm lidí. O pár hodin později, převlečený za policistu, střílel do mladých sociálních demokratů na ostrově Utoya. Mladí lidé tam měli politický mítink. Zastřelil šedesát osm lidí.
OSN hovoří o nejhorším hladomoru za šedesát let. Týká se to celého afrického rohu, ale především Somálska. Zemi sužuje krvavá občanská válka. Je to jeden z nejděsivějších koutů světa.

Srpen
Svět se bojí II. krize. Itálie je v situaci dlužníka, podobně je na tom i Španělsko. V USA se republikáni a demokraté navzájem paralyzují a nejsou schopni se domluvit, jak rostoucí zadlužení řešit. Němci nemají s dluhy žádné problémy, ale nechtějí zachraňovat předlužené státy.

Září
Palestina se oblékla do národních barev a prožívala historický okamžik. Prezident palestinské autonomie Mahmúd Abbás podal na půdě Spojených národů žádost, aby jeho zemi uznala jako nezávislý stát. Úsilí Palestinců trvá již šedesát let. Vše se vždy zadrhne na statutu Jeruzaléma či na tom, kde budou hranice palestinského státu. Ale pokud bude USA stálým členem Rady bezpečnosti, nemá Palestina šanci na plné členství.
Za prvořadou senzaci označil běloruský tisk nález středověkých fresek v pravoslavném klášteře v Polocku. Tým ruských a běloruských expertů tam nalezl obraz českého světce svatého Václava. Fresku odborníci datují do 12. století.

Říjen
Americký prezident Obama oznámil, že do konce letošního roku se z Iráku stáhnou všichni zbývající američtí vojáci. Po téměř devíti letech tak válka v Iráku skončila.

Listopad
Zákon do vlastních rukou berou demonstranti z hnutí Okupujte Wall Street, kteří již sedm týdnů protestují proti ekonomické nerovnosti v parku v Manhattanu.
Pravicový extremismus se v Německu stal hrozbou číslo jedna. Ministři vnitra a spravedlnosti jednotlivých zemí se shodli na společném vypracování seznamu se jmény extrémistů.

Prosinec
Zemřel severokorejský vůdce Kim Čong – il. Televize vysílala hysterické výlevy truchlících Korejců. Komentátor přenosu pohřbu obřad prakticky prokvílel. Nástupcem zemřelého se stane jeho syn Kim Čong – un.
Parlamentní volby v Rusku vyhrála vládní strana Jednotné Rusko premiéra Vladimíra Putina. Získala 49,29 % hlasů. Desetitisíce lidí označují výsledky za zfalšované.
Evropa se dostala do dluhové krize a její představitelé nejsou schopni se dohodnout, co dále. Většina z nich schválila dohodu, která má svázat národní rozpočty a trestat dlužníky. Zmíněná dohoda rozdělila země na eurozónu (17 zemí je pro), váhavce (což je 9 států) a Británii, která je proti. Naše země si nechala čas na rozmyšlenou.

10. března 2012
Marie Bartková, t. č. kronikář

Starosta: Ing. Lukáš Halata
Ředitel školy: PaeDr. Renata Spustová
Farář: Mgr. Bronislav Wojnar

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Leden
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou INNOVA na zpracování žádosti o finanční podporu od Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. Peníze chtěli použít na vybudování dětského hřiště u mateřské školy.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou DIGIS na aktualizaci map v katastru nemovitostí.
Schválilo žádost provozovatele vinárny Sokol na úpravy v kuchyni a pořízení nového linolea na schodiště vinárny na náklady obce.

Únor
Souhlasilo s úplatným převodem pozemku parc. č. 462/6 a části pozemku parc. č. 452/8 z Pozemkového fondu do vlastnictví obce. Jedná se o parcely u horního kravína.
Schválilo dohodu o uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla „Vodovod hřbitov – Wiesner“ s firmou SmVaK.
Schválilo navýšení provozní dotace základní a mateřské škole na rok 2012.
Schválilo Smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na energetické zařízení distribuční elektrizační soustavy Metylovice. Jedná se o lokalitu Žukov.
Schválilo zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy mateřské školy Metylovice“. Bude jím firma Severomoravská stavební společnost.
Schválilo navýšení kapacity v mateřské škole z původních 25 dětí na 45 dětí.
Zvolilo nového člena školské rady. Stal se jím starosta Ing. Lukáš Halata.
Schválilo, aby základní a mateřská škola přijala drobné účelové dary od rodičů a zaměstnanců v celkové výši 6.000 Kč, ze kterých se koupí do výdejny jídel v mateřské škole myčka nádobí.

Březen
Schválilo záměr základní a mateřské školy pronajmout dvě černobílé laserové tiskárny.
Schválilo žádost základní a mateřské školy o zjednodušené účtování dotací.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou INNOVA na zpracování žádosti o finanční podporu z nadace OKD program „Pro budoucnost“ ke zřízení dětského hřiště u mateřské školy.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou Severomoravská stavební společnost, která provede stavební úpravy v mateřské škole.
Schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Použije se na projekt „Bezpečnost dětí při cestě do školy na pozemní komunikaci“. Za peníze se pořídily semafory, které zatím nejsou v provozu.
Schválilo cenovou nabídku VŠB-TU Ostrava na vypracování projektu „Obnova veřejného osvětlení obce“ ve výši 47.460 Kč včetně DPH. Bude obnoveno celé vedení sítě. Současné je zastaralé, často dochází k výpadkům proudu. Zároveň budou pořízeny úspornější lampy.
Schválilo žádost základní a mateřské školy o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 42 na 48 dětí.
Schválilo žádost základní a mateřské školy o zvýšení nejvyššího povoleného počtu strávníků z 66 osob na 114 osob.
Schválilo cenovou nabídku a návrh Smlouvy o dílo s firmou UDIMO OSTRAVA na zpracování projektové dokumentace „Vyřešení dopravní situace na křižovatce na Vrchovině za částku 29.000 Kč bez DPH. Bude vybudován chodník od palírny pana Fulneka k autobusové zastávce a pro větší bezpečnost chodců, především maminek s kočárky, se postaví uvnitř křižovatky ostrůvek.
Schválilo žádost základní a mateřské školy o finanční prostředky na provoz 2. oddělení v mateřské škole ve výši 18.747 Kč.
Schválilo záměr pronajmout redukční stanici – vodovod PVC v délce 46 metrů u školy, vodovod v délce 59 metrů před sokolovnou a vodovod v délce 553 metrů – prodloužení do lokality Wiesner.
Schválilo smlouvu s firmou AGPOL na zpracování žádosti na projekt „Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření metylovického potoka“. Jedná se o opravu potoka od sokolovny po Čihadlo.
Zplnomocnilo starostu ke všem právním úkonům, které souvisejí s výkonem práv akcionáře Obec Metylovice na valné hromadě společnosti Frýdecká skládka.

Duben
Schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene pro stavbu „Metylovice – prodloužení vodovodu DN“, která umožní přívod pitné vody k rekreačním objektům naproti Luta. Rekreanti si budou prodloužení platit sami.
Schválilo žádost mateřské školy o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v 1. oddělení mateřské školy z 25 dětí na 28 dětí.
Vybralo firmu Adam Kopřiva, stavby na zpevnění ploch před mateřskou školou.
Vybralo na nátěr vikýřů a fasády obecního úřadu pana Petra Jalůvku.
Vybralo firmu INSTALL CZ na zatrubnění příkopy u pana Herota naproti kostela.
Vybralo firmu Řepovo zednictví – Mgr. Miroslav Klimánek na provedení stavebních úprav v Hasičské zbrojnici.

Květen
Vybralo firmu Pražské silniční a vodohospodářské stavby na opravu cesty v Pasekách.
Schválilo bezplatné užívání části pozemku parc. č. 2058/2 panu Miroslavu Tomkovi, a to do roku 2025. Jmenovaný zřídí cyklobar a pozemek bude sloužit jako parkovací plocha.
Schválilo Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku se společností VV METAL s.r.o. Jde o vodovodní přípojku, která se provede bezvýkopovou technologií – protlakem v délce čtyři metry pod obecním pozemkem v lokalitě Zástroj.
Uložilo finančnímu výboru připravit do příštího zasedání návrh obecně závazné vyhlášky na zpoplatnění plakátovacích ploch.

Červen
Vzalo na vědomí informaci starosty o zpracování posudku na zjištění ceny nemovitosti „Restaurace pod lipami“.
Schválilo záměr prodat budovu čp. 226 „Restaurace pod lipami“.
Vyslovilo souhlas s rekolaudací zahradní chaty na rodinný dům v lokalitě Žukov.
Schválilo, aby firma Vymazal Jan opravila střechu mateřské školy. Práce obsahuje zateplení, položení difúzní folie, oplechování a zhotovení hromosvodu. Náklady budou 339.446 Kč bez DPH.
Schválilo Smlouvu na opravu cesty v Pasekách s firmou Pražské silniční a vodohospodářské stavby v hodnotě 2.495.863 Kč. Schválilo návrh na rozdělení finančních příspěvků charitativním a jiným organizacím takto:
Charita 5.000 Kč
Podané ruce 2.000 Kč
Svaz tělesně postiž. Frýdlant 2.600 Kč
Škola života – denní stacionář F-M 2.000 Kč
Český svaz včelařů Palkovice 1.320 Kč
Český svaz včelařů Frýdlant n. O. 3.800 Kč
Vzalo na vědomí informaci starosty o zvýšení poplatků za komunální odpad pro chataře.

Červenec
Schválilo prodej „Restaurace pod lipami“ panu Přibylovi.
Schválilo žádost pana Tomka o změnu Územního plánu obce Metylovice a souhlasí se změnou užívání parc. č. 1090/6, 1088/11 a 2173 z účelu „zeleň veřejného prostranství“ a z plochy „bydlení v RD“ na plochu „občanské vybavení – komerční zařízení“.
Schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projektovou dokumentaci „Stavba komunitní kompostárny shromažďovacího místa v Metylovicích“. Kompostárna bude zřízena v lokalitě horního kravína.
Vybralo pro stavbu „Prodloužení vodovodu Metylovice u hřiště“ firmu SmVaK.
Schválilo Smlouvu o dílo se společností PSVS na opravu asfaltového povrchu obecních cest zničených povodní.
Schválilo zpracování projektové dokumentace sadových úprav v místě zvaném třešňový sad Ing. Petrou Ličkovou za cenu 20.000 Kč včetně DPH.
Schválilo přijetí věcného daru – skříně pro pomůcky v mateřské škole od pana Radima Tomáška v hodnotě 13.000 korun a zakoupení skříňového systému v ceně 20.000 – 25.000 korun na bezúročné splátky.
Schválilo darovací smlouvu s panem Rafajem v celkové výši 70.000 korun na vybudování přípojky pitné vody k jeho domu na parc. č. 1127/10.

Září
Schválilo prodej budovy „Restaurace pod lipami“ panu Aleši Přibylovi za cenu 2.100.000 korun s tím, že kupující uhradí správní poplatek z návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zpracuje návrh kupní smlouvy. Smlouva bude uzavřena do 31.3.2013.
Schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Metylovice o místním poplatku za shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schválilo žádost o proplacení materiálních nákladů na opravu břehu obecního potoka, který teče kolem pozemku rodinného domu čp. 145.
Schválilo Smlouvu o dílo s panem Gromanem na projektovou dokumentaci „Sběrný dvůr a kompostárna pro obec Metylovice“ za cenu 238.200 Kč včetně DPH.
Schválilo podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukce šaten a přístavba umýváren“ z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu materiálně technické základny sportu.
Schválilo zajištění finančních prostředků na spolufinancování a na zajištění provozu projektu „Rekonstrukce šaten a přístavba umýváren“. Na zaplacení projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje obce. Z vlastních zdrojů obce bude také zajištěno spolufinancování ve výši 20 % z celkových výdajů.
Schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve výši 5.100 Kč.
Schválilo rozdělení finančních prostředků mezi místní spolky a zájmová sdružení dle návrhu finanční komise.
Schválilo žádost Davida Onderky o změnu Územního plánu obce a souhlasí, aby pozemek parc. č. 544/2 a parc. č. 544/1 byl změněn ze zemědělské půdy na plochu bydlení v rodinných domech pro dva rodinné domky.
Schválilo žádost Josefa Němce o změnu Územního plánu obce a souhlasí se změnou užívání části pozemku parc. č. 1642/1 z plochy zemědělská půda na plochu bydlení v RD pro jeden až dva rodinné domy.

Říjen
Schválilo Smlouvu o dílo na zpracování územní studie Metylovice – Lokalita Z 12 s Ing. arch. Lubomírem Dennerem v celkové výši 78.400 Kč. Jedná se o plochu nad domkem bývalého spolku Chovatelů drobného zvířectva.
Schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci Metylovice – VV METAL s firmou ČEZ Distribuce.
Schválilo poskytnutí příspěvku na sportovní aktivity žáků naší školy ve výši 37.000 Kč.
Schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PSVS na opravu obecní cesty v Pasekách.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou AF AGROTEC na zpracování žádosti o dotaci na lesnickou techniku ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Schválilo Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce se Sportovním klubem Metylovice.
Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Společně do školy“ z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V případě kladného vyřízení by škola pořídila počítačovou učebnu.
Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Škola jako moderní centrum“ z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

Listopad
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou INNOVA na zpracování žádosti o finanční podporu v rámci operačního programu „Životní prostředí – podpora regenerace urbanizované krajiny“ na projekt „Regenerace ovocného sadu v Metylovicích“.
Nemá námitky proti změně využití pozemku parc. č. 511/2. Ze stávající plochy zemědělské půdy na plochu průmyslové výroby. Jedná se o pozemek, na němž chce Zástroj postavit další halu.
Schválilo záměr prodat plynárenské zařízení, které je ve vlastnictví obce a které bylo postaveno v rámci stavby „Plynofikace obce Metylovice“.
Schválilo zpracování návrhu územní studie Lokality Z 12 zpracované Ing. Ditou Štaudovou. Plocha byla rozčleněna pro devět rodinných domků.

Prosinec
Schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou INNOVA na zpracování žádosti o finanční podporu v rámci operačního programu na podporu regenerace urbanizované krajiny na projekt „Regenerace ovocného sadu“.
Schválilo prodej plynovodu společnosti SMP Net v Moravské Ostravě za částku 4.075.000 korun.
Schválilo investiční plán akcí pro příští rok.
Schválilo Dodatek č. 5 ke Smlouvě o půjčce peněz se sjednaným úrokem s OBEC-INVEST a pověřilo starostu k podpisu Dodatku č. 5.
Schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.8.2011 s firmou Beskydská stavební.
Schválilo manželům Lazarovým proplacení nákladů za kamenivo, jež bylo použito na zpevnění obecní komunikace na Pajurkovicích.
Schválilo podání žádosti o dotaci z operačního programu ŽP na projekt přírodního hřiště v areálu mateřské školy s alternativou přístavby zimní zahrady.
Schválilo novou výši poplatku podnikatelům a firmám za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013.
Schválilo odstoupení od Smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Metylovice a Ing. arch. Dennerem na zpracování územní studie Metylovice – Lokalita Z 12.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou INNOVA na zpracování žádosti o finanční podporu z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR na dětské hřiště.
Stanovilo 1. červen 2013 jako termín pro zahájení stavby nové školy.

ROZPOČET OBCE

Příjmy:
Daň z příjmu FO ze závis. čin. 2.584.000
Daň z příjmu FO z SVČ 67.000
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 275.000
Daň z příjmu PO 2.550.000
Daň z příjmu PO za obce 3.200
DPH 5.214.000
Poplatek za komunální odpad 880.000
Poplatek ze psů 25.000
Popl. za užívání veř. prostoru 3.000
Poplatek ze vstupného 8.000
Odvod loterií 37.000
Správní poplatky 20.000
Daň z nemovitosti 589.000
Neúčelová dotace 424.000
Dotace na volby – krajské zastupitelstvo 24.880
Dotace na volby prezidenta 300
Dotace – přestavba MŠ (NIV) 103.248
Dotace – přestavba MŠ (IV) 858.996
Dotace – zásahy hasičů 5.100
Převody mezi účty 5.111.000
Dotace – vodovod hřbitov Wiesner 2.697.000
Dotace na zpomalovací semafory –
Dotace na PD na stavbu kompostárny 157.500
Dotace na lesní techniku 75.000
Dotaze z úřadu práce 122.000
Dotace na cisternu – NIV 4.608
Dotace na cisternu – IV 277.528
Dotace na cisternu – EU 4.817.400
Dotace pro ZŠ 278.000
Lesní hospodářství 353.600
Pozemky 90.000
Těžební průmysl 84.000
Vodní hospodářství 7.000
Kanalizace 11.000
Kinosál 15.000
Knihovna 1.500
Muzeum 14.000
Kultura 4.600
Rozhlas 3.500
Zpravodaj 6.000
Tělovýchova 13.000
Bytové hospodářství 326.000
Nebytové hospodářství 1.372.500
Pohřebnictví 28.500
KTR 14.200
Kom. služby 25.000
Za odpad v kontejnerech 41.000
Od EKOKOMu za odpad 355.000
Požární ochrana 2.500
Místní správa 95.000
Příjmy z fin. operací – úroky, dividendy 64.000
Ostatní činnost 21.000
_____________________________________
Celkové příjmy 30.159.660
konsolidace 5.111.000
Příjmy po konsolidaci 25.048.660

Výdaje:
Veterinární správa 47.500
Správa lesa 9.000
Lesní hospodářství 373.000
Cestovní ruch 49.000
Silnice 4.172.000
ČSAD 73.000
Vodní hospodářství 470.000
Kanalizace 359.104
Základní škola 3.459.925
… z toho příspěvek na provoz 1.041.952
Kino 25.000
Knihovna 18.000
Muzeum 38.000
Kultura 42.500
Církev 45.830
Rozhlas 2.100
Zpravodaj 64.800
Klub důchodců 11.180
SPOZ 19.000
Tělovýchova 673.500
Ostatní zájmová činnost 162.797
Pomoc zdravotně postiženým 11.600
Bytové hospodářství 260.000
Nebytové hospodářství 65.000
Veřejné osvětlení 398.000
Pohřebnictví 419.000
KTR 21.000
Kom. služby – zahrádkáři 4.300
Nebezpečný odpad 36.000
Komunální odpad 1.128.400
Velkoobjemový odpad 210.000
Veřejná zeleň 1.212.600
Povodně 70.000
Požární ochrana 346.000
Zastupitelstvo obce 1.020.000
Volby do krajs. zastupitelstva 24.880
Volby prezidenta 300
Místní správa 1.264.000
Bankovní výdaje 23.000
Převody mezi účty 5.111.000
Daň z PO za obec 3.200
Finanční vypořádání dotací 5.500
Ostatní činnost 38.200
_________________________________
Výdaje 21.787.216
Rezerva 6.298.444
__________________________________
Výdaje celkem 28.085.660
konsolidace 5.111.000
Výdaje po konsolidaci 22.974.660

PŘÍSPĚVKY PRO MÍSTNÍ SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ

Sbor dobrovolných hasičů – starosta Milan Pečinka
na provoz a opravu has. zbrojnice 37.000 Kč
úprava šaten pro výjezdovou jednotku 56.000 Kč
na výjezdovou jednotku 109.000 Kč
na požární sport 18.000 Kč
– z toho příspěvek na práci s mládeží 2.250 Kč, na odměnu vedoucích, kteří se věnují mládeži 4.410 Kč, příspěvek na provoz a údržbu majetku 5.413 Kč, příspěvek za mimořádné výsledky, aktivitu a součinnost s obcí 6.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol – starosta Bc. Milan Hajdušek
na provoz a opravu sokolovny 665.000 Kč
na činnost 13.000 Kč
– z toho příspěvek na práci s mládeží 1.200 Kč, příspěvek na provoz a údržbu majetku 12.027 Kč
Sportovní klub – předseda Ing. Radomír Kulhánek
na provoz a činnost 114.000 Kč
– z toho příspěvek na práci s mládeží 8.300 Kč, příspěvek na odměny vedoucích a trenérů, kteří se věnují mládeži 27.660 Kč, příspěvek na provoz a údržbu majetku 78.200 Kč
Myslivecké sdružení – předseda Stanislav Pink
na provoz, činnost a opravy 13.000 Kč
– z toho příspěvek na provoz a údržbu majetku 13.337 Kč
Farnost Metylovice – P. Mgr. Bronislav Wojnar
na provoz, činnost a opravy 10.000 Kč
– z toho příspěvek na provoz a údržbu majetku 9.830 Kč
Malá Beseda a Besedička – PaeDr. Renata Spustová
na činnost 4.500 Kč
z toho příspěvek na práci s mládeží 2.300 Kč, příspěvek na odměny vedoucích a trenérů, kteří se věnují mládeži 1.200 Kč, příspěvek za mimořádné výsledky, aktivitu a součinnost s obcí Metylovice 1.000 Kč

UDĚLALO SE V OBCI

Opravila se jeden kilometr dlouhá obecní cesta Čupovice včetně opravy spojnice mezi Čupovicemi a Pajurkovicemi – 2.315.000 Kč. Byl položený nový asfaltový koberec ve zbývající části Pasek od bývalého obchodu pana Hradečného kolem pana Urbančíka až k panu Martinu Židkovi a na konec slepé ulice k paní Lucii Závodné. Ještě předtím byla položena dešťová kanalizace od pana Fárka až k paní Závodné. Před položením koberce si zřídili Aleš Pink a Břetislav Závodný nové vodovodní přípojky ke svým domkům, aby se později nemusel rozkopávat nový povrch vozovky. V dolní části od pana Krpce až po pana Hradečného byly kolem cesty položeny silniční obrubníky a přídlažba. Zbývá už opravit úsek cesty nahoru k panu Talavaškovi – 2.860.000
Oprava cesty u sv. Anny 88.000 Kč
Oprava cesty Kaštan – Foniok 95.000 Kč
Oprava křižovatky u Kaštanu 102.000 Kč
Oprava cesty k hřišti 42.000 Kč
Skončily práce na mateřské škole, a tak 1.5. bylo do rejstříku škol zapsáno nové oddělení MŠ o kapacitě dvaceti dětí. Po stavebních úpravách se musela oddělení vybavit matracemi, lůžkovinami, židlemi a stoly. Bylo také nutno vybavit kuchyni. Obec získala dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 90 % nákladů, které se na školku vydaly – 1.302.000 Kč (dotace 962.000 Kč).
Firma Jan Vyvial opravila difuzní folií střešní plášť mateřské školy včetně zateplení. Instalovala nový hromosvod, oplechovala všechny rohy a kouty viplanylovými plechy – 407.000 Kč.
Firma Adam Kopřiva Stavby položila na parkovací plochu před branou mateřské školy zámkovou dlažbu, čímž vzniklo sedm parkovacích míst. Zároveň byl zámkovou dlažbou nahrazen nevzhledný betonový příjezd do mateřské školy – 172.000 Kč.
Oprava kanalizace v Metylovicích – 90.000 Kč
Po osmnáctiměsíčním čekání byl schválen projekt obce na pořízení stroje ke snížení prašnosti, koupena lesní technika – 212.000 Kč (dotace 75.000 Kč).
Začaly výkopové práce na prodloužení vodovodu u hřiště. Položil se nový 330 metrů dlouhý vodovodní řád. Napojil se u pana Duroně na stávající vodovod a končí nad hřištěm naproti pana Aloise Merty. Na nový vodovodní řád se mohou napojit domky, které byly dosud odkázané na pitnou vodu ze svých studní. Vodovod mohou také využívat hasiči při pořádání hasičské soutěže nebo při tréninku – 468.000 Kč.
Šatna pro výjezdovou jednotku hasičů – 56.000 Kč
Oprava dveří v hasičské zbrojnici – 20.000 Kč
Odvodnění cesty ke skládce a na dolním konci – 41.000 Kč
Instalace nouzového osvětlení v kinosále – 10.000 Kč
Nátěr fasády a obložení obecního úřadu – 30.000 Kč
______________________
8.310.000 Kč
Projektová dokumentace na opravu veřejného osvětlení – 48.000 Kč
Projektová dokumentace na rozšíření hřbitova – 323.000 Kč
Projektová dokumentace na obnovu třešňového sadu – 20.000 Kč
Studie na úpravy křižovatky na vrchovině 35.000 Kč
Projektová dokumentace na sběrný dvůr a kompostárnu 142.000 Kč
(dotace 157.000 Kč)
_______________________
568.000 Kč

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Proběhly ve dnech 12. – 13. října. V Metylovicích bylo zapsáno do seznamu voličů 1418 občanů. Volební účast byla slabá, pouhých 39,98 %. Úřední obálky si vyzvedlo 567 voličů, odevzdáno bylo rovněž 567 obálek. Počet platných hlasů byl 555.
Naši občané volili takto:
č. 26 Nezávislí 19 hlasů
č. 43 Komunistická strana Čech a Moravy 125 hlasů 2. místo
č. 51 Strana zelených 23 hlasů
č. 60 Česká strana sociálně demokratická 135 hlasů 1. místo
č. 70 Občanská demokratická strana 35 hlasů 5. místo
č. 84 KDU-ČSL 91 hlasů 3. místo
č. 86 TOP 09 a Starostové pro Moravskoslezsko 45 hlasů 4. místo
č. 93 Česká pirátská strana 15 hlasů
Dalších dvanáct kandidujících stran volilo 1 – 9 voličů. Polovinu hlasů získala levice. Když k hlasům, které získala Komunistická strana Čech a Moravy, připočítáme 9 hlasů pro KSČ, vidíme, že prakticky získali komunisté tolik hlasů jako sociální demokraté.
Volby v našem okrese
Vyhrála Česká strana sociálně demokratická, která získala 26,78 % hlasů. Hned za ní se umístila Komunistická strana Čech a Moravy s 20,29 % hlasů. KDU-ČSL získala 12,19 %, ODS 10,80 %, Strana práv občanů Zemanovci 6,93 %, TOP + STAN (starostové a nezávislí) 6,01 %. Počet hlasů v dalších stranách se pohyboval od 4,06 % do 0,12 %. Průměrná volební účast v okrese činila 33,91 %.
Brušperk – volební účast 45,41 %, ČSSD 25,24 %, KSČM 22,77 %, ODS 13,82 %, KDU-ČSL 9,73 %
Frýdek-Místek – volební účast 32,75 %, ČSSD 28,50 %, KSČM 23,85 %, ODS 11,14 %, KDU-ČSL 9,26 %
Frýdlant n. O. – volební účast 38,09 %, ČSSD 25,54 %, KSČM 21,99 %, KDU-ČSL 12,50 %, ODS 9,92 %
Třinec – volební účast 27,58 %, ČSSD 32,35 %, KSČM 17,85 %, KDU-ČSL 10,42 %, TOP + STAN 9,62 %
Paskov – volební účast 35,24 %, KSČM 27,48 %, ČSSD 22,51 %, ODS 12,95 %, NEZ (nezávislí) 8,82 %
Jablunkov – volební účast 30,64 %, ČSSD 27,33 %, ODS 22,99 %, KDU-ČSL 21,14 %, KSČM 10,24 %
Volby v 66 obcích okresu dopadly následovně

v 17 obcích (tzn. 25,8 % obcí) zvítězila KSČM
v 38 obcích (tzn. 57,6 % obcí) zvítězila ČSSD
v 7 obcích (tzn. 10,6 % obcí) zvítězila KDU-ČSL
ve 2 obcích (tzn. 3 % obcí) zvítězila SPOZ (Zemanovci)
v 1 obci (tzn. 1,5 % obcí) zvítězila TOP + STAN
v 1 obci (tzn. 1,5 % obcí) zvítězila ODS

