15. Duben 2024     dnes má svátek: Anastázie

METYLOVICE
oficiální stránky obce

OBEC OSTRAVICE

Adresa: Ostravice 577, 739 14 Ostravice
IČO: 002 97 046
Telefon: 558 412 541
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Internet: www.obec-ostravice.cz

OZNÁMENÍ

Starostka obce Ostravice vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2024 na obsazení pracovního místa.

Druh práce
: referent/ka stavebního úřadu Obecního úřadu Ostravice

Počet obsazovaných míst
: 1

Platové zařazení
: 9. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe, možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s platnými právními předpisy.

Místo výkonu práce
: Obec Ostravice - Obecní úřad v Ostravici

Pracovní poměr
: na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup
: po ukončení výběrového řízení dle dohody

Charakteristika vykonávané prác
e:
Výkon státní správy na úseku stavebního úřadu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, řešení přestupků a stížností na svěřeném úseku.

Požadované vzdělán
í: kvalifikační požadavky podle ust. § 30a zákona
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonné předpoklady
:
- státní občan ČR nebo cizí státní občanství s pobytem v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka

Požadované dovednosti
:
- uživatelská znalost práce na PC
- samostatnost, spolehlivost, kreativita
- umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
- výhodou je praxe v oblasti veřejné správy, znalost problematiky na úseku stavebního úřadu, znalost spisové služby GINIS, příp. zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
- základní znalost právních předpisů upravujících problematiku správního řízení a územně samosprávných celků
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu a povolení k pobytu, jde-li
o občana cizí státní příslušnosti
- datum a podpis uchazeče
- kontaktní adresu, telefon, email

Doklady, které uchazeč k přihlášce připojí
:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- originál výpisu z evidence rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový domovský stát nevydává, doloží čestným prohlášením
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky: do 11.3. 2024 do 10:00 hodin
Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popř. emailem se zaručeným elektronickým podpisem, na podatelnu obecního úřadu v době úředních hodin podatelny na adresu:
Obec Ostravice - Obecní úřad Ostravice
Ostravice 577
739 14 Ostravice
v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č. 2/2024 – „Referent/ka stavebního úřadu“, s uvedením adresy uchazeče.

Součástí výběrového řízení bude ústní pohovor s vybranými uchazeči.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu ve výběrovém řízení vznikly. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou poté skartovány. Uchazeči budou vyrozuměni
o výsledku po ukončení výběrového řízení emailem, popř. telefonicky.

V Ostravici dne 6. 2. 2024

Mgr. Pavlína Stankayová
starostka obce Ostravice

Vyvěšeno:
Sejmuto: