10. Červen 2023     dnes má svátek: Gita

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych se vyjádřil k jednání zastupitelstva konaného 21. dubna 2020, o jehož konání se vyskytují různé, často i protichůdné a nepravdivé informace.

Jak jistě víte nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo. Výkonným orgánem je pak rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, vykonává část její pravomoci starosta obce. Jelikož u nás v Metylovicích radu obce nemáme, tak o většině návrhů rozhoduje zastupitelstvo obce. Proto se scházíme pravidelně 1x měsíčně, abychom zvládli projednat všechny body programu zastupitelstva, kterých se každý měsíc nasbírá docela dost. V letošním roce se konala dvě zasedání, a to v lednu a v únoru. Jednání zastupitelstva obce naplánované na 24. března, muselo být na základě Pokynu Ministerstva vnitra odloženo. V té době se totiž mohlo zastupitelstvo konat pouze za podmínky, že bude jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné s možností projednávat jen omezený okruh bodů.

Dne 6. 4. 2020 bylo publikováno usnesení vlády č. 151/2020 Sb., dle něhož bylo s účinností od 7. 4. 2020, po dobu trvání nouzového stavu, možno konat zasedání zastupitelstva obce a jiných kolektivních orgánů obce za dodržení stanovených podmínek. V případě osobní účasti členů zastupitelstva stanoví krizové opatření dvě povinnosti: Povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 metry. Dále je formou doporučení stanoveno, aby v případě osobní účasti došlo k oddělení členů zastupitelstva obce od ostatních osob vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru. Zároveň musí být zachována možnost uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva dle § 93 odst. 3 zákona o obcích (zasedání zastupitelstva obce je veřejné). Proto se jednání zastupitelstva obce Metylovice konalo dne 21. 4. 2020 v sokolovně ve dvou od sebe oddělených prostorách. V kinosále zasedali členové zastupitelstva a tělocvična byla určena pro veřejnost. Prostor pro občany byl ozvučen, aby bylo slyšet, co se projednává, a aby všichni přítomní občané měli možnost se přes bezdrátový mikrofon ke každému bodu vyjádřit.

Program jednání zastupitelstva tvořily z velké části body, které se již měly projednávat na březnovém zasedání (veřejnoprávní smlouva s SK Metylovice, dodatky ke smlouvám o dílo na realizaci akcí Metylovice – chodník, úsek 1,2 a 3, rozpočtová úprava nebo příkazní smlouvy na technický dozor investora a koordinátora u staveb chodníků). Dále byl program doplněn např. o výběr zhotovitele na prodloužení vodovodu, o schválení účetních závěrek obce a základní školy anebo také o Dohodu s SmVak o činnosti a umístění stavby „Chodník Vrchovina – Žukov“ v ochranném pásmu vodního díla. Pokud jsme nyní v obci nechtěli zastavit stavební činnosti (realizaci chodníků – úsek 1,2 a 3, rozšíření vodovodu), projekční činnosti (chodník Vrchovina – Žukov, chodník ZŠ – dolní konec) a platbu faktur (rozpočtová úprava č. 3), tak nebyl důvod déle čekat a konání zastupitelstva odkládat. Svolal jsem tedy zastupitelstvo na základě usnesení vlády č. 151/2020 Sb. a dle § 93 odst. 1 zákona o obcích.

V úterý 21. 4. 2020 cca 5 minut před zahájením řádně svolaného zastupitelstva mi pan místostarosta sdělil, že s konáním zastupitelstva nesouhlasí, protože se dnes informoval na hygieně a na ministerstvu zdravotnictví, kde mu údajně sdělili, že konání zastupitelstva v tomto stylu je zakázané. Žádné písemné vyjádření hygieny ani ministerstva mi však nepředložil.
S úderem 17 hodiny jsem zasedání zastupitelstva zahájil. Přítomno bylo 6 z 11 zastupitelů (Lukáš Halata, Jaroslav Svolinský, Jiří Závodný, Leona Pavlásková, Jakub Farný a Tomáš Rabas). Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. Asi po 10 minutách dorazil, na podnět pana místostarosty, zástupce Policie ČR. Zeptal se mě, na základě čeho jsem zasedání svolal. Předal jsem mu tedy k prostudování usnesení vlády č. 151/2020 Sb. Zástupce policie po obhlídce prostor sokolovny neshledal důvod k ukončení či rozpuštění zasedání zastupitelstva – byly dodrženy rozestupy 2 metry, všichni měli ochranné prostředky (rukavice i roušky) zastupitelé seděli v místnosti oddělené od veřejnosti. Určitě jsme dodrželi větší hygienické podmínky a opatření než např. v super a hobby marketech nebo jiných obchodech. Nakonec byl celý program projednán až na body, ke kterým měl připravit podklady pan místostarosta, např. „Program na poskytování návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů“ nebo „Zpracování architektonické studie zateplení a rekonstrukce hasičských zbrojnic“.
Do dnešního dne mě nikdo z hygieny ani z ministerstva vnitra či ministerstva zdravotnictví nekontaktoval a nedostal jsem ani žádnou relevantní informaci, že by svolání zastupitelstva bylo nezákonné.
Jen pro informaci, zasedání zastupitelstva se v okolních obcích konalo ještě dříve než u nás, například 16. 4. Malenovice, 16. 4. Čeladná a 20. 4. Lhotka.

