03. Říjen 2023     dnes má svátek: Bohumil

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Približme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu

 logo

Město Krásno nad Kysucou (SR) a Obec Metylovice (ČR) realizují projekt s názvem: Přibližme se ke společnému přírodnímu a kulturnímu dědictví

Kód projektu: NFP304020P668,

v rámci Programu INTERREG V-A –Slovenská republika - Česká republika

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 243 945,40 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ: 207 353,59 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR: 9 588,04 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR: 7 403,25 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 19 600,52 €

Popis projektu:

Město Krásno nad Kysucou (SK) a Obec Metylovice (CZ) se nacházejí v Slovensko-českém pohraničí, jsou vzdáleny 60 km od sebe, patří do společného regionu.

Partneři si vypracovali analýzu výchozí situace obsahující silné a slabé stránky jako i příležitosti. Ze silných stránek vyplývá bohatý potenciál přírodního a kulturního dědictví, hmotný i nehmotný, ze slabých stránek to, že je málo využíván, propagovaný.

Oba partneři mají svůj potenciál kulturního ale zejména přírodního bohatství (CHKO Kysuce, CHKO Moravskoslezské Beskydy), který je však nedostatečně využíván, není zde dostatečně dobře vytvořené investiční zázemí pro jeho prezentaci a využívání. Partneři chtějí budovat region atraktivní pro turisty a následně i investorů. Se současnou infrastrukturou cest. ruchu to však není možné. Vzhledem na krátkou vzdálenost se mezi partnery se dá projet i na kolech, oba jsou aktivní i z pohledu budování cyklostezek a turistických stezek. Pro zvýšení intenzity cestovního ruchu je předurčuje i pohraniční poloha, kde je možné oslovit nejen domácích ale i zahraničních turistů.

Aby partneři situaci vyřešili, tj zlepšily vybavení území potřebnou infrastrukturou a aktivitami pro jeho zatraktivnění, je pro ně nutná realizace tohoto projektu, kde by prodloužily stávající cyklotrasu, dobudovali prvky turistické infrastruktury (vyhlídková věž, místa zastávek), zvýraznily atraktivity (obnovení okolí bunkru z II. světové války) a realizovali společné akce.

Projekt je nutný pro realizaci protože je odpovědí na řešení problémů bohatého potenciálu přírodního dědictví, ale malého stupně jeho využití, ochrany, propagace a rozvoje. Uvedené vyřešíme systémem materiálních i nemateriálních opatření - vybudováním potřebného zázemí pro realizaci společných aktivit jako i realizací akcí, které přitáhnou dalších turistů.

Našim cílem je zachování, rozvoj, prezentace, zvýšení využití přírodního dědictví, to chceme dosáhnout realizací aktivit tohoto projektu.

VP vybuduje v rámci projektu vyhlídkovou věž, jak prvek velmi atraktívní pro turisty. Z období 2. světové války se při turistické trase nachází také bunkr - jeho okolí a přístup k němu chceme upravit a vytvořit z něj velmi zajímavou atraktivitu. Region přeshraničních partnerů tvořil obranné pásmo ve směru na Ostravu, tento společný přeshraniční prvek bychom chtěli při realizaci projektu využít a zdůraznit, že náš region je společný - přeshraniční. Vedle turistických trasách vytvoříme také místa zastávek. Jak významně atraktivní aktivitu v rámci projektu zorganizujeme akci ukázky bojů z 2. světové války.

HCP prodlouží stávající přeshraniční cyklotrasu zhruba o 1 km, která spojuje a vede k přírodnímu dědictví a uspořádá společné akci cykloden. Akce bude mít i doprovodný program se zaměřením na zachování kulturního dědictví (vystoupení skupin z ČR i SR).

Výsledky z těchto aktivit budou znamenat zatraktivnění regionu pro turisty, možnost trávení volného času. Příchodem turistů se následně zvyšuje nabídka služeb cestovního ruchu, tj zvýšená činnost podnikatelských subjektů, vyšší zaměstnanost, lepší životní úroveň místního obyvatelstva.

