28. Březen 2023     dnes má svátek: Soňa

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Chodník Vrchovina - Žukov, k. ú. Metylovice (Dokončeno v r. 2022)

Předmětem projektu je vybudování dvou úseků (úsek č. 1-1, úsek č. 2) bezbariérového chodníku o celkové délce 795,95 metrů, vybudování 3 míst pro přecházení a úprava 4 nástupišť zastávek autobusové dopravy, podél silnice  č. III/48410 v zastavěné části obce Metylovice.

 
zukov chodnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Na realizaci projektu je čerpána dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, aktivity: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021. Přiznaná dotace na projekt činí max. 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však: 8 298 792,- Kč.

 

Zhotovitel stavby: Colas CZ, a.s.

Vysoutěžená cena:  14 486 233,17,- s DPH 

Termín realizace dle uzavřené SoD: 10/2021 - 9/2022

Souhrn:
Cena celkem s více a méně pracemi: 15 537 649,- s DPH
Dotace: 5 079 615 ,- Kč

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.   logo barva


22 01 0860 SEKNE banner 1

VyBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V METYLOVICÍCH – ÚSEK 3 (sosna - transformátor Paseky) (Dokončeno v r.2021)

Cílem projektu s registračním číslem: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011991 bylo vybudování nového chodníkového tělesa (novostavba) – úseku 3, v zastavěné části obce Metylovice, podél komunikace III. třídy, č. III/48416, která je určena k vzájemnému spojení obcí Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice - Palkovice. Jedná se o krajskou komunikaci v intravilánu obce s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h. Celková délka chodníků je 314 metrů. Došlo také k úpravě nástupiště zastávky autobusů „Metylovice-U Sosny“. Součástí navrhované stavby chodníku bylo vybudování odvodnění chodníku pomocí obrubníkových uličních vpustí, které budou odvádět povrchové vody do stávající dešťové kanalizace a místních vodotečí. Stavební práce probíhaly v období 4-8/2020. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 15.10.2020.

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prostřednictvím 10. výzvy Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy (červen 2019)

- projekt schválen k financování (červenec 2020)

- výše dotace 95 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Celkové náklady projektu, vč. DPH – 4 652 521,66 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu, vč. DPH – 1 966 518,74

Přidělená výše dotace – 1 868 192,80 Kč

Předpoklad proplacení dotace 1-2.Q/2021

Skutečné náklady 3 644 897,78 Kč s DPH

 
Na projekt je poskytována finanční podporu z EU.

IROP CZ RO B C RGB

  Chodnik 3usek


Vybudovn chodnku v Metylovicch sek 3

Opravy cest k Medvědoku a na Žukov (Dokončeno v r. 2022)

Jedná se o opravu značně poškozeného povrchu místních komunikací dle Pasportu MK vedených pod označením 34c, 48c a 49c, nacházejících se na území obce Metylovice. Celková délka úseků je 1303m s průměrnou šířkou 3-3,5m. Po odstranění stávajícího povrchu bude proveden nový asfaltobetonový povrch komunikace ACO 11+ tloušťky 6cm. Bude provedena rekonstrukce stávajících odvodňovacích žlabů celkové délky 12m.

Oprava MK 34c – k Medvěďoku – Délka opravovaného úseku 646m s průměrnou šířkou 3-3,5m, zastavěná plocha komunikace 2133m2.

Oprava MK 48c – na Žukov - Délka opravovaného úseku 407m s průměrnou šířkou 3-3,5m, zastavěná plocha komunikace 1350m2.

Oprava MK 49c – na Žukov - Délka opravovaného úseku 250m s průměrnou šířkou 3m, zastavěná plocha komunikace 750m2.