Díky tomu, že jsme se opět po dvou měsících sešli, sice ne v plném počtu, ale alespoň v usnášeníschopném stavu, jsme nezastavili chod obce, ba naopak jsme pomohli jejímu dalšímu rozvoji. Můžeme tak pokračovat ve stavbě chodníků, můžeme zahájit stavbu vodovodu, schválili jsme finanční podporu místním spolkům (zahrádkářům, myslivcům, Janě Šimkové a jejímu mysliveckému kroužku, aj.).
A rovněž jsme uzavřeli tolik diskutovanou veřejnoprávní smlouvu s SK Metylovice, o které bych vás chtěl informovat podrobněji. V žádném případě se nejedná o DAR obce Metylovice Sportovnímu klubu jak je někdy mylně (a možná i záměrně) uváděno.
Veřejnoprávní smlouva se Sportovním klubem Metylovice je uzavřena na poskytnutí účelové dotace na provedení rekonstrukce zázemí na fotbalovém hřišti, na kterou je již několik let vydané stavební povolení. Dotace bude Sportovnímu klubu uvolňována dle fakturace. Ta bude probíhat 1x měsíčně. Sportovní klub takovouto fakturu předloží vždy obci, a pokud bude odpovídat odsouhlasenému soupisu prací technickým dozorem investora, zástupcem investora (někdo z SK) a pověřeným zástupcem obce, pak obec poskytne Sportovnímu klubu dotaci, rovnající se částce požadované v předmětné faktuře. Spolek je navíc povinen předložit obci průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2021 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Kromě jiného je spolek dále povinen předložit obci závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, nejpozději do 60 kalendářních dnů od kolaudace stavby.

I když veškeré zázemí (budova s hospůdkou, šatnami a umývárnami) zůstává nadále ve vlastnictví obce, tak investorem bude na základě smlouvy o výpůjčce Sportovní klub, který za finanční prostředky obce provede technické zhodnocení této budovy, která pořád je a bude majetkem obce. A proč tedy bude investorem Sportovní klub? Protože SK má stále možnost žádat o investiční dotace na obnovu sportovních zařízení např. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo třeba i z nově vzniklé Národní sportovní agentury. Pro obce žádný takový dotační titul v současné době neexistuje. A kdyby dotace vyšla, tak by to bylo pro nás všechny jen další plus.
Investiční akce, které máme stavebně připravené, tj. máme přinejmenším vydané platné stavební povolení, se nyní realizují (chodník od kostela až po Paseky, sběrný dvůr a kompostárna), tak proč nerekonstruovat zázemí na hřišti, když máme vyřízené stavební povolení a na bankovním účtu obce cca 47 mil. Kč? Na co čekat, až nám ty peníze „sežere“ inflace? Jiná větší investiční akce není v této chvílí na obci připravena. Teprve se projektují další etapy chodníků směrem na Lhotku a dolní konec nebo se zpracovává technickoekonomická studie na likvidaci splaškových vod. Proto je snad lepší peníze investovat do dalšího rozvoje obce a ne je nechat ležet na účtu bez nějakého zhodnocení. Vždyť areál SK Metylovice využívají místní spolky – Sbor dobrovolných hasičů (tréninky, pohárová soutěž a závod TFA), Spolek rodičů (dětský den, pálení žákovských), Klub seniorů (smažení placků, vaječiny, párků, výroční schůze), obec Metylovice (Den obce, pouť, předvánoční jarmark, pohádkové cesty, čarodějnické slety, trojsešup), Základní a mateřská škola (hodiny tělesné výchovy, vycházky s dětmi, McDONALD'S CUP), Odborný léčebný ústav Metylovice (pohybové aktivity dětí s obezitou), nájemce hospůdky (letní kina, pivní slavnosti, oslavy životních výročí), Psí škola FENIX (závody v psím sportu Obedience) a v neposlední řadě i SK Metylovice (dortový turnaj mládeže, Metylovice CAP, memoriál Ondřeje Šprly, memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, noční turnaj starých gard, branný závod Medvědí stezka, letní fotbalový kemp, soutěžní fotbalová a volejbalová utkání, tréninky fotbalu, volejbalu a nohejbalu, cvičení dívek a žen ASPV, stavění a kácení máje a spousty dalších akcí). To zázemí neslouží a nebude sloužit jen jednomu spolku či několika jedincům, ale všem. Areál je již nyní přístupný veřejnosti, což se už dnes málokde vidí. Ve většině obcí jsou sportovní areály oploceny a slouží pouze sportovním oddílům.

