04. Prosinec 2023     dnes má svátek: Barbora

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Rekonstrukce hasičské zbrojnice  (Dokončeno v r. 2023)

3a   5a   6a

 

V rámci rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice se pro výjezdovou jednotku SDH Metylovice (JPO 3) vybudovala v přízemí budovy č.p. 669 nová šatna se sociálním zázemím (WC, sprcha, pračka, technická a úklidová místnost) a garáž pro cisternu. V prvním patře pak vznikly prostory, které budou sloužit k uskladnění věci a materiálu pro činnost hasičského spolku a ve druhém patře je zasedací místnost s kuchyňkou a WC, sloužící členům výjezdové jednotky pro odbornou přípravu a ke schůzkám mladých hasičů.

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj, prostřednictvím individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

- projekt schválen k financování (prosinec 2022)

- výše dotace 2 250 000 Kč

Financování:

Celkové náklady projektu, vč. DPH – 9 470 057,66 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu, vč. DPH – 9 470 057,66 Kč

Přidělená výše dotace – 2 250 000 Kč

Skutečné náklady 9 470 057,66 Kč včetně DPH

- výběr firmy VDS, spol. s r.o.

- cena 7 826 493,94 Kč bez DPH

- dotace z MsK 2,25 mil Kč

- dotace ze SFŽP 4,15 mil Kč

 

 Logotyp Moravskoslezského kraje        logo SFŽP

                           

Modernizace a rozšíření dětského hřiště v Metylovicích (Dokončeno v r. 2023)

V rámci realizace projektu došlo k odkopání zemního valu, v jehož patě se vybudovala opěrná zídka. Na vzniklé ploše podél opěrné zdi se instalovaly nové herní součástí pro děti. Na volném prostoru nad zídkou se mohou dětí svézt po lanové dráze. Vedle ní jsou usazeny cvičební stroje pro mládež, dospělé a seniory. První a druhou herní terasu pak mezi sebou propojuje nerezová skluzavka.

Historie projektu:
- podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2022
- projekt schválen k financování (březen 2022)
- výše dotace 400 00 Kč

Financování:

Celkové náklady projektu, vč. DPH – 1 345 169 Kč
Přidělená výše dotace – 400 000 Kč
- výběr firmy: BESTON, spol. s r.o. – stavba opěrné zdi

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. – dodávka a montáž herních prvků

20230606 083756   20230606 083924
     
20230606 083903   20230606 084131

Logotyp Moravskoslezského kraje

Chodník Vrchovina - Žukov, k. ú. Metylovice (Dokončeno v r. 2022)

Předmětem projektu je vybudování dvou úseků (úsek č. 1-1, úsek č. 2) bezbariérového chodníku o celkové délce 795,95 metrů, vybudování 3 míst pro přecházení a úprava 4 nástupišť zastávek autobusové dopravy, podél silnice  č. III/48410 v zastavěné části obce Metylovice.

 
zukov chodnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Na realizaci projektu je čerpána dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, aktivity: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021. Přiznaná dotace na projekt činí max. 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však: 8 298 792,- Kč.

 

Zhotovitel stavby: Colas CZ, a.s.

Vysoutěžená cena:  14 486 233,17,- s DPH 

Termín realizace dle uzavřené SoD: 10/2021 - 9/2022

Souhrn:
Cena celkem s více a méně pracemi: 15 537 649,- s DPH
Dotace: 5 079 615 ,- Kč

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.   logo barva


22 01 0860 SEKNE banner 1

VyBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V METYLOVICÍCH – ÚSEK 3 (sosna - transformátor Paseky) (Dokončeno v r.2021)

Cílem projektu s registračním číslem: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011991 bylo vybudování nového chodníkového tělesa (novostavba) – úseku 3, v zastavěné části obce Metylovice, podél komunikace III. třídy, č. III/48416, která je určena k vzájemnému spojení obcí Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice - Palkovice. Jedná se o krajskou komunikaci v intravilánu obce s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h. Celková délka chodníků je 314 metrů. Došlo také k úpravě nástupiště zastávky autobusů „Metylovice-U Sosny“. Součástí navrhované stavby chodníku bylo vybudování odvodnění chodníku pomocí obrubníkových uličních vpustí, které budou odvádět povrchové vody do stávající dešťové kanalizace a místních vodotečí. Stavební práce probíhaly v období 4-8/2020. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 15.10.2020.

