24. Květen 2024     dnes má svátek: Jana

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Desintegrace : I tento rok byl velice rušný a pestrý jak na domácí politické scéně, tak ve světě a v neposlední řadě i u nás v obci. V první polovině ledna uspořádal koordinační výbor OF ples. Účast předčila jakékoliv očekávání. Výtěžek 3500Kčs byl věnován na fond dětské onkologie.
Protože podle výsledků referenda v naší obci se vyslovilo pro samostatnost obce 76,9% voličů, /proti bylo 18,3% občanů a zbytek občanů nebyl doma/, začaly se podnikat první kroky pro rozdělení. Jelikož začaly prosakovat „zaručené informace“ o tom, že občané Pasek byli z veliké části proti osamostatnění, byl třeba znovu projít podpisové archy a zjišťovat, jaká je skutečnost. Vyšlo najevo, že větší část občanů Pasek si přeje dezintegraci Metylovic.
Na základě tohoto zjištění začal koordinační výbor OF jednat s MěNV ve Frýdlantě n.O. Protože nikdo z výboru neměl nejmenší představu o tom, jak se hospodaří v malé obci, zahájili také jednání s MNV s cílem získat co nejvíce užitečných informací. Vyústěním těchto rozhovorů byl dopis ze 6.února 1990, adresovaný Městskému národnímu výboru ve Frýdlantě n.O., který za OF podepsali Ing.Tomáš Farný, Tomáše Pitucha a Ing.Otakar Bílek.

Věc: Desintegrace obce Metylovice
Na základě předchozího jednání s představiteli MěNV předkládáme zdůvodnění žádosti občanů Metylovic o zrušení integrace s Frýdlantem nad Ostravicí.
Dne 9.12.1989 byl na schůzi občanského fóra v Metylovicích vznesen požadavek na výhledové zrušení integrace. Z podnětu občanů pak bylo ve dnech 5.1. – 7.1. 1990 provedeno písemné referendum, ve kterém se občané Metylovic jednoznačně vyjádřili pro zrušení – viz přiložené podpisové archy.
Mezi důvody, které vedly občany k tomuto rozhodnutí patří pocit nespravedlivého rozdělování finančních prostředků, vědomí nemožnosti ovlivnit věci veřejné. V neposlední řadě k tomuto rozhodnutí přispěl prodej obecního majetku bez vědomí občanů Jednotě Frýdek-Místek a způsob, jakým byla provedena sama integrace. Přáním občanů je zachovat původní název obce Metylovice a původní hranice dle katastrálních map. Zároveň občané žádají navrácení původního obecního majetku včetně inventáře původního MNV.
Předkládáme tuto žádost k projednání na plenárním zasedání MěNV dne 8.února t.r. a žádáme o odsouhlasení plénem.

Původně se koordinační výbor domníval, že dezintegrace naší obce proběhne k 1.3.1990. Nakonec se rozhodl odložit integraci až k 1.7. a to z těchto důvodů:
Při jednáních na ONV nebyl nikdo schopen vysvětlit, jakým způsobem bude MNV fungovat v přechodném období – tzn.do komunálních voleb, jak se bude řešit otázka delimitace finančních prostředků, bankovního konta, formulářů, razítka apod.
Dosud není vůbec znám rozpočet národních výborů, zatím existuje pouze rozpočtové provizorium. Dalším důvodem byla skutečnost, že MěNV Frýdlant n.O. sice odsouhlasil na plenárním zasedání osamostatnění naší obce, ale nezajistil zpětné odkoupení budovy Obecníku, ve kterém MNV sídlil, dokonce nezačal s jednotou ani jednat.
Po poradě s právníkem bylo zjištěno, že na navrácení Obecníku, pokud byl legálně prodán, nemáme právo. Začalo se tudíž uvažovat o jiném, náhradním sídle budoucího MNV. Obci patří budova č.p.374, v jejímž přízemí je pošta, prádelna a mandl, v poschodí byt a sklad CO. Bylo rozhodnuto sklad přestěhovat do Obecníku a uvolněné místnosti použít pro nový MNV.
Představitelé OF vyzvali občany, aby navrhli ze svého středu lidi, kteří by byli ochotni vzít na sebe tíhu odpovědnosti do podzimních voleb. Protože se nikdo nepřihlásil, vytipovali asi 20 lidí ve vesnici, o nichž se domnívali, že mají předpoklady k této službě. Navštívili je a hovořili s nimi, ovšem zpočátku zcela bez úspěchu. Nakonec se přece jen podařilo zajistit jak funkci předsedy MNV tak i tajemníka. Rovněž řady bývalých poslanců byly rozšířeno o osm nových členů.
Souběžně také pokračovaly práce při úpravě prostorů pro nový národní výbor. Svépomocí byly přestěhovány sklady CO, místnosti byly vymalovány a uklizeny. Byl přivezen starší nábytek.
Dne 3.7.1990 se uskutečnilo 1.ustavující plenární zasedání MNV v Metylovicích, na kterém byl jmenován předseda MNV a tajemník. Byla zvolena rada, ustanoveny jednotlivé komise.
Předseda MNV: Ing.Otakar Bílek
Tajemník MNV: Jarmila Halamová
Místopředseda: Zdeněk Wiesner

Rada MNV:
Ing.Pavel Spusta
Libuše Kellerová
Ing.Tomáš Farný
Jiří Skotnica
Ing.Radomír Kulhánek

Komise finanční:
Ing.Pavel Spusta – předseda
Ing.Věra Farná
Milan Tomášek
Marie Čupová

Komise stavební a ŽP:
Ing.Tomáš Farný – předseda
Pavel Hradečný
Ing.Jiří Růžička
Petr Němec
Aleš Kučera
Andrej Farkaš

Komise veř.poř.:
Ing.Radomír Kulhánek – předseda
Emanuel Karteczka
Stanislav Pink
JUDr.Antonín Fajkus
Jan Konvička

Komise kulturní předseda Libuše Kellerová
školská Emilie Tabachová
sociální Vladimíra Lorencová
Marie Dudová
Milada Petrová
Eva Růžičková

Komise zemědělství předseda Jiří Skotnica
obchodu a služeb Jiří Čupa
Drahomír Milovský
Jiřina Habrnalová
Jarmila Binarová

Dne 17.7.1990 převzaly pracovnice MNV v Metylovicích od MěNV ve Frýdlantě n.O. spisový materiál a v srpnu přestupkovou agendu.
Jako účetní pracuje na MNV v Metylovicích paní Marie Čupová. Právě na ni spoléhá nové vedení našeho národního výboru, neboť je to zkušená a svědomitá pracovnice, která se ve svém oboru dokonale vyzná. Pracovala na MNV v Metylovicích ještě před integrací, pak přešla k MěNV ve Frýdlantě n.O. a nyní se opět vrátila do Metylovic.
Na základě jednání zástupců ONV Frýdek-Místek, MěNV Frýdlant n.O. a MNV Metylovice došlo k dohodě o předání skládky Medvědí strž, kterou spravoval MěNV Frýdlant n.O. do správy MNV Metylovice a to od 1.9.1990. Dne 13.9. došlo k faktickému předání skládky. Byl předán inventář, veškerá administrativa a dva zaměstnanci. Odpad dovážený vozy a kontejnery zůstane pro Frýdlant n.O. do konce roku bezplatný. Ostatním obcím bude do 31.12.90 účtováno skládkovné 6Kčs/m3. Od nového roku se předpokládá změna v poplatcích.
Podle hospodářské smlouvy z 12.10.1990 došlo mezi Jednotou Frýdek-Místek a MNV Metylovice k převodu objektu č.p.226 a tak se Obecník stal opět majetkem obce.

Obecní volby
První svobodné volby od roku 1948 do obecního zastupitelstva v obci Metylovice se konaly 24.11.1990. Kandidovala Koalice ČSL a OF a KSČM.

Kandidátka Koalice ČSL a OF:
Ing.Tomáš Farný OF získal 680 hlasů
Vojtěch Halata ČSL 685
Jiří Čupa OF 654
Jiří Mačejovský ČSL 624
Zdeněk Wiesner OF 612
Václav Šigut ČSL 748
Tomáš Pitucha OF 684
Miroslav Bílek ČSL 636
Jiří Skotnica OF 677
Miroslav Sulír ČSL 625
Milan Tomášek OF 630
Eduard Bednárek ČSL 606
Vladislav Skotnica OF 572
Jan Boháč ČSL 655
Libuše Kellerová OF 514

Kandidátka KSČM:
Zdeněk Vyvial 193 hlasů
Ladislav Urbančík 220
Pavel Hradečný 188

Nejmladší kandidát za Koalici měl 27 let
Za KSČM měl 33 let

Nejstarší kandidát za Koalici 59 let průměrný věk kandidátů 41 let
Za KSČM 39 let 36 let

Mimo tyto dvě strany předložil svou kandidátku Zdeněk Hradečný, který chtěl jít do voleb jak nezávislý kandidát.
Místní volební komise projednala 10.10.1990 kandidátní listiny a uznala za platnou pouze kandidátku Koalice a KSČM. Uznání nezávislého kandidáta bránila překážka- vykonával civilní službu mimo své bydliště.
Ve volbách zcela přesvědčivě zvítězili kandidáti Koalice ČSL a OF. Pouze díky systému poměrného zastoupení byl zvolen do obecního zastupitelstva i jeden člen KSČM a tím byl vyřazen jeden kandidát Koalice.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Metylovice bylo v sobotu 8.12.1990 ve víceúčelovém sále TJ Sokol.
Po slavnostním zahájení dosavadním předsedou MNV Ing.Otakarem Bílkem se řízení zasedání ujal nejstarší člen zvoleného obecního zastupitelstva pan Vladislav Skotnica.
Když přivítal všechny členy zastupitelstva i ostatní občany a seznámil se s programem zasedání, vyzval předsedu místní volební komise, aby seznámil přítomné s výsledky voleb.
Nato pan Věnomír Merta referoval podrobně o průběhu voleb.
V naší obci bylo letos 1060 voličů, k volbám přišlo 931 občanů, což je 87,93%. Pak předsedající vyzval všechny členy zastupitelstva, aby každý z nich složil zákonem předepsaný slib.

„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské federativní republice. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a České a Slovenské federativní republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“

Tajným hlasováním zvolili ze svého středu starostu, zástupce starosty, radu a jmenovali samostatného odborného referenta.
Nově zvolený starosta poděkoval za důvěru, požádal o složení slibu dosavadního přesedajícího a ujal se dalšího řízení schůze. V závěru přenesl svou představu o řešení problémů obce.

Starosta obce Ing.Tomáš Farný č.p.80
Zástupce starosty Václav Šigut č.p. 7
Rada Vladislav Skotnica č.p.431
Jiří Čupa č.p.284
Tomáš Pitucha č.p.245

Komise soc.kult.a školská
Předseda Jan Boháč č.p.457
Člen Milan Tomášek č.p.427
Aktivisté Ing.Otakar Bílek č.p.153
Anežka Židková č.p.427
Milada Petrová č.p.416

Komise přestupková
Předseda JUDr.Kamil Halata č.p.429
Členové Tomáš Pitucha č.p.245
Ladislav Urbančík č.p.343
Aktivisté Pavel Šigut č.p.170
Karel Uhlář č.p.217
Ludmila Kovalová č.p.190
Libuše Šimková č.p.163

Komise zeměd.a obchodu
Předseda Jiří Skotnica č.p.34
Členové Eduard Bednárek č.p.438
Aktivisté Drahomír Milovský č.p.17
Jarmila Binarová č.p.246
Jana Juřicová č.p.450

Komise stavební
Předseda Vladislav Skotnica č.p.431
Členové Zdeněk Wiesner č.p.366
Miroslav Sulír č.p.257
Aktivisté Aleš Kučera č.p.277
Ing.Lumír Hajdušek č.p.492

Komise finanční
Předseda Jiří Čupa č.p.284
Jiří Mačejovský č.p.158
Marie Čupová č.p.313

Komise revizní
Předseda Vojtěch Halata č.p.145
Členové Miroslav Bílek č.p.12
Ing.Pavel Spusta č.p.43

Zemědělství
V JZD Palkovice, které obhospodařuje i pozemky v Metylovicích, se v letošním roce urodilo 7956 tun obilovin, 950 tun brambor.
Bylo dosaženo těchto hektarových výnosů:
Pšenice 5,48 t/ha
Žito 4,42
Ječmen 6,55
Oves 4,30
Hrách 2,71
Řepka 3,30
Bramb.ranní 18
Bramb.ostat. 23
Kukuřice 39,90
Jetelotrávy 49,30

Stavy hospodářských zvířat k 31.12.1990:
Dojnice 1 858
Telata 1 050
Latolie 48
Jalovice 843
Býci 1 054
Kanci 12
Prasnice 418
Prasničky 120
Selata 1 337

Při chovu uhynulo:
Dojnice 21
Telata 73
Jalovice 8
Latolie 3
Prasnice 11
Prasničky 1
Selata 427

V tomto roce pracovalo v JZD celkem 961 lidí, z toho 806 dělníků. Průměrný výdělek činil 2811Kčs.
Zemědělci začali prodávat v kravíně mléko, které bylo levnější a chutnější než v obchodech. Lidé si tuto službu velmi oblíbili. Ovšem netrvala dlouho, neboť okresní hygienik takovýto prodej zakázal.

Škola
Ředitelkou školy je paní Ludmila Vlasáková
Učitelky Anežka Židková, Eva Růžičková
Vychovatelka Daniela Kavalírová
Ve škole je 47 žáků, počet děvčat i chlapců je vyrovnaný. Nejpočetnější je 1.třída, nejméně dětí je ve 3.třídě. Učitelé se svým svěřencům věnují i mimo vyučovací hodiny. Funguje zde výtvarný, sportovní i pěvecký kroužek, který vedou učitelky. Skupinu mladých zdravotníků vede družinářka.
V rámci školy proběhla pěvecká soutěž Zlatý slavík, turnaj ve sofettenisu a atletická olympiáda. Pro zdravotníky byla připravena soutěž Besip. Děti takovéto akce vítají.
V tomto roce odešla na konci školního roku do důchodu zdejší dlouholetá učitelka paní Anežka Židková. Dokázala děti mnohému naučit, neboť byla důsledná, přísná, ale spravedlivá a děti ji měly rády.
V tomto roce docházelo do mateřské školy 26 dětí, z toho 5 jen na půl dne. Díky polistopadovému vývoji došlo i ve školství k výrazným změnám. Ředitelům škol byla dána větší pravomoc k řízení škol, mohl se pozměnit režim dne podle potřeby té které školy. Bylo odbouráno druhé zaměstnání i dlouhé psaní příprav.
Ke dni žen připravily učitelky s dětmi papírové košíčky s kytičkami sněženek a pásmo dramatizací, tanečků, básní a písní. Místní požárníci připravili pro děti k jejich svátku zábavné odpoledne, jehož součástí byla i ukázka jejich práce. Také základní škola, která pořádala pro své žáky dětský den u Myslivecké chaty, pozvala i děti z mateřské školy.
Na ukončení školního roku připravila praktikantka Radka Juřicová napínavou hru Hledání pokladu, která ve velmi zdařila.

Knihovna
Více než půl roku ležely letos knihy bez užitku ve škole. Teprve v létě upravili členové koordinačního výboru OF místnost v 1.poschodí Obecníku. Knihy ze školy tam byly přestěhovány a tak od 1.9.tohoto roku mohla knihovna zase zahájit svou činnost.
Bývalý vedoucí pan Bohuslav Halata už ze zdravotních důvodů na místo knihovníka nenastoupil. Na výzvu OF se přihlásila paní Miloslava Kociánová a ujala se této důležité funkce.

Osvětová beseda
Přičiněním vedoucího OB Ing.Otakara Bílka bylo pro Metylovice zakoupeno nové piáno. Bylo umístěno ve víceúčelovém sále TJ Sokol a opatřeno speciální uzamykatelnou bednou, aby bylo zabráněno jeho zničení. Bednu vyrobil pan Jaroslav Tománek.

Kostel
V tomto roce prošla rekonstrukcí střecha farní budovy. Byla vyměněna krytina, žlaby i svody. Nová krytina je hliníková, žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu. Rovněž hromosvod, který byl v dezolátním stavu, byl opraven.

DLRN
Dětská léčebna respiračních nemocí poskytuje ústavní léčebnou péči dětem s opakovanými nebo chronickými nemocemi dýchacích orgánů dle schváleného indikačního programu. K léčení přijímá děti ve věku od 3-15 let. Opakovaná onemocnění dýchacích cest patří k nejčastějším příčinám dětské nemocnosti. Patří tu záněty horních cest dýchacích, opakované rýmy, záněty průdušek i alergické choroby dýchacích cest.
Mezi nejčastější příčiny opakovaného onemocnění průdušek a plic v předškolním věku patří opakující se infekce, znečištěné ovzduší, psychické faktory, podchlazení organismu, snížená odolnost dítěte nebo nesprávná životospráva. Nejčastěji se zde léčí děti s chronickými záněty průdušek a průduškovým astmatem. Z léčebných postupů se zde kromě podávání léků uplatňuje otužování, sanování a léčebná tělesná výchova.

RS DPMO
Změny, které probíhají v naší republice ovlivnily i situaci na Čupku. Na dokončení stavby nebyly peníze a proto vedení DPMO rozhodlo stavbu prozatímně ukončit. K 1.4. zůstali na středisku pouze vedoucí pan Koloničný s manželkou. Ostatní zaměstnanci dostali nabídnuto vedením DPMO místo v Ostravě. Koncem roku odešel i vedoucí se ženou. Hlídáním objektu byla pověřena bývalá vedoucí paní Mihaliaková. Čupek tak zůstal zcela opuštěn a začal pomalu chátrat.

Požárníci
Také v požární ochraně v tomto roce došlo k mnohým změnám. Na mimořádném sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byl schválen návrh, aby se základní organizace požární ochrany opět nazývaly Sbory dobrovolných hasičů, jak tomu bylo před rokem 1950. Byly schváleny nové stanovy, znak a vlajka. Stejnokroj, funkční označení a razítko se bude používat až do federálního sjezdu, který bude na jaře příštího roku.
V oblastní soutěži, která byla v Janovicích, se naši hasiči umístili letos na 5.místě.
Pohárové soutěže:
Krmelín 12.místo
Žabeň 3.místo
Nová Ves 7.místo
Metylovice 2.místo I.družstvo
10.místo II.družstvo
Frýdlant n.O. 1.místo muži
2.místo ženy
Kozlovice 2.místo
Ferrum 2.místo
Stará Ves 5.místo muži
2.místo ženy
Proskovice 3.místo
Ostravice 12.místo
Na soutěž v Turzovce při příležitosti 100 let založení sboru postavili naši hasiči hned čtyři družstva, 2 družstva mužů, družstvo žen a družstvo důchodců. Soutěže se zúčastnilo 34 družstev. Naše první družstvo mužů se umístilo na 8.místě, druhé družstvo na 13.místně. Důchodci se umístili na 16.místě a naše ženy na místě prvním.
Také v tomto roce museli hasiči vyjet k požárům:
Leden teletník Lubno
Únor les Metylovice na Luňáčkovém
Tráva Metylovice na Skotnicovém
Sklep v rod.dom. Metylovice pan Wiesner
Březen dřevjanice Metylovice pan Koval – vyhořel do základů
Květen chata Ostravice
Listopad les Metylovice Jedličí
Stodola Kozlovice
Vedoucím mládeže při místním hasičském sboru Alena Michalcová ukončila činnost této skupiny pro hrubé neukázněné chování členů.
Jako každoročně i letos pořádali hasiči svůj bál. Ovšem tentokrát to bylo trochu komplikovanější. Jednota vrátila Čihadlo původnímu majiteli a ten hledal a nešel nájemce pro provozování prodejny i hostince. Ovšem, jak se posléze zjistilo, nájemce všechny vodil za nos a v pátek před bálem, kdy bylo všechno nachystáno a napečeno, se nedostavil. Hasiči byli takřka v zoufalém postavení. Ale několik žhavých telefonátů a ochota majitelů vše vyřešila. Přijeli až z Brna, aby odemkli Čihadlo. Hasiči mohli svůj bál uskutečnit. Takže se potvrdilo – konec dobrý – všechno dobré.

TJ Sokol
V létě tohoto roku bylo rozhodnuto o nové reorganizaci krajských soutěží pro příští sezonu. Ukázalo se, že do krajské soutěže postoupí první čtyři družstva 1.B třídy. Taková možnost se často nevyskytuje a proto se výbor oddílu rozhodl dělat maximum, aby se tato příležitost nepromarnila. Podařilo se mu uskutečnit přestup několika zkušených hráčů z okolí. Fotbalisté si celou sezonu hlídali čelo tabulky. A tak již dlouho před posledním utkáním bylo jasné, že Sokol Metylovice bude na podzim hrát v krajské soutěži. V tabulce se umístili na 2.místě za vítězným Vratimovem o pouhé 2 body, což samozřejmě na postup do krajského kola bohatě stačilo. Netřeba jistě podotýkat, že nadšení fanoušků neznalo mezí.
V září tohoto roku byly po delší době zahájeny pravidelné tréninky žáků. Trenérské práce se ujímá pan inženýr Lumír Hajdušek, který si v Metylovicích postavil rodinný domek a v létě se tady i s rodinou přestěhoval. Není to ovšem „cizinec“, neboť jeho rodiče pocházeli z naší obce. Tréninku se zúčastňuje 8 hráčů ve věku 10-13 let. Soutěže minivolejbalu se zúčastnila dvě družstva, z nichž jedno se stalo okresním přeborníkem a druhé skončilo na 5.místě.

Červený kříž
Od začátku roku 1990 dochází ke stagnaci v práci Červeného kříže v naší obci. Zřízením obecního úřadu zanikla možnost scházet se k pravidelným schůzkám, neboť schůzovní místnost využíval obecní úřad. Schůzky se nyní konaly v bytech čelenek. Ovšem zájem členek není valný. Přesto se rozhodli zbylí nadšenci ve své práci pokračovat.
Materiál pro své potřeby mají prozatímně uložen v papírových pytlích v CO skladu. Členky i v tomto roce zajišťovaly zdravotní hlídky na fotbalových utkáních, požárních i cyklistických soutěžích. Prodávají losy ČSČK a zajistily bursu oblečení, hraček a knih.
Přesto, že skupina má celkem 72 členek, má jejich vedoucí, paní Běla Mačejovská, starost o další osud této organizace. Věk drtivé většiny členek je již důchodový a mladá generace, zdá se, o tuto činnost nejeví zájem.

Český svaz žen
V dubnu tohoto roku ukončil Svaz žen v Metylovicích oficiálně svou činnost. Jednou z příčin bylo chování představitelek ústředního výboru svazu žen v období něžné revoluce. Stály totiž pevně na straně zkompromitované komunistické strany.
Druhou příčinou byla osobní zaneprázdněnost předsedkyně místní organizace paní Marie Herotové. Činnost svazu v Metylovicích prakticky zajišťovala u nás jen ona a pár členek výboru.

Svazarm
V roce 1990 se Svazarm rozdělil na Sdružení technických a branných sportů a Autoklub. Protože motocyklová asociace přešla k Autoklubu ČSFR, i metylovská organizace byla přejmenována na Autoklub Metylovice.
V klubu zůstali jen opravdoví fandové motorových soutěží Enduro. Tento sport v současnosti notně podražil a tak z celkového počtu 190 jezdců zůstalo nyní na Moravě jen asi 25 jezdců.
V našem Autoklubu je také sportovní centrum soutěží Enduro. Jsou zde zaregistrováni všichni soutěžní jezdci severní Moravy.
V současnosti má Autoklub v Metylovicích 14 členů.

Zahrádkáři
K 31.12.1990 má Svaz zahrádkářů v Metylovicích 111 platících členů a hospodaří na ploše 5,77 ha půdy. Jako každoročně i letos opatřili pro své členy a příznivce 100 kg cibule sazečky, 300 kg pohanky, 360 pytlů rašelinového substrátu.
Svou moštárnu neustále vylepšují. Pan Mojmír Židek a Josef Drozd opravili dlažbu a pan Josef Kořený zhotovil do skladu nové dveře.
Na okresní výstavu ovoce a zeleniny ve Frýdlantě n.O. přispěli svými výpěstky Josef Kořený, Josef Drozd a Antonín Juřica.
Pro množství práce se členové rozhodli neobhospodařovat už třešňový sad. Nechali si v užívání pouze sad Aleše Bílka a švestkovou alej.

Chovatelé
V letošním roce oslavili naši chovatelé 50. výročí založení organizace v Metylovicích. Při této příležitosti uspořádali ve dnech 24.9.-26.9. výstavu zvířat na fotbalovém hřišti. Bohužel, zájem našich občanů o tuto výstavu byl velmi slabý.
Naši chovatelé letos chovali
338 ks slepic
1 ks perlička
65 ks králíků
24 ks holubů
2 ks koz
29 ks ovcí
4 ks psů
3 ks okrasné kočky
Zpracovatelskému průmyslu dodali
109 kg ovčí vlny
14,3 kg angorské srsti
220 ks králičích kožek
105 kg jehněčího masa
Své obzory rozšiřují také na tématických zájezdech. Letos to byl zájezd na výstavu zvířat v Náměšti na Hané, spojený s návštěvou zámku v Náměšti, jeskyní v Javoříčku a hradu Bouzova.

ČSL
Lidová strana v Metylovicích se rozhodla úzce spolupracovat s místním Občanským fórem, o čemž svědčí mimo jiné i společná kandidátka do komunálních voleb.
V únoru uspořádali tradiční přátelský večírek. Účast byla velmi slabá, neboť týden předtím měl ples OF. Ale atmosféra byla velice přátelská a veselá. Přítomni byli také hosté z Turzovky. Letos poprvé po mnoha letech oslavili lidovci svátek matek. Maminkám a babičkám se líbilo jak krátké kulturní pásmo, tak poutavá přednáška psychologa Karla Jurka. Pak přišly na řadu písničky cimbálové muziky Kotci, kteří svou hudbou a zpěvem strhli ke spoluúčasti všechny přítomné.

Občanské fórum
V sobotu 3.2.1990 pořádalo OF v Metylovicích přátelský večírek. Návštěvnost předčila všechno očekávání. Sál na Čihadle doslova praskal ve švech. Z výtěžku bylo odesláno na fond dětské onkologie v Ostravě 3500Kčs a na potřeby OF ve Frýdku – Místku 500Kčs.
První máj se letos slavil zcela netradičně. Občanské fórum připravilo na hřišti různé soutěže, počítačové hry pro děti, občerstvení a hudbu.
Zasloužilo se o desintegraci obce, připravilo parlamentní a komunální volby.
Po rozpadu občanského fóra na ODS /občanská demokratická strana reprezentována Václavem Klausem/ a OH /občanské hnutí reprezentované Jiřím Deinsbierem/ skončilo u nás občanské fórum svou činnost, neboť nikdo z jeho příznivců v naší obci nevstoupil do žádné z nově vzniklých stran.

Matrika
K 30.6. 1990 se narodilo 12 dětí 3 chlapci 9 holčiček
Od 1.7.1990 – 31.12. 9 dětí 4 chlapci 5 holčiček

K 30.6.1990 uzavřelo manželství 4 páry snoubenců
Od 1.7.-31.12. 9 párů snoubenců
Rozvedeno bylo 1 manželství po 25 letech manželství

K 30.6.1990 zemřelo 8 občanů 6 mužů 2 ženy
Od 1.7. – 31.12 zemřelo 6 lidí 2 muži 4 ženy

Od 1.7.-31.12. se přistěhovalo 16 občanů
se odstěhovalo 18 občanů

Během roku
Co se ještě před rokem zdálo nemožné, stalo se letos skutečností . Dne 21.4. přiletěl na krátkou dvoudenní návštěvu papež Jan Pavel II. Z letiště, kde ho přivítal prezident Václav Havel, odjel ulicemi, které byly lemovány Pražany a věřícími ze všech koutů země, do katedrály sv.Víta. Zde se setkal se zástupci řeholních společenství a s našimi zdravotně postiženými spoluobčany. Následovala pontifikální mše na Letné. Večer se papež sešel s představiteli kultury. Ve svém projevu se dotkl ožehavé otázky Jana Husa a vyzval k usilovnému hledání pravdy o této významné postavě našich dějin.
Brzy ráno 22.4. odletěl na Velehrad, aby pozdravil a posílil ve víře své moravské bratry. Mši sloužil před velehradskou bazilikou.
Poslední zastávkou na jeho krátké pastorační návštěvě byla Bratislava, odkud odletěl zpět do Vatikánu.
V červnu tohoto roku byly v naší zemi první svobodné volby po více než čtyřiceti letech. Pamětníci posledních svobodných voleb jsou už v důchodovém věku. Všechny plakátovací plochy a bohužel nejen je, zaplavily agitační plakáty kandidujících stran, které slibovaly možné i nemožné. V naší obci si mohli voliči vybrat z 15.stran, které kandidovaly v severomoravském kraji. Poslanci, posíleni příznivci OF, obešli všechny občany. Seznámili je se způsobem úpravy volebního lístku, aby byla volba platná. Zároveň každému doručili 15 volebních lístků s kandidáty.
Ve volební místnosti byly připraveny tři plenty. Každý volič musel tímto zařízením projít, jinak by byl jeho hlas neplatný.
Za plentou si volič vybral kandidátní listinu strany, kterou chtěl volit. Zakroužkoval na ní kandidáty, které případně preferoval. Takto upravený volební lístek vložil do speciální obálky a vložil do urny.
Voleb se zúčastnilo 1057 voličů, tedy více než 95%. Volby proběhly 8. a 9.6. a všichni s napětím čekali, jak dopadne sčítání hladů.
V naší obci získali 1.místo kandidáti Občanského fóra, na druhém místě se umístili lidovci a na třetím komunisté.
V českých zemích získalo Občanské fórum všude prvenství. Na druhém místě byli někde lidovci, jinde Hnutí pro Moravu a Slezsko, ovšem na některých místech se dostali na 2.místo komunisté. Zdá se, že mnoha občanům těch čtyřicet let nestačilo k tomu, aby prohlédli.
K 1.7.1990 došlo k první vlně liberalizace cen, která byla už dopředu oznámena. Ceny se však zvýšily pouze nepatrně. Druhá vlna liberalizace bude 1.1.91 a ta už bude velmi výrazná.

Metylovice 31.3.1991

Starosta obce: Ing.Tomáš Farný
Ředitel školy: Mgr. Ludmila Vlasáková
Duchovní správce: P.Antonín Bernáček

Činnost obecního úřadu
Členové nově zvoleného zastupitelstva se zaměstnanci obecního úřadu museli od počátku pracovat naplno. Byla to obtížná doba změn, kdy to, co platilo včera, je dnes zcela k nepotřebě a co bude zítra vlastně nikdo přesně neví. Problémy se hrnuly jeden za druhým a bylo třeba na ně reagovat.

V březnu ohlásila nemocnice, že pro vysoké nájemné – ročně 9 540Kčs na dětskou poradnu, která byla umístěna v domě místního občana, tuto ruší. Tzv.dětská poradna byla umístěna ve dvou místnostech. V první se děti převlékaly a ve druhé byla ordinace dětské lékařky, která zde přijížděla 2x do měsíce. Nyní po zrušení tohoto zařízení by musely maminky s malými dětmi jezdit do Palkovic. Po zdlouhavém řízení se nakonec podařilo umístit zatím poradnu v areálu Dětské léčebny v Metylovicích.

Protože okresní správa silnic nereagovala na požadavek z loňského roku na výměnu tabulí s názvem obce ani na letošní telefonickou urgenci, bylo třeba znovu písmeně tuto výměnu požadovat. A tak konečně letos v březnu zmizely na začátku a na konci vesnice tabule s nápisem Frýdlant 3 – Metylovice a objevilo se tam jen prosté označení – Metylovice.

Na základě restitučního zákona předala Jednota dům č.p.146 bývalým vlastníkům a ukončila zde činnost prodejny i pohostinství. Majitelé se rozhodli objekt pronajat. Ovšem než našli nájemce, uplynula řada týdnů a prodejna s restaurací byla v té době zavřena. Tato skutečnost vyvolala u občanů značnou nelibost. V březnu ukončila Jednota také svou činnost v restauraci „Pod Hrodkem“ a v „Obecníku“. Nyní je první restaurace v nájmu a jmenuje se jako kdysi – „Hostinec u Dvořáčka“. O pronájem Obecníku, který je obecním majetkem, se ucházeli čtyři zájemci z okolních obcí. Obecní zastupitelstvo vybralo pana Přibylu z Pržna, který mimo provozování pohostinství přislíbil zde otevřít prodejnu potravin a postavit pekárnu. Obchod otevřel v pátek před velikonocemi. Zatím jsou zde v průměru nejlevnější potraviny ze všech prodejen v naší obci. Je to jistě způsobeno i tím, že v prvním roce bylo panu Přibylovi prominuto nájemné. Nebude platit ani poplatky za alkohol a za tabák. Tuto částku ovšem musí vložit do oprav v budově.

Obecní úřad uzavřel smlouvu s firmou Stavaspol na dokončení mateřské školy včetně terénních úprav a na opravu fasády školy, která přijde obec na 200 000Kčs a jíž projektoval Ing.Bezecný. Dále jim byla přidělena stavba kanalizace v Pasekách. Záhy se však ukázalo, že firma je nespolehlivá. Přestože slíbila dokončit fasádu k 30.6., úkol nesplnila a začalo to vypadat, že nová fasáda nebude ani k 1.9. Nastalo údobí nepříjemností a dohadování. Nakonec firma fasádu dodělala. Rovněž dokončila k 31.12. mateřskou školu a první etapu kanalizace.
Veškerou dokumentaci pak musela předat nové firmě, kterou si obecní zastupitelstvo vybralo. Je to firma Ingstav Ostrava, která bude pokračovat ve stavbě kanalizace v Pasekách.

Pro nově zakoupený výsuvný žebřík, který slouží pro opravu veřejného osvětlení, bylo nutno postavit garáž. Tohoto úkolu se ujala firma Stavba, která rovněž oplotila skládku TKO. Protože prostory stávajícího obecního úřadu jsou pro jeho činnost nevyhovující a rovněž je třeba rozšířit spektrum stávajících služeb v obci, rozhodlo obecní zastupitelstvo postavit na parcele č.1 před Obecňákem objekt, ve kterém by byla průmyslová prodejna, opravna obuvi, knihovna a obecní úřad. Projekt tohoto Domu služeb vyprojektoval Ing.arch.Carbol. Zadání stavby bylo rovněž svěřeno firmě Stavba, která změnila své jméno na Stavodom. Jedná se o montovaný, nepodsklepený objekt,který bude ležet na betonových patkách.
V prosinci se začalo s betonováním a na jaře příštího roku má být stavba předána ke kolaudaci.

Se starostou města Frýdek-Místek byla uzavřena hospodářská smlouva o sdružení finančních prostředků na rozšíření skládky, neboť město nemá kam vyvážet domovní odpad. Po rozšíření skládky bude město Frýdek-Místek vyvážet odpad k nám až do doby, než bude dokončena frýdecká skládka. Rozšířením skládky byla pověřena firma Unigeo z Ostravy a hodnota díla bude 3 miliony korun.

Ke zlepšení vzhledu obce přispěl nátěr oken ve škole, v hasičské zbrojnici i stávajícím obecním úřadě, vyasfaltování obecní cesty k mateřské škole a k Prečům, nové plakátovací tabule i dřevěný otočný informátor. Firma Wiesner zhotovila pro obec zdarma vkusnou plastiku pro vývěsku na smuteční oznámení.

Veřejný rozhlas a osvětlení opravuje firma Štefek ze Lhotky. Výsuvný žebřík pro práci ve výškách zapůjčuje obec i občanům. Rovněž zakoupila a rozestavěla ve vesnici několik velkokapacitních kontejnerů na uložení odpadu. Jeden kontejner je „potulný“. Občané si ho pronajímají pro odvoz hlíny nebo sutě při stavbách nebo opravách rodinných domků. Na hřbitově byl rozšířen místní vodovod, aby občané nemuseli tahat těžké konve vody přes celý hřbitov.

V naší obci jsou pouze 3 veřejné telefonní stanice a to u pana Slípka v Pasekách, u pana Kupče na dolním konci a jeden přístroj je umístěn na Vrchovině na prodejně Jednoty.
Proto obec zažádalo o další přístroje, které měly být umístěny na pohostinství Čihadlo a na prodejně Jednoty na dolním konci. Bohužel, našemu požadavku nebyl vyhověno a ani v nejbližších letech nepřichází v úvahu.

Jako jedna z prvních obcí v našem okrese byl náš obecní úřad vybaven počítačem s tiskárnou. Před počáteční nedůvěru zaměstnanci záhy objevili, že je to dobrý a rychlý pracovník.

Svobodné podnikání se v obci pomalu začíná rozjíždět. V Ondřejníku si pronajali manželé Lakomí z Přerova od lesního závodu chatu Šmířanku a přebudovali ji na penzion UNO. V pěkném prostředí mezi lesy je možno objednat svatební hostinu či jiné slavnostní posezení.
V červnu tam proběhlo vystoupení skupiny historického šermu, krátký šot se objevil i v ostravském vysílání televize. V prosinci hostil tento penzion dívčí šachové přebornice do 15.let.

1.10.1991 byla provedena delimitace kina, které tímto přešlo do správy obce. Pan Jiří Čupa, který si pronajal od místního Sokola část sokolovny se zavázal zajistit aspoň jednou týdně kino. Ve vzniklém S clubu je možno posedět s přáteli nebo v rodinném kroužku v opravdu kulturním a vkusném prostředí. Takové zařízení v naší obci dosud chybělo.

V září vznikla na území obce další soukromá prodejna potravin. Je to vlastně pouhý kiosek se základními druhy zboží, jehož majitelkou je paní Marie Hradečná. Ale pro obyvatele Pasek, kteří bylo odkázání na prodejny ve Frýdlantě n.O. je to rozhodně potěšující skutečnost.

Dělníků, kteří dojíždějí za prací do Ostravy se nemile dotkla skutečnost, že byly zrušeny sobotní a nedělní přípoje na autobusy do Palkovic, takže museli v noci po směně šlapat pěšky do Metylovic. Po zdlouhavém vyjednávání mezi obecním úřadem a ČSAD bylo dosaženo, že autobus do Tiché jezdí přes Metylovice, aby mohl přibrat i naše občany.

17.11.1991 se pan prezident obrátil na veřejnost se žádostí o podporu své iniciativy, směřující k zachování společného státu, právního řádu a demokracie. Podpisové archy na podporu jeho návrhů byly vyloženy k podpisu na veřejných schůzích v obci a v místním kostele.

Mezi nepříjemné zprávy patří i skutečnost, že se před intenzivní jednání starosty nepodařilo zachovat v Metylovicích pobočku České státní spořitelny, takže nyní musí občané jezdit do Palkovic nebo do Frýdlantu.

Hospodaření obecního úřadu

A/ Příjmy

Počáteční stav k 1.1.1991 155 000,–
Dotace z okr.úřadu účelová 4 476 000,–
Dotace z okr.úř.neúčelová 1 338 000,–
Vlastní příjmy 1 334 000,–
Doplňkové příjmy 159 000,–
Sdružené prostředky 700 000,–
Celkem příjmy 8 158 000,–

Dotace účelová – Skládka 3 500 000,–
Kanalizace 810 000,–
Sociální 151 000,–
Kultura 15 000,–
Dotace neúčelová – 1 338 000,–
Vlastní příjmy – Vodní hospod. 4 000,–
Skládka – 1 100 000,–
Otop pošta – 4 000,–
Stravování důchodci – 6 000,–
Nájem 35 000,–
Hřbit.popl. 7 000,–
Prádelna 2 000,–
Daň z příjmu 90 000,–
Daň domovní 85 000,–
Správní popl. 1 000,–
Doplňkové příjmy – Nahodilý příjem 9 000,–
Popl.ze psů 9 000,–
Popl.z veř.prostr. 7 000,–
Popl.z ubyt.kap. 5 000,–
Popl.ze vstupného 3 000,–
Popl. z alk.nápojů 86 000,–
Dislokační popl. 40 000,–
B/ Výdaje

Vodní hospodářství 55 000,–
Skládka 236 000,–
Místní komunikace 114 000,–
Mateřská škola 97 000,–
Školní družina 3 000,–
Základní škola 343 000,–
Školní jídelna 36 000,–
Kultura 63 000,–
Sbor dobrovolných hasičů 48 000,–
Vnitřní správa 457 000,–
Sociální 160 000,–
Veřejné osvětlení 127 000,–
Hřbitov 17 000,–
Prádelna 2 000,–
Zimní údržba komunikací 5 000,–
Výstava- Kanalizace 810 000,–
Skládka TDO 3 640 000,–
Vodovod Paseky 62 000,–
Čerpací stanice 160 000,–
Dům služeb 700 000,–
Akce Z – Mateřská škola 171 000,–

Výdaje celkem 7 317 000,–

Zůstatek na účtě k 31.12.1991 852 000,–

Zemědělství

Výnosy na 1ha v JZD Palkovice, které obhospodařuje i půdu v Metylovicích byly následující:
Pšenice 4,91 t/ha ječmen 5,09 t/ha ozimy
Oves 3,02 t/ha ječmen 4,32 t/ha jarní
Brambory 24,19 t/ha ranní řepka 2,04 t/ha
Brambory 12,14 t/ha ost.

Byl zaznamenán úhyn 18 prasnic
3 prasniček
282 selat

V JZD pracovalo v tomto roce 723 pracovníků, z toho 598 dělníků a 125 ostatních. Průměrně si vydělali 2 604,–Kč. Největší mzdu brali stavební dělníci, řidiči a traktoristé, pak následovali opraváři, lesní dělníci a pracovníci v živočišné výrobě, dále pracovníci rostlinné výroby, dojičky a ošetřovatelé skotu. Nejméně si vydělali ošetřovatelé drůbeže a pomocní dělníci.
Soukromí zemědělci

V tomto roce se u nás zaregistrovali první soukromí zemědělci.
Jsou to: Ivan Kahánek č.p.19
Miroslav Bílek č.p. 12
Josef Biolek č.p.307
Bohužel nejsou to zcela typičtí soukromí zemědělci, neboť pan Bílek je zároveň zaměstnán, pan Biolek už je v důchodu a pan Kahánek zde prakticky nebydlí a pomáhá obhospodařovat pole svému tchánovi, důchodci.
Podmínky pro to, aby se soukromý zemědělec i se svou rodinou uživil pouze hospodařením nejsou příliš dobré. Neboť mimo navrácená pole potřebuje rolník ještě dobytek, hospodářské budovy a stroje. Mimoto za těch čtyřicet let se u mladé generace přervalo pouto s půdou.