Proto by se někteří jedinci z řad občanů, ale především zastupitelů mohli nad sebou zamyslet.
Možná by bylo dobré méně mluvit a začít více pracovat. Rok čekáme na výkresy na projekt chodníku od školy na dolní konec. Již rok mohly být opraveny komunikace nad svatou Annou, na Žukově a u horního kravína. Rok řešíme opěrnou stěnu za hospůdkou na hřišti. Více jak rok se mluví o zpracování technickoekonomického zhodnocení nakládání s odpadními vodami – vše v gesci stavebního výboru, především však místostarosty obce. Pořád se tvoří jen nějaké studie, hledají se další právní názory a důležitá rozhodnutí se stále odkládají. Vezměte už prosím všichni konečně odpovědnost do svých rukou a přestaňte se chovat alibisticky. Byli jste zvoleni občany, tak za ně rozhodujte. Zatím to vypadá, že některým zastupitelům snad ani o občany a jejich blaho nejde.

Je obtížné pracovat v období virové infekce, ale daleko náročnější je pracovat v prostředí nedůvěry …

Ing. Lukáš Halata
starosta obce Metylovice

Pondělí  8.00 - 12.00  13.00 – 16.30
Středa   8.00 - 12.00  13.00 – 16.30

Žádáme občany, aby omezili návštěvu obecního úřadu na minimum a preferovali elektronickou komunikaci s úřadem na těchto adresách:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obecní úřad taky můžete kontaktovat na telefonních číslech:
starosta – 558 686 255, 731 414 352 
místostarosta – 734 670 676 
Růžena Vrbová a Magda Čupová – 558 686 129, 737 345 110

Žádosti nebo podání, která nepotřebují potvrzení úřadu, prosím, vhazujete do poštovní schránky umístěné u vchodu
do budovy.
Při vstupu na obecní úřad používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
a desinfekci, která je umístěna v 1. poschodí budovy.

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury na svém jednání „per rollam“ dne 9. 4. 2020 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek a na financování výstavby, modernizace nebo opravy místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou pro rok 2020.
Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 168 akcí za 566,124 mil. Kč. I přes navýšení rozpočtu nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny všechny žádosti, které splnily pravidla pro poskytnutí příspěvku. Celkově bylo předloženo 326 žádostí (cca 50% úspěšnost). Mezi schválenými žádostmi je i ta naše z Metylovic, a to na akci „Metylovice – chodník, úsek 1 a 2“ (od kostela, přes Vrchovinu až po pana Uhláře před ovocným sadem). Díky této dotaci obec ušetří na stavbě chodníku 85% z uznatelných nákladů tj. cca 5 mil. Kč, které mohou být využity na další investiční akce v obci. Projekt se připravoval od roku 2015 a i přes „porodní bolesti“ se nám jej v roce 2018 podařilo dotáhnout do fáze stavebního povolení. Samotné stavbě chodníku předcházely ještě související projekty. Jednak to byla demolice rodinného domu č.p. 16, který stál v plánované trase chodníku a také přeložka 5 ks betonových sloupů nadzemního vedení NN (realizovaná v roce 2018). Tyto sloupy byly rovněž v kolizi s pěší komunikací, a tak se musela u společnosti ČEZ vyřídit a uhradit jejich přeložka. Jsem rád, že jsme nedali na slova nejmenovaného pana zastupitele, který prosazoval stavbu chodníku již v minulém roce, a to i přesto, že nebyl vybrán zhotovitel na realizaci stavby a nebyla ještě zpracována ani projektová dokumentace pro provedení stavby, tzv. realizační dokumentace. Tato realizační dokumentace tvoří jednu ze základních příloh zadávacího řízení pro výběr zhotovitele a bez ní nelze výběrové řízení provést.
Jsem osobně velmi rád, že jsme byli úspěšní, přestože podání žádosti o dotaci prostřednictvím společnosti Na míru, spol. s.r.o. nemělo 100 % podporu v zastupitelstvu. Mrzí mě, že se někteří zastupitele při projednávání tak důležité akce zdrželi hlasování. Chtěl bych velmi poděkovat zástupcům společnosti Na míru, spol. s.r.o., konkrétně Kamile a Davidu Hyšplerovi, za zpracování úspěšné žádosti o dotaci ze SFDI.
V současné době máme ještě v hodnocení na Centru pro regionální rozvoj i druhou žádost o dotaci „Metylovice – chodník, úsek 3“ (od trafostanice v Pasekách po autobusovou zastávku u Sosny), kde žádáme o finanční příspěvek ve výši cca 2 mil. Kč.
Takže hurá do obou staveb.