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prostřednictvím 10. výzvy Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy (červen 2019)

- projekt schválen k financování (červenec 2020)

- výše dotace 95 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Celkové náklady projektu, vč. DPH – 4 652 521,66 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu, vč. DPH – 1 966 518,74

Přidělená výše dotace – 1 868 192,80 Kč

Předpoklad proplacení dotace 1-2.Q/2021

Skutečné náklady 3 644 897,78 Kč s DPH

 
Na projekt je poskytována finanční podporu z EU.

IROP CZ RO B C RGB

  Chodnik 3usek


Vybudovn chodnku v Metylovicch sek 3

Opravy cest k Medvědoku a na Žukov (Dokončeno v r. 2022)

Jedná se o opravu značně poškozeného povrchu místních komunikací dle Pasportu MK vedených pod označením 34c, 48c a 49c, nacházejících se na území obce Metylovice. Celková délka úseků je 1303m s průměrnou šířkou 3-3,5m. Po odstranění stávajícího povrchu bude proveden nový asfaltobetonový povrch komunikace ACO 11+ tloušťky 6cm. Bude provedena rekonstrukce stávajících odvodňovacích žlabů celkové délky 12m.

Oprava MK 34c – k Medvěďoku – Délka opravovaného úseku 646m s průměrnou šířkou 3-3,5m, zastavěná plocha komunikace 2133m2.

Oprava MK 48c – na Žukov - Délka opravovaného úseku 407m s průměrnou šířkou 3-3,5m, zastavěná plocha komunikace 1350m2.

Oprava MK 49c – na Žukov - Délka opravovaného úseku 250m s průměrnou šířkou 3m, zastavěná plocha komunikace 750m2.

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, prostřednictvím programu č. 117D82500 - Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů

- projekt schválen k financování (červen 2022)

- výše dotace 60 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Celkové náklady projektu, vč. DPH – 4 544 228 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu, vč. DPH – 4 544 228 Kč

Přidělená výše dotace – 2 726 536 Kč

Skutečné náklady 4 544 228 Kč s DPH

 

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj, prostřednictvím individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

- projekt schválen k financování (prosinec 2022)

- výše dotace 20 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Celkové náklady projektu, vč. DPH – 4 544 228 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu, vč. DPH – 4 544 228 Kč

Přidělená výše dotace – 908 846 Kč

Skutečné náklady 4 544 228 s DPH

- výběr firmy Swietelský stavební společnost s.r.o.

- cena 3 755 560,- Kč bez DPH

- dotace 2,7 mil Kč

 

Logotyp Moravskoslezského kraje                                  mmr cr rgb

 

IMG 1610   IMG 1611
     
IMG 1616   IMG 1618

 

Základna pro hasiče na fotbalovém hřišti (Dokončeno v r. 2022)

- vybraná firma PORR a.s.

- cena 1 398 566,- Kč bez DPH

 IMG 1634

 

Opravy cesty nad vrchovinou a u kompostárny (Dokončeno v r. 2021)

- realizátor PORR, a.s.

- celková cena 497 663,- Kč bez DPH

IMG 1512 1

 

Kompletní stavební úpravy šaten, přístavba sociálního zázemí sportoviště v Metylovicích (Dokončeno v r. 2021)

Cílem projektu je rekonstruovat a modernizovat současný zastaralý objekt správní budovy u fotbalového hřiště v obci Metylovice (okres Frýdek-Místek) – jedná se o budovu, ve které se nachází čtyři šatny, technická místnost s nářadím pro údržbu areálu a sportovními pomůckami, dvě samostatné toalety pro muže a ženy a umývárna. Daná budova představuje potřebné zázemí pro fungování sportovního areálu SK Metylovice z.s., ve kterém se nachází fotbalové hřiště s nezastřešenou tribunou, 3 antuková hřiště, hřiště na beach volejbal a travnatá plocha s herními prvky pro děti a mládež.
Realizací projektu bude provedena rekonstrukce budovy – dojde k regeneraci obvodového pláště budovy, vč. teplené izolace kontaktním zateplovacím systémem, výměny stávajících výplní za okna plastová. Z důvodu rostoucích nákladů na vytápění objektu a vzniku tepelných ztrát, bude realizována přístavba budovy (2.NP), ve které se bude nacházet posilovna, místnost pro masáže, archiv, kotelna, sklady, prádelna a sušárna. Rovněž dojde k obnově dešťové a splaškové kanalizace prostřednictvím nových přípojek, a bude provedena nová elektroinstalace objektu.