Soukromé podnikání v naší obci

Potravinové prodejny v Vrchovině a dolním konci patří Jednotě, další čtyři jsou soukromé. Na Čihadle je to firma Vik-Tom, v Obecníku prodejna Rosnička, v Pasekách paní Hradečná a naproti pohostinství Dvořáček prodává firma Market jednak potraviny a také oděvy a drogistické zboží. U pana Kellera si pronajal řeznictví pan Tesař ze Lhotky a obchod je opravdu dobře zásoben kvalitním masem a uzeninami.
Na dolním konci provozuje pan Ivo Šigut zámečnictví. V bývalé školce vyrábí firma Mročka sedla pro koně a má odbyt i v zahraničí. O velikonocích byl v regionálním vysílání krátký snímek o jeho práci, neboť vyrábí a prodává sedla opravdu špičkové kvality.
Knihovna

V tomto roce jsou knihy uloženy v Obecníku. Paní Miluše Kociánová, roz.Žabenská, která je knihovnicí, zapůjčila 176ti stálým čtenářům 3 276 titulů. Největšímu zájmu se těší detektivky, knihy Vlasty Javořické, sci-fi romány a díla Vl.Párala.
Našim nejstarším aktivním čtenářem je pan Antonín Juřica, kterému je letos 80 let.
Základní škola

Ředitelka: Ludmila Vlasáková
Učitelky: Vlasta Snášelová, Alena Erteltová, Karla Kmentová
Vychovatelka: Magda Korbelová
Pracovnice: Jana Veličková, Jarmila Prečová

Kázeň i učební výsledky byly dobré. Mimo vyučování připravily učitelky pro děti soutěž v dramatizaci pohádek a soutěž o tanečního krále. V družině proběhla na podzim přírodovědná soutěž. V pěvecké soutěži Loutnička postoupili dva žáci naší školy do okresního kola a jedna dívka v oboru recitace až do krajského kola. V září byla ve škole vyhlášena soutěž o nejaktivnějšího žáka a na chodbě umístěna tabule s fotografiemi nejlepších žáků.
Učitelský sbor připravil a nacvičil s dětmi vánoční hru o narození Ježíše Krista, kterou uvedl v místním kostele pro rodiče a ostatní občany. Zájem byl veliký a úspěch znaný. Snad nejvíce zaujal přítomné okamžik, když děti, představující beránky s s ovčí kůží vkolébaly do kostela.
Mateřská škola

V letošním roce chodilo do školky 24 dětí, z toho 6 jen dopoledne. Učitelky se snažily vštípit dětem cit pro přírodu a tak s dětmi chodily naslouchat lesnímu tichu, šumění stromů a hlasům ptáků. V zimě nosily děti do krmelců plody kaštanů a dubů, které společně na podzim nasbíraly, zjara čistily lesní studánku. Aby rodiče viděli, jak děti ve školce pracují, připravily pro ně učitelky Den otevřených dveří, kdy děti nejen ukázaly co dovedou, ale také maminkám zazpívaly a zarecitovaly.
Ke dnu dětí připravila praktikantka Radka Juřicová dětem pěkné maňáskové divadlo, děti jí na oplátku předvedly dramatizaci pohádky „O rukavičce“ a slavnostní den uzavřely různé soutěžní discipliny.
Závěr školního roku se již tradičně konal ve spolupráci se školou a místními hasiči u myslivecké chaty.
Během prázdnin se školka konečně přestěhovala do nové budovy.
Dětská léčebna

Dětská léčebna v Metylovicích je proslulá tím, že v její mateřské škole pracují jednou týdně děti s flétnu jako pomůckou při léčbě různých dlouhodobých nemocí dýchání. Při hře na flétnu dochází totiž ke zlepšování souhry různých dýchacích svalů a k zvětšování objemu plic. Děti se toto metodou učí nejen správně dýchat, ale získávají i něco navíc – lásku k hudbě a vyšší sebevědomí. Rodiče těchto dětí uvádějí, že se ještě v žádné mateřské škole nesetkali s podobnou praxí.
Při systematickém hraní na zobcovou flétnu se u dětí prodlouží délka výdechu a zároveň se zlepší jeho kvalita. Malí pacienti se tímto také naučí bráničnímu způsobu dýchání.
Při hraní děti zapomínaly na svůj pobyt v léčebně.
Hra na flétnu také pomáhá rozvíjet smysl pro rytmus, což je důležité i pro děti s vadami řeči.
Tím, že se děti učí flétnu samostatně rozložit, vyčistit a zase složit, učí se i manipulačním dovednostem.
S dětmi hrají na zobcovou flétnu sestry, které se školí pod vedením profesora Žilky v Brně.
Osvětová beseda

V lednu zorganizovala OB zájezd občanů na koncert vážné hudby do Frýdlantu nad Ostravicí, v září uspořádala koncert dechových nástrojů.
O druhém svátku vánočním se zde uskutečnilo divadelní představení Mlynářka z Granady, na jaře nám divadelní soubor z Kozlovic předvedl hru „Poprask na laguně“. Zájem občanů není příliš velký.

Kostel Všech svatých

V březnu tohoto roku se v metylovské farnosti udála významná změna. Duchovní služby se ujal P.Antonín Bernáček, který se vrátil do vlasti po více než čtyřiceti letech prožitých v cizině. Narodil se 22.5.1914 ve Frýdku. Studoval ve Francii, kde ho zastihla válka. V Agde vstoupil do tvořící se československé zahraniční armády. Po kapitulaci Francie se po mnoha dobrodružstvích dostal před Španělsko a Portugalsko do Anglie. Po návratu do vlasti dostudoval v Olomouci bohosloví a v roce 1947 byl vysvěcen. Jelikož byl po komunistickém převratě několikrát předvolán k výslechu, rozhodl se ilegálně opustit Československo. Působil mezi krajany v Kanadě, v USA, ve Francii, v Německu a ve Švýcarsku.
Po listopadových událostech se rozhodl vrátit se do vlasti a přiložil ruku k dílu. A tak naše fara opět ožila. Dlouhá desetiletí byla neobydlená. Poslední metylovský farář zemřel v roce 1956 a od té doby spravovali naši farnost kněží z Palkovic. Výjimkou byla léta 1969-72, kdy zde působil P.Zdislav Škrabal. Ten však po třech letech působení ztratil státní souhlas a musel odejít.
Nadšení farníci během krátké doby upravili a vymalovali faru. Kostel zdálky svítí novým nátěrem, který provedli horolezci z Příbora.
Byla ustavena farní rada, v jejímž čele stojí pan Josef Šigut. Zajišťuje opravy fary i kostela, pomáhá při práci s dětmi a mládeží a také v sociální oblasti. Na podzim zorganizovala setkání důchodců v restauraci Obecník. Sál byl nabitý, lidé si s chutí zazpívali a navzájem se pobavili.

Občanské fórum

Občanské fórum jako hnutí se rozdělilo na dvě politické strany a to občanskou demokratickou stranu v čele s Václavem Klausem a občanské hnutí, které reprezentoval Jiří Diensbier. V naší obci se neutvořila ani jedna z těchto strana a občanské fórum zaniklo.

Československá strana lidová

Aktivita členů se projevovala prací na faře, v kostele a při úklidu veřejných prostranství. Zdařilý byl zájezd na poutní místo Čenstochová v Polsku, jehož se mimo členů účastnili i příznivci této strany.

Sbor dobrovolných hasičů

Pohárové soutěže:
Muži – Kozlovice 1.místo A družstvo
5.místo B družstvo
Stará Ves 2.místo
Bystré 2.místo
Žabeň 3.místo
Proskovice 3.místo
Frýdlant n.O. 3.místo
Janovice 4.místo
Turzovka 5.místo
Terrum 4.místo
Ostravice 8.místo v konkurenci 38 družstev
Studénka 22.místo v konkurenci 46 družstev
Brušperk 14.místo v konkurenci 26 družstev
Ženy Turzovka 1.místo
Brušperk 3.místo
Frýdlant n.O. 2.místo
Stará Ves 3.místo
Ostravice 8.místo
Nová Ves 6.místo
Dříve narození – Karolinka 40.místo v konkurenci 110 družstev z Čech, Moravy a Slovenska měli největší věkový průměr

Na závěr všech soutěží uspořádali místní hasiči soutěž z školou, které se zúčastnila všechna naše družstva a to muži A i B, ženy a družstvo dříve narozených. Nejdříve soutěžili mezi sebou, ale potom bez ohledu na kategorie vytvořili družstvo Šigut, Bílků a Velíšků. Nejlepšího času při požárním útoku dosáhlo družstvo Bílků. Jistě není třeba zdůrazňovat, že při této soutěži bylo o smích i dobrou zábavu postaráno.
Pro špatné zkušenosti s kázní v předcházejících obdobích nenašla vedoucí odvahu k vedení mládeže a tak družstvo mladých v tomto roce chybí.
V lednu připravili hasiči opět svůj tradiční bál, ovšem letos je to kromě normálního vypětí a pracovního úsilí stálo navíc i pěknou dávku nervů. Nový nájemce Čihadla přes svůj slib nepřišel ani neposlal klíče. A tak hasiči ještě ráno nevěděli, zda bude bál nebo nebude. Několik „žhavých“ telefonátů přesvědčilo majitele Čihadla. Přijeli až z Brna a díky tomu se nakonec konal bál tak, jak to bylo na plakátech i pozvánkách uvedeno.

Tělovýchovná jednota Sokol

Úspěchy volejbalového družstva v loňském roce přilákaly na hřiště i děvčata a tak, od září vzrostl počet členů na 24. Trenéru ing.Hajduškovi pomáhá v práci i Vavřín Pečinka, domácí odchovanec a ligový dorostenec SKP Frýdek-Místek. Trénink je třikrát týdně se slušnou účastí 18.žáků a žákyň ve věku 10-14 let.
Do okresní soutěže mohl volejbalový oddíl postavit družstvo žáků, minižáků a žákyň.

Družstvo žáků odehrálo 12 utkání, v sedmi zvítězilo a v pěti bylo poraženo. Celkově skončilo na 2.místě.
Družstvo mini A obhájilo bez porážky za účasti 4 družstev titul mistra okresu.
Družstvo mini B skončilo na třetím místě.
Družstvo děvčat startovalo poprvé a mezi osmi družstvy skončilo na pátém místě se šesti vítězstvími a osmi porážkami. Za nimi skončila družstva z Frýdlantu a Třince.

Z dalších turnajů, kterých se naše volejbalová družstva zúčastnila byl pro nás nejvíce úspěšný ten, kterého se zúčastnilo smíšené družstvo – tři hoši a tři dívky. Získalo putovní křišťálový pohár za 1.místo v prvním ročníku vánočního turnaje, který pořádala ZŠ ve Frýdlantě n.O. a kterého se zúčastnilo osm družstev.

Po sedmileté odmlce byl poslední srpnovou neděli obnoven tradiční 37.ročník turnaje mužů – memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka. Přihlásilo se osm družstev. Zvítězili muži družstva Vítkovice, druhé místo obsadila Tatra Kopřivnice a jako třetí se umístilo družstvo SKP VP Frýdek-Místek.

V neděli 18.srpna poprvé vyběhli fotbalisté Metylovic na trávník k zápasu krajské soutěže 1.B třídy a byla to opravdu premiéra jak se patří. Soupeř z Lichnova neměl nejmenší šanci – Metylovice vyhrály 4:1. Po celou sezónu hráli naši fotbalisté na domácím hřišti vesměs úspěšně. Na hřištích soupeřů to bylo o něco horší. V celkovém pořadí byli na 8.místě.
Poslední čtyři roky vedli družstvo J.Hradečný, J.Šigut, L.Knapp a P.Král. hráče nelze jmenovat všechny, ovšem je třeba popravdě říci, že vlastních odchovanců je v družstvu minimum, většina hráčů dojíždí z Frýdku-Místku.

Zahrádkáři

Drtivá většina našich zahrádkářů si přeje zachování Českého zahrádkářského svazu. K tradičním zájmům o pěstování květin, zeleniny a ovocných stromů přistoupil nyní i veliký zájem o vysvětlení všech otázek spojených s realizací zákona o půdě. Rovněž se projevila potřeba mít ve svých řadách alespoň čtyři členy, kteří by byli schopni provádět roubování a řez ovocných stromů.
V letošním roce zajistila organizace pro své členy 2 metráky sadbových brambor, 70 pytlů rašelinového substrátu a ve své moštárně zpracovali 4 tuny padaných jablek.

Chovatelé

V tomto roce se starali členové o 296 ks drůbeže, 63 ks králíků, 24 ks okrasných holubů, 2ks koz, 33 ks ovcí, 1 velkého psa a 3 ušlechtilé kočky. Pro zájemce uspořádali jednodenní zájezd na chovatelskou výstavu do věžek u Kroměříže, který zpestřili návštěvou zámku v Buchlovicích.

Matrika

V tomto roce se v Metylovicích narodilo 16 dětí a to
6 děvčátek
9 chlapečků

Sedm dětí se narodilo jako první dítě rodiny,
Sedm dětí bylo druhorozených,
Dvě děti se staly třetím dítětem rodiny.

Letos zemřelo 20 občanů, pět žen a 15 mužů. Nejmladšímu bylo 54 let, nejstarší odešel v 92 letech. Nejčastější příčinou úmrtí je infarkt a rakovina, v jednom případě se jednalo o úraz – pád ze žebříku se smrtelným následkem.

Manželství uzavřelo 24 dvojic. Pouze u tří párů byli oba snoubenci z Metylovic. Metylovská děvčata jsou zřejmě pro přespolní chlapce žádoucí, neboť 16 ženichů bylo z okolních obcí, naši chlapci si přivedli z okolí 5 nevěst. U nejstaršího páru bylo nevěstě 51 let, ženichovi 59 let. U nejmladšího páru měl ženich 19 a nevěsta 18 let.

Bohužel byl letos i vysoký počet rozvodů a to sedm. Bylo mezi nimi i manželství, které bylo rozvedeno po 30 letech soužití, rozvádění manželé už byli babičkou a dědečkem. Na druhé straně bylo rozvedeno manželství, které vydrželo mladým lidem sotva jeden rok. Rozvodem rodičů přišlo u nás o jistotu domova 9 nezletilých dětí.

Ve fyzické i duchovní svěžesti se dožili zlaté svatby manželé Barbora a Karel Kožuchovi, č.p.70.

Do obce se přistěhovalo 51 lidí, odstěhovali se 40 lidí. Většinou se jedná o stěhování v našem okrese, případně v sousedních okresech Nový Jičín a Ostrava. Pouze jedna mladá žena se odstěhovala za svým manželem až do Chomutova. Naproti tomu se k nám přistěhoval 71letý muž až ze západního Německa, kam emigroval v roce 1968.

Stalo se

Metylovský rodák informoval dopisem obecní úřad o výsledku dvacetiletého úsilí v pěstování. Cituji:
Kroměříž 19.5.1991
Je mou milou povinností jako rodák obce Metylovice vám oznámit, že dne 24.dubna 1991 bylo Státní odrůdovou komisí v Praze, která zasedala v Bratislavě, povoleno mé novošlechtění tetraploidního žita Ži-153. toto novošlechtění po povolení bylo zapsáno do-Státní odrůdové knihy pod názvem „Beskyd“.
Jedná se o novošlechtění se širokým spektrem použití. Pro mě je důležité, že základní šlechtitelský materiál byl právě z Metylovic a po dvacetiletém šlechtění, které skončilo úspěchem, bude sloužit pro celé naše zemědělství, které jej již v široké míře používá, ale je o něj zájem i v cizině.
Jsem s přátelským pozdravem
Ing. Vladimír Židek
Velké náměstí 50
Kroměříž
V naší obci je několik chráněných útvarů:
Z jilmy lysé, obvod 290 cm, výška 20 m, nacházejí u čp.74
1 lípa velkolistá, obvod 270 cm, výška 20 m, kaplička u Dvořáčka
1 lípa velkolistá, obvod 400 cm, výška 23 m, střed JZD, parcela 452/1

Ve středu 2.10. se u nás stala velice vážná dopravní nehoda, která skončila smrtí mladého chlapce. Odpoledne o půl 3 nezvládl mladý motocyklista zatáčku u zastávky Čihadlo a vrazil v protisměru do přijíždějícího autobusu z Frýdlantu. Byl zřejmě na místě mrtev, jeho spolujezdkyně podlehla zraněním za několik dnů.

Mezi nejvýznamnější události, které se dotkly všech lidí v republice a tedy i našich občanů byla liberalizace cen k 1.1.1991 a sčítání lidu, domů a bytů.
Liberalizace, která byla předem ohlášená, byla citelná. Ceny potravin se zvedly až o 300%, pozadu nezůstalo ani ostatní zboží. Ovšem po první nárazu šly ceny koncem ledna částečně dolů.

Sčítání lidu, domů a bytů

K 2.březnu proběhlo v naší zemi sčítání lidu, domů a bytů. Pro sčítací komisaře to bylo veliké množství práce. Museli navštívit všechny domácnosti, domy a chyty a naučit lidi pracovat s několikastránkovým dotazníkem. Ve funkci sčítacích komisařů pracovali Květoslava Neuwirthová, Jana Pituchová, Libuše Šimková, Anežka Židková, Viktor Liberda, Mojmír Židek.
Revizorem, který koordinoval a kontroloval práci sčítacích komisařů byla Jarmila Halamová.

Výsledky sčítání v naší obci

Z toho narození v Metylovicích
Muži 705 405 tj.57,4%
Ženy 743 429 tj.57,7%
Celkem 1448 834 tj.57,6%
ekonom.aktivní ekonom.neaktivní ženy v dom. děti žáci a studenti
Muži 377 146 143 39
Ženy 332 209 29 137 36
Celkem 709 355 29 280 75
Žáci a studenti

učiliště střední školy vys.školy
Muži 18 14 7
Ženy 6 26 4
Celkem 24 40 11
Obyvatelstvo podle národnosti, vzdělání, vyznání

muži ženy celkem
Česká 580 612 1 192
Slovenská 14 11 25
Moravská 101 116 217
Slezská 3 – 3
Maďarská 1 – 1
Polská 2 1 3
Německá – 1 1
Ostatní 4 2 6
Muži ženy celkem
Základní 144 282 426
SOU bez mat. 251 139 390
Střední bez mat. 19 29 48
Úplné stř.odb. 85 106 191
Úpl.stř.všeob. 14 19 33
Univerzitní 9 10 19
Technické 16 3 19
Ekonomické 4 1 5
Zemědělské 2 3 5
Ostatní 1 – 1
Bez udání 5 7 12
Bez škol.vzd. 3 6 9
Děti do 15.let 152 138 290

Bez vyznání 149 134 283
Římskokat. 468 530 998
Pravoslaví – 1 1
Čs.husitská 1 1 2
Evangelická 5 7 12
Ostatní 2 – 2
Nezjištěno 80 70 150

Ekonomická aktivita

muži ženy
dělníci 261 113
zaměstnanci 88 190
ZD 15 23
VD 3 5
Samost.činní 5 –

Obyvatelstvo podle rodin.stavu a věku
muži ženatí ženy vdané celkem v %
0-2 21 28 3,4
3-4 14 16 2,1
5 9 4 0,9
6-9 39 40 5,5
10-14 49 50 8,2
15 11 5 1,1
16-19 38 1 45 3 5,7
20-24 44 12 56 30 6,9
25-29 46 32 39 36 5,9
30-34 52 39 38 37 6,2
35-39 60 50 46 44 7,3
40-44 49 40 54 50 7,1
45-49 57 42 50 37 7,4
50-54 36 30 42 26 5,4
55-59 33 26 48 37 5,6
60-64 41 35 46 31 6
65-69 36 29 44 22 5,5
70-74 17 15 24 9 2,8
75 – 33 20 68 13 7
Prům.věk 36,6 40,2

Domy, byty, ukazatelé bydlení

Počet rodinných domků 455
Z toho neobydlených domů 71
Z toho nevyčleněné chalupy 17

Průměrné stáří domů 51

Vybavení trvale obydlených bytů

Vodovod v bytě 459
Vodovod v domě 2
Nezaveden 18
Žumpa 458
WC vlastní 381
WC společné 43
Koupel.vl. 402
Koupel.spol. 24
Ústřední top. 295
Etaž.top. 104
Kamna 79

Mraznička 138
Automat.pračka 221
Bar.telev. 261
Telefon 52
Chata 15
Os.automobil 239

Starosta obce: Ing.Tomáš Farný
Ředitel školy: Mgr.Ludmila Vlasáková
Duchovní správce: P.Antonín Bernáček

Činnost obecního úřadu
I v tomto roce se nahrnula spousta práce a problémů. Některé se podařilo vyřešit, jiné přetrvávají. Pokračuje se ve výstavbě kanalizace v Pasekách, která bude napojena na čističku ve Frýdlantě n.O. Pro ostatní části Metylovic zatím není reálná naděje, že by došlo i tady ke stavbě kanalizace, neboť nejsou peníze. Prioritní je dokončení vodovodu, aby celé Metylovice měly možnost se napojit na vodovodní řád.

Začalo se proto pokračovat ve stavbě vodovodu od Pasek směrem ke kaštanu. Tuto akci provádí firma Stavodom, neboť vyhrála konkurs, který Obecní úřad na tuto stavbu vyhlásil. Do podzimu se podařilo trasu vodovodu protáhnout až do poloviny tzv.staré cesty ku sv.Anně a umožnit tak občanům, bydlícím v této oblasti, napojit se ještě do zimy na tento vodovodní řád.

Zatímco v loňském roce se uvažovalo pouze o plynofikaci obce, dospělo letos zastupitelstvo k názoru, že výhodnější by bylo topení elektrické. Jednak je ekologicky nejčistější, pro obec ekonomicky výhodnější a rovněž nejrychlejší, neboť není třeba rozkopávat vesnici. V místech, kde je vhodné napětí, je možné napojení v krátké době a tam, kde napětí nevyhovuje, není zásadní problém postavit pro posílení novou trafostanici. Věc má ovšem jeden háček, a tím je cena elektrické energie, neboť se jeví, že bude stoupat rychleji než cena plynu.
Proto byli občané na veřejných schůzích seznámeni s těmito skutečnostmi a formou ankety se měli rozhodnout, jaké topení budou preferovat. Větší část občanů se rozhodla pro topení elektrické. Jelikož třetina dotázaných se vyslovila pro topení plynem, došlo zastupitelstvo k názoru, že bude rozumnější zajistit obě varianty. Jednak se postaví v obci několik trafostanic, aby byla posílená síť a mohli tak být uspokojeni všichni zájemci o elektrické topení. Zároveň se podniknou kroky k zajištění plynofikace obce.

Z drobnějších akcí se podařilo postavit nový mostek přes Olešnou za kravínem. K úpravenému zevnějšku obce velice přispěl nátěr všech autobusových čekáren a zábradlí kolem potoka.

V březnu začala montáž Domu služeb. Byl to zajímavý obraz, jak pro naše občany, tak hlavně pro místní děti, když pomoci velkého jeřábu skládali pracovníci Stavodomu jednotlivé části budovy jako stavebnici. Montáž posledního dílu natáčela ostravská televize. V dalších měsících se dělaly vnitřní úpravy a o metylovské pouti byl celý objekt předán naší veřejnosti. Proudy hostů se přišly podívat, jak se práce podařila. V přízemí má pronajatu prodejnu firma Market, která patří Ing.Petru Svobodovi, č.p.238. Prodává zde průmyslové a kuchyňské zboží, hračky, drogerii a něco z galanterie a papírnictví. Na levé straně přízemí si pronajala prostory firma Biely, která zde provozuje opravu obuvi, sběrnu čistírny a prodej drobných doplňků.
Knihovna v prvním poschodí je hezká a útulná a doufáme, že konečně stabilní. V budoucnu se už snad nevyskytne nutnost ji opět někam stěhovat.
V listopadu se do zbývajících prostor přestěhoval obecní úřad. Místnost, kde se schází rada i zastupitelstvo a kde starosta nebo tajemník přijímají občany, vybavila vkusným a účelným nábytkem firma Liška-Svoboda z Hodoňovic. Budova Domu služeb se líbí většině našich občanů i cizích návštěvníků, neboť je hezká a přirozeně zapadá do prostředí. Pochopitelně se najdou i lidé, kteří kritizují ať už vzhled nebo účelnost.

Soukromému architektu panu Carbolovi byl zadán projekt penzionu s pečovatelskou službou pro naše občany. Pro tento účel by se měla zrekonstruovat obecní budova č.p.374, kde měl předtím obecní úřad své místnosti. Architekt se svého úkolu zhostil výborně, ovšem realizace na sebe nechá čekat hodně dlouho, neboť to bude akce sice jistě velmi důležitá, ovšem nákladná. V současné době na ni peníze nezbývají.

Byla opravena cesta ke hřišti, která byla v dezolátním stavu a dále cesta na dolním konci za kravínem, která už se snad ani cestu nazývat nedala. Také mostek u zastávky Čihadlo, který hrozil propadnutím, zásahem firmy Stavodom vypadá jako nový.

Obecní úřad zakoupil ze svých prostředků malotraktor a vozík se sekačkou, aby veřejná prostranství v obci byla vždy upravena. Stará se o ně pan Bedřich Halata, čp.378.

Na tzv.starém hřbitově se už asi 40 let nepohřbívá. Obecní zastupitelstvo zdědilo po komunistech projekt na jeho úpravu. Protože nyní se zaťatá pěst, která tomuto návrhu vévodila, jaksi nenosí, nechalo zastupitelstvo zpracovat projekt nový. Vypracoval ho Ing.Petr Bezecný. Ústředním bodem plochy zůstane původní kříž, doplněný půlkruhovou zídkou se sklápěcími sedadla a okrasnými keři.

Rovněž okolí pomníku padlých doznalo změny. Starý drátěný plůtek byl nahrazen novým vkusným dřevěným na pěkné podezdívce z kamenů, kterou udělal místní občan pan Libor Polach, čp.443.
Rozpočet obecního úřadu

Počáteční stav k 1.1.1992 443 437,62
Převod zůstatku z účtu, který byl zrušen 8,72
Vráceno Okresnímu úřadu 2 644
Účelová dotace 182 800
Neúčelová dotace 1 248 800
Vlastní příjmy 3 478 239
Doplňkové příjmy 807 521,18
Převod sdružených prostředků 408 188,15
Celkem příjmy za rok 1992 6 566 350,67
Celkem výdaje 5 916 358,49
Zůstatek na účtě 649 992,18

Příjmy:
Finanční vyrovnání: vrácená částka Kč 2 644,–
Zůstatek z dotace v roce 1991 na rozšíření skládky
Účelová dotace: Stavba plotu na skládce 120 000,–
Volby 6 600,–
Stravování důchodců 37 200,–
Zvýšení jednoráz.příspěvků 19 000,– 182 800,–
Neúčelová dotace: Kanalizace Paseky 500 000,–
Jednorázové příspěvky 50 000,–
Provoz OÚ 698 800,– 1 248 800,–
Vlastní příjmy: Vodní hospodářství 4 011,–
TDO skládka 1 515 372,50
Prodej pozemků 19 468,–
Školní jídelna 118 317,50
Telef.hov.MŠ, ZŠ 381,–
Telef.hov.OÚ, hasiči, teplo 12 470,–
Stravování důchodců 96 708,–
Nájem z nebyt.a byt.prost. 42 533,–
Hřbitovní poplatky 10 495,–
Prádelna a mandlovna 2 332,–
Daň z příjmu 474 656,–
Daň domovní 105 265,–
Správní poplatky 76 230,– 3 478 239,-
Doplňkové příjmy: Popl.za lázeň. a rekr.pobyt 8 332,–
Pokuty 350,–
Nahodilý příjem 615 948,43
Poplatek ze psů 7 055,–
Poplatek z veřej.prostranství 80,–
Poplatek z ubyt.kapacity 13 131,–
Poplatek ze vstupného 6 320,50
Dislokační poplatek 61 707,–
Popl.z alkohol.a tabák.výrobků 95 090,55
Nájem z pozemků 397,–
Poplatky u KB 890,30 807 521,18
Výdaje
Vodní hospodářství 1 421 804,32
TDO 1 155 746,78
Výkup pozemků 2 294,–
Místní komunikace 326 244,70
Mateřská škola 117 151,21
Školní družina 3 617,80
Základní škola 234 349,37
Školní jídelna 183 671,10
Kino 22 952,–
Knihovna 32 020,12
Plot okolo pomníku 52 893,50
Příspěvek na kostel 16 540,–
Ostatní činnost v kultuře 10 310,–
Sbor dobrovolných hasičů 69 176,01
Vnitřní správa 1 564 604,96
Stravování důchodců 202 171,70
Veřejné osvětlení 116 811,48
Hřbitov 16 248,48
Prádelna 7 038,24
Veřejná zeleň 42 792,60
Zimní obsluha MK 25 657,50
Stavebnictví 7 981,–
Příspěvky 284 281,60 5 916 358,49

Soukromé podnikání

Jako houby po dešti vyrostli v naší obci soukromí podnikatelé. Pro zajímavost uvádím přehled firem v Metylovicích:

Stavitel Václav Ryška, čp.385
Výroba kuleč.potřeb Mojmír Židek, čp. 376
Sedlářství Karel Mročka, čp.428
Projekty v inv.výst. Marie Sumarová, čp.37
Instalce el.přístr. Jiří Matejovský, čp.158
Silniční doprava Vladimír Kobčák, čp.468
Dřevostyl Ing.Pavel Spusta, čp.73
Restaur.zařízení Jiří Šigut, čp.156
Vázání květin a věnců Vlasta Uhlářová,čp.265
Revize plyn.zařízení Květ.Merta, čp.356
Projekty v inv.výst. Ing.Libor Vavřínek, čp.444
Software Ing.Kulhánek, čp.116
Software Doc.Ing.Cyril Klimeš, čp. 30
Zprostředkování obchodu Ing.Bedřich Binaš, čp.246
Instalace el.strojů Lumír Tománek, čp.144
Sběr druh.surovin Oldřich Válek, čp.678
Penzion Uno Jaroslav Lakomý, čp.236
Nákladní autodoprava Anna Kociánová, čp.347
Kadeřnictví Magda Magda Perglerová, čp.347
Masáže-solarin Vlasta Kociánová, čp.459
Ubytovací služby Jiří Hlaváč, čp.475
Prodejna potravin Marie Hradečná, čp.94
Kovospol Jiří Šigut, čp.488
Inka-potraviny Jiří Mitura, čp.146
Činění kůží Vojtěch Halata, čp.145
Fastar Ing.Tomáš Farný, čp.80
Restaurace Pod lipami Ing.Aleš Přibyla 226
Výroba kuleč.tág Zuzana Pinková, čp.341
Sklad zboží Mária Zsigmondová, čp. 479
Oprava obuvi Boleslav Bielý, čp.76
Marpet Ing.Petr Svoboda, čp.238
Maso-uzeniny Bronislav Tesař, čp.78
Výroba nudlí, knedl. Anna Lepíková, čp.162
Sport-club Jiří Čupa, M. čp.284
Pohostinství Dvořáček Jarmila Němcová, čp.119
Potraviny Rosnička Ing.Aleš Přibyla, čp.226

Výčet živností je zásadně jiný, než tomu bylo po válce nebo za 1.republiky. Některé firmy si vedou dobře, o jiných není vcelku slyšet. Je docela možné, že časem zaniknou. Ale co nám v obci citelně chybí je funkce hrobaře. V dřívějších dobách zde vždycky byl, ovšem teď se ani přes opakované výzvy nikdo nepřihlásil. Zato máme po dlouhé době správce hřbitova a je to opravdu hned poznat. Cestičky jsou vysečeny a všude je pořádek. Této práce se ujal pan Bedřich Halata, čp.378.

K zaregistrovaným zemědělcům přibyli v tomto roce pan Jaromír Halata, čp.14 a pan Vladimír Biolek, čp.87. Od těch předešlých se liší tím, že práce na poli je živí.

Základní škola

Ředitelka: Ludmila Vlasáková
Učitelé: Alena Erteltová, Vlasta Snášelová, Aleš Prokop
Vychovatelka: Magda Korbelová
Pracovnice: Jana Veličková, Jarmila Prečová

V letošním roce při příležitosti 400.výročí smrti Jana Ámose Komenského plánoval divadelní kroužek ve škole představení o tomto významném mysliteli. Ovšem pro dlouhodobou nepřítomnost ředitelky se tento záměr neuskutečnil. Děti si to vynahradily před vánocemi, kdy sehrály další vánoční hru, na jejímž sestavení i provedení se podílel celý učitelský sbor. Scénář připravil pan učitel Prokop, paní ředitelka doprovázela koledy na varhany a paní Erteltová na housle. Tak jako vloni i letos mělo představení úspěch.
Děti se učí dobře, i chování je odpovídající. Pouze 1 žák ze 3.třídy byl navržen na dvojku z chování. Jeden chlapec z naší školy projevuje výrazné matematické nadání a proto přejde po prázdninách do matematické třídy ve Frýdku.
Ve vstupní chodbě školy byly instalovány panely, na nichž se děti prostřednictvím informačních materiálů setkávají s významnými rodáky jako jsou např. akademický malíř Karel Lepík nebo akademický malíř Josef Luňáček, který se zde před více než padesáti lety přistěhoval a oženil a dále major in memoriam Ambrož Bílek, který v roce 1944 padl na Dukle při osvobozování naší země. Třídy byly vybaveny novým kobercem, ke vchodu do školy je položena zámecká dlažba. Nový dřevěný plot na zářivě bílé podezdívce podtrhuje pěkně opravenou školu.

Mateřská škola

V letošním roce navštěvuje školku 23 dětí, kterým se v nové budově velice líbí. Pro zábavu i poučení dostali od školského úřadu barevný televizor a od obecního úřadu video.
Na podzim je navštívil pan Antonín Skotnica, rodák z Metylovic, který v roce 1969 emigroval a nyní žije v Austrálii. Děti i školka se mu líbily a on se zase líbil jim.
Z výtěžku burzy oblečení, obuvi a hraček, kterou organizovala paní ředitelka Fajkusová a paní učitelka Petrová byly dětem zakoupeny hračky a sladkosti.
O prázdninách se děti u myslivecké chaty nejen naučily rozdělat oheň, ale také ho pořádně uhasit.
Aby jim zpříjemnil parné léto, doplnil OÚ zařízení školky o bazén a okenní žaluzie.

Dětská léčebna

Primářem léčebny je již léta primář MUDr.Jaromír Theimer, správcem paní Jarmila Vozáková. Mimoto pracuje v léčebně 18 sester, lékař, čtyři uklizečky, 3 servírky, 5 kuchařek, 3 topiči, údržbář-šofér, 3 ženy pracující v prádelně a 5 v kanceláři. Ministerstvo školství zde zaměstnává 3 učitelky pro ZŠ a 2 učitelky pro MŠ. Vzhled zařízení doznal veliké změny. Aby se děti nemusely stále převlékat /do jídelny nebo do školy/, byla propojena budova s lůžkovou částí s budovou jídelny a školy uzavřenými chodbami.

Kultura v obci

V květnu letošního roku pan Aleš Přibyla, který zde provozuje v Obecníku restauraci a prodejnu potravin, ve spolupráci s obecním úřadem pozval známého zpěváka Jožku Černého, který se představil našim občanům se svým repertoárem ve víceúčelovém sále v sokolovně. Program byl hezký, ovšem účast posluchačů byla slabá.

Knihovna

Do nové knihovny vyrobil pan Jaroslav Tománek, čp.144 police, na okna se pověsily nové záclony a jedna malá, ale o to hezčí knihovna je na světě. Prostředí je zde opravdu vkusné, navíc se nachází ve středu obce. Knihy se půjčují v neděli od 9 – 12hodin.

Kostel Všech svatých

V letošním roce dostal náš kostel nový kabát. Již zdálky svítí jeho zdi čistotou. Barva byla nakoupena v Rakousku a nátěr by měl vydržet mnoho let.
Salesiáni z noviciátu v Hodoňovicích navázali na starou tradici a obnovili zvyk chodit o velikonočním pondělí „do Emauz“. Scénka, hudba a zpěv v jejich provedení dokázaly navodit v našem kostele radostnou atmosféru a svým rytmem dokázali strhnout ke zpěvu i staré babičky.
V sobotu 2.května proběhlo v místním kostele setkání mládeže z místeckého děkanátu s opatem březnovského kláštera ThDr.Anastázem Opaskem. Pěšky nebo na kolech přijelo asi 100 mladých lidí z širokého i blízkého okolí. Po adoraci a mši, při níž hrála schola z Kozlovic byla neformální rozhovor s panem opatem, který se suchým humorem nastínil svou životní cestu. Narodil se r.1913 ve Vídni, ale brzy se s rodiči přestěhoval do Kolína, kde také maturoval. Vstoupil do březnovského kláštera, po noviciátě studoval teologii nejdříve v Praze a pak v Římě. Bylo mu tehdy teprve 26 let a byl zřejmě nejmladším převorem té doby. Po válce byl zvolen opatem tohoto kláštera. V září 1947 byl zatčen a odsouzen za „velezradu a špionáž“ na doživotí. Po 13 letech byl propuštěn a mohl pracovat jako pomocný dělník na pražských sídlištích a pak jako skladník v Národní galerii. Po sovětské okupaci v roce 1968 odešel do Německa a žil v benediktinském klášteře v Rohru. Roku 1990 se vrátil do Prahy a ujal se opět svého opatského poslání v březnovském klášteře. V Evropě je znám jako autor mnoha básní, recenzí a esejí, které uveřejňoval v římském časopise Nový život.

Pomalu tradicí se u nás stávají adventní setkání důchodců, která pořádá farní rada. V tomto roce se uskutečnilo na Čihadle a zdá se, že to tady starším lidem více vyhovuje. Do sálu v Obecníku je třeba vyšlapat mnoho schodů, což na Čihadle odpadá.
Řada našich starších spoluobčanů strávila v sále na Čihadle v mládí mnoho radostných volných chvil v organizaci Orel. Atmosféra setkání byla tradičně dobrá, lidé si za tlumeného osvětlení svíček zavzpomínali a zazpívali. Finančně tuto akci zajistil Obecní úřad Metylovice.

Sbor dobrovolných hasičů

I v tomto roce žili hasiči především soutěžemi a jak je vidět z výsledků, nevedli si špatně.
Pohárové soutěže:
Frýdlant nad Ostravicí 1.místo 6 družstev
Šenov 1.místo 19 družstev
Metylovice 1.místo 20 družstev
Ferrum 2.místo 9 družstev
Fryčovice 2.místo 16 družstev
Kozlovice 3.místo 15 družstev
Proskovice 3.místo 26 družstev
Nová Ves 4.místo 24 družstev
Brušperk 5.místo 18 družstev
Janovice 5.místo 25 družstev
Turzovka 6.místo 22 družstev
Stará Ves 7.místo 13 družstev
Ostravice 8.místo 35 družstev
Krmelín 10.místo 27 družstev
Studénka 30.místo 41 družstev

Našim hasičům se podařilo sestavil družstvo i z členů starších 40 let, které se zúčastnilo soutěže starších družstev na Pstruží a vybojovalo 1.místo.

Ženy se v soutěžích umístily:
Ostravice 1.místo
Turzovka 1.místo
Janovice 1.místo
Šenov 1.místo
Metylovice 1.místo
Terrum 2.místo
Frýdlant n.O. 2.místo
Brušperk 2.místo
Stará Ves 3.místo
Krmelín 4.místo

Po třech letech se ujal hasičského dorostu pan Miroslav Juřica a pod jeho vedením se mladí vypracovali do té míry, že se mohli zúčastnit soutěže na Lubně, kde byli první a ve Frýdlantě, kde obsadili 3.místo.

Při pohárové soutěži v Metylovicích, která se konala 4.července a jíž se zúčastnilo 20 družstev, mohli místní hasiči odměnit věcnými cenami všechna zúčastněná družstva a to díky sponzorům, kteří přispěli na tuto akci svými dary. Soutěž byla ukončena tanečním večerem.

Tečkou za soutěžním rokem byla 22.srpna soutěž na hřišti za školou, které se kromě mužů z obou družstev, žen, těch dříve narozených a družstva žáků zúčastnilo družstvo Veličků z Frýdlantu n.O., družstvo ze Lhotky a rodinné družstvo jednoho ze sponzorů pohárové soutěže v Metylovicích.

Výjezdů k požárům bylo v tomto roce méně než jiná léta:
Srpen les a tráva Lhotka
Listopad stodola Lhotka
4x skládka Metylovice

TJ Sokol
Na jaře tohoto roku byl ustaven výbor výbor volejbalového oddílu. Jeho členy se stali Ing.Lumír Hajdušek, učitelé Lea Karasová a učitelska Eva Růžičková.
Za sponzorování Obecního úřadu byla založena tradice žákovských turnajů. První ročník tohoto „Dortového turnaje“ se hrál koncem června.

Fotbalisté Metylovic se v tomto ročníku řadí k lepším mužstvům tabulky, takže naše fotbalová veřejnost může být spokojená. Na zápasy chodí u nás značný počet diváků a atmosféra při utkáních je vynikající. Přesto se výbor oddílu kopané , který již dlouhá léta vede pan Dušan Venháč čp.128, potýká s množstvím problémů, z nichž největší je nedostatek finančních prostředků. Je rovněž škoda, že v současnosti nemá oddíl družstvo dorostenců, takže mu chybí záloha.
Zato žáci dělají metylovské kopané radost. Pod vedením pana V.Hadámka bojují naši nejmladší v soutěžích často proti mnohem starším hochům a často z těchto bojů vycházejí úspěšně.
Zahrádkáři

Letošní počasí nepřálo mimo jiné ani jabloním a tak úroda jablek byla malá, na mnoha stromech nebylo vůbec nic. Poznali to i zahrádkáři ve své moštárně, která jinak občanům výborně slouží k využití padaného ovoce. Letošní množství jablek přivezené zájemci k moštování bylo hluboko pod průměrem oproti jiným létům.

Chovatelé

Naši chovatelé se činili i v tomto roce. Celkem chovali 209 slepic, 4 kachny, 37 králíků /z toho 10 angor, 1 kozu, 17 ovcí – meriny, 2 psy velkých plemen a 14 ušlechtilých koček/.
Každý rok zajišťuje organizace nákup čistokrevných kuřat z líhní, objednává nánožní kroužky pro drůbež a tetování králíků. Pro poučení se letos chovatelé rozjeli na výstavu mláďat králíků až do Slavkova u Brna.

