15. Duben 2024     dnes má svátek: Anastázie

METYLOVICE
oficiální stránky obce


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice
dne 22. 11. 2022 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Renata Spustová, Jakub Farný)
3. Kontrola plnění usnesení č. 11/2022 ze dne 25. 10. 2022
4. Smlouva o dílo s DIGIS s.r.o. na aktualizaci geografického informačního systému
5. Návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu Metylovice zkráceným postupem ve smyslu ustanovení § 55a stavebního zákona
6. Kupní smlouva se Státním pozemkovým úřadem na odkoupení pozemků v areálu bývalého horního kravína parc. č. 452/16, 452/17, 452/18, 452/51, 452/52 a 452/53 vše v k.ú. Metylovice do vlastnictví obce Metylovice
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV přes obecní pozemek parc. č. 2044/1 v k.ú. Metylovice
8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022
9. Volba nové likvidační komise
10. Plán inventur na rok 2022 a složení inventarizačních komisí
11. Jmenování zástupce zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice do školské rady
12. Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 2023
13. Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům z rozpočtu obce na rok 2023
14. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2022
15. Rozpočtová úprava č. 11