Nejvyšší volební účast 50,24 % – Hrčava, zvítězila ČSSD
Volební účast 40,23 – 46,38 % v 17 obcích. V 6 obcích zvítězila KSČM, v 6 obcích zvítězila ČSSD, ve 3 ohcích zvítězila KDU-ČSL, v jedné obci zvítězila ODS, v jedné obci zvítězila TOP.
Nejnižší volební účast 26,08 % – Mosty u Jablunkova, zvítězila ČSSD
Volební účast 27,62 – 29,7 % mělo šest obcí. V pěti obcích zvítězila ČSSD, v jedné obci zvítězila SPOZ.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Místní farnost pravidelně organizuje skupinky dětí, které v rámci Tříkrálové sbírky letos vybraly od našich občanů 49.000 korun. Peníze z větší části jsou určeny na podporu charitativních projektů v našem okrese.
Místní schola připravila již 13. ročník Cesty do Betléma. Podrobnější průběh akce, která si nalezla široký okruh návštěvníků, je uveden v kapitole Kultura.
Kněz ve spolupráci se scholou připravil pro děti třídenní pobyt na místní faře o jarních prázdninách. Protože bylo velice mrazivé počasí, odehrával se všechen program pouze v budově. Aktivity, které byly plánovány v přírodě, se neuskutečnily.
Každoročně se několik mladých lidí z farnosti účastní před Velikonocemi setkání s biskupem. Letos se s ním sešli 15.4. v Ostravě. Program byl pestrý, každý si mohl z nabídky vybrat podle svého zájmu. Někteří si prohlédli televizní studio NOE, jiní zvolili možnost popovídat si s misionáři. Řada dvojic zvolila příležitost zamyslet se nad tím, co přináší a vyžaduje vztah mezi dvěma mladými lidmi. Povídali si o tom s manželským párem, který pravidelně pořádá přednášky pro snoubence.
Do Kroměříže zamířili letos účastníci farního zájezdu. Město bylo v roce 1997 vyhlášeno nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.
Na farní zahradě se sešly 27. května při společném smažení vaječiny rodiny s dětmi. Na stolech je čekaly zákusky z domácí produkce, žízní také nikdo netrpěl. Zahradou se linula vůně domácího špeku a smažených vajec. Menší kluci si navíc s chutí zakopali, větší si vybrali volejbal. Kolem ohně se sesedli rodiče k povídání.
Několik mladých lidí odjelo v srpnu na celostátní setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou, kterého se zúčastnili i biskupové. Náplní přednášek byla rodina a komunikace mezi lidmi. Všude, kde se setkávají mladí lidé, hraje hudba. Ve Žďáru vystupovaly tři kapely a zpívala řada schol. Jako bubeník se tam uplatnil i Tomáš Kothera z Metylovic.
Farní prázdniny pro děti se konaly v Blahutovicích s velmi pestrým a zajímavým programem. Z Metylovic se přihlásilo pouze jedno děvče a jeden chlapec. Ostatní děti byly z palkovské farnosti.
V lednu zemřela paní Andělka Bílková, která se narodila v květnu 1913 v Metylovicích. Přestože odešla z obce ve dvaceti letech, pravidelně se tu vracela a nikdy s ní neztratila kontakt. Vystudovala zdravotní školu, později na zdravotní škole učila. Po nástupu komunistů musela odejít. Pracovala pak jako zdravotní sestra obvodního lékaře v Ostravě. Po odchodu do důchodu pečovala o domácnost na faře v Praskolesích, kde působil ThDr. Josef Zvěřina. Tento kněz po desetiletém věznění pracoval v Praze jako metař, když mu byl začátkem sedmdesátých let udělen státní souhlas pro tuto farnost. Ale již po dvou letech byl státními orgány vyzván, aby si zažádal o důchod. Vrátil se do domku svých rodičů i s Andělkou, která v Praze doopatrovala jeho nemocného otce. Kromě práce v domácnosti a péče o jeho otce pomáhala opisovat Zvěřinovy články, které vycházely v samizdatu, a byla také první čtenářkou jeho textů, aby ho mohla upozornit na případné nesrozumitelné pasáže. Když Otec Zvěřina podepsal Chartu 77 i Andělka statečně nesla šikanu a domovní prohlídky, které po tomto podpisu následovaly. Znala řadu chartistů, kteří se stýkali se Zvěřinou. O její pevnosti, skromnosti a obětavosti píše v knize „Žít jako znamení“ Marie Rút Křížková, matka dnes známé moderátorky Ester Janečkové. Všichni Zvěřinovi přátelé měli Andělku rádi a vážili si jí. Po Zvěřinově smrti žila v Ostravě. Kvůli oční chorobě – téměř neviděla, dožila v Domově sv. Lukáše v Ostravě – Heřmanicích. Ještě v 95 letech hovořila spatra v televizi NOE o životě ThDr. Josefa Zvěřiny. Měla výbornou paměť a i ve vysokém věku dokázala poutavě vyprávět o Metylovicích v době jejího dětství a mládí. Pokud jí to dovolil zdravotní stav, pravidelně Metylovice navštěvovala. Pokud se nemýlím, naposledy zde byla i se svou sestrou Terezkou v létě 2005. Zemřela 12. ledna a je pochována v rodinném hrobě ve Frýdlantě n. O.
Jen o několik měsíců později zemřela její sestra, řadovým jménem Edigna, která se narodila v Metylovicích v roce 1916. Po nástupu do noviciátu v roce 1938 byla poslána do ošetřovatelské školy v Českých Budějovicích. Krátce pracovala ve Vinohradské nemocnici a později v nemocnici Pod Petřínem. V létě roku 1952 musely sestry nemocnici opustit. Se spolusestrami odešla do Prachatic. Ale již půl roku poté byla zatčena. Krajský soud v Českých Budějovicích ji odsoudil na šest let pro velezradu. Předtím strávila rok ve vazbě. Podmínky byly hrozné. Ve strašné zimě měla na přikrytí pouze plachtu. Říkala, že by byla raději dvacet let ve vězení v Pardubicích než jeden rok v samovazbě v Českých Budějovicích. Aby se tam udržela při zdravém rozumu, recitovala si pořád dokola dlouhé básně, které si pamatovala ze školy, např. Záhořovo lože. Když přišla z vazby do kriminálu v Pardubicích, ptala se jí vězeňská lékařka, ze kterého koncentráku přišla. Vážila třicet kilogramů, měla zlomený obratel. Její rodná sestra se domnívala, že v takovém stavu nemůže kriminál přežít. Když se právní zástupce odvolal k Nejvyššímu soudu, podařilo se mu dosáhnout, že trestný čin velezrady byl překvalifikován na úklady proti republice, za tento čin byla sazba pouze tři roky. Za dva roky přišla amnestie a sestra Edigna se dostala z vězení. Na pár měsíců odešla do Frýdlantu n. O., kde o ní spolusestry pečovaly, než se zotavila. Pak pracovala jako účetní v malém domově důchodců, který spravovaly řádové sestry, až do roku 1975, kdy musely ústav opustit. Z pověření matky představené pak žila až do roku 1989 v několika tajných řádových komunitách. V posledních deseti letech žila mezi boromejkami v Praze – Řepích. Sestra Edigna byla přátelská a plná radosti. Ráda se vracela do Metylovic, často vzpomínala na své příbuzné a přátele. Stále vidím, jak asi před osmi léty na svůj věk svižně stoupaly do vrchoviny. Čilá, radostná, plná vděčnosti, s výbornou pamětí. Pak upadla a zlomila si krček. Asi po dvou týdnech se její život uzavřel.
Dne 28.8. zemřel v Nemocnici ve Frýdku-Místku p. Ladislav Navrátil, emeritní farář v Palkovicích. Narodil se 16.11.1925 v Radslavicích. Bohosloví studoval v Olomouci. Po kněžském svěcení mu nebyl udělen státní souhlas. Začal pracovat jako dělník v kamenolomu. V září 1950 byl povolán k PTP, kde pracoval až do konce roku 1953. Od roku 1954 mu byl udělen státní souhlas pro litoměřickou diecézi. Působil ve farnostech Újezd pod Troskami, Liberec a Jablonec nad Nisou. Jeho horlivost v duchovní službě i při opravách zchátralých kostelů mu po čtyřech letech vynesla další odnětí státního souhlasu. Vrátil se domů a začal pracovat v cukrovaru v Prosenicích. Po šesti letech mu byl státní souhlas znovu udělen a tak od 1.4.1964 nastoupil jako kaplan do Místku. Od 1.9.1967 se stal administrátorem v Metylovicích. Po smrti p. Romualda Filipa se přestěhoval na faru do Palkovic a nadále spravoval obě farnosti. Od ledna 1969 do 1.9.1973 zde působil p. Zdislav Škrabal. Poté tu opět dojížděl p. Navrátil jako administrátor excurrendo a působil zde až do roku 1991, kdy byl vystřídán p. Antonínem Bernačkem, který byl do Metylovic poslán po svém návratu z exilu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MAJORA AMBROŽE BÍLKA

Do místní školy chodí 39 dětí. Nejmenší – prvňáčky učí paní učitelka Taťána Liberdová. Druhou a třetí třídu vede paní učitelka Jarmila Faldynová a „mazáky“ ve čtvrté a páté třídě krotí pan učitel Aleš Prokop. Paní vychovatelka Naďa Reková vede úspěšně kroužek 13 kytaristů. O čistotu a vydávání jídla se stará paní Zdenka Kaniová.
V „Dílně Markéty Macháňové“ se nejen děti, ale i jejich maminky naučí vždy něco zajímavého. V lednu byl o ni zájem především mezi děvčaty. Z textilie si vyrobily přívěsky na krk a docela obyčejná ponožka se díky šikovnosti dětí a umu paní Macháňové změnila na pytlíček pro poklady.
Děti se vypravily do Planetária Johana Palisy v Ostravě. Zaujatě sledovaly pohyb hvězd a meteoritů v programu „Pojďte s námi za hvězdami“ na kopuli umělé oblohy. Z ní se snesly zpátky k zemi a pozorovaly, jak se v různých ročních obdobích mění příroda. Ukázka probíhala formou rozhovoru mezi dvěma dětmi a dospělými, který byl proložen jednoduchými básničkami. Pořad byl vtipný, srozumitelný a názorný a děti ho pozorně sledovaly.
Mezi děti přijíždí divadélko Smíšek, aby je pobavilo a zároveň poučilo. V lednu zahrálo pohádku „O lakomém liščím ocásku“. Protože se v tomto roce zvýšila dotace na jednoho žáka v programu „Ovoce do škol“, mají děti balíčky s ovocem a ovocnými nápoji mnohem větší než v minulém roce.
V únoru přišel do školy pan Mgr. Jaromír Poláček z Muzea ve Frýdku a zaujal hlavně kluky. Ale ani děvčata nestála stranou. Ukázal jim sbírku starých automobilů, které u nás jezdily před více než padesáti lety. Děti modely nadchly a byly přitom ochotny vyslechnout přednášku o bezpečnosti na našich silnicích.
12. března panovala ve škole mírná nervozita. Čtvrťáci a páťáci prošli testování scio projektu Čtenář. Hodnotilo se nejen samotné čtení, ale zda také mu děti rozumí. I naši žáci potvrdili, že si čtou velice málo, což je dnes, bohužel, velmi rozšířený jev. Žáci druhé až páté třídy se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan.
Vedení školy spolupracuje s ostravským sdružením FAUST. Jeho činnost je zaměřena na prevenci krizových jevů, se kterými se děti setkávají. Dnešní děti (a myslím, že nejen ony) se vlastně vůbec neposlouchají a tak často dochází ke zbytečným konfliktům. Ve výukovém programu pro čtvrté a páté třídy se děti snažily najít společnou řeč, navzájem si naslouchat. Řešily konflikty, které mezi sebou mají. Výuka v první a druhé třídě byla prevencí proti drogám, alkoholu a cigaretám. Děti se na konkrétních situacích učily, jak je odmítnout.
Dne otevřených dveří ve frýdlantské škole TGM využili páťáci s panem učitelem Prokopem k prohlídce tamějších prostor. Mnozí z nich půjdou po prázdninách právě do této školy, a tak už se s ní seznámili.
V dubnu přinesl do školy Mgr. Jaromír Poláček z Muzea Beskyd staré kalendáře. Děti si je prohlížely a přesvědčily se, že neobsahovaly pouze zábavné čtení, ale i spoustu praktických rad pro domácnost a hospodaření.
Děti z první, druhé a třetí třídy odjely na jaře do planetária, aby shlédly program „Na co kouká sova v noci“. V astronomické pohádce se zábavnou formou dověděly o známých souhvězdích a pohybu hvězd na obloze. Navíc slyšely zvuky z nočního světa a rozpoznávaly, kterému ptáku patří.
Poutavou přednášku si pro děti připravil pan Mgr. Michalička, který pracuje v muzeu v Příboře. Vyprávěl o životě ve starých dřevěných chalupách, a protože sebou přivezl i několik předmětů z té doby, např. kolovrat nebo starou lampu, mohly si děti na minulost sáhnout.
Zaměstnanci Drogerie DM přinesli dětem do školy balíčky se zubní pastou a kartáčkem na zuby, to děti samozřejmě znají. Ale balíček obsahoval ještě jednu zajímavost – speciální ústní vodu. Když ji použily, hned se ukázalo, která místa v ústech si řádně nevyčistily. Na interaktivní tabuli názorně viděly, jak si mají správně čistit zuby, aby předešly zubnímu kazu.
Díky iniciativě rodičů, především maminky Vlaďky Volné proběhla v místní sokolovně akce pro rodiče s dětmi nazvaná Den Země. Paní Volná se na ni připravila opravu perfektně. Zábavnou formou se děti dověděly mnoho zajímavého o životě rostlin, zvířat, o ochraně životního prostředí. Poučily se, jak třídit odpad a viděly, jak se odstraňují ekologické havárie. Navíc si mohly s rodiči na šestnácti stanovištích jednotlivé činnosti vyzkoušet. Akce zaujala děti i rodiče.
Žáci 2. – 5. třídy se 14. května opět setkaly s panem Michaličkou. Tentokrát nepřijel do Metylovic, ale děti se svými učiteli se vydali za ním do muzea v Příboře. Připravil si pro ně učební lekci „Člověk a lesní bohatství“. Děti se nejen dověděly, jak člověk dříve využíval les pro své potřeby, ale mohly si to také vyzkoušet. Někteří vydlabali z kmenu koryto, jiní rozdělávali oheň křesadlem nebo si rozšířili garderobu o klobouk vlastnoručně vyrobený z choroše. Největší šikulové upletli z trávy loutky nebo košík.
Učitelský sbor se rozhodl změnit způsob výuky v angličtině tak, aby se děti mohly učit podle učebnic renomovaného nakladatelství OUP, které je podle názoru učitelů zárukou kvalitní metodické pomoci.
Koncem září děti s učiteli oslavili Mezinárodní den evropských jazyků. Prvňáčci se seznamovali se slovenštinou a Slovenskem. Vyrobili si jejich vlajku a z puzzle skládali slovenský státní znak. Povídali si, jak tam lidé žijí a z modelovací hmoty vytvořili ovečky, korbačik a prenici. Také se naučili některé slovenské říkanky. Žáci druhé a třetí třídy se zabývali romskou kulturou. Pro děti tohoto etnika, které naši školu navštěvují, to bylo jistě povzbuzující. Děti hledaly na mapě, odkud k nám Romové přišli, a namalovaly romskou vlajku. Poslechly si lidové i moderní písničky v romském jazyce a dověděly se o tradičních romských řemeslech jako je košíkářství, kovářství, hrnčířství a věštění budoucnosti. S napětím poslouchaly typické romské pohádky. A protože Romové umí tančit a zpívat, zkusily to i děti ve škole. Čtvrťáci a páťáci navštívili virtuálně Francii, Španělsko a Německo. Poslechli si jejich státní hymnu, namalovali vlajky příslušných států, „cestovali“ do hlavních měst a prohlíželi si jejich památky. Poznali i tamní tradiční kuchyni.
V obecním domě v Kozlovicích uspořádali 30. listopadu II. ročník „Školy a umění“. I děti naší školy zde vystavily výtvarné práce. Děvčata z kroužku mažoretek vystoupila s programem Šmoulinky. Vystoupení zaujalo všechny přítomné. Bouřlivý potlesk svědčil o strhujícím úspěchu.
Během prosince vytvořily děti mnoho drobných předmětů ke zkrášlení vánočního stolu. Na vánočních trzích v areálu Kožaného města si je mohli návštěvníci koupit. Také papírové koule na vánočním stromě, který tam byl slavnostně rozsvícen, byly jejich dílem. Učitelský sbor vedený ředitelkou PadDr. Renatou Spustovou se snaží obohatit výuku dětí kvalitními programy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Do mateřské školy dojíždí pravidelně divadélko Smíšek a Šikulka. Jejich představení děti nejen pobaví. Učí je, jak řešit různé situace, se kterými se setkávají. V lednu viděly Doktorskou pohádku Karla Čapka. Nejenže se jim líbila, ale mohly si s postavami hry povídat a radit, co mají udělat, když je ohrožen jejich život a zdraví.
Koncem ledna si šly prohlédnout muzeum. Dověděly se, jak jejich předci vyráběli biče. Ale vyčiňování kůží v nich nezanechalo takový dojem, jako následné stavění sněhuláka venku před muzeem.
Společně s žáky základní školy dojížděly do plaveckého bazénu Základní školy Jiřího z Poděbrad do Frýdku-Místku. Plavat se naučily všechny a tak na závěr kurzu získaly Mokré vysvědčení.
Pan magistr Václav Michalička si připravil program uzpůsobený věku dětí z mateřské školy. Vyprávěli si, jak si hrály generace jejich babiček a prababiček, jak lidé rozdělávali v chalupě oheň a jak se tehdy vařilo.
Již 15. března usedli předškoláci poprvé do školních lavic. Ne aby se učili, ale aby si vyzkoušeli, jak se v nich sedí. Takže v září už do nich usednou bez obav. Paní učitelka Táňa Liberdová jim předvedla, jak se pracuje na interaktivní tabuli a děti to chytlo. Vyzkoušely si práci s písmenky, hrály pexeso a skládaly puzzle. Zcela je opustil počáteční ostych a práce je tak zaujala, že zvonění na přestávku přišlo nevhod.
Na příští návštěvu školy se všichni těšili, zcela bez obav usedli do lavic jako opravdoví školáci a ochotně plnili úkoly na předloženém pracovním listě. Jejich přechod do školy bude v září docela plynulý. Vždyť už se tam cítí docela přirozeně a hlavně se všichni těší na „kouzelnou“ tabuli.
V březnu se i s maminkami sešly v Dílně Markéty Macháňové, která jim poradila, jak si udělat veselý rámeček na fotografii nebo obrázek. Ve velikonoční Dílně za spolupráce pana učitele Adama Mráčka, paní učitelky Jarmily Faldynové a rodičů tvořily předměty s velikonoční tématikou. Barvení vajíček zvládly i nejmenší děti. Starší se pustily do výroby kuřátek nebo pletly pomlázky.
Do května se ve školce učilo v provizorních podmínkách, neboť se školka rozšiřovala o jedno oddělení. Vynutil si to nárůst přihlášených dětí. Několik měsíců pracovali učitelé ve ztížených podmínkách. Dětem to příliš nevadilo. Od 1. května bylo do rejstříku škol zapsáno nové oddělení. Holé stěny nové místnosti ozdobila kresbami Jana Pavlásková. Namalovala postavy známé z Večerníčků a pohádek. Radim Tomášek zhotovil a daroval školce do třídy skříně a odkládací prostor pro hračky. Učitelé a zaměstnanci školy a školky se složili na novou myčku nádobí. Sponzorský dar dostala školka i od pana Petra Černocha. Díky sponzorům se mohly pořídit do oken žaluzie a nový koberec.
V červnu čekal na děti týden plný pohádek. Připravil ho pan učitel Adam Mráček. To neznamená, že jim pohádky četl nebo je dokonce pustil v televizi. Byla to práce pro děti. Vybraná holčička vyprávěla pohádku podle (vybrané) obrázkové knihy, jiné děti postupně předváděly postavy, o nichž byla právě řeč, zbylé děti vše napjatě sledovaly. Další den přišli na řadu Šmoulové. Jejich figurky děti vytvořily z krepového papíru a pro krále s královnou vyrobily královské koruny.
Na konci školního roku prožily velmi dobrodružný týden. Společně si vyprávěli o dávné indiánské kultuře, vyráběli čelenky s péry a vybarvovali šamanské masky. Učitel Mráček vyrobil z kartonu koně, kterého si vybarvili a foukacími fixy vyzdobili trička. Následovalo údolí pravěku. Nejdříve si o něm děti vyprávěly a prohlížely encyklopedie. Následoval výlet do Dinoparku v Ostravě. Nakonec se už doma, v Metylovicích vydaly v indiánských čelenkách hledat pozůstatky brontosaura a objevily jeho zuby.
Po prázdninách byly děti rozděleny do dvou oddělení. Ve třídě Medvídků je 21 starších dětí, v oddělení Krtečků je 27 mladších dětí. Starají se o ně tři pedagogové – vedoucí učitelka Renata Ivánková, Pavla Hrčková a Adam Mráček.
Školní rok zahájili představením Broučci, na které se jeli podívat do Divadla loutek v Ostravě. V Dílně Markéty Macháňové společně s maminkami zdobily svícny a hrnečky.
6. prosince navštívil děti Mikuláš a díky Sdružení rodičů přinesl všem dětem balíčky plné dobrot. Na Vánoce se děti připravovaly společně s rodiči ve Vánoční dílně Markéty Macháňové. Nebyly to jen tradiční svíčky z včelího vosku. Pletly adventní věnce, vyráběly krásná vánoční přáníčka a svícínky na vánoční stůl. Některé se pustily i do výroby stromečku prošitého perličkami.
Děti svými vystoupeními obohacují kulturní život v obci. Vystupují při Vítání občánků a na Dni matek. Nechybí při Vánočním koncertě ani při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v areálu muzea.

SPOLKY

KLUB SENIORŮ
Květnové setkání seniorů ve víceúčelové místnosti na obecním úřadě mělo slavnostní ráz. Muži darovali ženám kytičky, pro všechny byly připraveny obložené chlebíčky. Senioři měli ještě jeden dobrý nápad – přinést vlastnoručně vyrobený moučník, který ženy překvapí. To se nepovedlo. Ale třeba se do příštího roku muži něco jednoduchého naučí.
Jana Juřicová, jejíž dobré organizační schopnosti znají naši hasiči, se věnuje pořádání zájezdů i v klubu seniorů. 15. května odjeli společně do Zlína, aby si prohlédli muzeum obuvi a mrakodrap Tomáše Bati. Zastavili se také v Miloticích, kde je krásný zámek. Škoda, že zároveň nenavštívili tamní hřbitov, kde je u hlavního kříže pochován p. Ondřej Bílek. Narodil se 10.11.1873 v Metylovicích. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1896, primici měl v Metylovicích 12. července 1896. V Milovicích působil od 30. dubna 1934 až do své smrti. Zemřel 2. května 1943 ve věku 69 let.
Společné smažení bramborových placků se mezi seniory těší veliké oblibě. Letos se sešli 6. září. Zdatnější senioři nastrouhali pro 36 lidí, kteří se na hřišti sešli, dvacet kilogramů brambor. Placky byly výborné, jenom se po nich zaprášilo.
Čas rychle běží, senioři se ani nenadáli a už tu byl prosinec. Měsíc, ve kterém se mimo jiné hodnotí uplynulý rok. Senioři se 10.12. sešli v kinosále, aby se poučili, pobavili a zhodnotili činnost svého klubu v roce 2012. Řady našich členů posílila delegace Klubu seniorů z Frýdlantu. Přítomní zhodnotili činnost v končícím kalendářním roce a se zaujetím vyslechli zajímavou přednášku MUDr. Jany Hajduškové, která je známou včelařkou. Po vylosování tomboly zazněl v kinosále cimbál, housle a basa. Malá cimbálová muzika pana Pustky měla bohatý repertoár. Hrála koledy i lidové písně a lidé zpívali. Nakonec si pochutnali na výborném kotlíkovém guláši, který připravili manželé Jana a Miroslav Juřicovi.

MYSLIVCI
Myslivecké sdružení uspořádalo pro členy i příznivce příjemný večer. Sešli se v romantickém prostředí Myslivecké chaty 1. září v pět hodin odpoledne. Nálada byla výborná. Lidé si zatančili a popovídali. A také si samozřejmě pochutnali na srnčím guláši. Byla to malá odměna za jejich záslužnou práci. Myslivost není jen romantika, ale především usilovná, nikdy nekončící práce, která se nedá dělat bez fandovství. O tom by mohli myslivci vyprávět. Ale kdo se jednou, třeba jen malým drápkem chytí, ten už zůstane lesu věrný.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOŇSKÉ NEBE
V pondělí 9.1. se v rámci pořadu Křížem krajem rozhlasové stanice Ostrava reportérka Pavla Mročková zastavila v našem muzeu. Posluchači se prostřednictvím pořadu dověděli řadu zajímavostí nejen o muzeu, ale i o řemenářství z úst starosty obce Ing. Lukáše Halaty a starosty občanského sdružení Koňské nebe Ing. arch. Aleše Bílka.
V neděli 22. ledna odpoledne se výstavní místnost zcela zaplnila. Konala se vernisáž výstavy „Šikovné ruce z Metylovic“ a řada občanů přitom nechtěla chybět. Vavřín Michalec přivítal všechny přítomné, Dominik Baránek hrou na kytaru hosty ztišil a naladil. Nejvíce obrazů vystavovala paní Marcela Brodová, roz. Němcová, o níž podrobněji píšu v roce 2009. Na vernisáži představila nová díla, takže i pro ty, kteří před časem viděli její tvorbu v místním kostele, byla výstava přínosem. Navíc jsme si mohli na videozáznamu prohlédnout průřez celou její tvorbou. Jak sama řekla, maluje asi šest let. Je pozoruhodné, jak se za tak krátkou dobu vypracovala. Zajímavé obrazy zvířat vystavovala Michaela Halatová, sedmnáctiletá dívka, která žije s rodiči a sourozenci na čp. 14. Mladičká Michaela na vernisáži poděkovala paní Brodové a vedení v dívčině výtvarném projevu. Karel Koval, další rodák z Metylovic nyní žije s manželkou v Malenovicích. Vystavoval dřevěné sochy, které přítomné okouzlily čistotou linie. Návštěvníci dlouho setrvávali v přátelském rozhovoru i po prohlídce. Atmosféra na vernisážích nebývá oficiální, ale přátelská a srdečná. Což o této neděli platilo více než dvojnásobně.
22. dubna proběhla v prostorách muzea Kožané město vernisáž prací dětí z mateřské a základní školy pod názvem „Dětské oči“. Návštěvníci si mohli prohlédnout práce dětí vytvořené nejrůznějšími technikami a z velmi různorodého materiálu. Jejich díla zaplnila všechny panely. Díky upevněným sítím mohly být vystaveny i práce prostorové. Vernisáž zahájili žáci kulturním vystoupením. Všichni přítomní se shodli na tom, že je překvapila vysoká úroveň vystavených předmětů.
V rámci stého výročí založení místního Sokola proběhla v neděli 5. srpna vernisáž obrazů Josefa Műllera. Nebyl to metylovský rodák. Narodil se v roce 1888 v Příboře, ale působil v naší obci jako učitel od roku 1913 až do své smrti v roce 1935. Byl nesmírně pracovitý a obětavý, o čemž svědčí výčet jeho bohaté činnosti. Stál při založení místního Sokola, jehož byl postupně jednatelem, starostou, cvičitelem a kronikářem. Měl velikou zásluhu na tom, že Sokoli měli sokolovnu. Založil a vedl obecní kroniku. Mimoto byl předsedou osvětové komise a předsedou knihovní rady. Založil a vedl hasičskou kroniku. Jako malíř zachytil ve svých obrazech dnes již neexistující dřevěnice, např. čp. 115, v níž se začínalo v obci učit, nebo budovy fojtství, než se začaly bourat a přestavovat. Ilustroval obecní kroniku i knihu profesora Linharta z Místku. Pro místní kostel namaloval obraz, který byl umístěn ve venkovním výklenku na zdi. Bohužel, vlivem povětrnostních podmínek byl časem zničen. A co je možná ještě důležitější, pan Műller byl velice dobrým, laskavým člověkem, na kterého jeho žáci celý život s láskou vzpomínali. Výstava obrazů je doplněna videozáznamem jeho skic a dalších prací. Vernisáže se zúčastnil ředitel příborského muzea etnograf Mgr. Václav Michalička, který se o život Josefa Műllera dlouhodobě zajímá. Po účastníky si připravil fundovanou a zajímavou přednášku o jeho životě. Občanské sdružení Koňské nebe mimoto zajistilo v srpnu vystoupení známého písničkáře Jana Buriana a v prosinci Vánoční trhy. O těchto dvou akcích se zmiňuji v kapitole Kultura.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V dobách založení sboru hasiči výhradně hasili požáry, které „díky“ dřevěným stavbám na straně jedné a používání otevřeného ohně na straně druhé byly velice časté. V současné době se jejich okruh rozšířil o nejrůznější živelné pohromy a ekologické katastrofy. Sbor dokáže rychle svolat v případě potřeby veliký počet schopných mužů.
Naše výjezdová jednotka má osmnáct dobře vyškolených a vybavených členů. Už se nesvolávají sirénou. Ta dnes slouží k informování občanů při povodních a jiných ekologických katastrofách. O požáru se jednotka doví prostřednictvím SMS zprávy a následným zavoláním pomocí automatu. Potvrzením přijetí hovoru operační středisko hned ví, kde a kolik hasičů vyjíždí na událost.
V Janovicích se 24. února konala výroční valná hromada okrsku, kde nás zastupoval starosta hasičů Milan Pečinka, místostarosta Miroslav Juřica, velitel Vladimír Bílek a zasloužilý hasič Jaroslav Herot. Okresní sdružení hasičů F-M ocenilo práci našeho sboru diplomem a medailí za zásluhy, kterou převzal starosta Milan Pečinka.
V březnu prošli školením členové výjezdové jednotky, muži používající dýchací techniku a řidič zásahových jednotek. Při diskuzích o přestávkách přišli se zajímavým podnětem. Zřídit pro zásahovou jednotku šatnu. A protože hasiči nemají od slova k činu daleko, hned po návratu se sešli na obecním úřadě s nájemnicí, která dosud užívala sklad. Po vzájemné domluvě začali okamžitě vyklízet sklep a sklad. Práci si vzal na starost Aleš Velička se svými spolupracovníky a na jaře už tam mohl nastoupit zedník.
Opakovaným školením prošli také v březnu rozhodčí Vavřín Michalec, Pavel Šigut a Michal Bílek, kteří celou sezonu pomáhají při soutěžích.
Desítky hodin pečují vybraní hasiči o požární techniku, provádějí údržbu strojů a materiálu a vzorně připravují auta na technickou prohlídku.
V dubnu už klepou na dveře nadcházející soutěže a tak se naplno cvičí. Do Moravskoslezské ligy se přihlásilo družstvo žen, družstvo mužů a družstvo mužů starších třiceti pěti let.
Na celostátní pouti hasičů na sv. Hostýně zastupovali metylovský sbor Vavřín Michalec, Milan Pečinka a Dagmar Juřicová. Na zahradě místní školy postavili hasiči 30. dubna máj. Mladí a svobodní členové si ho letos uchránili a tak se mohli o měsíc později sejít ke kácení a smažení vaječiny.
Hasičské soutěže zahájila 8. května okrsková soutěž v Pržně. Družstvo mužů zvítězilo, ženy dosáhly na 3. místo. Naši žáci pomáhali doplňovat vodu soutěžícím družstvům.
12. května se oslav 90 let hasičského sboru ve Lhotce zúčastnili Miroslav Juřica a Vladimír Bílek. Naši hasiči také přijali pozvání hasičů z Malenovic na jejich pouť, která se konala 13. května.
V sobotu 19. května se konala v Turzovce veliká slavnost, při níž se světila hasičská technika z Turzovky, Porabky a z Metylovic. Od 13 hodin byla vozidla vystavena před Městským úřadem v Turzovce. Naši tam představili zásahové vozidlo CAS 20 MAN TGM 13.290, které bylo pořízeno díky příhraničnímu projektu Slovenské a České republiky. Pozdě odpoledne se vydal průvod od tamní hasičské zbrojnice ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie na slavnostní mši. Z kostela se průvod s hudbou vydal k městskému úřadu. Primátor Turzovky v projevu připomenul úsilí, které předcházelo získání nové techniky, a poděkoval všem, kteří se o to zasloužili. Za příkladnou práci byla udělena medaile starostovi obce Metylovice Ing. Lukáši Halatovi. Primátoru města Turzovky byla předána medaile za mezinárodní spolupráci III. stupně. Pak přikročil kaplan Hasičského záchranného sboru Slovenské republiky, nadporučík Pavel Mikoláš k požehnání nové techniky. Naši hasiči pak zásahové vozidlo vystavili 3. června u sokolovny v rámci oslav Dětského dne.
Na fotbalovém hřišti se sjelo 7. července 62 hasičských družstev, aby se spolu utkala v pohárové soutěži. Letos byla příprava ztížena, těsně před stanoveným termínem se na hřišti konaly sportovní akce při příležitosti 100 let založení Sokola u nás. Hasiči mohli začít s přípravami až v sobotu. Už v pět hodin ráno bylo na hřišti živo. Terén byl předchozími akcemi narušen, a tak museli narychlo změnit umístění stánků. Počasí bylo příznivé, průběh soutěží dobrý. Vydanou energii soutěžící získali nazpět díky vyhlášené hasičské kuchyni.
5. srpna odjeli naši hasiči i se svými fanoušky na mezinárodní soutěž hasičských družstev „O beskydský pohár“. Miroslav Juřica a František Michalec zastupovali 18. srpna náš sbor na oslavách devadesáti let sboru v Hodoňovicích.
20. ročník recesní Soutěže netradičních družstev proběhl 18. srpna na louce pana Kahánka za obecním úřadem. Na startovní listině byla družstva z řad veřejnosti, která si chtěla vyzkoušet požární sport aktivně, nejen jako diváci. O originální nápady, vtipné kostýmy a humor tu nebyla nouze. Jak diváci, tak účastnici se dobře pobavili.
V srpnu se dožil v dobré duševní kondici čestný starosta sboru pan František Michalec osmdesáti let.
Na žádost obce dozorovali v září a v říjnu hašení po pálení klestí v Metylovicích na dolním konci.
Pravidelný podzimní sběr železného šrotu pokryje finančně starty soutěžních družstev. Na podzim také dokončili poslední práce na šatně výjezdové jednotky. Natřeli podlahy, zábradlí, balkon, zateplili dveře a vodovodní potrubí.
10. listopadu odjeli hasiči na 3. ročník hasičského turnaje v kopané do Turzovky. Jde o mezinárodní turnaj, protože kromě Slováků hrají dva týmy z Česka a jeden z Polska. V konkurenci devíti mužstev skončili naši na devátém místě.
Od 15. – 17. listopadu se v Jánských koupelích konalo školení velitelů, kterého se zúčastnili Jan Šigut a Rudolf Mališ. V listopadu byla na věži instalována akustická siréna.
Hasiči dobře spolupracují s ostatními spolky v obci. Při oslavách stého založení Sokola soutěžili na Netradiční olympiádě v netradičních disciplínách. Při průjezdu cyklistického svazu obcí řídili dopravu. Pomáhají při zahájení a ukončení školního roku, nechybí při pořádání Dětského dopoledne před sokolovnou, stále udržují kontakt se sociálním ústavem Náš svět na Pržně.
Jako jedna rodina slaví společně narozeniny, ukončení studia, rozloučení se svobodou, narození dětí. Řadu let se spolu scházejí na sletu čarodějnic.