 

Popis jednotlivých aktivít projektu:

 

Hlavný prijímateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
Typ aktivity: A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.
P.č. Názov aktivity Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:
1 Riadenie projektu 04/2019 03/2021
2 Zabezpečenie povinnej publicity projektu 04/2019 03/2021
3 A05 - Realizácia vyhliadkových miest a infraštruktúry (rozhľadne, vyhliadkové mosty, atď.) podporujúce ďalšie využitie prírodného a kultúrneho dedičstva 04/2019 03/2021
4 A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) 04/2019 03/2021
Typ aktivity: B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.
P.č. Názov aktivity Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:
1 Riadenie projektu 04/2019 03/2021
2 Zabezpečenie povinnej publicity projektu 04/2019 03/2021
3 B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.) 04/2019 03/2021
Hlavný cezhraničný partner: Obec Metylovice
Typ aktivity: A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.
P.č. Názov aktivity Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:
1 Riadenie projektu   04/2019 03/2021
2 Zabezpečenie povinnej publicity projektu 04/2019 03/2021
3 A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) 04/2019 03/2021
Typ aktivity: C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.
P.č. Názov aktivity Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:
1 Riadenie projektu 04/2019 03/2021
2 Zabezpečenie povinnej publicity projektu 04/2019 03/2021
3 C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry 04/2019 03/2021
4 C12 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) 04/2019 03/2021

 

Přeshraniční přístup k řešení projektu

Partneři projektu leží v jednom společném regionu, který má společné problémy, společný potenciál a ze společné analýzy a setkání zástupců samospráv vyplynulo, že je mohou společně vyřešit. Chráněné krajinné oblasti našich zemí spolu přímo sousedí. Pokud chceme řešit společnou propagaci, ochranu, využití a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, musíme se orientovat na celý okolní region našich obcí, tj. společný region, který se nachází na Slovensku i Česku. Orientace na cílové skupiny ze ČR tedy dává větší počty turistů, obyvatel, vůči nimž bude dědictví zachovávány, propagované a tedy těmito osobami využívány.

Projekt řeší zachování dědictví jako jeden pohraniční celek, ze společného území, na kterém se příroda nachází, což je v pohraničí SK i CZ.

Z uvedeného vyplývá, že přeshraniční spolupráce v našem případě je jediným možným způsobem k dosažení předpokládaných cílů a výsledků projektu.

 

 

Město Krásno nad Kysucou (SR) a Obec Metylovice (ČR) zrealizovali v období 04/2019 – 03/2021 projekt s názvem: Přibližme se ke společnému přírodnímu a kulturnímu dědictví
Kód projektu: NFP304020P668,
v rámci Programu INTERREG V-A –Slovenská republika - Česká republika

Popis zrealizovaných aktivít
Obec Metylovice v rámci realizácie projektu predĺžila existujúcu cyklotrasu o787 metorv, jej kolaudácia nadobudla právoplatnosť 5.2.2020.
Predĺžená cyklotrasa zatraktívnila náš pohraničný región, priťahuje ďalších turistov, skvalitňuje služby ponúkané v regióne. Zvyšuje vybavenosť územia a zvyšuje sa využívanie potenciálu krajiny, ktorý oplýva prírodným a kultúrnym bohatstvom. Trasa je vybudovaná po spevnenej časti i nespevnenej. Súčasťou úseku stavebného objektu je vybudovanie nového asfaltového krytu. Šírka cyklotrasy je premenlivá od 1,5 m do 2,5 m.
Výstavba cyklotrasy prebiehala nasledovne: 20.9.2019 bolo stavenisko odovzdané dodávateľovi. Práce boli ukončené 31.10.2019, prevzaté 6.12.2020.
Cyklotrasa od svojej kolaudácie slúži účelu, na ktorý bola vybudovaná – domácim i zahraničným turistom, na prezentáciu nášho prírodného a kultúrneho dedičstva.