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, prostřednictvím programu č. 117D82500 - Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů

- projekt schválen k financování (červen 2022)

- výše dotace 60 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Celkové náklady projektu, vč. DPH – 4 544 228 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu, vč. DPH – 4 544 228 Kč

Přidělená výše dotace – 2 726 536 Kč

Skutečné náklady 4 544 228 Kč s DPH

 

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj, prostřednictvím individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

- projekt schválen k financování (prosinec 2022)

- výše dotace 20 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Celkové náklady projektu, vč. DPH – 4 544 228 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu, vč. DPH – 4 544 228 Kč

Přidělená výše dotace – 908 846 Kč

Skutečné náklady 4 544 228 s DPH

- výběr firmy Swietelský stavební společnost s.r.o.

- cena 3 755 560,- Kč bez DPH

- dotace 2,7 mil Kč

 

Logotyp Moravskoslezského kraje                                  mmr cr rgb

 

IMG 1610   IMG 1611
     
IMG 1616   IMG 1618

 

Základna pro hasiče na fotbalovém hřišti (Dokončeno v r. 2022)

- vybraná firma PORR a.s.

- cena 1 398 566,- Kč bez DPH

 IMG 1634

 

Opravy cesty nad vrchovinou a u kompostárny (Dokončeno v r. 2021)

- realizátor PORR, a.s.

- celková cena 497 663,- Kč bez DPH

IMG 1512 1

 

Kompletní stavební úpravy šaten, přístavba sociálního zázemí sportoviště v Metylovicích (Dokončeno v r. 2021)

Cílem projektu je rekonstruovat a modernizovat současný zastaralý objekt správní budovy u fotbalového hřiště v obci Metylovice (okres Frýdek-Místek) – jedná se o budovu, ve které se nachází čtyři šatny, technická místnost s nářadím pro údržbu areálu a sportovními pomůckami, dvě samostatné toalety pro muže a ženy a umývárna. Daná budova představuje potřebné zázemí pro fungování sportovního areálu SK Metylovice z.s., ve kterém se nachází fotbalové hřiště s nezastřešenou tribunou, 3 antuková hřiště, hřiště na beach volejbal a travnatá plocha s herními prvky pro děti a mládež.
Realizací projektu bude provedena rekonstrukce budovy – dojde k regeneraci obvodového pláště budovy, vč. teplené izolace kontaktním zateplovacím systémem, výměny stávajících výplní za okna plastová. Z důvodu rostoucích nákladů na vytápění objektu a vzniku tepelných ztrát, bude realizována přístavba budovy (2.NP), ve které se bude nacházet posilovna, místnost pro masáže, archiv, kotelna, sklady, prádelna a sušárna. Rovněž dojde k obnově dešťové a splaškové kanalizace prostřednictvím nových přípojek, a bude provedena nová elektroinstalace objektu.

Předmětem projektu je modernizace správní budovy, kdy v rámci prvního nadzemního podlaží (1.NP) budou k dispozici:

• 4 šatny pro sportovce (18 míst), včetně hygienického zařízení,
• hygienické zařízení pro diváky,
• klubovna, nové prostory pro trenéry a rozhodčí,
• relaxační místnost se saunami a vířivkou pro sportovce,
• malá tělocvična (posilovna),
• sklady, zastřešená terasa.

Součástí projektu je i vybudování přístavby stávající budov budovy (2.NP), ve které bude zřízena technická místnost pro umístění nového systému vytápění budovy (dva kondenzační plynové kotle) a místnosti určené primárně sportovcům a uživatelům areálu za účelem zvýšení jejich komfortu a atraktivity areálu (posilovna, masážní místnost). Obě nadzemní podlaží budou propojena nově vybudovaným schodištěm.