Výjezdy
25. března – výjezd k požáru osobního automobilu v Metylovicích (vyjeli 4 členové sboru)
28. dubna – výjezd k požáru lesa ve Starých Hamrech (vyjelo 8 členů sboru)
26. května – výjezd k požáru kontejneru v Metylovicích u sv. Anny (vyjeli 3 členové sboru)
13. srpna – výjezd k likvidaci obtížného hmyzu (vyjeli 4 členové sboru)
23. srpna – výjezd k likvidaci obtížného hmyzu (vyjeli 4 členové sboru)
10. listopadu – výjezd k odstraňování spadlého stromu na elektrické vedení (vyjelo 6 členů)
13. prosince – výjezd k požáru kotelny v rodinném domě v Metylovicích (vyjelo 7 členů)

KULTURA

TŘI KRÁLOVÉ
I letos procházelo vesnicí osm skupinek dětí doprovázených jedním ochotným dospělým. Obešli všechny rodinné domky v Metylovicích, zazpívali koledu a napsali na dveře domů požehnání pro tento rok. Přestože nás média zaplavují informacemi o klesající životní úrovni a vzrůstajících nákladech, štědré ruce našich občanů se před spoluobčany neuzavřely. Naopak! Koledníci vybrali 49.081 korun, což je o dva tisíce více než v loňském roce.

CESTA DO BETLÉMA
13. ročník Cesty do Betléma připadl letos na neděli 8. ledna. Ve zcela zaplněném kostele sledovalo pozorně více než 280 diváků příběh z I. knihy Mojžíšovy o Izákových synech Jákobovi a Ezauovi. Byli svědky úskoku, kterým Jákob získal otcovo požehnání. Dověděli se, jak dlouho musel pracovat u strýce Lábana, aby si vysloužil milovanou Ráchel. Sledovali jeho boj s Neznámým, který mu dal sílu, aby se dokázal pokořit před Ezauem.
Mimo dospělých si ve scénce zahrály i děti, ať už v roli půvabných oveček nebo služebných. Ale když se na scéně objevil velbloud, který byl součástí stád obou bratří, získal obdiv všech diváků. Někteří si dokonce mysleli, že je opravdový.
Po starozákonním příběhu se rozvinula scéna Zvěstování s následnou návštěvou sv. Alžběty. Když se Josef s Marií odebrali do Betléma ke sčítání lidu, byli diváci vyzvání, aby šli hledat Svatou rodinu s právě narozeným Ježíškem. Nalezli ji ve stáji na louce manželů Kahánkových za obecním úřadem.

PLESY
Plesová sezóna v obci začíná tradičně hasičským bálem, který se letos konal v sobotu 28. ledna od 19 hodin v sokolovně. Akce je dobře zapsaná nejen u místních hasičů a občanů, ale v celém okolí a dokonce i v zahraničí – v Turzovce. A tak není divu, že je sál vždy plně obsazen. K tanci i poslechu vyhrávaly dvě kapely. V sále Premiér a v kinosále Štístko. Veliký úspěch sklidilo vystoupení skupiny Valašský vojvoda z Kozlovic. Ztvárnila v tanci známou ruskou pohádku Mrazík a sklidila oprávněný potlesk. Návštěvníci se nejen baví a tančí, ale také ochutnávají tradičně dobrou kuchyni, která nezklamala na žádné hasičské akci. Nejdříve hosty přilákaly nápadité názvy pokrmů a nápojů, které posléze ochutnají, a pak není chválení konec.
V sobotu 11. února roztančila skupina MARIAN & 333 ve velkém sále a KARM v malém sále všechny, kteří se sešli na fotbalovém plese. Mimo tance je čekal bohatý a zajímavý program, ať to byly exhibice fotbalistů, soutěže nebo zajímavá tombola.
Jistě nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že nejvíce si užívaly svého bálu děti a jejich rodiče. Dětský maškarní ples se konal v sobotu 18.2. odpoledne v sokolovně. Fantazie maminek, které dětem pořídily masky, naznala mezí. Průvodem masek to vše začalo a pokračovalo řadou soutěží a her, které pro děti připravila Rada rodičů ve spolupráci s učiteli. Všichni dostali možnost vyhrát v tombole nějakou cenu. Navíc bylo dětské plesání zpestřeno vystoupením žákyň zdejší školy, které předvedly taneční sestavu. Celé odpoledne provázela hudební skupina Hybrids Creas.
Plesovou sezonu u nás uzavírají Šibřinky, které pořádá Sportovní klub. Letos byl jejich ples obohacen vystoupením Antonína Langa a Lucie Gavelčíkové, kteří předvedli latinskoamerické tance. Spokojení návštěvníci se rozcházeli až nad ránem.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ani letos nechyběly u tradičního vítání občánků děti ze základní školy. Paní učitelka Taťána Liberdová s nimi připravila vystoupení, kterým přivítaly své malé kamarády a potěšily jejich rodiče. Projev starosty, drobné dárky připravené kulturní komisí a seniorkami již tradičně k této slavnosti patří.

ČARODĚJNIČKY A ČARODĚJOVÉ
Letos se na fotbalové hřiště „slétly“ čarodějnice, ježibaby a jejich mužské protějšky, aniž musely překonávat nepřízeň počasí. Celou dobu se na ně usmívalo sluníčko. Během odpoledne měřily děti své síly v různých soutěžích. Značnou trpělivost vyžadovalo přemísťování vody slánkou z jednoho kelímku do druhého. Dobrou mušku potřebovaly, když se snažily prohodit brambor do otvoru v maketě šaška. Nechyběl jim sportovní duch při umisťování brambor do fotbalové branky pomocí dřevěné hole. Tady jim nepomohlo čarování, ale nadšení, trpělivost a přesná muška. Největší veselí vzbudil tradiční tanec s koštětem. Na závěr spálily děti na připravené vatře slaměnou čarodějnici a pochutnaly si na opékaných buřtech.

DEN MATEK
Ze všech stran přicházely 18. května maminky a babičky k sokolovně, aby byly přítomny slavnostnímu odpoledni, které pro ně připravily děti ve spolupráci se svými učiteli a s místní organizací KDU-ČSL. Pestrý a zajímavý program všechny zaujal. Jedno vystoupení stíhalo druhé a všechna sklidila veliký potlesk. Ať už to byly mažoretky pod vedením Dagmar Mačejovské nebo tanečky nejmenších dětí. Prvňáci s druháky zahráli pohádku „O veliké řepě“. Malá Beseda, v níž tančí žáci naší školy, vyvolala mezi diváky nadšení pásmem „Na louce plné her, písniček a tanečků“. Zábavné a srdečné odpoledne uzavřeli starší žáci divadelním představením „Putování vesmírem“. S dětmi si zahrál i pan učitel Pergler, který představoval Galilea a paní učitelka Faldynová v roli čarodějnice Rosalinoly. Hezké odpoledne přineslo plno radosti nejen maminkám, ale i dětem.

KONCERT V AREÁLU KOŇSKÉHO NEBE
Pátého srpna večer, když skončila vernisáž Műllerových obrazů, usedli příznivci známého písničkáře Jana Buriana na připravené lavičky, aby se zaposlouchali do jeho písní, které zatím znali jen z pořadů v televizi nebo v rádiu. Tento syn E. F. Buriana je mimo jiné znám tím, že od roku 2001 pořádá Festival osamělých písničkářů. Přirozeným vývojem pak došlo v roce 2006 k založení volného sdružení „Osamělí písničkáři“. Burian je zároveň autorem cestopisů a cestopisných dokumentárních filmů. Posluchačům se koncert líbil, což ocenili potleskem a doufám, že i známý písničkář se v našem prostředí cítil dobře.

POUŤ
Metylovská pouť na sv. Vavřince měla klasický průběh. A přesto přinesla dětem něco nového. Již v pátek se mohly zdarma vyřádit na skákacím hradě před sokolovnou. Od pátku do pondělí si mohli na fotbalovém hřišti návštěvníci vyzkoušet různé pouťové atrakce. V neděli byla nabídka rozšířena o stánky s pouťovým zbožím. Odpoledne se občané pobavili při tradičním posezení s dechovkou Fyčovjanka na netradičním místě. Letos pro ně byly lavice a stoly připraveny na malém hřišti před sokolovnou. Je tam více místa než před obecním úřadem a navíc nejsou posluchači bezprostředně vystaveni hluku a prachu projíždějících aut.

SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH DRUŽSTEV
Dobrou zábavu přináší každoročně Soutěž netradičních družstev, kterou již po řadu let připravují místní hasiči. Letos připadla na 18. srpen a začala odpoledne na louce manželů Kahánkových za obecním úřadem. Recesní soutěž má své stále návštěvníky, kteří nejsou ve svém očekávání nikdy zklamaní. Amatérská družstva domácí i z okolí pobavila nejen diváky. Zároveň se vždy dobře baví i účinkující. Mnozí z nich si poprvé vyzkoušeli, jak se drží hadice a zjistili, že požární sport má něco do sebe.

CESTA K RYBNÍKU BRČÁLNÍKU
Odpoledne 29. září se to před sokolovnou hemžilo dětmi i jejich rodiči. Hastrman Vavřín Michalec, který budil respekt nejen u dětí, ale i u jejich rodičů svou impozantní postavou, rozdělil všechny do skupinek. A ty se postupně vydávaly přes Pajurkovice a k Vrbkám a pokračovaly na fotbalové hřiště. Cestu jim zpestřilo setkání s pohádkovými postavami, které vyžadovaly plnění různých úkolů. Hned na prvním stanovišti se polekaly vlka (Jaromír Kopčák), ale myslivec (Bohumír Kopčák) jim půjčil vzduchovku, kterou si vystřelily na terč a zjistily, že by si v případě potřeby s vlkem hravě poradily. Navíc je Červená Karkulka pohostila čajem a buchtou, a tak se zase ochotně vydaly dále. Potkaly čerta (Radomír Kulhánek), který vezl Káču (Martina Metrová) na tragači. Mnohé děti, ne-li většina i někteří rodiče se s tímto dopravním prostředkem setkali poprvé. V koruně vrby zahlédly vodníka a vílu (Milan Němec, Zuzana Bílková) a podařilo se jim pomocí udice vysvobodit z hrníčků dušičky. Procházely lesem plným Indiánů (Leona Pavlásková, Kristýna Žižková), kteří dětem neublížili. Naopak je naučili střílet z luku. Náročnější už to bylo s piráty (Kateřina Štarchoňová a Věra Kosňovská). Zavázali dětem oči a ony musely hledat truhlu s čokoládovým pokladem. Sněhurka měla u sebe jen jednoho trpaslíka (Tereza Žižková a Karel Bartoněk) a tak potřebovala pomoc. Děti jí nařezaly dřevo a šly dále. Minuly prince s drakem (Jan Izvorský, Lukáš Drastich) a potkaly princeznu s komornou (Hana Praussová, Zdeňka Závodná). Princezna byla tak rozmazlená, že byla líná poskládat si pohádku z puzzle. Děti to zvládly za chvilku. A protože princezna nežije na zámku sama, pohyboval se v její blízkosti král (Zbyněk Drastich) se šaškem (Radomír Kozel). Aby mohl často pozorovat svou tvář, stála tam jeho dřevěná podobizna, kterou se děti snažily zasáhnout vodní pistolí. A potom už se rozběhly k rybníku, kde je čekal Rákosníček s žábou (Otakar Kulhánek, Ondřej Němec). Děti od nich dostaly párky, které si společně upekly. A kde se u fotbalového hřiště vzal najednou rybník? Inu, v pohádkách je všechno možné. Stála tam trampolína, kterou pořadatelé koupili z výtěžku různých kulturních akcí. A děti se na ní skutečně vyřádily. Odpoledne pro děti uspořádali fotbalisté a jejich příznivci. Akce se zúčastnilo padesát dětí.

KRMÁŠ
Krmáš u nás již léta patří fotbalistům. Slavit se začal v sobotu 3. listopadu večer se skupinou Krakatit v Sokolovně a pokračovalo se v pondělí odpoledne od 17 hodin v sokolovně se skupinou Dva a čas. Krmášové veselí se v současnosti stalo doménou mladých lidé. Staří na slavné metylovské krmáše už jen vzpomínají.

MIKULÁŠ POD ŠIRÝM NEBEM
Osmdesát dětí v doprovodu rodičů čekalo 8. prosince na fotbalovém hřišti na příchod Mikuláše. Nejdříve zazpívali žáci místní školy pod vedením pana učitele Adama Mráčka a pak přišla ta dlouho očekávaná chvíle. Za radostí dětí, které našly v balíčku pamlsky a drobné dárky, stojí práce kulturního výboru a pozornost sponzorů. Navíc se mohli zúčastnění zahřát čajem a pochutnat si na domácí bábovce.

VÁNOČNÍ KONCERT
Již tradičně vytváří folklorní soubor Beseda ve spolupráci se základní školou sváteční atmosféru před Vánocemi. Jako každoročně i letos 14. prosince sál praskal ve švech. Posluchači se těšili na radostnou a zároveň jímavou vánoční náladu. Vystoupení malých mažoretek s rolničkami, které vedla Markéta Macháňová, okouzlilo všechny svou bezprostředností. Ty větší pod vedením Dagmar Mačejovské překvapily perfektně zvládnutou vánoční skladbu. Nejmenší děti z mateřské školy chytily všechny za srdce. Vždyť co snad chybí na dokonalosti, to zdaleka převýší jejich roztomilost a spontánnost. Menší Krtečci předvedli pohádku Budka, větší Medvídci znázornili Betlém s Jezulátkem i koledami. Iluzi Betléma prohloubilo vystoupení Besedy a Besedičky. Přiblížili staré štědrovečerní tradice, obohacené vyprávěním a koledami. Sváteční odpoledne uzavřelo společné pěvecké vystoupení Besedy, školního pěveckého sboru i sboru místních učitelů, korunované houslovým duetem Zdeňky Kalové a Lenky Liberdové.

VÁNOČNÍ TRHY
Před Vánocemi se občané sešli u muzea na Vánočních trzích, které občanské sdružení Koňské nebe pořádá již druhým rokem. Ve stánku Markéty Macháňové lákala k nákupu suchá vazba na vánoční stůl, včelaři z Chlebovic nabídli výborný med, nechyběly svíčky, keramika, vkusné drobné dárečky pod vánoční stromek a také výrobky školních dětí. Na slavnostním rozžehnutí vánočního stromu se svým vystoupením podílela Beseda, Malá Beseda, Besedička a děti z mateřské i základní školy. Rozzářené dětské oči i koledy, které si s chutí zazpívali všichni přítomní, jsou tou největší odměnou organizátorům. Navíc řada účastníků využila této příležitosti k návštěvě muzea.

VÝPLAZ NA MONTE ČUPELO.
Zájem o oslavu Lašského Nového roku, který přichází na Čupek již v poledne 31. prosince, je stále větší. Dosvědčuje to účast obyvatel nejen z Metylovic, Hodoňovic a Frýdlantu, ale i z širšího okolí. Ti přicházejí na Čupek z železniční zastávky Pržno. Po všech přístupových cestách tak vystupují před polednem k vrcholku Laši a Lašky. Většina pěšky, někteří na koních. Mnozí se svými dětmi, někteří se svými čtyřnohými miláčky. Letos šlo již o čtvrtý ročník oblíbené akce. Rozšiřují se i poskytované služby na „vrcholu“. Lašská jizba ze Sedlišť nabízela bramborové placky, popíjel se svařák nebo vařonka, lidé společně zpívali lašské lidové písničky. Zároveň s napětím očekávali příchod svého krále. Přesnost je vlastností králů a tak Zdena Viluš I., obklopen družinou Čendaspolku, která byla vyzbrojena transparentem „Pán Bůh vysoko, Praha daleko, Laši sobě“, dorazil přesně v poledne. Své poddané vyzval, aby šli volit prezidenta, i když žádný kandidát nemá v sobě ani kapku lašské krve. Přítomné Lachy pozdravili také starosta obce Ing. Lukáš Halata a zástupce obce Baška.

FOLKLORNÍ SKUPINA BESEDA
V letošním roce tančilo v Besedě pět dvojic: manželé Iva a Petr Štundovi, Táňa Kotzurová a Pavel Spusta, Věra Petrová a Martin Židek, Věra Kopčáková a Martin Závodný, Renata Spustová a Jarek Kopčák. Se souborem dále spolupracují Karel Mrkva a Andrea Dostalíková. Uměleckou vedoucí je MUDr. Melánie Ševčíková, vedoucí skupiny PaeDr. Renata Spustová. Paní ředitelka Renata Spustová, která je duší souboru, založila ve škole Malou Besedu se dvanácti žáky a Besedičku v mateřské škole. Třeba dětem nadšení vydrží a později rozšíří počet členů Besedy. Malá Beseda a Besedička vystoupila se svým programem na Dni matek a při slavnostní vernisáži v muzeu v Metylovicích. Beseda v únoru předvedla pásmo zbojnických písní a tanců při Masopustu v Hodoňovicích, který organizoval tamní Čendaspolek. V září se zúčastnila přehlídky souborů v Sedlištích.

SPORT

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Starosta: Milan Hajdušek
Místostarosta: Jiří Liberda
Jednatel: Aleš Bílek
Hospodář: Vladislav Foldyna
Členové výboru: Jaroslav Vrba, René Schmidt, Jaroslav Beran
Kontrola hospodaření: Taťána Liberdová
Tělocvičná jednota má 37 členů, z toho 30 dospělých. Členové i příznivci sportují ve třech oddílech.
Oddíl stolního tenisu
Předsedou je Aleš Bílek. Oddíl má 18 členů, z nichž 14 hraje aktivně. Někteří hráči odešli, např. Radek Piska, Mojmír Vančura. Na druhé straně oddíl posílili Jiří Kotzur a Adam Kožuch. Ten přes svůj hendikep tvrdě trénuje (hraje na vozíku). Zasáhl i do mistrovských zápasů B družstva a už vyhrál i jeden set. Při tréninku mu obětavě pomáhá kamarád Jirka Židek.
A mužstvo hraje v okresní soutěži druhé třídy. V sezoně 2011/2012 skončilo na 7. místě. Nejúspěšnějšími hráči jsou Vladislav Foldyna, Jaroslav Vrba a Jiří Liberda.
B mužstvo hrálo v okresní soutěži čtvrté třídy. V sezoně 2011/2012 skončilo na posledním místě a sestoupilo do páté třídy.
Oddíl stolního tenisu pořádal velikonoční a vánoční turnaj dvoučlenných družstev. Zúčastnili se ho hráči z celého okresu.
Náklady na činnost oddílu ve výši 10.000 Kč byly uhrazeny jednak z vlastních oddílových prostředků, z dotací České obce sokolské, Obce Metylovice a řady sponzorů, kteří přispívají na ceny pro účastníky turnajů. Jsou to společnosti Hanácká kyselka Horní Moštěnice, Metalcut Metylovice, Pálírna Fulnek Metylovice a Potraviny MaJ Metylovice.
Oddíl badmintonu
Předsedou je Jaroslav Vrba. Jde o nesoutěžní oddíl, který sdružuje 10 členů. Základní vybavení bylo pořízeno na základě grantu z programu České obce sokolské. Kvůli malým rozměrům tělocvičny má oddíl jen jeden kurt. Nemůže se proto zúčastňovat oficiálních soutěží. Oddíl však pořádá kromě pravidelných tréninků dvakrát ročně celodenní turnaje dvojic a čtyřher. Hrají jak členové oddílu, tak i další neregistrovaní zájemci. V posledním turnaji soutěžilo 19 hráčů z naší obce a okolních vesnic. Díky sponzorům Hanácká kyselka a Metalcut jsou pro vítěze připraveny atraktivní ceny. Vánoční turnaj dvojic vyhrál Jiří Židek z Metylovic. Ve čtyřhře byli nejlepší dvojicí Pavel Suchan a Lukáš Vyvial, oba z Metylovic.
Odbor všestrannosti
Vede ho Jaroslav Beran. Má 10 základních členů a řadu nečlenů. Scházejí se pravidelně každou neděli odpoledne. Většinou hrají florbal, někdy malou kopanou nebo badminton. V letních měsících sportují na pozemku svého vedoucího, kde pořádají i malé turnaje.
Z bývalé nepoužívané promítací místnosti postupně Sokoli vybudovali útulnou místnost pro spolkovou činnost. Mimo základní vybavenosti ji vyzdobili fotografiemi Jarka Červenky a rekonstruovanými obrazy a předměty z dřívější sokolské historie. Letos nechali vyrobit na zakázku nové stoly. Specialitou je karetní a šachový hrací stolek. V inventáři mají vědomostní a kreativní společenské hry. Místnost je vybavena počítačem. Je to útulná místnost pro spolkovou činnost. Slouží jako zázemí pro oddíly stolního tenisu a badmintonu, schůzky zde mívá i občanské sdružení Koňské nebe.
Nákladem 30.000 korun bylo v sokolovně instalováno nouzové bezpečnostní osvětlení. Zajišťuje ochod návštěvníků z budovy při výpadku elektrického proudu.
Koncem září byla kladně vyřízena žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí na zateplení budovy a výměnu stávajících kotlů. Očekává se, že rekonstrukce bude hotova do podzimu 2013. Dotační agendu konzultovali Ing. Miroslav Jílek a Bc. David Hyšpler. Tělocvičná jednota Sokol pochvaluje dobrou spolupráci s obecním úřadem i s ostatními spolky.
Protože letos uplynulo sto let od založení Sokola, připomínám zde stručnou historii spolku. Tělocvičná jednota Sokol byla založena 24.11.1912 v Obecním hostinci. Tam se tehdy setkávaly všechny místní korporace, neboť jiné vhodné místnosti v obci nebylo. Začali cvičit a taky hrát divadlo. Prvním představením byla „Lucerna“. Činnost spolku přerušila válka. Když se někteří členové „díky“ zranění dostali z vojny domů, iniciovali znovuobnovení činnosti, ke kterému došlo 15.4.1918. Začali cvičit, založili zábavný odbor a vytvořili stavební fond na postavení tělocvičny. V roce 1920 uspořádali I. Šibřinky. Tato tradice, v některých letech přerušena, trvá dodnes. Později využili příležitosti a koupili továrnu Antonia, ve které vybudovali tělocvičnu. Pro veřejnost ji otevřeli 1.7.1923. Za dva roky se konala v sokolovně výstava hospodářských strojů, výrobků řemeslníků a prací členů a členek. Měla veliký ohlas nejen v Metylovicích, ale v celém okolí.
Sokoli pořádali veřejná cvičení, zúčastňovali se sokolských sletů. V roce 1927 zahájili v sokolovně provoz biografu. V roce 1931 založili oddíl volejbalu, který se už o dva roky později stal mistrem Slezska a přeborníkem Moravskoslezské ligy. Činnost spolku byla bohatá a pestrá – veřejná cvičení, divadla, akademie. Dobře pracoval lyžařský oddíl a odbor stolního tenisu. Horší byla finanční situace. V roce 1935 se stala kritickou. Na poslední chvíli byla dary a půjčkami členů odvrácena exekuce. V březnu téhož roku nečekaně zemřel starosta a nadšený pracovník sokola Josef Műller.
Na prknech sokolského jeviště hostovalo Národní divadlo moravskoslezské a herci z olomoucké scény. Dobře fungoval pěvecký kroužek. V roce 1941 vytvořili starosta Sokola Metoděj Bílek a učitel Miloš Čupa pásmo se zpěvy o výrobě bičů „Kožané město“, které členové Sokola s velkým úspěchem sehráli. Představení vysílal i ostravský rozhlas. Nahrávka se bohužel nedochovala. Byla zničena při bombardování Ostravy. Ve válce byla činnost Sokola zastavena, řada členů doplatila na odbojovou činnost životem.
Byla obnovena 1.1.1946. Jednota uspořádala I. ročník memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka ve volejbalu. Začala vydávat místní Sokolské ozvěny, začalo se cvičit, hrála se divadla a loutková představení pro děti. V roce 1948 byl vytvořen Akční výbor složený ze zástupců Sokola, Orla a DTJ za účelem sloučení v jednu tělovýchovnou organizaci. Ke sloučení došlo 10. května. Vznikla Tělovýchovná jednota Sokol. Orli na sloučení nepřistoupili, činnost jejich Jednoty byla zastavena a majetek převeden do Sokola. V poválečném nadšení se zřejmě Sokolové domnívali, že když nově vzniklé organizaci zůstal v názvu Sokol, bude jejich činnost dále pokračovat a není důležité, zda je v názvu tělocvičná nebo tělovýchovná jednota.
Je pravda, že řadu let, kdy byla při síle stará sokolská garda, se dále hrála divadla, cvičilo se, pokračoval Memoriál, volejbalisté dorostenci Antonín Skotnica a Radúz Mališ byli vybráni jako reprezentanti do družstva Ostravského kraje pro mistrovství ČSR. Velmi aktivní byl oddíl turistiky, konaly se šachové turnaje i turnaje stolního tenisu.
Mimořádným úspěchem bylo provedení opery V studni. Hlavní role hráli Dagmar Němcová, roz. Koubková, Štěpánka Bílková, emeritní učitelka, Jenda Bílek od Antonie a Pepa Bílek od Polky. Zpíval metylovský sbor pod vedením Ing. Otíka Bílka, hráli převážně místní muzikanti pod taktovkou Františka Tajchmana. Byl to nevídaný úspěch.
To byla jedna stránka věci. Ta druhá už byla horší. Již v roce 1950 bylo zastaveno vydávání Sokolských ozvěn, bylo nutné posílat nadřízeným orgánům různá provolání poplatná době. V roce 1951 se svých funkcí vzdalo mnoho dlouholetých sokolských funkcionářů a byli nahrazeni spolehlivějšími kádry. Členové výboru vyhlašovali závazky, podporovali vytvoření zemědělského družstva, organizovali nepovinně povinné brigády na pomoc místnímu JZD.
Na valných hromadách už nezněly sokolské písně, ale Píseň práce. V době pražského jara se Jednota při demokratickém procesu plně postavila za ideové myšlenky Tyrše a Fűgnera. Pak přišla normalizace. Nastala veliká stagnace činnosti. Noví členové už neznali nadšení a ideály dřívějších členů. Aktivita slábla, divadelní kroužek zastavil činnost, nekonaly se ani Memoriály. Jedinou kulturní akcí byly Šibřinky.
V roce 1970 začal výbor jednat o přestavbě sokolovny. V této záležitosti se velice angažoval Ing. Otík Bílek. V následujícím roce se začalo s bouráním budovy. Tím se samozřejmě činnost spolku zcela zastavila. Oprava se komplikovala, prodlužovala a prodražovala. Bylo třeba shánět další peníze. Tělocvična byla slavnostně otevřena 24.11.1974. Ihned se začalo cvičit, takže po roce už cvičenci vystoupili na Tělovýchovném dni. Nakonec se podařilo potřebnou sumu peněz shromáždit a v roce 1979 se v přestavbě pokračovalo. Slavnostní otevření celé budovy se konalo 10.1.1980. V nově opraveném sále se po osmi letech konaly jubilejní 50. Šibřinky. Předsedou Sokola se stal Ing. Otík Bílek. Divadlo se už v té době nehrálo, zastavena byla i činnost oddílu stolního tenisu.
Postupně začala být činnost pestřejší, své místo si tu mimo jiné našly Večery poezie. Při oslavě 75. výročí založení Sokola v roce 1987 byla na sokolovně odhalena pamětní deska Miloši Čupovi, který byl za války popraven v Breslau.
V devadesátém roce se do Metylovic přistěhoval Ing. Lumír Hajdušek a začal trénovat s mládeží. Je synem Vávry Hajduška, který hrál v úspěšném předválečném týmu sokolských volejbalistů. Obnovil i tradici Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka.
Část sokolovny si v roce 1991 pronajal Jiří Čupa a zřídil v ní S klub, ve kterém bylo možno posedět s přáteli.
V roce 1994 vyhrála Česká obec sokolská soudní spor o navrácení konfiskovaného majetku. 6.12.1998 založili Ing. Lukáš Karlický, Jiří Liberda a Ing. arch. Aleš Bílek Tělocvičnou jednotu Sokol, která přijala stanovy České obce sokolské. Po 22 letech se v jednotě obnovil oddíl stolního tenisu, členové založili oddíl florbalu a oddíl všestrannosti.
Oddíl stolního tenisu pořádá pravidelně vánoční a velikonoční turnaje, Vlastík Foldyna si vzal na starost tenisový potěr. K 25 souborům, které v župě existují, se připojila hudební skupina Ptačorok, kterou založil Ing. Lukáš Karlický se čtyřmi syny. Po několika letech rodina Karlických sokolské řady opustila.
V roce 2008 se zřítila do hlediště v kinosále část stropu, místnost byla naštěstí prázdná. Po neuvěřitelně krátké době bylo vše uvedeno do pořádku, do opravy se zapojily i ostatní spolky v obci.
Oddíl tenisu se osamostatnil a přešel do občanského sdružení, nově vznikl nesoutěžní oddíl badmintonu. Členové Sokola si zřídili v bývalé promítací kabině útulnou klubovnu. V současnosti je starostou Sokola Bc. Milan Hajdušek. Ten v mimořádném vydání Zpravodaje podrobně zmapoval stoletou historii Sokola, text proložil desítkami historických fotografií i vzpomínkami pamětníků. Tento Zpravodaj byl opravu velice dobrý a hodnotný a našimi občany příznivě přijat.
V neděli 25. listopadu proběhlo v sokolovně Vzpomínkové odpoledne při příležitosti stého založení Tělocvičné jednoty Sokol. Hlediště se zcela zaplnilo. Setkali se pamětníci, bývalí Sokolové, kteří později pracovali v Tělovýchovné jednotě Sokol a nyní jsou členy Sport klubu i Sokolové současní. V hledišti nechyběl starosta obce a zástupci místních spolků. Nechyběli ani zástupci Sokolské župy Moravskoslezské. Přítomné přivítal starosta TJ Sokol Milan Hajdušek. Přítomní si se zájmem vyslechli průřez stoletou historií Jednoty, oživenou promítáním historických fotografií a dokumentů na plátně bývalého kina. Po zajímavé přednášce staří Sokolové ve stejnokrojích, kteří působí v taneční skupině Odra při Sokolu Vítkovice, zatančili přítomným. Vystoupení se všem líbilo, obdivovali jsme jejich duševní a fyzickou kondici. Ing. Radomír Kulhánek hovořil o činnosti Sport klubu a opět nastoupila taneční skupina Sokola Vítkovice. Mladí Sokolové zatančili skladbu, se kterou vystoupili letos na XV. Všesokolském sletu v Praze. Všem se líbili. O současné činnosti TJ Sokol hovořil jednatel Ing. arch. Aleš Bílek. Na závěr jednatel sokolské župy dr. Josef Přibyl s hospodářem župy Zdenkem Jakubkem předal starostovi Sokola diplom. A pak už se bývalí i současní Sokolové sešli v sokolovně při guláši a pivu a vzpomínkám nebylo konce.
Tělocvičná jednota Orel
V srpnu vyšel rovněž zvláštní Zpravodaj věnovaný historii TJ Orel. Byla založena 2. září 1912 v Obecním domě. S tímto nápadem přišlo několik našich mladíků, kteří cvičili v TJ Orel Palkovice. Spolek se začal slibně rozvíjet. Za dva roky jeho činnost přerušily výstřely v Sarajevu. Všichni muži postupně narukovali nebo museli odejít do továren pro výrobu válečného materiálu. Na jaře 1920 začali bývalí členové naléhat, aby se činnost Orla znovu obnovila. Začátky nebyly lehké. Neměli peníze a naráželi na nevraživost některých Sokolů. Ale šli do toho s nadšením a obětavostí. Hráli divadla na nově zakoupeném jevišti, pořádali přednášky, debatní večírky, vzdělávací besídky, dožínkové slavnosti, akademie, kácení máje. Pořídili si spolkovou knihovnu, cvičili na nářadí, pořádali veřejná cvičení. Založili lyžařský, šachový a zábavní odbor, volejbalový oddíl a oddíl stolního tenisu. Na orelských prknech se představili herci z divadla v Brně, mezi jinými i tehdy známá filmová hvězda Věra Ferbasová. Pořídili si spolkové rádio na baterie, v obci ještě nebyl elektrický proud. Na Čihadle začali pořádat radiovečírky pro veřejnost. Pořádali veřejná cvičení. Nejdříve na louce Josefa Halaty, varhaníka, následovala louka pana Kuhejdy za školou a pozemek „V Potokách“.
Jejich činnost se odbývala v Obecním domě, kde se střídali s jinými spolky. Když hostinský na Čihadle přistavěl k hospodě sál, nechal v něm udělat výklenek pro orelské jeviště. Navíc si tam mohli zřídit klubovnu a šatnu. Od listopadu 1925 se těžiště orelské činnosti přeneslo na Čihadlo.
Poté jim nabídl pan Halata svůj pozemek na Klimkovicích, který si vlastními silami upravili na cvičiště a uskutečnili na něm řadu veřejných cvičení. Na veřejná cvičení do okolí chodívali pěšky nebo na ozdobených žebřiňácích a celou cestu si zpívali.
Když se dostal v sousedním Německu k moci Hitler a mezinárodní situace začala houstnout, založili v Orle branný oddíl. Po vyhlášení mobilizace v roce 1938 byli členové z Jednoty povolání střežit železniční most v Pržně. 30. listopadu 1941 byla nařízením německých úřadů činnost Orla zastavena.
Po válce členové činnost obnovili. V sousedství Čihadla si zřídili nové cvičiště na pozemku pana Kociána, pořídili si nové nářadí, obnovili knihovnu. První a zároveň poslední veřejné cvičení na novém cvičišti se konalo v roce 1947. Po únoru 1948 byla činnost Tělocvičné jednoty Orel zastavena, tělocvičné nářadí bylo odvezeno do sokolovny. Ani jeden člen tohoto spolku nevstoupil do Tělovýchovné jednoty Sokol v Metylovicích.