Červený kříž

Přes poměrně vysoký věkový průměr členské základny pokračují členky v zajišťování první pomoci při fotbalových utkáních po celou sezónu a rovněž i při cyklistickém závodě TJ Slezan, který tady jedenkrát ročně projíždí.
Na podzim uspořádala organizace burzu ošacení, hraček a knih. Část neprodaných věcí odeslali na OV ČSČK, odkud byla poslána potřebným do Jugoslávie. Členky také nezapomínají na naše staré občany, kteří teď žijí v domově důchodců ve Frýdlantě n.O. a navštěvují je při jejich životních jubileích. Snaží se získat nové dárce krve, neboť je čím dál tím větší nedostatek této vzácné tekutiny.

KDU-ČSL

Úspěšnou akcí MO KDU-ČSL v Metylovicích v letošním roce byla oslava Dne matek ve spolupráci s místní školou a divadelním kroužkem při MěO KDU-ČSL ve Frýdlantě n.O., který vede paní Marta Goluchová. Podařilo se uskutečnit pěkné odpoledne, při němž si přišly na své nejen maminky a babičky, ale i děti.

Matrika

V letošním roce se našim maminkám narodilo
17 dětí, z toho
10 děvčátek
7 chlapečů
Pět dětí se narodilo jako první dítě v rodině,
Pět dětí se narodilo jako druhé dítě v rodině,
Čtyři děti se narodily jako třetí dítě v rodině,
Jedno dítě se narodilo jako čtvrté dítě v rodině.

Mezi narozenými dětmi jsou také dvě holčičky- dvojčátka, která se narodila manželům Janovským.

Na místo posledního odpočinku jsme doprovodili 18 lidí a to
8 mužů
10 žen
Průměrný věk zemřelých byl 74 let. Nejmladší byl teprve dvaapadesátiletý, nejstarší zemřelé bylo 88 let.
Příčinou úmrtí byla v pěti případech rakovina, v devíti případech arterioskleróza, ve dvou případech úraz, ve dvou ostatní onemocnění.
V říjnu letošního roku upadl náš občan Ondřej Bílek na ulici tak nešťastně, že na následky zranění po měsíční hospitalizaci zemřel.
K další nehodě se smrtelnými následky došlo 4.prosince. Večer srazil řidič auta jedoucího od Lhotky na cestě v kopci od Vrchoviny ke svaté Anně chodce, vracejícího se z pohřbu. Byl to náš občan, osmdesátiletý pan Řezníček, žijící v Ondřejníku. Na místě zranění podlehl.
Do obce se letos přistěhovalo 44 lidí
15 mužů
15 žen
14 dětí
Většinou se přistěhovali z obcí našeho okresu, ale i z míst vzdálenějších jako je Nový Jičín, Rožnov p.R., Benešov, Chomutov, Poprad. Jeden se přihlásil až z Vancouvru v USA. Fakticky jde pouze o papírové přihlášení, neboť zůstal v Americe a do Metylovic jezdí pouze na návštěvu.

V květnu letošního roku se odstěhovala do domova důchodců ve Frýdlantě n.O. Lid.Műllerová, nejstarší občanka naší obce. Narodila se 30.8.1898 ve Frenštátě p.R. a jako mladá učitelka přišla na školu do Metylovic. Pracovala ve školství až do svých šedesáti let a svou práci měla velice ráda. Vychovala v obci řadu generací a její žáci o ní hovoří jako o velice dobré učitelce.
Zde se poznala se svým manželem Josefem Műllerem, který učil na zdejší škole. Zároveň byl dobrým malířem a založil v naší obci kroniku. Pan Műller zemřel poměrně mladý, ale paní řídící je ještě dnes, ve svým 94 letech duševně čilá a bystrá. Ráda čte, kupuje si lidové noviny a zajímá se o současné dění.

Po smrti svého zetě nemohla stará paní zůstat sama v celém domě, neboť se pro artrózu těžce pohybuje. Svou vilku prodala a odešla do domova důchodců. Všechny obrazy, které maloval její muž, darovala muzeu ve Frýdku-Místku. Naší škole darovala na nákup knih 10 000,–Kč, na opravu kostela rovněž 10 000,–Kč. Asi 200 000,–Kč darovala prostřednictví Výboru dobré vůle postiženým dětem s přáním, aby za tyto peníze byly zakoupeny léky pro děti trpící stejnou nemocí jako její jediná, dnes už zemřelá dcera.

Manželství letos uzavřelo 15 párů. V této oblasti došlo letos k významné změně. Doposud musel být sňatek vždy uzavřen nejdříve na úřadě. Teprve po tomto úředním aktu mohli ti, kteří si to přáli, uzavřít ještě sňatek v kostele.
Nyní je úřední i církevní sňatek zrovnoprávněn. Snoubenci se mohou rozhodnout, zda chtějí mít sňatek na úřadě nebo v kostele.

Z letošních snoubeneckých párů bylo 6 ženichů a 9 nevěst z Metylovic. Nejmladší ženich byl devatenáctiletý, nejmladší nevěstě bylo dvacet let. Nejstarší ženich měl 39 let, nevěsta 32 let. Jedenáct párů uzavřelo své první manželství, tři páry druhé a žena z jednoho páru uzavírala již své třetí manželství. Nejdelší z rozvedených manželství trvalo 25 let, nejkratší pouze 7 měsíců.

Volby

Všeobecně se předpokládalo, že výsledek voleb nebude tak jednoznačný, jako před dvěma roky, kdy bylo předem jasné vítězství Občanského fóra, které mělo velkou podporu občanů. Od té doby se nálada lidí trochu změnila. Náš slovník se začal obohacovat o pojmy do té doby pro střední a mladší generaci neznámé jako nezaměstnanost, úřad práce, liberalizace cen apod.
Zdá se, že na tuto situaci nebyli mnozí lidé příliš připraveni. Že si sice v podstatě přáli změnu, ale ne tak radikální. Spíše jen takové vylepšení předešlých poměrů.
O trochu jiné situaci svědčí také skutečnost, že začala ze své ulity vylézat komunistická strana u nás, o které nebylo zpočátku po listopadu ani slyšet a začala ve vývěsní skříňce uveřejňovat své materiály.

Složení volební komise:

Za bezpartijní Ing.Pavel Spusta, čp.73
Tomáš Pitucha, čp.245
Ing.Otakar Bílek, čp.153
Za KSČM Věnomír Merta, čp.356
Josef Svoboda, čp.178
Za KDU-ČSL Michalec František, čp.278
Pavel Šigut, čp.170
Za ODS Sukač Lumír, Palkovice 348
Sukačová Alena, Palkovice 348

Jako předseda komise byl vylosován pan Lumír Sukač.
Zapisovatelkou byla paní Marie Čupová, čp.313
Volby proběhly ve dnech 5.a 6.června 1992
Počet voličů zapsaných do seznamu voličů byl 1091
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 995
Počet odevzdaných úřadních obálek 994
Počet platných hlasů celkem 976

Nejvíce hlasů získala koalice ODS a KDS, na druhém místě se objevila KDU-ČSL a na třetím místě v těsném závěsu se objevila KSČM. Vypadá to, že řadě našich občanů těch 40 let nestačilo a že si cení mnohem více hmotných výhod než svobody. Pláč nad egyptskými hrnci plnými masa se v dějinách zřejmě stále opakuje.

Výsledky voleb v Metylovicích:
Počet hlasů
Číslo kandidátky Název strany ČNR Sněm.lidu Sněm.národů
1 občan.dem.aliance 16 11 11
3 čsl.soc.demokracie 53 66 63
4 spol.pro Moravu a Sl. 97 67 96
5 hnutí důchodců za živ.jis. 32 20 22
9 strana práce a jistoty 1
10 čs.strana nár.soc. 1 1
13 demokraté 92 5 2 8
14 strana republ. 2 2
17 KDU-ČSL 158 143 161
19 str.podn.živnost.,rolníků 20 16 17
21 hnutí za cos.spravedl. 9 10
22 liber.soc.unie 26 32 30
24 občanské hnutí 31 15 46
28 sdružení pro republ. 53 53 54
31 klub angaž.nestraníků 35 20 20
33 KSČM 125 121 120
38 strana přátel piva 15 10 10
41 nezávislá iniciativa 8 8 16
42 koalice ODS a KDS 284 386 290

Na území Čech a Moravy byly výsledky různé, na některých místech, i když jich nebylo mnoho, zvítězila komunistická strana. Ale celkově vyhrála volby ODS.
Na Slovensku zvítězila na celé čáře HZDS. Atmosféra mezi slovenskými intelektuály těsně po volbách byla velmi tísnivá. Uvědomovali si, co to znamená. Vize rozdělení republiky, která se objevovala zatím jen ve zlých snech se po výsledku voleb na Slovensku začala rýsovat jako skutečnost. Přes snahu politiků, umělců i prostých lidí se k 31.12.1992 naše republika rozdělila na Českou republiku a Slovenskou republiku.
Naše země si přes protesty Slovenska ponechala červenobílou vlajku s modrým klínem a naše státní hymna přišla o druhou část. Podle televizních zpravodajství se zdálo, že rozdělení se slavilo pouze v Bratislavě na Hradě, v podhradí byl klid. Ani u nás nedošlo k nějakému výraznému slavení, neboť nebylo vlastně co slavit.

Po volbách odstoupil prezident Václav Havel ze své funkce. Na podzim došlo k několika volbám nového prezidenta, ale navržení kandidáti nikdy nedostali potřebný počet hlasů. A tak jsme do konce roku byli bez hlavy státu. Volba nového, nyní už českého prezidenta bude až v lednu příštího koku.

Počasí

V lednu uhodily mrazy až -15°C, rovněž sněhu bylo dost. Únor byl chladný se sněhem. Zdálo se, že letos jaro už nepřijde, neboť i březen byl velmi studený. Ještě v noci z 5.na 6.dubna sněžilo a na bílou sobotu bylo -4°C mrazu. Teprve v 1.polovině dubna začaly ze země vyrůstat prví petrklíče a devětsily. V pátek 24.dubna se výrazně oteplilo a náhle, přes víkend vše rozkvetlo a jak se ze všech sil snažilo dohnat své zpoždění.
Léto bylo extrémně teplé a suché, za celé prázdniny ani nekáplo. Otava se vůbec neurodila. Něco podobného pamatujeme naposledy v roce 1968. Vánoce byly nádherně bílé, všude plno sněhu, ale zároveň tuhý mráz, který trvá až do Nového roku. Teploty klesaly až pod -20°C.

Starosta obce: Ing.Tomáš Farný
Ředitel školy: Mgr.Ludmila Vlasáková
Duchovní správce: P.Antonín Bernáček

Činnost obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo vytvořit podmínky pro napojení rodinných domků jak na elektrické vytápění tak i na plynové. Vytápění elektrickou energií je nejčistější, pořizovací náklady jsou nižší než u vytápění plynového, ovšem provozní náklady budou pravděpodobně nižší.
Protože dětská léčebna se chtěla plynofikovat, sdružila s ní obec finanční prostředky na výstavbu regulační stanice plynovodu s tím, že rodinné domky, které sousedí s touto léčebnou, budou rovněž plynofikovány.
Ve výběrovém řízení na dodávku regulační stanice plynovodu zvítězila firma Gascontrol z Havířova a proto jí bylo zadáno zhotovení i montáž regulační stanice s podmínkou, že cena nesmí být vyšší než milion korun a stavba musí být dokončena do 30.9. tohoto roku.
Aby si občané, kteří projeví zájem, mohli zavést ve svých domech elektrické vytápění, měla se v Pasekách začít stavět trafostanice. Ovšem pro nesouhlas některých vlastníků pozemků, přes které by šel zemní kabel, se jednání natolik opozdilo, že se práce na této trafostanici musí odložit až na příští rok, neboť kabel se nesmí klást při teplotě nižší než 5°C.

V minulém roce nebyla dokončena I.etapa kanalizace, neboť vyvstal technický problém – trasu kanalizace se křížila s plynovodem. Proto byla zahájena II.etapa kanalizace, jejíž I. a II. část byla v letošním roce dokončena včetně terénních úprav. Jelikož na poslední 3. části II.etapy nejsou zatím finanční prostředky, byla stavba zastavena.

V Čupku započala výstavba vodojemu vybudováním přípojky nn. Firma Sport Club provedla propojení u starého vodojemu na Čupku a postavila nové vedení hlavního řádu od současného vodojemu až po státní silnici u Sokolovny včetně protlaku. V příštím roce bude dořešena otázka zásobování rodinných domků vodou v celé naší obci.

Obecní úřad jednal s firmou Cabtel Zlín o zřízení kabelové televize v obci. V současné době je zpracováno zadání stavby. Na veřejné schůzi byli občané seznámeni s výhodami i podmínkami a byl učiněn průzkum zájmu mezi obyvateli. Na jeho základě bylo zadáno vypracování projektu.

Na základě zákona ČNR č.389/91 Sb. O ochraně ovzduší stanovilo obecní zastupitelstvo poplatek za znečištění ovzduší z malých zdrojů znečištění. Provozovateli tzv.malých zdrojů znečištění jsou pouze právní subjekty a živnostníci. Poplatky byly stanoveny takto:
Otop poplatek za 1q/rok
Kaly 5,–Kč
Hnědé uhlí 5,–Kč
Černé uhlí 2,50 Kč
Koks 1,–Kč

V tomto roce nabylo účinnosti nařízení vlády, kterým se stanoví, že za každou tunu odpadu uloženého na skládce, která nepatří do I.kategorie je obec povinná odvést státu poplatek. Jelikož skládka „Medvědí strž“ nevyhovuje kritériím stanoveným pro I.kategorii /nemá na dně neprosakující fólii/, musí naše obec platit státu za každou uloženou tunu 70,–Kč. Když se k tomu připočítá cena za odvoz, kterou platíme Technickým službám ve Frýdlantě n.O., zaplatili v tomto roce naši občané za 1 popelnici 465,–Kč.

Protože skládka z kapacitních důvodů končí, schválilo plénum vstup obce Metylovice do akciové společnosti Frýdecká skládka, neboť se domnívá, že tím obec získá. Pro akcionáře jsou totiž menší poplatky za uložení TKO. Předpokládá se, že asi za ě roky bude muset naše obec ukládat domovní odpad na Frýdecké skládce a proto je třeba už nyní hledat cesty, aby to bylo pro naše občany co nejvýhodnější.

Zároveň bylo rozhodnuto, že od příštího roku bude zavedena žetonová metoda při odvozu odpadu. Hodnota jednoho žetonu byla stanovena na základě propočtu na 20,–Kč. Nutnou podmínkou zavedení betonové metody bude odstranění kontejnerů z dosavadních stanovišť.

Starosta Pržna navrhl změnu hranic katastrálního území. Rodinný domek čp.270, firma Unime Konsult a několik chat leží až za dálnicí u Pržna, ovšem katastrálně přísluší toto území Metylovicím. Obecní zastupitelstvo za účasti starosty a zástupce starosty z Pržna jejich žádosti na řešení této situace změnou katastrálních hranic obcí zamítlo a navrhlo vytvoření pracovní skupiny, skládající se ze zástupců obou obcí, která by řešila konkrétní otázky související s výše uvedeným územím.

Zastupitelství projednalo a schválilo na základě ustanovení §19 zákona č.19O/93 Sb, výši příspěvku na částečné krytí neinvestičních nákladů v mateřské škole rodiči a to ve výši 200,–Kč měsíčně. Město Frýdlant n.O. žádalo po naší obci částku 2500,–Kč na každé ze 40 dětí naší vesnice, které dojíždějí do školy do Frýdlantu. Zastupitelstvo se rozhodlo uhradit pouze 500,–Kč na žáka.

Rovný úsek potoka před sokolovnou protíná pět můstků, tři nové a dva staré. A právě jeden z těch původních, který vedl ke třem rodinným domkům, již nevyhovoval, neboť se začínal bortit. Obecní zastupitelstvo pověřilo firmu Sport Club, aby zřídilo nápravu. Firma postavila na tomto místě mostek nový, pevný a spolehlivý. Bohužel, vzal přitom z své původní starý, půvabný klenutý mostek, takže už zůstal jediný, který vede na zahradu pana Kožucha.

Přestupková komise není schopna plnit své úkoly. Podle zákona je třeba, aby v čele komise byl kvalifikovaný právník zaměřený na občanský zákoník. Proto byla komise v Metylovicích zrušena a její činnost převezme pravděpodobně komise při Městském úřadě ve Frýdlantě.

Zastupitelství projednalo žádost MUDr.Záškodného o pronájmu nebytových prostor v objektu bývalého obecního úřadu za účelem zřízení zubní ambulance. Protože by si potřebné stavební úpravy vyžádaly značné finanční prostředky, byly mu nabídnuty nebytové prostory v objektu stávajícího úřadu. Firma Biely totiž tyto objekty uvolnila a přestěhovala se do rodinného domku majitele firmy. Ovšem hygienik měl námitky proti materiálu, z něhož jsou vybudovány stěny objektu a zubní ambulanci v těchto prostorách nepovolil.

Byl schválen návrh vyčlenit z rozpočtu obce 100 000Kč na poskytování úvěru soukromým podnikatelům. Jako prvními požádala o úvěr firma Bielý. Byl jí poskytnut ve výši 50 000,–Kč s podmínkou, že bude splacen do 18.měsíců s 10% úrokem.

Protože stávající kopírka na obecním úřadě byla hodně poruchová a nevyhovovala potřebám OÚ, byla zakoupena nová, která nejen kopíruje, ale i zvětšuje. Dále byl pořízen fax a další počítač pro urychlení a zkvalitnění agendy OÚ. Zasedací místnost byla vybavena novými židlemi.
Rozbor hospodaření k 31.12.1993

Počáteční stav k 1.1.1993 649 992,18Kč
Celkem příjmy 10 529 648,62
Celkem výdaje 7 042 863,04
Půjčky 71 609,–
Termínovaný vklad 1 700 000,–
Zůstatek k 31.12.1994 2 365 168,76Kč

Příjmy

Neúčelová dotace 224 000,–
Vlastní příjmy 8 771 557,10
Doplňkové příjmy 1 144 332,52
Účelové dotace okresu 389 759,–
Celkem 10 529 648,62Kč

Vlastní příjmy
Vodní hospodářství 1 756,–
TKO 6 533 283,76
Prodej a nájem pozemků 402,–
Doprava 32 000,–
Školní jídelna 106 460,50
ZŠ a MŠ 9 991,–
Kino a kultura 29 892,35
Sbor dobrov.hasičů 1 075,–
Vnitro 27 893,75
Sociální věci 78 745,60
Nájmy 87 070,–
Pohřebnictví 43 430,–
Prádelna a mandlovna 3 728,50
Daň z příjmu 1 459 481,64
Daň z nemovitosti 270 265,–
Správní poplatky 64 685,–
Doplatky 21 397,–
Doplňkové příjmy
Příspěvek obcí na skládku 950 575,–
Nahodilý příjem 3 000,–
Popl.za rekr.pobyt 3 680,–
Sankční popl. 2 473,–
Příjmy z prodeje majetku OÚ 6 676,50
Úroky z bank.účtů 11 448,12
Nahodilý příjem 45 875,90
Poplatek za psy 7 488,–
Popl.z veřej.prostranství 1 570,–
Popl.ze vstupného 3 795,–
Popl.z ubytovací kapacity 6 570,–
Popl.z rekreač.zařízení 250,–
Popl.z alkoholu a tabáku 100 931,–
Celkem 1 144 332,52Kč

Účelová dotace
Na školství 40 000,–
Na vybavení – kopírka 20 000,–
Na radiostanici 24 800,–
Na obec podle počtu obyvatel 302 329,–
Na požární ochranu 2 400,–
Na zvýšení mzdových tarifů 230,–
Celkem 389 759,–

Neúčelová dotace – na provoz OÚ 224 000,–

Výdaje
Vodní hospodářství – Odběr vody v Pasekách
Elektrická energie
Geometrický plán
Oprava motoru
Oprava vodovod.řádu
Dovoz vody k sv.Anně
Vodovod Svobodovce
Vodovod Čupek, kanalizace 1 569 859,20

Skládka TDO – Rozšíření, nafta
Elektrická energie
Odvoz popelnic a kontejn.
Deratizace, rozbor vody
Poplatky za skládku
Mzdy, pojištění, telefon 1 829 015,90

Doprava – Oprava a údržba míst.komun.
Zaměření cesty k Prečovi
Žlaby, roury, pásovina
Mzdy a pojištění
Úklid čekáren 160 408,30

Mateřská škola Oprava ČOV, el.energie
Voda, telefon, poštovné
Opravy, revize, praní prádla
Tělocv.nářadí, závěsy
Koberec, stavebnice 111 395,23

Základní škola Palivo, elektřina, voda
Lavice, židle, pračka, míče
Učebnice, knihy, dřev.oblož.
Telefon, poštovné, revize, opravy
Malíři, montáž el.hodin 274 419,38

Školní jídelna Stravování, dovoz obědů
Mzdy a pojištění 182 653,66

Vnitro Fax, počítače, kopírka
Mzdy, pojištění, voda
Energie, psací stroj, pojištění,
Popelnice, židle, trafosvářečka
Dvojitý žebřík, software, telefon
Knihy, cestovné, mzdy a pojištění
Dary jubilantům 1 024 008,96

Soc.příspěvky Stravování důchodců 142 034,82
Příspěvky soc.slabým 67 000,–

Kino 57 700,95

Kultura Hudba pouť, krmáš, Kozlovka
Ostatní, knihy pro knihovnu 42 461,45

Veřejné osvětlení 236 393,64
Pohřebnictví 12 743,–
Prádelna, mandl 12 909,17
Veřejná zel. 8 565,–
Zimní údržba míst.komun. 38 077,–
Výstavba obce 2 205,–
Plyn 1 138 353,80
Kabelová televize 32 599,98
Příspěvky na úhradu škod 24 772,20
Příspěvky občanským sdruž. 3 629,40

Průmysl

Před třemi lety si objekt Zástroje pronajala firma Unimer Consult, která sídlí v Ostravě na Havlíčkově nábřeží. Náplň výrobního programu je pestrá a je zaměřena na ekologii. Vyrábí např. stroje pro drcení dřeva, umělé hmoty, pneumatik a vůbec komunálního odpadu. Dále vyrábějí kompletní linky pro třídění, využití a likvidaci odpadu včetně projektu. Mimo jiné firma produkuje magnetické separátory, vytyčovací lasery a hydraulické komponenty.
Provozovna, ležící v k.ú.Metylovice zaměstnává 30 lidí a její provoz je důležitý pro celou firmu. Protože v současnosti probíhá soudní spor o vrácení provozovny a přilehlých pozemků s dřívějšími majiteli, pozastavila firma vkládání investic do této provozovny až do doby, kdy se situace vyřeší.

Soukromí podnikatelé

Firma Sportklub vznikla již v roce 1990. V současnosti zaměstnává sedm lidí. Spoluzakladatelem byl metylovský radní pan Jiří Čupa, čp.284, který tu pracuje i se svou manželkou. Firma rozvíjí tři druhy činnosti, které spolu prakticky vůbec nesouvisí. Především provádí zemní práce mikrorypadlem nejen v naší obci, nýbrž po celém okrese. Kope vodovodní řády pro obce i přípojky pro občany. Další činností je výroba sportovního zařízení a vůbec veškerého vybavení tělocvičen. Firma má síť odběratelů po celé republice, hlavními zájemci jsou školy. Práce mají hodně. V současnosti budují halu ve Frýdlantě n.O., která bude představovat jejich zázemí – bude tam stolárna i výrobna sportovního nářadí. Zatím vše dělali doma, ovšem s rostoucím objemem výroby se potřeba haly projevila jako naléhavá.
Mimoto má Sportklub v sokolovně pronajaty prostory, v nichž lze 3x týdně posedět při hudbě a občerstvení v opravdu kulturním prostředí. V neděli zajišťuje firma promítání filmů ve zdejším víceúčelovém sále. Zájem je, bohužel, především o akční filmy. Během týdne promítají podle potřeby speciální filmy pro místní základní školu a mateřskou školu.

Pan Mročka založil svou firmu rovněž v roce 1990. Již za komunistů se ve volném čase věnoval práci s kůží a ve sklepě panelového domu č.428, v němž bydlel, doslova na koleně vyráběl koňská sedla. Pro pečlivost a preciznost vypracování byly jeho výrobky velice oceňovány. Při této práci žil veliký sen o tom, jak by to bylo krásné, kdyby měl několik dělníků a mohl se tomuto svému koníčku věnovat naplno. Nyní se mu tento sen splnil, ovšem realita je dosti tvrdá. Prostory pro výrobu si pronajal od pana ing.Ot.Bílka v budově bývalé školky. Mimo něj pracují u firmy čtyři lidé, jeho žena vede účetnictví a pomáhá při expedici. Když mají velikou zakázku, kterou je třeba urychleně splnit, pomáhají mu ještě dva důchodci. Mimo sedel vyrábějí také pouzdra na zbraně. Expedují mnoho typů v sériích po 30-40 kusech. Odběratelé mají v Litvě, Německu, Americe a pochopitelně v naší republice.
Kůži získávají většinou v koželužně v Bydžově nebo v Jablůnce na Vsetínsku. Rakouská kůže by byla mnohem lepší, neboť naše koželužny zapracovávají prakticky odpad. Ovšem výroby by se tímto velice prodražily.
Celosvětová hospodářská krize se promítla i do činnosti firmy. Zájem o sedla poklesl, neboť lidé mají jiné starosti, než jezdit rekreačně na koni. Aby zabezpečil provoz firmy, vynakládá pan Mročka nemálo úsilí a času k získání dalších zakázek.
Shodou okolností jsem se setkala s mužem, který o výrobních z této firmy hovořil v superlativech. Byl přesvědčen, že v současnosti není u nás v této oblasti většího „machra“ než je pan Mročka.

Zemědělské družstvo

V současnosti prochází zemědělství velice složitým obdobím. Podle schváleného transformačního projektu mělo družstvo přejít na akciovou společnost. Toto se však nepodařilo a proto po poradě s právními zástupci a zemědělskými ekonomickými odborníky připravuje nyní přechod na holdingový systém podnikání, tj. podnikání na samostatný vlastní účet každého hospodářského střediska. V rámci družstva bylo proto zřízeno 19 samostatných podnikatelských jednotek s vlastními účty. Zavedeno účetnictví systému Derby a vnitrobanka.
V tomto roce obhospodařuje družstvo půdu o celkové výměře 3 770 ha, z toho 2 780 ha tvoří orná půda. Výrazně se ustoupilo od pěstování brambor, naproti tomu se rozšířily plochy obilovin, jarní řepky, luštěnin a zeleniny. Protože se silně omezil chov skotu, přizpůsobilo se tomu i pěstování pícnin a krmiva. Úbytek v chovu skotu bude pokračovat, až se dostane na hranici 700 dojnic. Chov drůbeže a prasat postihly letos zdravotní pohromy, což mělo vysoký nepříznivý ekonomický dopad na hospodaření družstva.
U družstva se přihlásilo do transformace 150 oprávněných osob. Bylo vráceno 600 ha půdy a na majetkové podíly bylo vydáno 4 mil.Kč. Z toho připadá na Metylovice 100 ha a 556 890 Kč majetkových podílů.

RS Čupek

Osud rekreačního střediska dosud není vyřešen. Mimo hlavní budovu zůstaly na Čupku ještě dvě dřevěné montované chaty, které se vedení DPHO rozhodlo prodat. Při této příležitosti se ovšem zjistilo, že na stavbu chatek nebylo nikdy vydáno stavební povolení a tudíž byly vlastně postaveny načerno. Proto Dopravní podnik požádal stavební úřad ve Frýdlantě n.O. o dodatečné povolení stavby. Stanovisko obecního úřadu bylo kladné, což myslím byla chyba, neboť budoucí majitelé, i když ještě nebyli vlastníky, začali znemožňovat turistům chůzi po turistické stezce, která vedla kolem jejich chatek.
Naštěstí v řízení, jež se kolem povolení rozběhlo, bylo z hlediska požární ochrany požádáno vykácení vzrostlých stromů kolem těchto objektů. K tomuto požadavku už se postavil obecní úřad zamítavě. Na základě tohoto stanoviska požární předpisy nedovolily dodatečné povolení stavby a nebezpečí, že nám v pěkném, klidném místě na Čupku vznikne další „sídliště“ chat bylo zažehnáno.

Dětská léčebna respiračních nemocí

Pro zkvalitnění služeb se rozhodlo vedení DLRN rekonstruovat podkroví původní budovy a upravit je na dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, které budou určeny pro krátkodobé pobyty rodičů s dětmi, trvající jeden až čtyři týdny. Pro děti bude připraven speciální režim, rodiče budou mít možnost využít této doby k rekondici pro upevnění vlastního zdraví.
Současná kapacita léčebny je 62 lůžek pro děti ve věku od 3 do 16 let. Provoz je nepřetržitý s výjimkou vánočních prázdnin.
Celý areál – park, hřiště, louky a budovy má rozlohu 17 ha.
Na základě doporučení lékaře jsou v naší léčebně poskytovány tyto procedury – spirometrické vyšetření, ergometrické vyšetření, vyšetření EKF, léčebná tělesná výchova individuální, masáže se softíčky, joga, muzikoterapie, sauna, klasická masáž, podvodní masáž, perličková koupel, přísadové koupele, šlapací bazénky s důrazem na masáž chodidel, vodní vějíř, inhalace, diatermie, ultrazvuk, parafin a myostimulátor.

Základní škola

Výsledky v prospěchu našich žáků jsou dobré. Také kázeňské přestupky nejsou velké. Většinou se jedná o běžnou nekázeň, nepravidelné psaní domácích úkolů a zapomínání školních potřeb. Jeden žák se pokusil o přepis známek v žákovské knížce. Od 21.5. – 22.6. probíhal plavecký výcvik žáků na bazénu ve Frýdku-Místku. Plánovaný bruslařský výcvik se neuskutečnil, neboť výuka byla příliš drahá.
Všichni žáci se velice těšili na poslední červnové dni, kdy měli i s učiteli stanovat ve školní zahradě. Ovšem počasí bylo tak nevlídné, že bylo rozhodnuto od této akce upustit.
Hodnocení ve třídách ke konci školního roku bylo dobré. První třída se učila dobře, pouze jedno dítě bylo posláno na vyšetření pro nezralost a jedno pro kázeňské problémy.
Čtyři žáci druhé třídy měli samé jedničky. Ve třetí třídě byli dva dosti slabí žáci, jeden chlapec dostal druhý stupeň z chování. Dvě žákyně závodily v okrskovém kole zdravotní soutěže ve Frýdku-Místku. Dopravní soutěže ve Frýdlantě n.O. se zúčastnilo sedm dětí, z toho dvě dívky se umístily na II.místě. Do tanečního kroužku se přihlásilo 19 dívek, osm dětí chodí k paní vychovatelce na hodiny klavíru. Žák 4.ročníku postoupil v recitaci do okresního kola v Třinci.
Od 1.9.1993 přešla paní vychovatelka na pracoviště do Místku a družinu vede nyní pan učitel Prokop. Na snížený úvazek 14 hod.týdně byla do učitelského sboru přijata paní učitelka Táňa Liberdová z Metylovic.

Mateřská škola

Zatímco v některých okolních obcích se uzavírala buď celá mateřská škola nebo aspoň některá oddělení, naše učitelky zatím nepostihlo ani krácení úvazku.
1.září vítala vyzdobená školka přihlášené děti. Maminky a tatínkové, kteří měli čas, mohli zůstat na nějakou dobu ve školce s dětmi a pohrát si s nimi. Učitelky vyšly vstříc potřebám rodičů a umožňují dávat dítě do školky třeba jen na dva dny v týdnu. Snaží se vytvořit atmosféru důvěry a bezpečí. Celkem bylo zapsáno 23 dětí, z toho 5 dětí zůstává ve školce jen dopoledne. Když bylo podruhé zdraženo stravné, čtyři děti přestaly do školky docházet. Téměř všechny děti podlehly v zimě epidemii chřipky a onemocněly. V květnu zase ulehly s planými neštovicemi.
V dubnu odešla na mateřskou dovolenou pracovnice z kuchyně. Aby se ušetřily finanční prostředky, přibrala si školnice paní Svobodová ke své práci i rozdílení svačinek a obědů. Pracovnice školky uspořádaly během roku dvě burzy odívání, obuvi a hraček. Z výtěžku zakoupily hračky k vánocům, sladké odměny k různým soutěžím, špekáčky a barevný film, na který fotografovaly děti přerůzných akcích.
K vánocům předvedly děti besídku s vánoční tématikou a vyrobily si pro sebe navzájem a pro rodiče nebo sourozence drobné dárečky.
V lednu děti společně vytvořily koláž na téma pohádky o perníkové chaloupce, kterou učitelky zaslaly do televizního pořadu pro děti Kuřátka. Koláž se líbila a byla odměněna kompaktním diskem s Dádou.
V květnu připravily učitelky s dětmi módní přehlídku pro maminky. Děti předvedly modely, které jim byly zapůjčeny majitelkou butiku a prodejny textilu ve Frýdlantě n.O. Předváděné modely si maminky mohly zakoupit na místě. Přehlídka měla veliký kladný ohlas mezi maminkami i dětmi. Prvního června navštívila naši mateřskou školu paní Hradílková z české školní inspekce a byla po všech stránkách spokojena.
O prázdninách podnikly děti se svými učitelkami výlet k myslivecké chatě. Opekly si párky, smlsly dobroty a prozkoumaly okolní lesík.

Kostel Všech svatých

V červnu se maloval interiér kostela. Práce byla rozdělena na dvě části. Nejdříve se postavilo lešení v hlavní lodi. Místní muži byli všichni velmi zruční a lešení se postavilo za odpoledne. Všechny sochy byly převezeny do rodinného domu pana Václava Židka, čp.395, který je se svou manželkou postupně všechny vyčistil. Malíři, kteří přijeli z Hlučínska, se také činili, takže během několika dní zářily vymalované prostory čistou žlutí a bělobou. I na úklid přišlo mnoho lidí a tak v neděli už bylo všechno čisté a hezké. Po týdenní přestávce, která byla zapříčiněná zaneprázdněnosti malířů, postavili muži lešení v kapli sv.Barbory, která je podstatně menší než hlavní loď a tak malování i úklid proběhly opět velmi rychle. Mimoto byly zakoupeny nové koberce, které se však zatím používají pouze o velikých svátcích, aby se, hlavně při deštivém počasí, předešlo jejich poškození.
V adventu uspořádala farní rada ve spolupráci s obecním úřadem již tradiční setkání důchodců, které se těší veliké oblibě. Nájemce pohostinství na Čihadle, pan Mitura, vyšel velmi ochotně pořadatelům vstříc. Ozdobený vánoční stromek i prostřené stoly dýchaly atmosférou vánoc. Několik mladých lidí připravilo krátký kulturní program, cimbálová muzika hrála lidové písničky i koledy. A pak se už při čaji a koláčcích povídalo, vzpomínalo a zpívalo.

Knihovna

V tomto roce měla naše knihovna 3 509 titulů a z toho bylo:
657 ks naučná literatura pro dospělé
1701 ks krásná literatura pro dospělé
159 ks naučná literatura pro děti
992 ks krásná literatura pro děti
7 druhů časopisů

Vypůjčeno bylo 3 938 knih, z toho:
1 272 naučná literatura pro dospělé
1 444 krásná literatura pro dospělé
596 naučná literatura pro děti
626 krásná literatura pro děti
1 244 výpůjčky periodik

Registrační poplatek pro dospělé je 20,–Kč, pro děti a mládež 10,–Kč.
Výpůjční doba je jeden měsíc, po překročení je stanoven poplatek 2,–Kč.
1.upomínka stojí 10,–Kč
2.upomínka stojí 20,–Kč
3.upomínka stojí 30,–Kč
4.upomínka stojí 40,–Kč

Čtenářům je zajišťována na jejich požádání kniha z kterékoliv knihovny v republice. Za tuto službu zaplatí žadatel 5,–Kč plus poštovné. Za ztrátu knihy zaplatí čtenář původní cenu knihy +30,–Kč, u naučných knih dvoj-trojnásobek ceny knihy původní, podle toho, o jak žádanou a cennou publikaci jde.

Výbor dobré vůle

Paní Marie Dudová, bytem čp.245, zde rozvinula mnoho aktivit, zpočátku na pohled nepatrných, které se postupně rozrostly a přinesly lidem okolo nás mnoho dobrého.
Pro naše důchodce doslova vyběhala a zajistila dovoz obědů. Hlavně pro osamělé nebo nemocné lidi je to veliká služba, když se jim přiveze aspoň jedno teplé jídlo denně. Obědy vozí z Frýdlantu pan Jiří Šigut a obětavé ženy důchodkyně je rozdělí do jídlonosičů, které jsou pak rozvezeny do jednotlivých domácností.
Paní Dudové se také podařilo zajistit pro naše staré lidi službu pedikérky. Jednou měsíčně přijede do vesnice paní Hůrková z Frýdlantu a s úsměvem ošetří nohy dříve narozených. V případě potřeby zajde ochotně i do jednotlivých domků a ošetří nohy těch, kteří se už velmi těžce pohybují. Dva roky provozovala tuto službu v koupelně bytu paní Dudové, nyní pracuje v koupelně na faře.
Paní Dudová také organizovala sběr použitého šatstva a odesílala desítky balíků, které přinášely pomoc těm nejpotřebnějším – uprchlíkům, svobodným maminkám, lidem bez přístřeší.
Zvláštní lásku chovala k SOS vesničce ve Chvalčově. Organizovala pro ně nejen sběr oblečení a hraček, ale i ovoce, vajíčka a brambory. Získávala peníze na nákup „výbavy“ pro děti, které domov ve Chvalčově opouštěly. Svou pomoc také věnovala rodině ve Starém Městě, která si ke svým vlastním dětem přibrala ještě tělesně handicapované děti.
V současné době už paní Dudová nemůže pro nemoc ve své činnosti pokračovat. Ovšem dílo, které za sebou zanechala, je obdivuhodné.

Kultura

Starosta obce založil novou tradici. O pouti na sv.Vavřince vyhrává odpoledne před obecním úřadem k dobré pohodě našich občanů i hostů dechová kapela. A lidé si mohou přijít poslechnout si hudbu, posedět a popovídat si při občerstvení u zahradních stolků ve středu obce. Rovněž se snaží obnovit starou tradici, kdy o krmášovém pondělí vyšel dopoledne od kostela průvod občanů a za doprovodu řízné dechovky zamířil na Čihadlo, kde byla až do večera veselá krmášová zábava. Dechovka sice projde obcí, ale občané se zatím nepřipojují. Přijdou na Čihadlo sami. Ale starosta věří, že se to časem poddá.
24.10. navštívila naši obec skupina Lužických Srbů. Před naplněným sálem v Sokolovně předvedli kulturu svého národa. Je neuvěřitelné, že se po staletí udržela slovanská kultura v germánském moři.Jejich písně zaujaly všechny přítomné. V neděli zpívali při mši v místním kostele i zde mělo setkání velmi srdečnou rodinnou atmosféru. Na závěr byli přátelé z lužického Srbska pohoštěni domácími koláči.
Vedení obce pozvalo na neděli 14.11. k účinkování Velkopopovickou kozlovku. Zábavný večer, složený z populárních písniček za doprovodu dechové kapely a proložených vtipnými okénky měl u obecenstva úspěch.

KDU- ČSL

V tomto roce má KDU-ČSL 54 členy. Proti minulým létům zde přibylo 5 aktivních mladých lidí, takže se nejen snížil věkový průměr lidovců, ale promítlo se to i do jejich činnosti.
K svátku matek připravili ve spolupráci se školou velice hezký program, který se přítomným maminkám líbil a také děti si přišly na své. Každá třída se předvedla se svým programem a divadelní kroužek z Frýdlantu n.O., který vede sestra Marta Goluchová předvedl divadelní scénu na námět ochrany přírody. Děti dostaly koláče a maminky květinu. Finančně se také na této akci podílel obecní úřad.
Plánovaný zájezd na pouť na svatý Hostýn se neuskutečnil a tak se jí zúčastnilo jen 17 jednotlivců z naší obce. Bratr Bohuslav Halata s několika ochotnými občany opravil kapličku u Dvořáčka a u Sosny a kříž za statkem paní Čupové čp.216. Ještě plánují opravu kapličky sv.Anny, ze které neznámý pachatel odcizil sošku.
Již v tomto roce připravují lidovci své kandidáty do komunálních voleb, které proběhnou v příštím roce. Je velmi důležité, aby byli zvoleni dobří, charakterní a pracovití lidé. Přímo ve svých řadách počítají s 5 lidmi, mezi svými příznivci počítají s deseti lidmi.

Komunistická strana

Také komunisté opět ožili. Začali se opět pravidelně scházet v místnosti bývalého obecního úřadu. V jejich vývěsní skříňce, která byla řadu měsíců prázdná, se začínají objevovat materiály, které propagují jejich názory.

Sbor dobrovolných hasičů

V tomto roce má metylovský sbor hasičů 80 členů – 49 mužů a 31 žen. Družstva mužů a žen se letos opět účastnila řady pohárových soutěží. Výcviku družstev se věnoval Vladimír Bílek, Silvestr Pavlásek a František Bílek.

Družstvo mužů:
Kozlovice 1.místo z 25 družstev
Janovice 1.místo z 21 družstev
Metylovice A 1.místo z 19 družstev
Metylovice B 13.místo z 19 družstev
Frýdlant n.O. 3.místo z 17 družstev
Bystré 3. místo z 7 družstev
Turzovka A 4.místo z 19 družstev
Turzovka B 9.místo z 19 družstev
Bohumín 4.místo z 15 družstev
Krmelín A 4.místo z 13 družstev
Krmelín B 7.místo z 27 družstev
Nová Ves 6.místo z 27 družstev
Proskovice 10.místo z 25 družstev
Ostrava-N.Ves 13.místo z 46 družstev
Ostravice 18.místo z 46 družstev
Studénka 20.místo z 31 družstev

Družstvo žen:
Nová Ves 1.místo z 8 družstev
Šenov 1.místo z 8 družstev
Kozlovice 1.místo z 4 družstev
Krmelín 1.místo z 3 družstev
Žabeň 1.místo z 3 družstev
Metylovice 1.místo z 3 družstev
Stará Ves 1.místo z 3 družstev
Proskovice 1.místo z 4 družstev
Bohumín 1.místo z 2 družstev
Turzovka 2.místo z 4 družstev
Frýdlant n.O. 2.místo z 4 družstev
Ostravice 3.místo z 11 družstev
Ostrava – N.Ves 3.místo z 8 družstev
Studénka 5.místo z 13 družstev

Tvrdá příprava žen přinesla dobré výsledky. Některé jejich dosažené časy odpovídaly časům na předních místech v soutěži mužů.