Předmětem projektu je modernizace správní budovy, kdy v rámci prvního nadzemního podlaží (1.NP) budou k dispozici:

• 4 šatny pro sportovce (18 míst), včetně hygienického zařízení,
• hygienické zařízení pro diváky,
• klubovna, nové prostory pro trenéry a rozhodčí,
• relaxační místnost se saunami a vířivkou pro sportovce,
• malá tělocvična (posilovna),
• sklady, zastřešená terasa.

Součástí projektu je i vybudování přístavby stávající budov budovy (2.NP), ve které bude zřízena technická místnost pro umístění nového systému vytápění budovy (dva kondenzační plynové kotle) a místnosti určené primárně sportovcům a uživatelům areálu za účelem zvýšení jejich komfortu a atraktivity areálu (posilovna, masážní místnost). Obě nadzemní podlaží budou propojena nově vybudovaným schodištěm.

Využití rekonstruovaného objektu zůstane z hlediska podstaty nezměněno. Objekt bude nadále využíván:

• sportovci při pravidelných tréninkových jednotkách či zápasech (členové SK Metylovice z.s., TJ Sokol Metylovice),
• sborem dobrovolných hasičů Metylovice,
• dětmi ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice při hodinách tělocviku a jiných sportovních aktivitách,
• veřejností při konání sportovních a kulturních akcí pro veřejnost (návštěvníci areálu, obyvatelé obce Metylovice),
• pacienty Odborného léčebného ústavu Metylovice – Moravskoslezského sanatoria

Historie projektu:

- podání žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (říjen 2018)
- žádost nebyla vybrána k financování (projekt získal 62 bodů, bodová hranice pro předběžné navržení k financování činila 68 bodů)
podání žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (říjen 2019)
- výše dotace 70% z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Náklady - 23 000 000,- Kč

Současnost:

- výběr zhotovitele 2019

- realizace 2020

- termín dokončení 30.6.2021

Rekapitulace nákladů:

Vysoutěžená cena projektu - 25 925 823,00 Kč

VCP_1 - 497 523,00 Kč - 26 423 346,00 Kč - +1,92 %

VCP_2 - 833 122,00 Kč - 27 256 468,00 Kč - +3,21 %

VCP_3 - 132 448,00 Kč - 27 388 916,00 Kč - zbývá +0,51 %

Celkový nárůst ceny stavby oproti vysoutěžené ceně 1 463 093,00 Kč - +5,64 %


Dozor - TDI,BOZP,AD - 399 608,00 Kč

Technologie ČOV - 784 322,00 Kč

Retenční nádrž 10 m3 - 81 376,00 Kč

Výkopové práce a montáž ČOV - 427 014,00 Kč

Přípojka nn - 40 098,00 Kč

Administrace veřejné zakázky - Ing. Jílek - 25 000,00 Kč

Celkem za položky výše = 1 757 418,00 Kč


Celkové náklady projektu - 30 609 427,00 Kč s DPH

B1   B3   B6

Rekonstrukce cesty Žukov (Dokončeno v r. 2021)

- smluvní cena 697 740,- s DPH Konstruktial

- cena po dokončení včetně DPH: 1.056.528,13 Kč

 IMG 9989

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Metylovice - IV. etapa (Dokončeno v r. 2021)

- dodavatel ELMONT-RONEX, s.r.o 

- lokalita Metylovičky a Paseky

- cena 697 091,- Kč s DPH

 

Sběrný dvůr Metylovice (Dokončeno v r. 2021)

Pro zřízení sběrného dvora a kompostárny vybrala Obec Metylovice pozemky, které se nachází na okraji intravilánu obce v bývalém areálu zemědělského družstva. V okolí stavby se nachází bodová zástavba samostatně stojícími rodinnými domy.
Sběrný dvůr bude jako místo určené obci sloužit ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálního odpadu a jeho odvozu na centrální skládku vybrané společnosti. Veškerý separovaný odpad bude uložen v ocelových kontejnerech s tím, že obyčejný odpad bude skladován v otevřených kontejnerech a odpad označený jako nebezpečný bude skladován v uzavřených kontejnerech.

Historie projektu:
- podání žádost o dotaci na Státní fond Životního prostředí (prosinec 2015)
- projekt schválen k financování
- výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:
Náklady - 9 500 000,- Kč (včetně kompostárny)

Současnost:
- Výběr zhotovitele 2018 (BESTON, spol. s r.o.)
- Realizace 2018 - 2020
- Řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před dokončením

Kompostárna Metylovice (Dokončeno v r. 2021)

Smysluplné využití bioodpadu má výrazně pozitivní dopad na kvalitu života obce. Na rozdíl od rozšířené představy nezvyšuje náklady obcí na odpadové hospodářství. Naopak, výhledově do budoucnosti celý systém nakládání s odpady zefektivňuje. 