Sport klub
předseda: Ing. Radomír Kulhánek
místopředseda: Vladimír Míček
jednatel, pokladní: Růžena Vrbová
členové výboru: Zbyněk Drastich, Ing. Lukáš Halata, Pavel Suchan, M. Boráková, Vladimíra Drastichová, Rad. Ševčík
revizní komise: Jana Drmelová, Petr Němec
Klub tvoří 229 členů – z toho je 176 dospělých a 53 mládeže. V oddílu volejbalu hraje 98 dospělých a 30 mladých, oddíl fotbalu sdružuje 97 dospělých a 23 mladých, oddíl SPV 33 dospělých. Oddíl nohejbalu má 6 členů. Sportovní klub si znovu podal žádost o dotaci na přístavbu sociálního zařízení a rekonstrukci šaten k Fotbalové asociaci ČR a žádost o dotaci na nákup sportovního vybavení a úhradu pracovních nákladů z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Z ČSTV již dotaci nedostali, dotace od státu jsou v současnosti směrovány přes sportovní svazy. V letošním roce získali od FAČR 19.200 Kč, Českého volejbalového svazu 8.300 Kč, České asociace SPV pouze 468 Kč. Přesto sportovci nezaháleli a snažili se v rámci možností vylepšit sportovní prostředí:
– zrušili zábradlí za brankou u restaurace a položili do chráničky v zemi elektrický kabel směrem k odrazové zdi
– vyrovnali a upravili terény mezi hřištěm a panem Halatou
– uvedli do provozu hlavní vstupní bránu u vjezdu do areálu
– opravili a zpevnili parkoviště před areálem
– opravili omítky v budově, vymalovali kabiny, chodby, sprchy, WC, nechali zhotovit věšáky a nové lavičky v kabinách a lavice rozhodčích
– nechali provést revizi elektroinstalace, opravili a doplnili svítidla v garáži a ve vagóně
– vyměnili venkovní dveře do šaten a zhotovili nové posuvné dveře v restauraci
– koupili 150 kusů pražců a začali z nich budovat zídku za kabinami a restaurací, bude dokončena v příštím roce
11. prosince byl předseda Radoš Kulhánek zvolen do představenstva Místní akční skupiny Pobeskydí a Vladimír Míček do hodnotící a výběrové komise pro přidělování dotaci z Evropského fondu.

Oddíl volejbalu
Krajské soutěže mládeže – děvčata v soutěžním roce 2011/12 hrála krajský přebor juniorek, družstvo bylo doplněno žačkami, v konkurenci osmi družstev skončila na 7. místě. V soutěžním roce 2012/13 to vypadá lépe. Hraje devět družstev a vše svědčí, že obsadí 5. místo.
Okresní soutěže mládeže – společné družstvo žáků a žaček skončilo v konkurenci osmi družstev na konečném 4. místě v roce 2011/12. V letošním ročníku 2012/13 je zatím na 5. místě.
Minivolejbal do 13 let hrála v sezoně 2011/12 dvě družstva. Žačky skončily na 2. místě, žáci na 5. místě. V soutěži hrálo 12 družstev.
Děvčata a chlapci trénují pod vedením Kuby Farného a Pavla Suchana dvakrát týdně.
Krajské soutěže dospělých – již sedmým rokem hraje v nejvyšší krajské soutěži družstvo mužů, které se převážně skládá z vlastních odchovanců. V roce 2011/12 obsadili mezi deseti družstvy 7. místo. V soutěžním roce 2012/13 skončili mezi deseti družstvy na 9. místě. Naše ženy se v soutěžním ročníku 2011/12 dostaly mezi sedmi účastníky na 5. místo, v soutěžním roce 2012/13 hraje osm družstev, naši jsou zatím na 4. místě, ale soutěž je zatím v polovině.
V oddílu aktivně hraje družstvo starších hráčů. Ti samozřejmě nehráli v mistrovských soutěžích, ale zúčastnili se Beskydské regionální ligy smíšených družstev a v ročníku 2011/12 si mezi devatenácti družstvy obsadilo krásné 6. místo.
Volejbalový oddíl uspořádal v Metylovicích tři turnaje:
23. ročník dortového turnaje mládeže – juniorek. Zúčastnilo se devět družstev, naše děvčata skončila na 4. místě
8. ročník Metylovcie CAP – hrálo devět smíšených družstev.
58. ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka. Soutěžilo devět družstev, naši obsadili 2. místo.
Již tradičně se 27.12. každý rok sejdou všichni členové volejbalového oddílu od nejmenších až po nejstarší, kteří už nehrají na Vánočním turnaji. Aktivní hráči si zahrají, následuje vyhodnocení nejlepších hráčů a trenérů a poděkování sponzorům. Jsou to: ANAJ Czech s.r.o. Vavřína Pečinky, BJV Ostrava, Ing. Aleš Přibyla, GLOBSYS s.r.o. Martina Boušky, manželé Eliška a Radomír Kulhánkovi, Jakub Farný, OASA COMPUTERS Vladimíra Mičky, GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. Jiřího Čupy.

Oddíl fotbalu
Výbor pracoval v tomto složení:
předseda – Drastich Zbyněk
jednatel – Ing. Halata Lukáš
pokladní – Pavlásková Lea
členové – Ing. Kulhánek Radomír, Pečinka Milan, Zelenák Pavol, Němec Milan, Halata Marek
Do jarní části soutěže 2011/12 se přihlásila dvě družstva. Muži a dorost v okresním přeboru. Muže trénoval Tomáš Tvrdý, vedoucím byl Jiří Šigut. Dorost trénovali Ing. Radomír Kulhánek, Petr Němec a Aleš Vyvial. Vedoucím mužstva byl Pavol Zelenák. V ročníku 2012/13 hráli opět muži i dorost, opět v okresním přeboru. Žáky ani přípravku nemohl oddíl přihlásit pro nedostatek hráčů. U mužů se ani trenér ani vedoucí nezměnili. Dorost teď trénují Radomír Kulhánek a Pavol Zelenák. Petr Němec trenérskou činnost v dorostu ukončil. Vedoucím družstva se stal Aleš Vyvial. Mezi dětmi je o fotbal malý zájem. Zbyněk Drastich se snaží pracovat alespoň s těmi, co zájem o fotbal mají. Kroužek navštěvuje osm až deset cvičenců. Snad se podaří děti podchytit a ony se po nástupu do školy zapojí do přípravky v oddíle.
Dorost – po jarní části ročníku 2011/12 obsadili dorostenci 12. místo mezi čtrnácti družstvy. Po podzimní části ročníku 2012/13 jsou naši dorostenci už v základní části.
Oddíl uspořádal 10. ročník Memoriálu Ondřeje Šprly. Zúčastnily se týmy z Korně, z Karviné, Staříče a z Metylovic. Naši získali poprvé1.místo.
Muži – v jarní části ročníku 2011/12 skončili mezi čtrnácti mužstvy na 11. místě. V novém ročníku 2012/13 zůstali po podzimní části opět na 11. místě.
Zimní přípravu si muži zpestřili turnajem ve Frýdlantě n. O. V soutěži sedmi družstev skončili na 3. místě. Byli také pozváni na turnaj do Korně, kde skončili jako poslední.

Oddíl nohejbalu
Sdružuje šest členů a pro zájemce uspořádal v tělocvičně Vánoční turnaj v nohejbalu.

Oddíl SPV
Sdružuje 33 členů a členek. Ženy cvičí každé úterý. V létě hrají tenis, chodí na bazén i na vycházky. Letos si společně vyšly na Čupek, Humenec, do Ondřejníka k panu Řezníčkovi, na dolní konec a přes sjezdovku zpátky. Zajely si do výrobny Marlenky ve Frýdku-Místku, aby se něco dověděly o původu a výrobě a zároveň tento skvělý moučník ochutnaly.
Kromě tradičních akcí jako smažení vaječiny, stavění a kácení máje, tenisového turnaje, krmáše a Mikuláše, se letos podílely na organizaci branného závodu Medvědí stezka. Účastnilo se ho více než čtyřicet dětí všech věkových kategorií, od těch nejmenších až po dorostence.
9. září uspořádaly 3. ročník tenisového turnaje. Se zaujetím hrálo osm hráček, již tradičně v dobových kostýmech.
Ještě jednou se musím vrátit do historie. Ve třicátých letech založil v Metylovicích soudruh František Šimek oddíl fotbalu, který si dal název Sport klub. Původně hráli na hřišti na Bahnách. V roce 1959 byl klub připojen k Tělovýchovné jednotě Sokol. V šedesátých letech byla jeho situace velice špatná, oddílu hrozilo rozpuštění. V roce 1970 bylo vybudováno nové fotbalové hřiště a poměry ve fotbale se začaly lepšit. Rok 1988 byl nejúspěšnější kapitolou ve více než padesátileté historii metylovského fotbalu. Mužstvo postoupilo do okresního přeboru a v následujícím roce do krajského přeboru. Vedle nového fotbalového hřiště byly vybudovány kurty pro volejbal.
Když v roce 1998 vznikla Tělocvičná jednota Sokol, bylo Tělovýchovné jednotě Sokol navrženo, aby přešla i ona pod Českou obec sokolskou. Ale valná hromada s tím nesouhlasila. Že nechtěl do Tělocvičné jednoty přestoupit oddíl fotbalu, dokážu pochopit. Začínal kdysi jako samostatný spolek a chtěl si zřejmě svou identitu zachovat. Proč nepřešel do Tělocvičné jednoty oddíl volejbalu, pochopit nedokážu. Vždyť volejbal u nás založili členové Tělocvičné jednoty Sokol – otcové a příbuzní řady dnešních hráčů.
A tak začaly vedle sebe působit Tělovýchovná jednota Sokol a Tělocvičná jednota Sokol a pro občany začalo být nečitelné, kdo kterou akci vlastně pořádá. Proto bylo rozumné, když se v roce 2007 rozhodli na valné hromadě členové Tělovýchovné jednoty Sokol změnit název spolku na Sportovní klub Metylovice.
Na druhé straně nechápu, co vedlo Sportovní klub k uspořádání oslav stého výročí založení Sokola. Konaly se 5. a 6. července na fotbalovém hřišti. Ve čtvrtek dopoledne zahájil slavnost 10. ročník Memoriálu Ondřeje Šprly. Utkala se družstva z Metylovic, Staříče, Karviné a Korně. Odpoledne se diváci pobavili při sledování přátelského utkání v kopané našich žen proti ženám z oddílu v Korni. V podvečer sehráli přátelský zápas staří páni z Metylovic proti stejně starým pánům z Frýdlantu. Od večera až do dvou hodin si návštěvníci zatančili při zvucích kapely DISCO.
V pátek odpoledne se za hojné účasti obecenstva soutěžilo v klasickém volejbalu, v plážovém volejbalu, v tenise a v nohejbalu. Plno zábavy si diváci užili odpoledne při soutěži netradičních družstev v netradičních disciplínách. Ve čtyřčlenných družstvech se soutěže zúčastnily všechny místní spolky – SK, TJ Sokol, SDH, Myslivci i Rada rodičů. Od půl páté spolu přátelsky, ale urputně bojovali ve fotbale naši muži proti Staré gardě Lipina. Dvoudenní slavnost byla zakončena taneční zábavou, tentokrát v rytmu skupiny ESO.

V kapitole Sport nesmím opomenout cyklistku Janu Čupovou, která ve Zpravodaji č. 1 napsala: „V sezoně 2012 jsem nastupovala do závodů s novým týmem Gold´s Gym Cyklopoint Brno, který mi na sezonu půjčil celoodpružené karbonové kolo Merida Ninty-Six Carbon Team. Cyklistická sezona začala soustředěním ve slovenském Štúrovu na konci března, kde jsme najeli za týden 1000 km. Týden po návratu ze soustředění začala závodní sezona ve Valticích, kde jsem hned na úvod sezony vyhrála. Ovšem závody, na které jsem se v této sezoně soustředila, nás teprve čekaly. Byly to závody seriálu Kolo pro život, které jsou po celé republice. Bohužel se mi na těchto závodech vůbec nedařilo, jelikož jsem doplácena na velkou rychlost hned po startu, na kterou jsem ze závodů s menší konkurencí nebyla zvyklá. Postupně se to zlepšovalo s pokračováním sezony. Mimo závodu Kola pro život jsem si zajela například závod doprovodný světovému poháru na horských kolech v Novém Městě na Moravě, jednoho z nejpopulárnějších závodů v ČR Author Šela Maraton v Lipníku nad Bečvou, skoro domácího závoru Galaxy Petyša Tour v Rožnově pod Radhoštěm nebo Přes tři vrchy Vysočiny v Horní Cerekvi. S postupným zlepšováním měla být druhá polovina sezony lepší, ale o tu jsem se připravila zraněním způsobený nehodou na kole na konci července. Následovalo tedy několik týdnů nuceného volna, kdy se absolutně nedalo sedět na kole. Ovšem nedalo mi to a i bez tréninku jsem se na začátku září postavila na závod Kola pro život v Jeseníku, kde jsem se vydala na kratší trasu 30 km. Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu, jelikož jsem na kole přes měsíc neseděla. Nakonec se závod podařil a ve své kategorii jsem jej vyhrála. To mne trochu nakoplo a už jsem plánovala další závod na kratší trasu hned o týden později ve Valticích. V týdnu před závodem se mi začala vracet bolest po pádu, ale nakonec jsem nastoupila. Uháněla jsem do cíle co nejrychleji, abych to měla za sebou a ulevila zádům. Nakonec to moje uhánění bylo opět na první místo v kategorii. Cyklistickou sezonu 2012 jsem tedy uzavřela dvěma vítězstvími a opět na nějakou dobu odložila kolo, abych se konečně dala dohromady. V listopadu začala příprava na sezonu 2013.
Pravidelně se každý týden zúčastňuji běhu na Lysou horu, Lysa Cup 2013. V sezoně 2013 se objevím v novém týmu a také si vyzkouším závodění na jiném rozměru kol 29 palců, který už zaplavil svět.“
Obdivuji se úspěchům Jany Čupové, ale zároveň i píli, vytrvalosti, bojovnosti a zároveň skromnosti.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
Ceny potravin v místní prodejně MaJ
bonboniéry 40 – 113 Kč
čokolády 12,10 – 39,90 Kč
oplatky 5,60 – 9,10 Kč
bonbóny 13,20 – 21,60 Kč
sušenky 20,10 – 31,60 Kč
chipsy 17 – 29,50 Kč
slanky 11 – 13,40 Kč
rýže 21,60 – 31,90 Kč
kroupy 0,50 kg 11,60 Kč
hrách 0,50 kg 11,20 Kč
fazole 0,50 kg 21,40 Kč
čočka 0,50 kg 19,40 Kč
cukr krystal 26,50 Kč
cukr krupice 27,70 Kč
cukr moučka 28,50 Kč
cukr kostkový 31,90 Kč
sušené mléko polot. 400 g 100,80 Kč
mouka hladká 12,90 – 13,50 Kč
mouka polohrubá 12,60 – 13,50 Kč
mouka hrubá 14,70 Kč
ovesné vločky 0,50 kg 12,10 Kč
široké nudle 0,40 kg 20,40 Kč
špagety 0,50 kg 12,40 Kč
sůl 5,10 Kč
granko 0,50 kg 69,90 Kč
kakao 0,10 kg 29,20 – 34,90 Kč
strouhanka 0,50 kg 13 Kč
dětská krupička 0,50 kg 13,30 Kč
melta porcovaná 28,50 Kč
ovocný chlebíček 20,10 Kč
sušené brusinky 28,10 Kč
sušené švestky 15,90 Kč
sušené meruňky 18,90 – 26,80 Kč
nutela 0,40 kg 61,20 Kč
mák 0,30 kg 21,40 Kč
kokos 0,20 kg 14,20 Kč
madle 0,10 kg 20,20 Kč
lískové ořechy 0,10 kg 19,80 Kč
rozinky 7,50 Kč
kečup 1 kg 23,90 – 24,50 Kč
kapuchino 15,60 – 19,30 Kč
dětské piškoty 9,80 – 18,90 Kč
pudink 4,50 – 7,90 Kč
rajčata krájená 13,20 Kč
protlak 115 g 11,50 Kč
ocet 13,70 Kč
pomerančový nápoj 1 l 22,70 Kč
olej 1 l 37,90 – 42,50 Kč
rajčatová šťáva 1 l 22,70 Kč
čaj 14,30 – 30,60 Kč
okurky steril. 19,50 – 26,60 Kč
steril. zelí 19,20 Kč
lečo 27,90 Kč
zeleninová směs 30,60 Kč
hrášek steril. 0,40 kg 14,80 Kč
žampióny steril. 13,40 Kč
hořčice 0,30 kg 7,90 – 21,60 Kč
káva 0,25 kg 53 – 90 Kč
myslivec 0,5 l 146 Kč
slivovice 0,5 l 140 Kč
rum 0,5 l 123 Kč
metropol 1 l 125 Kč
víno 1 l 58 – 87 Kč
marmelády 22,70 Kč
sirupy 34,60 Kč
povidla 23,30 Kč
sardinky 10,10 – 23,20 Kč
paštika 12,70 – 16 Kč
vepřová konzerva 29,20 Kč
máslo 0,25 kg 31 Kč
hera 0,25 kg 16,70 Kč
rama 0,25 kg 33 Kč
flora 0,25 kg 30,80 Kč
omega 0,25 kg 25,40 Kč
sádlo 0,50 kg 28,90 Kč
balkánský sýr 0,18 kg 23,60 Kč
hermelín 0,10 kg 24,20 Kč
pomazánkové máslo 0,20 kg 20,30 Kč
tvarůžky 24,80 Kč
měkké sýry 0,15 kg 26,50 – 32,40 Kč
tvaroh 0,25 kg 18,60 Kč
podmáslí 1 l 14 Kč
kyška 0,40 l 14 Kč
šlahačka 0,20 l 16,30 Kč
smetana 0,20 l 13,40 Kč
zakysaná smetana 0,23 l 13 Kč
jogurt 0,15 6,90 – 11,30 Kč
niva 1 kg 143 Kč
brynza 1 kg 198 Kč
mléko 1 l 14,80 – 16,30 Kč
vejce 10 ks 34 Kč
ryby v rosolu 0,20 kg 23,10 Kč
kysané zelí 0,50 kg 17,50 Kč
nanukové dorty 20 – 46 Kč
nanuky 7,20 – 15,70 Kč
listové těsto 15 Kč
mražený špenát 13 Kč
mražená zelenina polévková 14,30 Kč
mražená zel. čínská směs 17,2 Kč
mražený hrášek 16 Kč
mražené fazolky 16,60 Kč
mražená zelenina pod svíčkovou 15,20 Kč
kuřecí polévková směs 1 kg 25 Kč
kuřecí játra 1 kg 59 Kč
kuřecí čtvrtky 1 kg 62 Kč
kuřecí stehna 73 Kč
kuřecí řízky 1 kg 137 Kč
kuře 1 kg 54 Kč
chléb Fryčovice 0,950 kg 29 Kč
chléb Pino 0,80 kg 26 Kč
chléb Pino 1,100 kg 34 Kč
sojový rohlík 4,30 Kč
pletýnka maková 3,70 Kč
kobliha 5,80 Kč
koláček 8,40 Kč
hřeben makový 6,40 Kč
banány 1 kg 35 Kč
čínské zelí 15 Kč
česnek 1 kg 136 Kč
zelí 1 kg 8 Kč
mrkev 1 kg 1 Kč
brambory 1 kg 7 Kč
jablka 1 kg 16 Kč
cibule 1 kg 10 Kč
mandarinky 1 kg 24 Kč
pomeranče 1 kg 22 Kč
rajčata 1 kg 38 Kč
paprika 1 kg 49 Kč
jelita 1 kg 72 – 87 Kč
jitrnice 1 kg 73 – 79 Kč
párky 1 kg 78 – 143 Kč
kabanos 1 kg 109 Kč
tlačenka 1 kg 99 Kč
myslivecký salám 1 kg 109 Kč
cikánská pečeně 1 kg 172 Kč
slanina 1 kg 108 Kč
šunka 1 kg 139 – 161 Kč
uzené kosti 1 kg 80 Kč
sekaná 1 kg 132 – 139 Kč
anglická slanina 1 kg 131 Kč
coca-cola 29 Kč
minerálky 14 – 25 Kč
pivo 0,50 l 9,20 – 15,20 Kč
mražená treska 0,40 kg 72,70 Kč
mražené filé 0,20 kg 35,90 Kč
cigarety 20 ks 55 – 77 Kč
prací prášek 3 kg 118 – 296 Kč
prací prášek 2 kg 32 – 162 Kč
toaletní mýdlo 6 – 14,70 Kč
šampóny 26 – 61,20 Kč
WC papír 6 Kč
jar 42,50 Kč
čistící písek 26 Kč
čistící prostředek Bref 86,30 Kč

V rámci sociální reformy došlo od 1.1.2012 ke sjednocení výplatního místa sociálních dávek. Nyní se dávky pro zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči vyplácejí na Úřadu práce ve Frýdlantě nad Ostravicí. Minimální mzda je v tomto roce 8.000 Kč. Cena jízdenky v autobusu činí 12 Kč do Frýdlantu a 18 Kč do Frýdku-Místku.

MATRIKA

Narození
V roce 2012 se narodilo šestnáct dětí, z toho devět chlapců a sedm děvčat. Jako první v rodině přišlo na svět pět dětí, deset dětí se narodilo jako druhorození. Pouze jedno dítě se narodilo jako třetí v rodině. V manželství se narodilo deset dětí. Mezi chlapci se objevili dva Václavové, i ostatní dostali česká jména. Totéž platí o holčičkách, s výjimkou Andrey. Dokonce se u děvčátek objevila Matylda a Amálie, která byla u nás běžná před více než sto lety. Zdá se, že cizí křestní jména už nejsou v módě.
měsíc děvče chlapec
leden 1 –
únor – 2
březen – 3
duben 1 1
květen 1 –
červen 1 –
červenec 1 –
srpen 2 1
září – 1
říjen – –
listopad – 1
prosinec – –

Úmrtí
Zemřelo třináct občanů, osm žen a pět mužů. Průměrný věk žen byl 82 let. Nejmladší zemřela v 39 letech, nejstarší se dožila 102 let. Průměrný věk mužů byl 76 let. Nejmladší v 62 letech, nejstaršímu bylo 89 let. Devět občanů zemřelo doma v Metylovicích, tři v Nemocnici Frýdek-Místek a jeden v Nemocnici Opava. Šest zemřelých mělo pohřeb v místním kostele, jedna zemřelá v kostele ve Frýdlantě n. Ostravicí. Se třemi zemřelými se pozůstalí rozloučili v obřadní síni ve Frýdlantě n. Ostravicí. Dva z nich byli zpopelněni a jeden pochován do hrobu. Se třemi zemřelými se rodina rozloučila privátně. Mezi zemřelými byla i nejstarší občanka obce paní Anna Mertová.

Sňatky
Letos vstoupilo do manželství neuvěřitelných 19 párů, pouze jediný pár uzavřel sňatek v místním kostele. Tři svatby se konaly ve Frýdku-Místku, tři ve Frýdlantě n. Ostravicí, dva na Borové, dva na Čeladné. Další se udály v Kozlovicích, na Ostravici, ve Starých Hamrech, na Hukvaldech, v Příboře, v Soběšovicích, v Kaplicích a v Praze.
Ve dvou případech byli oba snoubenci z Metylovic. U jedenácti dvojic byl z Metylovic ženich, u šesti párů pocházela z Metylovic nevěsta.
V jedenácti případech uzavřely sňatek dvojice, ve kterých byli oba partneři svobodní, ve třech případech byli oba snoubenci rozvedení. V jednom případě byla nevěsta rozvedená a ženich svobodný. U zbývajících čtyř dvojic byly údaje neúplné. Tři nevěsty byly rozvedené, údaje u ženichů chyběly. Jeden ženich byl svobodný, chyběl údaj o stavu manželky.
Průměrný věk ženichů činil 30 let. Nejmladšímu bylo 23 let, nejstaršímu 49 let.
Průměrný věk nevěsty činil 31 let. Nejmladší bylo 22 let, nejstarší 48 let.

Rozvody
Letos byla rozvedena dvě manželství po dlouholetém soužití. Jedna dvojice byla bezdětná, druhá měla už dospělé děti.

Diamantová svatba
V tomto roce oslavili šedesát let společného života manželé Drahomíra a Bedřich Halatovi. Pan Bedřich se narodil 26.12.1927 v Metylovicích jako jeden ze šesti synů řemenáře Františka Halaty na čp. 141. Otec ho od dětství přidržoval k těžké řemenářské práci. Od mládí pracoval v rodinné firmě. Zároveň se velmi angažoval v Tělocvičné jednotě Orel. Stal se nejmladším náčelníkem v okrsku a v této funkci působil až do zastavení činnosti spolku v roce 1948. Po komunistickém převratu byl majetek řemenářů zabaven a Bedřich, jako syn „kapitalisty“, musel jako první z vesnice nastoupit k PTP.
Jeho žena Drahomíra, rozená Lepíkopvá, se narodila 20.10.1929 v Palkovicích. S nastávajícím manželem ji mimo jiné spojovala víra v Boha. Sňatek uzavřeli 26.4.1952 a nastěhovali se do nového domu rodiny Halatů na čp. 378. Do roka se jim narodil syn Bedřich, následovala dcera Jana a nejmladší Miroslava.
Mimo práci v zaměstnání a péči o rodinu se oba dva velmi aktivně zapojili v roce 1968 do činnosti Československé strany lidové, která byla v Metylovicích v té době založena. Všude, kde bylo třeba přiložit ruku k dílu, ať už při přípravě bálů, letních veselic nebo při opravách kostela, tam pan Bedřich nikdy nechyběl. Paní Mirka zase vždy pomáhala péct cukroví na bály a veselice, ať už je pořádala Lidová strana nebo hasiči. Je neuvěřitelné, že přitom všem ještě stihli opravit rodný domek paní Mirky v Palkovicích.
Paní Mirka je horlivou čtenářkou. Miluje knihy Vlasty Javořické a v současnosti je nejstarší čtenářkou místní knihovny.
Postupem let se rodina rozrostla o sedm vnoučat a ta se během doby rovněž postarala o potomky. Pokud dobře počítám, čítá nyní rodina 24 členy. Protože mezi vnuky a pravnuky je více chlapců než děvčat, rod Halatů nezanikne.
Šedesát let společného života je jistě vhodnou příležitostí k bilancování. Manžele toho spolu prožili hodně. Nebyly to jen radosti, ale také starosti a hodně dřiny. Ale vždy si stáli věrně po boku. Pro současnou generaci, která často od zodpovědnosti utíká, mohou být příkladem stálosti, vytrvalosti a věrnosti.
Čas a dřina se podepsala na jejich fyzickém zdraví, ale duševní svěžest si zachovali do vysokého věku.

Stěhování
Do Metylovic se přistěhovalo 55 lidí – 17 žen, 15 mužů a 20 dětí převážně z našeho okresu nebo z okresů přiléhajících, ale také z Prahy. Mezi přihlášenými byli i dva vízoví cizinci. Jeden cizinec se přihlásil k přechodnému pobytu.
Odstěhovalo se 29 lidí – 10 žen, 12 mužů, 6 dětí, mezi nimi i dlouhodobě vízový cizinec. Většinou do okolí, ale také do Prahy, Brandýse, Opavy nebo k Českému Krumlovu.
K evidenčnímu pobytu bylo přihlášeno na čp. 495 sedmnáct lidí – šest žen, osm mužů a tři děti. V rámci obce se přestěhovalo pět mužů a dvě ženy. K 31.12.2012 žilo v obci 1742 lidí v 606 číslech popisných. Byly zkolaudovány čtyři rodinné domy – v Pasekách, v Třešňovém sadu a u fotbalového hřiště.

Nejstarší občané
Rašková Vlasta, nar. 24.7.1914, Metylovice čp. 269, 98 let
Vyvialová Bohumila, nar. 12.8.1922, Metylovice čp. 171, 90 let
Bílková Zdenka, nar. 27.2.1922, Metylovice čp. 398, 90 let
Němcová Jitka, nar. 22.6.1923, Metylovice čp. 264, 89 let
Němcová Vítězslava, nar. 28.2.1923, Metylovice čp. 273, 89 let
Bialek Josef, nar. 1.7.1923, Metylovice čp. 307, 89 let
Ustrnulová Zdenka, nar. 22.7.1923, Metylovice čp. 130, 89 let
Faldynová Milada, nar. 23.11.1923, Metylovice čp. 399, 89 let
Rybková Olga, nar. 15.3.1925, Metylovice čp. 193, 87 let
Krpcová Jaroslava, nar. 25.12.1923, Metylovice čp. 421, 87 let
Žižka Zdenek, nar. 3.5.1926, Metylovice čp. 232, 86 let
Lišková Milada, nar. 24.6.1926, Metylovice čp. 355, 86 let
Kovalová Ludmila, nar. 13.9.1926, Metylovice čp. 190, 86 let
Kovalová Vlasta, nar. 9.10.1926, Metylovice čp. 383, 86 let
Dudová Marie, nar. 18.3.1927, Metylovice čp. 245, 85 let
Boháčová Květoslava, nar. 6.10.1927, Metylovice čp. 405, 85 let
Bačová Františka, nar. 24.1.1932, Metylovice čp. 36, 80 let
Šimčáková Marie, nar. 24.5.1932, Metylovice čp. 369, 80 let
Michalec František, nar. 21.8.1932, Metylovice čp. 278, 80 let
Mertová Vlasta, nar. 28.8.1932, Metylovice čp. 356, 80 let
Lengyel Edmund, nar. 19.10.1932, Metylovice čp. 185, 80 let
Novosad Stanislav, nar. 3.12.1932, Metylovice čp. 537, 80 let
Poláková Juliana, nar. 9.12.1932, Metylovice čp. 557, 80 let

POČASÍ

LEDEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,2 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(1x oblačno, 9x zataženo, 1x déšť, 2x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 3,9 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(3x oblačno, 7 zataženo, 2x déšť, 1x sněžení, 1x vichřice)
prům. teplota v 18.00 hod. 0 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(5x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,4 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(2x oblačno, 8x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(1x oblačno, 9x zataženo, 1x mrholení, 2x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 0,5 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(1x oblačno, 9x zataženo, 1x mrholení, 2x sněžení)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 6,3 ℃ nejnižší teplota – 17 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
(2x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. – 1,4 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(4x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. – 4,9 ℃ nejnižší teplota – 13 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo)

nejnižší teplota v lednu: 31. ledna ráno – 17 ℃
nejvyšší teplota v lednu: 2. ledna poledne, 23. ledna poledne + 10 ℃
neobvykle teplé počasí do poloviny III. dekády, 25. ledna se začalo ochlazovat, od 28. ledna byly trvale teploty pod – 10 ℃, nastaly arktické dny. Ve dnech 15. – 17. ledna napadlo 20 cm sněhu, jinak párkrát jen 1 – 2 cm, většinou byl jen poprašek. Od 28. ledna byly holomrazy.

ÚNOR
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 16,4 ℃ nejnižší teplota – 22 ℃ nejvyšší teplota – 12 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. – 11,6 ℃ nejnižší teplota – 14 ℃ nejvyšší teplota – 7 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 1x mlha, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 12,8 ℃ nejnižší teplota – 16 ℃ nejvyšší teplota – 9 ℃
(2x jasno, 8x zataženo)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 6,9 ℃ nejnižší teplota – 2,2 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
(1x jasno, 9x zataženo, 2x sněžení, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. – 0,5 ℃ nejnižší teplota – 13 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 2x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 3,7 ℃ nejnižší teplota – 15 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 1x mrholení, 1x sněžení)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 0,3 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(2x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 2x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,4 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 2,4 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x sněžení)

nejnižší teplota v únoru: 3. února ráno – 22 ℃
nejvyšší teplota v únoru: 24. února poledne + 9 ℃
přes noc z 15.2. na 16.2. napadlo 30 cm sněhu, do té doby byl jen sněhový poprašek
17.2. napadlo dalších 5 cm sněhu. Sněhová kalamita na většině republiky.

BŘEZEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 2,9 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(4x jasno, 6x zataženo, 4x mrholení, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 4,7 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 1 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x sněžení)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,2 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(4x jasno, 6x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 9,7 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
(4x jasno, 6x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 6,9 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 19 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x sněžení)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,5 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 13,3 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
(2x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 10,2 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť)

nejnižší teplota v březnu: 7. března ráno – 10 ℃
nejvyšší teplota v březnu: 19. března večer + 19 ℃
špačci přiletěli 6. března. V první dekádě byly ráno mrazy, 12.3. večer hustě sněžilo. Ve 3. dekádě vystoupily v poledne a večer teploty nad + 10 ℃.

DUBEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,2 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 8,4 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 8,9 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 1x mlha, 1x sněžení)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,6 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 12,6 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x mrholení, 2x déšť, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 11,6 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 2x déšť)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 11,3 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
(8x jasno, 2x oblačno, 1x vichřice)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,5 ℃ nejnižší teplota + 14 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 17,9 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(6x jasno, 3x oblačno, 1x zataženo)

nejnižší teplota v dubnu: 9. dubna ráno – 6 ℃
nejvyšší teplota v dubnu: 30. dubna večer + 39 ℃
III. dekáda je velmi suchá

KVĚTEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,9 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,9 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,7 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 2x liják, 1x bouřka, 1x kroupy)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 7,7 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(6x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 16,4 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 15,9 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 11,5 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(7x jasno, 2x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,2 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(2x jasno, 9x oblačno, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 20,8 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
(4x jasno, 5x oblačno, 2x zataženo, 2x vítr)

nejnižší teplota v květnu: 18. května ráno 0 ℃ (v poledne už bylo + 20 ℃)
nejvyšší teplota v květnu: 1. května poledne + 31 ℃
první dekáda byla velmi teplá, teploty přesáhly 30 ℃. Ve II. dekádě se ochladilo, 18. ráno klesla teplota na nulu, pomrzly azalky, denivky, trvalky i letničky, brambory, ořechy. Toho dne byl rozdíl mezi ranní a polední teplotou 20 ℃. Měsíc byl velmi suchý.

ČERVEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 12,4 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,9 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
(4x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 2x liják)
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,8 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
(5x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 16,1 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 4x zataženo, 3x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23,9 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 34 ℃
(4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 1x liják)
prům. teplota v 18.00 hod. + 22,4 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 2x liják)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,9 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 3x déšť, 1x bouřka)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,8 ℃ nejnižší teplota + 19 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 25 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(2x jasno, 8x oblačno, 1x déšť, 1x liják, 1x bouřka)

nejnižší teplota v červnu: 2. června ráno + 9 ℃
nejvyšší teplota v červnu: 18. června poledne + 34 ℃
poslední dekáda velmi suchá, poslední tři dny velmi horké

ČERVENEC
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 19,7 ℃ nejnižší teplota + 11 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
(7x jasno, 2x oblačno, 1x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 29,6 ℃ nejnižší teplota + 26 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 29,9 ℃ nejnižší teplota + 24 ℃ nejvyšší teplota + 36 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 2x bouřka)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(7x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,4 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
(5x oblačno, 5x zataženo, 4x déšť, 1x liják)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,3 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 19 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x mrholení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 25,1 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 35 ℃
(3x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x liják, 2x bouřka, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 24,5 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 32 ℃
(1x jasno, 8x oblačno, 2x zataženo)

nejnižší teplota v červenci: 23. července ráno + 8 ℃
nejvyšší teplota v červenci: 6. července večer + 36 ℃
v I. dekádě úmorná vedla a suchu, koncem II. dekády deštivo, ve III. dekádě horko a velmi sucho

SRPEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,7 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x liják)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 26,6 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(2x jasno, 8x oblačno)
prům. teplota v 18.00 hod. + 24,6 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(1x jasno, 8x oblačno, 1x zataženo)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,4 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 21,7 ℃ nejnižší teplota + 14 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 21,3 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,4 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(4x jasno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 25,6 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(4x jasno, 5x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 23,8 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(1x jasno, 7x oblačno, 3x zataženo)

nejnižší teplota v srpnu: 28. srpna ráno + 6 ℃
nejvyšší teplota v srpnu: 6. srpna poledne, 6. srpna večer a 20. srpna večer + 33 ℃
velmi suchý měsíc s vysokými teplotami, pouze 13. – 16.8. ráno klesla teplota na 7 – 8 ℃ a 28.8. ráno klesla na 6 ℃

ZÁŘÍ
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 11,6 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 2x mrholení, 1x déšť, 3x mlha)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 21,1 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
(1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,6 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(6x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x liják)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 17,7 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 1x liják)
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,5 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 1x mrholení, 1x sněžení)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 8,8 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(4x jasno, 2x zataženo, 4x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x vítr, 1x vichřice)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 2x vítr)

nejnižší teplota v září: 21. září ráno + 1 ℃
nejvyšší teplota v září: 11. září večer + 33 ℃
III. dekáda byla velmi suchá a větrná

ŘÍJEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 7,2 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
(4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo, 3x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 15,9 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 12,9 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka, 1x vítr)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6,1 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 4x zataženo, 1x mrholení, 1x mlha, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 13,4 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 10,2 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,6 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 8x zataženo, 2x déšť, 3x mlha, 2x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 7,5 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 5,3 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 9x zataženo, 2x mlha, 1x sněžení)

nejnižší teplota v říjnu: 12. října ráno – 3 ℃
nejvyšší teplota v říjnu: 1. října večer a 1. října večer + 18 ℃
deštivý měsíc, často smog, 1. sníh začal padat v sobotu 27. v podvečer

LISTOPAD
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(2x jasno, 8x zataženo, 1x liják, 1x vichřice)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 8,9 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(3x oblačno, 7x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť, 1x vichřice)
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,4 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť, 2x vichřice)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 2x mlha, 1x vichřice)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 9,8 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 5,4 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
(4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo, 1x vichřice)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 5,4 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(2x oblačno, 8x zataženo, 2x mlha)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,5 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 6,3 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť, 1x mlha, 1x vichřice)

nejnižší teplota v listopadu: 15. listopadu ráno – 4 ℃
nejvyšší teplota v listopadu: 11. listopadu poledne + 18 ℃
deštivý vlhký měsíc

PROSINEC
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 5,4 ℃ nejnižší teplota – 17 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
(4x jasno, 6x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 0,6 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 4,4 ℃ nejnižší teplota – 13 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
(3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 3x sněžení)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,9 ℃ nejnižší teplota – 12 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 1x mlha, 2x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,6 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(1x jasno, 9x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť, 1x vítr)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,1 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota + 50 ℃
(3x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 2x mlha)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 1x mlha)
prům. teplota v 18.00 hod. 0 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 8x zataženo, 1x sněžení)

nejnižší teplota v prosinci: 8. prosince ráno – 17 ℃
nejvyšší teplota v prosinci: 3. prosince poledne + 10 ℃
ráno 7.12. bylo 10 cm sněhu, který napadl přes noc, ráno 11.12. dalších 10 cm sněhu. Silné mrazy začaly 6.12., postupně sílily, 10.12. klesly, ale už další den opět zesílily. 14. a 15. přišla obleva, byla hlášena velká ledovka na silnicích. Na Štědrý den, Boží narození a Štěpána bylo sucho a teplo až do + 8 ℃.

VÝZNAMNÍ RODÁCI

Radúz Mališ
Narodil se v roce 1936 v rodině manželů Mališových. Několik desítek let hrál ve Filharmonii v Olomouci na violu a působil i v zahraničí. Nevyprávěl o ovacích, vyprodaných sálech, nádherných koncertních síních. Mluvil prostě a jadrně o událostech, které prožil. Jako člověk, který přišel na besedu popovídat si se sousedy. Nebylo by to ono, kdybych o něm psala já. Bude lepší, když na stránkách kroniky promluví on sám.
„Když k nám přišel pan Liberda, zahrál mi tón a řekl: „Zazpívej to!“ Byl jsem kluk a tak jsem byl z toho vykulený a on mě znovu vyzval: „Tak zpívej!“ Potom sdělil rodičům, že mne na zkoušku vezme. Naučil mne noty, i kterým prstem se která hraje. Samozřejmě taky mě občas poklepal smyčcem přes prsty. Teorii nás neučil žádnou. Jediné, co nám řekl, bylo: „Synkopa je rytmický útvar dle jistých pravidel.“ A my vždy opakovali: „Synkopa je rytmický útvar glejstych pravidel.“ Tak jsme to mydlili nazpaměť a vůbec nevěděli, o čem to mluví. Až se jednou brácha Víťa zeptal: „Pane Liberda, co je to glejstych?“
K hrám mě přidržoval táta. Neznal noty, ale uměl dobře zpívat. Máma také dobře zpívala. To si pamatuji, že pořád zpívali a krásně. Když už jsem uměl trochu na housle, tak jsem jim k tomu hrál. Táta taky dohlížel, abych dodržoval čas ke cvičení. Ať jsem fidlal, jak jsem fidlal, stanovený čas jsem musel dodržet.
Později jsem chodil šuntat k Oldřiškovi. Bydlel přes cestu a měl kapelu. Přišli kluci, on jim dal inštrumenty a už se v dílně hrálo. Kluci se přitom naučili noty a hrát. Chodil tam se mnou kamarád Ráďa Rymel, byl to dobrý muzikant. Hrál i na housle a cítil skutečně harmonicky. Nikdo ho to neučil. Měli doma harmonium, a když jsem hrál u nich nějaké písničky, dokázal mi dělat doprovod.
Já jsem vyučený frézař. Vyučil jsem se ve Frýdlantě n. O. a v MEZu ve Frenštátě p. R. Kdyby nebylo Tonči, ženy mého strýce Vojty Čupy, asi bych se profesionálním muzikantem nestal. Stýkali se totiž s profesorem Štefánkem z Místku a domluvili s ním, že si mne poslechne. Něco jsem mu zahrál a on pak Tonči řekl, že mě připraví ke zkouškám na konzervatoř. To už jsem byl vyučený a dělal jsem ve Ferrumu. Začal jsem tedy k profesorovi chodit a on mě připravil po všech stránkách. Vždyť teoretickou průpravu jsem neměl žádnou.
Zkoušky jsem udělal, ale protože měli plno houslistů, vzali mě na violu. V posledním ročníku jsem kromě školy hrával v ostravské opeře. Bylo to tvrdé. Tenkrát se hrálo obden, v neděli dvakrát.
Po ukončení studia jsem narukoval k tankistům do Stříbra. A jednou po nástpu chodil po place takový praporčík, mladý kluk a ptal se, na co kdo hraje. Já jsem v Ostravě na škole fušoval trochu do švalverku (bicí), a tak jsem se přihlásil. Vyzkoušeli mne a začal jsem hrát v plukovní muzice. Lépe než tehdy už se mít nebudu. Jezdili jsme po JZD, byla za to vždycky nějaká kačka, a když nás přivezli zpátky do kasáren pozdě, mohli jsme déle spát. Nebylo to špatné.
Když jsem se vrátil zpět do civilu, hrál jsem ve Frýdlantně se swingovou kapelou i s dechovkou. To jsem musel vždycky v neděli v deset nebo v jedenáct už odjet. Přihlásil jsem se totiž po vojně do filharmonie v Olomouci, dostal jsem se tam a už jsem tam ztvrdnul. Ale dodnes si rád zabubnuju, pochopitelně když jsem v Metylovicích. V Olomouci v paneláku to nejde.
Přes Pragokoncert jsem se dostal do Holandska. Potřebovali violistu. Udělal jsem konkurs a rok jsem tam zůstal. V zemi je veliké kastrování, tam se s vámi hned tak někdo nebaví. Platí to i v orchestru. Uvedu příklad. Bydlel jsem s kamarádem hornistou v podnájmu u starší paní, říkali jsme jí „starka“. Chtěli jsme na Vánoce domů, ale orchestr měl ještě nějaký program. Nebyli jsme příliš jazykově vybaveni, ale podařilo se nám nějak to starce vysvětlit. Rozhodla se, že půjde za naším ředitelem. Ale on se s ní zpočátku vůbec nechtěl bavit. Teprve po delší době na to přistoupil a nakonec dal souhlas k našemu odjezdu. Vrátila se domů celá šťastná. Již mnoho let se u ní střídali v podnájmu cizinci, ale teprve teď jí ředitel poprvé dovolil, aby s ním mluvila. To kastování tam bylo opravdu hrozné.
Nejlépe jsem se cítil v Norsku. V Trondheimu jsem byl čtyři roky. Přijela za mnou i manželka se synem. Bydleli jsme skoro u polárního kruhu. V oblasti byla veliká jezera, v létě na nich přistávaly hydroplány.
Bydleli jsme v celoroční chatě člověka, který měl obchod. Říkali jsme mu strýc. V zimě jsem musel začít odklízet sníh hned, jak začal padat. Jinak ho během hodiny napadne tolik, že už to pak nejde. Mají tam takové veliké lopaty na saních. Měli jsme auto, kdybych to hned neprotáhl, tak jsme se nikam nedostali. Ale jinak to bylo prima. Sešli jsme se schodů a už jsme mohli lyžovat. Připadali jsme si jako na dědině. Domky byly rozseté po kopečcích kolem Trondheimu. Tam bylo dobře. V zimě jsme začínali v deset hodin, to začínalo svítat. Čtyři nebo pět týdnů dovolené jsme měli v červenci. V červnu totiž ještě prší a v srpnu už prší.
A jak oni třeba slaví Vánoce! Všechny kšefty jsou zavřené, vlaky nejezdí. Když si někdo nekoupí včas potraviny, je hladem. My jsme to poprvé nevěděli. Tehdy jsem objížděl kdeco, než jsem narazil na malý butiček a tam jsem koupil, co tam bylo. Zkrátka, všichni světili a nic nedělali.
Když třeba přišli na návštěvu známí, ani se neohlašovali, přišli a seděli. I v jednu v noci, to bylo běžné. Zazvonil u nás třeba kamarád o půlnoci. Seděli jsme do tří do rána, popíjeli kafe, kouřili čibuky. Oni si rádi vypijí, ale alkohol a víno se dá koupit jen v některých obchodech. Tak třeba v Trondheimu byly takové obchody jenom dva.
Ale v létě, když bylo světlo, jsem třeba viděl sedláka, který v deset hodin večer vyvážel na pole hnůj.
Já bych v Norsku i zůstal. Ale když měl jít syn do první třídy, vrátili jsme se. Žena chtěla domů. Měl jsem tam dobrého spolužáka, kamaráda z orchestru v Olomouci a ten tam zůstal. Později jsem se dověděl, že každý rok jezdil do Rakouska k českým hranicím. Tam stál a dalekohledem se díval do Mikulova. Takže doma je doma.
Který byl můj oblíbený skladatel? Žádný. Já jsem to bral jako zaměstnání. Když každý den sedíte v orchestru, tak je to řemeslo. Pokud je nějaký těžký program, tak vám dnes už nepůjčí noty. Tu těžkou část oxeroxují a muzikant si to pak ještě vezme domů. Třeba Mou vlast jsem hrál kolikrát za život, třeba každý měsíc. Ale vím, že je tam několik taktů, na které se musím vždy ještě doma mrknout.
A teď, když se hrají ty moderny? Když jsme je začali hrát, tak jsme nadávali, že jsou to blbosti. Ale pořád to ještě byli skladatelé, kteří ty skladby dělali sami. Měli představu o tom, co napsali, jak by to mělo znít, jakou to má barvu. Kdežto teď tu chodí Američané. Skladbu jim udělá počítač. Vůbec nevědí, co tam je. To je hrůza! V Americe by je to moc stálo, tak tu přijedou na dovolenou. Zaplatí řediteli i orchestru, pro nás je to příjem. Je to všecko o penězích. On přijede do orchestru a teprve teď vidí, co tam jsou vůbec za nástroje. Když je hudební režisér rozumný, tak to pustí a každý v orchestru si tam něco zašvidlí. Přejede se to a hotovo. On ten „skladatel“ stejně neví, jak to zní, když mu to udělal počítač. Potom se vrátí domů, tam to pustí a chválí se, co napsal.
Když jsme kdysi jezdívali autobusem na koncerty, třeba do Španělska nebo do Francie, cítili jsme se po návratu jako spráskaní. A to jsme po cestě spali. Ale teď? Když jedete v noci a chcete si zdřímnout, pustí se video. Všichni chtějí spát a jeden se chce dívat, to je zabiják. Furt sedíte, do toho ten kravál z televize a teď ta klimatizace a průvanizace, to je hrůza!
V divadle jsem hrál do 72 let. Bylo nás tam více starších. Potom nám poděkovali. Ani se nedivím, mladí též potřebují místo. Na štěstí jsem byl po revoluci natolik duchapřítomný, že jsem si zašel na Pragokoncert, aby mi dali potvrzení, že jsem byl v zahraničí. Kvůli důchodu. Úřednice se nejdříve kroutily, že nic nemají. Ale potom se přece vydaly do sklepa a tam to našly. Přišel bych o šest pracovních roků.
Všude se teď šetří. Jak se to dělá? Dám příklad. Hraje se balet Labutí jezero. Na jevišti se tančí a orchestr vůbec nehraje, hudba se pouští z pásku. Na západě je to tak, že orchestr hraje jak koncerty, tak i operu a operetu. Prostě jeden orchestr, který dělá všecko. U nás to taky chtějí spojit. V Olomouci zrušili operetu, v Ostravě ne. A udělali dobře. Vždyť ty operety divadlo živí. Lidé na ně chodí a divadlo má více práce.
Na druhé straně vím, že provoz je drahý. Náš ředitel říkával: „Filharmonie je nejrentabilnější, když nehraje“. Světlo, topení a další věci, to jsou velké položky. A když tam přijde hostující dirigent, tak to také stojí. Dirigenti, to je jiná kasta. Když je rozumný, tak to jde, ale když některý dělá dusno, je to horší.
Teď jsou hrozně drahé lístky. Hráli jsme v Praze na nějaké přehlídce, to jsem ještě hrál. Přišel za mnou kluk, co jsme byli spolu na vojně. Dostal náhodou dva lístky, byli tam s manželkou. Říkal, že jinak by těch šest stovek za ně nedal. V Olomouci šly také ceny nahoru. Nevím, je to všechno dražší a lidé nemají tolik peněz. Za minulého režimu kupovaly lístky fabriky a my hráli, ať lidé přišli nebo nepřišli. Ale oni většinou přišli, protože dostali lístky zadarmo. Dnes dávají občas slevu pro důchodce a ti chodí, protože mají čas.
Teď už jsem mimo, ale co bych za to dal, kdybych si tak mohl jít někam šuntat. To už není jako kdysi, když jsme se scházeli na zkouškách v dílně. Dechovka byla v každé dědině. V Palkovicích dvě, u nás dvě a teď? Jednou jsem tu byl na zkoušku dechovky v obecním sále nahoře. Mydlili to tam přes mikrofony. Dříve hrála dechovka venku a bez mikrofonu. No, byla to pro mne hrůza. Nakonec jsem šel pryč. Dnes už není zájem o smyčcové nástroje, jednodušší je keyboard. Má to tam nahrané, zmáčkne klapku a už jede. A chlapi nemají motiv. Když za to nedostanou nějakou kačku, tak se jim nechce. Ztratilo se to fandovství.“

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE

Pan Jiří Tesarčík, který žije v Metylovicích se svou ženou Lenkou, rozenou Šigutovou, začal ve Lhotce působit jako varhaník. Hraje od svých čtrnácti let. Během života vyzkoušel hru na královský nástroj v Luhačovicích, Třinci i Dobré. Má zkušenosti s vedením scholy a lhotečtí občané si jeho působení pochvalují.
Starostovské fotbalové EURO se hrálo ve dnech 14. – 18. května v polském Tychy nedaleko Katowic. Do soutěže se přihlásilo čtyřicet starostů z celého Česka. Nejvíce zájemců bylo ze Středočeského a Zlínského kraje. Na nominačním soustředění v obci Ústí (okres Přerov), bylo vybráno dvacet nejlepších, mezi nimi i náš starosta Ing. Lukáš Halata. Český tým vyhrál skupinu B, když předtím porazil Poláky, Němce, Rakušany, Ukrajince, Slováky a Italy.
Již potřetí se čtyřčlenný tým vedený Rudou Mališem pokusil vyhrát extrémní závod horských nosičů. Úkolem závodníků bylo vynést z Ostravice na vrcholek Lysé hory padesátilitrový sud piva. Závod „Beskydský šerpa“ byl odstartován na fotbalovém hřišti v Ostravici. Celkové převýšení devět a půl kilometru dlouhé trasy bylo více než devět set metrů. Nosiči nesli náklad o celkové váze 65 kilogramů. Závodili už potřetí. Loni i předloni obsadili druhé místo. Příprava na letošní rok byla systematická. Ruda každý týden vystupoval na Lysou horu se zátěží dvacet kilogramů, během do Ondřejníka a soustavně trénoval na individuální hasičské závody. A takto připraven vyrazil v den D se svými kamarády Honzou Habernalem, Vaškem Tylečkem a Radkem Viejem. Start se jim zřejmě z nervozity nezdařil na výbornou, ale hoši ihned nasadili překvapující tempo. Při stoupání se dostali do čela a už nikdo nedostal šanci je předstihnout. Na vrchol dorazili jako první v čase 1 hodina, 48 minut a 20 vteřin.
3. ročník horského maratonu dvojic Beskydská sedmička 2012 se uskutečnil o víkendu 7. – 9. září. Tři tisíce účastníků změřilo své síly na trase dlouhé 95 km s převýšením 5 430 metrů. Vedla z Třince přes celé Beskydy až do Frenštátu pod Radhoštěm. Prudká stoupání na sedm vrcholů Beskyd se prolínala s prudkými klesáními. Vítězná dvojice zvládla náročnou trať za neuvěřitelných 13 hodin a 5 minut. V kategorii mužů do 40 let se extrémního přechodu zúčastnil Roman Kulhánek z Metylovic, který se svým parťákem dorazil do cíle po 16 hodinách, 56 minutách a 39 vteřinách. V kategorii muži 40 – 50 let Boháč Tomáš, Smilovský Pavel a Kulhánek Otakar, všichni z Metylovic, došli do cíle za 19 hodin, 56 minut a 29 vteřin.
Metanol v alkoholu zabíjel, především v našem kraji. V této souvislosti se mezi lidmi vynořilo obrovské množství vtipů, protože černý humor je pro nás zřejmě typický. Vtipálek, který se nazývá Ruda z Ostravy, zavolal na obecní úřad a vydával se za nadřízený úřad. Tvrdil, že je třeba neprodleně na tabulích s názvem obce zahalit tu část se slovem metyl. Pracovnice úřadu si v telefonu absurditu nařízení ihned neuvědomila. Na naše konto se bavil celý národ. Lidé si přeposílali hovor po internetu, tak nám volali příbuzní a známí z celé republiky. Alespoň se naše obec stala známou. Když průvodčí vlaku kontrolovala studentce z naší obce průkazku, nevěřícně kroutila hlavou: „Ty Metylovice opravdu existují?“
V přízemí budovy obecního úřadu je umístěn kontejner na drobné použité elektrospotřebiče. Jak ukázala společnost ASEKOL, která se recyklací tříděných elektrospotřebičů zabývá, naši občané tím, že do nádoby vložili za rok 90 kg drobných elektrospotřebičů, ušetřili 2,18 MW hod. elektřiny, 155,05 litrů vody a 0,04 primárních surovin. Zároveň snížili emisi skleníkových plynů.
Na konci roku obec opět slavnostně převzala keramickou popelnici za umístění v první desítce obcí v soutěži separovaného odpadu v kategorii do 4 000 obyvatel. Obsadili jsme osmé místo v Moravskoslezském kraji. Kromě keramické popelnice dostala obec pro občany sadu tašek na třídění odpadu.