Družstvo starších nad 45 let:

Pstruží 3.místo z 7 družstev

Mladí hasiči

Plamen 7.místo z 10 družstev
Závod všestrannosti 2.místo z 11 družstev Janovice
Dětská pohár.soutěž 3.místo z 10 družstev Lubno
Dětská pohár.soutěž 6.místo z 7 družstev Nová Ves

S mladými hasiči pracuje Slávek Juřica. Je jen škoda, že jakmile je v zimních měsících po sezóně, přestane se mládež zúčastňovat cvičení.

Přebor Metylovic:
Již tradičně proběhla na závěr sezóny dne 22.srpna závěrečná soutěž mezi domácími družstvy všech kategorií. Soutěžily rodinné klany Bílků, Halatů, Šigutů a družstvo pana Mitury. Z Frýdlantu n.O. přijelo družstvo rodiny Veličků, z Kozlovic rodina Krpců. Díky sponzorům Ivoši Šigutovi, Jiřímu Miturovi a Aleši Přibylovi mohli hasiči předat vítězům pohárové soutěže v Metylovicích ceny a vylepšit svou technickou vybavenost.

Požáry:
1.května Frýdlant n.O. tráva
Metylovice skládka 5x

Zahrádkáři
V letošním roce převažovala u zahrádkářů drobná mravenčí práce, která je nutná, ale kterou není prakticky vidět.
V moštárně zpracoval pan Drozd s panem Mojmírem Židkem 5500kg jablek od občanů a vylisovali 4 400kg moštu. V případě potřeby nehleděli na vyvěšené provozní hodiny, často se moštovalo až do večera. Tato služba našim občanům je velice dobrá, neboť se tak zužitkuje mnoho ovoce, které by jinak skončilo na kompostě.

Matrika

Letos se metylovským maminkám narodilo celkem 21 dětí, holčiček bylo 11 a chlapečků 10.
Jako první dítě v rodině se narodilo 7 dětí.
Jako druhé dítě v rodině se narodilo 4 děti.
Jako třetí dítě v rodině se narodilo 9 dětí.
Jako čtvrté dítě v rodině se narodilo 1 dítě.
Proti předcházejícím létům, kdy měly rodiny většinou 2 děti, se zvýšil počet rodin se 3 dětmi.

Zemřelo 24 občanů, z toho 12 žen, 11 mužů, 1 dítě /novorozenec/.
Tři muži zemřeli ve věku 48 let, nejmladší ženě bylo 63 let. Nejstarším občanům, kteří letos opustili naše řady bylo 88 let. Nejčastější příčinou smrti byla arterioskleróza /v 8 případech, rakovina / v 5.případech/, ischem.chor.srd. /ve 4.případech/, úraz / v 1.případě/, těžká nezralost /v jednom případě/, ostatní /v 5.případech/.

Mezi zemřelými byl i člen obecního zastupitelstva, předseda kulturní, sociální a školské komise Jan Boháč. V pátek 5.listopadu se naboural na kole tak nešťastně, že po převozu do nemocnice se prakticky již neprobral k vědomí a 25.prosince zemřel. Bylo mu teprve 47 let.

Do Metylovic se přistěhovalo 38 lidí, většinou z našeho okresu, ale někteří až z Prahy, jižní Moravy a z Makova na Slovensku. Odstěhovalo se 33 lidí, všichni do blízkého okolí.

Manželství uzavřelo v tomto roce 17 párů. Nejvíce svateb bylo v září – 5. a v květnu 3. U tří párů byli oba snoubenci z Metylovic. U ostatních párů bylo 7 nevěst z Metylovic, ženichové byli z naší obce rovněž v 7 případech. Jeden ženich byl rozvedený, rovněž jedna nevěsta uzavírala manželství již podruhé.
Sedm nevěst bylo ve věku 19 let, nejstarší nevěstě bylo 45 let. Nejmladšímu ženichu bylo 21 let, nejstaršímu 42 let.
Největší ohlas vyvolala svatba nejstaršího páru. Ženich Vavřín Michalec pochází z Metylovic a znají o dobře občané jak z dolního konce tak i z Pasek, neboť se aktivně zúčastňuje společenského života v obci, především v místním hasiči a farní radě. Ale prakticky se aktivně podílí na každé akci v obci.
Nevěsta Marta Polomová sice pochází ze Studénky, ale Metylovice byly od dětství jejím druhým domovem. Pracuje v ovocné školce v Příboře a tak již mnoha našim občanům přivezla na zahrádku ovocné stromky nebo růže.
Protože nikdo, ani přátelé či příbuzní neměli ani tušení o jejich známosti a také jejich svatba byla do poslední chvíle utajovaná, vyvolalo její zveřejnění ve vesnici mírnou senzaci.
V tomto roce nebylo v naší obci rozvedeno žádné manželství.

Počasí

Po krutých mrazech v období vánoc začala po 8. lednu obleva a 11.už nebylo po sněhu ani památky, neboť teploty vystoupily až na 13°C nad nulou a k tomu vály silné větry. Takřka jarní počasí trvalo dva týdny. Ráno 25.1. byla bouřka, po níž se ochladilo a opět začal padat sníh. Koncem ledna znovu udeřily mrazy, hlavně v noci, i když už nebyly tak silné jako na přelomu roku. Dosahovaly nejvýše -10°C.
V únoru byly mrazy velmi mírné a na polích ležel lehký sněhový poprašek. Teprve koncem měsíce, z 23. na 24. napadla spousta sněhu, nejen u nás, ale po celé republice. V Praze v důsledku toho vypukla sněhová kalamita a pozemní doprava byla zcela ochromena.
Začátkem března zde byla krásná zima jako na Ladových obrázcích. Chumelilo, všude bylo plno sněhu, který se mrazem třpytil, neboť bylo 8°C pod nulou. Děti se s nadšením sáňkovaly. Užívaly zimních radovánek mnohem intenzivněji než o vánocích, neboť tehdy bylo mnohem mrazivěji a také byla brzy tma.
Přes nepřízeň počasí přiletěli špačci a jejich zpěv kontrastoval se závějemi. V druhé polovině března byly tři hezké jarní dny a pak se opět ochladilo a koncem března několik dní a nocí hustě sněžilo. Vítr přispěl k vytvoření závějí a tak bylo třeba znovu rozhrnovat obecní cesty. Před velikonocemi sníh většinou stál, i když ve stínu se na mnoha místech zachovaly hromádky ztvrdlého, špinavého sněhu.
Ještě celá první polovina dubna byla velmi chladná. Teprve 21.4. začalo teplé jarní počasí. V té době teprve odkvétaly na zastíněných místech sněženky a krokusy, když po teplém víkendu náhle rozkvetly zlaté forsytie a třešně. Konečně nastalo opravdové jaro.
Květen byl teplý a suchý, deště bylo jen poskrovnu. Zato červen si to vynahradil. Bylo chladno a deštivo. Na bramborách byly spousty mandelinek, které bylo třeba denně sbírat.
V červenci bylo jen několik teplých dnů, jinak bylo chladno nebo pršelo. Úroda třešní byla slabá. Teprve srpen se ukázal jako letní měsíc. Bylo horko a sucho a tak se děti mohly vydovádět na řece.

Stalo se v obci

V únoru propukla mezi dětmi naší vesnice epidemie chřipky, takže se ve škole v pátek 12.2. neučilo. V našem kraji zemřeli na chřipku 3 lidé.
Dne 4.5. srazil starý místní občan autem před školou žáka 4.třídy. Naštěstí jel velmi pomalu. Takže mimo důkladného leknutí se nic nestalo a po řádném vyšetření v nemocnici byl chlapec propuštěn domů.
Dne 29.9. nezvládl mladý chlapec ze Lhotky řízení motocyklu a najel v plné rychlosti do betonového sloupu v Pasekách. Nehodu nepřežil. Je škoda tak mladého života. Byl prý to jediný syn svých rodičů.
K 31.12. tohoto roku odešla do důchodu paní Marie Čupová. Pracovala na OÚ jako účetní a byla hlavně po vytvoření nového obecního úřadu po desintegraci velkou oporou vedení svými zkušenostmi a znalostmi. Vždyť pracovala na místním národním výboře, po integraci přešla na Městský úřad ve Frýdlantě n.O., kde pracovala 15 let. Po osamostatnění obce přešla opět z Frýdlantu do Metylovic.
Před restaurací Pod lipami, kterou má pronajatou pan Přibyla, se objevila na jaře zahrádka pro posezení hostů venku za pěkného počasí. Vyrobila ji firma Dřevostyl z Metylovic.

Stalo se v republice

1.ledna se naše republika rozdělila na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku. Většina občanů to brala jako hořkou nutnost. Rozdělení republiky nebylo bujaře oslavováno ani na jedné ani na druhé straně.
Od nového roku vstoupila v platnost nová daňová soustava, v důsledku čehož šly ceny opět nahoru.
26.1. byl na pražském Hradě volen prezident České republiky. Volby prezidenta, která byla přenášená televizí do řady sousedních zemí, využili republikáni k nechutným osobním stranickým exhibicím. Prezidentem byl zvolen Václav Havel.
8.února se rozdělila měna. České peníze od hodnoty 100,–Kč a výše se okolkovaly. Celá operace proběhla v klidu, byla dobře připravena. Současně přišla do oběhu nová bankovka – dvousetkoruna. Od 1.7. přestaly platit bankovky o hodnotě 10,–, 20,– a 50,–Kč. Místo nich byly vydány mince. Od 1.9.byly staženy kolkované stokoruny, pětistovky a tisícikoruny a nahrazeny novými českými bankovkami téže hodnoty. V říjnu proběhla výměna drobných mincí a zároveň přestaly platit staré kolky poštovní známky.

Stalo se ve světě

Občanská válka v bývalé Jugoslávii se změnila v nesmyslnou genocidu a etnické čistky všech proti všem – Srbů, Chorvatů a muslimů. Zatím není naděje na urovnání konfliktů. Celosvětovým symbolem utrpení se stalo hlavní město Sarajevo.
Sněhová vánice a uragán, které se přehnaly v březnu rychlostí 160km/hod. východním pobřežím Ameriky a vyžádaly si přes 100 životů, zanechaly za sebou 3 milióny domů bez elektrického proudu. Závěje dosáhly až dvoumetrové výšky, vlny na moři byly osmnáctimetrové.
30.září brzy ráno zasáhlo jihozápadní Indii nejzhoubnější zemětřesení roku. Zanechalo po sobě 44 000 mrtvých lidí, statisíce bezdomovců a desítky zničených měst a vesnic.
Podle pozorování vědců se nad Evropou stále zvětšuje ozonová díra. Lékaři varují lidi, aby se v poledních hodinách neopalovali, chránili si hlavu pokrývkou a oči tmavými brýlemi.

Starosta: Ing.Tomáš Farný
Ředitelka: Mgr.Ludmila Vlasáková
Duch.správce: P.Antonín Bernáček
Činnost obecního úřadu

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na doplnění členů obecního zastupitelstva po smrti předsedy kulturní, školské a sociální komise. Náhradníky byli paní Kellerová, která

kandidovala za Koalici OF a KDU-ČSL a pan Pavel Hradečný, který kandidoval za KSČM. Novým předsedou kulturní, školské a sociální komise jmenoval starosta pana Milana Tomáška.
Rada projednala a schválila protažení hlavního řádu vodovodu k rodinným domkům u Beskydského dětského sanatoria a realizaci přípojky ke hřbitovu, která bude sloužit jednak účelům

hřbitova a také rodinným domkům, které se mají v sadu za hřbitovem stavět.
V březnu začala stavba nového vodojemu na Čupku, kterou provádí firma Stavodom. Jeho dokončením je splněn předpoklad pro celkové zavodnění obce. Firma Sport Club provedla výstavbu

nového hlavního řádu vodovodu ke hřbitovu, k fotbalovém hřišti a u sv.Anny. Tato firma rovněž vyměnila vodovodní řády na Pajurkovicích a Čupovicích. Nový vodovodní řád podél pravé

strany silnice od rodinného domku paní Schneiderové směrem ke kostelu byl u rod.domku čp.17, který patří manželům Smilovským, napojen na stávající litinový řád.
Do výkopu byl přiložen dle projektu kabel na TKR.Počítalo se s tím, že hlavní přijímací stanice TKR bude na objektu tzv.bytovky. Nájemníci si však postupně kladli požadavky pro obec

nepřijatelné a tak bylo od tohoto záměru upuštěno. Obec začala jednat s majiteli parcely na tzv.fojtství, panem Eduardem Mališem a došlo k dohodě o umístění této přijímací stanice na

jeho pozemku.
V březnu byla dokončena další etapa kanalizace Metylovice – Paseky a to úsek od státní silnice Frýdlant n.O. – Frýdek-Místek po státní silnice Metylovice – Frýdlant n.O. Stavbu

provedla firma Ingstav Ostrava. Stavbu kanalizace Metylovice – Paseky dokončí firma Stavodom, neboť zastupitelstvo ji vybralo několika firem jako nejlepší.
V únoru došlo k významné změně v likvidaci TKO. Dosud se odpad odvážel občanům v zimě každý týden, v létě co čtrnáct dnů. Poplatek za popelnici byl 465,–Kč a vůbec nezáleželo na

tom, kolikrát do roka občan popelnici naplnil. Mimoto byly po obci rozestavěny velkokapacitní kontejnery, do kterých mohli rovněž odpad ukládat. Ovšem, když došlo k placení, mnoho

občanů se k tomu stavělo odmítavě. Tento systém byl vlastně nespravedlivý vůči těm, kteří měli odpadu málo. Proto od února byl zaveden tzv. žetonový systém. Firma vyrobila pro naši

obec červené plastové žetony, na kterých jsou vyražena popisná čísla rodinných domků. Cena jednoho žetonu je 20,–Kč. Řidiči vozu odvezou pouze tu popelnici, na které je žeton

zavěšen. Je proto v zájmu každé rodiny, aby svůj odpad třídila, neboť ušetří nejen životní prostředí, ale i svou peněženku. Velkokapacitní kontejnery byly pochopitelně staženy. Pouze

v místech, kam se hlavně v zimě těžko dostává kuka-vůz, se vždy několik občanů domluvilo a kontejner si dohromady pronajali. Roční nájem je 200,–Kč a v placení za odvoz se střídají.

Je tedy v jejich vlastním zájmu si hlídat, aby tam nesypal nikdo, kdo nemá kontejner pronajatý. Zároveň byly v obcích rozmístěny speciální nádoby na papír a sklo. Jejich odvoz

zajišťuje Frýdecká skládka, a.s., jejíž je obec akcionářem. Okresní úřad ve Frýdku-Místku poskytl letos obci z ekomiliardy 2 miliony Kč na rekultivaci skládky. Proto rada rozhodla o

urychleném zpracování studie na rekultivaci, aby mola být předložena referátu životního prostředí při okresním úřadu. Byla také navržena a schválena komise pro výběrové řízení

„Sanace a rekultivace skládky TKO“. Tvořil ji Vladislav Skotnica, Jiří Čupa, Ing.Tomáš Farný a Ing.Pavel Spusta. V konkursním řízení, kterého se zúčastnilo 20 přihlášených firem

nakonec získala tuto zakázku firma Frýdecké stavitelství z Frýdku-Místku. K 31.12.1994 byla skládka uzavřena a začalo se s rekultivací.
Obecní zastupitelstvo přijalo nabídku firmy Lesostavby, a.s. Frýdek-Místek na opravu místních komunikací. V tomto roce byly opraveny obecní silnice na Žukov, k panu Wiesnerovi,

nahoru k selské usedlosti čp.68, na chatoviště naproti pekárny Alfa a k regulační stanici plynovodu za BDS.
Protože se naskytla možnost využít kapacity plynovodu ve Frýdlantě n.O., provedl se mezi občany Pasek průzkum zájmu o tento zdroj energie. Na základě vyhodnocení bylo rozhodnuto

zařadit plynofikaci této oblasti do stavebních akcí v roce 1995.
Zastupitelstvo vyhovělo žádosti ČSAD Ostrava a poskytlo mu dotace ve výši 10 000,–Kč. Rovněž poskytlo úvěr dvěma místním podnikatelkám, přispělo na opravu varhan v místním kostele a

částečně dotovalo zřízení ambulance praktického lékaře v obci.
Aby byli občané lépe informováni o místním veřejném dění, rozhodla rada o vydávání Informátoru, který bude vycházel 1x za 2 měsíce. První číslo vyšlo 10.5.1994. O textovou náplň se

stará Ing.Spusta, o sazbu a tisk firma Tota. Informátor vychází ve 400 výtiscích, je zdarma a občané ho mají k dispozici ve všech prodejnách v Metylovicích.
Jelikož byly vykradeny obecní úřady v Malenovicích, na Pstruží a v Domaslavicích, bylo na obecním úřadě instalováno bezpečností zařízení a do oken a dveří nalepena bezpečností folie.

Technické vybavení kanceláří bylo doplněno o jeden počítač.
Po mnoha desetiletích máme zase pohlednice Metylovic. Jsou barevné. Na jedné z nich je zachycena budova dětské léčebny, pečlivě udržovaná dřevjanice „Kašový mlýnek“, budova OÚ a

pohled na část Metylovic s Čupkem v pozadí. Na druhé je škola, kostel a široký záběr středu obce. Snímky i pohlednice zhotovila firma DINA z Frýdku-Místku.
Letošním rokem skončilo čtyřleté volební období prvního svobodně zvoleného zastupitelstva po roce 1948. Nové volby byly vypsány na 18. a 19. listopad 1994.

Volby do obecního zastupitelstva

V naší obci se volilo 15 členů zastupitelstva. Kandidovala Komunistická strana Čech a Moravy a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová.
Kandidátka KDU-ČSL
1. Ing.Pavel Spusta, 31 let, úředník, člen KDU-ČSL, čp.73
2. Bedřich Halata, 40 let, dělník, člen KDU-ČSL, čp.378
3. Dagmar Jurečková, 38 let, prodavačka, člen KDU-ČSL, čp.418
4. Vojtěch Halata, 41 let, elektromechanik, bezpartijní, čp.145
5. Zdeněk Wiesner, 53 let, technik, bezpartijní, čp.366
6. MUDr.Radim Kocourek, 27 let, zubní lékař, bezpartijní, čp.423
7. Marie Sumarová, 44 let, projektantka, bezpartijní, čp.244
8. Ing.Otakar Bílek, 73 let, důchodce, bezpartijní, čp.153
9. Jiří Mačejovský, 46 let, podnikatel, bezpartijní, čp.158
10. Emilie Mičková, 50 let, dělnice, bezpartijní, čp.339
11. Tomáš Kula, 33 let, dělník, člen KDU-ČSL, čp.316
12. Vavřín Michalec, 43 let, dělník, bezpartijní, čp.199
13. Edvard Bednárek, 52 let, dělník, bezpartijní, čp.438
14. Anna Bílková, 33 let, úřednice, bezpartijní, čp.487
15. Jaroslav Bača, 65 let, člen KDU-ČSL, důchodce, čp.395

Kandidátka KSČM
1. Zdeněk Vyvial, 37 let, inv.důchodce, KSČM
2. Vladislav Merta, 54 let, dělník, KSČM, čp.62
3. Karel Pečinka, 54 let, důchodce, KSČM, čp.
4. Josef Svoboda, 56 let, mistr, KSČM, čp.
5. Vladislav Skotnica, 64 let, důchodce, bezpartijní, čp.
6. Zdeňka Blažková, 32 let, v domácnosti, bezpartijní, čp.
7. Zdeňka Kaniová, 43 let, podnikatelka, bezpartijní, čp.

Volby proběhly v pátek 18. a v sobotu 19.listopadu ve víceúčelovém sále sokolovny. Pro zvolení kandidátů bylo podle platného volebního systému velmi důležité jejich postavení na

kandidátce. O zvolení totiž nerozhodoval prostý počet hlasů. Přepočtem byl nejdříve stanoven počet mandátů pro každou stranu. Kandidát, který dostal ve volbách více hlasů než tvořila

vypočtená hranice, mohl postoupit na kandidátce dopředu.

Volební komisi tvořili František Michalec a Jaromír Uhlář za KDU- ČSL a Věnomír Merta za KSČM. Pomocníky, kteří už nesměli sčítat hlasy, byli Vlast.Habernal a Alois Liberda.

Zapisovatelkou byla Ing.Magda Čupová. František Michalec byl zvolen předsedou volební komise. Voleb se zúčastnilo 881 lidí ze 1 101 voličů, tzn.80%.

Výsledky voleb:
Jméno Hranice Počet hlasů Počet mandátů
Zdeněk Vyvial 271,7 232
Vl.Merta 234
Karel Pečinka 182
KSČM Josef Svoboda 332
Vladislav Skotnica 230
Zdeňka Blažková 239
Zdeňka Kaniová 280
Celkem získali komunisté 1729 hlasů 2 mandáty

Jelikož kandidáti Josef Svoboda, který byl na kandidátce na 4.místě získal 332 hlasů a Zdeňka Kaniová /bezp./, která byla na 7.místě získala 280 hlasů, byli za tuto stranu zvoleni

oni, neboť počet hlasů pro tyto kandidáty převýšil hranici 271,7 hlasů, která byla vypočtena pro tuto stranu.

Jméno Hranice Počet hlasů Počet mandátů
Ing.Pavel Spusta 644,6 722
Bedřich Halata 639
Dagmar Jurečková 669
Vojtěch Halata 638
Zdeněk Wiesner 538
MUDr.Radim Kocourek 660
Marie Sumarová 586
KDU-ČSL Ing.Otakar Bílek 428
Jiří Mačejovský 619
Emilie Mičková 606
Tomáš Kula 505
Vavřín Michalec 601
Edvard Bednárek 573
Anna Bílková 559
Jaroslav Bača 454
Celkem získali lidovci 8 797 hlasů 13 mandátů

Ve volbách zvítězilo prvních 13 kandidátů na kandidátce, neboť ti další když měli větší počet hlasů než někteří z prvních třinácti, nebyli zvoleni, neboť jejich počet hlasů

nepřevýšil hranici 644,6. Pouze mezi prvním třinácti se poněkud zamíchalo pořadí, když kandidát ze 6.místa postoupil na místo třetí a kandidátka ze 3.místa na místo druhé.

Občané zvolení do obecního zastupitelstva pro volební období 1994 -1998:
Ing.Pavel Spusta, KDU-ČSL
Dagmar Jurečková, KDU-ČSL
MUDR.Radim Kocourek, bezp.
Bedřich Halata, bezp.
Vojtěch Halata, bezp.
Zdeněk Wiesner, bezp.
Marie Sumarová, bezp.
Ing.Otakar Bílek, bezp.
Jiří Mačejovský, bezp.
Emilie Mičková, bezp.
Tomáš Kula, KDU-ČSL
Vavřín Michalek, bezp.
Edvard Bednárek, bezp.
Josef Svoboda, KSČM
Zdeňka Kaniová, bezp.
Podle věkového složení:
1 muž 25-29 let
2 muži 30-34 let
1 muž 35-39 let
3 muži 40-44 let
2 ženy 40-44 let
1 muž 45-49 let
2 muži 50-54 let
1 žena 50-54 let
1 muži 55-59 let
1 muži 60 let a starší

Slavnostní zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo v pátek 25.11.1994 v 18.hod.ve víceúčelovém sále. Zahájil ho dosavadní starosta Ing.Tomáš Farný a poté se ujal řízení

Ing.Otakar Bílek, nejstarší člen nově zvoleného obecního zastupitelstva. Jmenovaný poděkoval Ing.Farnému za čtyřletou práci pro obec a vyzval předsedu volební komice pana Františka

Michalce, aby seznámil občany s průběhem a výsledkem voleb.
Pak předsedající vyzval všechny členy zastupitelstva ke složení zákonem předepsaného slibu. Svůj slib stvrdili podáním ruky a podpisem protokolu o složení slibu.
Po zvolení dvoučlenné volební komise proběhla tajná volba starosty obce. Třinácti hlasy byl zvolen Ing.Pavel Spusta. Místostarostou byl 13.hlasy zvolen pan Bedřich Halata. Veřejným

hlasováním byla zvolena rada, kterou tvoří Ing.Pavel Spusta, Bedřich Halata, Dagmar Jurečková, Marie Sumarová, Jiří Mačejovský.
V diskusi se občané hlavně zajímali o finanční zabezpečení činnosti obce.

Zasedání nově zvolené obecní rady se uskutečnilo 13.12.1994. Rada projednala a schválila všemi hlasy návrh na zřízení těchto komisí a jejich složení:
Finanční komise – Jiří Mačejovský, předseda
Emilie Mičková
Ing.Magda Čupová
Stavební komise Marie Sumarová , předsedkyně
Zdeněk Wiesner
Vladimír Habernal
Sociální komise Dagmar Jurečková, předsedkyně
Josef Svoboda
Životní prostředí MUDr.Radim Kocourek, předseda
Zdeňka Kaniová
Marie Čupová
Kulturní komise Tomáš Kula, předseda
Ing.Otakar Bílek
Vavřín Michalec

Rozbor hospodaření za rok 1994

Počáteční stav k 1.1.1994 4 136 777,76 Kč
Dotace 1 581 250,–
Účelové prostředky /kanalizace,ekomiliarda,SHD,sociální/ 3 835 399,90
Převod rozpoč.prostředků mezi obcemi /cizím školám/ 43 632,–
Vlastní příjmy 7 028 549,46
Doplňkové příjmy 478 224,51
Celkem příjmy 17 016 569,63Kč

Půjčky podnikatelům 262 434,–Kč
Termínované vklady 2 000 000,–
Cizí platby /rodič.příspěvky/ 22 355,–
Celkem výdaje 13 570 641,96Kč

Zůstatek k 31.12.1994 1 205 848,67Kč
Vlastní příjmy:
Vodní hospodářství 64 089,40Kč
Skládka TKO 2 387 901,30
Prodej a nájem pozemků 2 677,–
Mateřská škola –
Základní škola 36 096,50
Školní jídelna 134 759,–
Kino, kultura 14 140,20
Vnitřní správa 28 246,70
Stravování důchodců 81 840,50
Pečovatelská služba 180,–
Nájmy 103 946,40
Pohřebnictví 18 770,–
Prádelna a mandlovna 3 998,–
KTR 236 300,–
Daň z příjmu /závislá činnost/ 2 134 735,11
Daň z příjmu /podnikatel.činnost/ 1 204 126,–
Daň z nemovitosti 512 408,35
Správní poplatky 64 335,–
Celkem vlastní příjmy 7 028 549,46Kč

Pokuty –
Popl.za rekr.pobyt. 4 580,–
Úroky 390 713,36
Nahodilý příjem 31 254,–
Poplatky za psa 7 783,–
Poplatky z veř.prostranství 460,–
Poplatky ze vstupného 1 830,–
Poplatky u ubyt.kapacity 6 570,–
Poplatky z reklamy 40,–
Poplatky z prodeje alkoholu 34 994,15
Celkem doplňkové příjmy 478 224,51Kč
Výdaje
Vodní hospodářství 5 762 015,30Kč
Skládka TKO 3 176 144,11
Ochrana přírody 6 363,–
Doprava 600 679,90
Mateřská škola 108 243,50
Základní škola 290 174,50
Školní družina 2 055,70
Školní jídelna 199 766,90
Kino 52 770,70
Kultura 53 153,70
SDH 128 924,80
Vnitro 1 037 225,62
Stravování důchodců 141 807,19
Sociální příspěvky 88 000,–
Ostatní soc.výdaje 1 338,60
Bytové hospodářství 178 888,–
Veřejné osvětlení 145 198,14
Pohřebnictví 23 054,–
Prádelna a mandlovna 8 079,10
Veřejná zeleň 17 777,90
Čištění místních komunikací 14 655,–
Výstavba obce 1 312 245,20
Příspěvky 157 278,90
Výdaje za bank.služby 4 571,–
Poskytnuté sdruž.prostř. 60 231,–

Základní škola:

Učitelský sbor:
Mgr.Ludmila Vlasáková, ředitelka
Vlasta Snášelová
Alena Erteltová
Taťána Liberdová
Anežka Židková
Aleš Prokop
Naďa Klimešová, vedoucí šk.družiny

Naše škola se rozhodla od nového roku 1994/95 připojit k 1.stupni základní školy i 5.třídu. Upravila proto osnovy pro 4. a 5.ročník a třídní učitelé vypracovali podle osnov týdenní

plány. Nově bylo zavedeno vyučování cizího jazyka od 4.třídy. Tři hodiny týdně se bude vyučovat jazyk německý a 3 hodiny týdně angličtina. Paní ředitelka zpracovala a zaslala návrh

projektu pro výuku cizích jazyků. Na tomto návrhu bude pracovat společně s vybranými dětmi 2.,3. a 4.ročníků po celé pololetí.
Jelikož do začátku školního roku nepřišly ani pracovní sešity ani učebnice českého jazyka, je vyučování podle osnov náročné zejména pro učitele. Musí věnovat přípravě mnohem více

času. Učí podle učebnic pro 4.ročníky a doplňují je o poznatky z populárně naučné literatury.
Ovšem dosavadní zkušenosti potvrzují, že přes veškeré potíže je zařazení 5.ročníku k 1.stupni ZŠ v rámci 9.leté povinné školní docházky pro žáky přínosem, neboť nejsou stresováni

obtížností a množstvím učiva.

Všichni žáci školy se zúčastnili výtvarné soutěže k ochraně životního prostředí, která byla zaměřena na sběr a zužitkování skla. Na konci školního roku stanovaly děti na zahradě u

školy. Hrály různé hry, vařily na ohništi a vůbec měly z táboření silné zážitky. A nejen ony. Každý kolemjdoucí se rád zastavil a pozoroval pestrou paletu různých stanů usazených ve

školní zahradě.
V minulých třech letech uskutečnily děti pod vedením učitelů v místním kostele tzv.vánoční koncerty, které měly veliký úspěch. Ovšem jejich příprava byla časově náročná a tak se

letos v této tradici už nepokračuje.
Letos proběhl poslední školní den před vánočními svátky podle projektu „Vánoce“. První dvě hodiny vyráběly děti různými technikami vánoční ozdoby. Pak následovala svačinka ve

sváteční atmosféře. Děti dostaly cukroví a byl kladen důraz na sváteční stolování. A místo posledních vyučovacích hodin zazpívaly děti v místním kostele všem přítomným snad všechny

známé koledy.

Mateřská škola

Začátek školního roku proběhl jako obvykle. Starší děti, které už do školky chodily, se vítaly se svými kamarády a vyprávěly si, co kdo o prázdninách zažil. Nové děti si mohly vzít

sebou do třídy maminku, aby se mohly v novém prostředí adaptovat. Když se trochu seznámily a začaly si hrát,většinou si ani nevšimly, že maminka už odešla. Maňásek děti vzájemně

seznámil a tak netrvalo dlouho a všichni znali všechny. Letos rodiče přihlásili 21 dětí, ale některé docházejí jen na 2-3 dny v týdnu, čtyři děti jsou ve školce na půl dne.

Učitelky se zaměřily na uplatňování hravých forem. Protože byly děti často nemocné, nebylo možné je dohromady secvičit. A proto si uspořádali vánoční besídku jen sami pro sebe.

Poslouchali koledy a zazpívali si písně se zimní tématikou. Potěšilo je maňáskové divadlo o zvířátkách v zimě. Svíčky a prskavky pomohly vytvořit sváteční atmosféru, ve které si děti

prohlédly drobné dárky, které učitelky nakoupily za peníze vydělané uspořádáním zimní burzy.
Na svátek matek si děti odnesly domů dáreček pro maminky s ponaučením, aby ho předaly s přednesem naučené básničky. Den dětí proběhl ve znamení soutěží a závodivých her. Ke konci

školního roku si udělali polodenní výlet k myslivecké chatě, kde si děti hrály s míčem i se šiškami. Unavené pohybem i horkem se vracely částečně pěšky, částečně na vozíčku, na

kterém se střídaly. V horkých dnech mají děti možnost se denně koupat v nafukovacím bazénu a otužovat se vodou z hadice.

Kostel Všech svatých

V letošním roce došlo ve farnosti k významné změně. P.Bernáček si vzhledem ke svému věku i zdravotnímu stavu podal žádost o důchod. Správa farnosti připadla komunitě karmelitánů ve

Frýdlantě n.O., kteří mimo Frýdlant spravují farnost na Borové, Pržně a Pstruží. Do Metylovic dojíždí P.Benedikt J.Križan, O.Cam. Narodil se v roce 1966 ve vesnici Velké Zalužie na

Slovensku. Po maturitě na zemědělské škole nastoupil základní vojenskou službu v Terezíně. Pak vstoupil do semináře a studoval nejdříve v Litoměřicích, pak v Českých Budějovicích a v

Olomouci.
V červnu uspořádala farnost v Pískovnách dětský den. Ve žhavém nedělním odpoledni vyběhlo z hřiště za školou asi 30 dětí, rozdělených podle věku do 5.družstev. Cestu měli zpestřenou

různými úkoly, jejichž splnění kontrolovaly hlídky podél vytýčené trasy. V cíli čekala vítěze odměna a na všechny ostatní balíček s občerstvením a vystřihovánka. U slavnostně

zapáleného táboráku si zazpívaly nejen děti, ale i jejich rodiče, případně prarodiče, kteří tam přijeli schůdnější cestou od Hodoňovic. Myslím, že děti byly spokojené.

P.Antonín Bernáček se 22.května dožil 80.ti let. Při této příležitosti přijel do Metylovic jeho dlouholetý známý z exilu, pan biskup Jaroslav Škarvada, který je nyní generálním

vikářem v Praze, aby sloužil mši na poděkování. Koncelebrovali další přátelé Otce Bernáčka – P.Krejší z Místku a P.Libosvár z Frýdlantu. Při mši jubilantovi zazpívaly sestry Mariana

a Kristina z Oceánie a Teressita z Afriky, které žijí se společenství na Borové.

Plný autobus metylovských farníků odjel 5.července do Místku, kde v kostele sv.Jana a Pavla oslavil P.Zdislav Škrabal své diamantové kněžské jubileum. Narodil se v roce 1910 v

Babicích u Uherského Hradiště. Jeho bratr Vladimír, řádovým jménem Pavel, je u nás známý jako překladatel Nového zákona. Jako kněz působil od roku 1934 v Místku. V roce 1949 byl

zatčen, neboť zakázal u vchodu do kostela prodej Katolických novin, které tehdy vydávala prokomunistická tzv.Katolická akce. Byl odsouzen na 2,5 roku za pobuřování. Již za 3 měsíce

po propuštění byl odsouzen za „účast v protistátní skupině“ na 15 let. Po propuštění pracoval jako dělník u Okresního průmyslového podniku. Od Nového roku 1969 působil jako duchovní

v Metylovicích. Byl oblíben pro svůj vztah k lidem i k mládeži. Během jeho působení zde byly pořízeny nové zvony z Německa. Protože byly instalovány bez státního povolení, byl Otci

Škrabalovi opět odňat státní souhlas.
Přestože je jubilant po mozkové příhodě ochrnutý, zúčastnil se bohoslužby na vozíčku a svým osobitým radostným způsobem nám vyprávěl o svém životě. Bylo vidět, že neztrácí ani dobrou

náladu ani chuť do života.

Již delší dobu se ukazovala naléhavost opravy místních varhan. Proto se letos farní rada rozhodla k této finančně náročné akci.
Stávající varhany byly zakoupeny metylovským farářem P.Václavem Nigrem u firmy Rieger v Krnově v roce 1946.Protože nové varhany byly větší než původní, bylo třeba upravit prostor na

kůru. Muži tehdy vysekali 80 cm zdiva mezi kostelem a věží. Přední zděná zídka byla nahrazena dřevěnou dubovou brankou.
Dvoumanuálový nástroj měl 21 rejstříků a 1000 píšťal. Při opravě v květnu 1970 byl nástroj rozšířen o 56 píšťal a rejstřík hoboj. Je to jediný jazýčkový rejstřík u těchto varhan.
Letošní oprava byla i částečnou rekonstrukcí, kterou navrhl P.Zdeněk Mička, arcibiskupský kolaudátor z Uherského Brodu. Naše varhany byly totiž značně předimenzovány- byly určeny pro

mnohem větší prostor než je metylovský kostel. Některé hluboké, silně znějící rejstříky byly nahrazeny jemnějšími, s měkčím tónem. Zároveň bylo změněno ladění, takže při doprovodu

nástrojů varhanami nebudou vznikat problémy.
Opravu a rekonstrukci varhan provedl varhanář pan Jaroslav Stavinoha se svým pomocníkem z Valašské Bystřice. Celkové náklady činily 80 000,–Kč. Přičiněním Ing.Otakara Bílka poskytl

Okresní úřad dotaci na tuto opravu ve výši 40 000,–Kč. Obecní úřad v Metylovicích daroval 15 000,–Kč, firmy věnovaly 8 000,–Kč. Chybějící částka se uhradila z pravidelných sbírek.
Slavnostní tečkou za opravou varhan byl varhanní koncert, který se uskutečnil v neděli 23.10. odpoledne. Na varhany hrál profesor Vladimír Svatoš, zpívala profesorka Drahomíra

Mičková. Na programu byla díla Bachova, Pergolesiho, Händlova, Černohorského, Vaňhaly, Bollmannova a Dvořáka. Zájem občanů byl značný a koncert měl úspěch.
Na Boží hod vánoční sehrály školní děti z naší farnosti hru o narození Ježíše. V první netradiční části se ve scénkách uplatnily starší děti. O druhé části vyprávěli pastýři klasický

příběh a nejmenší děti plasticky zobrazovaly jejich vyprávění na flanelogramu. Při takovýchto dětských představeních není o diváky nouze,neboť rodiče i prarodiče si přijdou rádi své

ratolesti poslechnout. Domnívám se ovšem, že obecenstvo čekalo spíše klasický příběh a toto nové pojetí je příliš nezaujalo.

Beskydské dětské sanatorium

Od 1.1.1994 změnila DLRN v Metylovicích svůj název na Beskydské dětské sanatorium. Měla pro to dva důvody. Jednak rozšířila svou činnost o léčbu obezity a páteře a zároveň nabídla

své služby dětem z celé republiky. Protože rodiče pochopitelně nevědí, kde Metylovice leží, měl by je informovat již samotný název zařízení.
Mimo zde léčených dětí nabízí BDS rehabilitaci a vodoléčbu i místním občanům. Sanatorium má smlouvy se všemi pojišťovnami. K udržení kondice pro všechny zájemce je zde i posilovna.

Mimoto ředitelka paní Vozáková usiluje o zřízení ordinace pro metylovské děti a dorost. Je veliká naděje, že v příštím roce by mohla být otevřena. Byla by to pro místní maminky

veliká úleva, neboť by odpadlo dojíždění s dětmi do Palkovic.

V dubnu tohoto roku byla dokončena rekonstrukce podkroví a může tak poskytovat ubytování i s nadstandardními službami rodičům, kteří zůstávají po dobu léčení v sanatoriu.
Ke spokojenosti zaměstnanců i jejich rodinných příslušníků slouží opravdu vkusně upravená společenská místnost s možností objednávky teplých jídel a nápojů. Rodiny zde mohou slavit

své významné dny. Pro ty z nich, kteří rádi tančí, je v místnosti upravena i taneční miniplocha. Aby se lidé v celé republice dověděli o léčebném zařízení, rozesílá personál

sanatoria desítky letáků do škol, pediatrům i okresním úřadům.
Velikým snem paní ředitelky je zřídit zde ještě krytý bazén s vyhřívanou vodou. Energii a houževnatost by mohla paní Vozáková rozdávat a tak věřím, že i tento svůj sen dokáže

realizovat.

Knihovna

V letošním roce měla knihovna zaregistrováno celkem 56 čtenářů, z toho 8 dětí do 14 let. Knihovna ve Frýdlantě získala celkem v tomto roce 4 467 svazků. Z toho připadlo knihovně ve

Frýdlantě 2 020 svazků a ostatním pobočkám 2 447. Metylovská knihovna byla obohacena o 236 titulů. Čtenáři navštívili knihovnu v tomto roce celkem 703x a vypůjčili si 4 766 knih a

989 časopisů.
Z tohoto počtu knih připadlo na dětskou naučnou literaturu 1370 knih
na dětskou krásnou literaturu 2 193 knih
naučnou literaturu pro dosp. 417 knih
krásná literatura pro dosp. 786 knih
Obecní úřad uvažuje v příštím roce o osamostatnění knihovny.

Živnostníci v obci

V létě se na dveřích řeznictví, které měl pronajato pan Piskoř v rodinném domku Kellerových objevila cedulka – na 14 dní zavřeno. Ovšem plynuly týdny a pak i měsíce a prodejna

zůstala stále uzavřena. V této době uzavřela svou prodejnu masa i Jednota na Vrchovině a tak naše obec zůstala bez prodejny masa a uzenin. Občané musí nyní za masem do Frýdlantu, což

nesou dost nelibě. I když je tady mnoho těch, kteří pěstují drůbež a králíky, přece je potřeba této prodejny značná.
Pan Přibyla, který tady provozuje obchod s potravinami a restaurací projevil zájem o pronájem místností bývalé prodejny masa v prodejně Jednota na Vrchovině, ovšem byl odbyt s

vysvětlením, že Jednota hodlá zahájit provoz balíčkového masa ve své prodejně. Což se taky stalo. Tento balíčkový prodej je jistě lepší než žádný, ale všem tento způsob příliš

nevyhovuje.
Ke konci října uzavřel hospodu a prodejnu potravin pan Mitura, údajně pro vysoký nájem. Zakoupil si od Jednoty malou provozovnu na dolním konci a prodává potraviny nyní tam. Čihadlo

zůstalo do konce roku uzavřeno.
Také firma Maxpot, která prodávala průmyslové zboží v nebytových prostorách obecního úřadu, dala ke konci roku výpověď a zboží si přestěhovala do své prodejny naproti pohostinství

Dvořáček, kterou pro tyto účely poněkud upravila.
Pekárna Alfa zahájila provoz v bývalém rodinném domku čp.4 pod Vrchovinou směrem na Frýdlant n.O. Majiteli jsou manželé Kocichovi z Palkovic. Upečený chléb je chutný a nedrobí se a

vydrží dlouho čerstvý.