Ing. Lukáš Halata
starosta obce

Na základě zákona č. 256/2019 Sb., dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. snížené sazba D/H, tedy na 10 %.

Cena v Kč/m3:

Voda pitná (vodné)                 41,10 (bez DPH)   45,21 (včetně DPH)
Voda odvedená (stočné)         36,50 (bez DPH)   40,16 (včetně DPH).

Nadace ČEZ vyhlásila mimořádný grantový program na podporu projektů, které pomáhají zmírňovat dopady současné krizové situace. Města, obce i jejich organizace (domovy pro seniory, zařízení pro hendikepované) i další neziskovky působící v obci, které pomáhají se zvládáním mimořádného stavu, mohly požádat o grant až do výše 50 000 Kč. Obec Metylovice získala z tohoto programu příspěvek ve výši 44 000 Kč, který poslouží k nákupu ochranných pomůcek našim seniorům.

Zároveň jsme od Nadace ČEZ obdrželi pro naše občany 350 ks textilních roušek.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu a pomoc.

V současné době jsme schopni uspokojit základní potřeby našich občanů, zejména pak seniorů a hendikepovaných spoluobčanů. Nadále však čekáme na dodávku cca 1 500 ks jednorázových roušek původem z USA, Taiwanu a ČR, které pro obec objednal pan místostarosta.

Ing. Lukáš Halata, starosta

Od pondělí 20. 4. 2020 zahájí firma PORR, a.s. rekonstrukci opěrné zdi (úsek od Čihadla, přes Tomáše Šiguta až po Vladimíra Němce č.p. 135). Termín dokončení je naplánován do 31. 7. 2020. V tomto období bude na výše uvedeném úseku dlouhém cca 120 m probíhat částečná uzavírka silnice III/48416 pro opravu opěrné zdi a okraje vozovky. Provoz zde bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Na tuto rekonstrukci bude už pravděpodobně v příštím roce navazovat celková oprava povrchu komunikace od dolního konce až po Frýdlant nad Ostravicí.
Prosím, respektujte veškeré dopravní pokyny a dbejte zvýšené opatrnosti.

V nejbližší době budu mít kurty připraveny ke hře.

Tenisové kurty za školou budou otevřeny  v nouzovém režimu:

1. Bude otevřen pouze pro současné a bývalé členy a registrované hráče klubu.

2. Za nové registrované hráče klubu budou přijati výhradně občané s trvalým bydlištěm v Metylovicích.

3. Členové a registrovaní hráči budou mít zaplaceny poplatky a příspěvky převodem na účet.

4. Registrace bude provedena bez průtahu po zaslání emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s obsahem

   Jméno a příjmení hráče, datum narození, místo bydliště, tel. číslo pro kontakt, (email adresa), s prohlášením, že chci registraci do TKK pro sebe nebo své dítě,     

   a zaplacení registračního poplatku dle věku 

   Rekreační hráči TKK 
Registrační poplatek dospělí 1000 Kč
Registrační poplatek 15-18 let 600 Kč
Registrační poplatek 12-14 let 300 Kč
Registrační poplatek méně než 12 let 100 Kč

Kč 

       na účet tenisového klubu 239599342/0300.

Souhlas s provozním řádem sportovního areálu vyjádříte vstupem do areálu.

Domluva a objednávka hry na kurtu bude výhradně telefonicky nebo SMS na tel. 603 979891.

5. Tréninky dětí budou probíhat podle přání a domluvy s rodiči.

6. Budou se dodržovat hygienická opatření. 

    a) kromě hry na kurtu se budou nosit všude roušky

    b) budou se udržovat odstupy podle nařízení vlády

    c) hráči se nebudou nikde zbytečně zdržovat ani vcházet do objektů, zbytečně kontaktovat jiné hráče nebo správce kurtů.

    d) předměty a zařízení, se kterými se může hráč dostat do kontaktu, budou pravidelně desinfikovány.

Z MěÚ Frýdlant nad Ostravicí byla vyzvednuta další várka 1 150 ks jednorázových roušek. Jestli někdo z občanů roušky potřebuje, ať se dostaví v úřední dny (pondělí 14 – 17 hodin, středa 9 – 12 hodin) na obecní úřad, kde mu budou zdarma poskytnuty – 5 ks na osobu/týden.

Milí věřící, bratři a sestry,

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce Vám žehnáme

Čeští a moravští biskupové

3. dubna 2020

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

 

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Podkategorie