30. Září 2023     dnes má svátek: Jeroným

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury na svém jednání „per rollam“ dne 9. 4. 2020 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek a na financování výstavby, modernizace nebo opravy místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou pro rok 2020.
Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 168 akcí za 566,124 mil. Kč. I přes navýšení rozpočtu nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny všechny žádosti, které splnily pravidla pro poskytnutí příspěvku. Celkově bylo předloženo 326 žádostí (cca 50% úspěšnost). Mezi schválenými žádostmi je i ta naše z Metylovic, a to na akci „Metylovice – chodník, úsek 1 a 2“ (od kostela, přes Vrchovinu až po pana Uhláře před ovocným sadem). Díky této dotaci obec ušetří na stavbě chodníku 85% z uznatelných nákladů tj. cca 5 mil. Kč, které mohou být využity na další investiční akce v obci. Projekt se připravoval od roku 2015 a i přes „porodní bolesti“ se nám jej v roce 2018 podařilo dotáhnout do fáze stavebního povolení. Samotné stavbě chodníku předcházely ještě související projekty. Jednak to byla demolice rodinného domu č.p. 16, který stál v plánované trase chodníku a také přeložka 5 ks betonových sloupů nadzemního vedení NN (realizovaná v roce 2018). Tyto sloupy byly rovněž v kolizi s pěší komunikací, a tak se musela u společnosti ČEZ vyřídit a uhradit jejich přeložka. Jsem rád, že jsme nedali na slova nejmenovaného pana zastupitele, který prosazoval stavbu chodníku již v minulém roce, a to i přesto, že nebyl vybrán zhotovitel na realizaci stavby a nebyla ještě zpracována ani projektová dokumentace pro provedení stavby, tzv. realizační dokumentace. Tato realizační dokumentace tvoří jednu ze základních příloh zadávacího řízení pro výběr zhotovitele a bez ní nelze výběrové řízení provést.
Jsem osobně velmi rád, že jsme byli úspěšní, přestože podání žádosti o dotaci prostřednictvím společnosti Na míru, spol. s.r.o. nemělo 100 % podporu v zastupitelstvu. Mrzí mě, že se někteří zastupitele při projednávání tak důležité akce zdrželi hlasování. Chtěl bych velmi poděkovat zástupcům společnosti Na míru, spol. s.r.o., konkrétně Kamile a Davidu Hyšplerovi, za zpracování úspěšné žádosti o dotaci ze SFDI.
V současné době máme ještě v hodnocení na Centru pro regionální rozvoj i druhou žádost o dotaci „Metylovice – chodník, úsek 3“ (od trafostanice v Pasekách po autobusovou zastávku u Sosny), kde žádáme o finanční příspěvek ve výši cca 2 mil. Kč.
Takže hurá do obou staveb.

Ing. Lukáš Halata
starosta obce