Soukromí zemědělci

I když je v naší obci zaregistrováno více soukromých zemědělců, prakticky pouze dva se živí výhradně touto prací.
Jaromír Halata, čp.14 se k tomuto kroku odhodlal v roce 1992 ve svých 54 letech a hospodaří na bývalém statku svých rodičů. Rozhodování jistě nebylo jednoduché. Nebyl už nejmladší.K

samostatnému hospodaření ho přivedlo několik skutečností.
Jednak se hovořilo o tom, že kdo se nerozhodne soukromě hospodařit do konce roku 1992, tak pak už později se tato možnost nenaskytne. Dále si byl vědom, že už nemůže stíhat pracovat

s plným nasazením jak doma na záhumenku, tak v práci v družstvu. Nakonec cítil i morální povinnost vůči svému otci. Jeho dědeček totiž rodný grunt propil a jeho otec jako mladý

chlapec tento grunt koupil na úvěr a celý život tvrdě pracoval, aby ho splatil. Když se mu to konečně podařilo, museli vstoupil do JZD a tak vlastně o grunt opět přišel. Ještě žije a

je velmi šťastný, že se syn rozhodl opět hospodařit na svém. Velké problémy má však s úřady. Kdykoliv něco vyřizuje, ať na pozemkovém úřadě nebo na okrese,cítí velikou nechuť

úředníků. Jednání se táhnou dlouhé měsíce. Vidí, že na mnohých místech sedí lidé, které zná z doby jejich působení v družstvě a kteří zřejmě ani nyní nepřišli na chuť soukromému

hospodaření. I když je práce na statku velmi náročná, neboť jsou na to s manželkou prakticky sami, takže denně pracují od rána do večera. Svého rozhodnutí nelituje a věří, že se mu

podaří statek zachovat pro své děti a vnoučata.
Druhým zemědělcem u nás je pan Vladimír Biolek z čp.87. Je o 4 roky mladší než pan Halata a rovněž hospodaří s manželkou sami. Jeho syn má teprve 12 let. Pan Biolek to vidí

pesimističtěji než pan Halata. Rovněž si velmi stěžoval na postup úřadů i na legislativu. Podmínky pro hospodaření jsou u nás těžké. Pole jsou kamenitá, nebo slínovitá, navíc jsou

mnohá v příliš svažitém terénu, takže se nedá použít mechanizace, která je navíc drahá. Podle mínění obou rolníků se v obci nejvíce vyplatí pastevectví a chov dobytka.

Politické strany

KDU-ČSL
Na výroční schůzi 10.3.1994 byl novým předsedou strany zvolen Ing.Jaromír Kula, jednatelkou Dagmar Jurečková, pokladníkem Pavel Šigut a kulturním referentem Ing.Pavel Spusta. Ve

spolupráci s místní školou připravili ke Dni matek zábavný program „Tatínkům vstup zakázán“.
Tradiční smažení vaječiny se konalo 29.5. za školou. Setkání proběhlo ve veselé atmosféře, bohužel déšť zahnal předčasně účastníky domů.
V neděli 28.8. bylo uspořádáno kulturní odpoledne s dechovkou. Zdá se, že místní občané rádi posedí u kávy nebo piva s přáteli za zvuku dechové kapely.
Pro nadcházející komunální volby přestoupila tato strana s následujícím volebním programem:
1.Zlepšení stavu životního prostředí v obci
– plynofikace a elektrifikace obce
– sanace a rekultivace skládky TKO
– separace domovního odpadu
– kanalizace v Pasekách a postupné zajištění likvidace odpadních vod v celé obci
2. Vodní hospodářství
– vyčištění vodních toků od černých skládek
– výměna stávajícího havarijního vodovodního řádu od Sokolovny po Čihadlo
3. Školství
– postupně zřídit v obci úplnou základní devítiletou školu s kvalitním technickým vybavením
– realizovat na pozemku vedle obecního úřadu dětské hřiště
4. Oblast sociální
– sociálně slabým rodinám a důchodcům pomoci formou jednorázových soc.dávek a bezúročných soc.půjček
– důchodcům poskytnout možnost odběru obědů s dovážkou až do domu a potřebným zajistit pečovatelskou službu
5. Podpora podnikatelské činnosti v obci
– živnostníkům, kteří jsou trvale hlášeni v obci a budou poskytovat kvalitní služby poskytnout úvěr s výhodným úrokem a dobou splatnosti
6. Oblast služeb pro občany
– výstavba televizního kabelového rozvodu v obci
– zpracovat projektovou dokumentaci domu s pečovatelsko službou
7. Další drobné investiční akce
– okrasný plot kolem obecního úřadu
– parkovou úpravu starého hřbitova
– upravit komunikaci za obecním úřadem tak, by zde mohly chodit smuteční průvody na hřbitov

K uctění památky mjr.A.Bílka se v pátek 28.10.1994 v 16.00hod. v kinosále uskutečnil vzpomínkový večer na tohoto rodáka. Jako hosté vystoupili pánové Řehulka, Ivánek a Vlk. Bylo

přečteno pásmo ze života Ambrože Bílka, které bylo doplněno kulturním vystoupením žáků naší školy. Diskuse s přítomnými hosty byla zajímavá a živá. Veliký zájem mezi přítomnými

vzbudila i výstavba osobních věcí majora Bílka. Program byl zakončen svatováclavským chorálem. Návštěva, bohužel, nebyla velká.

V neděli 13.11.proběhlo setkání s důchodci. Důchodcům byl vysvětlen volební zákon a promítnut videozáznam ze zájezdu do Křtin a Prahy.

KSČM – tato strana nám neposkytla žádné informace o své činnosti.

Spolkový život

Hasiči

Mladí, i ti dříve narození členové zásahové jednotky se pravidelně zúčastňují cvičení a soutěží. Také ženy nezůstávají pozadu a pilně cvičí, což se projevuje v dobrých výsledcích:

Soutěž žen:
Janovice 1.místo 6 družstev
Metylovice 1.místo 3 družstva
Žabeň 1.místo 3 družstva
Krmelín 1.místo 3 družstva
Trnávka 1.místo 3.družstva
Turzovka 2.místo 4.družstva
Kateřinice 2.místo 5 družstev
Brušperk 2.místo 4 družstva
Proskovice 2.místo 4 družstva
Nová Ves 2.místo 3 družstva
Šenov 3.místo 4 družstva
Ostravice 4.místo 9 družstev
O-Nová Ves 5.místo 5 družstev
Studénka 11.místo 18 družstev
Kozlovice NP 6 družstev
Frýdlant NP 4 družstva

Soutěž mužů:
Turzovka 1.místo A 16 družstev 2.místo B
Nová Ves 1.místo 17 družstev
Žabeň 1.místo 12 družstev
Paskov 1.místo 9 družstev
Obl.kolo PS 2.místo 15 družstev
Okr.kolo PS 2.místo 10 družstev
Šenov 2.místo 12 družstev
Staříč 2.místo 12 družstev
Frýdlant 2.místo 10 družstev
Trnávka 2.místo 10 družstev
Brušperk 3.místo 18 družstev
Krmelín 3.místo 18 družstev
Kozlovice NP A 24 družstev 6.místo B
Proskovice 9.místo 29 družstev
O-Nová Ves 13.místo 56 družstev
Ostravice 13.místo 39 družstev
Studénka 19.místo 41 družstev
Janovice NP 18 družstev
Kateřinice NP 12 družstev
Metylovice NP A 21 družstev 10.místo B

Družstvo dříve narozených /nad 40 let/
Pstruží 1.místo 8 družstev
O-Michálkovice 4.místo 15 družstev

Cvičení družstev vedl velitel Vladimír Bílek za asistence Františka Bílka a Silvestra Pavláska.
2.července byl uspořádán 28.ročník naší pohárové soutěže u myslivecké chaty. Zúčastnilo se jí 18 mužstev mužů a 3 družstva žen. Zvítězilo družstvo Ferrumu časem 24,17 s. Na druhém

místě byly Kozlovice, na třetím Ostravice. V soutěži žen se na prvním místě umístily Metylovice – 37,14 s, na druhém Žabeň, na třetím Janovice. Díky sponzorům mohli naši hasiči

odměnit všechna družstva, což zúčastnění hodnotili jako velikou pozornost.
Soutěžní sezóna byla již tradičně zakončena místní soutěží na hřišti za školou. Mimo obou družstev mužů, družstva žen, mladých i dříve narozených, zúčastnily se i družstva Bílků, a

Šigutů z Metylovic, Krpců z Kozlovic a Cyklistů ze Lhotky.
Přes velikou snahu Miroslava Juřice, který se snažil pracovat mládeží, se mu moc nedařilo. Zájem dětí o cvičení celkově ochabl. Na schůzky chodily nepravidelně a často v množství,

které nedovolovalo pořádné cvičení.
Výjezdy

20.7. 17.30 požár trávy u pana Řezníčka v Ondřejníku
28.7. 12.45 požár senážní věže ZD v Metylovicích
3.8. dodávka vody do letadla na letišti Lubno – požár lesa na Smrku
6.8. 10.10 požár senážní věže ZD v Metylovicích
7.9. dodávka vody do letadla na letišti na Lubně-požár lesa Visalaje
10.8. požár senážní věže ZD Metylovice
13.8. požár pekárny Alfa v Metylovicích

Mimo těchto výjezdů museli 5x vyjet k hašení skládky.

Ale nejenom výjezdy a soutěžemi, ale i kulturou žijí hasiči. 29.ledna uspořádali v sokolovně hasičský ples, který se velmi vydařil. V předvečer 1.máje postavili mladí členové na

hřišti za školou máj, který 28.května skáceli při táboráku.
V hasičské zbrojnici byla na náklady obecního úřadu provedena celá elektroinstalace a zavedeno elektrické vytápění všech místností i garáží.

TJ Sokol

Česká obec sokolská vyhrála soudní spor o navrácení konfiskovaného majetku a byl jí soudním rozhodnutím vrácen majetek včetně sokolovny, kterou využívá místní TJ Sokol. Obecní úřad

se pokusil řešit tuto problematiku návrhem, aby místní organizace TJ Sokol založila svou ČOS a tím by celý majetek byl přetransformován na ni. Valná hromada TJ Sokol s tím

nesouhlasila. Vzhledem k velkým provozním nákladům spojených s provozem sokolovny se TJ Sokol a obecní zastupitelstvo dohodly, že bude pro obec výhodnější, když nájemní smlouvu s ČOS

uzavře obec Metylovice.

Matrika

V obci se narodilo 18 dětí, z toho 6 chlapců a 12 děvčat.
Jako první dítě rodině se narodily 4 děti
Jako druhé dítě v rodině se narodilo 10 dětí
Jako třetí dítě v rodině se narodily 3 děti
Jako páté dítě v rodině se narodilo 1 dítě
Mezi narozenými dětmi jsou i dvojčátka Pavel a Daniela manželů Spustových.

Letos zemřelo 21 lidí, z toho 11 žen, 9 mužů, 1 dítě.
Nejstarší ženě bylo 87 let, nejmladší 48 let.
Nejstaršímu muži bylo 90 let, nejmladšímu 45 let.
Průměrný věk zemřelých byl 69 let.
Nečastější příčinou úmrtí byla rakovina v 7 případech, choroby srdeční a kornatění v 10. případech, ostatní příčiny ve 4 případech.
10 lidí zemřelo doma, 11 v nemocnici. Pohřeb v kremaci měli 4 lidé, na hřbitově v Metylovicích 15 lidí, na hřbitově ve Frýdlantě 2 lidé.

Do obce se přistěhovalo 47 občanů, odstěhovalo se 39 lidí, většinou do nejbližšího okolí, ale i do Přerova, Vyškova a Oder. Jedna paní se odstěhovala do domova důchodců ve Frýdlantě

n.O.

Manželství uzavřelo 10 párů, z toho:
3 páry na MěÚ ve Frýdlantě n.O.
2 páry na MěÚ Frýdek-Místek
3 páry v kostele ve Frýdlantě n.O.
2 páry v kostele v Metylovicích

Nejstaršímu ženichovi bylo 32 let,nejstarší nevěstě 35 let. Nejmladšímu ženichovi bylo 21 let, nejmladší nevěsty byly dvacetileté. Průměrný věk snoubenců činil u žen 24,5 let, u

mužů 25,8 let a byl vyšší než v loňském roce. Jeden ženich i jedna nevěsta uzavírali své druhé manželství.
Pět našich chlapců si zvolilo nevěsty z jiných obcí a naše nevěsty, kterých bylo rovněž 5, si na oplátku zvolilo ženichy rovněž odjinud. Devět párů bylo věkově vyrovnaných, v jednom

páru byla nevěsta o 12 let starší než ženich.
Rozvedena byla 4 manželství. Dvě byla bezdětná. Jedno z nich bylo rozvedeno po roce trvání manželství.

Počasí

Leden – mírný, pouze několik dnů mrazy, ale sněhová pokrývka ležela po celý měsíc.
Únor – teploty mírně pod nulou, prakticky bez sněhu. Pouze v neděli 13.2. byla pravá sněhová vánice, při níž napadalo plno sněhu, ale během tří dnů se ztratil.
Březen – v první polovině dosáhly teploty +10°C, druhá polovina byla chladnější, ale stále bylo hezké počasí.
Duben – začátkem dubna bylo ještě hezky, ale na Bílou sobotu ještě lilo a 6.4.přešel hustý déšť ve sněžení, takže 7.4. bylo všude bílo. I další týden bylo deštivo, chladno a velmi

větrno. Teprve koncem dubna nastalo hezké, teplé, jarní počasí. Najednou, ze dne na den, rozkvetly 22.4.třešně.
Květen – první polovina května byla suchá a hlavně večer velmi chladná. Teprve v druhé polovině měsíce se trochu oteplilo. 17.5. k večeru krátké krupobití, kroupy měly obvod až 3cm.

Trvalo velice krátce, takže žádné školy nevznikly.
Červen – první polovina deštivá a chladná. Po dvacátém deště ustaly a teploty vystoupily až na + 30°C ve stínu. Přitom téměř měsíc ani nekáplo.
Červenec – první polovina horká a suchá. Teprve 17.7.byla v noci bouřka, která přinesla žádaný déšť. Pak až do konce měsíce hodně teplé a suché počasí.
Srpen – začátek měsíce horký a suchý. Před naší poutí se rozpršelo a poprchávalo i celý příští týden. Od 14.8. se výrazně ochladilo a nastalo podzimní počasí.
Září – deštivé
Říjen – teploty klesly na nulu a i přes den velmi chladno. První sníh, který napadl 9.10. vyděsil všechny zahrádkáře, neboť na zahrádkách nebylo ještě nic uděláno. Stromy, obalené

listím a časti i ovocem byly zcela zasypány sněhem.
Listopad – vše napravil. Hlavně jeho první polovina byla poměrně teplá a suchá, takže všechny venkovní práce se stihly dodělat.
Prosinec – další sníh začal padat až 14.12. a padal i další dny. Ovšem vánoce už byly bez sněhu, teploty se pohybovaly kolem nuly. Štědrý den i vánoční svátky byly bez sněhu,

pošmourné. Mezi vánocemi a Silvestrem bylo teplé, jarní počasí, místy s deštěm.

Stalo se v obci

Při startování motocyklu rozběhem si mladý chlapec nevšiml chodce v protisměru a srazil ho. Postižený osmdesátiletý Karel Kožuch, čp.70, utrpěl otřes mozku. Po několikadenním pobytu

v nemocnici se vrátil domů.
10.6. narazil mladý řidič na betonový sloup v rovném úseku naproti místní školy. Auto bylo zcela zdemolováno, ale řidič vyvázl pouze s poraněním.
12.6. vjelo nákladní auto s uhlím do zahrady pana Vyviala pod školou, když předtím zdemolovalo dřevěný elektrický sloup. Štěstí, že právě v tuto chvíli nikdo po této straně silnice

nešel.

Návštěvníky letošní poutě v Metylovicích uvítaly ve středu obce veliké transparenty s nápisem „Vítáme účastníky metylovské poutě“. Bylo však chladno a deštivo, což trochu pokazilo tu

správnou pouťovou náladu. Bohužel, pravé pouťové boudy s perníkovými srdci a podobným typickým zbožím zde nebyly. Místo toho tu bylo plno stánků s oblečením, které každodenně

zaplavuje trh v Místku. Trošku se snažila zachránit situaci firma Market, která prodávala sladkosti, po kterých se jen zaprášilo.
Krmáš se vydařil. Počasí bylo hezké. V průvodu za vyhrávající dechovkou šly školní děti, které strhly k účasti v průvodě asi 15 občanů. Takže velmi pomaloučku, ale přece se začíná

obnovovat tradice krmášových průvodů.
Do štědrovečerního stmívání se rozletělo tóny vánočních koled v obecním rozhlase a pomáhaly navodit vánoční atmosféru. Ocenily to desítky občanů, kteří tradičně chodí ve

štědrovečerním odpolední rozžehnout na hrobech svých blízkých svíčku.
Občané, kteří letos oslaví své padesátiny, připravili pro sebe i své manželské protějšky sraz padesátníků, v sobotu 10.9. Hlavními organizátory byli Vladimíra Brastichová, Václav

Šigut a Miroslav Juřica. Sešli se odpoledne v místní škole, kde pobesedovali s paní ředitelkou. Potom položili na hřbitově kytice na hroby svých spolužáků – Ladislavu Šigutovi, který

zemřel ve svých 23 letech, Blahoši Němcovi, který zahynul při výkonu vojenské služby a Pavle Němcové. Potom společně zasedli k prostřenému stolu v restauraci TJ Sokol na hřišti, kde

se spolu dobře pobavili a zavzpomínali. Za obecní úřad pozdravil jubilanty předseda kulturní komise Milan Tomášek, který jim předal barevné fotografie Metylovic.

Za druhé světové války v srpnu 1944 došlo k odstřelování Ostravy spojenci. Němci několik letounů, které nalétávaly na město, sestřelili. Jedno hořící letadlo spadlo na hranici mezi

Metylovicemi a Lhotkou, v tzv.Jedličí. Jeden letec se katapultoval, ovšem Němci po něm, proti všem dohodám, stříleli. Spadl v lese na hranici mezi Metylovicemi a Palkovicemi, na

tzv.Magdoňovém. Poblíž pásla kozu „tětka Klimčena“ z Metylovic, čp.114. Stačila mu ještě donést vodu v dlaních z nedaleké studánky. Vzápětí tu byli Němci na motocyklech, kteří ho

utloukli. Byl pochován na hřbitově v Palkovicích. Po válce přijeli rodiče, rakev se synem odvezli, prý do Franci, kde byl veliký hřbitov padlých vojáků západní armády. Podle vlajky,

do které byla rakev zahalena, byl padlý letec Kanaďan.
Po osvobození připevnili občané Palkovic na strom v místě, kde mladý muž zemřel kovový štítek z nerez oceli o rozměru 12 x 6,5cm s tímto nápisem:
REARDVA AD ASTRA V TĚCHTO MÍSTECH PADL DNE 29.8.1944 AMERICKÝ
USAF, B.17..6. VOJENSKÝ PILOT 2NP/LT FRANK ROSSE
FLVÍN GFORTRESS ČEST JEHO PAMÁTCE!
PALKOVICE, LHOTKA, METYLOVICE

Nad tabulkou je v objímce z nerez plechu vložena patrona o průměru 20mm a délce 100mm. Podle pamětníků tam byla i lesklá střela, která tam v současnosti již není. Pod tabulkou je v

objímce plechová nádobka, do které mohou náhodní návštěvníci vložit květiny. Dnes je na tomto místě les vykácený, ale lesáci seřezali strom se štítkem na vysoký pařez, takže i dnes

tam zůstala památka na čin před 50ti lety.

Pilot letadla, které spadlo v Jedličí, podle výpovědi lidí, kteří byli na poli poblíž dotyčného místa, krátce před pádem z letadla vyskočil. Podle jedné verze utíkal potokem směrem k

Ondřejníku. Podle jiné verze ho pan Boháč, místní občan, ukryl ve sklepě domu, která patřil německé rodině Blumensteinů v Ondřejníku. Zřejmě podle zásady „pod svícnem bývá tma“. V

každém případě, když na místo havárie dorazili motorizovaní Němci, našli jen hořící letadlo.
Tato událost se mi jevila trochu za vlasy přitažená, neboť jsem nechápala, jak může někdo vyskočit z hořícího letadla a přežít. Ovšem letos v létě přijelo do vesnice auto s pražskou

poznávací značkou se starším pánem hovořícím anglicky a českou tlumočnicí. Zastavili našeho občana, pana Břetislava Kovala se žádostí, aby jim ukázal, kde spadlo za války hořící

letadlo. Pan Koval se domnívá, že se jednalo o syna tehdejšího pilota. Škoda, že se dotyčný pán nezastavil na obecním úřadě a nevnesl nám trochu světla do této události. Takže

zřejmě už navždy zůstane tento příběh nevyjasněný.

Poprvé v historii obce zde máme praktického lékaře. Je jím MUDr.Kabut. Za finančního přispění obecního úřadu byla v 1.poschodí bývalého OÚ zřízena ordinace. Pan doktor zatím ordinuje

mimo čtvrtku každý den 2-3 hodiny. Není třeba nikam dojíždět, což bylo pro starší lidi časově i finančně náročné. Lékař má zároveň v ordinaci příruční lékárnu, takže není třeba

jezdit pro léky do Frýdlantu nebo do Místku. Také EKG provádí na místě. Lidé si tuto službu moc pochvalují.

Stalo se v republice

5.ledna zemřela v 93.letech paní Eliška Jungová, nejúspěšnější česká automobilová závodnice.
6.ledna se narodily manželům Ondráčkovým z Havlíčkova Brodu čtyřčata David, Štěpán, Lucie a Lenka.

V lednu přijel na návštěvu České republiky americký prezident Bill Clinton, aby zde jednal s našimi, slovenskými, polskými a maďarskými politiky o účasti v projektu Partnerství pro

mír.
První komerční televize u nás zahájila vysílání 4.února. Na pisatelku působí zprávy senzacechtivě a většina ostatních programů jako bulvár.
3.března zemřel ve věku 48 let na infarkt písničkář Karel Kryl. Svého času odešel do emigrace, po listopadovém převratu bydlel střídavě Německu i u nás. I když přivítal pád

komunismu, nebyl spokojen s nynějším vývojem v naší zemi. Zdá se, že svým postojem inklinoval k sociální demokracii. Zvláště těžce nesl rozdělení Československa.
30.července zabránili stoupenci republikánské strany hrubým násilí pokojné pietní demonstraci německých občanských sdružení v Terezíně. Policie proti násilníkům nezasáhla.
13.dubna zemřel známý a oblíbený herec Rudolf Hrušínský ve věku 74 let.
30.října jmenoval papež Jan Pavel II.pražského arcibiskupa Miloslava Vlka kardinálem.
V listopadových obecních volbách získali nejvíce mandátů ne venkově nezávislí kandidáti, z politických stran pak KDU-ČSL. Ve větších městech získala rozhodující pozice ODS. Více, než

se čekalo, získali komunisté, zcela propadla sociální demokracie.

V prosinci vyvrcholil dlouhý spor mezi vládou a odbory týkající se důchodových předpisů vyhlášením první masové výstražné stávky. Odbory žádaly zachování minimálních důchodů a odklad

zvýšení věku pro odchod do důchodu o pět let.

Legendární odpůrce komunismu Pavel Tigrid se stal ministrem kultury.

V tomto roce stouply částky životního minima, potřebné zajištění výživy a základních potřeb občana měsíčně na: náklady na domácnost:
Dítě do 6.let 1 120,–Kč jednotlivec 660,–Kč
Dítě od 6.do 10.let 1 240,–Kč dvě osoby 860,–Kč
Dítě od 10.do15.let 1 500,–Kč 3-4 osoby 1 060,–Kč
Dítě od 15-26 let 1620,–Kč 5 a více osob 1 260,–Kč

Stalo se ve světě:

Uprostřed března byl parlamentem na Slovensku odvolán z funkce premiér Vladimír Mečiar. Na základě výsledku předčasných voleb, které proběhly o prvním říjnovém víkendu, se v pořadí

už potřetí k moci vrátil.

V Anglii se objevil „masožravý streptokok“. Jeho přičiněním tam zemřelo 20 lidí, u nás 3. Za agresivitu jinak celkem neškodné bakterie může virus, který ji přiměje produkovat enzym

rozkládající lidské tkáně.

S aktivní kariérou skončila nejlepší tenistka všech dob, Američanka českého původu Martina Navrátilová.

Útočné včely v počtu asi 50 tisíc přepadly Rio de Janeiro a zanechaly za sebou jednoho mrtvého a více než sto zraněných.

Ve věku 81 let zemřel Richard Nixon, bývalý prezident USA. Rovněž zemřela Jacqeline Kennedyová-Onassisová, někdejší první dáma Ameriky. Po smrti svého muže, prezidenta Johna

F.Kennedyho, který zahynul kulkou vraha, se provdala za řeckého multimilionáře Onassise.

Severokorejský prezident Kim Ire-sen zemřel ve věku 82 let.Byl to poslední mohykán z galerie komunistických diktátorů našeho věku. Vládl nepřetržitě od konce 2.světové války.

Starosta: Ing.Pavel Spusta
Ředitelka: Mgr.Ludmila Vlasáková
Duchovní: P.Benedikt J.Križan, O.Carm.

Činnost obecního zastupitelstva

V lednu schválila a podpořila rada OÚ žádost Dětského beskydského sanatoria na zřízení dětské poradny a ambulance dětského lékaře pro děti z obce v objektu BDS. Rovněž byla schválena

žádost firmy SAS na pronájem nebytových prostor v objektu OÚ. Kde byla dříve prodejna Market, bude nyní firma SAS prodávat použitý textil a drogistické zboží.

Zprovozněním nového vodovodního řádu ke sv.Anně zanikla potřeba obecní prádelny i mandlu. Zařízení bylo prodáno a do uvolněných prostor bude přestěhován sklad CO, který je nyní

umístěn v prostorách patřících ing.Otakaru Bílkovi.

Obecní zastupitelstvo schválilo dotaci pro občany, kteří změní systém vytápění svého RD. Rovněž schválila vyčlenění částky 5000,–Kč pro každou rodinu, ve které žije postižené dítě.

Jedná se o čtyři rodiny v naší obci.

V Pasekách u obchodu byla umístěna poštovní schránka. Obec zakoupila 13 kontejnerů na plasty a 1 kontejner na sklo a rozmístila je na území obce. Byla rovněž pořízená nová sekačka a

vánoční světelná výzdoba, která bude umístěna do středu obce.

Firmě Elpros, která se u nás starala o veřejné osvětlení a místní rozhlas, byla dána výpověď a další údržbou byla pověřena firma Mačejovský. Aby byl v budoucnu zajištěn bezproblémový

přístup k novému vodojemu, byla vykoupena část komunikace, vedoucí k RS Čupek.

Na bývalé skládce zůstala stavební buňka a plechová garáž. Buňka byla přemístěna ke škole a garáž prodána firmě Sportklub za 10 000,–Kč.

Původně se uvažovalo rozšíření stávající ZŠ na úplnou devítiletou školu. Ovšem, po zvážení všech argumentů pro a proti, rozhodlo obecní zastupitelstvo všemi hlasy prozatím

nerealizovat rozšíření na devítiletou školu a podpořit návrh vedení ZŠ, aby od 6.ročníku navštěvovaly děti pouze ZŠ ve Frýdlantě n.O.

Byl zamítnut návrh firmy Přibyla na odkoupení Obecníku. Nízká návštěvnost kina přivedla obecní radní ke kroku omezit filmové produkce v místním kině na 1 představení za měsíc.
Obec začala vydávat periodický list – Informátor. Vychází nepravidelně. Obsahuje důležité informace pro občany.

Starosta přišel s návrhem na zpracování územního plánu obce, který je nutnou a nezbytnou podmínkou pro další rozvoj obce. Rovněž padl návrh, aby bylo zadáno architektonické

zpracování studie části obce Metylovic a to od sokolovny po kostel.

Bylo schváleno ustavení Klubu důchodců při kulturní komisi. Předsedou se stal ing. Jaromír Kula. Cílem klubu je oživit vzájemné vztahy mezi staršími občany a umožnit jim, aby se

kulturně i společensky vyžili. Klub chce pořádat zájezdy do divadla, na památná místa i zájezdy rekreační. Rovněž chce organizovat besedy na témata, o která mají lidé zájem.

Podle usnesení okresního shromáždění se budou obce podílet na financování ztrátovosti provozu domovů důchodců.

Zastupitelstvo neschválilo návrh okresního úřadu na zřízení přírodního parku Hůrky, který by se měl rozkládat na části obce Metylovice a to hlavně ze dvou důvodů. Hranice přírodního

parku by rozdělila obec na dvě části. Zároveň by to znamenalo omezení pravomoci obecního zastupitelstva při rozhodování o umístění nových staveb v obci.
Rozpočet obce Metylovice na rok 1995

Počáteční stav na účtech k 1.1.1995 1 446 000Kč
Termínované vklady 2 000 000
Dotace OkÚ F-M – neúčelová 156 000
Vlastní příjmy 6 582 000
Doplňkové příjmy 221 000
Celkem příjmy 10 405 000
Rozbor příjmů:
Dotace neúčelová Školství 116 000
Státní správa 15 000
Vyrovnávací 25 000
Celkem 156 000
Vlastní příjmy:
Vodní hospodářství 30 000
Skládka TKO 100 000
Nájem a prodej pozemků 1 000
MŠ 20 000
Školní jídelna 60 000
Kultura kino 14 000
Zálohy na teplo 80 000
Stravování důchodců 81 000
Nájmy 135 000
Hřbitovní poplatky 10 000
Prádelna, mandl. 2 000
Daň z příjmu právnických osob 2 600 000
Daň z příjmu závis.činnost. 1 894 000
Daň z příjmu os.pod.přiznání 1 000 000
Daň z nemovitosti 500 000
Správní poplatky 40 000
Dopl.zruš.daní 15 000
Celkem 6 582 000

Doplňkové příjmy:
Za láz.a rekr.pobyt 2 000
Psi 8 000
Uživ.veř.prostranství 1 000
Ubyt.kapacita 9 000
Vstupné 1 000
Úroky na bank.účtech 200 000
Celkem 221 000

Rozbor výdajů:
Vodovod 150 000
Kanalizace 3 136 000
Poplatky 250 000
Dotace na změnu sys.vytáp. 250 000
Odvoz odpadu 100 000
Místní komunikace 250 000
MŠ 80 000
Školní jídelna 70 000
Kino 35 000
Kultura 70 000
Sokolovna 150 000
SDH 60 000
Vnitro 3 365 000
Stravování důchodců 140 000
Sociální příspěvky 50 000
Bytové hospodářství 5 000
Veřejné osvětlení 110 000
Pohřebnictví 10 000
Veřejná zeleň 10 000
Prádelna, mandl 8 000
Čištění místních komun. 15 000
KTR 382 000
Plynofikace 1 100 000
Plot OÚ 50 000
Parková úprava hřb. 50 000
Sdružené prostř.ČOV 50 000
Dotace ČSAD 100 000
Příspěvek ZŠ 250 000
Rezerva 109 000
Celkem 10 405 000

Rozpis výdajů na vnitro:
Mzdy a pojištění 393 000
Odměny zastupitelstva 107 000
Cestovné 20 000
Rozhlas 5 000
Otop pro budovu 374 30 000
Kanc.potřeby 15 000
Sbírky zákonů, noviny 15 000
El.energie 60 000
Poštovné, telefon 30 000
Dotace na stravování 1 000
Dárky pro jub.,pohoštění 10 000
CO 10 000
Kopírka 30 000
Výkup pozemků 9 000
Daň z příjmu práv.osob 2 600 000
Celkem 3 365 000

Základní škola
Složení učitelského sboru:
Ředitelka Ludmila Vlasáková – 5.ročník
Učitelka Alena Erteltová 2.ročník
Učitel Aleš Prokop 4.ročník
Učitelka Vlasta Snášelová 1.ročník
Učitelka Taťána Liberdová 3.ročník
Družinářka Naďa Klimešová
Školnice Jana Veličková

Opět bylo zavedeno vyučování cizímu jazyku již od 4.třídy. Vyučuje se němčině a angličtině. Škola se rozhodla přijít na experiment ministerstva školství, to znamená, že přiřadila

pátý ročník k 1.stupni ZŠ. Pro žáky je tato skutečnost přínosem, neboť nejsou stresováni obtížnosti a kvantem učiva. Ovšem pro učitele je to velmi náročné. Zatím nejsou učebnice,

takže učitelé musí sami vypracovávat týdenní plány pro celý školní rok. Ředitelka, po poradě s ostatními vyučujícími rozhodla požádat o právní subjektivitu pro naši školu.

Ředitelka Vlasáková a učitel Prokop mají osvědčení k práci s dyslektiky a dysgrafiky a individuálně se věnují těmto dětem.
Před velikonocemi proběhl zdařilý velikonoční jarmark. Děti nabízely své výrobky – malovaná vajíčka, perníčky, výrobky z papíru apod. Pod vedením učitelů si připravily taneční

program. Účast rodičů i prarodičů byla veliká. Ve spolupráci s KDU-ČSL připravila škola ke Dni matek hezké odpoledne. Každá třída přispěla svým programem.

20.5. zorganizoval pan učitel Prokop závod horských kol, který měl slušnou účast i úroveň. Bohužel, pro nedostatek zájemců byl zrušen sborový zpěv.

Mateřská škola

Podle názoru učitelek si nyní nové děti rychleji a lépe zvykají ve školce než dříve. Přihlásilo se 24 dětí, ředitelskou zůstává paní Alena Fajkusová, učitelkou paní Věra Petrová.

Mimo běžných nemocí z nachlazení, chřipek a angín zaznamenali letos ve školce případ spály. Mezi dětmi však přibývá alergiků.

Paní ředitelka absolvovala dvouletý kurs dramatické výchovy pod vedením Saši Rychetského. Poznatky z tohoto kurzu přenáší do své práce s dětmi. Na vánoční besídce děti v

připravovaném programu dětem zazpívaly, zatančily, přednesly básničky a zahrály pohádku „Liška a zajíc.“ Během roku navštívily v Místku kino Petra Bezruče, aby shlédly představení O

Perníkové chaloupce.

K svátku maminek měly děti připraveno pásmo. Ovšem, mnoho jich onemocnělo a tak musela být besídka odvolána. Zato dětský den se vydařil. Soutěžili ve sportovních disciplinách a

shlédly divadelní představení. Na ukončení školního roku si udělali výlet k Myslivecké chatě, kde si opekli párek, hráli míčové hry i hry pohybové a stavěli stavby z jehličí, šišek a

přírodnin. Na závěr školního roku se rozloučili s dětmi, které po prázdninách odejdou do 1.třídy.

Beskydské dětské sanatorium

V BDS bylo dokončeno 5 pokojíčků pro matky s dětmi v podkroví. Škola byla přestěhována do lůžkové budovy a na jejím místě byly zřízeny další 3 pokoje pro matky s dětmi a malá herna,

dále jídelna pro tyto matky s dětmi a klub sanatoria, který je velmi elegantní. Pracovníci sanatoria i jejich rodinní příslušníci zde mohou trávit své volné chvíle. V přízemí byla

dokončena rehabilitace, která obsahuje veškerou vodoléčbu, parafin, magnoterapii. Masáže provádějí sestry, které mají odbornou způsobilost. Dvě z nich končí studia na Vojtovu metodu.

Dále je zde možné cvičit jogu, kalanetiku, své místo tu má inhalace i diatermie. Najdeme tu i posilovnu a ergometrii. Do 13 hod. je tato část určena pro klienty sanatoria, odpoledne

ji mohou používat i občané Metylovic.

Knihovna

V letošním roce odsouhlasilo obecní zastupitelstvo osamostatnění knihovny. Zároveň zde byla v letních měsících zřízena půjčovna videokazet, které pro nás zajišťuje firma Hrabovský.

Knihovnicí je opět paní Miluše Kociánová. Městská knihovna ve Frýdlantě n.O. předala do Metylovic knižní fond v ceně 104 711Kč a hmotný majetek – regály a psací stůl. Výpůjční doba

je vždy v neděli dopoledne. Svůj koutek tu najdou i děti. Mimo knih je možno si zde zapůjčit Vlastu, Květy, ABC, Receptář, Burdu, Domov, Bravo a AD. Do knihovny byl pořízen počítač.

Kostel Všech svatých

Při obnově stávajícího vodovodního řádu směrem od OÚ po Vrchovinu byl nový řád veden podél plotu kolem kostela. Na základě svolení OÚ byla z tohoto řádu vybudována odbočka a zavedena

voda do sakristie, kde byl také instalován ohřívač vody. Tím se velice usnadnila práce při úklidu kostela.

V neděli 2.4. se uskutečnil varhanní koncert, který zorganizoval ing. Bílek. Víťa Marčík sehrál v kostela hru o Janu Sarkandrovi, která byla velmi zdařilá. U tradičněji založených

posluchačů tento způsob pojetí nezaujal.

Svatořečení Jana Sarkandra v Olomouci se z Metylovic zúčastnilo 22 lidí, na sv.Kopečku bylo 5 našich mladých.
28.5. uděloval v místním kostele 29 biřmovancům svátost biřmování otec biskup Josef Hrdlička. Po obřadech byla dlouhá neformální beseda biřmovanců kmotrů s biskupem.

Koncem června se uskutečnil druhý ročník Metylovské cesty za světlem. Tentokrát byl start na hřišti za školou, odkud se děti rozběhly po značkovaných cestách plnit různé úkoly. Cíl

byl opět na hřišti. Počasí bylo velmi nejisté. Ještě hodinu před začátkem se nevědělo, zda vůbec akce proběhne. Ale nakonec vše dobře dopadlo. Děti nezmokly.

Od 9.7. odešel otec Benedikt do Štípy, na jeho místo přišel otec Eliáš. Jeho vlastní jméno je Petr Vaculík. Pochází ze Zlína. Původně působil v salesiánské kongregaci, později

odešel mezi karmelitány do Vydří. Nyní přišel do Frýdlantu jak farář, otcové Melichar a Klement jsou kaplani. Všichni tři se postupně u nás v duchovní službě střídají.

Sbor dobrovolných hasičů

V tomto roce má organizace 80 členů. Protože není legislativně dořešen problém vstupu do objektů, nebyly v roce 1995 prováděny preventivní prohlídky.

Výjezdy
30.července tráva na místním fotbalovém hřišti
31.července letiště Frýdlant, záloha na doplňování vody – požár lesa na Morávce

Soutěžní činnost

Muži:
Nošovice 23 družstev 2 místo
Žabeň 14 družstev 2.místo
Šenov 11 družstev 2.místo
Staříč 11 družstev 2.místo
Turzovka 16 družstev NP NP A
3.místo B
Frýdlant n.O. 11 družstev 3.místo
Proskovice 26 družstev 4.místo
Kozlovice 25 družstev 4.místo A
8.místo B
Metylovice 21 družstev 4.místo A
NP B
Brušperk 20 družstev 5.místo
Pustkovec 24 družstev 8.místo
Krmelín 25 družstev 9.místo
Stará Ves 17 družstev 9.místo
Ostravice 26 družstev 15.místo
O-Nová Ves 31družstev 20.místo
Studénka 36 družstev NP
Nová Ves 13 družstev NP
Paskov 12 družstev NP

Ženy
Metylovice 5 družstev 1
Kozlovice 7 družstev 1
Proskovice 6 družstev 1
Nošovice 5 družstev 1
Ostravice 4 družstva 1
Pustkovec 3 družstva 1
Frýdlant n.O 3 družstva 1
Stará Ves 3 družstva 1
Turzovka 1 družstvo 1
O-Nová Ves 7 družstev 2
Brušperk 4 družstva 2
Krmelín 4 družstva 2
Žabeň 4 družstva 2
Nová Ves 4 družstva 3
Studénka 14 družstev 11

Staří páni
Pstruží 8 družstev 1.místo
Stará Ves 6 družstev 3.místo

Jak je vidět z výsledků, nemusí se naši hasiči stydět. Bohužel, s mládeží je to pořád stejné, není zájem. V srpnu byla uspořádaná soutěž netradičních družstev. Soutěžilo 11 družstev,

přijel i družební sbor z Turzovky. Zvítězilo družstvo Myslikovjanů z Ostravice. Počasí nepřálo a tak účast veřejnosti byla malá.

Tradiční bál v lednu byl tradičně dobře navštíven. Na svém zájezdu na jižní Moravu navštívili první soukromé hasičské muzeum u pana Vláčila v Olšanech u Prostějova.

KDU-ČSL

V letošním roce má tato strana 49 členů, z toho 22 žen a 27 mužů. Společně se školou připravili v kinosále Den matek, který měl veliký úspěch. Organizátorem zájezdů do Blatnice,

Štípy a ZOO v Lešné byl ing.Kula. Lidovci také připravili pohoštění pro děti, které se zúčastnily II.metylovské cesty za světlem a finančně přispěli na odměny pro soutěžící.
Tradiční bál byl poměrně dosti navštíven.

Sraz pětašedesátníků

Paní Anička Bílková zorganizovala na 2.9. sraz svých spolužáků i jejich manželských protějšků. Poprvé toto setkání zorganizovala před 15 lety a všem se to tak líbilo, že vyžadují

opakování. Letos jich přijelo 21, ti nejvzdálenější až z Jindřichova a ze Slovenska. Kytičkami na hřbitově uctili své zemřelé spolužáky, s paní ředitelkou ve škole vzpomínali na své

školní začátky. V 11 hodin dopoledne byla na poděkování sloužena v místním kostele mše. A pak už se jenom povídalo, vzpomínalo, veselilo, jedlo a pilo. A všichni se přáli, aby se po

5 letech opět všichni sešli.

Matrika

V letošním roce se narodilo 14 dětí, z toho 8 chlapců a 6 děvčat. Nejvíce dětí se narodilo v červnu /4/ a v červenci /3/. Šest z nich se narodilo jako první dítě v rodině, čtyři jako

druhé dítě v rodině, tři jako třetí dítě v rodině, jedno dítě jako čtvrté dítě v rodině.