STALO SE V OKOLÍ

Ve Frýdlantě n. O. otevřeli pro veřejnost budovu fary i se zahradou. Úprava a zprovoznění areálu volnočasových aktivit, který využívají lidé rozličných věkových skupin od batolat až po seniory, stála 6,7 miliónů korun. Dotace z EU činila 6,1 miliónů korun. Zahrada byla předána do užívání už v minulém roce a dělí se na dvě části. Klidová zóna k odpočinku. Část, která je vybavena hracími prvky, je určena dětem. Letos se otevřel i prostor fary. V přízemí je k dispozici veliký sál, v podkroví upravené pokojíky. Nově vzniklé občanské sdružení NENUDA nabízí zájemcům ve spolupráci s farou různé aktivity. Lidé zde najdou televizní a hudební klub, těhotné ženy mají prostor pro cvičení. Hojně je využíván i klub pro batolata. Probíhají zde zajímavé přednášky, lidé si tu přicházejí i jen tak posedět a povyprávět. Každý den se tu setkávají lidé různých věkových kategorií.
Harcovský most, který spojuje Slezsko a Moravu, byl pro Frýdlant n. O. důležitý i v daleké minulosti. Původně tam stál od nepaměti most dřevěný, po kterém se od poloviny 17. století vozila z povrchových dolů v Malenovicích železná ruda do frýdlantských železáren. V roce 1936 byl střen a nahrazen novým. Ale i ten dosloužil, a proto se letos začal budovat nový. V červenci byla v těchto místech silnice na šest týdnů zcela uzavřena, následoval omezený režim. Do konce roku byl nový most zprovozněn. K likvidaci starého mostu se přikročí v příštím roce.
Zemřela Františka Pituchová, lidová vypravěčka i zpěvačka. Narodila se 2. dubna 1928 v Hamrovicích, které dnes patří k Ostravici. Když se provdala, postavili si s manželem domek ve Frýdlantě n. O. Po mamince zdědila lásku ke zpěvu, po tatínkovi sklon k veršování. O některé písně z její vlastní tvorby projevili zájem sbormistři František Huba a Boris Hajdušek, kteří je upravili a zpívali se svými sbory. Díky jejím vyprávěnkám, veršovánkám a písním se do současnosti zachoval jazyk, kterým se zde kdysi mluvilo. Její vystoupení bývalo nedílnou součástí letních večerů s cimbálovkou Kotci. Milovaly ji děti, kterým do škol chodívala zpívat a vyprávět, jak se kdysi žilo. Když naše obec slavila 700 let trvání, vystoupila s vyprávěním a písničkami v pátečním podvečeru před Obecníkem. Ale s Metylovicemi se setkala už dříve. Když chtěla jít po válce pracovat do továrny, musela, podle tehdejšího nařízení, pomáhat nějakou dobu v zemědělství. Paní Pituchová, tehdy ještě Satinská, se ocitla na statku pana Kociána čp. 27. Až do stáří si uchovala vzpomínku na tehdejšího výměnkáře pana Seiberta, sedláka Josefa Kociána, jeho ženu Marii a malé děti Pepíčka a Lidušku (dnes Hanusovou).

STALO SE V ČESKÉ REPUBLICE

LEDEN:
Navzdory prvotní nevoli premiéra Nečase, schválila vláda půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu na pomoc v Eurozóně.

ÚNOR:
Senát schválil zavedení přímé volby prezidenta. V příštím roce ho budou volit občané.
Plzeňská právnická fakulta, proslulá rychlovýrobou právníků, přišla o akreditaci k magisterskému studiu.

BŘEZEN:
Více než deset tisíc studentů demonstrovalo v ulicích několika měst. Protestovali proti reformě univerzit. Podle jejich názoru jim chce ministr Dobeš vzít svobodu a zvýšit vliv politiků na vysoké školy. Ministr nakonec rezignoval. Je již osmým členem Nečasovy vlády, který předčasně skončil.

DUBEN:
Nejmenší vládní strana Věci veřejné se ocitla v krizi. Odtrhlo se od ní uskupení vedené první místopředsedkyní Karolínou Peake. Pod novým jménem LIDEM nahradilo ve vládě Věci veřejné.
Země propadla vaječné hysterii. Ceny vajec vyskočil přes noc ze dvou korun padesáti haléřů na sedm korun. Lidé začali pro ně jezdit do Německa a Polska. Brali útkou prodej kuřic, někteří si začali zařizovat chov slepic i na balkonech. Postupně se situace uklidnila a cena vajec klesla na tři koruny.
Poprvé byli odsouzeni politici. Mladý pražský soudce Jan Šott odsoudil poslance Víta Bártu, bývalého šéfa klubu Věcí veřejných a Jaroslava Škárku, bývalého ministra za nemravné a nezákonné praktiky k podmíněným trestům.

KVĚTEN:
Poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha zatkla policie a uvalila na něho vazbu. Byl obviněn z úplatkářství. Vyšetřování patrně největší korupční aféry v Česku trvalo půl roku a vedla ho žalobkyně Lenka Bradáčová. Ve spolupráci s kriminalisty se jí do poslední chvíle podařilo vyšetřování utajit, ačkoliv se týkalo jednoho z nejvýraznějších vysokých politiků. Dohlížela i na masivní policejní operaci, při které bylo zatčeno osm lidí. Rath se chtěl obhájit ve sněmovně, kam ho doprovodila eskorta. Projev, v němž naznačil, že zadržené peníze byly určeny k financování ČSSD, trval 48 minut. Poslance nepřesvědčil a byl vydán trestnímu stíhání.

ČERVEN:
Letošní státní maturity byly paskvilem. Studenti, kteří excelovali v matematice nebo v češtině a zúčastňovali se různých olympiád, ve velkém počtu u maturity neuspěli, nebo prošli s odřenýma ušima. Skandál s podezřele opravenými maturitními slohy z češtiny vyvolal v Cermatu, který státní maturity připravoval, smršť. Hodnotitelé si navíc stěžovali, že na ně firma tlačila, aby počet úspěšných maturantů zredukovali. Ministr školství odvolal kvůli pochybení Pavla Zeleného, ředitele Centra pro přípravu maturit.
Dvěma čerpadly nahradili srdce muži lékaři z pražského IKEMu pod vedením profesora Jana Pirka. Byla to unikátní operace. Muž, povoláním hasič, žije bez srdce již dva měsíce.
Policie požádala o vydání Vlasty Parkanové, místopředsedkyně Sněmovny kvůli podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Policie chce stíhat Parkanovou za předražený nákup armádních letounů v době, kdy byla ministryní obrany. Žádost o její vydání vzbudila ve Sněmovně větší nervozitu než dopadení Davida Ratha. Tentokrát totiž nejde o problém jednotlivce. Policie se zřejmě zaměřila na zakázky a o těch rozhodovali politici kolektivně.
Prezident Klaus nečekaně ze dne na den odvolal ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

ČERVENEC:
Nově spuštěný registr vozidel se proměnil ve frašku. Kvůli technickému výpadku brzy zkolaboval a problémy se v dalších týdne opakovaly.
Ústecká žalobkyně Lenka Bradáčová byla jmenována na pozici pražské vrchní zástupkyně. Na návrh nejvyššího žalobce Pavla Zemana ji po delším otálení jmenoval nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
Sociální demokraté vyvolali hlasování o nedůvěře vládě kvůli telefonátu ministra financí Miroslava Kalouska policistům. Kalousek stíhání Parkanové tvrdě kritizoval a údajně telefonoval kvůli této kauze vyšetřovateli i policejnímu prezidentovi. Své telefonáty musel následně vysvětlovat poslancům bezpečnostního výboru Sněmovny.

SRPEN:
Úroda je letos o pětinu nižší. Sucho a mrazy obilí v některých oblastech Moravy zcela zničilo. Kvůli extrémním vlivům počasí, např. stále častějším přívalovým dešťům, lokálním povodním, úpornému suchu i rekordním mrazům, které budou v následujících letech častější a mnohem silnější, šlechtí vědci zemědělské plodiny, které by bylo odolnější a extrémní vrtochy počasí přečkaly. Jedná se hlavně o obilí. Rovněž se snaží vyřešit, jak zadržet více vody v krajině a tím předejít bleskovým povodním.

ZÁŘÍ:
V Česku se objevila metanolová hrozba. Do konce listopadu zemřelo téměř čtyřicet lidí. Nejvíce je postižen náš kraj. Otrávený alkohol pravděpodobně pochází z černého trhu. Lidé ho nakoupili především ve stánkovém prodeji, ale našel se i v kamenných obchodech. Ti, kteří po požití přežili, oslepli nebo si těžce poškodili zrak. Do republiky přijel Erik Hovda z Norska, který přivezl nový, šetrný protijed a učí české lékaře novou analýzu krve, kterou rychleji odhalí otravu metylalkoholem. Vláda sestavila krizový štáb. Ministr zdravotnictví Heger nejdříve zakázal prodej rozlévaného tvrdého alkoholu ve stáncích, posléze vyhlásil prohibici. S výjimkou piva a vína se nesměl prodávat alkohol ani v kamenných obchodech. Okresní hygienická stanice po nějakou dobu odebírala zájemcům zdarma vzorky z lahví alkoholu, který už měli doma. Ukázalo se, že značná část z nich metanol obsahovala.
Archeologové narazili při výzkumu pražské čtvrti Kralovice na základy mohutného hradiště z 10. století. Před tisíci lety tam stál obrovský hrad Přemyslovců, který byl svou velikostí srovnatelný s Pražským Hradem. Zanikl ve dvanáctém století.
Při otvírání mostu v Chrastavě na Liberecku spáchal mladý komunista Pavel Vondrouš „atentát“ na prezidenta Václava Klause. K boku mu přiložil plastovou pistoli, která je nerozeznatelná od skutečné zbraně, a několikrát zmáčkl spoušť. Ochranka vůbec nereagovala. Pachatel stačil po činu poodejít a hovořit s novináři. Policie ho dostihla po několika stech metrech. Václav Klaus po útoku na druhý den řekl, že to nebyl politováníhodný incident, jak se vyjádřil premiér Nečas. Podle prezidentových slov došlo za sto let našeho moderního státu k prvnímu atentátu na prezidenta republiky. Kvůli incidentu odstoupil šéf hradní ochranky.

ŘÍJEN:
Ruzyňské letiště se od 5. října jmenuje „Letiště Václava Havla Praha“.
Krajské volby skončily úspěchem sociálních demokratů a komunistů. Na protest proti skutečnosti, že v jejich kraji má na starost rezort školství komunistka, vyhlásili studenti v Jižních Čechách stávku a posléze i hladovku.
V souvislosti s metanolovou aférou obvinila policie Pavla Čanigu, jednatele likérky Drak z Chvalčova na Kroměřížsku. K zadržení vedl nález lihovin ve skladu, které obsahovaly 50 % metanolu.
Na vlastní přání zavítal do Lidic nejvyšší představitel země, která tomuto místu přinesla před sedmdesáti lety zkázu, aby se omluvil za bestiální činy svých soukmenovců. Prezident Německa Joachim Gauck se v Lidicích setkal s lidmi, kteří přežili lidickou tragédii. A přijali ho více než srdečně. Devadesátiletá Miloslava Kalibová ho dokonce oslovila německy. Prezidenta to viditelně dojalo. Setkání se odehrálo bez účasti médií.
Ministr Drábek z TOP 09 se po zatčení svého náměstka pro uplácení nejdříve rozhořčil nad postupem policie, později rezignoval.

LISTOPAD:
Čeští archeologové objevili v egyptském Abusíru hrobky princezny Šert Nepti z páté dynastie, tzn. z let 2 500 až 2 350 před naším letopočtem.
Ministr dopravy Pavel Dobeš podal demisi, během dalších dnů odstoupil ministr obrany Alexandr Vondra. Premiér jmenoval na jeho místo Karolinu Peake z uskupení LIDEM. Za osm dnů ji z funkce zase odvolal.
Ministerstvo vnitra pustilo do boje o Hrad jen osm z dvaceti uchazečů. Kvůli velikému množství neplatných podpisů na nominačních peticích vyřadilo posléze Janu Bobošíkovou, Tomia Okamuru a Vladimíra Dlouhého. Všichni tři se odvolali. Nejvyšší správní soudu pak 13. prosince mezi kandidáty vrátil pouze Janu Bobošíkovou.
Zastupitelé Ústeckého kraje zvolili předsedou krajského výboru komunistu Oldřicha Bubeníčka. Od Listopadu je to první komunistický hejtman u nás.

PROSINEC:
Jeden kontroverzní výrok za druhým vypouští z úst nový karlovarský komunistický náměstek pro školství Václav Sloup. Bývalý politik pohraniční stráže nejdříve líčil, jak za totality mohli učitelé učit žáky, že Československo osvobodili i Američané. Naposledy řekl, že Německo by uvítalo, kdyby se hranice střežila stejně jako před Listopadem. Němce jeho výrok překvapil.
První výročí úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla se spontánně připomínalo po celé republice. Nejen, že se zapalovaly svíčky, ale exprezidentovi příznivci chodili tento den v ohrnutých nohavicích. Připomínali tak kratší nohavice Václava Havla při jeho první vojenské přehlídce.
Ministerstvo školství po dlouhém testování uznalo používání nového písma Comenia Script.

STALO SE VE SVĚTĚ

LEDEN:
Dva útočníci připevnili v Teheránu bombu k vozu íránského univerzitního profesora. Pracoval v jaderném centru, kde je umístěno osm tisíc centrifug, sloužících k obohacování uranu. Zařízení je klíčovou součástí plánu Teheránu vyrobit jadernou bombu. A v něm hrál profesor důležitou roli. Při explozi vědec zahynul i se spolujezdcem. Irán obvinil z útoku USA, Velkou Británii a Izrael.

ÚNOR:
Nejhorší násilnosti provázely v Řecku noc z 12. na 13. února. Lidé protestovali proti schválení rozpočtových škrtů, bez nichž by Řecko, které je velmi zadlužené, nedostalo mezinárodní finanční pomoc. Asi osmdesát tisíc demonstrantů, v jejichž řadách bylo i tvrdé jádro maskovaných radikálů, podpalovalo v Aténách budovy a rabovalo. Poškodili přes padesát budov, z nichž některé zcela vyhořely. Zničili více než stovku bank a obchodů.

BŘEZEN:
Vladimír Putin vyhrál prezidentské volby v Rusku již v prvním kole. Nikoho to nepřekvapilo. Něčím byly přece jen volby výjimečné. Ještě nikdy v Putinově éře se hlasování nekonalo na pozadí masivních pouličních protestů, při nichž se lidé dožadovali Putinova odchodu a politických reforem.
Levicoví sociální demokraté Roberta Fica suverénně zvítězili v předčasných volbách na Slovensku. Poprvé od svržení komunismu ovládla parlament jediná strana.

DUBEN:
KLDR potvrdila Kim Čong-una jako nového vůdce. Byl jmenován prvním předsedou komise národní obrany, což je v Severní Koreji označení pro hlavu státu.
Součástí mohutných oslav stého výročí narození zakladatele KLDR Kim-Ir-Sena bude vypouštění rakety se satelitem. Země Pacifiku jsou ve střehu. Soudí, že jde o zamaskovaný test rakety dlouhého doletu. Nevěří tomu ani Západ, Japonsko i Jižní Korea. Soudí, že jde o zkoušku rakety, schopnou nést jadernou hlavici. Severokorejský plán neobvykle ostře odsoudilo Rusko a samozřejmě Spojené státy. Severní Korea tvrdí, že satelitem vybaveným citlivou videokamerou hodlá zkoumat velikost své úrody.

KVĚTEN:
Nevidomý čínský disident Čohen-Kuang Čehnt pomocí přátel uprchl z domácího vězení, dostal se do Pekingu a tam pronikl na americkou ambasádu. Tu však později pod nátlakem opustil. Bylo mu vyhrožováno, že pokud neodjede, bude jeho manželka ubita k smrti. Všichni očekávali, že mu USA poskytne azyl. To se nestalo.

ČERVEN:
Velká Británie slaví 60. výročí nástupu královny Alžběty na trůn. Za šedesát let své vlády zažila dvanáct anglických premiérů, šest anglikánských arcibiskupů a šest papežů v Římě. Jedním z vrcholů oslav byla velká flotila na řece Temži čítající přes tisíc lodí z celého světa včetně vzácných historických plavidel.
Vůdce islámského strany „Strana svobody a spravedlnosti“ Muhammad Mursí vyhrál prezidentské volby v Egyptě.
Německý prezident Gauck napsal k 70. výročí vyhlazení Lidic omluvný dopis prezidentu Václavu Klausovi. Kromě lítosti nad tím, co se tehdy stalo, zdůraznil i hrdinství českých parašutistů, kteří spáchali atentát na Heydricha.

ČERVENEC:
Nejhorší krveprolití za posledních šestnáct měsíců zažila Sýrie. Vojáci diktátora Bašára Asada prakticky zničili neposlušnou vesnici Trímsa v provincii Hamá. Podle opozičních aktivistů nejprve armáda odstřelovala osadu z děl, tanků i helikoptér. Poté do poničené vesnice vstoupily prorežimní milice, které hromadně popravovaly místní. Nepřežilo zřejmě 250 lidí. Západ je útokem šokován, podobné pocity vyjádřilo i OSN. Rusko přesto neochvějně stojí za syrským režimem a rozhodlo poslat Bašáru Asadovi další zbraně, podle všeho i helikoptéry.

SRPEN:
Ozbrojenci napadli kontrolní stanoviště v egyptském městě Ariš na severu Sinajského poloostrova. Jen několik hodin poté zahájila na Sinaji egyptská armáda letecké útoky, při nichž zahynulo nejméně dvacet lidí. Šlo o první vojenskou akci Egypta v této oblasti od roku 1973. Útok byl prý odpovědí na smrt šestnácti příslušníků egyptské pohraniční stráže, kteří zahynuli při napadení policejní stanice na Sinaji u hranic s Izraelem.
Německo a Česko jsou jedinými zeměmi Evropské unie, jejichž zbraně byly od roku 2009 zajištěny u bojovníků radikálního islámského hnutí Taliban v Afghánistánu.

ZÁŘÍ:
Lůza vyzbrojená kulomety a granátomety zaútočila na americký konzulát v Benghází. Útočníci vtrhli dovnitř, budovu vypálili a zaútočili na posádku diplomatického vozu, který se snažil z areálu ujet. Obětí se stal americký velvyslanec, který se zasloužil o to, že vláda USA, která se nemínila do bojů v Libyi vměšovat, vyslala stíhačky a bombardéry nad Libyi s úkolem drtit Kaddaffovce ze vzduchu. Útok spáchala skupina, která se hlásí k Al-Kajdě. Příčinou výbuchu nenávisti byly sekvence na serveru YOU TUBE ze zesměšňujícího filmu o proroku Mohamedovi. Podnikatel, který film natočil, neměl s vládou USA nic společného.
Pojízdná laboratoř Curiosity narazila na povrchu Marsu na místo, kudy před miliony let tekla říčka.

ŘÍJEN:
Již první den, kdy bylo v Sýrii vyhlášeno příměří, zahynulo 47 lidí. Na jihu Damašku byl spáchán atentát pomocí výbušnin. Další útok byl v jihosyrském městě Dará.
Španělský parlament zamítl žádost katalánských poslanců, aby Katalánci mohli uspořádat referendum o nezávislosti.

LISTOPAD:
Palestinští diplomaté svedli na půdě OSN velikou bitvu. Dosáhli toho, že země místo statusu „stálý pozorovatel“ získala postavení „nečlenský pozorovatelský stát“. Pro zvedli ruku nejen tradiční palestinští spojenci z třetího světa, ale většina evropských zemí. Velká Británie podmínila souhlas tím, aby se Palestinci vrátili k mírovým rozhovorům a nevznášeli proti Izraeli žaloby. Pro nový statut Palestiny bylo 138 zemí, proti devět. Palestinu nepodpořili např. USA, Kanada, Německo a Česko.
Při izraelském náletu v Gaze byl zabit velitel ozbrojeného křídla Hamas. Izraelští představitelé v minulých dnech řekli, že zvažují likvidaci vysokých činitelů Hamasu. Reagovali tak na vlnu těžkého raketového odstřelování izraelského území v pásmu Gazy, kontrolovaného Hamasem. Ahmed Džaharí byl dlouho v čele izraelského seznamu nejhledanějšího osob. Jeho smrt potvrdily palestinské i izraelské zdroje. Palestinský prezident krátce po zabití Džaharího požádal o svolání mimořádné schůzky Ligy arabských států. USA oznámily, že respektují právo Izraele bránit se proti terorismu, Egypt naopak izraelské nálety odsoudil.
Den evropské mobilizace vyhlásila Evropská odborová konfederace. Obyvatelé západní a jižní Evropy, která je sužována krizí a úspornými opatřeními, vyšli do ulic v hojném počtu. Nejzuřivější protesty a střety s policií byly ve Španělsku a Itálii. Potyčky byly hlášeny i z Portugalska. Demonstrace se konaly také v Řecku, Německu, Belgii, Francii a Polsku.
Americký prezident Barack Obama porazil ve volbách republikánského vyzyvatele Mitta Rommeyho.

PROSINEC:
Severní Korea vypustila raketu dlouhého doletu, tentokrát úspěšně. Vynesla na oběžnou dráhu družici. Při realizaci programu pomáhal zemi Irán. Tato demonstrace síly stala KLDR podle expertů čtvrtinu až třetinu státního rozpočtu v situaci, kdy tam lidé kvůli nedostatku prakticky všeho hladoví a v tomto ročním období i mrznou.

13. dubna 2013
Marie Martková, tč. kronikář

Rok 2017 gregoriánského kalendáře začal v neděli 1. ledna a skončil v neděli 31. prosince. V České republice měl 250 pracovních dnů a 13 státních svátků. Letní čas začal v neděli 26. března ve 2:00 hodin a skončil v neděli 29. října ve 3:00 hodin. Dle židovského kalendáře nastal přelom roků 5777 a 5778, dle islámského kalendáře 1438 a 1439. OSN vyhlásila rok 2017 jako „Rok udržitelného rozvoje cestovního ruchu“.

POČASÍ V ROCE 2017

V celosvětovém měřítku byla v roce 2017 byla třetí nejvyšší průměrná teplota v historii měření. Oproti průměru za 20. století bylo v roce 2017 tepleji o 0,84 stupně Celsia. Rekord drží rok 2016, který byl výrazně ovlivněn klimatickým jevem El Niño. Druhým nejteplejším rokem byl rok 2016.
Z perspektivy jednotlivých kontinentů byl rok 2017 pro Jižní Ameriku druhým nejteplejším, pro Asii třetím nejteplejším, pro Afriku čtvrtý v pořadí a pro Evropu až pátý v pořadí. Pro Severní Ameriku, Austrálii a Oceánii byl rok 2017 dokonce až šestý v pořadí nejteplejších let od roku 1910.

V pražském Klementinu, kde se teploty měří od roku 1775, byl rok 2017 spolu s rokem 2016 s průměrnou roční teplotou 11,8 stupně Celsia pátý až šestý nejteplejší. Na této stanici byly teplejší roky 2014, 2015 (12,5 °C), 2007 (12,1 °C) a 2000 (12,0 °C).

ROK 2017 VE SVĚTĚ

V lednu se ujala Předsednictví EU Malta. V červenci převzalo Předsednictví Estonsko.
Černá Hora se oficiálně stala 29. členem Severoatlantické aliance (NATO)

KULTURA A SPORT
Evropskými hlavními městy kultury v roce 2017 byly dánský Aarhus a kyperský Pafos.
11. ledna byla v Hamburku slavnostně otevřena Labská filharmonie. 110 metrů vysoká budova, v níž se nacházejí tři koncertní sály s celkovou kapacitou 2820 míst k sezení a dále hotel, obytné jednotky a další prostory.

Od 10. června do 10. září probíhala v kazašské Astaně výstava EXPO 2017; první výstava tohoto druhu na půdě bývalého Sovětského svazu. Hlavním tématem výstavy byla energie budoucnosti; zabývala se snižováním emisí, alternativními zdroji energie a budoucností energie. Areál o rozloze 25 hektarů navštívilo přes 4 miliony lidí. Do výstavy se zapojilo 22 mezinárodních organizací a 115 států, včetně České republiky. Český pavilon o rozloze 292 m² měl dvě patra a dominoval mu koncept sportovního letounu na elektrický pohon; slavnostně ho otevřel prezident Miloš Zeman. Celkem český pavilon navštívilo po celou dobu výstavy přes půl milionu lidí.

10. července přidal Výbor pro světové dědictví na svém 41. zasedání v polském Krakově na seznam Světového dědictví UNESCO dalších 21 památek.

26. února bylo v Africe a v Jižní Americe pozorovatelné prstencové zatmění Slunce.
21. srpna bylo v severní Americe pozorovatelné úplné zatmění Slunce.

26. února proběhl v Hollywoodu 89. ročník udílení Oskarů. Nejvíce nominací získal snímek La La Land, celkem 14, nakonec jich proměnil šest.

5.-21. května se konalo 81.Mistrovství světa v ledním hokeji v Kolíně nad Rýnem a Paříži. Na první místě se umístilo Švédsko, na druhém Kanada a na třetím Rusko. Česká republika skončila na sedmém místě.

13. září Mezinárodní olympijský výbor vybral pořadatele Letních olympijských her 2024 a Letních olympijských her 2028. Hostitelem XXXIII. letních olympijských her v roce 2024 se stane Paříž a XXXIV. letní olympijské hry v roce 2028 se budou konat v americkém Los Angeles.

POLITIKA:
V několika zemích došlo ke změnám na prezidentských postech:
V USA byl zvolen nový (čtyřicátý pátý) prezident. Baracka Obamu (2009-2017) vystřídal na postu prezidenta Donald Trump. Jeho inaugurace proběhla 20. ledna. Už o šest dní později vydal exekutivní příkaz k výstavbě zdi na hranici s Mexikem, která má zabránit toku nelegálních přistěhovalců, kteří přicházejí do země přes Mexiko. V červnu oznámil odstoupení země z Pařížské klimatické dohody, podle které mají být do roku 2020 omezeny emise skleníkových plynů.
V evropských zemích se novými prezidenty stali:
– ve Francii Emmanuel Macron- jeho předchůdcem byl François Hollande (2012-2017)
– v Německu Frank-Walter Steinmeier - jeho předchůdcem byl Joachim Gauck (2012-2017)
– v Rakousku Alexander Van der Bellen -jeho předchůdcem byl Heinz Fischer (2004 – 2017)
– v Srbsku dosavadní premiér Aleksandar Vučić
– v Jižní Koreji liberální kandidát Mun Če-in
V Maďarsku obhájil svůj post dosavadní prezident János Áder.

13. září byla Halimah Yacobová zvolena první prezidentkou v dějinách Singapuru poté, co ji volební komise shledala jedinou způsobilou kandidátkou.

V Turecku proběhlo referendum, v němž se občané vyslovili nadpoloviční většinou pro změnu ústavy - Turecko by se mělo stát prezidentskou republikou. Volební účast činila 84 % oprávněných voličů.
Bouřlivý průběh mělo v Katalánsku referendum o nezávislosti Katalánska na Španělském království. Samotné referendum je v rozporu se španělskou ústavou a Ústavní soud jej také jako protizákonné zakázal. Katalánská vláda to ovšem odmítla uznat, což vyústilo ve španělskou ústavní krizi a bylo podnětem pro zásah policie k zastavení referenda. Policie uzavřela většinu hlasovacích místností a bylo znemožněno elektronické hlasování. Podle katalánských úřadů bylo z platných hlasů více než 90 % pro odtržení Katalánska. Referendum nebylo vzhledem k jeho protizákonnosti španělskou vládou prohlášeno za neplatné a toto rozhodnutí respektuje i Evropská unie.

V některých evropských zemích proběhly parlamentní volby:
V Nizozemsku zvítězila Lidová strana pro svobodu a demokracii dosavadního premiéra Marka Rutteho. Na druhém místě se umístila strana pro svobodu a demokracii.

Ve Velké Británii v parlamentních volbách vyhráli Konzervativci v čele s Mayovou, nicméně většinou v parlamentu nezískali.

V září se konaly parlamentní volby v Německu. Zvítězila koalice CDU/CSU, jež získala 33% odevzdaných hlasů. Jako druhá v pořadí se umísila SPD a třetí Alternativa pro Německo (AfD).

V Norském království se politické strany utkaly o 169 křesel. Nejvíce z nich, 49, získala Norská strana práce Jonase Gahra Støreho. Vítězem voleb se ale stal středo-pravicový blok dosavadní premiérky Erny Solbergové, jejíž součástí jsou Konzervativní strana, Pokroková strana, Křesťanská lidová strana a Venstre. Volební účast byla 78,22 %.

