15. Duben 2024     dnes má svátek: Anastázie

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 21. 11. 2023 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Miroslav Konečný, Renata Spustová)
3. Kontrola plnění usnesení č. 9/2023 ze dne 24. 10. 2023
4. Zprávy výborů
5. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci ze dne 26.11.2018 se společností METVEST s.r.o.
6. Darovací smlouva s panem Zdeňkem a Emilii Królovou na darování pozemku parc. č. 968/3 obci Metylovice
7. Smlouva o budoucí smlouvě kupní na budoucí prodej pozemku parc. č. 2106/2 v k.ú. Metylovice
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-8003786/01, „Metylovice, č.p. 69, přeložka NNv do NNk“, se společností ČEZ Distribuce a.s.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene in rem - služebnosti stezky a cesty na pozemcích parc. č. 600/2 a 600/16 v k.ú. Metylovice
10. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
11. Smlouva o dílo s Ing. Janem Görnerem na zpracování projektové dokumentace chodníku od hasičárny po RD č.p. 158
12. Žádost o opravu obecní cesty parc. č. 2008/1 v k.ú. Metylovice
13. Plán inventur na rok 2023 a složení inventarizačních komisí
14. Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 2024
15. Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům z rozpočtu obce na rok 2024
16. Rozpočtová úprava č. 10