Zemřelo 10 lidí, z toho 7 mužů a 3 ženy. Průměrný věk byl 86,5 roku. Mezi zemřelými byli 4 devadesátníci, nejmladší ze zemřelých měl 64 let. Nejčastější příčinou smrti byla

arterioskleroza – ve 4. případech. Tři lidé zemřeli na rakovinu. Pět lidí si přálo pohřeb na hřbitově v Metylovicích, jeden na hřbitově ve Frýdlantě. Ostatní měli kremaci v Ostravě.

Mezi zemřelými byl pan Bohuslav Halata, který se narodil v Metylovicích 26.7.1929 v početné rodině. Zůstal svobodný a všechen svůj čas rozdával lidem kolem. Řadu let pracoval jak

knihovník v místní knihovně. Byl předsedou svazu zahrádkářů, obětavý člen lidové strany. Od mládí kostelničil v místním kostele. Jako nadšený fotoreportér dokumentoval dění v obci.

Všechno dělal s plným nasazením. Když bylo třeba odklidit sníh od kostela, vyčistit starý hřbitov, uklidit na jaře cesty od škváry, tam všude bylo vidět „Bohuška“, jak mu lidé

říkali. Byl velice skromný. Nikoho nekritizoval, nikdy o sobě nemluvil. Nebylo ho slyšet, pouze vidět vždy tam, kde bylo třeba něco udělat a kde se nikdo jiný nehrnul. Tak obrovské

spousty lidí, které zaplavily hřbitov při jeho pohřbu tu snad nebyly od r.1974, kdy měl pohřeb bývalý starosta Ondřej Lepík. Byly výrazem díků všech, kterým svým životem sloužil.

Svateb bylo v tomto roce šest. Nejmladšímu ženichovi bylo 21 let, nestaršímu 42 let. Nejmladší nevěstě 19 let, nejstarší 37 let. U tří párů byli oba dva partneři svobodní, u dvou

párů byli oba dva partneři rozvedení. Z toho se jeden pár bral opět znova. Jen u jednoho páru byli oba, ženich i nevěsta z Metylovic.

Šest manželství bylo u nás v letošním roce rozvedeno. Pouze jedno z nich bylo bezdětné. Dvě manželství byla rozvedena po více než 20 letech.

V tomto roce se přistěhovalo 30 lidí, odstěhovalo se 19 lidí. Mezi těmi, kteří se k nám přistěhovali, byla i rodina, která před 20 lety emigrovala do Austrálie. Jedna rodina se

přistěhovala ze Slovenska.

Počasí

Leden – Nový rok byl bez sněhu, ale už 3.sněžilo. Teplotně to byl měsíc mírný. Nejnižší teplota byla -15°C, nejvyšší +10°C, většinou se pohybovala kolem 0. Měsíc se vyznačoval

silnými větry.
Únor – převážně zataženo, teploty se pohybovaly v rozmezí -2°C až +4°C. Nejnižší teplota byla 10.2. a to -11°C, ale už 14.2. vystoupla na +10°C a 21.2. dokonce na +11°C. Opět vály

silné větry, ale jinak bylo v únoru převážně předjarní počasí.
Březen – kolem 5.3. klesly teploty na -5°C a začalo silně sněžit. Kolem 18.3. stouply teploty na +6°C, po 20 až do konce měsíce silné sněžení. První jarní bouřka byla 27.3.
Duben – do poloviny měsíce se teplota pohybovala mírně nad nulou, s výjimkou 4., kdy teplota vystoupila na +10°C. Během měsíce časté sněhové přeháňky. V zahradách kvetou pouze

sněženky a krokusy. Teprve koncem dubna začínají petrklíče a narcisy. Když 23.4. vystoupila teplota až na +34°C, začalo se to na zahrádkách hemžit lidmi. Ale koncem dubna se opět

ochladilo a začalo pršet.
Květen – teplota kolem nuly, ve druhé dekádě stoupla na 10-15°C, v poslední dekádě se opět pohybovala kolem 0.
Červen – deštivý měsíc, teploty mezi 10-15°C, na konci měsíce klesly teploty na +6°C.
Červenec – pěkný a teplý měsíc, průměrná teplota +25°C, téměř vůbec nepršelo.
Srpen – průměrná teplota +21°C, ráno klesaly teploty až na +7°C.
Září – s výjimkou 11. a 13. , kdy bylo pěkné počasí, to byl deštivý a chladný měsíc. Teplota nejvýš +16°C. K ránu klesla teplota na +1°C. V noci 30.9. napadl první sníh.
Říjen – většinou zataženo a deštivo. Průměrná teplota +14,5°C. Ve dnech 9.-13. vystoupil teploměr na +21°C.
Listopad – 3.11. silně sněžilo a spousty sněhu zůstaly ležet celý týden. Sníh, který napadl 24.11. už zůstal prakticky trvale, takže se mnohde nestihla dodělat práce na zahradě.

Úroda brambor byla špatná, neboť vlivem vlhka byla na bramborách plíseň a spousta mandelinek.
Prosinec – v první dekádě byly nejnižší teploty -7°C, ve druhé -5°C. Stále ležel sníh. Přes den se vždy oteplilo, přišla obleva. Když večer přituhlo, změnily se silnice v nevídaná

kluziště. Auta, která se snažila brzdit, jen klouzala silnicí. Ještě 21.bylo silné sněžení a -9°C, ale už 23.12. vystoupila teplota na +8°C. Vál teplý vítr, takže na Štědrý den bylo

teplo a deštivo. Teprve pozdě večer začalo sněžit, takže vánoce byly nakonec bílé s teplotou kolem nuly. Po vánocích se prudce ochladilo a teplota klesla na -15°C.

Stalo se v obci

25.2. vjel traktor, který jel od Frýdlantu, do protisměru, přerazil dřevěný elektrický sloup a vjel do zahrady pana Rudolfa Vyviala pod školou. Vypadá to, že jeho zahrada

neodolatelně k sobě přitahuje řidiče. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jen řidič, který z traktoru vystoupil, se opilostí nemohl udržet na nohou.

4.9. praskla místní řidičce osobního auta pneumatika, auto bylo strženo doprava, přerazilo zábradlí naproti paní Hajduškové pod sokolovou a zůstalo viset nad potokem. Vše dobře

dopadlo, nikdo nebyl zraněn.

7.9. vrazilo auto do zábradlí na dolním konci u kříže, odhodilo zábradlí u potoka. Nikomu se nic nestalo.

31.10. srazili večer na motorce dva místní mladíci pana Vojtěcha Šiguta. Dotyčný náraz přežil, ale přeražená noha mu špatně srostla. Již nikdy se na ni nepostaví a bude odkázán na

druhé.

Stalo se v ČR

Začátkem měsíce ledna byla na 9 dnů přerušena dodávka ropy z Ruska do naší republiky.
15.1. zemřel herec Josef Kemr.
18.3. zahynul pod lavinou v Tatrách Josef Vavroušek, náš významný ekolog.
V březnu zamítl ústavní soud návrh na zrušení Benešova dekretu č.108 z roku 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku.
25.3. proběhla na Staroměstském náměstí v Praze mohutná demonstrace odborářů požadujících od vlády a parlamentu sociální reformy.
4.6. došlo na Chrudimsku k jednomu z největších železničních neštěstí u nás. Zahynulo při něm 19 lidí.
8.9. zemřel laskavý a dobrý člověk, spisovatel František Nepil.
1.11. vstoupili lékaři ve většině státních zdravotnických zařízení do předem ohlášené stávky.
Rádio Svobodná Evropa se přestěhovalo z Mnichova do Prahy a zahájilo odtamtud vysílání.

Stalo se ve světě

19.dubna zničila bomba v centru Oklahoma City osmipatrovou budovu. Zahynulo 169 lidí, byly mezi nimi desítky malých dětí.
Sekta Om Sinrikjo provedla v tokijském metru teroristický útok. Výsledkem bylo 12 mrtvých a 5500 lidí poškodil na zdraví bojový plyn.
Jen o vlásek přežila Kanada svůj rozpad, když se francouzsky mluvící Québec chtěl osamostatnit. Bylo to jedno z nejdramatičtějších referend v historii.
Teploty na zeměkouli stoupají. Hladina oceánů se zvyšuje o 3 mm ročně. V Antarktidě se rozlomil ledovec o rozloze 2700 km2.

Starosta Ing.Pavel Spusta
Ředitelka Mgr.Ludmila Vlasáková
Duchovní: P.Eliáš, Petr Vaculík O.Carm.

Obecní zastupitelstvo

Firma Stavodom provedla další část II.etapy kanalizace v Pasekách. Hlavní řady kanalizace byly položeny všude tam, kde dochází k souběhu s hlavními řady plynovodu. Objem prací v

letošním roce činil 3500 tis.Kč.

V srpnu započal vítěz výběrového řízení firma Dostálek z Českého Těšína práce na 1.etapě výstavby plynovodu Metylovice –Paseky. Byla provedena pokládka hlavního řadu plynovodu včetně

přípojek v 90% lokality Paseky. Objem prací v letošním roce činil 3000 tis.Kč. Obecní zastupitelstvo zamítlo návrh na prodloužení plynovodu k rodinnému domku pana Žižky. Na změnu

sytému vytápění v rodinných domcích se i letos poskytuje záloha ve výši 5 000,–Kč na jeden rodinný domek.
Bylo schváleno prodloužení plynovodu z lokality Svobodovce podél státní silnice na Lhotku.

Do výkopu SPT Telecom bude připoložen kabel TKR. Kabelový rozvod má být proveden od sokolovny po dolní konec do konce roku 1997, potom se bude pokračovat od pekárny Alfa až po

hranici s Frýdlantem. Jednorázový poplatek za TKR je 3 000,–Kč, měsíční poplatek je 50,–Kč.

Ve spolupráci s Frýdeckou skládkou byl u nás zahájen separovaný odpad. Separace odpadu je zatím pro občany bezplatná. Pokud občané pochopí a naučí se odpad důsledně třídit, bude v

jejich popelnicích odpadu mnohem méně a také stanovená cena za jeden žeton se udrží déle na současné výši.

Stavební komise předložila obecnímu zastupitelstvu seznam místních komunikací, které by měly být vzhledem ke svému stávajícímu nevyhovujícímu stavu opraveny. Bylo také rozhodnuto,

vzhledem k náročným stavebním úkolům v obci uzavřít stavební spoření u Českomoravské stavební spořitelny.

Obecní zastupitelstvo také projednalo podíl obcí na ztrátovosti Domova důchodců ve Frýdlantě n.O. Bylo rozhodnuto, že na ztrátovost bude přispívat žadatel. Pokud nebude schopen

částku uhradit, připadne tento závazek na jeho děti. Pokud je žadatel nemá nebo jde o osoby sociálně slabé, pak teprve přijde na řadu obec.

Průměrná návštěvnost v kině byla od ledna do srpna pouze šest osob. Rada doporučila obecnímu zastupitelstvu, aby byl k 1.1.97 provoz v kině ukončen. Radní začínají uvažovat o vhodném

místě pro další hřbitov, neboť kapacita současného hřbitova bude brzy vyčerpána.

Obci Metylovice bylo vráceno právo na lesní pozemky ve vlastnictví obce. Je ovšem třeba zajistit kvalifikovanou správu tohoto obecního majetku. Je proto nutné najít člověka, který

by měl k této práci odbornou způsobilost.

Byla vyhlášena soutěž na úpravu centra obce. Jedná se o lokalitu, která sahá od sokolovny k obecnímu úřadu. Je třeba, aby se u nás líbilo jak našim občanům, tak i náhodným

návštěvníkům.

V letošním roce byly zakoupeny dva reproduktory pro místní rozhlas. Dále si mohou občané zapůjčit od obce kontejner za 50Kč/den, velký výsuvný žebřík za 50Kč/den, malý výsuvní žebřík

za 30 Kč/den, míchačku za 20,–Kč/den. Na požádání Vám pracovník OÚ poseče travnaté plochy za 200Kč/m2.

Rozpočet obce

Příjmy
Počáteční stav k 1.1.1996 659 500
Termínované vklady 3 000 000
Dotace od OkÚ 264 000
Vlastní příjmy 5 397 000
Doplňkové příjmy 566 000
Celkem 9 886 500

Dotace OkÚ -školství 116 000
-státní správa 15 000
Účel.dotace -soc.dávky 87 000
-volby 46 000

Vlastní příjmy
Vodní hospodářství 40 000
Poplatky – odvoz odpadu 120 000
Nájem, prodej pozemků 1 000
MŠ 20 000
ŠJ 55 000
Kino 7 000
Knihovna 4 000
Kultura 5 000
Zálohy teplo, telefon 70 000
Stravování důchodců 120 000
Pečov.služba 6 000
Nájmy 135 000
Pohřebnictví 10 000
Sokolovna 4 000
TKR 40 000
Daň – závislá čin. 940 000
Dle sídla plát.pohl. 60 000
Daň podnik. 1 500 000
Daň – práv.osoby 1 900 000
Daň z nemov. 300 000
Správní poplatky 60 000

Doplňkové příjmy
Popl.rekr.pobyt 7 000
Úroky z vkladů 350 000
Ost.nahod.příjmy 190 000
Popl.psi 8 000
Popl.veř.prostr. 3 000
Popl.vstupné 5 000
Popl.ubyt.kapac. 3 000

Výdaje
Kanalizace 3 604 000
Skládka 240 000
Místní komunikace 65 000
Dopravní obslužnost 50 000
MŠ 80 000
ŠJ 90 000
Kino 15 000
Knihovna 30 000
Kultura 30 000
SDH 50 000
Vnitřní správa 1 000 000
Volby 46 000
Stravování důchodců 180 000
Soc.příspěvky 97 000
Pečov.služba 27 000
Příspěvek DD 60 000
Sokolovna 150 000
Obecník 20 000
Veřejné osvětlení 140 000
Pohřebnictví 5 000
Veřejná zeleň 100 000
Zimní údržba komunik. 100 000
KTR 700 000
Plynofikace, elektorfik. 2 430 500
Územní plán 140 000
Příspěvek ZŠ 150 000
Sdruž.prostř.ČOV 40 000
Příspěvek TJ Sokol 30 000
Příspěvek včelařům 3 000
Příspěvek jiným organ. 10 000
Na ekol.topení 200 000
Za bank.služby 4 000
Celkem 9 886 500

Volby do parlamentu

Volby do parlamentu se uskutečnily 31.5.1996 – 1.6.1996 v kinosále v Metylovicích. Do volební komise byli delegováni:
Za ODS: Ing.Otakar Bílek, Metylovice 153
Jarmila Halatová, Metylovice 380
Za ČSSD: Drahoslava Václavínková, gen.Svobody 461, Frýdlant n.O.
KDU-ČSL: Pavel Šigut, Metylovice 170
Jaromír Uhlář, Metylovice 265
KSČM: Věnomír Merta, Metylovice 356
Alois Liberda, Metylovice 420
DEU: Leoš Palusga, Ostravice 566
Levý blok: Aleš Merta, Metylovice 433
Republikáni: Ondřej Balent, Lubenská 22, Frýdlant n.O.
Slavomír Čečetka, Kunčičky u Bašky 36

Do seznamu voličů bylo v naší obci zapsáno 1 120 osob, úřední obálky byly vydány 993 osobám, odevzdáno bylo 988 obálek, platných hlasů bylo 982.
Výsledky voleb v naší obci:
Svobodní demokraté 5 hlasů
ČSSD 324
ODS 256
Nezávislí 3
Mor.nár.strana 1
Demokrat.unie 25
ODA 16
KDU-ČSL 167
Důchodci za živ.jis. 16
Strana dem.levice 1
Českomor.unie středu 1
Česká pravice 2
KSČM 80
Republ.strana 77
Levý blok 6
Hnutí samos.Mor.a Sl. 2

Procento účasti ve volbách v Metylovicích bylo 88,7%. Největší účast v okrese měly obce Kaňovice 91,5% a Malenovice 90,6%. Nejnižší účast mělo město Frýdek-Místek a to 73,4%.

Souhrnné výsledky okresu Frýdek-Místek:
Účast voličů 79%
ČSSD 33,49%
ODS 29,84%
KDU-ČSL 9,44%
KSČM 8,52%
Republikáni 7,50%

Souhrnné výsledky v Severomoravském kraji:
Účast voličů 76,80%
Nejvyšší v okrese Šumperk 80,22%
Nejnižší okres Ostrava 73,55%

ČSSD 34,21%
ODS 27,52%
KDU-ČSL 7,82%
KSČM 9,78%
Republikáni 7,87%

Volby do senátu

Volby proběhly 15.-16.11.1996 v kinosále. Zapisovatelkou volební komise jmenoval starosta obce Ing.Magdu Čupovou.
Do volební komise byli navrženi:
Za ODS Ing.Otakar Bílek, Metylovice 153
Jarmila Halatová, Metylovice 380
KSČM Alois Liberda, Metylovice 420
Zdeněk Vyvial, Metylovice 310
ČSSD Drahoslava Václavínková, gen.Svobody 468, Frýdlant n.O.
KDU-ČSL Pavel Šigut, Metylovice 170
Jaromír Uhlář, Metylovice 265

Na voličských seznamech byl zapsáno 1 122 voličů, vydáno 452 obálek, odevzdáno 452 obálek, platných 446 hlasů.
Účast voličů byla 40,21%. Kandidáti získali:

Ing. Káš Jan ODS 147 hlasů 33%
Vašínková Věra ČSSD 131 hlasů 29%
PhDr.Stolař Zdeněk ODA 100 hlasů 22%
Ing.Pospíšil Oldřich 56 hlasů 13%
Komínek Miloslav Republikán 12 hlasů 3%

Protože v 1.kole nezvítězil žádný z kandidátů, proběhne ve dnech 22.-23.11 druhé kolo voleb. Účastnilo se 43,4% voličů.
Zvítězil Ing.Káš 245 hlasů 50,83%
Vašínková 237 hlasů 49,19%

Základní škola

V letošním roce si škola předsevzala jako hlavní úkol vytvořit soulad mezi vzděláváním intelektu a výchovou charakteru.
Do školy chodí letos 82 žáků, z toho 41 dívek a 41 chlapců, ovšem v jednotlivých třídách je velký nepoměr mezi chlapci a dívkami.

1.třída 15 žáků 6 dívek 9 chlapců tř.uč.Kořínková
2.třída 18 žáků 14 dívek 4 chlapci tř.uč.Snášelová
3.třída 15 žáků 5 dívek 10 chlapců tř.uč.Prokop
4.třída 13 žáků 4 dívky 9 chlapců tř.uč.Liberdová
5.třída 21 žáků 12 dívek 9 chlapců tř.uč.Židková

Pedagogický sbor byl rozšířen o 1 pracovní sílu, neboť to umožnil limit zaměstnanců. Na škole pracuje kroužek pohybových her – gymnastika, aerobic, tanec. Taneční kroužek je rozdělen

na 2 supiny, starší a mladší žáky. Letos proběhlo třídní i školní kolo v recitaci.

V únoru podnikla 5.tř. exkurzi na ZŠ Komenského, kterou budou po prázdninách navštěvovat. Ředitelem této školy je Jiří Čupa, rodák z Metylovic.

24.6.-27.6. stanovaly naše děti ve Vítkově. Cestovaly vlakem, zavazadla jim tam i zpět odvezla Avia. Vysvědčení na konci roku bylo předáno slavnostním způsobem v kinosále. Nejlepší

žáci dostali knihy.

Mateřská škola

V tomto roce je ve školce 24 žáků, z toho 14 chlapců a 10 děvčat. Je mezi nimi 8 předškoláků. Výborná činnost byla v tomto roce zaměřena na výtvarnou činnost. Přestože mezi dětmi

nebyl žádný výrazný talent v tomto oboru, dosahovaly velice hezkých výsledků, a hlavně, kreslily rády.
Všechny děti se pečlivě připravovaly na vánoční besídku, ke které nakonec pro chřipkovou epidemii nedošlo. Chřipka zasáhla nejen děti, ale i paní ředitelku a školnici, takže se

musela na dva dny uzavřít.
Besídku ke Dni matek spojili s módní přehlídkou, která měla u maminek veliký úspěch. Dětem předváděné modely slušely a tak mnohá maminka neodolala a předváděné modely dětem

zakoupila.
Den dětí oslavily půldenním výletem do přírody. Značky je dovedly k ukrytému sladkému pokladu.
V areálu školky byly letos vysázeny okrasné keře. Až vyrostou, poskytnou dětem stín.
Dřevěná průlezka s toboganem a provazovým žebříkem, kterou daroval OÚ, udělal dětem obrovskou radost. Rovněž nová stavebnice „ZAKO“ je dětmi denně využívaná.

Knihovna

V letošním roce bylo registrováno 91 čtenářů, z toho je 14 dětí do 14ti let. Půjčili si celkem 4708 knih. Z toho dospělí si vypůjčili naučnou literaturu 1302x a krásnou literaturu

1941x. Děti si vypůjčily naučnou literaturu pro děti 687x a krásnou literaturu pro svůj věk 778x.

Kostel

Letos počasí III.Metylovské cestě za světlem přálo a přišlo hodně dětí. Start byl opět na hřišti, ale pak se postupovalo po značkách přes Čupek až k Boží muce. Cestou děti plnily

úkoly, v jednom úseku je čekal „skoro opravdový“ medvěd. U Boží muky bylo pohoštění. Všichni, kteří se zúčastnili, dostali pamětní medaili. Pro ty, kdo nespěchali domů, byly

připraveny ještě různé soutěže, např.závod v pytlích, hod na cíl, střelba ze vzduchovky apod. Spokojené děti se rozcházely až za soumraku.

Beskydské dětské sanatorium

V roce 1996 došlo k rekonstrukci a úpravě stravovacího provozu. Kuchyně byla zcela zmodernizovaná. Byly pořízeny nové stroje, nerez stoly i nádobí. Pracovníci dostali šatní skříňky,

pořízena klimatizace a nové vnitřní zařízení. V horní části budovy jsou teď třídy ZŠ a MŠ.

Sbor dobrovolných hasičů

V tomto roce oslavil sbor dobrovolných hasičů 110 let od svého založení. Oslavy proběhly 18.května v celém areálu sokolovny. V kinosále byla slavnostní schůze. Návštěvníci měli

možnost prohlédnout si vystavené trofeje ze všech soutěží. Především chlapce od 5-100 let nadchla přehlídka staré i současné techniky. Pohoštění bylo výborné, koncert dechové hudby

a defilé mažoretek podtrhly slavnostní atmosféru. Počasí přálo. Akce se velmi vydařila a byla hojně navštívena občany.

Výjezdy:
22.března požár RD v Palkovicích
20.dubna požár lesa na Myslíku
27.dubna požár lesa v Kozlovicích
23.dubna požár lesa v Janovicích
29.dubna letiště – doplnění vody do letadla
7.září výjezd k povodni v obci

Soutěže:
Ženy
Ostravice 2 družstva 1.místo
Krmelín 3 družstva 1.místo
Nošovice 4 družstva 1.místo
N.Ves 4 družstva 1.místo
Janovice 5 družstev 1.místo
Metylovice 3 družstva 2.místo
Frýdlant 2 družstva 1.místo
Proskovice 4 družstva 1.místo
Kozlovice 6 družstev 1.místo
Brušperk 2 družstva 1.místo
Ostravice 5 družstev 1.místo
Paskov 1 družstvo 1.místo
Pustkovec 7 družstev 4.místo
Jistebník 7 družstev 3.místo
Muži
Ostravice 9 družstev 1.místo
Krmelín 21 družstev 6.místo
Paskov 11 družstev 2.místo
Nošovice 24 družstev 3.místo
Nová Ves 22 družstev 2.místo
Janovice 23 družstev 2.místo
Metylovice 20 družstev A 1.místo B 10.místo
Turzovka 19 družstev 1.místo
St.Ves 22 družstev 7.místo
Frýdlant n.O. 11 družstev 1.místo
Proskovice 31 družstev 12.místo
Kozlovice 17 družstev 5.místo
Brušperk 12 družstev 3.místo
Ostravice 33 družstev 3.místo
Pustkovec 37 družstev nehodnoceni
Petřvald 33 družstev 9.místo
Jistebník 31 družstev 5.místo čas 17,87

23.listopadu oslavili naši hasiči 20 let navázání oficiální družby s Turzovkou přátelským večírkem v restauraci „Pod Habešem“. Přestože byli pozváni všichni členové, účast byla

nízká.
30.ročníku soutěže u Myslivecké chaty se zúčastnilo 23 družstev mužů a žen. Zvítězili domácí mužové.
Soutěž netradičních družstev byla uspořádána 31.srpna za školou. Jako první mezi osmi se umístilo družstvo Bílků.

Volejbal

Oddíl volejbalu v Metylovicích vede ing.Lumír Hajdušek. Pod jeho vedením nachází část naší mládeže smysluplné využití svého volného času.
Oddíl má 3 družstva – dospělí 11 členů
-dorost 15 členů, mezi nimi 6 dívek
-žáci 35 členů, z toho 21 dívek a 14 chlapců

KDU-ČSL

Tradičně připravili ve spolupráci se školou Den matek, který si získal mezi rodiči velikou oblibu. Ing.Kula zorganizoval opět 3 zájezdy – na Prašivou, sv.Hostýn a Helfštýn. Tradiční

smažení vaječiny pro nepřízeň počasí odpadlo.

Matrika

V letošním roce se narodilo pouze 7 dětí, z toho 6 chlapců a 1 holčička. Děvčátko se narodilo jako 1.v rodině, čtyři chlapci jako druzí v rodině, jeden chlapec jako čtvrtý v rodině

a jeden jako pátý v rodině.

Zemřelo 24 občanů, to je více než 2x než v loňském roce a to 11 mužů a 13 žen. Mezi zemřelými byli i pan Jiří Skotnica, který byl v minulém období v obecním zastupitelství. Byl

předsedou zemědělské komise. Zemřel ve svých 48 letech. V letošním roce zemřel také pan Antonín Juřica, který byl nejstarším čtenářem naší knihovny. Bylo mu 84 let. Nejčastější

příčinou úmrtí byla arterioskleroza – 6 případů, rakovina – 4 případy, ischem.chor.srdeč.-4 případy, cirhóza jater – 2 případy, ostatní – 8 případů

Manželství uzavřelo 7 párů. Nejmladší ženich měl 22 let, nevěsta 21 let. Nejstarší ženich 36 let, nevěsta 34 let. V jednom páru byli oba snoubenci rozvedení. Ve dvou párech byli oba

snoubenci z Metylovic. Jinak si naši chlapci vybrali nevěsty mimo obec ve třech případech, naše nevěsty měly ženichy z jiných obcí ve třech případech.

Rozvedla se tři manželství, jedno bezdětné, ve dvou měli po dvou dětech.

Do Metylovic se v tomto roce přistěhovalo 33 občanů, odstěhoval se 13 občanů. Mezi přistěhovanými byla i rodina, která se přistěhovala ze Slovenska.

Počasí

Leden – do Tří králů silné sněžení, teploty -7°C, na Tři krále dokonce -17°C. K večeru přišla silná obleva, teploty se vyšplhaly na 0, v dalších dnech dokonce na +8°C. V polovině

měsíce se teploty opět zlomily a do konce ledna byly v mínusu. 25.ledna dosáhly -14°C.
Únor – celý měsíc byl mrazivý, 7.2. bylo dokonce -21°C. V druhé polovině přišla na pár dnů obleva a pak opět mrazy, ale nejvýše do -11°C.
Březen – zpočátku mírné mrazy a silné sněžení, 10.3. klesly teploty na -17°C, ale už 15.2.přišla obleva, která trvala až dokonce měsíce, s výjimkou 21. a 22., kdy mrazy klesly na

-10°C.
Duben – pohyboval se teplotně mezi -5 do +4°C. Od 22.4. teploty vystoupily až na +13°C.
Květen – teploty se pohybovaly od +10 do +15°C. Ve druhé dekádě bylo oblačno, poslední dekáda byla silně deštivá.
Červen – první dekáda pěkná a jasná, druhá oblačná, třetí deštivá. Průměrné teploty +10°C.
Červenec – začátek měsíce deštivý, od 4.7.-8.7. bylo pěkně, teploty se vyšplhaly až na 27°C. Zbytek měsíce oblačno, zataženo,déšť. Poslední tři dny se vyčasilo.
Srpen – celý začátek měsíce až do Vavřince bylo deštivo. V sobotu před poutí se vybralo. I pouť byla bez deště. Teploty stouply na 25°C. Ovšem hned po pouti začalo lít a s výjimkou

pěti dnů lilo až do konce měsíce.
Září – celý měsíc byl mlhavý a deštivý, teploty klesly na +4°C. 7.září lilo tak, že se potok vylil až k domku pana Františka Juřice, čp.30.
Říjen – převážně deštivý, ve druhé dekádě klesly teploty pod 0.
Listopad – teploty se pohybovaly kolem 0, první sníh napadl 25.listopadu.
Prosinec – po dvě dekády se teploty pohybovaly kolem 0. Teprve od 21.klesly pod -15°C, 28.prosince dokonce až na -24°C.

Starosta Ing.Pavel Spusta
Ředitelka Mgr.Ludmila Vlasáková
Duchovní P.Eliáš, Petr Vaculík, O.Carm.

Obecní zastupitelstvo

1.9.97 byl uveden do provozu plynovod Metylovice 2.stavba. Plynofikace zahrnuje oblast od Pasek po sv.Annu. Počet zřízených přípojek činí 170. Profinancováno bylo na této akci celkem

9 milionů Kč.

K 1.10.97 byla uvedena do provozu další část TKR a to od „Kaštanu“ po Paseky a od Sokolovny po dolní konec po pravé straně.

K 30.8.97 bylo dokončeno prodloužení vodovodního řadu ve směru k RD pana Žižky v Pasekách.

K 30.3.97 byla provedena dodatečná kolaudace vodojemu, čerpací stanice a hl.vodovodního řadu od Pasek po BDS a zároveň byla uzavřena smlouva s SmVaK,as.Ostrava o provozování tohoto

zařízení.

Od 1.4.-30.12. probíhaly práce na rekultivaci a sanaci skládky „medvědí strž“. Práce prováděla firma Stavodom, s.r.o. k 30.6.1997 byla provedena parková úprava starého hřbitova.

Obecní zastupitelstvo schválilo zahájení jednání s TJ Sokol Metylovice ve věci výstavby sportoviště na pozemku za ZŠ v Metylovicích. Také projednalo a schválilo realizaci plynofikace

v úseku od Vrchoviny po dolní konec obce.

Současná finanční situace obce není dobrá, neboť došlo ke značnému výpadku u daní podnikajících fyzických osob trvale hlášených v naší obci. Zastupitelstvo ale rozhodlo, že veškeré

rozestavěné akce se musí v letošním roce za každou cenu dokončit. Vzhledem k tíživé finanční situaci proto projednalo a schválilo odprodej 400 ks akcií Severomoravská plynárenská a

800 ks akcií SME.

Dále bylo rozhodnuto, že dovoz obědů pro ZŠ bude zajišťovat školní jídelna ve Frýdlantě a obědy pro důchodce firma A+R Přibyla. Rovněž byl schválen vstup naší obce do Sdružení pro

ochranu beskydského regionu pro zabránění rozšíření těžby na dole Frenštát p.Rad.

Pro trvající finanční potíže rozhodlo zastupitelstvo, že bude zprovozněna pouze realizovaná část kanalizace v Pasekách. Dostavba II.etapy bude dočasně zastavena. Opraveny budou pouze

nejhorší úseky komunikace v Pasekách. Ty ostatní budou opraveny v příštím roce. Pro zabezpečení HPS TKR proti úderům blesku bude postaven ještě jeden stožár pro svod blesků.

Obecní rada projednala návrh strategie další výstavby RD v lokalitách navržených v územním plánu obce. Základem návrhu je vykoupení pozemků v lokalitách určených pro budoucí

výstavbu, jejich zasíťování a následný odprodej předem určeným zájemcům za cenu, která by minimálně pokryla náklady na jejich zasíťování.

Obecní rada také projednala návrh na zakoupení povodňových dluhopisů ve výši 50 000,–Kč a doporučila obecnímu zastupitelstvu tento návrh na schválení.

Obecní rada vytipovala pro budoucí možnou výstavbu v obci vhodné pozemky a to jednak lokality za BDS a nad Kubalou. V současné době se projednává jejich výkup pro obec.

Obecní rada vybrala a doporučila jako nejvhodnější variantu obecního symbolu stříbrného koně se zlatým bičem v modrém poli.

Byla schválena koupě křovinořezu pro obecní účely.

Protože k 1.říjnu firma SAS ukončila svou činnost, pronajalo obecní zastupitelstvo tyto místnosti firmě A+R Přibyla. Tato firma bude zmíněné prostory využívat pro prodej

potravinářského drogistického zboží.

Obecní rada schválila návrh pravidel motivační soutěže pro sběr nebezpečných odpadů v obci. Jedná se o baterky – monočlánky.
Každá odevzdaná baterie se odměňuje losem. Dvakrát ročně proběhne losování. Hlavní výhra bude v hodnotě 500,–Kč.

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh nového systému likvidace odpadu v obci od 1.1.1998 a schválilo návrh obecně závazné vyhlášky obce Metylovice o nakládání s komunálním,

stavebním a demoličním odpadem v obci. Zastupitelstvu byly navrženy 3 varianty, hlasování proběhlo ve dvou kolech. Nakonec byla schválena prví varianta, která po dodatečné úpravě

znamená:
odpad se bude odvážet 1x za 14 dní
poplatek za odvoz 1 popelnice za rok bude 450,– Kč

poplatek za separovaný odpad 34,70 Kč
poplatek za nebezpečný odpad 26,30 Kč
záloha na pořízení nádob na sep.sběr 15,–Kč
Dohromady 76,– Kč

Likvidace zbytkového odpadu z popelnic bude 0,36Kč/kg.
S tímto rozhodnutím byli občané seznamenána veřejných schůzích v kinosále a u Dvořáčka.

Rozpočet obce

Příjmy
Dotace OKÚ F-M 174 851
Dotace ze SFŽP 2 300 000
Daňové příjmy 3 911 000
Příjmy z vlastní činnosti 960 000
Splátky půjček 623 000
Spoření 2 400 000
Příjmy z prodeje akcií 1 580 000
Celkem 11 948 851

Dotace neúčelová
– školství 120 000
– státní správa 16 000
– soc.dávky 36 000
Dotace účelová
– povodně 2 851
Celkem 174 851

Daňové příjmy
– FO, záv.činnost 1 500 000
– FO ze SVČ 660 000
– PO 1 500 000
– správní popl. 25 000
– psi 13 000
– pobyty 6 000
– veř.prostr. 2 000
– vstupné 3 000
– ubyt.kapacity 2 000
– nemovitosti 200 000
Celkem 3 911 000

Zem.činnost 1 000
Pitná voda 50 000
Kanalizace projekty 30 000
MŠ 28 000
Stravování v MŠ 55 000
Knihovna 3 000
Kultura 5 000
Tělovýchova 6 000
Nájmy 140 000
KTR 214 000
Pohřebnictví 10 000
Svoz odpadu 190 000
Pečov.služba 6 000
Stravování důchodců 100 000
Místní samospráva 80 000
Úroky 30 000
Dividendy 12 000
Celkem 960 000

Výdaje
Silnice 2 020 000
Provoz veř.sil.dopr. 150 000
Pitná voda 390 000
Odvod odpad.vod. 300 000
MŠ 100 000
Stravování v MŠ 90 000
ZŠ 200 000
Platba za školáky jin.obcím 170 000
Kino 3 000
Knihovna 30 000
Kultura 30 000
Místní rozhlas 6 000
SPOZ 4 000
Tělovýchova 200 000
Bytové hospod. 90 000
Veřejné osvětlení 150 000
Pohřebnictví 2 000
KTR 945 000
Plynofikace 3 330 000
Územní plán 130 000
Svoz odp, úprava sládky 4 200 000
Veřejná zeleň 50 000
Úprava hřbitova 179 000
Změna systému vytáp. 530 000
Dávky soc.pomoci 36 000
Pečovat.služba 20 000
Stravování důchodců 150 000
Povodně 2 851
Požární ochrana 50 000
Zastupitelstvo 450 000
Místní samospráva 800 000
Příspěvek na ČOV 25 000
Příspěvky ostatní 55 000
Spoření 2 400 000
Celkem 17 287 851

Přebytek na účtech k 1.1.97 3 714 000
Úvěr 1 950 000
Splátky úvěru – 325 000
Celkem 5 339 000

Škola

Naše škola si pořídila keramickou pec a do keramického kroužkuje přihlásilo mnoho nadšených žáků. O vánočním jarmarku mohly děti již prodávat své výrobky. Často to byly velice pěkné

i vkusné věci. Samozřejmě, mimo nich i řada svícnů, vánočních ozdob a perníčků. Žáky, kteří zpívali koledy, doprovázela na housle paní učitelka Kořínková.
Před časem zavedl učitelský sbor konzultační hodiny pro rodiče. Ti se mohli, přímo na místě, přesvědčit, jak probíhá výuka ve vyučování i jak jejich dítě uspěje či neuspěje v

jednotlivých hodinách. Bohužel, ze strany rodičů byl pouze mizivý zájem. Pravděpodobně budou tyto konzultační dny zrušeny.

Mateřská škola

Letos je ve školce 26 dětí – 13 děvčat a 13 chlapců. Činnost je v tomto roce zaměřena na poznávání života kolem sebe. Paní ředitelka absolvovala pedagogický seminář. Získané poznatky

využívá při výchově svěřených dětí.
Paní učitelka Petrová zase navštěvovala hudební seminář pod vedením PhDr.Jistka. I to je velký přínos pro její další práci s dětmi. Využila ho hned při přípravě svátku matek, kdy s

dětmi připravila pásmo písniček a děti k tomu přidaly vlastnoručně zhotoveného papírového ptáčka .

O svátku sv.Mikuláše tentokrát přišel s oblíbeným světcem nejen čert, ale i anděl, který se líbil především děvčátkům. Na vánoční besídce byli děti rodiče pohoštěni cukrovím které z

vlastních zásob upekla paní školnice a paní ředitelka.

Ve školce letos měli i svůj maškarní bál s přehlídkou masek. A kdo vyhrál? Všechny masky. Vždyť všechny měly nesmírnou cenu, neboť byly vlastnoručně vyrobeny dětmi. Bylo s tím

spojeno mnoho práce, ale stálo to za to, neboť dětem se maškarní bál velice líbil.

A den dětí? Takový tu ještě nezažili. Soutěžilo se ve skocích v pytli, v jízdě na trojkolkách, ve sběru papírových koulí kolíčky na prádlo a v řadě dalších disciplin.

Na závěr školního roku připravily děti akci „Z pohádky do pohádky“. Děti společně se svými rodiči plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Každé stanoviště představovalo nějakou

pohádku. Jiný byl úkol u Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, jiný u Rumcajse nebo Českého Honzy. Další je čekal u Červené Karkulky nebo Vodníka. Poslední stanoviště bylo u Perníkové

chaloupky, kde jim Ježibaba dala za splněný úkol opravdový perníček.

Děti byly v tomto roce relativně zdravé, vyskytl se pouze jediný případ planých neštovic. Ani chřipková epidemie letos nebyla. A přesto se provoz v mateřské škole musel ukončit o dva

dny dříve – kvůli povodním byl evakuován Frýdlant n.O. a kuchařky, které tam ve školní jídelně vaří i pro naši školku se nedostaly do práce.

Beskydské dětské sanatorium

V roce 1997 došlo k úpravám lůžkové části tohoto objektu. Veliké pokoje, dříve určené pro 9 dětí byly přepaženy. Vznikly vždy dva pokojíky, každý pro tři děti, které mají společnou

chodbičku s umyvadlem. Všechny pokojíky jsou nově zařízeny. V pokojících pro menší děti vás upoutají roztomilé polštářky- zvířátka, každé jiné. Na širokých chodbách byly zabudovány

skříňové stěny, které šetří místo. Každé poschodí je laděno do určité barvy. Vypadá to hezky a zároveň je to dobré pro orientaci. Je zde třeba ještě dotvořit hernu.
Velikým snem paní ředitelky je solárně vyhřívaný bazén. Místo už pro něho našla. Nyní už je třeba pouze zajistit peníze. Také chce ještě najít v areálu kousek místa pro keramickou

pec, hrnčířský kruh a pár malířských stojanů – to vše pro děti s výtvarnými vlohami.

Kostel Všech svatých

Když se z fary odstěhoval otec Bernáček, zůstala fara prázdná. Proto byl tentokrát start i díl II.metylovské cesty za světlem právě tady. Konal se v neuvěřitelně parném odpoledni,

ale na náladě dětí to nic neubralo. Na závěr odpoledne se na farní zahradě rozhořel táborák. Na faře byla také vybudována učebna, která slouží k vyučování náboženství.
Před vánocemi se z iniciativy ing.Bílka konal v kostele vánoční koncert pěveckého sdružení Janáček, na varhany hrála Marie Herotová z Frýdlantu.
Sbírka, určená pro lidi postižené povodněmi, vynesla 40 000,–Kč.

KDU-ČSL

Ing.Jaromír Kula autobusové zájezdy do Turzovky a na sv.Hostýn zorganizoval. Pan Karel Uhlář a Petr Uhlář pěkně opravili sošku sv.Anny. Rovněž členové této strany pomáhali při úpravě

starého hřbitova.

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů má letos 80 dospělých členů a 17 mladých hasičů. V povědomí občanů stoupá prestiž hasičů jako těch, kteří včas a nezištně přispěchají na pomoc tam, kde je to

nejvíce potřeba. Přispěly tomu letošní živelné pohromy.

Výjezdy:
23.února hořela tráva na Kubalovém a Halatovém ve velkém rozsahu
31.března hořel hangár za kravínem ve Lhotce
29.dubna o půlnoci hořela chata v Metylovicích v Čupku
6.-7.července povodňové hlídky
8.července v noci probíhala evakuace okolních obcí. Ve 23.50 hod.je vyhlášen poplach, hasiči se snaží připravit alespoň provizorní podmínky pro evakuované z Ostravice,

Frýdlantu, Hodoňovic a Nové Vsi v místní škole a Obecníku.
9.července Nová dědina – evakuace domků
28.října požár domku čp.324 v polích

Díky Radce Juřicové se zvyšuje počet dětí, které docházejí na schůzky a už nyní se z nich dají utvořit 2 družstva. Mimo prázdniny se děti scházejí každý týden.
Tradiční hasičský bál dopadl dobře. Přípravou soutěže u Myslivecké chaty, které se zúčastnilo 23 družstev provázela nervozita z počasí. Soutěž proběhla bez deště, ale už při

vyhlašování výsledků pršelo a v následujících dnech byly povodně.