Na prezentáciu realizovaného projektu, teda vybudovanej infraštruktúry a zvýrazneniu významu projektu v oblasti zachovania a prezentácie prírodného a kultúrneho dedičstva SK-CZ pohraničia, chcel zorganizovať HCP Cykloturistický deň. Mali sa ho zúčastniť obyvatelia a návštevníci zo SR a ČR, najmä teda partnerov (Krásna nad Kysucou a Metylovíc) v rámci realizácie projektu. Plán bol taký, že účastníci sa prejdú cezhraničnou turistickou trasou. Aktivita sa mala týkať zachovania nielen prírodného dedičstva, jeho prezentácie a zvýšeniu využívania, ale tiež kultúrneho dedičstva, pretože na záver podujatia sme chceli prezentovať súbory tradičnej SK-CZ kultúry. Pre deti boli pripravené tiež atrakcie.
Podujatie sme naplánovali na 27.6.2020. Uskutočnilo sa k tomu i stretnutie s VP, kde bol navrhnutý a schválený program podujatia, rozdelené úlohy medzi jednotlivých partnerov. Kvôli krízovej situácii v oboch krajinách sme najskôr podujatie preložili na september ale potom sme ho museli zrušiť.
Obec Metylovice spolupracovala s Mestom Krásno nad Kysucou na zorganizovaní podujatia zameraného na pritiahnutie turistov, ukážky vybudovanej infraštruktúry u VP a regiónu okolia Krásna nad Kysucou ako celku (podujatie s názvom Ukážky bojov z druhej svetovej vojny sa uskutočnilo dňa 29.8.2020 na Slovensku). Zvolili sme turistickú aktivitu, aká v našom pohraničnom regióne nemá obdobu, je unikátna, zúčastnilo sa jej množstvo divákov . Prezentačnej akcie sa zúčastnilo približne 50 osôb / účastníkov bojov (v uniformách, so zbraňami) a turisti. Akcia bola jednodňová. Delegáciu Obce Metylovice oficiálne zastupoval zástupca starostu obce Ing. Jan Koloničný Ph.D.

Cezhraničný dopad realizácie projektu

Spoločenský dopad
Hlavným strategickým cieľom programu je intenzifikácia založená na partnerstve česko - slovenskej spolupráce, ktorá bude podporovať udržateľný rozvoj prihraničnej oblasti. Projekt prispieva k sociálno-ekonomickému rozvoju na oboch stranách hranice. Posilňuje turistickú atraktivitu prihraničnej oblasti i zachovanie kult. dedičstva. Realizáciou projektu miestne spoločenstvá podporujú rozvoj česko- slovenskej spolupráce pri zlepšovaní vybavenia územia a jeho atraktivity, čo vedie k plošnej integrácii území v pohraničí. Projekt prispieva k zachovaniu bohatej tradície a kultúrneho a prírodného dedičstva na oboch stranách hranice. Zvyšuje sa životná úroveň v regióne vďaka nárastu turizmu a s tým súvisiacemu zvýšenému poskytnutiu služieb. Pri spoločných stretnutiach/podujatiach, sa odstraňuje jazyková bariéra, čo je ďalším pozitívnym spoločenským aspektom realizácie projektu.

Dopad na cieľové skupiny
Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia partnerských samospráv v rámci projektu a návštevníci nášho územia, t.j. turisti, ktorí sa zúčastnili/ podujatia v rámci projektu resp. budú využívať vybudované prvky infraštruktúry na zintenzívnenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva aj v budúcnosti. Pre miestne obyvateľstvo má projekt význam, že sami obyvatelia toto bohatstvo lepšie využívajú, spoznávajú, uvedomujú si jeho hodnotu a ochraňujú ho. Jedným zo zdrojov obživy je tu cestovný ruch, nárastom počtu turistov sa zvyšuje i ekonomická sila regiónu, zlepšujú sa životné podmienky. Projektom pre cieľové skupiny tiež vytvárame možnosti na voľnočasové aktivity, rozširuje ich ponuku v spoločnom cezhraničnom regióne. Význam pre cieľové skupiny ako miestnych obyvateľov znamená zachovanie ich vlastného prírodného a kultúrneho dedičstva.

