30. Leden 2023     dnes má svátek: Robin

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Dřevěný přístřešek - čekárna u autobusové zastávky Metylovice – Dvořáček je opět na svém staronovém místě a bude tak moci chránit čekající občany před nepříznivým počasím. Ještě chybí napojit světlo v zastávce na síť veřejného osvětlení.


zastvka u Dvoka 1

zastvka u Dvoka 3

zastvka u Dvoka 4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
                    
                          Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice –
                                           návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání


Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace obce Metylovice dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – návrhu opatření obecné povahy a konání veřejného projednání

V souladu s ust. § 20 a § 52 odst. 1 stavebního zákona bude návrh Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – návrh opatření obecné povahy s odůvodněním, který se týká všech vlastníků nemovitostí, které jsou řešením Změny č. 2 dotčeny, vystaven k veřejnému nahlédnutí
                       
                                                                                od 14. dubna 2022 do 25. května 2022

na Obecním úřadě Metylovice, Metylovice 495 a na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí, na odboru regionálního rozvoje a stavebním úřadě, v budově na Náměstí č. p. 9, v kanceláři č. 57 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek od 8.00 do 12.00 hodin – nejlépe po telefonické domluvě.
Současně je nahlížení do návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice umožněno dálkovým přístupem na webových stránkách obce Metylovice: https://metylovice.cz/vse-o-metylovicich/uzemni-plan-obce (webové stránky obce Metylovice „https://www.metylovice.cz“ – odkaz „O METYLOVICÍCH“ – odkaz „Územní plán obce“ – odkaz „Návrh Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – etapa veřejného projednání“).

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – návrhu opatření obecné povahy včetně odůvodnění se uskuteční
                 
          ve středu 18. května 2022 od 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. 495, 739 49 Metylovice

Na veřejném projednání bude zajištěn odborný výklad fyzickou osobou oprávněnou k projektové činnosti ve výstavbě (projektantem).

K veřejnému projednání pořizovatel zve jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a oprávněné investory a to nejméně 30 dnů předem samostatným oznámením.

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení Změny č. 2, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tedy do 25.05.2022 (včetně) může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (viz předchozí odstavec) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a především vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Podle ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

K připomínkám a námitkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Adresa pro zasílání připomínek:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí č. 9, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
„otisk razítka“

Mgr. Jakub Jiroušek, v.r.
oprávněná úřední osoba
referent odboru regionálního rozvoje
a stavebního úřadu

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úředních deskách Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a Obecního úřadu Metylovice min. po dobu 30 dnů.

Tato vyhláška se dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Evidenční číslo písemnosti:


Vyvěšeno dne:   14. 04. 2022                                                                                                        Sejmuto dne: ..................................................


Úřední razítko úřadu


Růžena Vrbová
Jméno, příjmení, podpis                                                                                                                    Jméno, příjmení, podpis

Velikonoční neděle, kterou si užije každý. V dopoledních hodinách tradiční zabijačka pro dospělé, a od oběda až do noci hudební program se vším všudy. Pro ty nejmenší je přichystán dětský program od 14:00 - 17:00, kde třešničkou bude zábavné cirkusové vystoupení aneb žonglérská show v podání mistra Jana Hlavsy. To všechno a ještě více už v neděli 17. dubna 2022 v areálu fotbalového hřiště u Hospůdky na hřišti v Metylovicích!

 imrvere velikonocemetylovice fbpost

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy:  107776
Obec:  Metylovice
Skut. zahájení:   
Plán. zahájení orientačně:  06.04.2022 08:00
Plán. ukončení orientačně:  06.04.2022 15:00
Dotčená oblast:  Viz mapka
Způsob náhradního zásobování:  Umožněno předzásobení


Odstávka vody

Moravskoslezský kraj a jednotlivá města mj. již schválila, anebo se ke schválení připravují, bezplatnou přepravu na linkách veřejné dopravy v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.
Na stránkách www.kodis.cz jsou aktuální údaje o možnostech  bezplatné přepravy v rámci ODIS, i v ukrajinském jazyku.