Soutěže:

Muži
Okrskové kolo Pržno 1.místo 9 družstev
Krmelín 5.místo 19 družstev
Bystré 1.místo 8 družstev
Paskov 1.místo 7 družstev
Žabeň 2.místo 11 družstev
Nová Ves 2.místo 17 družstev
Metylovice A NP
B 4.místo 19 družstev
Janovice 1.místo 13 družstev
Turzovka 6.místo 18 družstev
Frýdlant 2.místo 12 družstev
Kozlovice 1.místo 21 družstev
Jistebník 7.místo 29 družstev
Brušperk NP 11 družstev
Ostravice 5.místo 27 družstev

Ženy
Okrs.kolo Pržno 1.místo 2 družstva
Krmelín NP 4 družstva
Žabeň 1.místo 2 družstva
Nová Ves 6.místo 6 družstev
Nošovice 4.místo 6 družstev
Janovice 1.místo 2 družstva
Metylovice 1.místo 4 družstva
Frýdlant n.O. 2.místo 4 družstva
Kozlovice 1.místo 6 družstev
Jistebník 2.místo 6 družstev
Brušperk 2.místo 8 družstev
Ostravice 1.místo 7 družstev

Mladí hasiči
Nová Ves 3.místo
Ostravice 1.místo
Plamen-jaro 4.místo
Lubno 1.místo

Volejbalový oddíl

1.kolo Frýdek-Místek Metylovice 0:2 6:30
Metylovice Karviná 2:0 30:15

2.kolo Metylovice Štítina 2:0 30:18

3.kolo Metylovice D.Benešov 2:1 44:41
Metylovice Orlová 2:1 33:40
4.kolo Metylovice Vítkovice B 2:1 42:43
Metylovice Krnov 2:0 30:9

V konečné tabulce se TJ Metylovice umístily mezi 9 družstvy na 1.místě s výsledkem
8 8 0 16:3 269:179 16b

Matrika

V letošním roce se narodilo devět dětí – pět děvčátek a čtyři chlapci. Protože byla zrušena porodnice v Kunčicích, rodí se teď všechny děti ve Frýdku-Místku. Z letos narozených dětí

se jedna holčička narodila jako první dítě v rodině, čtyři jako druhé dítě v rodině. Jedno dítě se narodilo jako třetí v rodině, jedno jako čtvrté, jedno jako páté a jedno dokonce

jako šesté dítě v rodině.

Zemřelo celkem 20 lidí, 13 žen a sedm mužů. Celá čtvrtina zesnulých zemřela v lednu. Nejstarší zemřelé bylo 90 let, nejmladší zemřela v den svých 49tých narozenin. Nejčastější

příčinou úmrtí byla arterioskleroza, dále rakovina a ischemická choroba srdeční.

Do obce se přistěhovalo 41 občanů, odstěhovalo se 25 lidí.

Sňatek uzavřely 4 páry snoubenců. Polovinu párů tvoří snoubenci z Metylovic. Nejmladší nevěstě bylo 21 let, nejstarší měla 29 let. Nejmladší ženich byl 26letý, nejstaršímu bylo 33

let. Jeden snoubenec vstupoval do manželství podruhé.

V letošní roce byla u nás rozvedena čtyři manželství.

Počasí

Leden – první dekáda měsíce byla mrazivá, teploty se pohybovaly mezi -7 až -13°C. Po jednodenní oblevě přišly opět mrazy, které trvaly prakticky až do konce měsíce s výjimkou 23.1.,

kdy teplota vystoupila až na 0°C.
Únor – mrazivé počasí pokračovalo v celé první dekádě, pak přišla obleva. Teploty vystoupily místy až na +9°C s výjimkou 17.2., kdy klesla na -9°C.
Březen – teploty se pohybovaly v rozmezí +7°C až -9°C. Většinou bylo mírně nad nulou, s převahou pěkných dnů.
Duben – spíše chladněji. Teploty od -5 do +5°C. Místy deštivo nato silně sněžení. Poslední tři dubnové dny teploty vystoupily až ke +20°C.
Květen – deštivo, teploty kolem +10°C, nejvyšší +15°C.
Červen – v první dekádě nedosahovaly teploty ani +10°C, koncem měsíce se zvýšily až na +31°C. Jasné dny se střídaly s oblačnými a deštivými.
Červenec – v sobotu 5. začal silný déšť, který trval nepřetržitě 4 dny. Ve druhé dekádě byly teploty kolem +8°C. Ani poslední dekáda nebyla příliš žhavá. Ráno +10°C, odpoledne +20°C.
Srpen – v první dekádě byla řada dnů se silnými mlhami a teplotami kolem +12°C. O pouti 10.8. bylo velice hezké počasí, teplota se vyhoupla až na +24°C. Další dny do konce měsíce

byly suché, ale podmračené, teploty mezi +12 až +15°C.
Září – začátkem měsíce až +14°C, koncem měsíce klesly na +1°C. Bylo hodně oblačných dnů.
Říjen – zpočátku dosahovaly teploty až +17°C, ovšem potom teploty postupně klesaly až na -5°C. 27.10. začalo silně sněžit, do rána bylo 8 cm sněhu, který během dvou dnů stál.
Listopad – první polovina měsíce byla teplá a slunečná, teploty vystouply na +15°C. Ve druhé polovině se střídal déšť se sněhem, teploty klesly mírně pod nulu.
Prosinec – zpočátku se teploty pohybovaly nad nulou, na Mikuláše klesly mírně pod nulu, aby vzápětí vystoupily až do výše +7°C. V polovině prosince nastal zlom, teploty klesly až na

-15°C. Trvalo to čtyři dny a pak se opět oteplilo. O vánocích bylo +8°C, deštivo. Ani konec roku nepřinesl sníh.

Stalo se v obci

Když začalo v sobotu 5.července silně pršet, nikoho ani nenapadlo, co všechno se přihodí v následujících dnech. Z místních kopců se začaly lít proudy vody. V neděli ráno byla pod

vodou zahrada paní Kovalové čp.190, neboť prudký proud smetl do potůčku, který protéká pod její zahradou, naběrák vody, který zatarasil koryto. Voda zalila nejen její zahradu, ale i

u sousedů Kopčáků. V sobotu v noci se vylil také potok u p.Františka Juřice, čp.30 a zalil celý dvůr až k domovním dveřím. V noci ze 7.na 8. července byli evakuováni obyvatelé

Frýdlantu n.O., Ostravice, N.Vsi a Hodoňovic, neboť hrozilo přelití nádrže Šance. Povodí Odry bylo nuceno vypustit z přehrady až 260m3/s, což bylo množství, které se dosud nikdy z

přehrady nevypouštělo. Přítok do přehrady činil v tuto dobu 280 m3/s. Nikdo nevěděl, co to udělá s hladinou Ostravice a proto byla nařízena evakuace. Nestalo se nic, hladina se

zvedla a vylila až v Ostravě. Část evakuovaných občanů byla umístěna v naší škole. Firma Přibyla okamžitě zareagovala. Hned v noci otevřela hospodu a uvařila evakuovaným občanům

polévku. Lidé
byli vyděšeni, někteří se chtěli okamžitě vrátit domů. Ovšem policie měla obsazeny cesty a do Frýdlantu nikdo nesměl. Odpoledne bylo občanům dovoleno vrátit se zpátky. U nás v obci

nebyly nějaké katastrofální následky povodní. Nikomu se nic nestalo, pouze několik vyplavených sklepů, na dolním konci u p.MUDr. Luňáčka čp.99 byl podemletý břeh a na cestě ke

kravínu u p.Šimčáka zatarasily spadlé stromy koryto potoka a bylo třeba stromy odstranit.

Stalo se v republice

Dne 6.7. začaly na severu Moravy obrovské záplavy, které postupovaly od severu k jihu a ničily vše, co se jim postavilo do cesty. Povodeň, která nemá v naší republice v tomto století

obdoby, připravila o život více než 40 osob a zdevastovala hospodářství. Vrtulníky zachraňovaly lidi ze zatopených domů, ulicemi Ostravy i Olomouce jezdily loďky. Řeky si nacházely

nová koryta nebo se vracely do svých původních koryt. Byly zničeny železniční tratě i silnice. Lidé spoléhali na vodní stavby, které však byly do značné míry zchátralé. Protože

zároveň vykáceli většinu lužních lesů podíl vody a zastavěli tradiční záplavová území, povodeň se změnila v katastrofu.

25.dubna navštívil naši republiku papež Jan Pavel II. u příležitosti svatovojtěšského milénia.

30.11. byl donucen premiér Václav Klaus podat demisi. Rezignaci vlády předcházel skandál s neprůhledným financováním ODS, odchod koaličních partnerů KDU-ČSL a ODA z vlády a podezření

z korupce při privatizaci.
Prezident Václav Havel pověřil předsedu lidovců Josefa Luxe, aby vedl jednání o sestavení nové vlády.
Premiérem byl jmenován nestraník Josef Tošovský.

Film Kolja, režiséra Jana Svěráka, získal zlatého Oskara.
Ve svých 99 letech zemřel Josef Švejcar, nejstarší pediatr na světě.
Spisovatel Bohumil Hrabal zemřel tragicky po pádu z okna.

Stalo se ve světě

Ani ve světě nebyla v letošním roce nouze o katastrofy.
Leden – vlna nebývalých mrazů a sněžení v Evropě způsobila, že zahynulo více než 250 lidí.
Únor – silné zemětřesení v Iránu, záplavy v Německu
Duben – záplavy v USA
Červenec – mimo naši republiku byly záplavy i na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku
Září – silné zemětřesení v Itálii. Zahynulo 11 osob. O střechu nad hlavou přišlo 40 000 lidí. Zemětřesení silně poškodilo basiliku sv.Františka v Assisi.
Listopad – tajfun na severu i jihu Vietnamu připravil o život 350 lidí, zranil 731 lidí a o přístřeší připravil 2 252 lidí.

Britští vědci oznámili, že použili metodu klonování u dospělého zvířete. Obrázek ovečky /klonované/ Dolly obletěl svět.
Při automobilové nehodě zemřela v 36 letech Diana Spencerová, britská princezna z Walesu, bývalá manželka prince Charlese. Zdálo se, že většina světa z toho zešílela.
V 87 letech zemřela matka Tereza, indická misionářka albánského původu, nositelka Nobelovy ceny za mír. Hovořili o ní jako o andělu z Kalkaty. Starala se o ty nejbědnější, kteří

umírali na ulicích.

Starosta obce: Ing. Pavel Spusta
Ředitelka školy: Mgr.Ludmila Vlasáková

Obecní zastupitelstvo

V tomto roce byl v naší obci schválen obecním zastupitelstvem program podpory malého a středního podnikání. Předmětem tohoto programu jsou daňové úlevy, založené na vrácení určitého

procenta ze zaplacené daně z příjmu. Tyto daňové úlevy se týkají pouze fyzických osob, které podnikají na základě živnostenského nebo podnikatelského oprávnění a přihlásí se k

trvalému pobytu v naší obci.
Plynárny vznesly požadavek na přepracování stávajícího generelu z důvodu provedených změn v trasách, ať již těch, které byly uskutečněny či těch, které teprve provedeny budou.
V letošním roce se dočkali plynu obyvatelé části od Vrchoviny po Obecní úřad. Práce na této trase prováděla firma Dostálek z Českého Těšína. Výkopové práce byly prováděny rychle a

dělníci ihned po uložení potrubí jámy pečlivě zaházeli a upravili, takže náhodný návštěvník ani nepozoroval, že se v obci kope plyn. Celkové náklady činily 3 300 000,–Kč.
Do letošního roku nám provoz kabelové televize zajišťovala firma až ze Semil, což bylo trošku z ruky.
Proto zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy na provozování, opravy a údržbu TKR v obci s firmou KBB z Frenštátu pod Radhoštěm.
Obec Metylovice a firma Stavodom založili společně společnost s r.o. Obec Incest, která se mimo vlastní realitní činnost zabývá prodejem pozemků určených k výstavbě rodinných domků v

Metylovicích.
Byla schválena realizace komunikace k p.Biolkovi, čp.307. Tato komunikace povede pozemkem obce Lhotka, proto obec Metylovice tento pozemek vykoupí. Náklady na tuto komunikaci budou

asi 150 000,–Kč. Dosud používal pan Biolek, jehož rodinný domek leží o samotě na hranicích mezi Metylovicemi a Lhotkou, přístupovou cestu, která patří panu Cvrčkovi ze Lhotky. Ten

mu nyní nedovolil tuto komunikaci používat. Protože pan Biolek nemá jinou možnost přístupu ke své nemovitosti, rozhodl se obecní úřad Metylovice k výše uvedenému postupu.
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční výpomoc pro rodinu Miroslava Bílka, čp.12, která byla postižena požárem rod.domku a to 20 000,– jako nenávratnou jednorázovou finanční

výpomoc a bezúročnou půjčku ve výši 100 000,– se splatností do 31.12.2004. Rovněž byla kladně vyřízena žádost paní Chumové o poskytnutí jednorázového příspěvku na změnu systému

vytápění ve výši 15 000,–Kč, která je samoživitelka a stará se o trvale nemocnou dceru.
Rada také schválila financování značek na plánovaných cykloturistických trasách, které povedou přes obec Metylovice.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že z finančních důvodů budou klubu důchodců financovány pouze zájezdy, přednášky apod. bez pohoštění a provozování hudby.
V tomto roce byl pro potřeby obecního úřadu zakoupen nový počítač, zmodernizovány stávající PC, natřena střecha na budově ZŠ a márnice. Rovněž byly nesmaltovány várnice pro dovoz

obědů do základní i mateřské školy.
Podvýbor pro heraldiku v parlamentu ČR schválil navržené obecní symboly – znak a prapor.
Po podzimních obecních volbách bylo 25.11.98 svoláno do sokolovny ustavující zasedání nového obecního zastupitelstva. Účast občanů byla velmi malá.
Volba starosty a místostarosty proběhla tajně. Starostou byl pro další volební období zvolen Ing.Pavel Spusta a to 14ti hlasy. Místostarosta Bedřich Halata dostal 10 hlasů. Volba

členů rady proběhla veřejně – zvoleni byli Dagmar Jurečková, Marie Sumarová a Vavřín Michalec.
Na svém zasedání 8.12.98 zastupitelstvo ustanovilo následující komise:

Kontrolní – předseda Jiří Mačejovský
– člen Ing.Václav Kothera
Finanční – předseda Tomáš Piska
– člen Ing.Pavel Spusta
Stavební – předseda Marie Sumarová
– člen Dušan Venháč
Sociální – předseda Dagmar Jurečková
– člen Lumír Halata
– člen MUDr.Radim Kocourek
Kulturní – předseda Vavřín Michalec
– člen Milan Tomášek
Živ.prostředí – předseda Edward Bednárek
– člen Pavel Šigut
– člen František Michalec

Rozpočet obce

Příjmy
Dotace OKÚ F-M 2 223 300
Dotace ze SFŽP 231 000
Daňové příjmy 5 807 000
Příjmy z vlastní činnosti 2 364 000
Splátky půjček 100 000
Celkem příjmy 10 725 300

Dotace OKÚ F-M
– školství 121 000
– st.správa 114 000
– soc.dávky 16 000
– úroky z úvěru 208 000
– volby 52 000
– cest.ruch 7 000
– oprava komunik. 1 002 000 /povodně/
– přístavba OÚ 200 000
– hasiči 3 300

Příjmy z vlastní činnosti
– zem.činnost 10 000
– lesní hospod. 47 000
– pitná voda 26 000
– kanalizace 6 000
– MŠ 35 000
– stravování MŠ 68 000
– knihovna 2 000
– kultura 5 000
– místní rozhlas 3 000
– tělovýchova 7 000
– nájmy 200 000
– pohřebnictví 12 000
– KTR 100 000
– komun.služby 1 310 000
– svoz odpadu 350 000
– peč.služba 3 000
– domov důchodců 18 000
– samospráva 40 000
– úvěry 122 000

Výdaje
Lesní hospodářství 18 000
Turismus 31 000
Silnice 2 802 000
Provoz veř.sil.dopravy 100 000
Pitná voda 31 000
Kanalizace 36 000
MŠ 130 000
Stravování v MŠ 123 000
ZŠ 250 000
Platba za školáky jiným obcím 310 000
Kino 3 000
Knihovna 30 000
Kultura 30 000
Klub důchodců 6 000
Místní rozhlas 60 000
SPOZ 8 000
Tělovýchova 250 000
Bytové hospodářství 255 000
Veřejné osvětlení 180 000
Rozvoj bydlení 107 000
Pohřebnictví 21 000
Plynofikace 3 887 000
Komunální služby 270 000
Změna technol.vytápění 190 000
Svoz odpadu a úprava skládky 807 000
Veřejná zeleň 100 000
Dávky a podpora v soc.zab. 16 000
Pečovat.služba 15 000
Domov důchodců 40 000
CO 3 000
Záležitosti nouzových opatření 120 000
Požární ochrana 70 300
Zastupitelstvo 685 000
Volby 52 000
Místní samospráva 1 738 000
Ostatní činnost 2 000
Celkem výdaje 13 630 300

Financování
Přebytek na účtech k 1.1.98 3 067 000
Úvěry 2 000 000
Naspořená část – 1 582 000
Splátky úvěrů – 580 000
Celkem financování 2 905 000

Předčasné volby do sněmovny

V červnu letošního roku proběhly v naší zemi předčasné volby do sněmovny. V naší obci bylo:
1 147 zapsaných voličů
930 vydaných obálek
928 odevzdaných obálek
925 platných hlasů

Naši občané hlasovali takto:
KDU- ČSL 161
NEZ 11 /nezávislí/
DEU 11
ODS 176
OK 2 /občanská koalice/
ČSSD 324
MODS 11 /moravskodemokratická strana/
KSČM 101
SPR-RSČ 43 /Sládkovci/
US 43
DŽJ 24
ČSNS 4 /česká strana národně sociální/
SZ 14 /strana zelených/

Volby do obecního zastupitelstva

Volby se konaly ve dnech 13. – 14.11.1998. Volilo se 15.členné zastupitelstvo. Ve volbách kandidovali KSČM, která postavila 3 kandidáty a KDU-ČSL, která měla 15 kandidátů.
Počet voličů v obci byl 1 151
Účast voličů 642 tj.56%

Byli zvoleni tito kandidáti:
KSČM Dušan Venháč nar.6.8.1947 281 hlasů
KDU-ČSL Ing.Pavel Spusta nar.25.2.1963 477 hlasů
KDU-ČSL Bedřich Halata nar.25.1.1954 480 hlasů
KDU-ČSL Dagmar Jurečková nar.18.1.1956 499 hlasů
KDU-ČSL MUDr.Radim Kocourek nar.22.3.1967 468 hlasů
KDU-ČSL Marie Sumarová nar.11.12.1950 417 hlasů
KDU-ČSL Jiří Mačejovský nar.24.5.1948 422 hlasů
KDU-ČSL Vavřín Michalec nar.11.5.1951 493 hlasy
KDU-ČSL Tomáš Piska nar.16.12. 1969 421 hlasy
KDU-ČSL Edvard Bednárek nar.3.9.1942 454 hlasy
KDU-ČSL Lumír Halata nar.2.2.1965 489 hlasů
KDU-ČSL Milan Tomášek nar.15.12.1954 489 hlasů
KDU-ČSL Pavel Šigut nar.9.2.1960 463 hlasy
KDU-ČSL Ing.Václav Kothera nar.24.5.1968 413 hlasů
KDU-ČSL František Michalec nar.21.8.1932 421 hlasů

Náhradníky se stali:
KSČM Josef Svoboda nar.10.7.1938 279 hlasů
KSČM Zdeněk Vyvial nar.26.7.1957 198 hlasů
KDU-ČSL Pavel Šigut nar.25.3.1941 417 hlasů

BDS

V letošním roce opět Beskydské dětské sanatorium vyrostlo do krásy. Byly zcela přebudovány prostory pro mateřskou školu, která už dlouhá léta nedoznala žádných změn. Zabudovaná

střešní okna celý otvor prosvětlila a vůbec celá vnitřní úprava je moderní a vkusná. Navíc se tady ještě vyšetřil koutek pro keramickou pec, takže byly opět rozšířeny možnosti

tvořivé činnosti dětí. Zcela nově je zařízena ordinace lékaře,který je k dispozici jak dětem v sanatoriu, tak dětem z Metylovic.
Ale vůbec nejvýraznější změnu zaznamenalo podkroví v tzv.nové budově. Předtím to byla tmavá, zaprášená půda, na kterou se ukládalo harampádí. Nyní je celý tento prostor proměněn v

obrovskou hernu pro děti, které předtím neměly velké možnosti ke hrám v budově a který využívají především při nepřízni počasí.

Kostel

Otec Eliáš, který spravoval metylovskou farnost, se vrátil do kongregace salesiánů a odešel z Frýdlantu Protože ve Frýdlantě zůstal pouze otec Klement, vzdali se karmelitáni naši

farnosti, protože už nebylo v jejich silách ji vést. Od ledna zde dojížděli děkan a kaplani z Místku. Od 1.7.98 zde byl ustaven jako farář P.Michal Petr, který v září téhož roku na

tuto funkci rezignoval. V listopadu se odstěhoval do Frenštátu.
Biskup František Lobkowicz ustanovil pak farářem v naší obci Januse Kiwaka, kněze polského původu, který bude od nového roku bydlet v Metylovicích na faře.
Na podzim byla obnovena a posvěcena Boží muka. Po požáru rod.domku byla v kostele uspořádaná sbírka, která byla odevzdána postiženým manželům Bílkovým.

Mateřská škola

V tomto roce se do školky přihlásilo 26 dětí – 12 chlapců a 14 děvčátek. Mezi přihlášenými dětmi bylo 10 předškoláků.
Učitelky se zaměřily na podporování kladných vlastností dětí – pravdomluvnost, kamarádství, dobrosrdečnost, lásku k přírodě a všemu živému. Na druhé straně se snažily minimalizovat

špatné vlastnosti jako nadřazenost, sobectví, agresivita a nečestné jednání.
Na Mikulášské nadílce byla tentokrát kromě Mikuláše a anděla také čertice, která měla u dětí největší úspěch, neboť si s dětmi hrála a proto se jí vůbec nebály.
Vánoční besídka měla slavnostní atmosféru. Zatímco si paní učitelka hrála s dětmi v herně, paní ředitelka připravila pod stromeček dárky, pustila koledy a rozžala prskavky. Když

jemně zazněl zvonek, mohly děti vstoupit do třídy. Ale i pak mohly sledovat dárky pouze očima. Teprve, když dozněly koledy a zhasly prskavky, mohly si děti rozebrat dárky a hrát si

s nimi. Učily se tak trpělivosti a vnímání vánoční atmosféry.
V únoru byl maškarní ples.Každé dítě mělo masku, kterou si vymyslelo společně s rodiči, ale zhotovení probíhalo ve školce.
V březnu byly děti v Místku na představení Jitky Molavcové. Po celou dobu představení byla herečka v kontaktu s dětmi ať již v publiku nebo přímo na pódiu s vybranými jednotlivci. V

dubnu navštívil děti ve školce loutkoherec pan Hauser s představením „Líný Kuba“, které se dětem velmi líbilo. Ke dni matek nacvičila paní učitelka s dětmi operu „Sněhurka a sedm

trpaslíčků“, její provedení v dětském obsazení bylo opravdu kouzelné.
Den dětí zahájili slalomem na koloběžkách, pokračovali skákáním v pytli, házeli míčkem na cíl, navíjeli autíčka a zařazovali dopravní značky ke správné dopravní situaci.
Konec školního roku oslavili tentokrát na hřišti. Majitel tamní restaurace jim připravil dříví pro ohníček a tak opékali vuřty a hráli různé pohybové hry.

Základní škola

V tomto školním roce učí 1.třídu paní učitelka Kořínková
2.třídu paní učitelka Liberdová
3.třídu p.učitel Prokop
4.třídu p.učitelka Snášelová
5.třídu p.ředitelka Vlasáková

Paní Kořínková vede družinu a žákovskou knihovnu.
Protože rodiče neprojevili zájem o konzultační hodiny, byly tyto zrušeny.
Zápis do 1.třídy proběhl 3.února a bylo zapsáno 16 žáků.
Veliký úspěch měl velikonoční jarmark, kde děti prodávaly věci, které samy vytvořily. Letos byla jejich nabídka obohacena keramikou, která pocházela ze školní keramické pece.
Konec školního roku byl slavnostně zakončen v tělocvičně. Děti, které dosáhly velmi dobrých výsledků ať již v učení, chování nebo v různých soutěžích, byly veřejně pochváleny a

dostaly věcnou odměnu.

KDU-ČSL

Počet členů lidové strany je 48, mužů je 25, žen 23.
Den matek, který pořádá lidová strana spolu se školou, se stal tradicí a je maminkami i babičkami oblíben. Po dlouhých letech bylo vhodné počasí a tak se podařila vaječina usmažit v

přírodě.
Lidovci založili novou tradici – posezení členů a příznivců při hře na harmoniku, pečeném seleti a chlazeném pivu.
Letos zorganizovali dva zájezdy a to na Hostýn a na krojovanou pouť do Blatnice.

Sbor dobrovolných hasičů

K 31.12.98 mají hasiči 78 dospělých členů a 15 dětí.
V letošním roce jim byla zapůjčena radiostanice a členové se cvičili v její obsluze.
V rámci prevence bylo starostou obce na podzim vyhlášeno prověrkové cvičení. Cílem byl kravín ve středu obce. Výjezd proběhl do 5 min. po vyhlášení poplachu, zúčastnilo se ho 14

mladších i starších členů. Starostou byla tato akce hodnocena jako dobrá.
Po několika letech se letos obnovila praxe preventivních prohlídek. Předmětem prohlídek byly podnikatelské objekty.

Výjezdy k požárům:
3.1. požár kůlny u tenisového areálu ve Frýdlantě 12 lidí
Večer požár sila v Palkovicích 8 lidí
11.1. požár rod.domku č.12 – Mirek Bílek
Lokalizace se mimo místního sboru zúčastnila 3 vozidla z F-M, 2 vozidla z Frýdlantu a dále ze Lhotky a Kozlovic. Do likvidace požáru se zapojily i ženy. Pomohly vytvořit dobře

fungující týlové zabezpečení – občerstvení, pití, svačina, převlečení apod.
18.9. požár ve sklepě rod.domku Milana Kulhánka 13 členů
20.11. výjezd cisterny do Malenovic k požáru, pro špatnou přístupovou komunikaci bylo vozidlo bez provedení zásahu posláno zpět.
Soutěže

Ženy poč.družstev umístění
St.Ves noční 7 NP
St.Ves 7 5
Frýdlant 6 4
Krmelín 8 4
Kozlovice 9 4
Jistebník 6 3
Brušperk 7 3
Janovice 3 1
Metylovice 3 1
Turzovka 3 1
Nošovice 3 1
Nová Ves 4 1

Muži
Nová Ves 13 NP
Janovice 16 NP
Stará Ves 25 NP
Petřvald 35 NP
Paskov 10 7
St.Ves noční 25 7
Ostravice 26 7
Krmelín 26 6
Brušperk 18 5
Frýdlant 14 A 3
B 11
Nošovice 14 2
Metylovice 22 A 2
B 3
Turzovka 23 A 1
B 2
Kozlovice 27 A 1
B 2

Starší páni nad 40 let absolvovali soutěž na Pstruží, soutěžilo 8 družstev, které přesvědčivě porazili.
Mladí hasiči si také vedli dobře. V jarním kole Plamen obsadili 3.místo, v podzimím kole obsadili 1.místo mezi 15ti družstvy. Na dobrých výsledcích mají zásluhu i ti, kteří se o ně

pravidelně starají – Radka Juřicová, Silvestr Pavlásek a František Michalec.
Hasičský bál s vydařil, hezkou akcí byl zájezd na Floru Olomouc. Stavění máje nezúčastnilo hodně hlavně mladších členů, kácení se příliš nevydařilo, neboť bylo velmi mizerné počasí.
Velice vydařenou akcí byla soutěž netradičních družstev. Zúčastnilo se jí 15 družstev. Zvítězili Myslikovajané z Ostravice. Počasí všem přálo a akce byla hojně navštívena příznivci.

Matrika

Letos se v naší obci narodilo 10 dětí – šest děvčátek a čtyři kluci. Mezi narozenými dětmi byla i dvojčátka – holčičky, která se narodila rodičům Ulčákovým v Pasekách.
Čtyři z těchto narozených dětí se narodily v dosud bezdětné rodině, dvě děti byly druhorozené, dvě děti třetími dětmi v rodině. Dvojčátka se narodila do rodiny se třemi dětmi.

Letos umřel vysoký počet občanů – 28 lidí. Mužů bylo 16 a žen 12. Průměrný věk zemřelých byl 74 let. Mezi zemřelými byl i nejstarší občan Metylovic pan Blažej Uhlář, kterému bylo v

únoru 98 let. Nejmladší zemřelý byl muž a bylo mu 43 let. Ve 13ti případech zemřeli lidé doma, mezi svými. Ještě před několika léty umírali lidé téměř výhradně v nemocnici. Sedmnáct

zesnulých mělo pohřeb na hřbitově v Metylovicích, jedenáct v kremaci v Ostravě. Nejčastější příčinou úmrtí byla arterioskleroza /10/, rakovina /8/, infarkt a ostatní srdeční nemoci

/5/.

Svateb bylo letos jedenáct. Nejstaršímu ženichovi bylo 72 let, nevěstě 61 let, nejmladší snoubenci byli devatenáctiletí. Největší věkový rozdíl byl mezi 44letým ženichem a 27letou

nevěstou. U dvou párů byl jeden z partnerů rozvedený. Pouze u jediného páru byli oba snoubenci z Metylovic. Dva páry byly sezdány v kostele, devět párů na městských úřadech.

Rozvedena byla čtyři manželství. Jedno bezdětné, jedno s malým dítětem, jedno s dítětem mladšího školního věku a jedno se dvěma dětmi v pubertálním věku.

Do obce se v letošním roce přistěhovalo 33 lidí, odstěhovalo 16 lidí. Většinou se jednalo o okolní nebo blízké obce. Jeden člověk se tu přistěhoval z Prahy a jeden se zase do Prahy

nastěhoval.

Počasí

Leden – teploty se pohybují mezi 0 až +5°C. Je většinou oblačno s přeháňkami, od 5.1. – 8.1. jsou silně větry. Od 24.1. začaly teploty klesat pod 0, 26., 27. a 30.1. klesly na -10°C.

28.ledna začalo sněžit.
Únor – první dny se vyznačovaly silnými mrazy, teplota klesala až na -19°C, většinou bylo jasno. Po 7.únoru se teploty začaly pohybovat kolem 0, od 13.2. vystoupily na +5až +9°C. Od

13.2. vystoupily teploty až na +9°C. Většinou pršelo.
Březen – průměrné teploty kolem 0, silně větry. 5.března vystoupila teplota na +14°C, již 9.3. klesla na 0 a začalo sněžit. Ve dnech 10.-12.3. klesly dokonce na -10°C, pak se opět

pohybovaly kolem 0. Dvacátého března byly silné sněhové přeháňky a 23.3.klesly teploty opět na -8°C, koncem měsíce se pohybovaly kolem 0.
Duben – začátkem února vystoupily teploty na 0, 4.4.se vyšplhaly až na +13°C. Většinou bylo slunečno. Dne 14.4. – 15.4. klesla na -2°C, ale pak se opět vyšplhala nad 0, ovšem bylo

převážně zataženo . Pouze 28.-29.4. byly jasné a teplé dny s teplotou +14°C.
Květen – většinou oblačno, zataženo, deštivo,teploty kolem +10°C. Dne 9.5. byl krásný, slunečný den, který se bohužel opakoval už jen 28. a 29.
Červen – do 5.6. byla průměrná teplota kolem 15°C, oblačno nebo zataženo. Dne 6. a 7. vystoupila teplota na 20°C a bylo krásné , slunečné, letní počasí. Ale pak bylo až dokonce

měsíce oblačno, zataženo, přeháňky, teploty kolem +15°C, ovšem 19.6. klesly ráno na pouhých +5°C.
Červenec – zataženo, oblačno, déšť – tak by se dal charakterizovat červenec. Teplota se pohybovala mezi 10 – 24 °C. Krásné počasí bylo pouze 13.7., 20.7. a 21.7.
Srpen – opět mlhavo, oblačno, déšť. Teploty od 11 do 30°C. Je více jasných a slunečných dnů než v červenci. Pěkné počasí je tradičně v sobotu před poutí i v neděli dopoledne je ještě

jasno. Celkem je v srpnu 10 jasných dnů.
Září – 2.září ráno klesla teplota na +5°C, jinak se teplota v první dekádě pohybovala kolem +22°C. Dne 7.9. byl pěkný slunečný den, pak až do konce měsíce průměrné teploty +15°C,

deštivo nebo oblačno, pouze 25.-26.9.jasno.
Říjen – v první dekádě teplota do +10°C, zataženo, mrholení. 17.10. bylo krásné, slunečné počasí s teplotou +20°C. Jinak celý měsíc většinou zataženo nebo oblačno, teploty od +5 do

10°C.
Listopad – teploty kolem +8°C, v první dekádě oblačno nebo zataženo. 13.11. se vyjasnilo, ale teploty klesly na -4°C. Dne 17.11. napadl první sníh, teploty postupně klesaly až na

-10°C. Většinou bylo mlhavo.
Prosinec – 3.12. klesly teploty na – 11°C. 5.12. začalo sněžit a sněžilo i v následujících dnech. 11.12. se vyjasnilo, teplota klesla na -18°C, ale už 13.12. stoupla na +3°C a začalo

pršet. Dále se vyskytovaly teploty mírně nad 0, 16.12. dokonce stouply na +8°C. 22.12. klesly pod 0, na Štědrý den dokonce na -10°C, ale vánoce i Nový rok byly beze sněhu.

Živelné katastrofy

Únor – silné zemětřesení v Afganistanu, o život přišlo nejméně 4 000 lidí.
Březen – nejhorší záplavy v Pakistánu za posledních 200 let si vyžádaly přes 1 000 obětí.
Květen – další zemětřesení v Afganistanu si vyžádal dalších 5 000 mrtvých.
Červen – lesní požáry na Floridě zničily 13 tisíc ha lesních a křovinatých prostor.
Červenec – mohutná průtrž mračen a následné rozvodnění menších toků vyvolalo záplavy v prešovském a levočském okrese. Zahynulo 40 lidí.
Listopad – Rusko zasáhl nejchladnější podzim za posledních 30 let..Jen v Moskvě umrzlo přes 40 lidí. Neobvykle chladné počasí zasáhlo také většinu Evropy.

Stalo se ve světě

Srážkami mezi srbskou policií a Kosovskou osvobozeneckou armádou 28.2 začalo válka mezi Albánci a Srby v této bývalé autonomní oblasti Jugoslávie.

Vojenské síly USA a Velké Britanie zahájily operaci Pouštní liška –několikadenní letecké útoky na vojenské zařízení v Iráku, který celý rok odmítal spolupracovat s inspektory OSN

mapujícími irácký program výroby zbraní hromadného ničení.

Ve volbách 25. – 26.9. sice v parlamentních volbách na Slovensku zvítězilo dosud vládnoucí HZDS, ale nebylo schopno utvořit vládu. Ta později sestavila koalice opozičních stran.

V ČR

2.1.98 byl sestaven nový kabinet, který fungoval do červnových voleb. Premiérem se stal dosavadní guvernér České národní banky.

Předčasných voleb do sněmovny se účastnilo 13 politických stran a hnutí. K urnám přišlo 74,03 oprávněných voličů. Největším překvapením voleb bylo, že se do sněmovny nedostali ani

Sládkovi republikání ani Důchodci za životní jistoty.
Ve volbách uspěli:
ČSSD 32,31% 74 mandáty
ODS 27,74% 63 mandáty
KSČM 11.03% 24 mandáty
KDU-ČSL 9% 20 mandátů
US 8% 19 mandátů

K nemilému překvapení většiny voličů uzavřela ČSSD s ODS tzv.opoziční smlouvu.

24.9. oznámil předseda KDU-ČSL ing.Josef Lux, že má chronickou leukémii a rezignoval na svou funkci.

13.-14.11. se konaly volby do obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu.
Komunální volby – nejvíce mandátů získalo Sdružení nezávislých kandidátů, z politických stran byla nejúspěšnější KDU-ČSL.
Senátní volby – v prvním kole nezískal mandát ani jeden z kandidátů v žádném z 27 senátních volebních obvodů. Druhé kolo skončilo vítězstvím čtyřkoalice – KDU-ČSL, US, ODA,DEU.

Kandidáti uspěli ve 13ti volebních obvodech, ODS v desíti, ČSSD pouze ve třech. Překvapením bylo vítězství KSČM ve 2 volebních obvodech.

V obci

V letošním roce vyhořel rodinný domek Miroslava Bílka čp.12 na Vrchovině. Požár vznikl ve stodole, pravděpodobně od jiskry při startování auta. Chytlo seno ve stodole, od stodoly

dům. Majitelé nebyli doma. Dýmu si všimli náhodní chodci, ohlásili požár. Při požáru nebyl nikdo zraněn.

Starosta obce: Ing.Pavel Spusta
Ředitel školy: Mgr.Ludmila Vlasáková
Farář: P.Janusz Kiwak

1299-1999

700 LET

Obecní zastupitelstvo

V lednu opětně projednalo spor ve věci vlastnictví objektu sokolovny mezi obcí Metylovice a Českou obcí sokolskou. Velmi důkladně zvážilo všechny okolnosti. Aby byla odvrácena žaloba

ze strany České obce sokolské, uznalo právo této organizace a podalo žádost na Katastrální úřad ve F-M o provedení výmazu sokolovny z listu vlastnictví a jeho převedení na list

vlastnictví České obci sokolské, což katastrální úřad bez rozhodnutí soudu nemohl provést.

Firma Stavodom byla pověřena přístavbou budovy OÚ. V přízemí byla zřízena ordinace praktického lékaře. Horní prostor byl zčásti využit pro rozšíření archivu OÚ. Větší část slouží

jako schůzovní místnost politickým stranám a organizacím v obci.

Obecní rada vzala na vědomí informace a.s.Frýdecká skládka o ukončení technologie svážení odpadu přímo na svozovém vozidle a navrhla obecnímu zastupitelstvu, aby zvážilo další

pokračování smlouvy s touto organizací. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 18.5. schválilo systém svozu pomocí žetonů. Jeden žeton bude stát 50,–Kč. Mimoto se bude platit za

odvoz a uložení tříděného odpadu a to 76Kč/os/rok.

Rada také projednala návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp.374 na malometrážní byty. V září schválila podmínky pro přidělení malometrážních bytů do nájmu. Hlavní podmínkou

je složení kauce ve výši 15% z ceny bytu. Tato kauce bude s ukončením nájmu v bytě vrácena uživateli. Dle návrhu sociální komise schválila obecní rada přidělení šesti bytů občanům

Metylovic, jeden byt lékaři Beskydského dětského sanatoria.

Rozbor hospodaření obce v roce 1999

Počáteční stav na BÚ k 1.1.1999 85 351,32Kč
Počáteční stav na MM účtu k 1.1.1999 8 881,12
Počáteční stav na účtu spoření 534 500
Počáteční stav na účtu výstavby 673 050
Celkem počáteční stav 1 301 782,44Kč

Daňové příjmy 7 200 060
Dotace 6 682 760
Kapitálové příjmy 665 280
Příjmy z vlastní činnosti 4 509 911,78
Splátky půjček 19 950
Celkem příjmy 19 077 961,78Kč

Stavební spoření 858 638,30
Úvěr 1 069 000
Příjmy včetně úvěru 21 005 600,08Kč

Celkem výdaje 19 603 246,81Kč
Splátky půjčky 2 013 327

Zůstatek na BÚ k 31.12.1999 554 179,66Kč
Zůstatek na účtu výstavby 136 629,05Kč

Celkem konečný zůstatek k 31.12.1999 690 808,71Kč

Kostel všech svatých

V Metylovicích nyní působí P.Janusz Kiwak. Je polského původu. Farníci ho s radostí přijali mezi sebe. Fara je opět obydlena. Jedna místnost v přízemí byla vyčleněna pro schůzky

farníků a byl k ní vybudován zvláštní vchod přímo ze dvora. I zvenku doznala budova příznivých změn nástřikem fasády.
V tomto roce bylo rozhodnuto o opravě celé věže, neboť je v havarijním stavu. Tato oprava bude finančně náročná a vyžádá si značného úsilí.

Základní škola

Práce ve všech vyučovacích předmětech je v tomto roce motivována třemi výročími: letos uplynulo 80 let od vzniku samostatného Československa, 125 let od postavení této školy a 700

let od první písemné zmínky o naší obci.
Ve vlastivědě děti spolu s učiteli pátraly po minulosti našich předků, v hudební výchově nacvičovaly regionální písně. Škola vydala 3 000ks nástěnného kalendáře. Obrázky namalovaly

naše děti. Na již tradičním vánočním jarmarku v prostorách školy prodávaly děti své výrobky z keramiky, perníčky a mnoho jiných vytvořených prací. Při představení, které předvedly ke

Dni matek, použily staré metylovské pověsti.
Zápis prvňáčků byl 3.2.2999. Na děti čekala Karkulka s barevnými kartičkami, kuchař s navlékáním těstovin, myslivec s obrázky domácích i volně žijících zvířat, černokněžník s kouzly

a kartičkami čísel a nakonec malíř, kterému pro radost malovaly obrázek. Dětem se to líbilo a ani si neuvědomily, že vlastně prošly zkouškou, zda poznají barvy a čísla, jaká je

jejich jemná motorika i jak znají předměty kolem sebe.
Školní družinu navštěvovalo 17 žáků. Hrají tam spolu společenské hry, kreslí si, učí se trochu šít, drhat a háčkovat. Čtou dětské časopisy, řeší hádanky a podnikají spolu procházky

do přírody. Učitelé poukazují na skutečnost, že stav školy je nevyhovující. Je třeba položit nové podlahy, udělat novou žumpu i odpady a zakoupit nový nábytek.