Parlamentní volby v Lichtenštejnsku vyhrála v únoru vládní Pokroková občanská strana (FBP) premiéra Adriana Haslera, oproti minulému hlasování si ale pohoršila. Volební účast byla 77,8 procenta.

V březnu se konaly parlamentní volby v Bulharsku. Vyhrála strana Občané za evropský rozvoj

Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova, která je výrazně prozápadní a podporuje sankce proti Rusku. Dosažený počet hlasů ale na sestavení vlády bez koaličního partnera nestačil. Se ztrátou pěti a půl procentního bodu skončila druhá Bulharská socialistická strana (BSP). Jednalo se o třetí předčasné volby od roku 2009.

Více začínají být brána na zřetel práva homosexuálně orientovaných lidí.
30. června Německo umožnilo homosexuálním párům uzavírat manželství a adoptovat děti. Stejnopohlavní manželství schválil také maltský (12. července) a australský (7.prosince) parlament.

VŠEOBECNÉ DĚNÍ:
Rok 2017 byl provázen celou řadou násilností:
Nejvíce se jich událo v lednu. Při útoku na noční klub v tureckém Istanbulu bylo zabito nejméně 39 lidí. Válka gangů v brazilské věznici ve městě Manaus si vyžádala nejméně 60 mrtvých. O několik dní později bylo nejméně 33 lidí zabito při vězeňské vzpouře v brazilském městě Boa Vista. V Polsku došlo při potyčce s tuniskými zaměstnanci prodejny kebabu k zabití polského mladíka, což vyvolalo vlnu nepokojů, při nichž polská policie ve městě Ełk zadržela 25 lidí. Na letišti Fort Lauderdale – Hollywood na Floridě bylo nejméně pět lidí zabito při útoku poloautomatickou zbraní. V syrském městě Azaz u hranic s Tureckem bylo při sebevražedném útoku zabito nejméně 40 lidí. Čtyři lidé zemřeli a další byli zraněni při útoku kamionem v Jeruzalémě.
V březnu se v centru Londýna odehrál první teroristický útok, při němž zemřeli 4 lidé a přes 30 lidí bylo zraněno.
V dubnu došlo k teroristickému útoku v petrohradském metru. 15 lidí zahynulo a dalších 64 lidí bylo zraněno. Německo ohlásilo cílený útok na autobus fotbalistů německého klubu Borussia Dortmund, kteří se měli zúčastnit čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem.
Teroristický útok na koncertu zpěvačky Ariany Grande v Manchesteru si v květnu vyžádal 22 mrtvých a 59 zraněných.
Již ke druhému teroristickému útoku v Londýně došlo na začátku června. Jednalo se o útok dodávkou na ulici London Bridge, který byl proveden třemi muži a zemřelo při něm 8 lidí. Útočníci byli zabiti. Třetí útok následoval 19. června, kdy nejméně jeden člověk zemřel a 10 dalších bylo zraněno poté, co řidič úmyslně najel dodávkou do davu lidí poblíž Severolondýnské ústřední mešity.
V říjnu bylo nejméně padesát lidí zabito a dalších dvě stě zraněno. Ve španělských městech Barceloně a Cambrils útočila teroristická buňka nejméně 12 lidí, která při útocích 16 lidí zabila a dalších 130 lidí zranila, z nich 15 těžce. Sedm útočníků zemřelo. Nejméně 12 lidí bylo zabito při sérii teroristických útoků proti íránskému parlamentu a mauzoleu ajatolláha Chomejního v Teheránu. K sebevražedným útokům se přihlásil Islámský stát. 59 lidí bylo zabito a 527 zraněno při útoku střelce na country koncertě v Las Vegas.
V prosinci odpálil 27letý Bangladéšan na Manhattanu poblíž Times Square v New Yorku trubkovou nálož, která zranila 4 lidi.
Syn Usámy bin Ládina Hamza bin Ládin byl americkým ministerstvem zahraničí zařazen na „seznam globálních teroristů“.

V roce 2017 došlo k několika dalším nepříjemným událostem.
16.ledna se při pokusu o přistání v husté mlze zřítilo v kyrgyzském Biškeku do obytné oblasti nákladní letadlo tureckých aerolinií Boeing 747. Zahynuli 4 členové posádky a asi 37 lidí na zemi. Mezi mrtvými bylo i 6 dětí.

18. ledna došlo ve střední Itálii v kraji Lazio k sérii zemětřesení. Nejsilnější ze 4 otřesů měl sílu
5,7 Mw. Zemřelo 34 lidí, většina v důsledku zemětřesením vyvolané laviny v pohoří Gran Sasso, která zavalila hotel Rigopiano (ze 40 lidí v hotelu jich 29 zemřelo, přeživší zůstali v troskách hotelu uvězněni a byli zachráněni až po několika dnech). V oblasti byly evakuovány školy a několik stanic metra v Římě bylo preventivně uzavřeno.

14. června došlo v západním Londýně k požáru 24patrového bytového domu. Na následky tohoto požáru zemřelo 71 lidí. Dům pocházel z roku 1974 a bylo v něm 127 bytů.

17. června vzniklo v Grónsku tsunami, které zasáhlo osady Nuugaatsiaq a Illorsuit. 4 lidé zemřeli a 9 bylo zraněno, přičemž 2 z nich byli těžce zraněni.

18. června uhořelo při lesním požáru ve středním Portugalsku nejméně 62 lidí.

6. – 10. září zasáhl Karibik a USA Hurikán Irma.
Se svýma maximy přes 300 km/h se jednalo o jeden z nejsilnějších hurikánů v historii Atlantského oceánu. Přemístěno bylo několik milionů lidí - evakuace byla největší v dějinách státu.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI:

30. ledna pozastavila filipínská policie protidrogovou kampaň, během níž pozabíjela 7 000 lidí spojených s užíváním a distribucí drog.

9. července oznámil irácký premiér Hajdar Abádí vítězství nad samozvaným Islámským státem a kompletní osvobození Mosulu.

22. listopadu odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii tehdejšího velitele armády Republiky srbské Ratka Mladiće k doživotnímu vězení za válečné zločiny.

22. prosince v Haagu byla po 24 letech slavnostně ukončena činnost Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.

ÚMRTÍ ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ
7.ledna zemřel portugalský prezident Mário Soares

10.ledna německý prezident Roman Herzog a také americký genetik britského původu Oliver Smithies, který v roce 2007 získal Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za výzkum v oblasti em-bryonálních kmenových buněk a DNA savců.

13. ledna zemřel švýcarský kardinál Gilberto Agustoni.

16. ledna zemřel americký, astronaut s československými kořeny, Eugene Cernan. Po matce byl českého původu, po otci slovenského. Absolvoval tři lety to vesmíru, a to při letech Gemini 9, Apollo 10 a Apollo 11. Při obou letech Apolla s sebou vzal československou vlajku, kterou při své neoficiál-ní a utajované návštěvě Československa v roce 1974 předal řediteli Astronomického ústa-vu v Ondřejově doc. Luboši Perekovi. V našem povědomí je zapsán jako poslední člověk, který sta-nul na měsíčním povrchu.

8.února zemřel anglický fyzik Peter Mansfield, nositel Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství za to, jak prohloubil poznatky v oblasti zobrazovacích metod založených na magnetické rezonanci.

13. února zemřel Kim Čong-nam, nejstarší syn severokorejského diktátora Kim Čong-ila.

8. března George A. Olah, americký chemik maďarského původu a nositel Nobelovy cenu za che-mii.

18. března zemřel Chuck Berry, americký kytarista, zpěvák a skladatel, jeden z předních průkopní-ků rock and rollu, který byl časopisem Rolling Stone vyhlášen jako šestý nejlepší kytarista v žebříč-ku 100 nejlepších kytaristů všech dob z roku 2003 (ve stejném žebříčku z roku 2011 se umístil na osmé příčce), v žebříčku 100 nejlepších zpěváků všech dob se umístil na 41. pozici a v žebříč-ku Rolling Stone - 100 největších umělců všech dob na pátém místě. Tři z jeho písní („Johnny B. Goode“, „Maybellene“ a „Rock and Roll Music“) jsou v žebříčku 500 Songs that Shaped Rock and Roll (500 písní, které formovaly rock and roll).

29. března zemřel Alexej Alexejevič Abrikosov, ruský fyzik a nositel Nobelovy ceny za fyziku za přínos v oblasti supravodičů.

23.května zemřel Roger Moore, anglický herec, známý především jako třetí herec, který ztvárnil po-stavu Jamese Bonda.

V ROCE 2017 SI PŘIPOMÍNÁME VÝROČÍ TĚCHTO UDÁLOSTÍ:


17. ledna – Dánsko prodalo svou část Panenských ostrovů v Karibiku USA za 25 milionů dolarů (100 let)
8. – 12. března – Únorová revoluce v Rusku (100 let)
15. března – Rakousko-uherské vyrovnání z Rakouského císařství vzniklo Rakousko-Uhersko (150 let)
5. dubna – vznik státu Bosna a Hercegovina (25 let)
7. května – Alfred Nobel si ve Spojeném království patentoval dynamit (150 let)
11. května – uznání nezávislosti Lucemburska (150 let)
13. května – První zjevení Panny Marie ve Fátimě (100 let)
1. června – vznik státu Kanada (150 let)
4. června – Kolumbijská univerzita v New Yorku poprvé udělila Pulitzerovu cenu (100 let)
5. června – Izraelské jednotky napadly Egypt, čímž začala Šestidenní válka (50 let)
8. června – Rakouský císař František Josef I. s manželkou Alžbětou byli v Budíně korunováni (150 let)
29. července – Bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně (200 let)
28. srpna – do Prahy byly z Vídně navráceny české korunovační klenoty (150 let)
14. září – Karl Marx vydal své hlavní dílo Kapitál (150 let)
16. září – Pankrác Borč a Václav Hanka objevili Rukopis královédvorský (200 let)
22. října – USA koupily od carského Ruska Aljašku za 7 200 000 dolarů (150 let)
31. října – Martin Luther uveřejňuje svých 95 tezí (500 let)
7. listopadu – VŘSR v Rusku (100 let)
26. listopad – Byla založena hokejová soutěž kanadsko-americká NHL (100 let)
6. prosince – uznání nezávislosti Finska (100 let)
8. prosince – byla založena Česká astronomická společnost (100 let)
18. prosince – V Petrohradu měl premiéru balet Louskáček (125 let)
Bylo založeno Sdružení českých umělců grafiků Hollar (100 let)
V San Francisku bylo vyhlášeno hnutí hippies (50 let)

V ROCE 2017 SI PŘIPOMÍNÁME TATO VÝROČÍ NAROZENÍ:


8. ledna – David Bowie, britský zpěvák (70 let)
11. ledna – Michal Tučný, český zpěvák (75 let)
17. ledna – Amalie Mánesová, česká malířka (200 let)
20. února – Kurt Cobain, americký rockový zpěvák, zakladatel skupiny Nirvana (50 let)
6. března – Valentina Těreškovová, první žena ve vesmíru (80 let)
17. března – Simona Monyová, česká spisovatelka (50 let)
18. dubna – Jan Kaplický, český architekt (80 let)
22. dubna – Jack Nicholson, americký herec (80 let)
25. dubna – Ella Fitzgeraldová, americká jazzová zpěvačka (100 let)
10. května – Jan Weiss, český spisovatel (125 let)
9. května – Zita Bourbonsko-Parmská, poslední císařovna rakouská, královna česká a uherská (125 let)
13. května – Marie Terezie, rakouská arcivévodkyně a česká královna (300 let)
15. května – Madeleine Albrightová, ministryně zahraničních věcí USA (80 let)
29. května – John Fitzgerald Kennedy, 35. prezident USA (100 let)
19. června – Jan Václav Stamic, český skladatel (300 let)
20. června - Rudolf Jelínek, český podnikatel (125 let) a Nicole Kidmanová, americko-australská he-rečka (50 let)
1. července – Pamela Anderson, kanadská herečka a modelka (50 let)
6. července– Ignác Platzer, česko-rakouský sochař a řezbář (300 let)
18. července – Vin Diesel, americký herec (50 let)
8. srpna – Dustin Hoffman, americký herec (80 let)
12. září – Valerie Kaplanová, česká herečka (100 let)
15. září – Petr Bezruč, český básník (150 let)
16. září – Pavel Bobek, český zpěvák (80 let)
18. října – Alois Rašín, 1. ministr financí Československa (150 let)
28. října – Julia Robertsová, americká herečka (50 let)
7. listopadu - Marie Curie-Skłodowská, francouzská vědkyně polského původu (150 let)
12. listopadu – Bahá'u'lláh, zakladatel Bahá'í víry (200 let)
4. prosince – Francisco Franco, nejvyšší představitel Španělska od roku 1939 (125 let)
6. prosince – Jiří Kodet, český herec (80 let)
21. prosince – Jane Fondová, americká herečka (80 let)
22. prosince – František Xaver Šalda , český literární kritik, novinář a spisovatel (150 let)

V ROCE 2017 SI PŘIPOMÍNÁME TATO ÚMRTÍ:


16. ledna – Marie Majerová, česká spisovatelka (50 let)
18. února – Robert Oppenheimer, americký fyzik (50 let)
27. března – Jaroslav Heyrovský, český chemik (50 let)
1. dubna – Scott Joplin, americký černošský hudebník, pianista a skladatel, jeden z prvních představi-telů ragtimu (100 let)
14. dubna – Ludvík Lazar Zamenhof, židovský oční lékař, filolog a tvůrce jazyka esperanto (100 let)
19. dubna – Konrad Adenauer, německý kancléř (50 let)
19. června – Maxmilián I. Mexický, bratr rakouského císaře Františka Josefa I. (150 let)
4. července – Ondřej Sekora, český spisovatel (50 let)
18. července – Jane Austenová, anglická spisovatelka (200 let)
25. srpna – Michael Faraday, anglický fyzik (150 let)
27. srpna – Břetislav Kafka, český sochař, hypnolog, léčitel a badatel v oblasti parapsychologie (50 let)
31. srpna – Charles Baudelaire, francouzský básník (150 let)
15. října – Mata Hari, nizozemská tanečnice (100 let)
15. listopadu – Émile Durkheim, francouzský sociolog (100 let)
17. listopadu – Auguste Rodin, francouzský sochař (100 let)

ROK 2017 V ČESKÉ REPUBLICE

POLITICKÉ UDÁLOSTI:

Od 29.ledna 2014 byla u moci vláda Bohuslava Sobotky. která vzešla z voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Bohuslav Sobotka byl prezidentem Milošem Zemanem jmenován premiérem 17. ledna 2014, jím sestavená vláda získala důvěru 18.února 2014. Pro hlasovalo 110 poslanců ze 181 přítomných. Vládu tvořilo 8 zástupců České strany sociálně demokratické, 6 zástupců ANO 2011 a 3 zástupci Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové.
17.února 2017 vydal předseda vlády Bohuslav Sobotka prohlášení, že považuje za překonané tzv. Bohumínské usnesení z roku 1995, jímž si ČSSD dala závazek nespolupracovat s několika extrémistickými stranami, včetně KSČM. Toto prohlášení konkrétně znělo: „Sjezd potvrzuje platnost závěrů hradeckého sjezdu ČSSD o nepřípustnosti spolupráce sociální demokracie s extremistickými politickými stranami. Vylučuje politickou spolupráci se SPR-RSČ, SČK, MNS, KSČM, LB a SDL.“
V lednu 2017 zasáhla republiku tzv. kauza korunových dluhopisů. Objevilo se trestní oznámení na ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše, které naznačovalo, že před lety přinutil svoji firmu Agrofert, aby vydala korunové dluhopisy, které následně za bezmála 1,5 miliardy korun skoupil, a obešel tak placení daní, neboť vzhledem k podmínkám v zákoně nepodléhal úrokový výnos těchto dluhopisů zdanění. Anonym v trestním oznámení navíc naznačil, že Babiš neměl v roce 2013 dostatek financí, aby první várku dluhopisů nakoupil; sám Babiš se do vysvětlování zamotal. Rozporností svých vyjádření a agresivním přístupem k novinářům situaci sám vyhrotil a následně čelil ostřelování a kritice. Nakonec se zavázal provést dva nezávislé audity. V reakci na kauzu korunových dluhopisů a nejasných majetkových poměrů místopředsedy vlády premiér Bohuslav Sobotka 2.května 2017 oznámil, že podá demisi do rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. Poté, co se začal domnívat, že prezident Zeman bude interpretovat demisi premiéra nikoli ve smyslu demise celé vlády, ale pouze jejího předsedy, změnil Bohuslav Sobotka postoj a 5. května navrhl odvolat z kabinetu Andreje Babiše k 9. květnu. Svou demisi odvolal, protože by podle jeho vyjádření nevedla k zamýšlenému cíli - ukončení Babišova vládního působení. Prezident republiky Babiše z vlády odvolal 24. května 2017. Ve funkci místopředsedy vlády jej vystřídal ministr životního prostředí Richard Brabec a v úřadu ministra financí nahradil další člen ANO a předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Pilný. 6. září Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila vydání poslanců hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, člena představenstva konglomerátu Agrofert, k trestnímu stíhání. Případem se zabývala policie, která Babiše obvinila z krácení daně, a finanční úřad, který řešil, zda by neměla být Agrofertu daň dovyměřena.
V říjnu 2017 (od 20.do 21. října) proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které vyhrálo hnutí ANO 2011 s jasným náskokem nad ostatními stranami. Mělo 29,64 %, na druhém místě ODS s 11,32 %, třetí místo obsadili Piráti, kteří získali 10,79 %. Dále se do Sněmovny dostaly strany a hnutí SPD (10,64 %), KSČM (7,76 %), ČSSD (7,27 %), KDU-ČSL (5,8 %), TOP 09 (5,31 %) a STAN (5,18 %). Okamžitě po vyhlášení výsledků voleb (a vlastně i před volbami) většina stran jasně deklarovala, že do koalice s ANO a s Andrejem Babišem nepůjdou. Důvodem byla hlavně Babišova minulost a také obvinění Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Jediné strany, které byly ochotny jednat s ANO o vládě, byly SPD a komunisté. Vládnout s SPD a komunisty však odmítl sám Babiš. Proto několik dní po volbách Babiš oznámil pokus sestavit menšinovou vládu složenou z členů hnutí ANO a odborníků z praxe. Prezident Miloš Zeman tento záměr přijal kladně a 6.prosince jmenoval Babiše premiérem. Média sousedních zemí komentovala akt tak, že byl předsedou vlády jmenován kontroverzní miliardář a populista navzdory podezření, že pro sebe „vyloudil“ peníze z Evropské unie. Upozornila také na vzájemný pakt v souvislosti s nastávající prezidentskou volbou.

13.prosince byla jmenována vláda Andreje Babiše ve složení:
Richard Brabec (místopředseda vlády, životní prostředí, ANO)
Martin Stropnický (místopředseda vlády, zahraniční věci, ANO)
Karla Šlechtová (obrana, nestr. za ANO)
Lubomír Metnar (vnitro, nestr. za ANO)
Alena Schillerová (finance, nestr. za ANO)
Tomáš Hüner (průmysl a obchod, nestr. za ANO)
Robert Pelikán (spravedlnost, ANO)
Jaroslava Němcová (práce a sociální věci, ANO)
Dan Ťok (doprava, nestr. za ANO)
Jiří Milek (zemědělství, nestr. za ANO)
Adam Vojtěch (zdravotnictví, nestr. za ANO)
Robert Plaga (školství, mládež a tělovýchova, ANO)
Klára Dostálová (místní rozvoj, nestr. za ANO)
Ilja Šmíd (kultura, nestr. za ANO)


Dne 10. ledna 2018 požádala vláda Poslaneckou sněmovnu o důvěru, sněmovní schůze ale byla večer přerušena a hlasování odloženo na 16. ledna 2018. Toho dne vláda Andreje Babiše důvěru Poslanecké sněmovny nedostala. Podpořilo ji všech 78 poslanců hnutí ANO, zbývající strany ale hlasovaly proti. Již dalšího dne, 17. ledna, odhlasovala vláda svoji demisi, kterou prezident Miloš Zeman přijal 24. ledna 2018. Ten zároveň pověřil Babiše jednáním o sestavení nové vlády.

19. května se Česká republika ujala předsednictví v Radě Evropy. Předsednictví je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační.
Jednotlivé členské země Evropské unie střídavě předsedají Radě EU. Zdaleka se nejedná o formální záležitost, ale je to jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým mohou členské země ovlivnit tvář a chod EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace. Pořadí, na jehož základě se země v předsednictví střídají, stanovila Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy na svém zasedání dne 13. prosince 2004. Pořadí bylo určeno až do roku 2020 a při jeho stanovení bylo dbáno na střídání zemí podle jejich velikosti a geografické polohy.

23.května 2017 podepsal prezident Miloš Zeman milost pro Jiřího Kajínka odsouzeného za dvojnásobnou nájemnou vraždu, jejíž součástí se stala sedmiletá podmínka, během níž se nesmí dopustit žádného trestného činu. V opačném případě by se vrátil do vězení. Ještě téhož dne byl Kajínek propuštěn a před bránou věznice v Rýnovicích Kajínka čekali novináři a vítaly ho desítky fanoušků, kteří chtěli propuštěného vězně vidět naživo. V následné diskuzi s novináři Kajínek všem svým přívržencům poděkoval. Po omilostnění žije s přítelkyní v Brně-Bystrci.
Kauza Kajínek byla v minulosti hodně diskutovaným tématem. Dne 23. června 1998 byl Krajským soudem v Plzni odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody pro trestný čin vraždy a další podle v médiích opakovaného slovního spojení „méně závažné trestné činy“, ve skutečnosti např. podle usnesení NS z 19. září 2001 nedovolené ozbrojování extrémně velkým množstvím zbraní – samopalů, pistolí i s tlumiči, brokovnice a velkého množství nábojů i prázdných zásobníků. Trestní spis obsahuje více než 10 000 stran a projednávání případu trvalo 46 dnů. Proces byl několikrát odročen a trval téměř šest let. Před soudem vypovídalo 56 svědků a asi 10 soudních znalců. Rozsudek krajského soudu s odůvodněním obsahuje 130 stran. O podmínečné propuštění z vězení mohl dle rozsudku Jiří Kajínek zažádat v roce 2022
K vraždám se Kajínek nikdy nepřiznal, podal několik ústavních stížností a usiloval o obnovení procesu. Proslulý byl také svými útěky z vězení.

NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI:
2.prosince došlo v pražské Troji ke zřícení lávky vedoucí přes Vltavu. K události došlo kvůli špatnému technickému stavu lávky; zraněni byli čtyři lidé.
Velké štěstí měli 14.ledna diváci a hráči florbalového zápasu v České Třebové, kde se přímo při florbalovém utkání zřítila střecha sportovní haly. Všech asi 80 lidí stačilo utéct, pouze 4 lidé utrpěli lehká zranění. Sportovní hala byla těsně po kolaudaci a obžaloba obvinila z obecného ohrožení z nedbalosti statika, který navrhl a propočítal vazníky střechy, a dalšího muže, který statický návrh kontroloval.
Při výbuchu a následném požáru v areálu Poličských strojíren bylo 23.února zraněno 19 lidí včetně zasahujících hasičů, z toho tři lidé utrpěli středně těžké popáleniny v oblasti obličeje, rukou a hrudníku.

Velké škody napáchal dne 29.června požár, který zasáhl chátrající Hošnovu vilu v Brně. Na místě dnešní vily stála původně secesní budova německé školy, postavená v roce 1905 novolískoveckým německým obyvatelstvem. Od 20. let 20. století mi se v budově nacházel výletní hostinec. V 80. letech 20. století sloužila vila jako internát pro učně stavebního učiliště. Později v 90. letech koupil budovu Rudolf Hošna a přestavěl ji na vilu ve stylu „podnikatelského baroka“. V rámci trestních řízení a soudních sporů se vila dostala do držení Hošnovy manželky, které byla později exekučně zabavena. Během těchto sporů byla vila opuštěna a začala chátrat.

Republiku opakovaně sužovaly velké poryvy větru. 13.ledna zasáhl Krušné hory vítr o síle orkánu. Na Klínovci byl naměřen poryv o rychlosti 119 km/hod. a na nedalekém německém Fichtelbergu dokonce 148 km/hod.
1.prosince zasáhlo Ostravsko zemětřesení s magnitudou 3,5.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI:

25.- 29. ledna 2017 se uskutečnilo v Ostravě 109. Mistrovství Evropy v krasobruslení. Jednalo se o první mistrovství Evropy konající se na Moravě a celkem šesté na území republiky. Ostrava již předtím hostila juniorské Grand Prix. Žádný český sportovec neobdržel medaili.

28. října se konal ve Vladislavském sále na Pražském hradě ceremoniál, při němž udělil tradičně prezident České republiky Miloš Zeman státní vyznamenáními při státním svátku 28. října 2017. I když bylo oceněno nejvíce osobností za prezidentovo pětileté funkční období (celkem 39), trval slavnostní akt kratší dobu. Nebyly také přineseny insignie Řádu bílého lva a dalších státních vyznamenání a dětský sbor nezazpíval hymnu. Komentátoři si povšimli, že také vyznamenaní chodili za prezidentem na pódium, a ne on za nimi, jak bylo dříve zvykem. Oproti předchozímu roku bylo pozváno více hostů; očekáváno bylo 800 pozvaných, včetně bývalého prezidenta Václava Klause a jeho manželky Livie. Mezi pozvanými opět nebyl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, s nímž měl Miloš Zeman již od roku 2013 osobní spor, proto nepřišli také další rektoři českých vysokých škol, kteří se místo toho sešli v dopoledních hodinách u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí.
Ocenění obdrželo těchto 39 osobností, z nich 10 in memoriam


Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy
– armádní generál Ludvík Krejčí in memoriam, legionář 1. světové války
– armádní generál Karel Kutlvašr in memoriam, legionář 1. světové války
– armádní generál Karel Pezl, náčelník Generálního štábu AČR

Řád Bílého lva občanské skupiny I. Třídy
• Michael Häupl, rakouský politik a starosta Vídně
• Borut Pahor, prezident Slovinské republiky
• Gerhard Fritz Kurt Schröder, někdejší kancléř Spolkové republiky Německo

Řád Tomáše G. Masaryka I. třídy
• Petr Beck, uprchlík z Osvětimi a bojovník za svobodu
• Charles Crane in memoriam, americký diplomat
• prof. Jože Plečnik in memoriam, architekt a urbanista

Medaile Za hrdinství
• Václav Haase in memoriam, policista
• Jan Odermatt in memoriam, hasič
• Jan Přikryl in memoriam, partyzán
• Antonín Šubrt in memoriam, voják a účastník bitvy u Dunkerque

Medaile Za zásluhy I. stupně
• Jaroslav Foglar in memoriam, spisovatel a skaut
• Eliška Hašková-Coolidge, bývalá zvláštní asistentka amerických prezidentů
• Juraj Kukura, herec
• Karel Loprais, několikanásobný vítěz rallye Paříž-Dakar
• Štefan Margita, operní pěvec
• Vladimír Mařík, vědec a vysokoškolský pedagog v oblasti robotiky a kybernetiky
• Soňa Nevšímalová, lékařka
• Jaromír Nohavica, písničkář a textař
• Jaroslav Pollert, vědec, vysokoškolský pedagog a odborníkovi v oblasti hydrodynamiky disperzních soustav
• Jan Procházka, vědec a vynálezce
• Martina Sáblíková, sportovkyně a několikanásobná olympijská vítězka a mistryně světa
• Yvetta Simonová, operetní, muzikálová a populární zpěvačka
• Jan Skopeček, herec a dramatik
• Luděk Sobota, herec, bavič, scenárista a režisér
• Lubomír Stoklásek, podnikatel a průmyslník
• Jaroslav Šesták, vědec a vysokoškolský pedagog v oblasti fyziky
• Boris Šťastný, specialista na plicní choroby a pedagog
• Stanislav Štýs, odborník na životní prostředí a rekultivaci po těžební činnosti
• Jarmila Šuláková in memoriam, folklorní zpěvačka a herečka
• Zdeněk Troška, filmový a operní režisér
• Eva Urbanová, operní pěvkyně
• Helena Vondráčková, zpěvačka a herečka
• Vlastimil Vondruška, historik, publicista a spisovatel
• Miroslav Wajsar, zřizovatel a provozovatel hospicové péče
• Milan Zelený, ekonom a vysokoškolský pedagog
• Petr Žantovský, publicista, komentátor a vysokoškolský pedagog

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI:

25.- 29. ledna 2017 se uskutečnilo v Ostravě 109. Mistrovství Evropy v krasobruslení. Jednalo se o první mistrovství Evropy konající se na Moravě a celkem šesté na území republiky. Ostrava již předtím hostila juniorské Grand Prix. Žádný český sportovec neobdržel medaili.

28. října se konal ve Vladislavském sále na Pražském hradě ceremoniál, při němž udělil tradičněprezident České republiky Miloš Zemanstátní vyznamenáními při státním svátku 28. října2017. I když bylo oceněno nejvíce osobností  za  prezidentovo pětileté funkční období (celkem 39), trval slavnostní akt kratší dobu. Nebyly také přineseny insignie Řádu bílého lva a dalších státních vyznamenání a dětský sbor nezazpíval hymnu. Komentátoři si povšimli, že také vyznamenaní chodili za prezidentem na pódium, a ne on za nimi, jak bylo dříve zvykem. Oproti předchozímu roku bylo pozváno více hostů; očekáváno bylo 800 pozvaných, včetně bývalého prezidenta Václava Klause a jeho manželky Livie. Mezi pozvanými opět nebyl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, s nímž měl Miloš Zeman již od roku 2013 osobní spor, proto nepřišli také další rektoři českých vysokých škol, kteří se místo toho sešli v dopoledních hodinách u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí.

Ocenění obdrželo těchto 39 osobností, z nich 10 in memoriam

Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy

        armádní generál Ludvík Krejčí in memoriam, legionář 1. světové války

        armádní generál Karel Kutlvašr in memoriam, legionář 1. světové války

        armádní generál Karel Pezl, náčelník Generálního štábu AČR

Řád Bílého lva občanské skupiny I. Třídy

·         Michael Häupl, rakouský politik a starosta Vídně

·         Borut Pahor, prezident Slovinské republiky

·         Gerhard Fritz Kurt Schröder, někdejší kancléř Spolkové republiky Německo

Řád Tomáše G. Masaryka I. třídy

·         Petr Beck, uprchlík z Osvětimi a bojovník za svobodu

·         Charles Crane in memoriam, americký diplomat

·         prof. Jože Plečnik in memoriam, architekt a urbanista

Medaile Za hrdinství

·         Václav Haase in memoriam, policista

·         Jan Odermatt in memoriam, hasič

·         Jan Přikryl in memoriam, partyzán

·         Antonín Šubrt in memoriam, voják a účastník bitvy u Dunkerque

Medaile Za zásluhy I. stupně

·         Jaroslav Foglar in memoriam, spisovatel a skaut

·         Eliška Hašková-Coolidge, bývalá zvláštní asistentka amerických prezidentů

·         Juraj Kukura, herec

·         Karel Loprais, několikanásobný vítěz rallye Paříž-Dakar

·         Štefan Margita, operní pěvec

·         Vladimír Mařík, vědec a vysokoškolský pedagog v oblasti robotiky a kybernetiky

·         Soňa Nevšímalová, lékařka

·         Jaromír Nohavica, písničkář a textař

·         Jaroslav Pollert, vědec, vysokoškolský pedagog a odborníkovi v oblasti hydrodynamiky disperzních soustav

·         Jan Procházka, vědec a vynálezce

·         Martina Sáblíková, sportovkyně a několikanásobná olympijská vítězka a mistryně světa

·         Yvetta Simonová, operetní, muzikálová a populární zpěvačka

·         Jan Skopeček, herec a dramatik

·         Luděk Sobota, herec, bavič, scenárista a režisér

·         Lubomír Stoklásek, podnikatel a průmyslník

·         Jaroslav Šesták, vědec a vysokoškolský pedagog v oblasti fyziky

·         Boris Šťastný, specialista na plicní choroby a pedagog

·         Stanislav Štýs, odborník na životní prostředí a rekultivaci po těžební činnosti

·         Jarmila Šuláková in memoriam, folklorní zpěvačka a herečka

·         Zdeněk Troška, filmový a operní režisér

·         Eva Urbanová, operní pěvkyně

·         Helena Vondráčková, zpěvačka a herečka

·         Vlastimil Vondruška, historik, publicista a spisovatel

·         Miroslav Wajsar, zřizovatel a provozovatel hospicové péče

·         Milan Zelený, ekonom a vysokoškolský pedagog

·         Petr Žantovský, publicista, komentátor a vysokoškolský pedagog

DALŠÍ UDÁLOSTI:

28.ledna byl Petr Jašek, český humanitární pracovník, dokumentarista, spolupracovník české pobočky organizace Hlas Mučedníků a zdravotník s dvacetiletou praxí ve zdravotnictví, v Súdánu odsouzen k více něž 20 letům odnětí svobody za údajnou protistátní činnost. Kromě Súdánu působil také v Nigérii, kde pomáhal obětem útoků islamistické skupiny Boko Haram. Do Súdánu se vydal kvůli dokumentaci pronásledování tamních křesťanů, k němuž mělo docházet při střetech mezi vládou a povstalci v pohoří Núba ve státě Jižní Kordofán. Při jedné z cest do Súdánu překročil jeho hranice nelegálně, bez víza a mimo hraniční přechod. Úřady ho proto vinily z nelegálního překročení hranice. Zadržen byl prosinci 2015 súdánskou tajnou policií na letišti v Chartúmu. Zazněly zprávy, že bude souzen podle islámského práva a teoreticky mu hrozí i trest smrti. O jeho propuštění usilovali čeští diplomaté, zejména pracovníci velvyslanectví v Káhiře. Na podzim roku 2016 začal v Chartúmu soudní proces, ve kterém byl Jašek spolu se dvěma súdánskými pastory obviněn z protistátní činnosti a špionáže. Jašek se jich měl dopustit publikováním informací, které poškozovaly obraz Súdánu v zahraničí. Jaškovi byl vyměřen úhrnný trest 23,5 roku odnětí svobody a pokuta ve výši 100 000 súdánských liber, tedy cca 400 000 českých korun za vykonávání humanitární práce bez řádného povolení. Další spoluobvinění byli odsouzeni ke 12 letům odnětí svobody. V únoru 2017 mu byla udělena prezidentská milost a zároveň súdánský prezident Umar al-Bašír nařídil jeho okamžité propuštění. Do České republiky se vrátil 26. února 2017 společně s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem, který v Súdánu a o jeho propuštění vyjednával. 12. května 2017 byla udělena milost i Jaškovým spolupracovníkům. Jašek o svých zkušenostech z doby uvěznění, ale také o jeho předchozí práci křesťanského humanitárního pracovníka, otevřeně mluví v rozhovorech v médiích.

NAROZENÍ V ROCE 2017

31.srpna 2017 v 11.24 se narodil v nemocnici Danderydu nedaleko Stockholmu Gabriel Švédský, celým jménem Gabriel Carl Walther, syn švédského krále Karla Filipa a princezny Sofie. Je šestým v pořadí následnictví švédského trůnu.

ÚMRTÍ V ROCE 2017

Mezi významnými osobnostmi, které zemřely v roce 2017 bych zmínila například tyto:
11. února 2017 zemřela ve věku 87 let Jarmila Šuláková, provdaná Schmidtová, známá moravská folklorní zpěvačka, někdy, nazývaná „valašská královna lidové písně“. Narodila se v umělecké rodi-ně- její otec byl muzikant a matka byla herečka, tanečnice a zpěvačka. Od školních let zpívala v různých souborech. Vyučila se sice švadlenou, ale 35 let pracovala v prodejně Supraphonu. Od roku 1952 byla sólistkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, s nímž absolvovala stovky vystoupení po celém světě. Kromě různých cimbálových souborů pravidelně také vystupova-la v letech 1995–2011 s folkrockovou skupinou Fleret.
Provdala se za houslistu Ludvíka Schmidta. V roce 1979 jí byl udělen titul zasloužilá umělkyně, v roce 1989 národní umělkyně. Kromě toho si v roce 1955 přivezla ze Světového festivalu mládeže a studentstva bronzovou cenu, v roce 1957 stříbrnou. Dne 28. října 2017 jí byla z rukou českého prezidenta Miloše Zemana udělena medaile Za zásluhy (in memoriam; v zastoupení dcery Zuzany Pavlůskové).

18.března zemřel ve věku 84 let katolický teolog a klerik, kardinál Miroslav Vlk. Působil jako arcibiskup český a primas pražský, krátce také biskupem českobudějovickým. V roce 1994 byl jmenován kardinálem. Aktivně hovořil německy a italsky, pasivně ovládal ruštinu, francouzštinu, latinu a esperanto. Byl nositelem řady čestných teologických doktorátů a obdržel řadu vyznamenání, jako např. záslužný velkokříž Řádu sv. Lazara, Čestnou medaili TGM, Řád T. G. Masaryka II. třídy (28. října 2002), zvláštní ocenění za práci na usmíření mezi Čechy a Němci, Svatováclavskou medaili, Velkokříž Řadu sv. Lazara. Obdržel také několik čestných doktorátů a byl čestným občanem několika měst, jak v Čechách, tak v zahraničí.

V neděli 26.března 2017 zemřela v motolské nemocnici v Praze známá česká zpěvačka Věra Špinarová poté, co u ní o čtyři dny dříve během koncertu v Čáslavi došlo k zástavě srdce. Přestože se Věra Špinarová vyučila chemičkou, nikdy se jí nestala. Od šesti let hrála na housle a později s kamarády na kytaru. Svou pěveckou kariéru zahájila v patnácti letech a celkem natočila 13 desek.
Jejím asi největším hitem je píseň Jednoho dne se vrátíš, kterou nazpívala v roce 1976 na hudbu Ennia Morriconeho z filmového westernu Tenkrát na Západě.

31.května 2017 zemřel světově uznávaný český dirigent a zakladatel Pražské komorní filharmonie Jiří Bělohlávek. Kromě pauzy v letech 2006-2012, kdy působil v roli šéfdirigenta BBC Symphony Orchestra, stál na postu šéfdirigenta Pražské filharmonie. Od roku 1995 působil také jako pedagog na AMU.

15. června 2017 zemřel jeden z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20. století Olbram Zoubek. Po ukončení obecné školy nastoupil na reálku, kde od sexty navštěvoval nepovinné modelování u profesora Miroslava Kužela. Během 2. světové války byl v letech 1944–1945 totálně nasazen v podniku Wegena v Praze na Letné. Ve dnech 5. až 11. května 1945 se aktivně účastnil Pražského povstání. Nebyl přijat na AVU, proto se rozhodl absolvovat kamenosochařskou praxi u sochaře Otakara Velínského v Praze. V letech 1945–1952, po úspěšném složení zkoušek, studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Josefa Wagnera. Věnoval se restaurátorské práci a grafice; specializoval se na renesanční sgrafito a kamennou plastiku. Vletech 1974-1991 nemohl vystavovat svá díla; jako režimu nepohodlný umělec se věnoval restaurování sgrafita na zámku v Litomyšli. Nicméně po celou tu dobu se věnoval tvorbě a na své dosud největší retrospektivní výstavě na přelomu let 2013 a 2014, která se uskutečnila v Jízdárně Pražského hradu, vystavil kolem 300 osobitých exponátů. Mimo jiné je autorem posmrtné masky Jana Palacha nebo pomníku obětí komunismu v Praze na Petříně.

Dne 23. září 2017 se vážně zranil při pádu z Karlova mostu česko - americký herec Jan Tříska. Stalo se to dva dny před plánovaným začátkem natáčení filmu Jiřího Mádla Na střeše, ve kterém měl hrát hlavní roli. Na následky nehody po dvou dnech (25. září) v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích zemřel. Jan Tříska měl za sebou bohatou filmovou a divadelní činnost, a to nejen v Čechách, ale i v Americe, kam v roce 1977 emigroval. Asi nejznámější je jeho role učitele Igora Hnízda ve filmu Obecná škola nominovaném na Oskara, který režíroval Jan Svěrák.

26. září 2017 zemřela česká herečka Květa Fialová, představitelka nespočetného množství divadelních, filmových, rozhlasových rolí a vyhledávaná dabérka. Vystudovala brněnskou JAMU a poté působila v mnoha divadlech, mj. také v divadle ABC, které v té době řídil Jan Werich. Ve čtyřiceti letech se začala objevovat také ve filmových rolích; vidět jsme ji mohli ve více než 120 filmech. Následovaly také role v televizních inscenacích, seriálech a v dabingu. Její asi nejznámější rolí je postava barové zpěvačky ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera.

7.listopadu 2017 zemřel český zpěvák, herec a moderátor; původním povoláním železniční inženýr, Ing. Karel Štědrý. Jako moderátora jsme to mohlo vidět např. v pořadu Kabaret u Dobré pohody. Z jeho pěveckých počinů byly asi nejvýraznější písně z filmu Starci na chmelu, které nazpíval společně s Karlem Gottem a Josefem Zímou. Zaslechnout jsme ho mohli také po boku svého přítele a kolegy Waldemara Matušky, podle jěhož písní také pojmenoval své dcery Zuzana a Tereza.

22. března zemřela česká loutkoherečka, zpěvačka, scenáristka, režisérka, dabérka, v letech 1996–2017 ředitelka loutkového Divadla Spejbla a Hurvínka, Helena Štáchová. Vystudovala DAMU a ve svých 22 letech se stala stálou členkou divadla Spejbla a Hurvínka. Byla představitelkou Máničky a časem také bábinky. Později začala také hry psát a režírovat; po smrti svého manžela, ředitele divadla Miroslava Kirschnera, se stala ředitelkou ona sama. V roce 2013 pro Divadlo S+H převzala cenu Thálie, téhož roku obdržela Zlatý vavřínový řád Hospodářské komory. V dubnu 2016 u příležitosti Hurvínkových 90. narozenin převzala z rukou Jiřího Hromady certifikát o čestném členství v Herecké asociaci. Mimo divadlo působila také v televizi, rozhlase a v dabingu. Svůj hlas propůjčila například Lise z rodiny Simpsonových.

30. března 2017 zemřel celosvětově proslulý kardiovaskulární a transplantační chirurg Prof. MUDr. Vladimír Kočandrle, který byl prvním lékařem, který v Československu i v celém východním bloku v roce 1984 provedl úspěšnou transplantaci srdce. V letech 1991 až 1993 pak pracoval ve vojenské nemocnici Walter Reed Army Medical Center ve Washingtonu, kde zavedl program kombinovaných transplantací slinivky břišní a ledvin.

4.dubna zemřel ve věku 86 let můj bývalý učitel, archeolog Doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc., který byl jednou z předních osobností české středověké archeologie. Ve své práci se snažil o mezioborový přístup a nahlížení na problém z mnoha úhlů pohledu. Ovládal několik světových jazyků; například francouzsky se naučil během poměrně krátké doby v důchodovém věku. Kromě toho, že působil jako vědec- specialista a pedagog, proslul jako popularizátor “svého” oboru, který se tak dostal do širokého povědomí a ovlivnil mnoho následovníků v jejich odborném zaměření na středověkou historii či archeologii

13. května 2017 zemřel spisovatel a autor Příběhů včelích medvídků Jiří Kahoun. V mnoha časopi-sech (mj. Mateřídouška, Květy, Dikobraz) uveřejňoval své Obrázky beze slov.

18. června 2017 zemřela Marta Kottová, rodným jménem Marta Lašová, přeživší holocaustu a před-sedkyně Historické skupiny Osvětim. Jako dítě prošla koncentračním táborem Terezín, odkud byla s rodinou poslána do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). Angažovala se v osvětě mládeže a své zkušenosti z dob druhé světové války se snažila předat současným generacím. V rámci této činnosti navštěvovala školy, vzpomínkové akce a usilovala o to, aby „memento holo-kaustu nikdy nevymizelo z naší paměti“

1. září zemřel herec a dabér Vladimír Brabec. Tento herec absolvoval DAMU a za své výkony ob-držel v roce 1973 ocenění "Zasloužilý člen ND", v roce 1980 titul zasloužilý umělec a v roce 1998 v Přelouči převzal Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v oblasti dabingu. Pamatuje-me si ho třeba v roli majora Zemana (televizní seriál 30 případů majora Zemana).

16. září zemřel spisovatel humoristických románů a povídek Petr Šabach. Řada jeho novel se pro-mítla do filmové tvorby. Podle novely Šakalí léta vznikl 1993 filmový muzikál Šakalí léta (režie Jan Hřebejk). Stejně jako další filmové adaptace na motivy Šabachových knih: Pelíšky (1999), Pupendo (2003) a U mě dobrý (2008), naposled Ondřej Trojan na motivy stejnojmenné po-vídky natočit film Občanský průkaz (2010)

22. září zemřela psycholožka Zuzana Dienstbierová, bojovnice za občanské Svobody a demokracii a signatářka charty 77. Ještě během studií strávila na konci 60. let několik let ve Washingtonu, kde byl Jiří Dienstbier zahraničním zpravodajem Československého rozhlasu. V době normalizace se starala o výchovu syna. Ještě před koncem roku 1976 podepsala dokument Charty 77 chystaný ke zveřejně-ní 1. ledna 1977 a byla tak nejen mezi prvními organizátory, ale současně i druhým nejmladším signa-tářem základního dokumentu, neboť jí v době jejího podpisu bylo 29. Prvních pět let patřila k nejak-tivnějším signatářům Charty 77, i když se nikdy nestala její mluvčí (z důvodu výchovy syna). Jednou z opor Charty 77 a posléze dalších aktivit zůstala až do Sametové revoluce. Po revoluci se už do poli-tického dění nezapojila a žila v soukromí, věnujíc se rodině a svému povolání.

27. září 2017 zemřel v Anglii Arnošt Polák, který byl příslušníkem 311. československé bombardo-vací perutě britského královského letectva RAF v době druhé světové války. Pocházel z židovské rodiny. V 16 letech se dostal do Velké Británie. V roce 1941 se jako již plnoletý přihlásil do česko-slovenské zahraniční armády. Na konci války se vrátil do vlasti, ale již v roce 1946 zřejmě v předtuše dalšího politického vývoje odešel z armády a vrátil se zpět na britské ostrovy. Byl nositelem mnoha vyznamenání a v červnu 2017 mu prezident České republiky Miloš Zeman udělil medaili Za hrdin-ství.

17.listopadu zemřel folkový písničkář a trampský bard Wabi Daněk. Byl to autor populární tramp-ské písně Rosa na kolejích.

19.listopadu 2017 zemřela Jana Novotná- tenisová světová jednička a tenisová trenérka. Třikrát hrála finále dvouhry ve Wimbledonu, v roce 1998 vítězně, Vyhrála Turnaj mistryň konaný v New Yorku ve dvouhře (1995) i ve čtyřhře (1995 a 1997, navíc byla pětkrát ve finále). V ženské čtyřhře získala celkově 12 Grand Slamů (vyhrála v ní všechny čtyři grandslamy), ve smíšené čtyřhře pak dosáhla na čtyři grandslamy. Se spoluhráčkou Helenou Sukovou vytvořily v sezóně 1990 sérii 44zápasové neporazitelnosti ve čtyřhře, což představuje 3. nejdelší takovou šňůru v ženském tenise. Na turnajích WTA vyhrála 24 turnajů ve dvouhře, 76 ve čtyřhře a 4 ve smíšené čtyřhře. Dohromady vyhrála 100 turnajů WTA, čímž je jednou ze sedmi tenistek historie, jež dosáhly 100 a více titulů WTA. Roku 1994 vyhrála s Petrem Kordou pro Českou republiku Hopmanův pohár. V letech 1989, 1990, 1991, 1996 a 1998 byla vyhlášena nejlepší deblistkou ženského okruhu WTA. Do Mezinárodní tenisové síně slávy byla přijata v roce 2005.

4.prosince zemřel spoluzakladatel vědního oboru imunologie v Československu, Prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. V letech 1990–1994 působil jako ředitel Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceu-tů. V roce 1990 se stal prvním jmenovaným univerzitním profesorem imunologie a alergologie v Československu.

ROK 2017 V METYLOVICÍCH

Starosta obce: Ing. Lukáš Halata

Ředitel školy: PaedDr. Renata Spustová; 23.8.2017 jmenována Mgr. Barbara Raszyková

Farář: Mgr. Bronislaw Wojnar

K 1.1.2017 bylo v Metylovicích hlášeno 1704 obyvatel.
Složení obyvatel bylo následující:

Muži do 15 let: 134
Muži nad 15 let: 703
Ženy do 15 let: 137
Ženy nad 15 let: 754

Oproti roku 2016:
- přibyli tři muži mladší 15ti let, ubyl 1 muž starší 15ti let
- přibyla jedna žena mladší 15ti let, přibylo 5 žen starších 15ti let
Celkem se počet obyvatel zvýšil o osm.

 HISTORIE POČTU OBYVATEL OBCE METYLOVICE.

Datum Muži (do 15.let) Muži (nad 15.let) Ženy (do 15.let) Ženy (nad 15.let) Změna Celkem
1.1.2018 129 711 135 753 0 1 728
1.1.2017 134 703 137 754 8 1 728
1.1.2016 131 704 136 749 0 1 720
1.1.2015 125 718 129 748 16 1 720
1.1.2014 116 720 126 742 -23 1 704
1.1.2013 122 730 128 747   1 727

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Zasedání zastupitelstva obce Metylovice ze dne 23.1.2017

Schválilo:
1, kupní smlouvu s Bc. Lukášem Kubalou, Kamenec 1478, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, na odkou-pení části obecního pozemku parc.č.636/2 ,v k.ú. Metylovice za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č.218/16 ve výši 17 000 Kč a pověřuje starostu obce na k podpisu kupní smlouvy.
2, dodatek č.10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravní obslužnosti na území obce Metylovice s ČSAD Frýdek-Místek, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu tohoto do-datku.
3, žádost paní Ivany Fulnekové o nezvyšování nájemného v prodejně potravin
4, návrh rozpočtu obce Metylovice na rok 2017
5, zapojení obce do projektu „Protidrogový vlak-Revolution train“ v rámci sociální prevence pro žáky základních a středních škol správního obvodu Frýdlant nad Ostravicí a zároveň souhlasí s finanční spoluúčastí obce Metylovice na tomto projektu ve výši 10 000 korun na pokrytí celkových nákladů za 2 dny zastavení vlaku ve městě Frýdlant nad Ostravicí.
6, výstavbu „Venkovní učebny pro rozvoj přírodovědných a pracovních kompetencí a volnočasových a sportovních aktivit“ na obecním pozemku parc.č. 2106/1 v k.ú. Metylovice
7, kupní smlouvu na koupi hrobového zařízení kopaného dvojhrobu č.449-450, který se nachází v 17. řadě na hřbitově v Metylovicích za cenu 1800 Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
8, schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 obce Metylovice , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Bere na vědomí:
možnost prodeje osobního vozu Škoda Felicia
Neschvaluje:
1, podáním projektu do dotačního programu krajského úřadu MS kraje Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2017
2, připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky na budovu obecního úřa-du nebo na jiném čestném místě dne 10.3.2017

Zasedání zastupitelstva obce Metylovice ze dne 20.2.2017

Schválilo:
1, směnnou smlouvu mezi obcí Metylovice a panem Jakubem Čaníkem, Metylovice 187, 739 49 Me-tylovice, na směnu části pozemku parc.č. 2026/3 (pod novým parc.č.2026/7, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 177 m2 ) za část pozemku par. č. 477 (pod novým parc. č. 477/2, zahrada o výměře 44 m2), vše v k.ú Metylovice, dle dohody za cenu 13 300 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
2, smlouvu o dílo (včetně návrhu doplnění smlouvy od paní Marty Bílkové) se společností Na Míru, spol. s.r.o, Metylovice 329, 739 49 Metylovice na zhotovení žádosti o dotaci do programu Údržba a obnova kulturních a venkovních prvků pro rok 2017 záměru „Vybudování pasivního odpočinku u Boží muky v Metylovicích, za cenu 18 150 Kč, včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
3, smlouvu o dílo (včetně návrhu doplnění smlouvy od paní Marty Bílkové) se společností Na Míru , spol. s.r.o, Metylovice 329, 739 49 Metylovice na zhotovení žádosti o dotaci do programu Údržba a obnova kulturních a venkovních prvků pro rok 2017 záměru „Oprava oplocení a kamenné zídky hřbitova v Metylovicích- etapa II., za cenu 18 150 Kč, včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
4, kupní smlouvu s paní Miroslavou Bukovjanovou, U Hráze 1351, 738 01 Frýdek-Místek, na od-koupení pozemku parc.č.429/20 v k.ú. Metylovice za celkovou cenu 36 300 Kč ( u níž uhradí obec Metylovice '‘ nákladů a stane se vlastníkem pozemku) a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
5, kupní smlouvu s panem Pavlem Chlopčíkem, Václava Talicha 1873, 738 01 Frýdek-Místek, na odkoupení pozemku parc.č 508/3 v k.ú Metylovice za celkovou cenu 21 000 Kč (u níž uhradí obec Metylovice * nákladů a stane se vlastníkem * pozemků) a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
6, kupní smlouvu s paní Ludmilou Prachařovou, Pržno 158, 739 11 Pržno, na odkoupení pozemků parc.č 2151 a 2152 v k.ú Metylovice za celkovou cenu 20 800 Kč (u níž uhradí obec Metylovice * nákladů a stane se vlastníkem * pozemků) a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
7, smlouvu k uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s., za zřízení distribuční soustavy, zemní kabelové přípojky NN-Metylovice-Volník příp. kNN a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
8, přijetí věcného daru pro ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice v celkové hodnotě 7492 Kč od firmy dvedeti.cz
9, záměr pronájmu části obecního pozemku parc.č. 2105/1 v k.ú. Metylovice k umístění reklamního zařízení.
10, vyhlášení dotačního programu pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Metylovice na rok 2017.
11,dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.2672/030 se společností Agpol, s.r.o, Jungmannova 153/12, 7900 na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci Cyklos-tezka Metylovice a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.2
Bere na vědomí:
1, smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s.r.o
2, žádost paní Ludmily Vrškové o změnu územního plánu, spočívající ve změně užití stávajících ploch pozemků parc.č.1096/1 a 1096/2 v k.ú. Metylovice z ostatní plocha-zahrada na plocha pro byd-lení v rodinných domech.
3, žádost paní Barbory Tomkové o změnu územního plánu spočívající ve změně užití stávajících ploch pozemků parc.č.1195/1, 1196/1 a 1196/2 v k.ú. Metylovice z travního porostu na plochy pro bydlení v rodinných domech.
4, žádost tenisového klubu Karlický, z.s. o osvobození od povinnosti platit poplatky ze vstupného

Zasedání zastupitelstva obce Metylovice ze dne 20.3.2017

Schválilo:
1, smlouvu o dílo společnosti DIGIS, spol. s.r.o, o provedení aktualizace a modernizace geografické-ho informačního systému obce za cenu 3 872 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
2, pronájem části obecního pozemku parc.č.495/11 v k.ú Metylovice za účelem pronájmu reklamního panelu společnosti ITECO TRADE, spol. s.r.o, Palkovice 496 za částku 10 000 Kč/rok. Doba proná-jmu činí 3 roky a výpovědní lhůta 6 měsíců.
3, pronájem části obecního pozemku parc.č.2105/1 v k.ú. Metylovice, za účelem umístění reklamního zařízení k propagaci vinárny Sokol, paní Martině Krenželokové, Metylovice 33, za částku 2000 Kč/rok. Doba pronájmu činí 3 roky a výpovědní lhůta 6 měsíců.
4, smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy, uložení zemního kabelového vedení pro „Metylovice, přel. NNv-obec Metylovice“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
5, Dodatek č.6 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce ze dne 20.5.2011 a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku.
6, Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017 obce Metylovice o místních poplatcích.
7, poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Metylovice na pořízení ozvučení a osvětlení kinosálu ve výši 27 076 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice ve výši 27 076 Kč s TJ Sokol Metylovice.
8, záměr pronájmu části obecních pozemků parc.č. 721/1 a 2044/7 v k.ú. Metylovice, za účelem zří-zení výběhu pro drůbež.
9, výběr zhotovitele veřejné zakázky na opravu místní komunikace v obci Metylovice- Zámrklí firmu KONSTRUKTIAL s.r.o, Ostravice 187 za nejnižší nabídnutou cenu, tj.833 449,43 Kč včetně DPH.
10, účetní uzávěrku společnosti OBEC-INVEST, s.r.o. za rok 2016
11, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného bře-mene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Metylovice – Obec Metylovice-příp. NNk“ a pověřuje starostu obce Metylovice k podpisu této smlouvy.
Pověřuje: starostu obce Metylovice Lukáše Halatu, účetní obce Magdu Čupovou a členy finančního výboru Jana Koloničného a Leonu Pavláskovou k provedení finanční kontroly hospodaření ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice.
Bere na vědomí:
žádost ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice o navýšení rozpočtu na rok 2017

Zasedání zastupitelstva obce Metylovice ze dne 24.4.2017

Schvaluje:
1, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. zřízení věcného břeme-ne- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Metylovice, Obec Metylovice, příp. NNk“ a pově-řuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
2, pronájem části pozemků č. 721/1 a 2044/7 v k.ú. Metylovice, za účelem zřízení výběhu pro drůbež panu Michalu Hrůzkovi, Metylovice 437.
3, Smlouvu o dílo 1/2017 se společností KONSTRUKTIAL, s.r.o., Ostravice 187, na opravu místní komunikace v obci Metylovice – Zámrklí a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
4, Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s Ing. Miloslavem Klichem, Kunčičky u Bašky 334, za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby „ Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice- kaplička sv. Anna a Metylovice – Žukov, varianta č.2,dle studie „Rozšíření vodovodu v Metylovicích“ za cenu 30 000 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku.
5, darovací smlouvu o poskytnutí neúčelového daru ve výši 4 460 Kč SK Metylovice, o.s., Metylovi-ce 466 a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
6, darovací smlouvu o poskytnutí neúčelového daru ve výši 2 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska -Sbor dobrovolných hasičů Metylovice, Metylovice 151, a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
7, Smlouvu o spolupráci s Moravskoslezským krajem při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
8, Smlouvu s Moravskoslezským krajem o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezské-ho kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdlantsko a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
9, účetní uzávěrku obce Metylovice stanovenou k rozvahovému dni 31.12.2016, včetně inventarizač-ní zprávy obce Metylovice za rok 2016.
10, obecně závaznou vyhlášku č.3/2017 obce Metylovice o nočním klidu.
11, poskytnutí daru ve výši 5000 Kč Tenisovému klubu Karlický, z.s na nakoupení tenisových míčků a poskytnutí dotace ve výši 19 500 Kč na pořádání hudebních akcí v Bluegrass Theatre Tenisového klubu Karlický, z.s.
12, poskytnutí finančního daru ve výši 35 000 Kč Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Os-travicí.
13, odpis nedokončených staveb (Koňské nebe – cyklo, Vyhlídková věž Čupek a Propojovací cesta – Areál pod Čupkem – 1.verze) z majetku obce jako zmařenou investici.
Bere na vědomí:
1, žádost paní Květoslavy Kolodijčakové, o poskytnutí půjčky ve výši 15 000 Kč.
2, schválení smlouvy o pronájmu reklamní plochy se společností ITECO TRADE, s.r.o., Palkovice 496 na části obecního pozemku parc.č.495/11 v k.ú. Metylovice, pro pronájem reklamního panelu.
3, schválení smlouvy o pronájmu reklamní plochy s paní Martinou Krenželokovou, Metylovice č.p.33, na části obecního pozemku parc.č.2105/1 v k.ú. Metylovice, pro pronájem reklamního zaříze-ní.
4, výběr zhotovitele veřejné zakázky na zateplení mateřské školy v Metylovicích.
5, možnost směny části obecního pozemku parc.č. 762/2 s částí pozemku parc.č. 761/1, vše v k.ú Me-tylovice, jež je ve vlastnictví Milana Škultétyho.

Zasedání zastupitelstva obce Metylovice 30.6.2017

Schválilo:
1, Darovací smlouvu s Linkou bezpečí, z.s. na poskytnutí daru ve výši 2000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
2, Darovací smlouvu s Tenisovým klubem Kralický, z.s, Metylovice 285, na poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
3, Smlouvu o dílo se společností Adam Kopřiva STAVBY, s.r.o, Metylovice186, na zateplení fasády b