Finančný dopad:
Vďaka realizácii projektu sa do nášho pohraničného SK-CZ regiónu zainvestovali finančné prostriedky. Prvotne to dalo prácu a príjem ľuďom, ktorí tieto investície zrealizovali. Teraz je územie vybavené novou infraštruktúrou, čo toto územie zatraktívnilo a môže tu prichádzať väčšie množstvo turistov. S ich príchodom súvisí zvýšenie poskytovania služieb a teda z toho vyplývajúci finančný príjem pre miestnych podnikateľov i obyvateľov, čo je dôležité najmä s obnovením ekonomiky po lockdowne. Zvýšením príjmov pre obyvateľov a podnikateľov sa zvyšuje miestna životná úroveň. Realizáciou projektu sa navýšila i hodnota majetku partnerských samospráv.

Územný dopad
Realizácia projektu sa uskutočnila v SK-CZ pohraničí - má tak územný dopad na spoločný región našich pohraničných obcí. Geografická poloha teda predurčuje, aby ciele projektu, realizovaním aktivít mali dopad na naše územia, pretože tu nejestvuje geografická a vzdialenostná bariéra, ktorá by tomu bránila.

Ukázky z akcí:

119023089 1198078360591632 5507591006677886169 n   119018956 948676428941273 398418665478876905 n   119035840 336182420804437 8246105528715777859 n
119046566 617472018959758 5132101653271236908 n   119040335 2873382722761906 6274262321423903803 n   119055917 2123824621094596 1502990543277139733 n
119063946 773192366788053 2683666142942232076 n   119067137 764052571026494 6881446056874023994 n   119072919 372995260378988 1111839848265047338 n
119095447 658111588423318 4383482580729893033 n   118992857 2683978291920832 3677178777860869743 n    

 

Vihliadková veža

Vyhldkov vea   Vyhldkov vea 2

 logo

Cykloden 2021

V rámci přeshraničního projektu „Priblížme sa k společnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu“, kód žádosti „NFP304020P668“, který je spolufinancován z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a je realizován společně s partnerským městem Krásno nad Kysucou se uskutečnil v sobotu 28. 8. 2021 Cykloden. Byl tak završen projekt, díky němuž byla vybudována cyklotrasa v délce 787 m, která vede po účelové komunikaci „nad sadem“. Výstavba cyklostezky v hodnotě 2 612 148 Kč včetně DPH byla dokončena v roce 2019. Míra finanční spoluúčasti obce na této stavbě činila 10 %, tj. 261 215 Kč. Součástí projektu bylo také zakoupení dvou velkoprostorových stanů o rozměrech 8 x 20, které si již mohli naši občané vyzkoušet na Dnu obce, na „krmáši“ nebo na sportovních soutěžích. Náklady na pořízení stanů činily 505 480 Kč včetně DPH, náklady obce byly opět 10 %, tj. 50 548 Kč. Podél cyklotrasy bylo z finančních prostředků obce postaveno také před čtyřmi lety nové veřejné osvětlení. Cykloden byl naplánován již na červen loňského roku, ale z důvodu koronavirové pandemie a s ní spojených zavedených opatření se nemohl uskutečnit. V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat tuto akci jako součást Sportovního dne a slavnostního otevření nového sociálního a sportovního zázemí na hřišti. Děti si zasoutěžily v různých sportovních disciplínách a mohly se také vyřádit ve skákacím hradu nebo se pobavit virtuální realitou. Fotbalisté předvedli scénku Tour de France a mezi zástupci České a Slovenské republiky se uskutečnilo klání v netradičních recesních disciplínách. V podvečerním programu pak vystoupila kapela Elán Kontra Band (revival kapely Elán) z Bratislavy.

20230116 113821   Informacni tabule 5   IMG 20190905 170629
2   Zabava pro deti   IMG 20210904 183159
Vecerni zabava se skupinou Krakatit 2   12   Vecerni zabava se skupinou Krakatit
plakat CYKLODEN    Foto    

logo