15. Duben 2024     dnes má svátek: Anastázie

METYLOVICE
oficiální stránky obce


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 26. 3. 2024 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Jana Murková, Jaroslav Svolinský)
3. Kontrola plnění usnesení č. 1/2024 ze dne 20. 2. 2024
4. Zprávy výborů
5. Pronájem části nebytových prostor v přízemí budovy Metylovice č.p. 466 za účelem provozování pohostinské činnosti
6. Žádost o odkoupení nebo prodloužení pronájmu na dobu neurčitou obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú. Metylovice
7. Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 525/15 v k.ú. Metylovice
8. Žádost o výměnu pozemků parc. č. 1943/4 v k.ú. Metylovice, 2557/8, 2558/3, 2561/1, 2562/1 v k.ú. Palkovice za obecní pozemek parc. č. 1944/15 v k.ú. Metylovice
9. Realizace dešťové kanalizace a retenční nádrže v Metylovičkách
10. Dohoda se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících
11. Veřejnoprávní smlouva s městem Frýdlant nad Ostravicí na vykonávání úkolů městskou policii Frýdlant nad Ostravicí na území obce Metylovice
12. Smlouva s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace na realizaci projektu - Oprava cyklotrasy č. 6008 v k.ú. Metylovice
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva nájemní č. 21-951/24/BVB s Lesy České republiky, s.p. na provedení stavby ŽB lávky „Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice“
14. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2024
15. Rozbor hospodaření obce Metylovice za rok 2023
16. Schválení účetní závěrky Obce Metylovice, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2023, včetně inventarizační zprávy za rok 2023
17. Rozpočtová úprava č. 2/2024