Využití rekonstruovaného objektu zůstane z hlediska podstaty nezměněno. Objekt bude nadále využíván:

• sportovci při pravidelných tréninkových jednotkách či zápasech (členové SK Metylovice z.s., TJ Sokol Metylovice),
• sborem dobrovolných hasičů Metylovice,
• dětmi ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice při hodinách tělocviku a jiných sportovních aktivitách,
• veřejností při konání sportovních a kulturních akcí pro veřejnost (návštěvníci areálu, obyvatelé obce Metylovice),
• pacienty Odborného léčebného ústavu Metylovice – Moravskoslezského sanatoria

Historie projektu:

- podání žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (říjen 2018)
- žádost nebyla vybrána k financování (projekt získal 62 bodů, bodová hranice pro předběžné navržení k financování činila 68 bodů)
podání žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (říjen 2019)
- výše dotace 70% z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Náklady - 23 000 000,- Kč

Současnost:

- výběr zhotovitele 2019

- realizace 2020

- termín dokončení 30.6.2021

Rekapitulace nákladů:

Vysoutěžená cena projektu - 25 925 823,00 Kč

VCP_1 - 497 523,00 Kč - 26 423 346,00 Kč - +1,92 %

VCP_2 - 833 122,00 Kč - 27 256 468,00 Kč - +3,21 %

VCP_3 - 132 448,00 Kč - 27 388 916,00 Kč - zbývá +0,51 %

Celkový nárůst ceny stavby oproti vysoutěžené ceně 1 463 093,00 Kč - +5,64 %


Dozor - TDI,BOZP,AD - 399 608,00 Kč

Technologie ČOV - 784 322,00 Kč

Retenční nádrž 10 m3 - 81 376,00 Kč

Výkopové práce a montáž ČOV - 427 014,00 Kč

Přípojka nn - 40 098,00 Kč

Administrace veřejné zakázky - Ing. Jílek - 25 000,00 Kč

Celkem za položky výše = 1 757 418,00 Kč


Celkové náklady projektu - 30 609 427,00 Kč s DPH

B1   B3   B6

Rekonstrukce cesty Žukov (Dokončeno v r. 2021)

- smluvní cena 697 740,- s DPH Konstruktial

- cena po dokončení včetně DPH: 1.056.528,13 Kč

 IMG 9989

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Metylovice - IV. etapa (Dokončeno v r. 2021)

- dodavatel ELMONT-RONEX, s.r.o 

- lokalita Metylovičky a Paseky

- cena 697 091,- Kč s DPH

 

Sběrný dvůr Metylovice (Dokončeno v r. 2021)

Pro zřízení sběrného dvora a kompostárny vybrala Obec Metylovice pozemky, které se nachází na okraji intravilánu obce v bývalém areálu zemědělského družstva. V okolí stavby se nachází bodová zástavba samostatně stojícími rodinnými domy.
Sběrný dvůr bude jako místo určené obci sloužit ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálního odpadu a jeho odvozu na centrální skládku vybrané společnosti. Veškerý separovaný odpad bude uložen v ocelových kontejnerech s tím, že obyčejný odpad bude skladován v otevřených kontejnerech a odpad označený jako nebezpečný bude skladován v uzavřených kontejnerech.

Historie projektu:
- podání žádost o dotaci na Státní fond Životního prostředí (prosinec 2015)
- projekt schválen k financování
- výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:
Náklady - 9 500 000,- Kč (včetně kompostárny)

Současnost:
- Výběr zhotovitele 2018 (BESTON, spol. s r.o.)
- Realizace 2018 - 2020
- Řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před dokončením

Kompostárna Metylovice (Dokončeno v r. 2021)

Smysluplné využití bioodpadu má výrazně pozitivní dopad na kvalitu života obce. Na rozdíl od rozšířené představy nezvyšuje náklady obcí na odpadové hospodářství. Naopak, výhledově do budoucnosti celý systém nakládání s odpady zefektivňuje. 

Skládková směrnice EU a Plán ministerstva životního prostředí (MŽP) zvyšuje do roku 2024 poplatky za skládkování ze současných 500 až na 1850 korun za tunu a to bude znamenat každoročně rostoucí náklady obcí, které by je mohly přenést na občany. Ti by tak za odvoz komunálních odpadů mohli platit o dost více a to až téměř čtyřnásobně během 5 let. Skokovému zdražení lze předcházet  pouze důkladným tříděním a recyklací odpadů a to i bioodpadu, který je nutné separovat od komunální odpadu. Výsledkem by mělo být snížení sváženého množství komunálního odpadu z popelnic, nižší četnost svozu komunálního odpadu a tím úspora nákladů jak pro obec, tak i pro občany.