Mateřská škola

Do školky se přihlásilo 33 dětí. Protože kapacita zařízení je pouze pro 25 dětí, muselo jich být osm odmítnuto. Přednost dostaly děti, jejichž maminky chodí do zaměstnání a děti ze

sociálně slabších rodin. Docházka byla dobrá s výjimkou měsíce února, kdy řada dětí onemocněla planými neštovicemi.
Výchovný cíl byl v tomto roce zaměřen třemi směry:
1.ekologie – naučit děti kladnému vztahu k přírodě a ke všemu živému
2.citová výchova – kamarádství, vzájemná důvěra a upřímnost
3.spolupráce s rodiči – vzájemné respektování a slaďování domácích zvyklostí a režimu v MŠ.

Děti byly v tomto školním roce mimořádně klidné a hravé. Rády kreslily, děvčátka byla šikovná i v dramatické výchově.
Předvánoční posezení spojené s nadílkou i Den matek slavily děti společně s rodiči. Mikulášskou nadílku, maškarní rej i soutěžní dopoledne ke Dni dětí slavily samy.
Mateřská škola pořádá ve své budově 2x ročně bursu oblečení, obuvi a sportovních potřeb. 10% zisk je použit na zakoupení drobných odměn pro děti při příležitosti různých akcí.
Děti se na pozvání obecního řadu účastnily v tomto roce průvodu, který o krmášovém pondělí dopoledne vychází od OÚ, za doprovodu kapely, prochází vesnicí a vede do místní sokolovny.

Děti byly pohoštěny a po jejich odchodu byla zahájena posvícenská zábava.

Beskydské dětské sanatorium

29.května odpoledne uspořádal kolektiv Beskydského dětského sanatoria v Metylovicích I.ročník májových her při příležitosti 50.výročí založení ozdravovny. Ředitelka sanatoria uvedla

slavnostní odpoledne projevem, ve kterém shrnula celou historii tohoto objektu.
Na místě dnešního sanatoria stávala usedlost fojta. Základy nynější hlavní budovy je možno datovat do první třetiny 13.století. Fojtství sestávalo ze tří budov postavených do tvaru

písmene „U“ kolem dvora. Jedna budova byla obytná se šenkovnou pro hosty – to je dnešní správní budova. Druhou část tvořily chlévy a třetí sýpky.
Usedlost fojta byla postavena u pramene metylovského potoka v nejvyšším místě původní obce s rozhledem na křižovatku cest. Podél fojtství vedla cesta do Pržna.
Rodina posledního fojta p.Šiguta zde žila až do roku 1894, i když úřad fojta zanikl v roce 1848.
Pak usedlost koupil povozník Larysch a držel ji až do roku 1913. V té době obytná část sloužila jako chudobinec a nemocnice. V roce 1923 zakoupil budovu i s rozsáhlou zahradou místní

učitel Miloslav Dvořáček. Dřevěnou budovu zboural a na původních základech vybudoval novou, která měla být hostincem a letoviskem. Později celý objekt prodal Spolku pro feriální

kolonie. Tento zde provozoval letní pobyty mládeže Ostravy. Od roku 1941 byla tato zotavovna využívána německou mládeží z krajů postižených nálety. V témže roce byla postavena druhá

budova pro jídelnu, kuchyni a byty zaměstnanců. Po osvobození zde pobývali rekonvalescenti naší zahraniční armády.
Když tu byla v roce 1949 přemístěna ozdravovna z Jánských Lázní, začal zde celoroční provoz. Majitelem byla tehdy Krajinská Masarykova liga proti tuberkulóze, následoval

Československý Červený kříž a nakonec Krajský národní výbor Ostrava.
Třetí budova dnešního sanatoria byla postavena v akci „Z“ listopadu 1961. Do budovy byly přemístěny ložnice dětí a ordinace.
V roce 1980 byla ozdravovna reprofilována na Dětskou léčebnu respiračních nemocí a v roce 1994 byla pojmenována na Beskydské dětské sanatorium. Současně byl rozšířen indikační seznam

o léčbu dětí se skoliózou, obezitou a alergiemi. Tomuto rozšíření předcházely rozsáhlé rekonstrukční úpravy. I interiéry se musely přizpůsobit novým léčebným postupům.
Léčebna byla vybavena moderní lékařskou i přístrojovou technikou. Bylo vybudováno nové rehabilitační centrum, které mohou využívat také lidé z okolí. Po slavnostním projevu

následovalo pásmo písniček a básniček, které s pacienty nacvičila paní Hudečková. Pod vedením paní Kotkové zatančila „Frýdlantská chasa“, posezení u cimbálu zorganizovala paní

doktorka Ševčíková.
Děti soutěžily v 11 různých disciplinách, mohly se povozit na koni, nechyběla pochopitelně ani tombola a kolo štěstí. Ve stánku šla na odbyt keramika, kterou zde děti vytvářejí.

Velmi dobře bylo postaráno o hladové a žíznivé návštěvníky.
Po večeři mohly děti posedět s ostatními u ohně s kytarou. Když odešly spát, mohli dospělí pokračovat v tanci na parketu při reprodukované hudbě. Počasí bylo nádherné, výzdoba vkusná

a nápaditá. Návštěvníků bylo hodně. Mezi nimi bylo i mnoho těch, kteří se zde léčili nebo pracovali před více než 30 roky.
Tento zdařilý I.ročník májových her odstartoval v Beskydském dětském sanatoriu novou a zajímavou tradici.

KDU-ČSL

Jako v předešlých letech i letos se členové podíleli finančně nebo pracovně všude tam, kde bylo potřeba.Jejich zásluhou prohlédla a znovu zazářila kaplička sv.Anny. Mnoho hodin

odpracovali při úpravě hřbitova i na faře při vnitřních i vnějších úpravách. Samozřejmě nechyběli ani při přípravách oslav 700 let obce. Každý, kdo večer sjíždí z Vrchoviny do

Metylovic, obdivuje osvětlení kolem kostela, jímž se zdůraznila dominantnost této stavby. Osvětlení financovala KDU-ČSL.

Sbor dobrovolných hasičů

Členskou základnu tvoří 82 členů.Svým počtem je jednou z nejpočetnějších, ne-li vůbec nejpočetnější zájmovou skupinou v obci. Pro hasiče je samozřejmostí, že se zapojují do akcí v

rámci obce. Největší rozsah jejich činnosti se samozřejmě týká záchrany majetku nejen občanů v Metylovicích, ale i v okolí.

V tomto roce měli 12 výjezdů, při nichž celkem najeli 185 km.
6.března požár hospod.budovy dálnice Frýdlant 19.45-21.30 14 hasičů
27.března požár trávy dálnice Frýdlant 21.30-22.40 8 hasičů
4.dubna požár trávy Baděnovice 14.30-15.15 11 hasičů
5.dubna požár Dřevovýroby Frýdlant n.O. 2.25-6.05 8 hasičů
18.června povodeň Metylovice 14.00-18.00 11 hasičů
5.července požár kůlny Metylovice 0.25-1.50 17 hasičů
8.července požár chaty Čupek 20.50-22.20 4 hasiči
9.července požár chaty Čupek 15.45-17.00 14 hasičů
17.července požár Mysl.chaty Palkovice 3.00-5.00 14 hasičů
27.srpna požár osob.auta Metylovice 18.00-19.00 7 hasičů
10.září požár osob.auta Metylovice 10.20-10.50 10 hasičů
29.září požár obj.bezdomovců Frýdlant 17.00-18.00 7 hasičů

Protože bylo v tomto roce opravdu mnoho výjezdů, narůstalo mezi členy podezření, že se v některých případech jedná o žhářství. Po požáru v Palkovicích byl jeden občan pro podezření

ze žhářství zatčen.
Hasiči mají 4 soutěžní družstva: – družstvo mužů, které se zúčastnilo 19 soutěží
– družstvo žen, které ze zúčastnilo 12 soutěží
– družstvo žáků, které se zúčastnilo 4 soutěží
– družstvo mužů nad 40 let, které se zúčastnilo 1 soutěže

Umístění žen
Krmelín 13 družstev 1.místo
Metylovice 4 družstva 1.místo
Vojkovice 3 družstva 3.místo
Metylovice 4 družstva 1.místo
Turzovka 3 družstva 2.místo
Stará Ves 7 družstev 5.místo
Frýdlant n.O. 8 družstev 2.místo
Kozlovice 11 družstev 6.místo
Proskovice 11 družstev 1.místo
Brušperk 11 družstev 3.místo
Jistebník 13 družstev 3.místo
Ostravice 6 družstev 1.místo
Umístění mužů
Pržno 7 družstev 1.místo
Krmelín 31 družstev 7.místo
Paskov 12 družstev 1.místo
Nošovice 9 družstev 2.místo
Stará Ves 23 družstev 9.místo
Metylovice 22 družstev 8.místo
Janovice 13 družstev 1.místo
Vojkovice 16 družstev 4.místo
Nová Ves 22 družstev 3.místo
Metylovice 21 družstev 5.místo
Petřvaldík 35 družstev 23.místo
Turzovka 18 družstev 3.místo
Stará Ves 27 družstev 4.místo
Frýdlant n.O. 21 družstev 2.místo
Kozlovice 30 družstev NP
Proskovice 28 družstev 6.místo
Brušperk 20 družstev NP
Jistebník 32 družstev 7.místo
Ostravice 24 družstev NP

Tělovýchova a sport

Od roku 1948 byl v Metylovicích po rozpuštění Orla, Sokola a DTJ pouze jeden tělovýchovný spolek, a to Tělovýchovná jednota Sokol Metylovice. 6.12.1998 byla po zralé úvaze založena

ing.Lukášem Karlickým, Jiřím Liberdou a ing.arch.Alešem Bílkem nová Tělocvičná jednota Sokol Metylovice.Pro začátek si stanovila jednoduché cíle: přispět k zastavení soudního sporu o

metylovickou sokolovnu, ustanovit pro metylovského občana stravitelnější majitele sokolovny než byl správce z Moravskoslezské župy v Ostravě a „vrátit“ tímto sokolovnu občanům

Metylovic.
Rozdíl mezi významy slov „tělovýchovná“ a „tělocvičná“ je malý, ale pro právníky ve spojení se slovy „jednota sokol Metylovice“ je zásadní.
Tělovýchovná jednota Sokol Metylovice je organizačně propojena s ČSTV a sportovními svazy, kdežto Tělocvičná jednota Sokol Metylovice je organizační jednotkou České obce sokolské.

Obě jednoty v Metylovicích spolupracují, navzájem si nekonkurují, obě jsou otevřené novým členům. Dnes má tělocvičná jednota 17 dospělých členů a 31 dětí ve florbalovém oddílu. Chce

přispívat ke sportovnímu i kulturními dění obce, především chce vytvořit sportovní příležitost pro ty nejmenší děti, které se ještě nemohou uplatnit v jiných sportovních odvětvích.

Začínají s dětmi od 6.let.

Taekwon-do i.t.f.

Je to korejské bojové umění, které bylo založeno 25.4.1955. V naší republice ho v roce 1987 začal vyučovat pan Hurang Ho Yong.V současnosti se tímto sportem zabývá u nás 4 000 lidí,

ve světě je to celkem 30 000 lidí.
Tento sport má čtyři soutěžní disciplíny:
Volný boj – matsogi
Sestavy – tul
Silové přerážení – wirok
Speciální techniky – t-ki

A proč se vlastně tímto bojovým uměním zabývám v metylovské kronice? Nás občan, Kamil Vyvial, narozený 11.8.1975, právě v tomto sportu vynikl. Začal s tím, když mu bylo 17 let a již

za tři roky se stal hlavním trenérem ve Frýdku-Místku. Od roku 1997 bojuje v reprezentaci ČR a dosáhl mnoha význačných úspěchů:

1997 březen 3.místo mistrovství Evropy Slovinsko
1997 červenec 2.místo mistrovství světa Rusko
1997 nejúspěšnější sportovec okresu F-M /vyhlašuje ČSTV/
1998 duben 3.místo mistrovství Evropy Řecko
1998 červen 3.místo Holandsko
1998 nejúspěšnější sportovec okresu F-M
1999 květen 1.místo mistrovství Evropy Itálie /tým ČR/

Myslivecké sdružení

Naši myslivci si pronajali od honebního společenství honitbu o výměře 840 ha, na které vykonávají práva myslivosti. To znamená, že pečují o zvěř, kterou v zimním období přikrmují

senem, kaštany, zrninami a krmnou solí. V honitbě je umístěno 16 krmelců a zásypů. Od 16.května do konce roku je prováděn průběžný odstřel zvěře. Naše myslivecké sdružení má 12 členů

a 3 hosty.

Chovatelé poštovních holubů

Nejdříve stručně z historie. V roce 1945 vstoupili do spolku chovatelů poštovních holubů „Favorit“ ve Frýdlantě Smolan Karel a Vyvial Jan. V roce 1951 přestoupili do spolku

pošt.holubů „Ostravica“ v Místku. Přidal se k nim ještě další náš občan Merta Miloslav. V roce 1953 musely všechny spolky přejít pod Svazarm, v roce 1960 byli přiřazeni k Českému

svazu chovatelů. V tomto roce se k nim připojil Václav Ryška, v následujícím roce Onderka Metoděj a později jeho synové Petr a Vítězslav. V roce 1963 k nim vstoupil Bača Jaroslav. V

roce 1995 se utvořil spolek chovatelů poštovních holubů v Metylovicích. V roce 1997 omladili jeho řady junioři Vyvial Martin a Vyvial Michal. Hned v roce 1998 vyhráli 1.a 3.místo na

závodech Derby v Žatci, kde bylo nasazeno 1636 holubů. V dalším roce v závodě Derby Poděbrady získali 1. a 2. místo za účasti 1736 holubů.

Klub důchodců

Na popud předsedy kulturní komise Tomáše Kuly a ing.Otakara Bílka se 26.11.95 sešlo několik důchodců a ustavili přípravný výbor klubu důchodců. Ustavující schůze Klubu důchodců byla

28.11.95. Důvodem ustavení Klubu byla jednak nabídka ostravských divadel na 50% slevu pro členy Klubu, ale tím hlavním důvodem jeho činnosti bude odstranění pocitu osamělosti a

opuštěnosti starších lidí i jejich vzájemné sblížení. Na této ustavující schůzi byl zvolen výbor:
Ing.Jaromír Kula, předseda
Ing.Otakar Bílek, místopředseda
Jarmila Halatová, pokladník
Anna Bílková, člen výboru
Klub důchodců se snaží, aby jeho činnost byla patrná v každém měsíci kalendářního roku. Střídají se zájezdy do divadel s přednáškami odborníků, zájezdy za poznáním s posezením u

harmoniky nebo společné posezení u kávy apod. Vyvrcholením bývá výroční setkání důchodců v sokolovně.
I v tomto roce byla jejich činnost pestrá a aktivní. Shlédli operu Prodaná nevěsta, operetu Čardášová princezna, muzikál Balada pro banditu. Navštívili Arboretum Nový Dvůr u Opavy,

chrám P.Marie Pomocnice u Zlatých Hor, byli na exkurzi hydroelektrárny, v historické ruční papírně, u Jelínků ve Vizovicích i muzeu H+Z ve Zlíně a v řadě jiných míst.

Matrika

V letošním roce se narodilo 12 dětí – 7 holčiček a 5 chlapců.
Zemřelo 12 lidí – 6 mužů a 6 žen, průměrný věk byl 66 let. Nejstarší zemřelé ženě bylo 90 let, muži 84 let. Nejmladší ženě bylo 18 let, od narození byla nemocná. Nejmladšímu muži

bylo 50 let.
Příčiny úmrtí:
Ischemická choroba 2
Uhlokopské plíce 1
Arterioskleróza 5
Nádor 2
Dětská mozk.obrna 1
Oběšení 1
Pohřeb kremací byl v pěti případech, na hřbitově v Metylovicích bylo pochováno 7 zemřelých.

Devět párů uzavřelo manželství, z toho 3 páry v kostele, 6 párů na Městském úřadě.
U šesti párů byli oba snoubenci svobodní, u jednoho páru byli oba snoubenci rozvedení. U dvou párů byl jeden z partnerů svobodný a druhý rozvedený. Pouze u jednoho páru byli oba

snoubenci z Metylovic.
Průměrný věk ženicha byl 27 let, nejstaršímu bylo 45 let, nejmladšímu 21 let.
Průměrný věk nevěsty byl 25 let, nejmladší byla 21letá, nejstarší 32letá.
Rozvodem skončily dvě manželství.

Do naší obce se přistěhovalo 33 lidí, odstěhovalo 21 lidí, počet obyvatel k 31.12.1999 je 1504.
Nejstarší občan obce je paní Marie Buzková 94 let čp.312
Paní Sládečková 93 let v DD Frýdlant n.O.
Pan Josef Pauler 92 let v DD Frýdlant n.O.
Marie Vyvialová 91 let čp.310
Anděla Ryšková 91 let čp.139
Anna Mertová 91 let čp.25
Jan Halata 91 let čp.14
Vojtěška Bílková 91 let čp.346
Vojtěch Čupa 90 let čp.241
Alois Mališ 90 let čp.372
Anna Mertová 90 let čp.65
Anděla Němcová 90 let čp.133
Barbora Pečinková 90 let čp.315

Počasí

Leden – převážně zataženo, déšť nebo sněžení, od 18.-23. jasno, teploty někdy vystoupily na +7°C a klesly nejvýše na -5°C. Teprve 30.-31.klesla teplota na -11°C. Průměrná teplota

měsíce byla kolem 0.
Únor – první únor nás přivítal mrazem – 15°C, ale hned následující dny se teplota pohybovala kolem 0. Ve druhé dekádě se pohybovala kolem -5°C, v poslední kolísaly teploty v rozmezí

-2 až +5°C. Poslední dva únorové dny vystoupily odpolední teploty nad +10°C, bylo jasno. Jinak bylo v průběhu měsíce většinou zataženo se sněhovými přeháňkami. Silné sněžení bylo

pouze 18.února.
Březen – od 1. do 12.března se teplota pohybovala od 0 do 13°C, většinou bylo oblačno. V neděli 7.3., přestože odpolední teplota vystoupila až na +10°C, začalo večer sněžit. Sněžení

pokračovali i druhého dne. Ve druhé dekádě klesla noční teplota na -5°C, odpolední se vyšplhala nejvýše na +4°C. Výjimkou byl 19.březen, kdy odpoledne dosáhla teplota +8°C. Většinou

byly mlhy nebo zataženo. Poslední dekáda byla jasnější. Ranní teploty dosáhly až +5°C, odpolední se pohybovaly v rozmezí +10 až +19°C. Poslední březnový den klesla teplota ráno na

-1°C.
Duben – prvních pět dnů, což bylo prakticky o velikonocích, byly ranní teploty kolem 0, odpolední se vyšplhaly na +15°C. Bylo jasno. Pak se zvedly i ranní teploty na +8°C, s výjimkou

10. a 18., kdy byly ráno přízemní mrazíky. Jasné dny se střídaly se zataženými i s mrholením. V poslední dekádě se ranní teploty udržely na +8°C, odpolední vystoupily nejvýše na

+15°C, většinou pršelo. 23.4.byla bouřka se silným deštěm.
Květen – v první dekádě ráno chladněji, odpoledne vystoupily někde teploty až k +20°C. Většina dnů byla jasných. Ve druhé dekádě vystoupily ranní teploty až na +10°C, odpolední se

pohybovaly od +13°C do 16°C, většina dnů byla zatažených nebo deštivých. V poslední dekádě ráno teplota +6°C až +16°C, odpoledne se teplota pohybovala mezi +16°C – 20°C. Většina dnů

byla jasná.
Červen – ranní teploty se pohybovaly v rozmezí 8-16°C, odpolední 18 -25°C. Od 22.6 do 25.6. byla rána chladnější, nejvýše 6°C, dny byly většinou zatažené, mlhavé, nebo s deštěm. Bylo

jen 5 krásných slunečných dnů. Při prudkém lijáku se 18. a 22. vylil metylovský potok.
Červenec – teplý měsíc, ranní teploty průměrně 15°C, odpolední kolem 25°C. Dne 6.7. vystoupila odpolední teplota na 28°C, i noc byla velmi horká. Prvních sedm dnů bylo krásné,

slunečné počasí. Pak už se zase střídaly dny deštivé s několika jasnými dny.
Srpen – průměrné ranní teploty 13°C, odpolední 21°C. Nejvyšší teploty dosáhly 28°C. Je zvláštní, že opět byly většinou dny střídavě oblačné. A přesto počasí ve dnech, kdy probíhaly

oslavy 700 let bylo jako objednané. V pátek 6.8. oblačno, v noci silný déšť, v sobotu dopoledne pěkně, v poledne krátká bouřka, odpoledne i večer pěkně. Teprve v noci veliká bouřka.

V neděli opět hezky.
Září – s výjimkou prvních čtyř dnů bylo celé září slunné a teplé. Průměrná ranní teplota +12°C, odpolední 19°C.
Říjen – první dny byly ranní teploty kolem 13°C. Po 5.10 klesly na 6°C, po 16.10. na -2°C. Kolem 23.10. se opět vyšplhaly na +10°C. Odpolední teploty byly v prvním týdnu ještě +20°C,

v dalších dnech se pohybovaly kolem +10°C, postupně klesly mírně na +6°C. Z 31 říjnových dnů bylo pouze 5 jasných. 23.10. odpoledne bylo +15°C.
Listopad – do poloviny měsíce ráno +4°C, odpolední +10°C. V druhé polovině ranní teploty klesly pod 0, někdy až na -5°C. Odpolední se pohybovaly kolem +5°C, někdy klesly i mírně pod

0. O Krmášovém pondělí bylo zataženo, padal sníh s deštěm. 20.11. bylo v noci silně sněžení, napadlo 15 cm sněhu. 24.11. připadalo dalších 25 cm nového sněhu.
Prosinec – do poloviny měsíce se ranní teploty pohybovaly mírně nad nulou, odpolední kolem +5°C. Byly silně větry. Ve druhé polovině byla ranní teplota -5°C, odpolední také kolem

-5°C. Mírně sněžilo. 21.12. bylo celkem 15cm sněhu. 23.12. klesla noční teplota na -14°C, ve dne se udržela na -6°C. Letošní vánoce byly sice bílé, ale velmi nevlídné,neboť na Štědrý

den večer i na Boží hod byl velice silný vítr.

Životní náklady

Ke konci roku mohl náš občan koupit potraviny prodejně MaJ manželů Kulhánkových za tyto ceny:
Mléko 1l 11,40Kč
Chléb 1,15kg 19,60
Rohlík 1ks 1,30
Mouka 1kg 6,80
Cukr moučka 1kg 24,40
Cukr krystal 1kg 20,10
Fazole 1kg 36
Čočka 0,5kg 14,30
Hrách 0,5kg 8,10
Rýže 1kg 18,10
Olej 1l 32
Máslo 0,25kg 23,30
Tvrdý sýr 1kg 102
Měkký sýr 0,18kg 22,60
Mléko 1l 12,30
Vejce 1ks 2,50
Kuře 1kg 44
Cibule 1kg 10
Mrkev 1kg 10
Jablka 1kg 20
Salám 1kg 60-177

Stalo se ve světě

28.1 konference představitelů 24 zemí o Antarktidě konstatovala, že tomuto kontinentu hrozí ekologická katastrofa.
V únoru uvěznily sněhové záplavy v alpských údolích na 100 000 lidí, z nichž řada musela být urychleně evakuována. V rakouském Galtűru usmrtila lavina více než 30 osob. Celkem v

Alpách zahynulo pod lavinami v tomto roce přes 50 lidí.
Turecko bylo postiženo v srpnu a listopadu zemětřesením. Pod troskami zůstalo nejméně 20 000 osob.
V lednu bylo zemětřesení v Kolumbii, v srpnu v Aténách, v září na Tchaj-wanu.
Cyklon, který zasáhl východní pobřeží Indie byl jeden z nejsilnějších v tomto století. Počet obětí se odhaduje na 200 000 lidí.
Venezuelské úřady oznámily 20.12., že při katastrofálních záplavách, které daly do pohybu tuny bahna a kamení, zahynulo 10 000 lidí.
Vichřice, která se přehnala 25.12. nad Francií, způsobila nevídané škody. Více než ¾ země bylo poničeno, bez proudu, škody na objektech i ztráty na lidských životech.
V tunelu pod Mont Blanckem začal hořet 24.3 nákladní automobil. Při požáru zahynulo 35 lidí.
Od jara 1998 přesvědčovaly západní mocnosti Miloševičův režim, aby místo tvrdých represí v Kosovu proti tamní albánské většině zahájil jednání o demokratickém uspořádání země.

Miloševič na všechny výzvy reagoval další eskalací. Stovky lidí byly masakrovány, desetitisíce vyháněny ze svých domovů. Když aliance usoudila, že vyčerpala všechny diplomatické

prostředky, zahájila 24.3.letecké útoky nejprve na vojenské a poté i na strategické cíle v Srbsku, Černé Hoře i Kosovu. Reakce srbského režimu byla drastická. Během deseti dnů

přinutili Srbové opustit Kosovo 200 000 kosovských Albánců. Nakonec jich bylo přes milión. Celé ulice lehly popelem, muži byli odvlékání, vypukla nevídaná humanitární katastrofa. Po

třech měsících dramaticky stupňovaných náletů se Miloševič stáhl z Kosova. Šlo o dosud největší vojenskou operaci Evropě od konce druhé světové války. Byla to první bojová akce NATO

vedená nikoliv na obranu jednoho z členů paktu, ale proti suverénní evropské zemi na ochranu jednoho malého evropského etnika. Válka měla ukázat všem diktátorům, že si nemohou být

jisti, že jejich činy, byť v hranicích vlastní země, zůstanou nepotrestány. Byla to unikátní válka i z hlediska mezinárodního práva, neboť západní demokracie se rozhodly, že

vojenskou operaci proti režimu Slobodana Miloševiče provedou bez souhlasu OSN. Tento postup byl kritizován ze všech stran. Po ukončení náletů bylo Kosovo obsazeno mezinárodními

silami KFOR. Kosovští Albánci se začali mstít Srbům, kteří v Kosovu zůstali, takže začal exodus Srbů. Zatím se nepodařilo navodit v Kosovu normální poměry.
První válka v Čečensku v letech 1994-1996 skončila pro Moskvu katastrofální porážkou. Nyní se Rusko pustilo do druhého pokusu. Tvrdilo, že má v plánu zasáhnout pouze proti

teroristům.
Ovšem se ukázalo, že Moskva chce obsadit celou provincii. Z Čečenska uprchly statisíce lidí. Ruské nálety začaly ničit čečenská města a vesnice. Západ kritizoval Moskvu za utrpení

působené civilistům. Vztahy mezi Západem a Ruskem, jaké jsou nyní nebyly nikdy horší. Podle novináře Jaroslava Štětiny, který zůstal v Grozném i při náletech, Rusko tají a zmenšuje

své oběti, ovšem ve skutečnosti se tam odehrávají jatka.
Po čtvrt století násilí a prolévání krve v Severním Irsku, při kterém zahynuly více než 3 000 lidí, převzala nad zemí správu nová vláda složená ze zástupců obou znepřátelených

komunit.
Na základě dohody, kterou mezi sebou uzavřely Indonésie a Portugalsko se na Východním Timoru uskutečnilo referendum. 75,8% obyvatel hlasovalo pro samostatnost. Ovšem proindonéská

milice za pomoci armády masakrovala civilisty, 400 000 lidí, polovinu obyvatel ostrova, vyhnala z domova. Teprve intervence OSN, prováděna vojáky Austrálie, učinila přítrž tomuto

masakru.
4.1. zavedla Evropská unie jednotnou měnu – euro.
6.12. pohrozil ruský prezident Jelcin při návštěvě Číny západním kritikům čečenské války, že Rusko má jaderné zbraně. 31.12.překvapivě odstoupil ze své funkce.
Zhruba 23 000 let staré ostatky mamuta vyzvedl z věčně zmrzlé sibiřské půdy po měsících práce tým nizozemských, francouzských, amerických a ruských vědců.

Stalo se v obci

V tomto roce se dvakrát vylil místní potok. Poprvé to bylo při bouřce a následném prudkém lijáku 18.6. kolem poledne. Potok se na několika místech vylil z koryta. Pisatelka měla

možnost sledovat situaci pod Čihadlem, kdy voda zalila dvůr pana Františka Juřice čp.30, veřejnou komunikaci od Čihadla po pana Vojtěcha Šiguta čp.186, dvůr pana Karla Kožucha čp.70

i zahrádku paní Markéty Šigutové.
Tato situace se u nás opakovala i po lijáku 23.6.
Po 293 letech mohli i naši občané pozorovat téměř úplné zatmění Slunce. Tento jev bude u nás viditelný teprve až v roce 2135. Vrchol zatmění byl v naší obci ve 12.49. Lidé

pozorovali zatmění přes svářečské brýle nebo jiné pomůcky, aby si nepoškodili zrak. Kolem poledne se zešeřilo, krajina byla osvětlena zvláštním svitem, utichli ptáci. Po 13.hodině se

všechno začalo vracet do normálu. Mnoho lidí z naší republiky odjelo do Maďarska nebo Rakouska, aby viděli úplné zatměn Slunce.
Protože byla v tomto roce v pondělí krmášová zábava velice slabě navštívena, rozhodla se kulturní komise, že tuto tradici ukončí a v příštím roce uspořádá krmášovou zábavu pouze v

neděli.
Ovšem tím nejdůležitějším, čím v naší obci žili v tomto roce občané, byly oslavy 700 let obce, které připadly právě na tento rok.

1.8.1999 1299-1999

700 LET OBCE METYLOVICE

Následují podpisy návštěvníků výstavy o historii a současnosti obce.

V listině, datované 29.října 1299 a adresované biskupskému fojtovi z Osoblahy, je nejstarší nalezená písemná zmínka o naší obci, neboť se v ní poprvé výslovně uvádí jméno naší

vesnice. Protože od té doby uběhlo 700 let, rozhodlo obecní zastupitelstvo, že oslavy tohoto významného výročí proběhnou v období od 31.7. – 8.8. Pod vedením předsedy kulturní komise

Vavřína Michalce se dal dohromady tým občanů, kteří chtěli pomoci jak nápady, tak prací, aby byl průběh oslav co nejlepší.
Slavnost byla zahájena 31.7. soutěží hasičských družstev v požárním útoku na místním fotbalovém hřišti. V neděli 1.8. dopoledne byla v místní škole zahájena výstava o historii a

současnosti obce, která byla velmi dobře připravena. Za to patří především dík paní MUDr.Melánii Ševčíkové a Běle Mačejovské, které tuto práci řídily. Především paní doktorka

Ševčíková byla duší celé výstavy. Samozřejmě, že při instalaci pomáhaly i další ženy, které této práci věnovaly desítky hodin. Je jen škoda, že v obci nejsou prostory, kde by tato

výstava mohla být trvale instalována. V přízemí školy byla jedna místnost věnována historii i současnosti mateřské i základní školy, Beskydskému dětskému sanatoriu, významným

rodákům, kostelu, odboji v I.a II.světové válce, osvobození vesnice v roce 1945 a práci osvětové besedy. Nepředstavitelně bohatý fotografický materiál /nejstarší fotografie školních

dětí byla z roku 1904/ i působivé aranžmá zaujalo všechny návštěvníky.
Druhá místnost byla zaměřena na to, čím žily předešlé generace. Historie řemenářství naší obce, stařičká vysvědčení, výuční listy, užitkové předměty předešlých generací, ruční práce

žen, to vše navodilo příjemnou a útulnou atmosféru.
V poschodí představili své výrobky současní podnikatelé v obci. Také hasiči, sokoli, orli, myslivci, holubáři, sportovci a Klub důchodců ukázal návštěvníkům pomocí fotografií i

dochovaných památek, že naše obec žila bohatým spolkovým životem.
Poslední místnost se proměnila v galerii místních malířů. Svá díla vystavovali akademický malíř Karel Lepík, zesnulý akademický malíř Josef Műller /zakladatel obecní kroniky/,

zesnulý profesor Josef Luňáček a malíři samouci Karel Kožuch a zemřelý Bohuslav Šnajdr.
Výstavu navštívilo kolem šesti set lidí a byli velice spokojeni. Zájemci si mohli přímo na výstavě zakoupit knihu „700 let obce Metylovice“, kterou velice fundovaně napsal pan Milan

Spusta, otec současného starosty, videokazetu o historii řemenářství i současnosti obce, kterou připravil ing.Tomáš Farný a velmi pěkné keramické kachle s obecním znakem, které

vytvořila paní Romana Čupová.
V pátek 6.8. odpoledne se na fotbalovém hřišti utkali místní fotbalisté s družstvem z Jindřichova ve Slezsku. A proč právě z Jindřichova? Mnoho občanů naší obce odešlo po válce do

Bučovic a do Jindřichova, kde po odsunu Němců zůstalo mnoho opuštěných domů. Řada z nich na rodnou obec nezapomněla, rádi se občas i se svými potomky do Metylovic podívají.
V páteční podvečer si přišli na své ctitelé cimbálové muziky. V režii pana Přibyly, nájemce restaurace Pod lipami i potravin Rosnička, hrála cimbálovka všem, kteří se v podvečer

přišli posadit k připraveným stolům pod lipami. K dobré náladě přispěla i lidová vyprávěčka Františka Pituchová z Frýdlantu a krátké pásmo metylovských pověstí a písniček, které s

našimi děvčaty nacvičila jejich třídní učitelka paní Hana Suchanová.
V sobotní dopoledne se na fotbalovém hřišti vyběhaly i naše děti, neboť zde bylo pro ně připraveno sportovní dopoledne. Krátká bouřka před polednem zahrála organizátorům slavnosti

trošku na nervy. Ale všechno dobře dopadlo. Když ve 14 hodin zahajoval starosta obce ing.Pavel Spusta odpolední slavnost na prostranství před sokolovnou, už zase svítilo sluníčko a

pěkné počasí vydrželo až do večera. Program odpoledne byl opravdu pestrý. Městský dechový orchestr při Základní umělecké škole v Ostravě doprovodil svou hudbou půvabné mažoretky a

pak už to šlo jedno z druhým. Mladí lidé z družstva exotického bojového umění přeráželi jediným pohybem prkna, hromádky složených cihel nebo střešních tašek, přesvědčili nás, že i

dívka se může ubránit nenadálému útočníkovi. Bojové umění bylo vystřídáno country kapelou. Na pódiu se také roztančila známá folklórní skupina Pilky ze Lhotky. Odpoledne pokračovalo

vystoupením historického šermu, který předvedla skupina z Hranic na Moravě, představila se dechová hudba Palkovjanka z Palkovic, nechyběl ani aerobik. A samozřejmě ani tombola a

občerstvení. Nakonec zazněla do houstnoucího šera slova písně o Metylovicích, kterou k těmto oslavám složila paní Věra Petrová, učitelka místní mateřské školy. Celá sobotní slavnost

vyvrcholila večer obrovských a nádherným ohňostrojem, který bylo vidět i ve Frýdlantě, ve Lhotce a v Palkovicích.
V neděli dopoledne po pontifikální mši požehnal biskup ostravsko-opavské diecéze František V.Lobkovicz obecní prapor a znak. Návrh vytvořil výtvarník heraldik Jan Tejkal z Ostravy.

Znak je modročervený, sníženě dělený, dole zaoblený štít. V horní části je stříbrný kůň se zlatým bičem, který je symbolem „koňského nebe“. V dolní části je stříbrná mříž, která je

atributem mučedníka sv.Vavřince, o jehož svátku se slaví v Metylovicích pouť.
Odpoledne byl návštěvníkům oslav předveden profesionální zásah hasičů. Specialisté na záchranu osob z velkých výšek předvedli „záchranu“ Vladimíra Konvičky z „hořící“ věže hasičské

zbrojnice.¨
Dechovka, která vyhrávala celé odpoledne u budovy Obecního úřadu umocnila a zároveň ukončila oslavy 700 let naší obce.
Myslím, že se podařila dobrá věc a opět se ukázalo, co dokáže parta lidí, které spoje společný cíl.

William T.Garland

Na základě informací uvedené v publikaci Letecká bitva nad Slavičínem se kronikářka rozhodla napsat panu Williamu T.Garlandovi, pilotu letadla, které bylo nad Metylovicemi sestřeleno

29.8.1944 a který nyní žije v Sedoně, v Arizoně v USA.Pan Garland reagoval velice rychle. Obratem odpověděl a přiložil i anglicky psanou knihu o jejich letecké skupině. Podle jeho

dopisu jeho člen posádky Russel Payne byl zatčen. Pan Garland je přesvědčen, že když ho s padákem vykazoval z letadla, byl už mrtev. Tím je zpochybněna verze některých našich občanů,

kteří se domnívali, že byl po dopadu živý a že ho zastřelili Němci. Dále pan Garland píše, že on sám byl několik dní vězněn v Mor.Ostravě a později byl převezen do vězení ve

Frankfurtu, kde se dočkal konce války. V srpnu 1994 navštívil pan Garland, pan Leo Zupan a Loy Dickinson i se svými manželkami Slavičín a taky projížděli silnicí od Lhotky na

Metylovice poblíž místa, kde zasažené letadlo spadlo. Přitom měli štěstí, neboť se přitom setkali s panem Zdeňkem Cvičkem ze Lhotky, který jako mladý chlapec viděl pád hořícího

letadla a tak jim přesně ukázal místo, kam tehdy letadlo dopadlo. Na mou otázku pan Garland napsal, že se nikdy nesetkal s americkým pilotem, který by se jmenoval Frank Rose a rovněž

že mu nic neříká jméno Blumenstein. V závěru dopisu mne vybídl, pokud budu mít nějaké dotazy, abych mu napsala. Protože mne zajímal jeho osud poté, co vyskočil z letadla, opět jsem

mu napsala, ale tentokrát jsem už dopis nedostala.
V matrice v Palkovicích jsem ve svazku V na straně 121, číslo zápisu 23 našla tento zápis:
1944 August 29.September 1. Im Walde
PATNE BRUSSELL
Mitglied der Kriegs – Blug – war kabtellung USA das am 29/8/1944 um 11.15 Uhr zusamenengestű rtzt und unweit des dorpes Quittendorf abgabrennt ist
1944 29.srpen 1.září v lese
Patne Brussell
Člen posádky letadla USA, která dne 29.8.1944 o 12.15 hod. byla sestřelena a nedaleko obce Metylovice shořela
Náboženství katolické
Pohlaví mužské
Věk asi 25 let
Prostřelení a slet padákem
Pohřbil František Mastil, farář
Převezen letadlem do USA /úterý v říjnu/ 1946

Podle tohoto zápisu je jasné, že šlo o člena posádky, který se jmenoval Payne Russell. Ovšem, kde se vzalo jméno Frank Rose? Možná, že vysvětlení našel pan Jaromír Šupina z Palkovic,

který napsal a vydal zdařilou publikaci Pohlednice z Palkovic. V kapitole, která pojednává o tomto sestřeleném letadle a Rayne Russellovi píše, že pamětníci této události uvádějí, že

Němci nařídili, aby dotyčného pochovali bez obřadu. Ovšem tamější farář P.Mastil řekl, že je to člověk a ne nějaký králík. Požádal o spolupráci několika spolehlivých mužů. Pan Šlajer

z Palkovic mu v noci vyrobil rakev. Když mrtvého omývali do rakve, přišli na to, že měl na krku známku se jménem Frank Rose a tak se domnívali, že se tak jmenuje. Proč měl zemřelý

na krku tuto známku se už asi nedovíme.
Pan Šupina také inicioval stažení chybné tabulky a vyrobení nové měděné destičky, nyní již se správným jménem. Palkovští skauti ji umístili na vysokou břízu na úpatí kopce /ta

původní byla na vrcholu kopce/. Naproti břízy vzniká postupně mohyla z kamenů, které přinášejí skauti nebo děti, zajímající se o tuto událost.

Stalo se v České republice

23.ledna zemřel ve věku 92 let spisovatel, novinář a legendární skautský vůdce Jestřáb, autor Rychlých šípů Jaroslav Foglar.
24.února zemřel ve věku 103let Filip Kazík, poslední žijící příslušník bývalých československých legií za 1.svět.války.
12.března byl v americkém městečku Indepandence formálně stvrzen náš vstup do NATO. Když pár dnů nato zaútočili spojenci na Srbsko, řekl premiér Zeman, že aliance rozhodla o zásahu

před naším vstupem. Nebyla to pravda, vláda jen nebyla schopna říct občanům pravdu.
25.3. byla v tisku uveřejněna tzv. Dřevíčská výzva, v níž na obtížnou situaci českého hospodářství reagovaly osobnosti ekonomického a společenského života. Výzva vzbudila velmi

rozporuplné reakce mezi politiky.
28.5. schválila vláda návrh nového tiskového zákona, který vzbudil kritiku především u novinářů.
23.7. významné osobnosti kulturního a veřejného života vytvořily iniciativu Impuls a vyvolaly diskusi, kam směřuje česká společnost deset let po listopadu. I tato iniciativa se

dočkala nevybíravých útoků ze strany některých politiků.
24.8. zemřel náhle ve věku 86 let arciopat benediktinského kláštera Anastáz Opasek, který se v roce 1992 setkal v metylovském kostele asi se stovkou mladých lidí z celého děkanátu.
3.9. uzavřela Moravia banka všechny své pobočky. V této bance mělo úspory mnoho lidí i podniků našeho regionu.
24.9. se dopoledne podrobil bývalý předseda KDU-ČSL Josef Lux transplantaci kostní dřeně na klinice v americkém Seattlu. Přesto, že se kostní štěp ujal, onemocněl posléze Lux zápalem

plic a 29.11.zemřel.
Od října do 24.11. stál v Matiční ulili v Ústí n.L. plot. Původně zde měla stát čtyřmetrová zeď, která měla chránit majitelé rodinných domků proti hluku ze sousedních domů, obývaných

neplatiči, většinou Romy. Během roku se kolem matiční rozpoutal zápas plný emocí. Na věc se dotazoval i prezident Clinton z USA. Zemanův kabinet se nakonec postavil proti stavbě

plotu, ovšem radnice v říjnu plot postavila. Romové ho rozebrali. Za asistence policie byl znovu postaven. Nakonec byl plot zbourán a za státní peníze byly rodinné domky vykoupeny.
21.10. se poprvé od pádu komunistického režimu dostala KSČM na první místo v žebříčku volebních preferencí. Volilo by je 23% lidí, ODS 21%, ČSSD 17,5%.
17.11. šest někdejších studentských vůdců sametové revoluce vyzvalo dopisem „Děkujeme, odejděte“ Miloše Zemana a Václava Klause, aby odešli z politiky. Petici podepsalo 100 000 lidí.
31.12. přes paniku a určitou mediální hysterii nedošlo ani k selhání počítačových systémů ani ke konci světa.