Bezplatná přeprava - čeština

Bezplatná přeprava - ukrajinština

Diecézní charita ostravsko-opavská se rozhodla už od 17. 03. 2022 uspořádat materiální a potravinovou sbírku pro Ukrajinu.

A4 leták Materiální a potr. sbírka DCHOO

Mikroregion a MAS Frýdlantsko – Beskydy ve spolupráci s projektem Podnikni to! spouští bezplatný kurz pro své občany. Je určen těm, kteří mají v hlavě podnikatelský nápad, ale neví, jak ho zrealizovat, podnikatelům, kteří hledají novou inspiraci a jistotu při zavádění nových produktů nebo zájemcům, které podnikání láká, ale konkrétní nápad ještě hledají.

Pět setkání v pěti týdnech vás naučí, jak systematicky krok po kroku hledat a najít funkční nápad, otestovat jej, ověřit jeho potenciál a nastartovat finančně udržitelný projekt.

Získáte obecné know-how, které už vám nikdo nevezme a nápady ve vaší hlavě získají reálné obrysy. S minimem rizika a finančních investic.

Nezáleží na tom, jestli je vaším snem mít menší lokální firmu, přivydělat si vlastním projektem při zaměstnání, nebo vybudovat mezinárodní firmu. Na konci kurzu budete mít smysluplný projekt a hlavně plán, jak jej úspěšně rozjet.

Naše absolventka Iveta shrnuje: “Během kurzu se mi otevřely oči – získala jsem spoustu inspirace a cenných rad. Zase mi svitla naděje na podnikatelský úspěch. Potvrdilo se mi, že když člověk chce a nepřestává hledat nové cesty, úspěch se dostaví. Poznala jsem inspirativní prostředí plné různých životních příběhů, které spojuje touha po vybudování něčeho vlastního, na co může být člověk pyšný. Na základě podnětů od zkušených lektorů jsem se mohla podívat na své dosavadní podnikatelské kroky zase z jiného úhlu, který přinesl nové podněty.”

Provázet vás bude zkušená podnikatelka. Díky jejímu vedení a letitým zkušenostem se můžete vyhnout největším začátečnickým chybám a budete mít dost prostoru svůj projekt dobře nasměrovat. Inspirací budou bezpochyby i ostatní účastníci. Staňte se součástí komunity podnikavých lidí ve Frýdlantu a jeho okolí!

Kurz je určený pro občany obcí mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy, pro zaměstnané, studenty i maminky na mateřské.

Skládá se z 5 setkání, která budou probíhat jednou týdně vždy ve středu. První workshop odstartuje ve středu 13. dubna 2022 v 17:30 v Kulturním centru Frýdlant n.O., Hlavní 1755. Účast je díky podpoře Mikroregionu Frýdlantsko Beskydy zdarma. Zájemci se můžou přihlásit na webu podniknito.cz na podstránce s názvem Podnikni to! ve Frýdlantu nad Ostravicí nebo jednoduše napsat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informace o kurzu Podnikni to! ve Frýdlantu nad Ostravicí:

Kurz je určen pro všechny občany města a okolních obcí mikroregionu (Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry).
Úvodní workshop začíná 13. dubna 2022 v 17:30.
Kurz proběhne v Kulturním centru Frýdlant n.O., Hlavní 1755
Celkem je připraveno 5 tematických setkání, vždy ve středu od 17:30 do 19:30.
Kurz povede zkušená podnikatelka a majitelka rodinné biofarmy – Markéta Menšíková.
Reakce absolventů:

Zajímavý koncept, jednoduchý a jasný návod na vyhodnocení nápadu. Pěkné vedení od začátku k realizaci. (Sandra)
Kurz mě naučil přemýšlet jinak o problémech – jako o příležitosti. Myslím, že po kurzu se člověk přestane podnikání bát. (Martin)
Rozhodně skvělé vidět svět podnikání z jiného úhlu pohledu, než jak je obecně ve společnosti vžité. Spousta skvělých tipů, které člověku „otevřou oči“. (Eva)

web