Historie projektu:
- podání žádost o dotaci na Státní fond Životního prostředí (prosinec 2015)
- projekt schválen k financování
- výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů (podpora de minimis – 200 000 Euro)

Financování:
Náklady - 9 500 000,- Kč (včetně sběrného dvora)

Současnost:
- Výběr zhotovitele 2018 (BESTON, spol. s r.o.)
- Realizace 2018 – 2020
- Řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před dokončením

Dokumentace:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - změna stavby

Rekapitulace nákladů:

Původní vysoutěžená cena bez více prací 8 277 520,6536 s DPH

Současně prostavěná zakázka (1. etapa) 7 181 439 s DPH k 31.12.2020

Dostavba 2. etapa 3 461 384,14 Kč s DPH

Cena celkem 10 642 823,27,- s DPH (bez strojů a techniky)

Dotace:

Dotace 2019 - 1. platba - 2 907 123,1,-

Dotace 2020 - 2.platba - 2 674 098,-

Kompostárna realizace 2021

Moravskoslezký kraj

CELKOVÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BYLA DOKONČENA
Ke konci října 2021 byly ukončeny práce na obnově a rozšíření veřejného osvětlení v obci Metylovice – IV. etapa. Tato IV. etapa završila celkový proces výměny svítidel a vzdušeného vedení veřejného osvětlení v obci Metylovice. V rámci tohoto posledního úseku se vyměnilo 43 ks stávajících svítidel v původních místech podél páteřních komunikací. Zbylá hluchá místa byla doplněna 5 novými svítidly. Zároveň se provedla demontáž holých venkovních vodičů AlFe v celkové délce 2 200 m a montáž závěsného kabelu AES 2x16mm o stejné délce. Nakonec se provedla kompletní elektro revize obměněné soustavy veřejného osvětlení.
V současné době byly dráty na mnoha místech prověšené nebo dotčené korunami stromů, což za větrného počasí způsobovalo výpadky osvětlení. Nový rozvod samonosným izolovaným vodičem AES 2x16 zvýší přenosovou schopnost a spolehlivost sítě veřejného osvětlení. Stávající 70W sodíková svítidla jsou nahrazena LED světly o výkonu 28W a stejnou teplotou chromatičnosti. Každá lampa je vybavena 50% redukcí výkonu, pro období od 1 do 5 hodiny ranní a je dodávána s 24 LED zdroji v barvě 4000K. Díky této výměně dojde jednak ke snížení spotřeby elektrické energie, s čímž souvisí i snížení emisí CO2 a také se sníží světelné znečištění, nebo-li světelný smog.

Na realizaci obnovy veřejného osvětlení bylo osloveno 6 firem. K hodnocení byly přijaty dvě nabídky, z nichž jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti ELMONT-RONEX, s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou 697 092 včetně DPH. Projekt byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 ve výši 309 788 Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, respektive rozpočet projektanta činil 939 000 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obce Metylovice - III. etapa - dokončeno
DALŠÍ ČÁSTI OBCE SVÍTÍ EKONOMICKY I EKOLOGICKY

Ke konci listopadu 2019 byly ukončeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení – III. etapa. V rámci rekonstrukce se vyměnilo 40 ks stávajících svítidel v původních místech podél páteřních komunikací. Zároveň se provedla demontáž holých venkovních vodičů AlFe v celkové délce 3 900 m a montáž závěsného kabelu AES 2x16mm o stejné délce. Nakonec vše završila elektro revize obměněné soustavy veřejného osvětlení.