Skládková směrnice EU a Plán ministerstva životního prostředí (MŽP) zvyšuje do roku 2024 poplatky za skládkování ze současných 500 až na 1850 korun za tunu a to bude znamenat každoročně rostoucí náklady obcí, které by je mohly přenést na občany. Ti by tak za odvoz komunálních odpadů mohli platit o dost více a to až téměř čtyřnásobně během 5 let. Skokovému zdražení lze předcházet  pouze důkladným tříděním a recyklací odpadů a to i bioodpadu, který je nutné separovat od komunální odpadu. Výsledkem by mělo být snížení sváženého množství komunálního odpadu z popelnic, nižší četnost svozu komunálního odpadu a tím úspora nákladů jak pro obec, tak i pro občany.

Historie projektu:
- podání žádost o dotaci na Státní fond Životního prostředí (prosinec 2015)
- projekt schválen k financování
- výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů (podpora de minimis – 200 000 Euro)

Financování:
Náklady - 9 500 000,- Kč (včetně sběrného dvora)

Současnost:
- Výběr zhotovitele 2018 (BESTON, spol. s r.o.)
- Realizace 2018 – 2020
- Řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před dokončením

Dokumentace:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - změna stavby

Rekapitulace nákladů:

Původní vysoutěžená cena bez více prací 8 277 520,6536 s DPH

Současně prostavěná zakázka (1. etapa) 7 181 439 s DPH k 31.12.2020

Dostavba 2. etapa 3 461 384,14 Kč s DPH

Cena celkem 10 642 823,27,- s DPH (bez strojů a techniky)

Dotace:

Dotace 2019 - 1. platba - 2 907 123,1,-

Dotace 2020 - 2.platba - 2 674 098,-

Kompostárna realizace 2021

Moravskoslezký kraj

CELKOVÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BYLA DOKONČENA
Ke konci října 2021 byly ukončeny práce na obnově a rozšíření veřejného osvětlení v obci Metylovice – IV. etapa. Tato IV. etapa završila celkový proces výměny svítidel a vzdušeného vedení veřejného osvětlení v obci Metylovice. V rámci tohoto posledního úseku se vyměnilo 43 ks stávajících svítidel v původních místech podél páteřních komunikací. Zbylá hluchá místa byla doplněna 5 novými svítidly. Zároveň se provedla demontáž holých venkovních vodičů AlFe v celkové délce 2 200 m a montáž závěsného kabelu AES 2x16mm o stejné délce. Nakonec se provedla kompletní elektro revize obměněné soustavy veřejného osvětlení.
V současné době byly dráty na mnoha místech prověšené nebo dotčené korunami stromů, což za větrného počasí způsobovalo výpadky osvětlení. Nový rozvod samonosným izolovaným vodičem AES 2x16 zvýší přenosovou schopnost a spolehlivost sítě veřejného osvětlení. Stávající 70W sodíková svítidla jsou nahrazena LED světly o výkonu 28W a stejnou teplotou chromatičnosti. Každá lampa je vybavena 50% redukcí výkonu, pro období od 1 do 5 hodiny ranní a je dodávána s 24 LED zdroji v barvě 4000K. Díky této výměně dojde jednak ke snížení spotřeby elektrické energie, s čímž souvisí i snížení emisí CO2 a také se sníží světelné znečištění, nebo-li světelný smog.

Na realizaci obnovy veřejného osvětlení bylo osloveno 6 firem. K hodnocení byly přijaty dvě nabídky, z nichž jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti ELMONT-RONEX, s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou 697 092 včetně DPH. Projekt byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 ve výši 309 788 Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, respektive rozpočet projektanta činil 939 000 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obce Metylovice - III. etapa - dokončeno
DALŠÍ ČÁSTI OBCE SVÍTÍ EKONOMICKY I EKOLOGICKY

Ke konci listopadu 2019 byly ukončeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení – III. etapa. V rámci rekonstrukce se vyměnilo 40 ks stávajících svítidel v původních místech podél páteřních komunikací. Zároveň se provedla demontáž holých venkovních vodičů AlFe v celkové délce 3 900 m a montáž závěsného kabelu AES 2x16mm o stejné délce. Nakonec vše završila elektro revize obměněné soustavy veřejného osvětlení.