V současné době byly dráty na mnoha místech prověšené nebo dotčené korunami stromů, což za větrného počasí způsobovalo výpadky osvětlení. Nový rozvod samonosným izolovaným vodičem AES 2x16 zvýší přenosovou schopnost a spolehlivost sítě veřejného osvětlení. Stávající 70W sodíková svítidla jsou nahrazena LED světly o výkonu 28W a stejnou teplotou chromatičnosti. Každá lampa je vybavena 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci a je dodávána s 24 LED zdroji v barvě 4000K. Díky této výměně dojde jednak ke snížení spotřeby elektrické energie, s čímž souvisí i snížení emisí CO2 a také se sníží světelné znečištění, nebo-li světelný smog.

Na realizaci obnovy veřejného osvětlení byly osloveny 4 firmy, avšak do výběrového řízení se přihlásila jen jedna z nich, a to společnost ELMONT-RONEX, s.r.o., která podala cenovou nabídku ve výši 697 964 Kč bez DPH. Projekt byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 ve výši 259 800 Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, respektive rozpočet projektanta činil 1 080 000 Kč bez DPH.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Ing. Lukáš Halata

                                                                                                                                                  starosta

Realizace
Realizace_1
Realizace_2
Realizace_3
Nové svítidlo v provozu

 

Metylovice chodník, úsek 1 a 2 (kostel – pan Petr Uhlář) (Dokončeno v r. 2021)

Předmětem projektu je vybudování dvou úseků bezbariérového chodníku o celkové délce 1205 metrů a vybudování 1 místa pro přecházení podél silnice č. III/48416 a III/48410 v zastavěné části obce Metylovice (okr. Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj). K 1. 4. 2019 žilo v obci Metylovice 1732 obyvatel, kteří tvoří hlavní cílovou skupinu projektu. Hlavní rizika současného stavu jsou: vysoká nehodovost, vysoká dopravní intenzita dopravního provozu, absence chodníkových těles pro pěší. Dalším důležitým aspektem je fakt, že komunikace č. III/48416 je páteřní komunikace obce Metylovice, která v rámci projektu zpřístupňuje 3 zastávky hromadné autobusové zastávky (Kostel, Vrchovina a Dvořáček) a další body občanské infrastruktury (kostel, obecní úřad, ordinaci lékaře, atd.).
Hlavním cílem je doplnit chybějící základní technickou infrastrukturu v obci - výstavbou bezbariérových chodníků o celkové délce 1205 metrů a vybudovat 1 místo pro přecházení. Dojde tak k podstatnému zvýšení všech účastníků bezpečnosti dopravního provozu, zlepšení dostupnosti centra obce pro pěší, zvýšení dostupnosti 3 zastávek hromadné veřejné dopravy, objektů občanské vybavenosti. Důležitým přínosem projektu bude zvýšení plynulosti dopravního provozu v obci.

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (říjen 2018)
- projekt nesplnil povinné formální náležitosti dle Pravidel (nebyly doloženy přílohy: stavební povolení, stanovisko odboru dopravy krajského úřadu a stanovisko příslušné krajské správy a údržby silnic)
- byla podána žaloba na zpracovatele dotace společnost Euro Grant Investment s.r.o. za nesplnění smlouvy (poradce odpovídá za formální správnost žádosti a příloh)
podání žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (říjen 2019)
- výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Náklady - 11 045 000,- Kč

Skutečné náklady - 10 735 589,- s DPH

výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů                                                            

Současnost:

- Výběr zhotovitele 2019

- Zhotovitel Jankostav - vysoutěžená cena 8 348 534,37 Kč s DPH

- Realizace 2020 

- Dokončení 4.4.2021

Dotace:

- 3 027 373 - zaplaceno v prosinci 2020

Chodnik1a2usek

Dokumentace:

Metylovice chodník, úsek 1 a 2 - koordinační situace

 

Změna č. 2 Územního plánu obce Metylovice (Dokončeno v r. 2021)

Návrh Změny č. 2 územního plánu Metylovice - etapa společného jednání

 

Rekonstrukce cesty sv. Anna (Dokončeno v r. 2020)

- dokončeno

- celková cena 926 473,- Kč s DPH

IMG 8942

 

Technickoekonomické zhodnocení nakládání s odpadními vodami (Dokončeno v r. 2020)

Výsledná dokumentace:

Technickoekonomické zhodnocení
Příloha č. 1 Investiční náklady
Příloha č. 2 Dotčené parcely
Příloha č. 3 Připojené nemovitosti
Příloha č. 4 Počet přípojek a napojených EO
Příloha č. 5 Situační výkres varianta 1
Příloha č. 6 Situační výkres varianta 2

- skutečné náklady 531 190,- Kč s DPH

 

Prodloužení cyklotrasy Metylovice (nad sadem) (Dokončeno v r. 2020)

Navržená cyklotrasa z části kopíruje stávající místní komunikaci sloužící k dopravní obsluze stávajících rodinných domu. Jedná se o stávající stavbu se zhutněnou penetrační vrstvou se zadrcením v celém rozsahu cyklotrasy mimo staničení 84,00-207,00 m. V tomto staničení musí být provedena kompletní konstrukce cyklotrasy.

Jedná se o návrh cyklotrasy ve výhodné a klidné individuální zástavbě obce Metylovice. Pro výběr cyklotrasy se zpevněné (cca 80 % trasy) i nezpevněné úseky MK jeví jako vhodné, neboť odvedou cyklisty z poměrně frekventované silnice III/48416 do klidové zóny individuální zástavby RD v jižní části obce.

SO-01 CYKLOTRASA :

- celková délka cyklotrasy - 787,00m

- šířka zpevnění cyklotrasy bude proměnlivá:

- staničení 0,00 m - 84,00 m - šířka cyklotrasy 2,70 - 2,83 m,

- staničení 84,00 m - 207,00 m - šířka cyklotrasy 1,50 m,

- staničení 207,00 m - 787,00 m - šířka cyklotrasy 2,50 m.

Historie projektu:

- podání žádosti o dotaci na Ministerstvo podohospodárstva a rozvoja vidieka SR (duben 2018)

- projekt schválen k financování

- výše dotace 90 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Náklady - 2 700 000,- Kč

Skutečné náklady - 3 644 897,78 Kč s DPH

Současnost:

- Výběr zhotovitele 2019 - (STRABAG, a.s.)

- Realizace 2019

 

Dokumentace:

Cyklotrasa - katastrální mapa

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Metylovice - III. etapa (Dokončeno v r. 2020)

V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení se vymění 40 ks stávajících svítidel v původních místech podél komunikací. Zároveň se provede demontáž holých venkovních vodičů AlFe v celkové délce 4 000 m a montáž třífázového závěsného kabelu AES 4x25mm o stejné délce. Nakonec se provede kompletní revize celé soustavy veřejného osvětlení.

Historie projektu:

- podání žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj (leden 2019)

- projekt schválen k financování

- výše dotace 30 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Náklady - 850 000,- Kč

Dokumentace:

Veřejné osvětlení

 

Rozšíření vodovodu na Lhotku (projektová dokumentace) (Dokončeno v r. 2020)

- souhlasy vlastníků pozemků

- realizace Install CZ (585 116,68 Kč s DPH)

 

Metylovice - modernizace lesní techniky (Dokončeno v r. 2019)

Jedná se o pořízení nového technologického zařízení pro údržbu a sjízdnost lesních cest. V rámci tohoto opatření obec Metylovice plánuje pořídit stroje (šípová radlice, sypač komunikací a dva křovinořezy), které lépe a rychleji zajistí v době nepříznivých klimatických podmínek (v zimě náledí a sníh) příjezdové komunikace sjízdné.

Historie projektu:

- podání žádost o dotaci na Místní akční skupinu Frýdlantsko-Beskydy (březen 2019)
- projekt schválen k financování
- výše dotace 50 % z celkových způsobilých výdajů

Financování:

Náklady - 600 000,- Kč

Současnost:

- Výběr zhotovitele 2019 (AGROMETALL, s.r.o.)

- Realizace 2019

  eln pov radlice SR T1 2   sypa komunikac3