V současné době byly dráty na mnoha místech prověšené nebo dotčené korunami stromů, což za větrného počasí způsobovalo výpadky osvětlení. Nový rozvod samonosným izolovaným vodičem AES 2x16 zvýší přenosovou schopnost a spolehlivost sítě veřejného osvětlení. Stávající 70W sodíková svítidla jsou nahrazena LED světly o výkonu 28W a stejnou teplotou chromatičnosti. Každá lampa je vybavena 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci a je dodávána s 24 LED zdroji v barvě 4000K. Díky této výměně dojde jednak ke snížení spotřeby elektrické energie, s čímž souvisí i snížení emisí CO2 a také se sníží světelné znečištění, nebo-li světelný smog.

Na realizaci obnovy veřejného osvětlení byly osloveny 4 firmy, avšak do výběrového řízení se přihlásila jen jedna z nich, a to společnost ELMONT-RONEX, s.r.o., která podala cenovou nabídku ve výši 697 964 Kč bez DPH. Projekt byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 ve výši 259 800 Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, respektive rozpočet projektanta činil 1 080 000 Kč bez DPH.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Ing. Lukáš Halata

                                                                                                                                                  starosta

Realizace
Realizace_1
Realizace_2
Realizace_3
Nové svítidlo v provozu

 

Metylovice chodník, úsek 1 a 2 (kostel – pan Petr Uhlář) (Dokončeno v r. 2021)

Předmětem projektu je vybudování dvou úseků bezbariérového chodníku o celkové délce 1205 metrů a vybudování 1 místa pro přecházení podél silnice č. III/48416 a III/48410 v zastavěné části obce Metylovice (okr. Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj). K 1. 4. 2019 žilo v obci Metylovice 1732 obyvatel, kteří tvoří hlavní cílovou skupinu projektu. Hlavní rizika současného stavu jsou: vysoká nehodovost, vysoká dopravní intenzita dopravního provozu, absence chodníkových těles pro pěší. Dalším důležitým aspektem je fakt, že komunikace č. III/48416 je páteřní komunikace obce Metylovice, která v rámci projektu zpřístupňuje 3 zastávky hromadné autobusové zastávky (Kostel, Vrchovina a Dvořáček) a další body občanské infrastruktury (kostel, obecní úřad, ordinaci lékaře, atd.).
Hlavním cílem je doplnit chybějící základní technickou infrastrukturu v obci - výstavbou bezbariérových chodníků o celkové délce 1205 metrů a vybudovat 1 místo pro přecházení. Dojde tak k podstatnému zvýšení všech účastníků bezpečnosti dopravního provozu, zlepšení dostupnosti centra obce pro pěší, zvýšení dostupnosti 3 zastávek hromadné veřejné dopravy, objektů občanské vybavenosti. Důležitým přínosem projektu bude zvýšení plynulosti dopravního provozu v obci.

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (říjen 2018)
- projekt nesplnil povinné formální náležitosti dle Pravidel (nebyly doloženy přílohy: stavební povolení, stanovisko odboru dopravy krajského úřadu a stanovisko příslušné krajské správy a údržby silnic)
- byla podána žaloba na zpracovatele dotace společnost Euro Grant Investment s.r.o. za nesplnění smlouvy (poradce odpovídá za formální správnost žádosti a příloh)
podání žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (říjen 2019)
- výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Náklady - 11 045 000,- Kč

Skutečné náklady - 10 735 589,- s DPH

výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů                                                            

Současnost:

- Výběr zhotovitele 2019

- Zhotovitel Jankostav - vysoutěžená cena 8 348 534,37 Kč s DPH

- Realizace 2020 

- Dokončení 4.4.2021

Dotace:

- 3 027 373 - zaplaceno v prosinci 2020

Chodnik1a2usek

Dokumentace:

Metylovice chodník, úsek 1 a 2 - koordinační situace

 

Změna č. 2 Územního plánu obce Metylovice (Dokončeno v r. 2021)

Návrh Změny č. 2 územního plánu Metylovice - etapa společného jednání

 

Rekonstrukce cesty sv. Anna (Dokončeno v r. 2020)

- dokončeno

- celková cena 926 473,- Kč s DPH

IMG 8942

 

Technickoekonomické zhodnocení nakládání s odpadními vodami (Dokončeno v r. 2020)

Výsledná dokumentace:

Technickoekonomické zhodnocení
Příloha č. 1 Investiční náklady
Příloha č. 2 Dotčené parcely
Příloha č. 3 Připojené nemovitosti
Příloha č. 4 Počet přípojek a napojených EO
Příloha č. 5 Situační výkres varianta 1
Příloha č. 6 Situační výkres varianta 2

- skutečné náklady 531 190,- Kč s DPH

 

Prodloužení cyklotrasy Metylovice (nad sadem) (Dokončeno v r. 2020)

Navržená cyklotrasa z části kopíruje stávající místní komunikaci sloužící k dopravní obsluze stávajících rodinných domu. Jedná se o stávající stavbu se zhutněnou penetrační vrstvou se zadrcením v celém rozsahu cyklotrasy mimo staničení 84,00-207,00 m. V tomto staničení musí být provedena kompletní konstrukce cyklotrasy.

Jedná se o návrh cyklotrasy ve výhodné a klidné individuální zástavbě obce Metylovice. Pro výběr cyklotrasy se zpevněné (cca 80 % trasy) i nezpevněné úseky MK jeví jako vhodné, neboť odvedou cyklisty z poměrně frekventované silnice III/48416 do klidové zóny individuální zástavby RD v jižní části obce.

SO-01 CYKLOTRASA :

- celková délka cyklotrasy - 787,00m

- šířka zpevnění cyklotrasy bude proměnlivá:

- staničení 0,00 m - 84,00 m - šířka cyklotrasy 2,70 - 2,83 m,

- staničení 84,00 m - 207,00 m - šířka cyklotrasy 1,50 m,

- staničení 207,00 m - 787,00 m - šířka cyklotrasy 2,50 m.

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci na Ministerstvo podohospodárstva a rozvoja vidieka SR (duben 2018)

- projekt schválen k financování

- výše dotace 90 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Náklady - 2 700 000,- Kč

Skutečné náklady - 3 644 897,78 Kč s DPH

Současnost:

- Výběr zhotovitele 2019 - (STRABAG, a.s.)

- Realizace 2019

 

Dokumentace:

Cyklotrasa - katastrální mapa

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Metylovice - III. etapa (Dokončeno v r. 2020)

V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení se vymění 40 ks stávajících svítidel v původních místech podél komunikací. Zároveň se provede demontáž holých venkovních vodičů AlFe v celkové délce 4 000 m a montáž třífázového závěsného kabelu AES 4x25mm o stejné délce. Nakonec se provede kompletní revize celé soustavy veřejného osvětlení.

Historie projektu:

- podání žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj (leden 2019)

- projekt schválen k financování

- výše dotace 30 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Náklady - 850 000,- Kč

Dokumentace:

Veřejné osvětlení

 

Rozšíření vodovodu na Lhotku (projektová dokumentace) (Dokončeno v r. 2020)

- souhlasy vlastníků pozemků

- realizace Install CZ (585 116,68 Kč s DPH)

 

Metylovice - modernizace lesní techniky (Dokončeno v r. 2019)

Jedná se o pořízení nového technologického zařízení pro údržbu a sjízdnost lesních cest. V rámci tohoto opatření obec Metylovice plánuje pořídit stroje (šípová radlice, sypač komunikací a dva křovinořezy), které lépe a rychleji zajistí v době nepříznivých klimatických podmínek (v zimě náledí a sníh) příjezdové komunikace sjízdné.

Historie projektu:

- podání žádost o dotaci na Místní akční skupinu Frýdlantsko-Beskydy (březen 2019)
- projekt schválen k financování
- výše dotace 50 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Náklady - 600 000,- Kč

Současnost:

- Výběr zhotovitele 2019 (AGROMETALL, s.r.o.)

- Realizace 2019

  eln pov radlice SR T1 2   sypa komunikac3

 

V rámci realizace projektu došlo k odkopání zemního valu, v jehož patě se vybudovala opěrná zídka. Na vzniklé ploše podél opěrné zdi se instalovaly nové herní součástí pro děti. Na volném prostoru nad zídkou se mohou dětí svézt po lanové dráze. Vedle ní jsou usazeny cvičební stroje pro mládež, dospělé a seniory. První a druhou herní terasu pak mezi sebou propojuje nerezová skluzavka.   Historie projektu: - podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 - projekt schválen k financování (březen 2022) - výše dotace 400 00 Kč Financování: Celkové náklady projektu, vč. DPH – 1 345 169 Kč Přidělená výše dotace – 400 000 Kč - výběr firmy: BESTON, spol. s r.o. – stavba opěrné zdi   GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. – dodávka a montáž herních prvků